Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1896

Donderdag ZZ October 1896 35ste Jaargang iNo TlOl HooMprys CM M llirk wmm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N B Alfl bevgs raa echtheid ia cachet en kurk steeds roorEÏCD van den naam der Firma P HOPPBJ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Uitnoodiging tot deelnemingf in de Kansen Tan door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gflldloterij waarin zeker 10 Nlllloen 746 090 Mark gewonnen moeten worden De pryien van deze reel voordeel biedende Oeldloterg die volgena bet plan alocht 118 000 loten bevat ign da volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 48 prijzen il 5000 M 106 prijzen ü 3000 M 806 prijzen a SOOO M 78Sprij ena 1000 M 1848 prijzen a 400 M 42 prijzen ü 800 M 138prüz SCO 150M 35337 prijzen il 165 M 8961 pr i 134 104 lOOM il249prijz k7 46 lM totëal E6 S40 prijzen Premie van 800 Ö00 U 1 prijl ü 800 000 M l prijs prijzeu 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen 1 prijs 100 000 M 75 000 M i 70 000 M ü 66 000 M ü 60 000 U i k 66 000 U il 60 000 M j 40 000 M 8 prijzen i 20 000 M ilprijieoi 10 000 M l OU worden deze in eenige maanden in 7 klas san uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8e kl tol 551000 M in de 8e tot 60 000 M in do 4e tot 65 000 M in de 6e tol 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met ds premie van 800 000 M event lot 500 000 Hark Voor de eerste prijstrekking die ofBoieel is vastgesteld kost een geheel origineel lol sleobts Onld 3 EO een half origineel lot sleobts Guld 1 7S een kwart origineel lot sleobts Quid 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoo nis de tipt lijst der prijzen zijn uit bet offioieele trekkiugsplaa voorzieo van bot Wapen vsn den Staat blijkbaar en verzend ik dozen Plan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de loterij ontvangt on S vraagd onmiddellijk na de plaats gehad bobnde trekki ng de offioieele trekkingslijst De ttitbstsling en verzending van de prijzen gesebiedt door roy direct en prompt san de winners en onder de strengste geheimhouding kte ledere bestelling kan men eenvoudig IP F per postwisael opgeven Men wende ziob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tol S OCTOBBH e k et rartrouweD tot Samuel Ilcckscher seDF Bankier en Wissolkanloor in HAMBÜUS Dnitschland FEANSCEE STOOMVERVEEIJ Cheflilsolie WasscheriJ TAN fel OPPE HEIMEK 19 KniiBkade JCotterdam Gebrereteerd door Z M den Eonisg der Belgen HocMdepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verren van alle Heer nen Dameagarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale inrichting voor het Btoom n vnn plnche mantele veeren bont enz G rdyneu tafelkleedeu eni worden naar de nianwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en rolgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de ptgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar 3 dagen te verven goederen in eeno week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbcTlekking Oname en geheime uitspattingen ÏB bet beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARII G Hollandsche nitgave met 37 afb Prgs 2 i nlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks dnizend van een zekeren dood Te vorkrjgen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Ooudi Druk vao A BfiINKMAN 8t ZOON jlBj FOIKE ODD E f Sr t SCHIEDAMMER GENE EE Uerki NiatlTOAP Verkrijifbaar by Jz M PEETER8 OBANOS MAOASINS DU Fmtemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken do Dames die dns gelUt reerd modealbum voor het Wlnteraatzoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan JULESJtLUZOTftC Pvta Hetzelve