Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1896

INo 7102 Vrijdag 23 Obtober J896 35ste laargang m mm mivm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesciiiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Advertentiën FEANSCHE STOOMVEEVEED Ghemiscbe WasschertJ TAS H OPPE IIEiMEU 1 Kvuiskctde Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koumg der Belgen HooMdepftt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpecialiteit voor bet stoomen en verven van alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alte Kindeigoederen Speciale inrichting voor het stoom n van placbemantels veeren bont ene Oordgneu tofelkleeden ent worden naar de ttienwate en laatste métbode geverfd Alle goederen faetzig gestoomd of geverfd worden onscbadel k voor de gesondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekdri zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar n 8 dagen te verven goederen in eene week Koninklijke Maclilualefabrlek DE EOHIBELOEU H l van Schaik Co gereatigd te s Oravenluige Hepplerttramt 90 n 0 naby de Regentesaelaan Hoieveranciers Z U dea Koning van INDIEN GIJ HOEST g ebi uikt de i ÜSTA Allerwege bekroonde MfreldbiToinideSiiperior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS ïBB 40 Cte 70 Cts en ƒ 1 TerUrggbrur hfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vj MILD Veerstal B 12G te Gouda A BOUMAN Moordmlit J C BATELAND Bos cop B ï WIJK Oudma r Een ware Schat TOor de ongelukkiffe alaehtoffere der Zelfberlekking Onanie en geheime nitapattingeu ia liet beroemde werk z Dr Retau s ELritEWy Rli C HoUandaohe aitgave met 27 afb Pr a 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkeljjke gevolgen van deie ondea Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlijka duizend van een mekeren dood Te Terkrflgen bfl hetVer lagsMagasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook ia poatzegela en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO behalve Z0MDA08 en WOSNSUAGS Turfmarkt 171 Gouda uooMprij jieuliiedehel imAt M Tk geluk de band j Sera üitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van door de den Staut Hamhurg gewaurhorgde gruotü üelilloterij wnarm zeker lü iVlIllioen 740 990 Mark gevoDnun moeten wurdec De prijseii van deze veel voordeel bioduode Geldtotery ilie volgens het pEaa ilocbtB 113 000 loten bevat e d de volgende Dtf hoogste prye is eveatneel 500 000 Marie Premie van 800 000 M 46 prgzan ii SOOO M 1 prijs a 200 000 M loepryzenii 3000 M 1 pry kioo goo l 206 prijzen a 2000 M 8 prijzen 76 000 l 782 prijzen a 1000 M 1 prijs i 70 000 1848 prijzen ü 400 M Ipriji a 65 000 M 42 prijzen ii 300 M 1 prij a 60 000 M ISSprijz 4200 160 M 1 prijs a 55 0O0 85327 pryzen il 155 M 3 prijzen a 50 000 8961 pr a 184 104 lOOM Iprjj ü 10 000 9249prijz i7 45 21M 3 prijzeu a 20 000 M totaal E 6 240 prijzen 21 prüsoD a 10 000 M flu worden deze in eeuigo maanden ia 7 kltw sen uitgeloot De Hoofdpryi in de Ia klusa bedraagt Mark KO OOO stygt in da Se kl tot SS OOO M in de So tot 60 000 M m de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M m de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerate prgetrekking die officieel ie vastgetteld kost een geheet origineel lot slechts Gtild 3 60 een half origineel tot slechts GulJ 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld O 90 Ue in eggeUlen voor de volgende klassen zoo als de tipt lijst der prijzen zijn uit hel ofüo ee o trekkmgsp an oorziee van bet Wspen run den S aat blijkhiiar en verzend tk dezen Plan op anrfage gratis ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellük na de plaats gehad hebbende trekking de ofBciecle Irekkingelijst De aitbetaling on rerzunding van de prijzen geaohiedt door tcij direct en prompt aan de winner m onder de strengste geheimhouding Mfc ledere besteUing kan men eenvoudig IP r V r poetwisiel