Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1896

86 Zwaardere koorer in pi s No 4Hollsadache ƒ 94 i 88 Boter weinig aanvoer baadel vlug Qoebotai 1 46 i 1 65 WeiboUr 1 95 1 35 p Kilo WlDterdlenst 1896 Aansevaogen aOTTlRDAH 1 October TUd vao Greeowlcii Directe SpoorwcgverblndlDgen met GOUDA 3 Ï0 3 57 10 8 10 17 11 80 10 4 30 40 t BOT T I RD A M B O n D i 10 1 11 50 18 87 1 40 1 44 8 51 7 85 8 8 55 81 18 8 18 47 7 10 7 45 8 18 8 1 eOÜ DA DEN BIAS Zoetameer Zegwaard Voorburg HAAS OODDA Hife 8 11 7 80 7 49 8 88 8 54 14 10 3811 IS 8 01 10 08 8 18 10 15 Wiiu c TDUuuiHiU jiio rK IMiio uowmim i tMi MmmfM fuuruurg O 7 30 1 85 9 39 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 45 5 ta 5 54 ZM 7 48 8 47 11 30 18 40 4 67 2 2 7 53 8 58 n 11 41 v 11 51 y 6 08 y v ff ff r b r r r r t 7 8 07 8 08 11 55 1 05 5 80 ff r 1 r ZaT U 17 10 48 8 08 5 04 8 39 8 aH 8 18 9 18 10 7 10 43 18 11 4811 48 1 10 8 18 4 175 85 6 58 6 88 8 88 7 50 8 819 9 8810 88 11 6 11 46 Oouda 6 38 7 508 189 18 9 4710 1810 5418 0518 588 17 8 14 4 084 888 15 5 58 8 507 488 8810 0 1 DA U TIICBT iouda 5 80 6 37 7 18 7 55 8 81 9 88 9 58 10 19 10 57 18 55 8 80 Oudaw 5 45 8 64 11 14 8 37 Woerdea 6 58 7 8 8 18 f 11 88 8 46 Crtraekt 8 13 7 49 8 88 9 54 10 51 11 45 1 87 3 08 I Naar 4mat rdam f Stopt Woenadag o o C 1 A A MaTIKOAM Oonda 8 87 8 81 9 68 10 57 18 10 4 11 antardaa 0 tt 8 14 8 87 10 58 1 3 l 8 6 15 Stapt U Nootdorp Laidiohandan en Blajaw k Krabwag en Uekaidorp 50 1 9 4810 1111 88 18 881 85 8 443 40 4 104 38 5 88 8 187 18 7 688 10 17 1 41 4 89 8 18 9 10 88 1 65 4 58 8 80 95 04 8 89 DTBEOBT e OUDA 10 15 10 88 11 38 18 8 8 08 8 58 4 45 8 1410 38 11 55 18 84 4 1 8 84 10 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff 10 58 11 1018 11 ff 8 45 4 87 8 17 ff S I7 4 41 5 57 8 55 1 31 10 17 10 30 7 10 10 34 8jS4 8 17 7 18 8 48 10 41 8 50 8 18 8 85 7 89 4 11 07 arma Wed P B 144 Oimtbi AMSTIIDAH SOUDA AHatacdaa 8t 7 15 8 18 9 10 48 8 84 Oatih 7 88 8a9 9 14 18 10 f lAtX ta Qoida iUiiigan dIh aaar Mnt aa niat op 9 45 11 18 10 17 l i 1148 het dageiyksch beituur der gemeente de lof toe de begrooting met zorg te hebben overwogen en ineengezet zoodat het wel te denken i dat zij in hoofdzaak onveranderd zal worden aangenomes Ziehier ten slotte een OTeizicbt der cijfers INKOMSTEN Hoofdstuk I Saldo vroegere diensten f 37 687 11 Hoofdstuk n Belastingen 189 134 97 Hoofdstuk m Qemeenteëigendommen 61 511 11 Hoofdstuk IV Diversen 32 429 94 Hoofdstuk V Buitengewoon 14 125 f 324 888 14 f 33 289 32 476 18 905 2 490 31 232 26 3 315 109 021 63 49 345 32 29 100 78 10 527 6 186 14 Totaal UITGAVEN Hoofdstuk I Huish bestuur Hoofdstuk II Werken v openb dienst Hoofdstuk III Eigendommen Hoofdstuk IV Invordering belasting Hoofdstuk V Openb veiligheid Hoofdstuk VI Qezondheidspolitie Hoofdstuk VII Onderwijs enz Hoofdstuk VUI Armwezen Hoofdstuk IX Eenten Hoofdstuk X Diversen Hoofdstuk XI Onvoorzien f 324 888 14 BINNENLAND GOUDA 22 October 1896 Natr wy Ternemen U op de luiste ferg deriog der QymnMtiBk vereeQtgiDg Ëxeliior bepuM dat er eene uitToering zal pkaU hebben op Zaterdeg 28 Mofember I diezelfde rer gadering ie tot bestoirelid gekozen de beer J W Brakel OjetertB arood ie op de TentooDfltelÜDg Tan GaatoMtelten een begio tbd brand ontataao in bat toeeiel tot bereiding van gaa voor bniteoplaatsen Spoedig werd dil geblaicbt zonder obade aan de andare etalagei te bebbeo toegebraoht Oiiterenmiddag tan ongeveer 4 aur ii d verversknacbt A K van een ladder geralleu zÜn arm ii oit da kom ea aan bet achterhoofd il by aenignini gekwetet Te Oodewatcr werden voor de rerkiezing van en gemeenteraadalid aitgebracht 210 temmen waaronder 3 ran onwaarde Op den