Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1896

Zaterdag S4 October J896 35ste Jaargang INo 7103 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rui 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üii ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitxondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alïonderlyke Nommers V IJ F CENTEN By en Oorptpieclikaiit direct of met 1 NOVKUBER gevraagd ene nette mmm 11 Tftn goede getoigea voorzien KeoDie ran Koken geeo rereiscbte Franco brieren onder No 2416 aan het Bureaa ran dit Blad Wflt rnwrnnnif tegen Jicht Hi Bheimuttiek LeDWDpyiwD kortom JF ArtBrPalB Expeller MB ta wendffi iagm M Ui47 IfltlimetkttMi gg fcifcerlal Expeltef Fi ji SO ovt 7S o t I flSi dn iMah TooiundsD U i m Mte Apothekail d bq Te GOUDA by A WOLFF M rkt AU4b en DK LAAT en VAN SON apotheker Mukt Hennep Enveloppen f 2 en 3 de 1000 met Fit ma bedrukt bij A BRINKMAN ZN wie zeker zijn mi io Echte EUiel Cacao te ontrangun tesuncngeatold en na vulu prmfuomingcn in den 1 handel goicoinen undet den naam dos I uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd 1 op da boste macliincs fn liet wereldbe1 roemde étabbiisaement van Oebra Stollwerok te Keulen Itche Bikel eacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekoulit 1 eent an name gezonde drank voor dag lijksch gebruik een ik 2 theelepels van 1 t pooder voor een kop Chocolate Alsgeneeskrachtige drank b j gevd vandiarrhee slechts met water t gebruiken Terkrügbaar bij de voornaunita EL 1 Apothekers enz 1 A Ko Ko proifbnsj es f 1 0 iTÏM e 0 35 Oenera lTerl genwoordlg r voor Neder1 land Julius Mattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ IN Ghnmisclie Wasscherlj VIS H OPPE IIEL IFJI 19 KruUkade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prjjien 25 gedaald Ta stoomen goederen als nieuw aileverbaar B 8 dagen te verven goederen in eene week Hrt i onichadelvkiM tn n makkslrkite pottsmiddel voor Hmtm en vooral dame on KlndwKhotnwark 1 de Appretuur van C N Nillsr k Oe y BerllB Bsatt SIr 14 Men Ul ev ed HlVv op naara en fabriekimefk Vertryilaarfey Heerwi Wlnk tlerilBHIieeawwli MlaatiMM Hellf i iii e a eaa 9eaewaH eMt y W r Koninklijke Machlnalcfalirlek BE mmM VAN II i van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Hepplerttrant X en Z9 naby de Regentesselaan Hofleveranciers TAN Z M den iSoning 7au België INDIENgIj HOEST g ebruikt de J fSStA Allerwege bekroonde Vereidlifroinidf Superior DRUIVEN Borsl Honig Exlract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en l verkragbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VI MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATBLAND Boiicop B V WIJK Oudtwalrr Een ware Schal voor de ongelokki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ëlfbewaring PAXUJI Hollandsche uitgave met 27 afb Pri S 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrflgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland OBANDB MAOABIW DU üiiteip NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons gelUn reerd mode album voor bet WIntanjal zoen noch niet ontvangen hebben dli u willen aanvranen aan II JULES JALUZOTAC hrk Hetzelve wordt dan omgaand gratie e franco toegezonden Beslellingon van af 25 franca vrt van alk kosten aan huis met 6 verhooging IHI pé lllttoilnr II R 2M mI 1 1 tldPb PDIKB ODDE f SCHIEDAMMER f jENEYEH Merk i NiaHTOAP Verkriigbaar bij PEETER8 Jz Ala bew a vao echtheid ii OAchet en kurk ateoils roornieti ren den naftm der Firma P HOPPE Souda Druk vu A BBINKMAN k ZOOM GASTE NTOONSTE LLim De ullslag der Bekroulugeu zal Vrljdaginldilaji ten 3 uur worden bekend g emaakt HET CO WITÉ MA7P0LE ZEEP ver t goeaeren in alle tiatte kleuren verichiet niet en tait de handen niet aan Alom verkrijgbaar Importeurs voor Holland België en SoloiüSn 7AÏÏ EEUGEL Co Amsterdam AMERSFOORT AHËRSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuillabriek stoom Antomatlsehe Walaen Meelfahriek Munitiebrood van 60 Dg eVi ot en 120 Dg 13 ot is voortaan 1 I ook in panvorm verkrijgbaar en in vloervorm ook in stuks van 3 Eg 33 et 4 Eg 44 et 5 Kg S5 et en 8 Eg 66 ot do r de puik to intanilBohe iRrwe blijft dit brood minelena 4 dagen ereoh zonder te kruimelen Tarwebrood met Krenten wordt van do puikete sooiten tarwe prima kfonteu 1 I en rozijnon gofabriceord is hierdoor uits ekend vau amaak en gezond blijft zeer lang I verscli i zeer goedkoop eo Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in