opgeron Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaais hebbfnde trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk iot 0 OCTOBmR e k met vertrouwen tot Samuel HocIsscIut senr aBANoS KAO Bankier en Wnsolkautoor lu HA MBÜRG Duitsohlaud Irinteips NO UVEAUT ÉS Wlj verzoeken de Dames di om gelUuh reerd modealbum voor het WlnUrwl xoen noch met ontyangen hebben dit to willen aanvragen aan il JULESJ LUZOTAlT rvi Hetzelve wordt dan omgaand gratia ea fpanoo toegezonden Be tellmgen van af 26 franc Tri Tan all koeten aan liuia met B Terhooging lléh iHltliiiiiilnr h üiziiiJmI 1 1 PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVEB Merki NiaHTCAP Verkrügbaar bij PEETER8 Jz A 1b bewijs van echtheid ii cachet on kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE itki H t be tj onaehadetjricate in g makkelylute pottamlddel voor Heerea eo vooral dames en Klnderachoenwtrlti If dt Appretuur van C M Mlllltr k C J BWIIii Beuth Str 14 Mtn lettevwd mOi op naam en fabriekamerk VarkryilUKty Hnr WInkttlM i In lehBMwtrk latanttHM lwywfM tu Q irBtl DMOlby W t rdMiHi Anihtia öouda Druk van A mtINKMAN ZOON PateDtGas KofSeliraDders Model 1895 van af 1 80 HG t iii 60 KG inhoud BEKEOOITP met 2 Zilveren Medailles 4 Gouden Medailles 1 Eerediploma Zgn in het gebrnik de gemakkelijkste voordeeHgste duurxaamste én doeimatigste koffiebranders en verschaffen in den koristen tijd uitmuntend gebrande koffie van de meeste geur en smaak Franco toezending geïllustreerde Prijscourant VfSjg ÊÊ Op Tentoonstelling van Venearntings en Verlich j il H Ungstoestéllen te GOUDA ia dagelyks ran s avonds 7 onr Bm jgj IQ j j jj Gaskoffiebrander in weiking te lien volgens de nieuwste constructie met afkoelingsinrichting en gedreven door eeu kleine Gasmoton en kunnen H H belanghebbenden hun koffie bj kleine hoeveelheden in hnn tegenwoordigheid daar laten branden Fabriek van Gas Koffiebranders K F HEITFEMAIT Molenstraat 7 DEN Haag MA7F0LE ZEEP vetft goeaeren in alle vaste Meuren versehut niet en tast de haiiden niet aan Alom verkrijgbaar Het groote aantal zenuwkwalen van loinwhooldplja èS tot da vooTafKaandn kenteekeiuiu v lOB ftlla mfddfllSD door de ibnilk mukeu vun déii eenvoadigit gedaun heeft dte n honderds pr Eetaeels verald verbreid is en terwijl tij lii wetenschappelijke kringen ds hoogfte balaintaUteC tkt tevsni Mn weldaad Utjkt te eiJd vooi de asn Eennwkwalei UJdenda msnanllhefl J tm KeneeewljM li nitgeTondeB door den geweren UltlciHr vsn UeBOodheit Dr Vllshoreii en benut ep de ondervinding opgedu ii In eene fiO Jarige prakt vna bet ho M e HWKal p r A k worden lsnrl e reackibte Bnmlddellljk aaa k ts nnwKe8tc niedevedeeia Met dese 1 apoplexie hwionbewarte ieeron dok atoeoB Ue middelen door de mediHche wetenschap aasgawend JCent mu 4uk bwl tijd komt a ser toe dat sij door het gehnilk mukeu vun den eenvondigstoa wef waiiiHJk lüga delinid eene pbyBi Iogieoha ontdakkinK gedatin heeft die n honderds proefnemlngMi Utaaa orsx de geheels versla verbreid is en terwijl tij lii wetenschappelijke kringen do hoogft iMlaantollteC Hn het ho M e HWKal p r Atit worden lsnrl e reackli Bnmlddellljk aaa k ts nnwKe8tc medegedeeld Met dese geneonrljH mtvÊm imkalUk chitteresde renltattii verkrogen en slj maakte zoovoel opgang dat vu ou 4iilt êm JtdÊtmut = H OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkemlnp en geneilng binnen korton UJd roodi do He arak venchenen is Dit ooekjo boTftt niet ftllMB TMV kal CnMi pnbliek ventUBiwro rarkUiiifen omtrent liet wezen der nlenwon thor an d iMTCHM EOlfi in wKahoplffO toraUen Terkregen nitwsrking maar ook vindt mon dsülii TTttiMiilaOTaH yBrbandollncon nlt ie laiahe blsdea die aan dese ganeeawlJBe gewiji tUn tmêi anoh van tal van getnlniahrlftan Tan hooggeplaatate geneeskundigen oMdar olka f Mallrt mui tr i roMop tan t palvulalok la Parijt nio RoiigenoRt 10 Stelngreber