heer M Rabme caadidaat der aDtl rav en R Kath werden 102 stemmen ui ebrscbt op den haer G Baare cand der liberulen 1 X eoodat eena herstemming tusecben deze twee heeran aal moeten plaate bebbeu 8 M 47 S ti 1 IC Oouda 80 IM Hoordreeht l B Nieumrkn k 7 M OapaUa 7 4 Botterdam 7 7 t Eotteidaia CapeUe Xiauwerkerk Uoordieekt aonda 4 55 5 5 5 14 1 81 5 87 5 58 8 8 8 11 1 8 85 Oouda ZtTenbuizan Moerkapelle Bü de beratemming voor lid van deo Raad te Zwammerdam tusecben de beertn B Ruitanborg lib en C van Muiswinkel anti rer is eeriigenoemde gakoieo Thans is bepaald dat da nienwe geweren welke aan de fabriek te Stejr reeds oorloopig waren ingeschoten op een afstand van 50 M na ontvaogitt bg het korps opoieaw aan dit onderzoek moeten worden onderworpen Voor zooverre de schietbanen bet toelaten zal dit inschieten op een geringer afstand dan 300 M plaats bebben Eerst na het onderzoek bg het korps mag de vizierkorrel vastgezet en daarna het gewaar in gebruik gesteld worden Dat niet alle tnilitairen der bereden korpsen evenveel liefde hebben voor han dieren en er ook bg hen gevallen van dierenmishandeling voorkomen bigkt nït het volgende Dezor dagen werd in Den Haag een paard dat niet best aangeschreven ttand daar bet wel eens achteruitsloeg en dat in een blok der Alexanderkaterne alhier los rondliep na t zyn opgevangen en op de sla gebracht door een hozaar met een bezemetael zoodanig mishandeld dat bat rechteroog uit bet hoofd puilde De auditeur militair beeft bedoelden huzaar na inzage der bem toegezonden stukken onmiddellgk naar het bnis van bewaring laten overbrengen waar de woeeteling zich vermoedelgk binnen enkele dagen voor den krggsraad zal hebben te verantwoorden De dochter van dfti spoorweg wachter v d y te Dordrecht die ouder een trein was gersakt is gisterochtend in het gaatliaiB aldaar aan de bekomen Tervondiagen overleden Omtrent het barioht dat het hoofd van een expeditenrsksntoor te Arnbem is in hechtenis genomen ontvangst het Bbld de volgende toelichting Ia de donaneloods van het Staatispoor aldaar is door de verificateurs bg de visitatie waargenomen dat de merken van kisten met goederen die nog niet gevisiteerd waren bedekt werden met cartons of plankjes waarop de merken overeenkomende mei de merken sn kisten die reeds waren gevisiteerd en omgekeerd Voor die verwisseling werd van de beerscbende drnkte gebruik gemaakt Oe gsvisiteeerde kisten bevatten goedkoope goederen en da niet gevisiteerde doch die op deze wgze zonder visitatie werden uitgeslagen bielden kostbare goederen in zoodat door die handigheid balangrgke ontduiking van reebten kon plaats hebben Da ontdekking ichijnt tot de vermelde aankondiging te hebben aanleiding gegeven Bg kon besluit zgn benoemd bg het 4de reg inf tot Ie luit de 2e Inits jbr F A G Bcitaerts van Blokland en J J C van Dgck beiden vau het korps Als punten ter behandelitfg zgn voor bet te Utrecht te houden congres van handels en kantoorbedienden aangenomen 1 Vormin nationasl pensioenfonds 2 Oprichting van een algemeen bureau tot plaatsing 3 Zitting van den handels kantoor en win kalbediende in de Ksmera van Arbeid 4 Zon dagsrust 5 Vervro de winkelsloiting 6 Wedowen en weezenfonds 7 Staatstoezicht op den arhttidsduur en de lokaliteiten 8 Bespreking over de vroowelgka handels en kantoorbedienden 9 Vorming nationale bond 10 Algemeane examens 11 18 18 18 1 8a 18 85 18 88 18 89 1 4 18 55 11 11 11 88 11 85 11 48 10 87 a Bi 11 8 18 8 8 10 8 10 88 10 48 10 48 t 50 10 11 i ie 7 51 8 58 Bg de beveitiging van B M de Koningin a 8 Zaterdag ten patsize te s Oravenbage zgn genoodigd de dames du palaii en de grootoflBciereu de dsmea en heeren dar dienstdoende hofhouding