Goudsche Courant, woensdag 21 oktober 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen i October TUd van Greenwich OOVDA ROTTIKDAU U il 11 18 18 18 18 86 1 89 3 60 8 67 4 6011 88 18 38 I 4 67 11 36 18 8 11 48 11 41 6 11 11 61 11 38 19 38 11 66 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTERDA M 0 O C D i 8 66 9 31 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 9 10 9 88 10 17 11 30 10 4 9 30 9 40 9 66 10 37 17 61 7 86 8 8 63 9 8 9 10 17 7 96 8 6 9 87 17 I 9 47 34 9 64 8 41 10 01 47 7 46 8 86 10 07 DEM HIAO OODDA 7 10 7 46 8 18 git 9 60 10 11 10 49 18 08 18 47 eODDA DEN HIAO Qouda Zer tihuiE nMo6rkip Ue Zoetennoor Zagwaard Voorburg s Hago a 7 80 S B6 9 89 10 1311 18 11 16 19 1S 18 88 1 48 8 47 4 46 6 18 6 64 11 7 80 7 49 8 88 8 64 9 4 10 8811 UU f 48 8 4 11 80 18 40 4 57 8 01 10 08 2 Z 7 iS8 V 11 41 18 61 t 08 8 18 10 15 T 8 n i 11 66 1 06 6 80 8 88 10 87 Hage 5 467 80 7 48 8 0 9 19 9 4810 1111 8818 881 35 8 44 3 40 4 10 4 38 6 18 187 18 7 68 88 9 8 Voorb 5 61 10 17 1 41 4 89 8 18 9 34 Z ZegwS 6 f 10 31 1 66 4 53 8 80 9 48 Zer M 17 10 48 8 0 6 04 89 9 69 H 8 11 9 18 10 7 10 48 18 11 46 11 48 1 10 8 18 4 17 6 16 6 68 88 8 89 7 0 8 81 9 9 1810 88 11 8 11 48 Onuda 887 608 189 189 47 10 18 10 4 8 0518 611 17 3 14 4 08 4 888 16 5 6S 607 488 8810 1010 88 U T R E O B T 6 O D D A 10 16 10 88 11 88 18 1 8 08 8 68 4 45 14 7 8 8 01 9 07 10 4 10 88 11 66 11 14 4 18 8 84 i 18 10 84 10 48 4 14 f 9 8 10 69 11 1011 11 3 46 4 87 6 17 88 8 41 4 11 10 SO VS A U TUCHT Oogda 80 8 87 7 11 7 66 8 81 9 11 9 5110 19 10 57 11 56 1 10 8 17 4 41 67 66 8 81 10 17 10 80 Oodav 45 8 64 11 14 1 87 7 10 10 84 Womdea 6 68 7 8 8 18 t t 11 89 1 45 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 VIrwkt IS i 7 43 8 88 9 64 10 6111 45 1 87 3 08 8 60 5 18 8 85 7 89 9 4 11 07 I Naar llmitonlam f Stopt Woenadag GOUD A A HSTEKSAH Oouda 8 87 8 11 9 61 10 5 11 10 4 11 5 10 J 61 lO U 10 80 aida e 8t 8 14 9 11 10 6 1 8 1 18 1 16 8 ll S Steft te Nootdorp Laidiohendam m Ble a jjk Kniumg n Hritudorp AH8TIKDA M O O D A Amstofdaa e St 7 16 8 16 9 10 41 1 84 emit 7 11 8d 14 1 10 M 11 18 88 S 4 tui te Qoada Btiiltwi il niar iMmt m dM op 114 De tergodering wallce Zondag door de afgeTaardigden van R Kath werliedenTereenigingen te Arabem werd gehoodeo ia ia dieoig opzicht belaagrgk geweest Ia de eerite plaati wel door bet optreden ran dr Scbaepmao di zich tot taak had gesteld de werkliedeD roor te lichten hen tegen orerglde beiluiteD te woarsohiwea en bet geTaarlgke rao schjjaschoone lenzen aaa te toonen Men webt hoezeer vooral onder de Kttho Heken in de laatste jaren het aandringen op proteetioniime Teld wilt T ea diep Btroom in heeft de heer Schiepman op beldere wyze in het licht gesteld hoe bedenkelgk bescberoieDde rechten j JÏst zjjn voor den werkman H heeft in zooverre reeds niet zonder Trueht gesproken dat geen meerderheid ten guoate van protectie zich heeft uitgevprokeo daar de stemmvn ter algemeene vergadering itsaËten Blgkbaar waren velen die alt proteotionisteu ter vergadering waren gekomen door hem bekeerd althans aan het wankelen en tot ernstig nadenken gebracht Het is zeer gewenacht dtt de rede van den keer Scheepman vooral in katholieke districten algemeen verspreid wordt En niet minder geldt dit van zgn rede over den arbeider en het kiesrecht zgn vermaning aan de arbeiders om bg het gebruik van dat recht zich niet af te zonderen tegenover de andere doelen der maaticbappij maar zich als een deel dier eenheid te gevoelen en te gedragen en te zamen met geestverwanten aan de verkiezingen deel te nemen Mocht bet voorbeeld door Hchaepmao gegeven toch navolging vinden by de liberale partg en mannen van beteekenis hnn gaven gebraiken om de werklieden die tot het kiesrecht worden geroopen voor te lichten Naar het U D meldt neemt de toestand van den hoofdcondneteor Van Roog io beterlohap toe terwyl omtrent den conductear Wilsobot die te Harderwgk verpleegd wordt hemtigd wordt dat men Konder