aied dr praktlaaar a Maoaakaar aaa bal krankiInHlgao uiUeM o Oharenton SaniUtiratli Dr Oohn ta Stattln Iroaitiaaa md dr afraad aria tl £ ffii I DentMil riiiriiaae at do tante In Frankrijk en vele andenn Aan llanwlaraanaws B eI nicer ofmludcr nvedaakla af Importeurs voor Holland België en Koloniën VAIT HENGEL Co Amsterdam graots prikkelbaarhald tiapalooabeld llohamallHia l iLroiïen verden on nog UJdoi aak t ft IBHlIlki roIgeD hBHlIlko tooktaatf IruL graots prikkel Tardor allo alekon ngene Jiff k r M ta iaaitoa vfaa la bot aafd baaMplja aadar bot voattoM lea aak al émt Ma kvaal geraatdaa habban en ten slotte ziJ din vre a vselau voAr k r reden hobboa vacant ▼ TiobiJnBeleD als zloh aanhoudend angstig voelan vsrdeBvfai lilja net d lHfl bal Mcfe rle on oh donker worden voer da eogen drukkande ealilni In dB oorea hot vaolan van kriibeling In ei het slapen van Ibandaa an voa oatacorllB vaa a k wU dara ale ook aan jonge meisjes ll denda aan blaakiBOht b kraaMalaaabaM ook aas goaoado nlfa aaa iange personen die veol mi het tioold werken eo geoaMlJka raaoMa vUIm voorkomoD vordt dringend aangtradin zich het hoven veimelde werkje aan ta aokaflaa opaanvracakosMoeaanr anoovor unileii woidt looi Avatards m door H Cl EBAN Jk Co Holligeweg 49 aterdnm F E an NASTTEN K LFF Apotheker Xorto Ho ekt E ODKY A POUrON Undegracht bi da GhMWdtoü vglennifleVt medidnnle tontoouxti llMii ie de Ur WelaasBAHk aoha Op da vljio d or Jnri Met d Zllscreii ilvdnliie bckraoMd toriawdier uffée VïctorJaSron fi VberlahnstfUt byfm Tafeldrank Vanhéjspmnklykef ufs der Tecfer anden eMaalS dpflgWt êxfJcitadec yutorüvSrotp De Geineebtebegroollng De bef ooting die morgen in den Raad zal worden behandeld en yastgesteld bevat geen ingrijpende veranderingen Wij hebben dan ook eïenals het vorige jaar de daarover gewisselde stukken afgewacht om er met een enkel woord de aandacht op te Teatigen Qelijk te begrijpen i is het deel van de begrooting dat over de Inkomsten handelt grootendeels in overeenstemming met de ramingen van vroegere jaren Een uitzondering maakt de eerste poet het batig slot der laatst vastgestelde rekening is circa f 23000 hooger hetgeen zeker geruststellend il voor de toekomst en een bewijs te meer voor hel richtig en zuinig beheer van het gemeentebestuur waaraan ook ia het afdeelingtvcrslag terecht alle hulde bracht is De opcenten op de Rijksbelastingen 40 op de gebouwde 1 0 op de ongebouwde en 60 op het personeel hebben in den regel te wijzen op een kleine vermeerdering dit is nu ook het geval met de eerste heffing de tweede is op een cent na gelijk maar bij het personeel is een kleine vermindering te constateeren waaraan die is toe te schrijven blijkt niet Het gefixeerde aandeel in deze belasting blijft natuurlijk volgtns de wet onveranderd Wat de plaatselijke directe belasting op het inkomen betreft de laatste voorstellen van B en W strekken om die f 10 000 lager te ramen dan voor den loopenden dienst Het plan zal dus wel zijn eeu lager percentage te heffen aangezien dit bedrag dat als een sluitpost kan beschouwd worden niet behoeft t worden overschreden Bij de volgende posten trok de opbrengst van bruggelden enz en van weegloonen onze aandacht daar die respectievelijk met f 650 en f 250 vermeerderd zijn Ook het Gymnasium levert f 700 meer op hetgeen een gunstig teeken is voor den bloei dezer inrichting Overigens komen de inkomsten behoudens kleine verschillen voor met de gewone bedragen Het komt ons niet noodig voor veel over dit deel der begrooting te zeggen aangezien waarschijnlijk reeds spoedig verandering zal gebracht worden in de regeling der gemeentefinanciën Immers de Regeering FEUILLETON LeoQore had gedareade die voorden dicht b hare moeder geataaa en door bare geheele houding bawaten dat zy ia apijt van dia laatste aanmerkiug dar ipreekster toch zeer wel van bare gowoonte kon