de raad van voogdg de leeraren tot op dit oogsnblik belast met het onderwgi aan H M d oudste ambtenaren in den dienst van H M en eenige leden van het dienstpersoneel iu de eerste plaats degenen welke speciaal bg H M dienst verrichten Verder zulten tegenwoordig zgn twee oadarlingen en de ondtte predikant te a Graveubage Met bet eindt van dit jaar verlaat Mias Saxton Winter de goavernsnte van H M koningin Wilbelroina het Hof en keert naar Engeland terog Men leest in het N v d D van Dinsdag Ooze correspondent te Batavia seint ons beden Van Vliet Colonal Governor Atjeh waaruit af te leiden valt behalve het door de regeering bekende bericht omtrent de beDoeming van luitenantkolonel vsn Vliet tot goa arneur van Atjeb dat de nieuwbenoemde gouveraenr in rang bevorderd is tot kolonel Tot voorzitter van het hoofdbestuur der Maatsebappy tot Not van t Algemeen is gekozen mr W Boot Ret stofFelgk overschot van den op 17 dezer bg bet spoorwegoogeval te Harderwgk noodlottig omgekomen pakmeaster C F Guutber werd gisteren op de R K begraafplaats te Utrecht ter aarde besteld De Igkbaar was bedekt met een 6tal fraaie kransen van levende bloamen gezonden van de directie da hoofdambtenaren den stationschef te Amersfoort door het personeel te Harderwgk en hettreinpersonae Als slippedrageri fungeerden t ee hoofdcondnoieurs en twee pakmeesters in aniform Achter den Igkstoet volgden 3 machinisten en een stoker waaronder de machinist en stoker die den trein reden waarmede het ongeluk plaats vond terwgl daar de overledene aU pskhniemeester levens dienst deed op de treinen die naar het Noorden doorliepen ook een I2tal coodocteors en remmers der Staatsapoorwegen allen in uniform zich in den stoet bevonden De stoet verliet ten ciroa 11 ure het sterfhuis waar reeds vóór 10 ore een dicht menigte belangstellenden bad postgevat en zich gedeeltelijk met den stoet voortbewoog De Igkkoets werd gevolgd door een drietal koetsen waarin behalve de familie o a de ingenienr werktuigkondige de inspecteur en eenige ambtenaren van de Centraal spoor weg waren gezeten Op de begraafplaats waar de stoet ten ruin 11 uur aankwam wss een groot aantal belangstellenden aanwezig waaronder ook de overige hoofd ambtenaren der Centraal Spoorweg Mg en velen van haar personeel De ingenienr werktoigkandige de heer J W Verloop hield een treffende toespraak aan het geopende graf waarin hg de verdiensten van dan overledene herdacht en hem schetste als een gverig en steeds zgn plicht betrachtend beambte ten voorbeeld van anderen Hg besloot sgn rede mat een woord van vertroosting tot i e nagelaten betrekkingen Terwgl lord Russell op zekeren dag zich in het kabinet van Bisnarok bevond met wien hg in en warm gesprek gewikkeld was kwam men toevallig te praten over de vele lastige loi aan wier gezenr de staatslieden zoo vaak bloot staan Zeg me eens oprecht sprak Bussell boetapt ge hem dat toch als ge door al die luitot vervelens toe belegerd wordt welk middelwordt dan wel door u aangewend om q vanhen te ontslaan f O zeide Bismarck dat is heel eenvoudig ascbtbans t is n geheim hetwelk ik n evenwelgaarne wil toevertrouwen Veronderilel dat er iemand bg mg is vervolgde hg die mij den kostbaren tgd doet verspillen dan druk ik zóó dat mijn bezoeker het niet bemerkt op het knopje van een electrische schel en even later steekt mgn vrouw wier kamer hier vlak naast is bet hoofd door de denr en roept mij om bet een of ander voorwendsel iets toe met het gevolg dat de persoon die ngn gedold zoolang op de proef hoeft gesteld op eens zgn biezen pakt 5 18 5 51 14 4 50 4 57 5 4 5 U 6 80 7 17 8 10 8 44 7 86 5 10 8 38 4 16 5 3 8 50 a 4 18 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 