bgkomende omstandigheden kan verwachten dat hg binnen eenige dagen zgn dienst zal konnsn hervatten De kweeker der Victoria Begia De hotanicBS die voor het eerst de thans welbekende Victoria Begia ata kasplant kweekte baron Ferdinand Von Muller is in Aostralii overleden Bg was daar verkzaam als regeeringsbotanicus voor de provincie Victoria Sedert een halve eeuw is zgn oasm verbonden aan de vorderingen der botanische wRtenichappen de doorvorsching van Australië tot het productief maken der rgke fanoa van dat land Muller die later door den koning van Wurtemberg tot den adelstand werd verberen werd in Jonï 18 5 te Rastock geboren Hg studeerde eerst io de pharmaeie later ichei en plantkunde te Kiel waar hg den titel van doctor behaalde In 1847 vertrok hg in verband met zga terÏDgacbtig gestel naar Anstralië en verkreeg daar in 1852 een ataatsbetrekkiog Zgn doorvorsohingereizen strekten zich uil over een gebied van ruim 25 000 EngeUche mglen Met gver nam hg deel aan de voorbereidingen tot een Zuidpool expeditie MUller was een teeds dienstvaardig correspondent en een vigtig schrgver Men kon hem slechts een zekere gdelbeid verwijten doch deze eigenschap bleef steeds van onschnldigen aard een soort autoliefhebberij De Victoria Regia in onze plantentninen en serres zalleu de herinnering aan Muller levendig houden Ten einde waar het in omloop brengen van loten en het exploiteeren van lotergen verboden is toch eene loterg te orgaaiseeren zooder direct loten te varkoopen heeft een winkelier e Goes bet volgoode bedacht Hg verkocht voor 10 cent per stak enveloppen waarop een nnmmer was vermeld De eoveloppe was dan natnurlgkerwgze het lot Naar wg vernemen is dezer dagen tegen dezen winkelier procesverbaal opgemaakt Op de vraag om loten aobgnt bg de bewuite enveloppen te hebben verlÉocbt iO 1 S6 1 81 1 9 7 4 7 66 8 40 S il 8 64 9 1 9 10 8 88 7 Qouda Moordreobt NieuwerlreTk Oapelle Kottenlam 6 68 8 U 19 8 16 4 66 5 6 6 14 6 11 6 87 BoUerduB OaptUe Kitawnknk UoordMeht Boud Er wordt in de bladen naar de meeoiog der Arnh Ct te veel waarde geheeht aao hetgeen m het Kamerverslag over het wetsontwerp tot invoering van de periooeele belasting gezegd wordt van het bezwaar dat deze invoering op de totstandkoming van de nieuwe regeling der gemeente finauciën 7on bebooren te wachten Dat de meerderheid zelfs maar eene eenigszin tairgke minderheid dat bezwaar deelt gelooft hpt btad niet en dus ook niet dat men zich op grond daarvan voor het lot van het wetsontwerp heeft ongeruit te maken Het amendement van de hoeren Vermenlen en Kolkman is slechts met een stem meerderheid asn genomen nadat zg er nog wel de bepaling dat het nieawe personeel eerit in werking treden zon nadat de verhonding toascben rgksflu gemeentefloanciën nader bg de wet zon geregeld zgn hadden nitgelicht Ën voor het opschortend amendement stemden nog eenige leden de mogelijkheid voorziende dat de kieswet niet werd aangenomen Wilde men conAeqaent sgn dan zon men merkt het blad nog op de nieuwe kieswet dio op het nieuwe personeel is geënt tegelgk moeten opschorten en den tegeowoordigen toestand van politieke onzekerheid die spoedig lu politieke malaise in stitataad en werkloos heid ontaarden zoo op eene bedenkelgke wgze doen voortduren Gastentoonsteliing te GOUDA Tegenover den beer Bouman aan den anderen kant der tafel is deze ver haar gebeele lengte ingenomen door de firma J Witstgn Plan C Rotterdam agenten der firma John Wright Co te Birmingham en the General Lamp Manufacturiog Co Ld te London en Berlgn De heer Witstgn heeft eene koloiaaal uitgebreide collectie artikelen voor verschillende doeleinden ingezonden Reeds bij ons binnentreden beschreef ik o dat gedeelte hetwelk tegen de denren aao de toinzgde geplaatst is nu zal ik d eenige zgner artikelin van de tafel toonen Het allereerst wat wg aantreffen is een bad imitatie marmer met gogser het bad koat f 65 de gegaer f 70 totaal dus f 135 Het 18 wel veel geld h v voor een burgermao