afwijken eo Toortrtffeljjk acht alaao op hetgeen er om haar heen gebearde Zy liet de beschuldiging stilzwijgend roorbij gaan misaehieu btid zij die niet eoni gehoord en ging nu hare moader zweeg nog eens mat bekommerd ja aomber gelaat en bet iioofd in de hand gesteund de kamer op en neder Daarna bleef zij naaat haren stoel staan en sprak op doffen toon Het moet één kant uit mama en ik kan ditmaal niet lydelijk afwachten of one by uitzondering eena en galuk te wachtan staat of aoo aU gewoonlyk ongalnk Wie op het pnnt staat ran te rerdrinken grijpt naar een itroohalm dvKia immers een spreek woord geworden w l het loo dikwijls gebeurt en zoo natuurlijk is 1 Ik kan onzan tegenwoordigen toestand iat langer rerdragen Wy moeten hulp vinden of en er kwam eene uitdrukking op het gelaat dar spreekster dia aan bat versteende gelaat barer moeder deed denken of de wireld zal miischien nog meer en nog iets ergers over ona te praten hebbtn dan a Troeger gehad heeft Q j haat die famUis heeft een ontwerp ingediend om de onbillijkheid weg te nemen die ontstaan is door de fixatie van het aandeel der gemeenten in de Personeele belasting Het is te hopen dat de nieuwe wet meer rekening zal houden met de aanwassende bevolking en regels stellen zal voor het treffen van alle burgers naar vermogen ook van diegenen welke thans vallen buiten de stedelijke en inkomstenbelasting Immers de meergegoede burgerij die daarjji is aangeslagen betaalt de meeste kosten van de stedelijke huishouding want thans is de directe belasting de oenige bron waarover de Gemeenteraad de vrije beschikking heeft Wat de begrooting dor uitgaven betreft groote zaken zullen dit jaar niet ondernomen worden zoodat wij ons kunnen voorstellen dat de Raad gereedelijk zal toestemmen in hetgeen hun wordt voorgesteld Op enkele punten die in de stukken behandeld zijn vestigen wij de aandacht De commissie spreekt in haar verslag over de wenschelijkheid om de jaarwedde van den burgemeester te verhoogen Zij zegt dienaangaande Door vroeger voorgestelde verhoogingen is herhaaldelijk erkend dat deze jaarwedde te laag was In aanmerking nemende de uitbreiding der werkzaamheden door de vermeerdering der bevolking en bovendien de niet geringe representatiekosten aan het ambt van burgemeester verbonden stellen zeer vele leden voor do jaarwedde te brengen op f 3000 Eenige leden wenschen dat bedrag vast te stellen op f 2500 Het College van B en W heeft uit licht te begrijpen redenen van kieschheid niet geantwoord op deze opmerking Het komt ons ook voor dat voor eene stad als Gouda inderdaad de bezoldiging van den eersten magistraat te gering is Ieder weet dat bij elke gelegenheid op dezen een beroep gedaan wordt om vó ir te gaan waar eenig goed of nuttig werk beoogd wordt Zoodoende wordt het werkelijk genoten bedragaanzienlijk minder Daarbij komt dat door de verhooging van de wedde van den Secretaris in 1885 tot f 2600 de evenredigheid tusschen de bezoldigingen is verbroken Op het oogenblik hebben de secretaris en de ontvanger bside hooger wedde dan de burgemeester laar lu de verte voegde zij er merkbaar bittrr Ijij wQij verdenkt ben en klaagt hen aau ik doe het de anderen die naderbij zijn Oom Jozef woont te Hag n in weelde on overvloed tennji wij nauwelijks droog brood hebben en bij denkt er niet eens nnn of hfj OQB helpen zal Het speldogeld van zijne vogelverschrikkers van dochters maar ik wil m niet warm maken het helpt mg toch nieti Kr kwam werkelijk iets als etn gllmlacb op hot strakke gelaat der oude vrouw sij zcide evenwel nieta eerst toen Leonore met onveranderde hevighei l zeide Als gij mij maar eene enkele afdoende reden voor uwen argwaan tegen die menscben voor uwe vermaning tot voorzichtigheid geven kondt b rnam lij niet alleen weder met strak gelaat maar zelfs met eene herhaling van dat krampachtig vertrekken van haren mond dat haar