DEN 1 54 1 01 8 08 8 14 5 40 3 08 4 04 4 33 aHage 5 48 7 80 7 48 8 Toorb 5 68 Z Zegw8 ütreobi 8 83 7 50 9 9 38 Woerden 8 68 8 11 Oudewaler 8 19 Gouda 8 88 9 84 10 10 Nog bad evenwel de gzeren kanselier de laatste woorden niet gesproken of daar gaat de deur der zgkamer even open en vartoont zicb bet hoofd der onschatbare wederhelft die tot hsar dïerbareu gemaal op zoetsappigen toon de volgende woonii u richt Zeg oDi Otto manlief dank er toeh in hemelsnaam au dat je je drankje nog niet hebt ingenomen t is hoog tgd hoor Op deze onverwachte vertoooïng keken de twee groote staatBJiedeu elkaar onthust aan Zg waren stom van verbazing en proetstten t eiodetgk uit van het lachen Ten slotte nam Rusaell het woord en sprak tot den vorst Met BW verlof hoogheid sta mg too dat ik n dadelgk verlaat opdat ge op owgemak uw drankje kunt innemen Esne uit de Westerhavan te Rotterdam komende roeiboot waarin een vader en twee kinderen gezeten waren werd Dinsdag avond omstreeks half 6 nabg bet Eatendreehtaobe veer aangevaren door een sleepboot De vader werd door de bemanning der aanvarende boot gered maar de kinderen een meiiije van 10 en een jongetje van 8 jaar verdwenen De wakkere Laensfaar dekknecht op een der Katendreoht cbe vearstoombooten kwam echter op het denkbeeld met eene dregge de omgeslagen roeiboot om te koeren en teen bleek dat de kindereu zich aan de zitbanken vastgeklemd hadden en gelukkig nog in leven waren De reclame postzegels voor de Brnsselsebe tentoonstelling in 1897 komen alleen voor bat bioncnlandacl verkeer in België ïn gebruik Van bet plan om ook zegels van 25 centimes uit te geven ia door de post administratie afgezien omdat Duitscbland dat dit gesoharrel met A p gelegenheidszegels moede is weigert postzegels te erkennen welke gedrukt zgn ter herdenking van plaatselgke gebeurtenisaen Tengevolge der besliasiog genomen in zake de aanklacht tegen jbr mr A F deSavornin Lohman als boogleeraar aan de Vrge Universiteit te Amsterdsm hebben de hoeren W Hovy Jr te Amsterdam en A W van Beeck Calkoen te Utrecht bon ontslag genomen de eerste als directeur voorzitter de laatste als secretaris van t csratoriam van bovenbedoelde stichting Het stoffelgk overschot van den gep acboot bg nacht J J Westerouen van Meeteren Ridder M W O werd gisteren in tegenwoordigheid van onderficheideiia rang en tgdge nooten onder wie de oud minist r van Marine Dyseriuck te sGravenhage ter aarde be teld Uit onderzoekingen te Berign gehouden is gebleken dat daar 30 000 nensohen beter hooren met het linker dan met bet rechteroor De verklaring zou zgn te zoeken in de telefoon bg bet spreken per telefoon houdt men meental het hoortoestel met de linkerhand aan het liokeroar om de rechterhand vrg te hebben voor bet maken van aanteekeningen en bg degenen die dat dikwgls doen is het gehoor aan den linkerkant nu aanmerkelgk verscherpt Mijkapettapaorbank Door de ioTOeriog rao fip arbAakKeg lfl is het gebraik tad poatzegeli tot bel doen fan iDlagen ad f 1 is de Rgkapostspaaibank opgebevea Teneinde mogelgke Hhade te toorkoman icbjnt bet geweniohl aan belangbabbenden ter kennis te brengen dat da waarde der patzegela op ipaarbankformalieren geberht nog aan het Poatkantoor kan worden terng onttangen doch oikerljik tot 31 October a a De Directeor ran het Poatkantoor VORSTER Boltenlandsch Overzicht 8 35 8 43 8 51 7 58 7 59 8 8 8 18 8 88 10 40 l l 9 57 10 4 10 11 vnn 10 87 10 50 8 58 9 8 9 10 8 17 7 85 8 8J7 8 84 8 418 47 6 87 9 37 8 47 9 84 10 01 18 07 7 45 8 8i 5 47 88 8 88 84 ff 48 ff 88 ff 1010 88 7 58 8 09 9 07 10 84 8 98 10 54 ff ff 9 86 8 88 8 41 9 49 11 18 7 45 48 s ia 48 1 4 8 58 8 8 D Times c set