maar toch zoo het volgens mgo idee veet betor zgn nw geld meer in zulke dingen te steken welke van onberekenbaar nut zgu voor de gezondheid van u en uwe vrouw en kinderen En hoereleo zien niet op tegen deu hoogen prijB van eene badinricbtiog terwgl ze over een fiets of een piano praten aliof bet zoo maar nieta ware Gaafornnizen speciaal geschikt voor de Hol landscbe kenken van binnen met geëmailleerde platen voorzien waardoor men ze mat spons en zeem af kan nemen en ook van boven afgedekt met dito plaai staan mede in groote versoheideoheid nwe onderzoekiogaf te wachten Antomatische atrijktoestelleo kleine komfoortjea voor friaeergzers gaacomforen glazen ballons in groote en keurige verscheidenheid staande lampen en beelden welke vooral zeer prachtig nit zullen komen op achoorateenmantels staan alle ordelgk en vreedzaam naaat elkaar op de tafel geplaatst Van John Wright Co da bekende gaskachels en haardenfabrikant exposeert de beer Witstgn eene rgke collectie Gasfaaarden met asbest met gser met stra tendo warmte zga van af de kleinste tot de grootste daa ook van de minste tot hoogere prgzen vertegenwoordigd fSen aaogeoamen indruk maakt de verplaatsbare kamerlamp op ons zoodra wg binnenkomen Deze lamp is van rgk geornamenteerd geel koper en wordt door een gntta percha slang aan een wandkraantje verbonden 10 89 10 88 10 48 10 49 l Over dag doet zg dienst voor kamerveraiering en des avonds voor gebruik Zg is tepr Aot U matig voor kamera met warande en wordt daar dan ook veel toegepast Dear ik reeds been wilde gaan riep de heer Wilstgu mg terug omdat ik nog niet alles gezien had Hg toonde mg nog een snelkoker waarmede men in den tgd van een kwartier een paar liter water tegelgk kan koken Deze kost slechts tien gulden niet te reel Ook ia de heer Witstgn van p an zich op het gebied der electrische ontsteking van gas te gaan bpgeven en vertoont oos reeds nu verschilleDde methoden van ontsteking Men kan bet ontsteken door een klein dagvlammetje steeds te laten branden en door middel der electriciteit de kraan open en dicbt te draaien dit kan men van verre doen men drnkt op een koopje de eleatricitfit kan rond troomen en trekt daardoor het anker van eene electromagoeel aan en aan dit anker ia een hefbooDspje dat met de kraan verbonden zit en het dairdosr openen en sluiten kan Maar men kan ook het gas ontsteken zonder vlammetje of lucifer Hiertoe is aan de kraan der vlam eene inrichting aangebracht waardoor bg het openen der kraan een electriach vonkje voortgebracht wordt dit vonkje ontbrandt het gas Dit kan men dna niet vgn verre doen Op het gebied van electriciteit heeft de heer Witstgn ook reeds zgne sporen verdiend In Rotterdam leverde bij reeds menige en groote installaties Ën ten slotte toonde de heer Witstgn ons zgn Wereldlichtc compleet kostend f 1 dat hg zelf in zgne fabrieken fabriceert en voor ander gloeilicht wat tint en licbtkracht betreft niet onder behoeft te doen Ën no zgn we aangeland aan de expoaitia van den heer George Wilson Jac hoor ik al zeggen maar wat hebben wg Gouwenaars gasverbroikers er at aan dat is niets voor ons enfin het vult goed c Ik geef het n toe om het ware genot en plezier van deze expositie te hebben dient men vakman te zgn maar toch geloof ik geachte lezeresaea eo lezers dat o zich zelf ook wel een beetje onderschat Zelfs voor een gewoon menscb welke kalm s avonds zijn licht brandt en over dag zgn potje op gas kookt biedt deze expositie nog veel intereasants en wetenswaardigs op Waut toch boe menigeen heeft niet het flauwste begrip hoe eigentlgk zgn gaameter er van binnen wet nitziet Een gevolg daarvan ia dat de allerdwaaate begrippen daaromtrent beerschen Men vertelt io gemoede dat de meter te hard gaat loopen als ze onder wordt dat ze overdag zeker nit haar eigen een poosje uit loopen gaat dat men vromer een meter had die oordeeliger wat als tegenwooodig of omgekeerd eo nog veel meer Gaat nu eens naar deze expositie toe de heer Wilson veel