Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1896

Aan e D onlangs nit Amerika taroggekoerden milicieo die niet aan daoproeping tcriolijfiDg had voldaan en dientengevolge na voer Ged Staten van Noord Bolland werd gebracht werd door dit college op grond van art 173 der Militiewet aUuog inlgviog voor den gewonen tgd anogebodeu omdat hg tengevolge van omslaodigbeden van zgnen wil onafhankelgk belet was geweest aan de oproeping gevolg te geren Met deze beBlisaing is echter door deo belangheb ends geen genoegen genomen bg is bg de Regentes io booser beroep gegaan teneinde ioge olge art 127 van den werkeigken dienst te mogen worden ontheven Harhaaldelgk gaan in dag en weekbladen aan Kecbtspleging gewgd in den laatsten tgd stemmen op tegen de preventieve hechtenis zooals zy io den laatsten tgd wordt toegepast £ n men is zoo overtuigd dat in den bestaanden toestand verandering moet komen dat nog onlangs werd betoogd en dat wel io eeo zeer geacht rechtsgeleerd orgaan dat uit bet rolk zich eene stem moest verheffen sóo krachtig en zóo beslist dat de wetgever naar dia stem zal moeten luisteren Op die uiting is door ons dezer dagen gewoisu doch wg weuschen daarof oog eens met een eokel woord terug te komen Herziening onzer weigering omtrent prerentiere hechtenis is r zoo beweert men een eiacb der meest dringende noodzakelykbeid Wy zonden willen rragen of hier ook weer wel de wet schold beeft Ëo wg doen dit te meer daar bet eenigszins iu onze samenleving mode begint te worden om als ons iets hindert of ergert te roepen om een wet alsof die ona altgd op afdoende wgze kan helpen Mtar wg bebben een wet die zegt dat de ambtenaren ran bot obeabaar mioisterie verplicht zgn de bevelen na te komen welke bun in hunne ambtsbetrekking door de daartoe bevoegde macht vanwege den Koning worden gegeven Zy zgn en bahooren ook te zgn de dienaren der regeeriog Daa nn de hevelen tot preventieve hechtenis meeital worden verteend of verlengd op vordering der ambtenaren van het openbaar mioiaterie zoo kan de miniater van justitie dienaangaande de meest strenge vooraohrifteo geven aaa zgne ambtenaren van het openbaar ministerie Doet hg dit niet dan roepe men niet om een wet maar kome men tot het besluit dat de minister van justitie de ambtenaar door de wetten dese aangewezen geen verandeiing in den bestaanden toeatand wenacbt Wg bebben ten onzent waarlijk veel minder behoefte aan nieuwe dan aan da toepaaaing der beataande wetten of aan hare af Bchaffing of verbetering ala zg slecht zgn hetgeen niet zelden het geval is M C Openbare dronkenschap bg 4de herhaling J S zwervende tot hechteniaatrof van 3 weken Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd bg 6de herhaling G B zwervende tot 3 weken hechtenis en opzending naar eene rgkawerkinrichting roor den tgd ran 3 maanden Nieuwe Zending Parapluies A van OS A Kleiweg E 73 73a GOUDA De algemeene synodale commissie deelt officieel mede dat de aanneming van Hare Majesteit de Koninging tot lidmaat der Nederl Herv kerk is bepaald op Vrgdag 23 0ot a a en dat de bevestiging zal plaats hebben op Zaterdag 24 Oct a f De alg syu commissie beeft alle predikanten der Ned Herv kerk uttgenoodigd om op Zondag 25 04 a 8 bg de door beo te leiden godsdienstoefeningen deze plechtigheid te herdenken op de wgze als deze bun t beat voorkomt De Initenants Irish Stephenson en Blokhuis zgn naar de tTel verneemt wegens han aandeel aan de miabandeling van don inspecteur van p ilitie van der Schrieck te Amsterdam door den krggsraad te Haarlem veroordeeld tot 21 en 14 dagen gevangenisatraf Maandag trof een agent van politie in de Spooritraat te Rotterdam twee bpschonken knapen aan beiden 8 jaar oud ëo onbekend man had hun zeiden ze op het Handelsterrein ie Feyenoord sterke drank toegediend Aaof evaogen 1 October TUd vao Greenwlcli Directe Spoorwegverblndiogen met GOUDA 7 17 7 69 8 86 8 48 8 61 9 67 10 40 lJ 8 7 69 10 4 ir 10 11 8 18 10 18 7 86 8 11 8 68 0 8 9 10 10 17 10 69 7 8S 8 M 8 M 9 10 9 6 10 17 7 M 17 7 l i it It 7 4 7 i 8 8S MC a so 40 a et 10 87 6 90 17 61 1M 8 ito 4 67 6 04 6 10 DEN 6 87 6 84 6 41 1 40 6 47 47 HAAS GOUDA 7 10 7 46 8 18 1 SODDA DKN HilS Oou4i ZstenhuiMnMoerkipalle Zostormoer ZegWMrd Voorborg e 7 Ü0 8 86 9 89 