de eenige onder de EngelBcbe bladen den uitval tegen DDitschlaud voort Haar ket ia b1gkh ar aan aebterhoada garacht om den terogtocht te dekken Hei blad beapreakt eerst de niibreiding ran gebied der Earopeeache mogeodhedeu en aegt dan dat ran 1884 lot 1896 de koloniale macbt zicb beett nitgabraid tan Engeland mat 2 599 000 ran Frankrijk mat 2 522 000 Tan ünitschland t 1 023 070 ran België mat 1 millioao en ran Italië mat miltioen Tierkaote Eng mglen Alle mogendheden leten in glazen haiseo en de hebiDcht ia niet beperkt gebleren tot éia land Dat Engeland het ent aan de benrt komt ia grooteodeala de schold ran Daitacbland dat hala orer kop aaa het anoexeeren ia gegaan Engeland moeat b sit nemen van landen die reeda grootendeela onder de Engalacbe afeer ran inrloed atooden om u roor dan Duitsobea roofiuat te beecbermao Het is daarom dwaasheid te spreken van de selfzncbtige staatkunde van Engeland als Engeland zgn belangen behartigt doet het slecMa wat anderen ook doen En joiit Duitscbland geeft naar da Times legt het voorbeeld van overdreven cynisme in deze xaken Aan Duitscbland dank men de spreekwgM van do nt dos en ao de botten van den Pommerscheo grenadier die herhaaldelgk in de Duitsche staatkunde geillnstreerd is Daarover wil bet Ciljblad niet klagen maar het noemt het komisch dat nit Berign het verwgt van zelfzucht gesiiag rd wordt naar Londen Na deze lieflgkheden aan de Doitsche staatkunde wordt het Drievoodig Verbood en de verhouding vaa Duitscbland tot de mogendheden besproken Het MiddeD Ëuropeeioh Verbood ton zeker sterker tgn dan het is als Duitichland zgn bondgeuootsn niet zoo vaak en op zoo grove wgze had laten gevoelen van ham te verwachten dat zg de belangen van Dnitschlsnd zouden dienen lerwgl Duitscbland zich bet recht voorbehield met sooisiderst te eoqoetteeren Duitscbland heeft vroeger herhaaldelgk getracht Engeland te bewegen tot aansluiting by bet Drievoodig verbond en vele Engelacbe atsatslieden waren geneigd om in die ricbtièg te gaan Hsar bet volk werd afgeschrikt door de onnoodige grofheid van het Duitsche miniaterie vooral in den tgd toen Duitacbland een toonaangevende plaata innam in Europa en door de bereidwilligheid der Duitsebe pers om ata werktQig van dat ministerie knodaalagen uit te doelen Thaas nog zal Doitschland zelf zgn eigen positie bet best kennen maar de algemeene indruk in Eoropa is dat Duitscbland niet langer zalk een overwegende plaate inneemt en dat de kracht van kat Drievoodig Verbood zeer veel verzwakt is En onder die omstandigheden is bet geen goede staatkunde van het Duitacbe Rgk hinderpalen te leggen op den weg van ben die geneigd zgn vriendachappeIgke toenadering te iooneo meent de Times De Duitache pera ia natnurlgk zeer weinig gesticht over deze ssrhoolmeesterge van het Engelscbe Cil blnd De sKölo Ztg zegt dat bet sinds lang het streven van Engeland was om bet Drievoodig Verbood als verswakt voor te stellen sen op dien grond wordt het boodgenootscbsp dat ten tgda der toonaangerende positisc niet genoeg koo geprezen worden bestreden en afgemaakt Het ia echter vetbigdend dat ibana het Drievoodig Verbond wordt voorgeateld sla bahoefte hebbend aan den bgatand van Engeland vooral daar in werkelgkheid voor Kngelaod ateeda da bgatand van het Drievoudig Verbond hoe vaak ook aangezocht niet te krggen was omdat Engeland niet besluiten kon zich voor een wederdienst te erbiuden En de Voss Ztg s ia zoo boos dat zg de Times zelfs e n sWitzblattt noemt welks beweringen hoogstens oen glimlach kannen opwekken De progressieve inkomateobalasting die nn ook door het Ooalenrgkaabe Boerenhuis ia aangenomen wordt als een groote verbetering haschouwd Sinds 