s laat reeds meermalen ontsiord had ffUie kan ik u wel geven kind Ik heb aobt dagen geleden een brief ontvangen van dien vervloekten en die kwam uit dezelfde plaata waar tante Marianne dezen zoner geweest is Is u dat voldoende P Zonder op antwoord te wacblen rees zij op ea stond in dezelfde styve houding als waarin zij gezeten had zij was eene uitgedroogde vermagerde vrouw an hare nauwsluitende kleederen deden die magerheid nog meer uitkomen Zg nam een hoed dia op een tafeltje naait haa lag en zette dien op niet voor dao spiegel evenwel en eindelijk sprak zij weder geheel op den ouden koelen droogen en schorpen toon f Nu goadtn dag kindi ik ga hMO wannear ik ert 1872 dat ia 24 jaar geleden is de toestand der gemeente zeer veranderd zoodat wij het alleszins gewenscht achten in deze regeling verandering te brengen Het was een goed denkbeeld van den Raad op deze omstandigheid de aandacht te vestigen beter nog zal het zijn als hij morgen een besluit neemt aan Gedeputeerde Staten van dit gewest voor te stellen de wedde te verhoogen tot genoemd bedrag Het zal den tegenwoordigen titularis die met ijver en talent de belangen der gemeente behartigt zeker niet andera dan aangenaam kunnen zijn als de Baad uit eigen beweging zulk een besluit neemt en doardoor toont zijn werkzaamheden te waardeeren wij twijfelen niet of de hoogere autoriteiten zullen een dergelijk votum bekrachtigen Terecht is bij nota van wijziging door B en W erkend dat de geheele vernieuwing van de bestrating der Markt Westzijde enz niet tot het gewone onderhoud behoort en dat de kosten daarvoor dus mogen worden bestreden uit eene eventueele geldlecning natuurlijk als do middelen ontbreken Zulks is in overeenstemming met het ten vorigen jnre door flit College verkondigde en door den Raad geaccepteerde beginsel Meer toezicht op het plaveisel dat wordt beloofd is zeker wcnschelijk ook wij kennen straatgedeelten die telkens verlegd worden en toch zeer onvoldoende bestraat zijn Wellicht kan er bij deze begrooting wel geld gevonden worden voor de bestrating achter de Vischmarkt waarover de bewoners terecht klagen Ook vestigen wij de aandacht op den Fluweelen Singel waar men door de nieuwe sehoeiing en daardoor ontstane opbooging der kanton dreigt overlast te krijgen van het regenwater dat bij hevige buien geen afloop meer heeft op de Singelgracht Wat het reinigen der urinoirs betreft wij kunnen ons niet voorstellen dat de kosten van het aanbrengen van waterleiding ter doorspoeling op drukko dagen althans of enkele keeren per week zoo bezwarend zouden zijn liet heeft meermalen onze aandacht getrokken dat die dingen verstopt zijn en zeer onaangenaam rieken hetgeen bij goed toezicht en onder terug zal knmen iveet ik nog niet Wilt gij met de kinderen een paar weken bij ons komen dan is bet ous wel dat weet gij en kondt gij dien jongen mensch meebrengen zoo veel te beter Adieu mon enfant Een lichte hoofdknik eene kleine aanraking der wederzijdscho vingertoppen on de oude vrouw stapte Blijf de kamer uit mot culk een buitengewoon zach ten tred en zulk onmerkbaar oponen en sluiten der deur dat het op iemand dia er voor het eerst getuige van was oen zeer zonderlingen indruk moest maken Men zou juist hot tcgendool van die verschijning verwacht hebben Leonore vond er intuseohon niets vreemds in Zij had het zelfs met opgemerkt en bare moeder niit eenmaal nagekeken maar na don zoogenaamden handdruk de oogen strak neergeslagen Zij bemerkte UI de stemming waardoor zij zich voor bot oogenblik Hot behoerschen niet eens dat eene andere deur ia den hoek van het vertrek en waarvan het bovengadeelte uit glas bestond voor hetwelk een wit gordijn hing zacht geopend werd en een donker krulkopje een mooi aardig meisje binnensloop Ja t j tag niet en Constance was toch niet gewoon zich zacht en aarzelend te bewegen dat hel jonge meisje