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8619 911 85 1 44 8 40 4 10 4 88 6 89 197 18 7 ta 9 18 9 18 10 17 1 41 4 3 8 18 34 10 88 1 66 4 18 6 80 48 10 43 9 06 6 04 6 39 9 69 8 18 9 18 9 47 10 16 10 6419 0611 681 17 8 14 4 08 4 381 16 6 61 6 607 488 1810 1010 88 U T 1 E O H T G O D D A 10 16 10 88 11 88 11 1 3 08 3 61 4 41 1410 88 11 61 11 94 4 1 3410 46 4 14 IDA 11 1011 11 8 46 4 87 1 17 S Ol D A UT ICHT Ooudi 6 80 87 7 19 7 66 8 11 9 98 9 68 10 19 10 67 11 66 1 10 Uudew 6 46 6 64 H H 7 Woerden 6 68 7 3 8 19 f 11 11 9 46 UtTMkl 13 7 49 8 18 9 64 10 61 11 46 1 17 8 08 t Nur AmiterdBin f Slopt Woemdag B o V U A A MSTKIBAU Gouda 87 8 11 ll 10 67 11 10 4 U 8 14 9 17 lO M 1 U8 1 1 Stept te Nooldoip LeidioheDdani en Ble i jk Kruiiwtg en Hektidorii M 8 09 9 07 10 84 18 10 14 9 88 8 88 8 41 1 4 11 10 AHITIKDA O D D A 6 iO 7 61 10 17 lO tol AKaterdaa BU 7 11 S I6 9 10 41 1 84 11 ll l I S da 7 11 It 14 11 10 II 1I 19 18 Mi Leat to Oouda Uiifen il bbu noemt n niet op 41 7 41 9 41 49 T M U l LeTy eau van de Tooruaanste a Ivocaten vaa Beriyo iD zya bed door dioTeo overTalleit d Termoord zÜne vroow die io dezelfde kamer sUop werd zwaar gewood De misdaad is door vier manosQ gepleegd Twee buoner hieldeo de waoht op de trap de twee aoderea zga door een balkondear de woniog binaeogedroDgeo zyu dadetyk deo elapeodea man aangerftlleD en toen mevroDw Lerj ootwaakte werden ook haar Teracbeideoe mesBtekkeo toegebracht Door het geraaa werd het dieoatmeiBJe wakker en haar geschreeaw joeg de diëten Op de Tinobt Nauwelgke gekleed liep hei meisje door een achterdeur de straat op maar eer zy roldoende inlichtingen aan yootb gangars gegernu bad waren de misdadigers ▼ erdweoen Toch ia door bewoners ran het boie gezien dat het rier jonge kerels waren tDsscheu 20 en 30 jaar ood Deze misdaad heelt plaits gehad in de Mobrenatraise slechte enkele hnizen van den boek der Friedrichstrasse af dna in een van de drokste gedeelten ran Berlyn De politie beeft omdat het een ï ondag was eerst gis teren da misdaad bekend gemaakt door aen plakbiljettfn met het signalement der moordenasra Dr Lety had als aobrgrer over juridische uderwerpen een zeer goeden naam Mea vermoedt dat geen dieren ran professie de miadaad gepleegd hebben maar dat eenige iadividaen den moord beraamden nadat zg in een conrant gelezen haddeo dat Levy de opdracht ontraogea bad eeo millioeneo erfenis te regelen Zg waren dom genopg om te onderstellen dat een goed deel ran dat geld nn ook ten huize ran den adroeaat berustte wat ostDurlgk niet zoo was Onze Berlgnsche correspondent seint ooadat de moordenaar ren den jnitilieraad Lerygepakt is Het is een rerentienjarige sloten makersgezel Hg beeft bekend samen meteenrroegeren klerk ran Lery de bloeddaad geplNgd te hebben tN R Ct Bg bat departement ran koloniën is ontvangen het Tolgende ran 20 dezer gedagtee kende telegram ran den goarerneur generaal ran Ned ïndie betreffende de krggsrerrichtingen in Atjeb Benden in XXII Moekims tasseben Uarapreh en Biloel rerrolgd tot diep het gebergte 10 alle rastingen aldatr rernield Gesoeureld éen fuselier gewond éen ofificier en zeren militairen beneden dien rang c De 16 jarige H t L te Vianen die tot 14 dagen geraugeniistraf was reroordeeld en daarvan kwyteoheldiog aan H M de Koniogin Regentea had rerzocht ootriDg een gnnstig antwoord De gevangenisatraf is rerandard in eene boete van f 15 Men ncbrgft ait Utrecht Yoor het boog militair gerechtshof werd gister in hooger beroep behindeld de zaak ran den Se Initenant kwartiermeester M L J in garnizoen te Leiden die den 30en Jani 1895 zjio korpe rerlaten heeft met medeneming ran de hem toerertronwde rgkskaa van f 8729 90 althans ran f 4600 Door den krgg raad was de beklaagde sobnidig geoordeeld aan desertie en ontroow in militaire administratie en was hem deswege eene militaire gerangenisstraf opgelegd Tan drie jaren met Terrallenrerklaring ran den militairen stand Qoadi 6 80 Sfoordreoht Kieuw rkork OttpoUe Sottndun 7 Eotterdjoo Otpella Kisuwerkerk UoordTMht Qouda 6 6S t S 11 1 S 4 S 6 6 1 14 t Sl 6 97 De adroeaat fiioaal bg het bof van dit vonnis in booger beroep gekomen oordeelde den auditeur militair niet ootranketgk in de strafvordering wegens desertie doch wel in die