1863 is da eerste stap in die richting gedaan en twaalf ministers van financiën ago elkaar opgevolgd alvorens het gelokt ia om de wet uit de stormen der parlemealaira raa in de veilige havei ta loodsen Da loods ia Bilinaki Volgens de onds wet moest men zoowal 10 pareent van zgn inkomen betalen behalve nog da varachillende opceatao Daarom gaf iedereen aoo weinig op dat volgens de berekening van den vroegerea minister Ëtainbaob in Ooitenrgk slechta een derde van het inkomen werd opgegeven Volgens de aieowe wet bigft het inkomen tot f 600 vrg Met meer dan f 600 begint de belasting met 1 percent welk bedrag in de hoogsta klaisa tot 5 parceot stggt De belaatiogacbnldigen moetan zichzelvan aangeven tarwgl de aangiften door comroiaaiea geoootroleerd worden De kohieren zgn openbaar en liggen veertien dagea tang voor alk bewoner der wgk tar inzage In het Heereohoia had men groote bezwrren tegen die publiciteit maar man legde er zich bg neer toen de miniatar verklaarde dat de Kamer op dit beginsel gaatald was en hg er wel voor zoo zorgen dat aan die poblieitait niet ie groota itbraidiag gageTan weid Dat de mi niatei met dia woorden tages den geeal dar wet sprak daarover scheen aiemaod zich ta bekommeren De Weener correapondent van de Times beweert dat men in Balgarge krachtige pogingen aanwendt om bet handelsverkeer tnssoben Rusland en Bolgarge ta doen toenemen Vooral da Rossiache suiker wil men in Bulgarge betere marktan versekatFen afschoon de invoer van dat artikel thans reeds van vrg groota betaekeois is de jaariijksche consomptie bedraagt thans reeda 2 000 000 roebels doch de invoer zal oog aanzienlgk vermeerderd kunnen worden Vooral achgnt men het oog ta hebben op verlaging der vracbttariavao tnascben beide rgken Tegenover deze dnidelgke toenadering tot Rnaland staat een verwgdering tusecben Bulgarge en Oostanrgk HoogargS Er bestaat althans weinig kana zegt da reeds genoemde correapondent dat bet aloiten van een handelsverdrag tosschen OostenrgkHongargii en Bulgarge spoedig tat een goed einde zal worden gebracht Sommige ledeu van het Bulgaarsohe kabinet waaronder de miniatar president da heer StoïloS nenachan van ganscher harte dat een dergelgk verdrag tot stand zal komen Maar bet is zeker dat io hst Kabinet en daar bnitan machtige invloeden werkzaam zgn die de rageering in tagenovergestalde richting willen dwingen De Bulgaaren verlangen ooncessiea da Oostanrgkacl HongBarsohe regeering aarzelt aan die eiacheo ta voldoen vreezeude dat de Bulgaren dan toch nog niet tavreden autlan lyn Het groota struikelblok bg de onderhandelingen welke reads 18 maanden geleden begonnen zgn bestaat in den uitvoer van vee waarvoor Bulgarge dezelfde rechten verlangt ala Servië zonder eenige vergoeding ta willen toestaan Er wordt evenwel aan het sluitan van een handelsverdrag niet getwgfeld de Bulgaren worden tü goede maauoo van zaken genoemd om het tot een breuk met da OoatenrgkacbHongaarache monarchie ta laten komen Naar oit Kaapstad aan de Tines a gemeld wordt is in den Volksraad van Oranje Vrflstaat een brief voorgelezen van den Kaspscfaen ministerpresident Oordon Sprigg wsarin deze den verkoop aanbiedt van den spoorweg aan de Kaap oloaie op voorwaarde dat de koopsom asD den Vrgatast zal worden voldaan gedeeltelgk in bg do achatkiat der Kaapkolonie ta deponeeren gelden en gedeeltelgk io 3 pCts obligatiëo van deo Vrgataat a pari aflosbaar van 1 Januari 1898 sf tar keuze van den Vrgstaat Betreffende dezen brief zeide de president van den Vrg taat dat de som wsarorer het geschil loopt slechts 4000 pond sterling bedraagt maar dat ar een beginselqoaestie in het spel is en do Vrgstaat dienaangaande niet wil