meer bezoek eo belangstelling verwachtend en verdienend heeft er een beambte bg geplaatst volkomen op de hoogte enkel en alleen om dames en beeren welke inlichtingen weuGchen ze op de beleefdste aitgebreidate wgze te verschaffen De expositie is rgk voorzien van droge en natte gaameters welke geheel openslaan van voren van achteren van boven van onderen of op zg geheel beglaasd zgn zoodat niets aan QW oog verborgen blgft en deze beambte kan het n zoo goed uitleggen dat mei at is men op technisch gebied volstrekt niet ontwikkeld beel goed zijne nitleg volgen kan Doet n het eens en u zal bemerken dat een gasmeter ia een instrument zonder nurwerk eenvoudig praotiacb aoliede en feoo gebouwd en geconstrueerd dat het goed moet werken of dadelgk kan men het aan de verlichting bemerken das men wordt gewaarschuwd Verder nog wordt elke gasmater van Rgkswege ooderzocht en geyktavenala andere maten en gewichten dus de meter is zuiver het Bgk staat er voor in Op eiken gaimeter zgn deze gkstempels op looden plaatjes doidelgk te zien 8 10 88 3 44 4 18 7 85 6 80 5 89 8 60 4 40 4 50 4 57 5 04 6 10 1 64 8 01 1 08 8 14 8 09 4 04 4 33 UtrMhl 8 88 7 0 9 9 81 WoerdoD 8 68 8 11 Üudowaltr 8 19 Qouda 8 81 9 84 10 10 Deze looden plaatjes worden zoo aangebracht dat om in het binnenste van den meter te komen deze steeds verbroken moeien worden £ n Iaat ik ten slotte mgne beschouwingen over gaameters eindigen met u te zeggen dat het een feit is dat welk gebrek ook aan eane gaameter mocht ontataan het gebrek altijd in bet nadeel der gasfabriek de leverancier n nooit in het nadeel van dan gaaverbroiker den consument zal zgn De ttxpositie van den heef Wttaoo is mooi vooral ook op tecbniich gebieH Daarikaondar fchetsen en taokeningen echter raoeielgk er iets van vertellen ken zal ik mg hier maar be palen met het bloote opmerken en n er attent op maken Het grootste voorwerp dat onze attentie trekt IS wel de begtaasde 200 lichts droge gasmeter Natuurlgk voor het gebruik zon glas wel een beetje gevaarlgk zgn In dezen is het echter om bet werk gedaan eo omdat deze gemaakt is tor oploistering Da kleinere begtaasde metera zooala de 3 en 5 lichts dienen voor onderwgs en laboratoria Ook openstaande meters vsn voren op zg van onder van boren en van acbtersn zgn aanwezig de schoonste gel enheid en het groutste gemsk aanbiedend om zoo n instrnment tot in de finesses te leeren kennen Verder antomatiscbe en regiatreerende drukaanwgzers benevens eene geheele collectie droge van af 150 lichts au natte metera van af 100 lichts completeeren het geheel Ook automatische gascomforen is eea artikel een ipecialiieit van deu beer Wilson De lamp welke te midden dezer expositie hangt ia eene albo carbon lamp Deze albo carhoa lamp geeft bgoa hetzelfde en even sterk licht als acetyleen dat echter geweigerd werd omdat assnradeuren van hot gebonw daa de assurantie introkken w ens het groote gevaar Ëeo albo carbon tamp is een toestel dat bestaat uit gewone vleermuis branders van klein verbruik Het gas dat deze branders voedt gaat door een bol Deze bol wordt gevuld met albocarbon of wel oapfatatine een prodnotdergaafabrieken en wel een lastig prodact Het is vaat en glinsterend en bestaat uit enkel lichtgevende bestan ddeelen De naphtaline namelgk is oorzaak dat aoo dikwgis gas aanvoeren io buizen buizen op koade plaatsen en lantaarnleidingen veratoppen Het is de taak der gasfabriek desa naphtaline er zooveel mogelglc nit te verwgderen alle naphtaline te verwgderen dat kan echter geen eene fabriek gedaan krggen Bnimi toattellen kan veel helpen maar wanneer eene fabriek echter te klein ia of wordt dat is wanneer de toestellan aldaar aanwezig meer door moeten laten en bewerken dan waartoe ze berekend zgn dan wordt d ze qoaestie hoe langer boe moeielgker en eindelgk alleen door uitbreiding ta verkrggen Deze bol dan ia gevold met naphtaline Door de hitte welke de brandende vlammetjes afgeven en den bol verhit gaat ds naphtaline smelten