nu geheet binnentrad en op haar toesnelde eerst toen de mollige arm om haren hals gealsgen werd en het mollige handje de hare vatte schrikte zg en zag met een on vriend el ij ken vardriettgen uit roep op tHama wat maakt u zoo verdrietig vroag Constance op zulk een teederen toon als waarvoor wij haar uit hare vroegere gebaren te oordeelec nau clyka vatbaar geacht noden hebben Tooh niet houd niet mogelijk is en zeker voor i gezondheid niet gewenscht Wat de verhooging van de jaarwedde van den Commissaris van Politie betreft daarvoor pleiten o i dezelfde gronden ala boven aangewezen zijn voor den Burgemeester Zijne werkzaamheden zijn belangrijk vermeerderd en wij gelooven dat het belang der Stad medebrengt dat i tegenwoordige titularis zoo lang mogelyk in ons midden blijft Een goed ambtenaar behoort fatsoenlijk te worden bezoldigd Het verwondert ons dat in den boezem van den Raad nog beproefd is op de uitgetrokken som af te dingen Het genoegen zagen wij daarom in de toelichting dér begrooting eenvoudig bericht dat eene voordracht is gedaan om de bezoldiging van dun Commissaris te brengen op f 2000 Wat de verhooging van schoolgelden betreft die in het rapport wordt aangeroerd ook wij zijn van meening dat dece zaak eerst van alle kanten dient te worden bekeken Oppervlakkig lijkt het niet onraadzaam het schoolgeld aan beide soort van burgerscholen gelijk te stellen maar de mogelijkheid bestaat dat het onderwijs er schade bij leed zonder dat de gemeente financieel voordeel behaalde Wij kunnen dus tevreden zijn met het door B en W toegezegde onderzoek Als er verandering moet komen in die richting is het beter dat het voorstel uitga van dat collegei Immers dan draagt bet ook de verantwoordelijk voor de gevolgen en men is zeker dat er licht gevraagd zal worden waar dat te krijgen is Do kosten voor do vernieuwing aan hot dak van het Stadhuia en de meerdere uitgaven voor twee onderwijzers en vernieuwing van de leermiddelen der Avondschool voor ambachtslieden zullen zeker geen bedenkingen uitlokken Onze lezers zien uit het weinige dat er over de begrooting te zeggen valt dat geen groote beginselen betrokken zijn bij de discussie in do Raad op morgen Toch is bet een der belangrijkste werkzaamheden der gemeentelijke vertegenwoordiging en de burgerij heeft recht te verwachten dat haar belangen naar behooren zullen worden gewikt en besproken Voor zoover wij one een oordeel mogen aanmatigen komt aan wat grootmama praal P boorden bgteo ntet dat bobt gg zelve dikwijls genoeg gezegd en gjj suit u tooh over nl die geheimzinnige toespelingen niet ergeren of verdrietig maken die wtl ik wedden voor grootmama even geheimzinnig zyn als tocht ona die er naar luisteren De oogen drr moeder rustten met eene bijna aveu toedere uitdrukking op hare bevallige dochter en zÜ vroeg p alles behalve strengen toon Hebt g j geluisterd dwaas kindP keurt Ilad ik maar onzin waarvan ik geen langer zoo verdrieligei u in het geheel niet zljt andera do luohtbaj zijn er toch immjers niet gehoord dan dien eep en die u hoe zelfs dat ik er is allen en wü toe dan andertr f Zeker mama wat zou ik andera doen Ik kan toch niet altgd op kommando met die mokkende Hermine praten of mg zelve plagen door te veel te denken co daardoor nog grooter dwaasheden in mijn hoofd halen dan waartoe gg m nu reeds in staat lutagendeal mama voegde zg er op den overnoedigen toon van vrooK r bij ik zou denken beter want wat ik zoo straks uit louter wanhoop uitram melde omdat het mij t benauwd werd onder al dat zwggcn en die ernstige woorden eo volstrekt een beetje leven in u brengen moest zie mama dtt kon mg wel eeus ernst worden Dia neef bevalt ra bepaald er is wel wat van hem te maken Ata grootmama er zioh maar niet met haar koelen argwaan en haar veripiedingiiystaen mee bemoeit Dat maakt ons lf skond on bel benMmt ona allen moed om te laven