wordt dan omgaand r Ue ei franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vry van alle kosten aan huis met 6 verhooging Iléfa é jllli tn l r ta Rozindul 1 1 Wnf is dl beste niwriiving tegen Jlobt nal Rheumatiek LeBaeoptineo kortom fc iteter PainExpeller If gt ia met betlntllllinaaiite wenden tegen eS AnkBr PaiiiWIep Vlfx du steeds in ieder bulsgeibi S g AütBr PaiB Expelliir Prijs 60 eest 75 oeat en ft 25 de 8aa h Voorhanden in de meeste Apotheken au bi r A Ri jhter t Oe te Hotteidam BmaAVrNKEtlkp Te GOUDA bu A WOLFF Markt A144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda Wie zekiT zij mi d Echto Ëikttl Cacau ie outvun un lesafflonl oatold en na vole prnifiiemiugou in dtin hundül gekoiiion udei den naam dos iiitvindors Dr Miohaelis vervaardigd up de beste machines in het wereldboroumdo ótabblissomeiit van Gebrii Stollwerck te Keulen liche J pT12iel2 eIi5 Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Kikul Cacao is met melk gekookt eend aangename gezonde drank voor dagoHjksch gebruik een è 2 fheelepels van t pujdcr Toor een top Chocolate Als geneoskracbtige drank bij geval van diarrheo eleints met wntor te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamats H Apothekers eat Prii o oP B Ja f 1 80 c 0 90 o 0 35 Oenoraalvertegonwoordiger TOor Neder1 landi Julius Mattenklodt Amriterdam Kalveistraat 103 r ki Het b ti onichtdelylute en gt my makkelykste poetsmiddel voor Ue rta en vooral dames en Kinderschoenwerki 19 de Appretuur van C M MUller L Cr Berlin Beuth Str 14 Men letteigoed op naam en fabrieksmerk Verkryihtv ky Hwn Wliilillen Ih iehei nw rk lelentwiM eierytiiMi aH 8w rMl0 ietkir W SirrieKUii Ankea PateDtGas KoMranilers Model 1895 van af 1 90 KG t iii 60 HG Inhoud BEKEOOITD met 2 Zilveren Medailles 4 Gouden Medailles 1 Eerediploma Zijn in het gebruik de gemakkelijkste voordeeligste duurzaamste en doeltnatiffste koffiebranders en verschaffen ia den koristen tijd nitmantend gebrande koffie van de meeste geur en smaak Franco toezending gfeïlluslreerde Prijscourant fljnr MjM Op de Tentoonstelling van Verwarmings en Verlieh n tingstoesteUen te QOUDA ia dageiyks van s avonds 7 nar tot 10 r een GaskoffiebraQder in werking te zien volgens de nieuwste constructie met afkoeli iïgMQrichttng en gedreven door een kleine Gasmotor en kunnen H H belanghebbenden huo koffie bg kleine hoeveelheden in hun tegenwoordigheid daar laten branden Fabriek van Gas Koffiebranders K F HEOTEMAIT Molenstraat 7 DEN HAAG AMEBSFOOBT AMEHSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Autotnatisehe ffalaen lUeel abriek Munltiebrood van 60 Dg eVi ot en 12a Dg 13 ot is voortaan ook in panvorm varkr gbaar en in vloervorm ook in stoks van 3 Kg 33 et 4 Eg 44 ot S Kg 55 et en 6 Eg 66 Ot do r de paiksto inlandache tarwe blijft dit brood raioatena i ddgen veracii zonder te kruimelen Tarwebrood met Krenten irordt van de puikate aoe tten tarn prima krenten en rozijnen gefalirioferd ia liierdoor uitstekend van smaak en gezond blijft zeer lang torsch ia zeer goedkoop en verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm In stuks van 5 ot 10 et 16 ot 20 et 30 et 40 et en 60 et on in speciale plaatvormen in stuks van 3 ot 6 ot en 10 et Gewoon Blankbreod is als Tarwebr od met Krenten maar zonder prima krenten en rozijnen en verkrijgbaar in Btuks vaU 8 Ot 13 Ot 11 Ot 20 Ot en 26 ot Voerbrood wordt grootendeeis van de beate en krai htigste soorten rogge en verder van stukjes tarwe zadon eu andere zuivere bestanddeelen vervaardigd ia hierdoor mi zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer goedkoop verkrijgbaar l i Kg 7 i ot en 3 Kg 16 ot deze gewloliten behalve van Kantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2V ot worden van d fijnste soorten tarwe gemnskt en zyn hierdoor onovertrefbaar heerlyk van smaak Onze dëpöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prüssen worden door ons eerst geadverteerd Onze artftelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bH onze dépothouders welke te lierkennen zijn aan de dëpdtborden en de wagens besolillderd met de fabriekstitels en W H MEtJESING Te GOODA woonhuizen voor depots ia huur gevraagd on wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie on franoo vrachten dor volle eii handteekeaing met rood0 letters JCet vooral op de StaütichdppU tot EücplaUatie der Victoria Br m gwe iffd te fiotterdam Zuidblaak S ledige kisten BINNENLAND GOUDA 21 October 1896 Op QitnoodigiDg TBD den BorgemeesUr Ïb gi k r 3 voDd eens oomoiiseie gecoastitueerd dit aaa H M de KoniDgio Regeotea bij hare aflrcdiog een NatioDsal Huldebigk zat rbdbiedeo De commjasie boitaat ait de hb R L MarteDi BnrgemeeBter Voorzitter A R KrayeobofF van de Lenr Lailt Koll OarDÏisoenfl ComiBaadaot A vao Reedl Dortliod wd Commandant dd Scliottery Dp P H O rao Iterion en J M Noothoteo ao Qoor Wethoaders G Strarer H M Derckien en C P W Deeaing Ledeü Tan deo gemeenteraad A E V d Gardt D luajoorcommaQ dant Taa bet 5de bataljoQ raatende echattery Secretarie Mr D J tbd Heoede KaotoDrechter N Cos Gemeente OntTaDger Penuingmaester Or W JuHqb Directear der Ryka H B S Dr A van IJsendijk Rector Tin bet Gymnasiam H J W Hnber hoofd eener lagere aehool J W Berkelbaeh van deo Sprenkel praetor Tan den ring Gonda der Ned HefT Kerk Tb J Timmerman R K Paetoor R U Oldeman Remonalr Predikant G J D Aalders Predikant der GerG meentP A L M Rood Uraët godsdienttleeraar H Jeger Voorzitter der Kamer ran Koopbande en Fabrieken Dr H fjoael de Schepper ea A C C Vereijl Directeuren der StearineKaarseulabriek 6oadac C A van Barkel J Tan Oantzig Ak P W Kamphutzea en D Samtoa handelaren J Breebaart Voorzitter der afd Gouda en Omatr an d HoU Maatflchappy van Landbouw L Melkert Penningmeester der afd Gouda Tan het Alg Ned WerkliedenTerbond P de Raadt Voorzitter der rereeniging Tol heil des Volkac J A Donker Voorzitter der afd Gouda Tanden Ned B K Volksbond C van Tongerloo Voorzitter Tan den Cbrist Volksbond en J E Taa Kugk Voorzitter der afd Gouda van Patrimonium VERGADERING TAN DEN GEMEENTERAAD op Vrödflg den 23 October 1896 des namiddags een unr zoo noodig voortzetting f avond 1 unr Aan de ord Aai wtJ2ing van een lid der Commissie tot onderzoek der recinnies togen aanslagen in de plaatseiyke directe beltsting dienst 1896 Benoeming van twee loden van bet itemborean TOpr de Terkiezing van Tyf leden der Kamer Tan Koophandel en Fabrieken FEVlLLETO S irZoo f y ar dan waarlijk nooit iota van geboord hebt zal ik a ua zegften dat juiit tante Marianne zich het mecBt ea apenhartigst over u heeft uitga laten ia dien tyd kind gy begrijpt mij wel I ea dat mij niets bekend is van eene verandering barer ziengw zt noch van eenige oneenigheid met baren klainBoon en ik ben toch gewoon die soort van zaken te hooren Weder ontstond er eeoo langdurige stilte in het vertrek Irfonoro was weder achter in haren stoel gezonken soodat zij zelfs voor hare moeder alecliti half zichtbaar was zy bewoog ïioh niet en toen zij eindalyk weder sprak was het weder op dien toon van bittere ielanchoUe dien wij bet eerst van haar hoorden En ia graaf Eobert inderdaad zoo rqk P vroeg zy Zoo als ik u onlangB gesegd heb kind Zyn vader zat er goed ia on heeft meer ovorgeBpaarti dan verteerd Zyn grootvader Ëugeaius Maria waa r k de ottde tante Marianne is het ook Dat alles komt op hem en daareoboyen tËr moet toch nog een zoon zijn