en verdampen eo deze damp vermengt zich met het gas dat door den bol stroomt en daardoor wordt de vlam boitengewoon lichtgevend daar brandende naphtaline dampen doelmatig verbrand een buitengewoon lichtgevend vermogen bezitten PosterUen eo Telegraphle Deela in de Rnssisohe deels in eene andere taal gedrnkle slakken zgn bg invoer in Ros land aan invoerrecht onderworpen wanneer de Ruasische tekst sleohta bestaat nitaaohalingen uittreksels of gedeelten van zinnen dieopzioh zelf geene beteekenis hebbeo Op grond van het bepaalde bij art 16 §§ 3 en 4 van het Algemeen Postverdrag van Weenen bebooren de afzenders van dargelgke zendingen te worden gewaarschuwd Benoemd 16 Oct Tot brieven gaarder to Meenwen D 10 40 lj 13 8 85 8 48 8 61 7 68 7 69 8 8 8 13 8 88 9 57 10 4 10 11 10 18 10 17 5 87 6 47 7 4 4 48 18 T 48 van Bnaren Verplaatst 1 Oct De Commies der postergen 3e klaKse M h Plegte ui Zwolle uur Dordrecht de oommioKeD der poHtergen an tele rapbie 4o klaaae P C W Worst lan Vljman Dur EampeD io plaats ran naar Oldeozaal en A G A Fiaturs ran Nijmegen naar OldeDauI io plaats ran naar Kampen 16 Oct De sarnomerairs der poateryen entelegraphie J Slothouwer naar Zaandam A P F Dggnatee naar Uich A van dtnËelaart naar Kampen M A J J Blaokertnaar Vliaaingen poitkantoor J G Woy ternaar Cutenborg A Donkersloot naar Tlaardingen postkantoor allen an bei apoorwegpoatkantoor oo 2 M ia den Berkennaar Oorincbem K £ A Vries naarKoogZaandgb J C Maas naar Gouda postkantoor J B Parker Verboom naarZierikzee J Regier naar Hoorn P J N Hofstag naar Hilrersum postkantoor J deWit naar Weesp allen ran bet poorwegpostkantoor no W Koeien naar Harderwgk J S Hossen naar Steeowgk B J £ ten Brink naar Franeker J EbensnaarWinschoten allen rao bet spoorwegpostkantoor 00 3 M W Bos naar Ondeuboscb F Leinwebar naar Eindhoren p stkantoor H A M Tan Poppel naar Venloo post kantoor J Ehrhardt naar Almeloo allenvao het spoorwegpostkanloor no 4 M j A J O de Ridder ran Arnhem postkaoioor naar Wageningen en Mej J M LedeboerTan Utrecht postkantoor naar Vetp de rronwelgke klerk der postergeo en telegraphie 2e klasse M E ran Meekeren van Rotterdam telegraafkantoor naar bet bgkaotoor Veerkade aldaar tgdelgk 17 Oct De frouwelgke klerk der poaterüenIe klasse Th G Dieet Lorgion ran Harderwijk naar Tolen en de klerk der posterijenIe klasse P J Aerts van Tolen naar Harderwgk 1 Nor De commies der telegraphic 3e klasse G J Verhage ren Rotterdam naar Delft 16 Nov De commies der postergen 3e klasse H H Dumoulin ton poorwegpoEttkaolore No 2 standplaats Rotterdam naar Vlis tlgen de commies der postergen 4de klasse A Bandberg teu spnorwegpostkaetore No 2 staodplaats Vlissiogen uasr Rotterdam Ingetrokken 1 Oef De ferplaataing ran den commies der postergen 3e klaase J Huisman Wz van Zwolle naar Dordrecht Eervol ontslagen 1 Oct De vronwetgke klerk der postergeo en telegraphic 2e klasse P H E Krugt te Rotterdam bijkantoor Veerkade Ouder de aandacht wordt gebracht dat het post en telegraafkantoor op het eiland Uali ï ederlandsch Indië vroeger met den oaam Boeleleog aangedoid thaoa den naam Siogaradja draagt Bultenlandsch Overzicht De gisteravond in St James Hall te Looden gehouden meeting welke zeer talrijk besocht was vgf duizeod menseben moesB ten boiten bigven ataan omdat er geen plaatmeer wae heeft ch gekenmerkt door groote harmonie Met algemeene stemmen fijn dp reeds bekende moties aangenomen t n de Armeensche gruwelen met een beroep op de groote mogendheden om daaraan een einde te maken en te bewerken dat io Torkge de beloofde hervormingen worden doorgezet Ofschoon het heette dat de aamenkomst niet van politieken aard wns hadden alle redevoeringen welke er gehouden werden eene politieke kleur De meerderheid der Bprekers bepleitten bet prgageven van Cyprus en een verbond met Rnsland alsmede desnoods bet zelfataodig optreden van Engeland Belangrijk aren de toespraken van den birschop van Hereford en professor Bryce Beiden betoogden de