w ens ontrouw in militaire admtuiatratie Spreker was voorts ran oordeel dat de ten laate tagging ran de rer uistering ran een bedrag van byna negen duizend gulden of van f 4600 te raag waa en dat ran den rechter kou gevorderd worden dat bg in het vonnis nanwkenriger rermeldde welk bedrag verduisterd wasi wat door den krygsraad niet gedaan was Beklaagde heeft verklaard slechts f 4600 tn hebheo nledegenomeo en de reat in de kaa te liHbb u achtergelaten Bg naawkenrig onderzoek is ecbter in bektaai des vertrekken nooit in de kasten noch in de opengebroken geldkist een spoor ran geld gerenden de bewering ran beklaagde dat bij zicb naar bet baitenland begevende een groot deel van bet onder zgo beheer zgnde geld zou achtergelaten bebben is dau ook oniannemelgk De opgelegde straf van drie jaar wilde de advocaat fiscaal rerscharpt zien tot vier jaar omdat hg in de omstandigbeden die dat misdrgf hadden vergezeld geene enke e verontscbuldiging voor den beklaagde aantrof Deze waa rergezeld ran eene jonge dochter nit Den Haag naar Weenen Hamburg Parijn Boedapest geweest waar bg zelfs kerkelgk getrouwd was en bad ziob ook naar Turkge willen begeren waar hem echter de toegang geweigerd was Laatatelgk had hg in Antwerpen vertoefd en wilde daar zgn kerkeIgk huwelijk door een burgerlijk howelgk laten bekrachtigen wat echter aaoleïdiog gaf tot zgne arrestatie en uitlevering op grond van bet met België gesloten nitlereringa tractaat Op joridieke gronden bestreed de advoeaat£scaal £ de door de verdediging opgeworpen exceptie dat deze zaak niet aan de militare maar aan de borgerrechtspraak zou moeten onderworpen worden Mr Van Oosterzee die als verdediger optrad was van meening dat aangezien da beklaagde na herhaalde indaging niet reracheoen zgode rerrallen was rerklaard ran den militairen stand met verbauning buiten da grenzen des lands het niet aanging om hem nog voor den militairen rechter te brengen De behandeling die aan beklaagde ten deel valt in de gevangenis te s Gravenhage waar hg sedert 22 Augustas vertoeft ni den len Aogostus te Antwerpen te zijn gearresteerd wgsterook daidelgk op dat bg niet meer als officier beacboowd wordt Verdediger trachtte vervolgens aan te toonen hoe beklaagde het slacbtofïer is van den afkeorenswaardigeo toestand die hg de administratie in bet leger heeracht Van de tien loitenants die tegelgk met hem zgu aangesteld is hg reeda de derde die wegens verdnistering van a rgks gelden terecht staat eu hg zal wel niet de laatste zga Van een tractemenl van f 100 8 maands moeten zoovele rerplichte uitgaven af dat als eeo 2e luitenant in zgae noodzakelgkstc behoeften roorzien heeft hg niet meer dan acht cent per maand overhoudt en dan zgn er iu de maand 26 dagen op welke bg niet meer dan tien minuten daag en 4 dagen waarop bg hoogstens 3 of 4 oren daags te werken heeft BovenHien waa in twee jaren tgda zgne kaa niet eenmaal geverifieerd dit had hem het raisdrgf gemakkelgk gemaaict dat bg begaan bad om eene sobuld van driehonderd gulden waarmede hg beladen waa toen hg de betrekking aanvaardde uit de kas te dekken Dit had hem van kwaad tot erger gevoerd totdat bg r indelgk ten einde raad op de vlucht ging Br oog op wgzeode dat beklaagde het binnen den tgd van 6 jaat tot 2e laitenantkwartiermeester bad gebracht en dat bgna alle getuigen verklaard hebben dat bg boogat matig leefde wat da adrocaat firtcaal bestreed verzocht verdediger het hof om beklaagde met het oog op de langdurige preventieve hecfatenia slechts met cassatie te straffen of zoo bet hof mocht meenen dat bier gevangenisstraf moest worden opgelegil eeo aanzieniyke mindere siraf te bepalen dan de door den advocaat fiioaal geëiaohte vier jaren Het hof zal op een nadsr te bepalen dag uitspraak doen B eo W ran Leiden bebben den raad dier gemeente voorgesteld te bestuiten tot inwilliging ran bet verzoek der tVereenigiog tot afschaffing van Sterkedrank om io de bestekken van aanbestedingen ten behoeve der gemeente de bepaling op te nemen dat het ten atieogate verboden ia op die werken sterkedrenk te gebruiken welk verbod ook b i vau t hoogste belang ii te achten Wlnterdlenst 1896 OOUDA KOTTXKDAU 6 18 6 61 14 II IS 18 18 11 86 1 8 8 61 18 8 18 89 11 38 19 88 18 66 1 6 4 8 11 11 