viet Jjeonorn hare moeder nadenkend ia de rede Leo Hagenbach van Hochdorf dien heb ik vroeger eens ontmoet fa WU een mooi krachtig mensoh bamiansQswaar Benoeming vnn een leeraar in de natanr scbei en nerktoigkuode aan d Atondschoot voor ambachtslieden D ontwerp begrooting ran de inkomiteu en oitgaTen der Gemeente Toor het jaar 1897 By onderbandacheu aanbesteding ia aan den ht er H J Nederborst alhier opgedragen het bouwen van een adminiatratiageboaw kantoren portierswoning met afsluitnekken enz Toorde bierbrouwery d Oranjeboom te Fegenoord voor eene som fan f 44943 Een paar stadgenooten hebben een Haagsch viertal zien te bewegen om op Donderdag 19 November a s eene soiiée voor Kamermuziek ie geToo in de xa l Réunie ten Toordeele van den bouw van het R G Liefdegesticht Eerstdaags zullen de lyslen worden aangaboden en wy hopen dal velen van deie gelegenheid zullen gebruik maken Door de gemeente Oudewater zullen voortaan by de nieuwe verbrnikeri Tan haar gas mnntmeters worden geplaatst terwyl deze terens een tamp en komfoor ten geschenke ontrangen Door dezen maatregel zat waarschyniyk t aantal rerbruikers van gas wel rermeerderen tomeer daar zooals bekend is de leiding ook gratis aangelegd wordt Men icbruft uit Hoaitreclit Binnenkort hopen wy alhier het feest te vieren van onzen trouwen brievengaarder den beer G van der Mark dia den 7n November a s den deg boopt te herdenken dat bet 45 jaren zal zyn geleden dat hy als vrywilliger in militairen dienet trad Na den 26n Juli 1852 bevorderd te yn tot korporaal ging hy in December 1854 ovet bij het N O I leger waarmee hg in 1868 den tocht meemaakte naar Boeleteng Ba i 28 Juni 1859 werd hy bevorderd tot sergeant Datzelfde jaar nam hy als sergeant deel aan de 2e expeditie tfgen Boni en gedurende 1860 1866 aan de krygsverrichtingen in de Z en O afdeeling van Borneo voor welke krügsbedryven by is gerechtigd tot het dragen van hot eireteekeö voor belangryke krygsverrichringen Boni 1859 Borneo 1800 63 1 Maart 1861 bevorderd tot sergeaut majoor werd by 18 Juli 1865 Tersierd met de zilveren medaille roor 24 jarigen tronwen dienst 8 Maart 1866 bevorderd tot adjudant onderofficier werd hy 30 Juni 1896 belast met de betrekking van mï itair concierge aan bet Paleis te Weltevreden J4 Jan 1870 ging onze jubilaris over by de militaire administratie tifx pitaaldienst Deze betrekking nam hy waar dig efi lovoDsluBtig Hy ia weduwnaar en kinderloos Van hem erft Robert La ir bovendion zoo ala ik juist zeggen wilde Het geheele vormogan komt ui zyne handen gy kunt zijr lokomen gerust op honderd tot honderddertigduizend gulden sohattOQ Dan rekent gij ntet te hoog irDie baron Leo kan nog geen oud man zyn mama merkte Leonore nadenkend aan Maar aedert elf of twaalf jaren weduwnnar kind en in elk geval een goede vijftiger Dan hertrouwt men niet meer ffllm mama wij hebben aoders toch wonderlijke huwelijken genoeg in de familie gehad hernani de dochter met half fluisterende stem Het gelaat der oude damo betrok plotaeling on herig zij aloeg hare oogen mot eon donkeren bytia dreigondoQ blik naar bare dochter op en de bloeke lippen trilden hoe vaat zij ze ooic op elkander klemde Kerst na oen oogenblikzwijgena antwoordde sy op doffen toon en met gerimpeld voorhoofd vOy weet wel dat ik van die onde herinneringen m tB hooren wil Vergeef het mij het ontTiel mij eer ik er san dacht omdat ik er eone zekere overeenkomst in meende te z en antwoordde I eonora weder nadenkonil Maar Iaat ons dat dnar laten mama voegde zij er on opeiihartigon ea luchtigen toon hy Laat ons aannemen dat uwe berekening van graaf Roberi s vermogen juist is dan begrijp ik niet koe g n verzetten kant tegen een plan op