noodzakelgkheid dat er dwaog worde geoefend op den snitan terwgl de eeratgenoemde verklaarde dat bet zoo noodig tot vechten moest komen ats andere de erkenning der mensohelgke rechten niet kan worden bereikt De hertog van Westminister was niet aanwezig De bisschop van Rochester presideerde Er werd een brief van Gladstone voorgelezen waarin deze lord Roseberj beitrgdt zonder hem te noemen en in hoofdzaak zgne te Liverpool gebonden redevoering herbaalt Die brief lokt nitbondige toejoiefaingen nit hg liet van de zetels opgerezen pabtiek in de eivolle zaal üladatone noemt in zyn schrgven den saltan wederom den grooten moordenaar en beetrgdt de meening dat Engeland qaand mfime afhankelgk zon zgn van eenige andere groote mogendheid Uit Hongarge scbrgft men DagOlgks merkt men hoe de regeering de liberale partg voor verloren houdt eo daarom aanslniting zoekt bg de clericaleo Man weet hoe de liberalen na korten tgd een enorme vlucht genomen te hebben langzamerhand awakker zgn geworden en in plaats van hnn hei in kraohtigen voornitfpiDg te blgveo zoeken zich met ket slaiten van compromiseen hebben vergenoegd Die periode van stilitand is reeda na 1875 begonnen maar toen hadden zg nog de meerderheid der kiezers achter zich die de hervormingen van 1867 tot 1873 ingevoerd van ganacher harte waren toegedaan en vooral met de liberale schoolwet dweepten Met die stemming moesten da regeeringen en daaronder ook die van Taaffe rekening bonden Al was men ook geen vriend der Dnitscbe linkeragde men mocht die fractie toch niet voor t hoofd stooten De generatie die onder den invloed der nederlagen van 1859 en 1866 het noodig oordeelde dat bet onde rgk een verjoogingskunr onderging ia nu echter ten grave gedaald en joiat dertig jaar ne Königgratz zien wg hoe de regeeriug tot bet clericale kamp terugkeert en Ooateorgk weer tot den katholieken staat bg nitnamendlieid maakt De hoofdstad heeft daartos bet voorbeeld gegeven want do polittek clericate atrooming in Weenen ia op het oogenblik aoo sterk dat er geen vechten tegen is Dat het io stad en land zoo ver gekomen is is hoofdzakelgk de scbnid der officiëele liberale partg die een blinkend oithaogbord vertoonde waar niet veet achter zat Toch zal men zich vergissen als men gelooft dat die ommekeer zich dadelgk zoo aterk zal oiten Integendeel houden velen bet er voor dat de overgang vaa hel eene naar het andere beginsel geleidelgk zal geschieden De oude Keizer wil van schokken eo sprongen niet weten Daartoe beeft bg den vrede en de ruat te lief De ondervinding heeft hem geleerd dat men in Oostenrijk uitersten en plotselingo overgangen mo Verrngdeo Overigena hangt er veel van nf hoe de toekomatige Rgksraad et I uitzien Want het tot der schoolwet en der verschillende confessioneele wetten itaat in het nauwste verband met den omvang van de zegepraal van de clericalen en de met hen verbonden christelgke socialisten Kenschetsend voor de strooming alhier is dat graaf Czirnky die op aanbeveling der HoDgaarsche rugeering indertgd ala dwarskgker in het ministerie van buitenlandicbe zaken aaogeateld was eo desoiettegenstaaude tegen de door die regeering gewenschte invoeriog van het borgertgk huwelgk stemde om welke reden hg zijn ontslag moeat nemen tot een booge betrekking bg bet hof benoemd Is Voorts zgu de zonen van den overleden aartshertog Carl Ludwig ten gevolge hunner opvoeding zeer kerkach en van hen koesteren de clericalen groote verwachtingen De Weensche gemeenteraad dia feitelijk een machtige clericale corporatie geworden is houdt de teugels zeer straf en is een strenge meester geworden De liberale minderheid heeft niet op de minste oonsideratie te rekenen en wordt afgesnauwd Zoo worden langzamerhand de steeuen op elkander gemetseld voor den kelder waarin bet zieltogende liberalisme in Oostenrgk begraven zal Worden Dat Rnsland Engeland en Frankrgk zgn overeengekomen om eerlang door een krasse Nota en verdere maatregelen c den Sultan mores te leeren wordt