11 J8 11 86 I1 4S 11 61 8 66 3 67 4 60 4 67 1 4 6 11 4 16 6 80 88 6 89 10 UOTTKilDA M 0 O D D A 9 81 9 61 10 19 11 10 18 87 1 40 1 44 8 60 S 44 4 18 4 40 10 19 1 64 t 10 88 f 9 01 10 48 9 08 I 9 10 10 11 10 49 19 08 19 47 8 14 3 09 4 04 4 88 s Hag aUage6 4 7 80 Voorb 6 69 Z Zegw6 e Ze H 17 Onuda 6 96 7 60 t U 7 10 7 4 J 8 88 8 64 9 64 10 3811 8 01 10 08 8 18 10 16 8 8 10 87 6 89 7 10 8 819 9 1810 88 ll 11 4e Utreoht 6 88 7 10 9 81 Woerdea 18 8 11 üudewater 8 19 Oottda 8 819 84 10 10 8 17 4 41 6 67 66 8 31 10 17 10 80 7 10 10 84 3 84 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 18 8 7 80 9 4 11 07 Gastentoonstellingp te GOUDA VI Ten slotte eindig ik deze bespraking der inzending ran den beer Witeon met de betcbrgring ran sgo n muotgasmeter Een maotgasmeter is een toestel dat evenaU een reuk chocolade sigaren of ander aato maat na het iowerpen van een geldstuk de waar waarroor bet ingericht is levert Ëeo muotmeter levert na hot inwerpen van h v een 27i centatnk eene hoeveelheid gas mei deie waarde gelgkstaand io cafés zalen openbare bibliotheken wacbthuisjes trams enz komen deze meters ten volle tot bon recht maarook ia hetdagelgksoh leren Hoerelen toch kunnen eiken dog best een of twee 2 oentstokken missen éu zouden toch verlegen zgn indien ze paa op bet einde der maand behoevende te betalen datzelfde geld ineens moesten storten Vooral aan de zuinige hniamoeder der arbeidenden en kleinen ambten aar sstand brengt de muotmeter een groot gemak en aau de gasfabriek voordeel door meerdere levering van gas Want door het plaatsen van muotgasmeters en het daarmede gepaard gaan ran bijzondere roordeelen sooala rrgen aanleg en 10 of 16 meter binnenleiding beneveoa eene lamp met brander of gloeiliobt en eeo kooktoestel worden ook deze menachen verbruikers vaa gas en voor eeo groot deel van kook of daggas welks toename da fabriek vooral ten zeerste apprecieert Door bat plaatsen van een muntgasmeter is echter ook niet alleen de hniamoeder gebaat doordat zg haar gas kan afbetalen naar gelang ze bet gebruikt maar ook de fabriek welke nn zeker ia bet kapitaal dat sg in toevoer neter leiding en toestellen gestoken heeft niet te rergeefs nitg eren te bebben Het spreekt natuurlgk runzelre datbetgai dat men door een muotmeter getererd krggt iete donrder betaald moet worden dan gewoon gas en bg hetwelk men uiets of weinig rrg heeft en pas betaald wordt als het verbruikt ia Het mechanisme van zoo n rauntmeter kan daarom onafhankelgk van bet gismeetwerk gesteld worden op verschillende gasprgzea Het ia een feit door de ondervinding reeds geleerd dat gemiddeld iemand die een mnntmeter in gebruik beeft 1 M per dag verbroikt Om nu de rente en amortisatie ran bet kapitaal van den aanleg te dekken wordt hg den gasprga nog eene kleine rerhooging toegeroegd ran Vi of cM en hierop het montwerk gesteld In elk geval verdienen ook zulke meters hel volle vertrouwen daar ook deze den gk moeten paaaeerco en deugdelgk onderzocht worden Naar ik verneem is de heer Wilson de eenige fabrikant wiens meten tot den gk toegelaten en door dezen goedgekeurd worden Door het werpen van een 2Vs oentstak en het daarna draaien van eene kruk wordt da kraan van den meter door een inwendig mechanisme welks bescbrgving hier niet op zgn plaats is geopend eene hoeveelheid gas ter waarde van 2V cent van te voren bepaald kan den meter passeereo en komt in da leiding en wordt daar verbruikt Tegen den tgd dat die boeveelheid verbruikt ia gaat de kraan sieb langzamerhand stoiien niet in eene maar zeer kalm en geleidelijk de vlammen worden minder dus men wordt gewaarschuwd en men beeft tijd genoeg om door bet weder inwerpen van een 2Vs centstuk zich van een tweede hoeveelheid gas van die waarde te rerzekeren Bg de tegenwoordige meters behoeft men niet telkens een 2 centstok in te werpen men kan io eens 12 stukken er io werpen Daardoor behoeft meo niet telkens naar den meter te loopen om in te werpen maar behoeft men er in geen week of langer of korter voor te zorgen Het telwerk dat er zioh naar bevindt verspringt hg elk ïtnk een cgfer heeft men er 12 in geworpen dan staat het op twaalf 11 80 7 16 8 6 6 97 6 17 0 37 0 47 1 14 10 01 10 07 1 M l l Gaat men nu gas verbruiken eo is er één stak