toegeven De Preiideut verklaarde dat de brief bem ta leor bad gesteld Sprigg was verzoenlgk geweest te Bloemfootpin maar was omgealagen na zgo terugkeer te Kaapstad sWg willen in geen geval voor Kaaplund buigen a De Volksraad juiobta den President toe en gaf bem volmacht Aan de Daily Telegraph wordt oit Pretoria gemeld dat de stam van Magata op 300 mglen van Pretoria in opstand gekomen is Zatardag hebben er tnsschen de Boeren en de rebellen botsingen plaats gehad waarbg 20 man gedood siju De Sl James s Gazettes verzekert dat de welbekende vrgbuiters Jameson en Willd ghby wegene gezondheidsredenen waarschgnlgk in vrgheid zullen worden gesteld HARKTBERICHTBN Oouda 82 October 189 Oraneo heden matig aangeroerd Pr jzen belangrijk hoogar dan da vorige week Tarwe Zoeuwache 7 40 ü 7 0 Mindere dita 7 n 7 86 Afwijkende 8 60 i 78 Polder 6 60 ü 7 Kogge Zeenwaobe 4 50 il 4 90 Polder f 4 60 a 4 76 Builenlandsohe per 70 kilogram ƒ 4 60 it 4 76 Oeral Winter 4 86 i f 4 76 Zomer 4 4 40 Chevallier i i f 5 JI Haver per heet 3 60 i 4 per 100 kilo ƒ 7 s 7 60 Hennepzaad Inlandaob 6 26 a 6 75 Buitenlandaoha 6 60 a 6 71 Kanariezaad 6 60 1 7 60 Koolzaad niou 8 60 i f 9 26 Erwten Kookerwten 8 i 8 60 Niet kokende f Boilenlandache voerorwten per 80 Kilo 6 4 6 10 Boonen Bruiw boenen 0 76 i 10 60 Witte boonen 10 95 i f U OuivenbooneB 6 90 i 11 Psardenboonen 6 i 6 36 Msia per 100 Kilo Boot Amankasnsohe f 4 70 4 90 Cinoaantlne 8 76 i 7 Foisoiao 6 75 i VzEimiT Melkvee red aanvoer handel en prijzen red Veile varkena goed nroar handel vry wal 18 i 18 ot per half KG Biggen voor Engeland weinig aravoar handel vrij wel 14 i 15 et per half KO Magere biggen Aangevoerd 100 partgen kaae Handel zeer ving la liaal 87 i 99 u l ss i Nieuwe Zending Parapluies A 7d os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van mslerdam 1 OCTOBER Vrkra slotkra Oi a V 9 ia 101 89 8 84 f 8V 98 97V 104 66 87 18 110 ♦ 41 100 OS 49 686 96 lOOV 60 100 199 ISS i 55 lOOf 100 133 190 9 a 99 88 84 4 6S NsnsaiiND Crl Nad W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoHOiH O jl Gtndl 1881 89 4 iTAUB Inschrijving 1862 81 5 OoaTZNB Ohl in papier 1888 6 i U in silver 1868 6 PoBTUOil Ohl mcl ooopon 3 dito ticket 8 99 68 BüsllKD Obl Binnanl 1894 4 dito Gecora 1880 4 dito hü Ritha 1889 4 dilo bj Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJE Perp l aohuld 1881 4 TüZKZu tiepr Conv 6en 1890 4 Oee leening aetie D Geo Ie nilg aeria C ZuiD Arn lUv v obl 1892 6 Mzilto Obl Buit 80b 1890 6 VZKBUSLA OSl 4onb p 1881 AMSTsaoAM üliliicalien 1896 3 BoTTZauiH Stfd leen 1894 8 NsD N Afr Hanile av aand Arendab T b Mij Crtiiioaleii Dali Ma tiohappij dil i Am Ilvpothoekb pandbr 4 Oolt Mij der Voralanl aaud lir Hïpotheekb pandlir S Nederlaiidacba bank aand Ned llanOoloiaaUoli dito N W kP c Hyp b pandbr 6 Rill llypolheekb pandbr SV l lr Hypillieekbdilo Sl i Ooarssia Üo lHong bank annd Rl Bl Hvpiitbeekbank pandb 4i i Akmik Equ l hypolh pandb 6 108 Maiw L G Pr I en oarl B NsD Holl IJ 8poor MÜ and 224 101 5 62 164 9 69 78 1111 101 100 98 197 11 l 48 13 114 78 iT u 46 18 198 107 107 109 109 1161 1801 186 88 114 Mü lot Kzpl V 81 8pw asnil 9ï s Necl Ind Spooriragm aand I 8O8V1 Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dilo dilo 1891 dilo 6 lTil is 8Doon l l887 8 AEobl8 52 A H oil 8 Zuid Itftl pwoiij 101 PoLiN Wanohau W eeiien aand 4 Bosi Gr Kil s 8p Mü olil 4 Ralilacba dito aand Fastowa dilo aand 5 Iirang Dombr dilo aanil 6 Knr k 3b Azo Sp ksp obl 4 ililo dito oblig 4 18 a AMiBiKi Cent rac 8p Mij oW 6 Ohio k Vottb W pr v aand dito dilo Win SI Polar old 7 Denvork Rio Or Spm corl v a Illinoia Central obl io goud 4 Loni v tVaah illflOerl v aand Meiioo N 