hem dat zïoh a s van zelf aan ons moet opdringen al beoft man bet niet zoo uitgewerkt en vast voor zich zoo ais Oonstasoe daar straks en al spreekt men bat nog minder t t 15 April 1873 toan hy bij Go a rarae me ntsbesluit wegens volbrachten dienst werd gega r als adjudant onderoff kwartiermeester nilitaire administratie De Regeering begreep dat de admicistralie aan zyoe handen goed wat toevertrouwd zoodat de minister van Waterstaat den heer Van der Mjirk 1 Oct 1878 aanstelde tot postmaester te Haaitreeht Nog een tweetal j ren dan vertoeft hy reeds 20 jaren onder ons Alle tegezetenen zullen met my den toenmaligen J iuister nog dankbaar zyn voor de benoeming Tan den heer Van der Mark tot hoofd der posteryen te Haastrecht en den wensch uitspreken dat hy nog langen tyd zyn betrekking iflhier moge beklaedeiK By kon besluit ia J Bos met ingang Tan 1 November benoemd tot burgemeester der gemeente Overschie ooefc toekenning Tan eervol Ontslag als burgemeester der gemeente Amverttol Volgens het Vad c zou gisterenavond in t en Haag eene voorloopige Tergadering worden Éehoad n om een boofdoommiasie voor de a s Faryaohe wereldte atoonstelling tot stand te brengen Het Bastunx der Liberal Unie heeft een i Tormingsplan ontworpen dat daa 14en Nor in de Algemeene Vergadering cal worden behandeld Hieraan is toegeroegd een tweede Tooretel dat de meest urgente punten herat die io de eerstrolgende jaren aan de orde behooren te komen Dit laatste stuk laidt aldas De Libaralfi ünio in bare algemeene vergadering Tsn 14 November 1896 Orerwegeode dat met bet oog op de algnmeene verkiezingen van 1897 hel noodig is eanige der in baar sherrormingtprogrammac genoemde maatregelen wegens hunne byeondere beteekenia voor de welvaart van het geheele rolk en TOor de verbetering der maatschappetglie Terhondingen in dien zin op den voorgrond te brengen dat zy van de te stellen candidnten verlangt niet fokel da zy instemming betuigen met de strekking van het geheele hervormingsprogramma maar ook dat zy van na te noemen maatregelen met volle overtuiging de urgentie erkennen dat de omstandigheden meebrengen kiearecbtbervormiiig onder de urgentn maatregelen voor het oogenblik niet op to nemen omdat hoe onberredigend de tot Ntand gekomen rege n van het kiesrecht ook moge wezen het zoo voorbarig ait voor het overige wat bohneveu wy er dookjea om ta inden of omwegen temaken lieve moeder Be Bproekater stond ouder hot aitaprekea van die woorden van haren stoel op en haar toon waa uu niet luchtig doch evenmin zoo Bomber als hij in den loop van hot gesprok geweest was nu word hy bijna even droog ala die barer moeder rWanaeer er overigena sprake ia an zulk oen plan kon bij die dwaasheid van Hermme Constaaoe alleen iu aanmerking komen en wij bebhen geen tijil om de zaak op do lange baan te ai hutven ik geloof dttt gij u evomnin illuaien maakt over onze omstandighoden als ik De oudo vrouw had die geheimzinnige woorden want de gedachtenloop dien de lezer er in kan sieu doorstralen wa tusschen de wocrdon raerkbsor geweest en scheen byna nog meer stof tol nadenken op te leveren dan de woorden zolven welke Leunore had iiitgetproken mot meer opletteadheid gevolgd dan zy tot nog toe had doen blyken De duimen toch waren tot rust gekomen en de oogen waren bepaald op hare dochter gericht gebleven Kn daar Leonore nu zweog aprak hare moeder na een oogenblik van stilte in i jks op leveadigen loon rik mij te en uw plan verzetten kindP Waar denkt gij aan F Waaruit naakt gij dat op Maak plannen looveel gy verkiest en voer ze uu zoo goed gif kunt mocht er van dit plan ooit iets komen dan zou ik u van harfe geluk wensofaen nametyk indien Conitaoce lutt heeft daarbij