verbroikt dan beeft men nog voor 11 stukken gas te goed bet telwerk staat dan op 11 hMft men 2 stukken Terbnnd d n lieefl men nog 10 atukben gaa te goed het ielirerk ataat op 10 beeft men due elf atokkeo rerbrand dan staat bet telwerk op 1 en heeft meo das nog Toor één stak te goed Door dit telwerk dos kan m o met juistheid ziao of het tyd wordt weder te offeren zonder risico te loopen dat men op het onferwaobta daartoe genoodzaakt ia Naast deze cirkelToimige aanwjjzer boTiudf zich oog eeo diïo deze telt echter steeds voort en loopt nooit terug boe meer stukken er iu geworpen worden bo meer bet aaowgzen zal eu dient oor den meteropnemer Hierdoor weet deze hoeveel 2Vg centstokken zich in de afgesloten lade moeten bevinden Na aftrek van hetgeen de verbroiker nog te goed heeft van te veel ingeworpen stukken kan hg tegelgk zien of bet telwerk van deo eigeoiykeo gasmeter goed aangewezen beeft Stol dat het wgzertje op deo ronden sanwgzer op 3 staat dit beteekeot dus dat van de uinotatnkken welke io bet laadje leggen oog 3 verbruikt moéten worden c Stel verder dat op bet volgeode tolwerk aangegeven staat 33 Dit beteekeot dat iu hot geheel 33 stuks iu het laadje te viudeo zgu Hiervan moeten er eohter nog 3 verbruikt worden dus betaald is aan gas pas met 30 stuks Stel dat het gaa dat men gewoon betaalt met 7 cent per cM met i cent verhoogd is voor aanleg meter bioenlfiding lamp komfoor enz dan zal 1 cM 7 kosten of 3 2 centstokken Dertig slokken is dus 10 cM Stood uu bet telwerk van den gewonen gasmeter deu vorigen keer op O dan moet bet nn op 10 staan Men ziet das dat al deze onderdeelflo juist met elkaar overeenkomen moeten eo door deze drie wgzerplaton heeft men dns eene oiUtekeude eoutrote op de goede werking van het toestel Mgns inziens is echter het voordeel dat mnntmeters brengt voor hnis moeoers eo gasfabrielc ook te verlirg en door bet plaatsen vao gewone meters die 10 a 12 gulden goadkoopur zgu en door bet eens in de week in plaats van eens iu de maand op nemen en incasseeren der gelden waardoor de gasfabriek per aanleg tien tt twaalf gulden bespaart en onze buisvrouweu bovendieo van bet io elk geval ongeriefelgke munt inwerpen verschoond blgven niet te spreken vao de last en moeite welke men krggen kan om steeds voldoende voorraad 2 1 cent stukken voor de moutmeter aanwezig te bobben Bultenlandsch Over lcht De te Darmstadt en Wiesbaden gewisselde beaoekeo taasoben Nieolai en Wilhelm worden door de Weener pers voorgesteld als op de rerhitte hoofden der Frnnschen gerichte stralen koad water maar de Duitsche bladen willen dit ni t gezegd hebben eu bouden rol dat het eokel beleefdheidavisites zgn Zondag dt u gedenkdag van den groeten volkeren slag bg Leipzig op 18 October 1813 waarin Napoleon I zgn eerste groote nederlaag leed eo de verlossing van t verdrukte Duitschland een aanvang nam zgn in bet westen vao Pruisen drie standbeelden onthuld ter berinneriug aan het aerate keizerpaar van het nieuwe ryk te Minden in tegoowoordigbeid van den keiaer eu de keizerin het door de provineis Weatphalen hg de Porta Wpatphalica opgeriohte standbeeld ran keizer Wilhelm I te Dusseldorf een door die atad opgericht ruiterstandbeeld ran den helden keizer en te Goblenz in tegenwoordigheid van keizerin Frederik een murmereu standbeeld van keizerin Augusta Bg de plechtigheid te Minden die door een ontzagigke menigte werd bggewoond hield de Keizer eene redevoering waarin hg zijn dank betuigde ala menscli voor de hulde aan de nagedachtenis igns grootvaders eo als aooverein voor die aan zijnen Keizer gebracht terwgl hg verderde trouw van Westpbalen roemde en eeu dronk uitbracht op den bloei dier provincie Het mooiiment bg de Porta Westphalica heeft zgn ontataan te danken aan een beslnit der Provinciale Staten van Weatphalen van 1889 waarbg 500 000 mark beschikbaar werd gesteld TOor eeu gedenkteeken tereere vanden toen een jaar te voren overleden Keizer We dra werd als plaats voor bet monument het schilderachtige oord gekozen waar de We er tuaBcben twae booge berganilen dooratreemt die daaraan den naam van Porta Weetpbalica hebben doen geren deo Jakobeberg en den Wittekindsberg Het gedenkteeken ie tegen laatstgenoemden berg aan ontworpen door don ilgnscben