a s zeker aangenomen en is ook door Engelsche ministera onbewimpeld te kennen gegeven maar de kraB9e Notac ia er nog niet en de verdere maatregeleoc die eventueel zouden kunnen noodig worden zgn nog zelts niet verwgderd aangeduid al neemt stilzwggend aan dat zg hoofdzakelgk van Rusland zullen uilgaao zoodra de Tsaar van zjjn Europeesoho rondreia weder thuis zal zjia Ooder die gespannen verhoudingen moest Zaterdag natnurkjk groote sensatie verwekt worden door een bericht van de Weeoer Neue freie Presset volgnns hetwelk Rusland reeds volop aan het mobiliseereu waa om namens de Mogendheden Constantinopel te beietten l En toen in verband daarmede aan de Bffnrs te Londen en Panjs het gerucht zich verbreidde dat do Porte voornemens was den dienst der Tarkiche openbare schuld te schorsen moest dit natuurlgk eene daling der Turksche fondsen ten gevolge hebhen Intusschen bleek achteraf dat de Rnssiscbe mobilisatie slechts hierop neerkomt dat de kaders der regimenten vsn Kharkof Odessa eo Kjet op oorlogssterkte gebracht worden door oproeping der op de reaervelgst staande ofiBcieren die met verlof waren Volgens den Pargschen Temps werd ook het gerucht der dienstachoreiog van Torkge s openbare schuld door den President der Adtninistratie van de Turksche Schold tegengesproken En volgens een te Athene ontvangen telegram nit Constantinopel zon de Porte ook hebben afgezien van het alniten eener nieuwe leenibg Dat de keizers Wilhelm en Nicolal elkander reapectievelgk te Darmstadt en te Wiesbaden beleefdheidsbezoeken brengen moge voor de even prikkelbare als jaloersche Franschen minder aangenaam zgn op da booge politiek zal het allicht niet van invloed wezen Volgens de Darm8tadter Ztg komt Wilhelm van Wiesbaden naar Darmstadt om zgn in de bekende dépêche naar Versailles beloofde afacheidsvisite te maken en in Rnssisohe kringen te Wiesbaden wordt er bg gevoegd dat Nicolaï heden met zgn gemalin te Wieabadeu een contravisite zal afleggen bg Wilhelm en AugustaVictoria Tofiichen de Rouische en Duitscbe pers heenebt thans een vriendelgke toon maar uiichen da EngaUche en Dnitiche jniafc b i tegendeel Timeic SUndardc Daily Telegraph c enz zgn scbrikkelgk boos op Duitach land over het bolpverloenea hg Said K i4Jt u vlucht van Zaniibar t zg dreigen na dapper de oude TripliAlliantie van DaiUc blandOosten rgkItalië met de nieawe Triple Alliantie van RuaUnd Engeland Franknjk en beweren dat Europa niet langer onder het overwicht van Duitschlaad staat Daarop antwoordt de Vo8a Z cdatdeoodeTripleAlliaotie hechter is dan ooit terwgl de nieuwe sleohta iu de verbeelding bestaat en reeds door het natuurlgk antagonisme van Rnsland en Engeland tot een gdel pogen wordt waarvan Europa geen heil te wacbten en Doitacblaad allerminst iets te vreezen heeft En ats de Engelacbe bladen hernemen dat de vgandiga taal der Dnitscbe pers Eugetaud in de armen van Ruilaud en Frankrgk moest drgren dan ripoateert de Voaiische Ztg dat ook die vgandigheid slechts in de verbettlding bestaat daar Duitschland herhaaldelgk Engelauda zgde koos waar dit op rechtmatige gronden kon geachieden o a nog ter zake van het gebruiken der egjptiache reservekas voor de expeditie naar Dongola maar niet waar Engeland onrecht pleegt 70oala in Transvaal of waar Duitachlaud aigea belangen te bebartiffon heeft zooals in OostAfrika Nieuwe Zending Parapluies A vaa OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 19 OCTOBER Vrkrs slotkrs 90V 99 Vls 101 89 8 ls 8 s 631 97 97V 104 B 67 18V 19 no ♦ 41 100 96 49V BiB SB 10 B6 100 199 issvi BSV loof 100 133 180 93 1087 92V 903 224 10IV 50 l B2V 164 97 l B9I 8 101 101 loov 98V 127 11 I Vl lOO i lS i 114 n l 103 26V 467 12 1981 107V wiy 108V 109V IIBV 1201 166 99 99Vi 88Vs 84 S l NïMBliND Cert Ned W S i dito dito dito Sdito dito dito S HonOiiK Obl Gbudl 1831 88 4 Itaue Inscbr ving 1882 81 BOo8TEm Obl ia papier 1868 6 dito in zilror 1868 6 FoBTUOu OM met oi upon 3 dito ticket 3 6SV Busund OU Binnenl 1S94 