e on zeer voor u te zorgen als voor z eh zelve en ook later toont dat zg uwe belangen wil behartigen Uama dat klinkt al aaar vreemd I Gjj twjjfalt dea eiich van goede itaatknode is nirt op een nienwe aan to dringen loolaog da ernring omtrant de nitkomsteo der vantgestelde kieavet met betrekking tot het aantal kioaen nog gees uitspraak heeft gedaan Verklaart als loodanige hervormingen te beaohoovaa lo invoer van een stelsel van Terpliobta versekering tegen da nadeelen waaraan da ar beid blootstaat tan gevolge van ODgeTallan ziekte invaliditeit en oodardom en zdiki althans voar invaliditeit en ouderdom tea daale op kosten van den Slaat 2o regeling van bet arbeidscontract tok betere verxekeriug van de wedercydioha reohtan en verptiohtiogeo beperking van ovarmatlnn arbeidsduur ook voor Tolwaseen mannalgka arbeidere en versekering van een wekelijkiehen rustdag looveel mogetyk den Zondag 3o vaatetelling van bepalingen tot iagrgpaud verbeterÏDg van woningstoestanden 4o hersiening dar armenwet t t verzekering der samenwerking van alle armbestoren ntot erkenning van den plicht der OTerbeid aoowel om nood te lenigen als om voort woakering van bet pauperiime te kearen 5o invoering van leerplicht ook voor voortgezet of voor herbalingnonderwys 6o regeling der levende strydkraohten mei invoering van het stelsel der persoonlyke ervotling van den dieoatplioht en met opheffing van de achnttaryen 7o verbetering van den reehtstoeitaad dw rroow zoowel wat haar persoon alawat haar vermogen betreft en in t byzonder tot waarborging van bet recht der gehuwde rroaw op de opbrengst an baar arbeid behartiging ran het lot van verwaarloosde kinderen waar noodig onder opheffing of beperking vandeondw lyke macht De Bakk Ct deelt bet volgende meda iNaar den meelprys van f 12 gerekend moest de pryii van bet brood to Amsterdam reeda weer 1 cent verhoogd geworden ayn Als deie opslag zich das nog eenige weken wachten laat wete men dat de opofieringan geheel door de bakkers en de fabrikanten geleden worden By daleoden prys kout het pobtiek al epoedig voor den dag met de vraag waarom het brood niet afslaat No wete men wanneer het noodig iit dat het brood opslaat c Te Berlyo heeft een afsobnwelyke moord plaats gehad Zondaumorgen vroeg tegen vyf of zes nur is dn 63 jarige juititierand M toch niet fik twyfel aan zeer veel kind wat andsrea onlooohenbaar zeker toesebynt ua ik geloof wel reas dit of dal wat gg misiofaien ongeloofelijk vindt AU mon laog Ircft en zich gesne illusies maakt leert men de zaken beter onderscheiden Maar dat allee doet nn niets tor zake Maak uw plan en voar het uit het ia my wel om meor dan é na reden Ik houd my mot uwe permissie voor het oogenblik meer bezig met de vraag welke ik reeds vroeger deed en waarop ilc zulk een Eooderling antwoord van u ontring Wat wil hy hier of beter miasohian wat most hy hier Is zijns reis hierheen louter een inval vraag ik of aen gevolg van een goed overlegd plan P Van uwe sublime verklaring van de zaak mlt gy mij wol vargunaen te zwygon en nogmaals te zoggen dat tante Marianne en hare familie ons reeds sedert bijna een mentchenleeftijd links laten liggen en wanooer zy zioh ooit met odb bemoeid hebben ia het op eene wijze geweest die ons weinig genoegen heeft ertchaft en ona onze familie niet liever beeft gemaakt Zoo staan de zaken eindigde zij en legde dea wnalor dien zy van haren schoot genomen had net kracht op de tafel neder nen wat gy ook wilt of bogint gij zoudt naar myne besie overtuiging seer wijs doon met nauwkeurig het oog ta houden op al zyne gebaren en bewegingen en uwe ooren opa te houden voor iedcren toon ieder geluid k weet evenwel dat dat niet in nw karakter ligt