orcbitect Bruna Schmitz terwgl bet 7 M heoge standbeeld des keizers rolgena dat ontwerp staande in een zeshoekige hal onder een met de Dnitache keizerskroon rersierden baldakijn nit brons gegoten ia naar een model van deo Weener bëaldhoower Van Znmbnsch een f boren Weitfaal Het stelt keizer Wilhelm Toor in de uniform der garde den linkervoet ieti naar voren de rechterhand segeoend opgeheven terwgl de linker op de ubal rust Van de Kbonders golft de keizerlgke mantel af De kosten van het geheele monameol bedragen driemaal de oanvankelgk daarvoor bewilligde som De weg waarop men vao bet gedenkteeken bgna loodrecht neerziet is de eeuwenoude verbindingsweg tusscben £ lbe Woser en Rgn Langa dien weg drong eens waarscbgnigk TthiriuB door nnar het noorden van iermaoie daar tegde hg zijn winterkamp aan Hem volgden Varus en Germanicua beiden minder getnkki dan hun voorganger Dao ziet men in 718 Karel Martel hier de Weser naderen ook Karloman 743 en Papyo 753 treden hier op en bovenal Karel de Groote wiens tochten juiat deo grooten driehoek in het Noordoosten van WestfatflO golden die door het SQodal en Osning gevoerd wordt en een reusachtige natnurlgke vesting uitmaakt waarin dan ook de vgornaamste veldslagen io den Frankisoh Saksischen oorlog geleverd werden Men kAU dan ook zeggen dat dit standbeeld van keizer Wilhelm I sich verheft op eeu punt dat evenzeer uitmunt door natu urac boon held ala door grooteche historische herinneringen nit eeo grijs verleden bet verheft zich aan de wieg van de Duitsche vrgheid en ziet nit op de boachrgke bergen waar vroegere geslachten bloedig met vreemde veroveraars gevochten hebben om hun onafhankelgk beid Het rniterstandbeeld te Dnaseldorp is aldaar door het gemeentebestuur van die stad opgericht Tot de oprichting ran het monnment roor keizerin Augoata io de door haar aangelegde Rheiu Bnlagett besloot de gemeenteraad van Oobleoz in 1890 weinige dagen na bet overIgden der vorstin aan wie genoemde stad zooveel te danken heeft Het stelt de keizerin zittende voor op een antieken zetel het hoofd getooid met een diadeem van welken een sluier over de schouders afhangt Ook het ontwerp voor dit monument ie van Bruno Schmitz het beeld zelf van Prof Moest te Kariaruhe tig de onthulling daarian waren keizerin Frederik de groothertog van Baden en zgn gemalin de groothertog van SakseoWeimar en de priuaes Van Wied tegenwourdig benevens prïca en prinses Frederik Leopold als vertegenwoordigeri des keizers en der Keizerin De keizer heeft den rgkskauselier de machtiging verleend tot het indienen van bet ontwerp op de militaire rechtspraak hg den Bondsraad De VoB8 Ztg wgat er op dat anderhalf jaar geleden dit ontwerp in den ministerraad is vastgesteld eu dat de kanselier maanden en maanden lang heeft moeten wachtea op de machtiging dia bg thans eigeulgk heeft gekregen Hg moest eerst den tegenstand breken van den heer Von Köller die zich beslist tegen het ontwerp verklaarde Hg wist dien minister tot aftreden te rjoodzaken maar bet ontwerp bleef bg bet keizerlgke militaire kabinet Reeds dertig jaren lang bad de Pruisische en later de Duit che regeering wijziging van Militaire Strafrecht toegezegd Alle miniatera van justitie en alle miniatera van oorlog hadden de noodzakelgkheid betoogd Maar de ministers kwamen en gingen en een wetsontwerp werd niet ingediend Eindelgk beloofde prins Hobcnlohe in deo Rgksdeg nog io den herfst van dit jaar een ontwerp te zullen indienen dat op de grondslagen van de moderne rechts begrippen was opgebouwd Het beeft den Rgkskauselier zeer veel moeite gekost die belofte te houden De minister van oorlog generaal Bronaart von Schelleodorf heeft moeten aftreden en de positie van den kanselier waa meer dan eene io gevaar Maar hg heeft zgn post niet verlaten en zgn woord niet gebroken Iu de zitting van deu Rgksdag die op 10 November bgeeokomt zal hg het ontwerp nederleggeu op bet bureau van den voorzitter De verkiezingsstrijd io Hongarge wordt met kracht voortgezet De liberale partg spant alle zeilen bg om krachtig te kunnen optreden en de minister president baron Banffy beeft te SzilagyiSoralyo een redevoering gehond n die zeker zal strekken om de kansen voor die partg te verhoogen De minister president zette