t dito Gecons 1880 1 dito big Botbs 1889 t dito b Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1894 i SpiNJE Perp l schuld 1881 4 Tuïlllj Gepr Conr leeo 1890 4 Geo leeeing serie D Gec Ie nieg serie C ZtriDAm Ebp v obl 1899 5 MeiiüO Obl Buit ach 1890 6 Venezuela Obl 4oQbep 1881 AwsTEBDAM Oblit atiea 1895 3 Bon FlOAU Sted Icee 1894 3 Ned N Afr Handelsr aand Arendsb Tab Mij Csrtifloateu DsltMaateohappij dito Am Hypotbeekb psndbr 4 Cult Mg der Voriteal aand s Gr Hypotbeekb nsedbr 3t g Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatsch dito N W k l ao Hyp b pandbr B Bott Hypotbeekb pandbr 8Vs Utr Hypjthookb dito 3 Oosten B Oosl Hong bank aand Bl SL Hypotheekbank pandb 4 AUKBIXA Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lieu eert B Ned Holl iJ Spoorv Mg aand Mg tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aan il 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAllE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 B2 V 101 Zuid Hal Spivraij A H obl 8 Polen Wariohau Weeuen aand 4 Hosi Qr Buis Spw Mu obl 4 Batilscho dito aand I aalowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 11 18V Ahebiea Cent Pae Bp Mq obl 6 Ohio k North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver 11 Bio Gr Spm cert v a Illinois Central obl in gond 4 Louisv yashrille Cert T aand Mexico N Spw Mij Io byp o 6 Hiis Kansas r 4pct pref aand N Ycrk Ontariob West aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 8 St Paul Minn Manil obl 7 Un Pac Hoofdlgn oblig 6 dito dito Line Col Is hyp 0 B Canada Can South Cert r aand VlK 0 Ball k Nar lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats sand Ked Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolierdam aan 3 BnoiE Stad Antwerpen 18 7 t SS Stad Brussel 1886 i Bono Theisi Begullr Gesellich 4 OosTENt Staatsleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Uadrid S 18M Ku rer Bes Kff Spebl eert R B O Xi A Js E S3 Lijders aan Eloedsaandrang naar hoofd of borat Schitteringen voor de oo en Hoofdpyn en Verstopping bebooren altgd zoi te dragen voor dagelykacbe ruime darmontlasting De Zwitsereche Pillen van Apotheker RICHARD BHANDT door tal van bekende professoren iu de medicgnen beproefd en aanbevolen sgD het eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en volkomen on Bchadefyke wuze werkt en dat slechte 3 Centen per df koat Niet anders te verkrygen dan in doosjes h 70 Cents in de Apotheken Hoofddopot F E VAN SANTEN KOLFK Rotterdam Belangrijk i de geluksaankoiidiging run Namuel UCCkscber scnr in Hamburg welke zich in het nommor van onze oouraut bevindt Uit hui heeft ztob door sijn prompte en titilzwUffulle Oitketallllg dor hier en in den omtrek gewoilueii bedntgeii eene zoo goede fa m verworven dat wy al onso tszers aaubevslen op zjjn advertentie acht te geven BurgerlUke Stand GEBOREN 18 Oct JofatoD Eliubetb oudere X Straver en 0 B van Wgk JoheuDa Maria ouders J Middelweerd en O Weerdeoborg Elizabeth Wynaoda Maria oudere h Ü de Knoop eD Q M reu Beoff 19 Heoriette Johanna Elitebetb ouden D H Weck en M M van Raaij OVERLEDEN 18 Oct J Schouten hoisvr van P Ultenbroek 5G j 19 A Engelbregt 4 m W J Boekkamp 10 j Uaaitreohti OEBOREN Hendrika Margaretba ooden C W den Qoed eo N Niebnrg Antoinette Theodore Jaoqaetine ouders R Slangen en C M G Snelleman OVERLEDEN M Oorschot 58 j J J C Gorhtz 79 j D Sloijs 46 j Advertentiën Koninklijke Machina leffabrlek DE PISBM VAM II V van Schalk Co gevestigd te a Qravenhage Mepplerttraat 9 en 9e naby de Regenteaselaan EofloYeranciers Z U den £ oni g vanBelgiB INDIENGÏjToESTfl g ebruikt de t i Allerwegc bekrooade WfrfIdlierotnMieSuperlor DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van éO Cts 70 CU en f 1 verkrygbnar hy P H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H VAN MILD Veeratal B 120 te Oouda A BOOMAN Moordredil 1 C RATELAND Boricop B T WIJK OudtwaUr TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 Gouda kdialT ZONDAGS m WOENSUAGB