8pw Mij la hvp i 6 Hiia Kan a v 4pol pref sand N ïorkOnUriok Waal aand dita Penna Obio oblig 8 Oregon alif lehyp in goud 6 81 Peul Minn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdiün oblig 6 dilo dito I ino Col la hyp O 6 CjiKiDi Can 8outh Cerl v sand ViK O Esllw k Nav Ie b d c 0 Amatird Omnibua Mg aand Eolterd Tramweg M ata asnd NzD Stad Amaterdam aand S Stad Botterdam aan 3 BltoiB Stad Antwerpen 18 J Stad Brusrel 1886 8 HoKO Tbelsi Begullr lesellicL 4 Ooaizsa Slaalalc ning 1880 5 K K Ooit B Cr 1880 8 BPiWZ Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Be Hyp Spobl eert InïICHTINOIK WILZE GBÏA SCHJBi Of MIHOV aUMNKW VKROORZAKBM BÜRGEMEESTEE en WBTHOUDEBS van Oouda Gelet op artt 6 en 7 der Wet van den 2o Juni 1875 Saateblad No 95 Brencren Ier algemeene kennia dat op de Secretarie Ier vuie ia gelegd een verzoek m t bijlagen van U A Ja pera om vorgnniiing to bet uitbreiden rjjoer klpederbleeki rg in hrt perceel gfl gen sn de Karni meikaloot Wpk R Nn 496c Kadastraal beken 1 Sectie A No 3357 Dal op Donderdag den 5 Novrmber l 9b dea mmiddags tan 1 ure op het Rnadhnis gelegenheid is om bezwaren tagen de gevraagde vergunning io ta brengen en dat gedurende adrie dagen vódr dien dag op de Secretarie der OamaeBta Tan da tar laka ingakoMBbchriftonn kan worden kennis genomen Gouda den 22 Ootaber 1896 Bargemeeatar en Wethouders vooraoamd B L MABTBNS Da Sacrataria BROOWBB KENNIBOEVINO De BÜR0ËUEE8TER van Sooda brengt bg dese tar kennia van da belanghehbendea dat doar den Heer Uirectavr der Direota Belaatiagen ani ta Rottardam op den 19 Octobar 1896 executoir is verklaard Een Kohier vaa de belasting op bedryfs an andere inkomsten over het belastiugjaar 1896 7 No 2 Dat voormeld Kohier tar invordering is gestald in handen van den Reer Onivaoger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia zjiuen aanslag op den bg de wet bepaalden voet ta voldoen en dat heden ingaat da termgn van zes weken binnen welken de reclansaa behoorao ta worden ingediand Gouda den 21 Oetaber 1896 Da Burgemeester voornoemd R L HARTENS Burgarilfka Bt nd GEBOREN 19 Oot Ggsbertus Johanaea ouders G J van der Togt en P Uanachot 21 Johannes ouders C J Kok aa D Radii Annigje Adriana ouders H Tempelman en J Molenaar Nicolaas Johannes ouders W Kuga en S Sjouka Albert Johaa onders A Haaanbroak aa A Blauw 22 Willempje oudere T Loeve on U Verkaik OVERLEDEN 20 Oct T C Smit houf r van C M Goodriaan 47 j 21 K Var meuten 2 j 11 m GEHUWD 21 Oct H T Vonk en N Leeflaug RsenwUk GEBOREN Jacob onders J van Dolken en E Plak Advertentiön De ondergetaekeode betuigt zijnen hartalijkan dank aan H H Directauren der StekriueKaarsenfabriek sOoudas ta Oou io voor da gratificatie hem geschonken bg gelegenheid van zijne 2 jarige AmbtovervoUing aan ganoamda fabriek J ZORG TANDARTS E CASSÜTO Tarfmarkt 171 Gouda IJ behalve ZONDAGS an WOENSDAGS tM 00 Stuks i i 1 fktliete m tik oenor der Tiite bait nland ch falmeken oTSr gtaamt ne xoofreoUmde Leger Paarden Dekens iiitii li ii tff en tfii iiiotiinji van fl 2 7B I lult wordeD mtvcili Kjtil Ollt dikhe onslijibars tfakcni ilJH 7m warm ila aeii peil M 140XI 0 tm groot diu het li j 3l pKxrd l i kkend mnt wol opirp ntiiid I t t ropdr utri Piicn toortn veil kli liic fiMrlli WittewoUeae Slaap Dekens ttnutt HOXIWI i i wegpiiji t er kleiiitMJfoliU door TiHiii liviixTklmn fuutoD iii liet weiffiol uD i l tl Mii fl 3 BQ perituk Kosten uiilera tiot dul l el HT I tlldeJUk wu ltroxn l fnielHiiKiiii wonlKn MO Itnff da TRMTHail iirakr rrren UMuinain A iMdntf o tinilir rrmhoiin proMpt uit li nvwItK Maaatrlollt Ofoote Slant a Cogaae fin Beis B Idlw üdMnd woatmm D £2s rti s i P H J T WANKUM J M£LKEBT OosthnaB