niteen dat de partg baar woord bad geboudao geen vraag waarvan de oplossing beloofd is was onopgelost gebleven De kerkelgke politieke wetten waren in warking getreden zouder wrok en zonder benadeeliug van belangen of gevoelens Wel hebben deze wetten We gemoederen in beroering gebracht maar de regeering meent dat de strgd daarover een einde moet nemen en is daarom tegen het streven reeds nu eeu herziening dier wetten ter hand te nemen De minister wees op hetgeen in de jongste zitting ran den Rgkadag is tot staid gebracht en noemde het laster als de oppositie beweerde dat de Rgksdag niets bad gedaan Do onderhandelingen over de orareenkomst mot Oostenrgk achtte de minister president van het grootste gewicht Wg moeten het daarover eens zgn dat wg in gemeenschap met Oostenrgk moeten leven en dat onze belangen niet met elkaar in strgd moeten komen Do qnaestie moet daarom zoo worden opgelost dat hetgeen goed ii voor ona niet slecht ia voor het andere deel en wat voor Oostenrgk goed is is niet algcht voor ona c Hg hoopt daarom dat de voortzetting der onderhandelingen een gunstig resultaat moge hebben Indien op de thana van kracht zijnde grondslagen geen oploaaing tot stand komt moet vroeger of later een andere sleatel worden gevonden die het mogelgk maakt dat elk der beide deelen van de monarchie zooveel bgdr e io de kosten als rechtvaardig en biilgk is De besliisiog der Kroon zal in deze quaestie niet worden ingeroepen De koning wil dat Hongarge ala onafhankelijke staat optreden en ook voor het buitenland als zoodauig in aanmerking komen zal Er wordt gezegd dat de Vereeuigde Staten Cuba onafhankelgk zullen verklaren wanneer I Januari de opstand niet door de Spanjaarden is onderdrukt Gtoote woede daarover bij de Spanjaarden Spanje kan zulk een dreigement geen dag langer boven zgu hoofd laten zweven schrgft de Imparcial c Me welk recht schrgren de Vereenigde Staten een termgn uit binnen welke Spanje een quaeatie zal hebben te regelen van inwendig bestour Het moet hekend gemaakt worden voor de gansche wereld dat de Amerikaansche regeeriug ons niets kan opdringen c Uit dit artikel en uit de bewering dat de Vereenigde Staten in den strgd luaichen Spanje en Cuba tusscben beiden willen komen lou men de voor do band liggende gevolgtrekking maken dat de verstandboudiog tosscben beide rgken zeer veel te wenscbeu overlaat Om dienaangaande zekerheid te verkrggen heeft de vertegenwoordiger der Herald een bezoek afgelegd bg den Amerikaanschen gezant te Madrid den heer Taylor eu dezen gevraagd van welken aard dtj betrekkingen tnsschen beide mogendheden waren De heer Taylor lachte en hg lachte nog toen hg antwoordde dat ze nog altgd van zeer rriendschappelgken aard waren Dit neemt wvenwel niet weg dat de vrienden der Cubanen zeer ingenomen zgn èn met het bericht dat desnoods de Vereenigde Staten handelend zullen optreden ktx met de mededeeling onlangs gedaan dat de Spanjaarden voorDemeoa zyn Cuba aan zgu tot orer te laten wanneer tegen het eersttolgende voorjaar de opütand niet beslist onderdrukt i De in de Vereeaigde Staten erblgf houdende Cobaoeu spannen al hun krachten in om de opstandelingen steeds ruimschoots fan geld te voorzien Zg houden met het oog daarop zelfs carnavals en fancy fairs Ale het geld toch maar blgft toevloeien t Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 21 October 1896 De volgende pereoneu zgn veroordeeld wegens Nachtrumoer G V £ te Reeuwgk en H V te Gouda ieder tot f I of 2 dagen met vrgspraak van den 2de beklaagde vau het feit dat hg op de deur van de bg dagvaarding voormelde woning heeft geslagen Te hard varen door de Gouwe 2maal gepleegd P H te Gouda O H en L K te Boskoop ieder tot f 20 üf 10 di en W B te Woerden A C te Alkemade eu K V H te Leimuideu ieder tot f 10 of 5 d en A V D te Zierikzee tot f 20 of 10 dagen Reizen zooder behoorlgk plaatsbewgs J W te Smilde vrggeaproken Overtreding wet op de spoorwegen H B te Nieuwerkerk a d IJiel vrggeaproken Visscherg overtreding G r V te Reeuwgk tot f 3 of 8 dagen met bevel dat de in beslag geuomen dobbers zullen worden teruggegeven M C J te Gouda tot f 0 50 of 1 dag met verbeurdverklaring van het werpnet en vrgspraak ran het meerder ten laste gelegde E H te Gouda tot f 4 of 4 dagen met verbeurdverklaring van het in beslag genomen viechnet Bezoekers hebben in zgn bierhuis na bezetten tgd J V O te Gouda tot f 1 of 2 dagen Het gedeeltelijk versperren van den weg zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders van Gouda en het te Gouda honden van urkens binnen de kom der gemeente G C V te Gouda tot f 2 of 4 dagen Het niet op eerste bevel van de politie verhalen van zgn schuit waarvan hg gezagvoerder was H J te Zerenhuizen aangehouden Overtreding der verordening op het bouwen en op de verplichtingen van eigenaars van gebouwen en naburige erven te Gonda W G te Gouda tot f 3 of 3 dagen Overtreding marktpoUtie te Gonda A K te Gouda tot f 1 of 1 dag Onbeheerd laten staan van een aangespannen trekdier C P te Bodegraven tot f 1 of 2 daaen Het maken van nachtelgk burengerucht B H en H H beiden te fiieuwerkerk a d liisel ieder tot f 2 of 2 d Openbare dronkenschap K K te Leiden W B te Gonda en J J te Gouda ieder tot f 1 of 2 d W v O te Gouda tot f 0 50 of d M H zwervende tot f 3 of 3 d P B U Gonda tot f2 ot 2 d F v O hniavr an C S zwervende tot f 1 of 2 d C S te Gouda en F H r F zwerrende ieder tot f 1 of 2 d Beurs van ylmsterdam 19 OCTOBER slotkn Vrkn e l 101 8 8 V 8 T 84V ♦ 8 9 l 101 B6V 67 18 uo ♦ 41 100 B9V u m 40 t liS 100 tg 10 igg UI lOof 100 IM 110 tt 108V 03 f SS4 101 58 V i 154 7 78V 101 I01 lül s loov H i 11 11 i Vi 48 lOOl i l l 1 114 7 1081 19 1 1071 4 107 108 lOJi US isov 1 887 luV NioaaLANU Gert Ned W 3 SVidito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAR 0bl Gi udI 1881 88 4 1t lie lasohrijviag 1808 81 6 OüsTENR Obl in papier 1608 6 dito ia zilver 1868 6 PoHTUu L Obl met ooupon 8 dito ticket S tuaLA NU Obl BioosDt 1894 4 dito GécoDi 1880 4 dito bij Boths 188B 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito io goud leen 1888 O dito dito dito 188i B Spanjb PerpFt aohuld 1881 4 Tu KKij Gepr Coov leen 1890 4 Geo leeniag aerie D Oao Ie ntag seria O Zuiü AfR EiP v abl 1898 5 Ukxicq Übl Buit 3oh 1890 Venkzubia OW 4onbep 1881 AvsTRaoAM ObliKatieo 1895 8 EoiTEaoAH Sted toes 1894 8 Nau N Afr Handelav aand Arendsh Tab Mg Coitiaoaten Dalt Msatiohappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Oult M j dor Voratsal aand a Gr Hypotheekb pandbr S i Kederlandaehe bank aand Nad HaadelnaaiBcb dito N W b Pao Hyp b pandbr B Etott Hjpotheekb pandbr 8Vi Utr Hypotheekb dito 9Vs OoaTENR UoitHong bank aand BusL Hypotheekbank pandh 4 i Ambbika Ëquit hypoth pandb Maxw h G Pr Lien osrt 8 NlJ Holl J apoorir lf j aaod Mjj tot Eipl V St 8pir aand Ned Ind Spoonragm aand Ked Zuid Afr fipm aand 8 dito dito dito 1891 dito K lTALiï 8poorwl l887 89 A EobI 8 Zuid Itol Bpwmij A H obl 8 PüLiN Wanohaa Weenen aand 4 RuBL Of BuBB Spw Mïj nbl 4ViBatilicfae dito aand Faaiowa dito aand 8 Iwaog Poinbr dito aand ftKursk Jb AEonr jp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuEfiiKA Cent Pao 6p My obl 8 Chic fc Nojth W pr C v aand ditodito Win St Peter obl 7 Denver h Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiar ScMasbvilInCert v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 8 Mifi Kansas v 4pot prof aaiid N York Ontariob West aand dito Penns Ohio oblig 8 Ofögou Calif lebyp in goud B Bt Paul Mina Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlga oblig 8 dito dito Line Col lebyp O 6 Canaui Can South Cert v aand Vbn C Eallw Nav Ie h d c O Amsterd Onmibua Mg aand Rotterd TramwegMaata aand Nkd 8tad Amsterdam aand 8 Stad Koltardam aan 8 BiLoiE Stad Antwerpen 18 7 tVi Stad Brussel 1886 8 lIoNo Tlieis Begullr TesoHich OoSTKxa 8laatsleei ing 1860 S K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1808 NlD Ver Be Hyp 8publ eert E E O L A 2i a E Lijders aan Eloedsaandrang oaar hoofd of borst 8chitteringen voor de oogen Hoofdpgn en Verstopping behooren altgd zorg te dragen voor dagelgksche ruime darmontlasting De Zwitaersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal von bekende professoren in de medicgnen beproefd en aanbevolen zgn bet eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en volkomen ooachadeigke wgze werkt en dat slechts 3 Centen per dog kost Niet anders te verkrggen dan in dooejet k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAM SANT£N KOLFF Rotterdam