stuks van 5 et 10 et 15 et 20 et 30 et 40 et en 50 et en I in speciale plaatvormen in stuks van 3 et 5 ot en 10 ot Gewoon Blankbrood ie nla Tarweor od met Krenten maar zonder prima krenten en rozijnen on verkrijgbaar In stuks van SVi et 13 et 17 ot 2 ot en 35 ot voerbrood wordt grootondeela van de beite en krarbtigate aoorton rogge en verder I van stukjes tarwe zaden en andere zuivere bestanddeelen vervaardigd Is hierdoor eli zeer voedzaam gezond on smakelük voer en zeer goedkoop verkrijgbaar l i Eg 7 i ot en 3 Kg 15 et deze gewichten behalve van Eantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vs et worden van de fijnste aoorte tarwe gemaakt I en zijn hierdoor onovertrefbaar heerlyk van smaak Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen mjn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépothouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohllderd met de fabriekstitei en W H MBURSING Te GO0DA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt oen dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrUwoninghuur I matig vast loon plus flinke pro irisie en Aranco vrachten dor volle en I lo h e tcietcn tiSt vooral op de JiaadteeMexting met rooda letters ECHT Oberlahnstein mCTeURDtHVICTORIABROIil OBCKlAHIlSniK A avjBral 4£££lSft verkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Warmng arrangsr hul Aolm tehitdeftati werlhlwcn Sncbahmunut êi i Mën kMf itahar uiaert MtetM nthurtv H StmUm It ton utii tllrêet odér la m c w iiseithMttiiluefl tt Him UMtêr PlêkKt wk nab nêtohtnd uagttiiafiMt ÏSfe v Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 23 October 1896 Id de heden geboudea ziitiD van den gemeeoterEMid die door 17 leden werd b gewooad werd leooemd tot lid der Gommiabie tot ondersoek der reclames tegen uoslegen in de plsateelyke directe belaattng dienit 189ti de beer A Vingeriiog met 9 stemmen Bg dete stemming was de heer Deasiog nog niet t enwoordig Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van vgt leden der Kan er van Koophandel eu Fabrieken werden gekozen de hb Noothovea van Goor en P da Raadt Tot leeraar in de natunr schei en werktoigkonde aan de Avondschool word benoemd de heer W P Lindner mot algemeeue stemmen Daar p was aan de orde de ontwerpbegrooting van de inkomsten en niigaven der Gemeente voor het aar 1897 Onder de ingekomen stukken was o a en Toorstet van den heer J van Galen tot vereanigiog der betde Burgerscholen voor Jongen Dit Toorstel wordt ondersteand door de bh P de Raadt en H M Dercksen De discussteo zollea vg in een volgend nnmmer mededeeleo Ter bywoning van de kerkelijke plfcfatigheid van de bevastiging van H M de Koningin op Zaterdag a s is o a ook uitgenoodigd rronw van der 3iod de vrosgere min van H M Op de ontwerp gemeente begrooling van Deventer staat een poat voor bet aanschaffen en oederboudca van rywielen voor de politie Het plan bestaat bg wyie vsn proef twee rgwielen voor de politie aan te schaffen f Negen maanden gevangenisstraf ïs door hot O M bg de rechtbank te Lcauwardeu gefiiscbt voor den 29 jarigen likdoornsngder Henri Perel te Amsterdam ter zeke van oplichting door te trachten zg tbrevets d inveotionf aan den nao te brengen onder voorgeren dat de houder r van was Ho0flveraDcier van don Koning van België c en gerechtigd tot het voeren van het Belgische wapen Na het ongetnk op de schietbanen bg Waalsdorp waar een soldaat in een obaervatiepost werd getroffen door een kogel uit hefe nienwe geweer zgn op aanwyiiog van dan directeqr FEVILLETOX i 6 Hebt gij niet opgemerkt d it onze neef reraaderde als eec blad aan een boom aoodra zjj binnen is gekouan f LeoDore haalde zoo diep adem dat het bijna als een zucht klonk Ja tbijI genoegen brengt uwe gtoolmoeder nooit aao sprak zij toon SSiJ berooft ieaaand nog raa het weinigje opgeruimdheid dat men nof bad weten ta bewaren zoo gaat hel mij althans Wat placht ik mij de tribulatiën ran Let leven weinig aan te trekken en hoe zwaar vallen zy mij nn Verdriet en wangunst zorg en kommer zijn tegenwoordig mjjoe dagelijksche gasten en als wij welenlijk ems by de oude lui moesten gaan inwoaea ffO dat toch niet mama dat oaoit viel Constance haar driftig In do rede Dan no f lierer hier honger lijden dan daar buiten maar in overvloed baden zij er zich ook niet roegde sjj tr arkaatieoh bij rHonger lydeii ware dat alles maar antwoordde Ijeonore hoofdschnddeod Maar vao honger lijden gesprokea daar bedeak ik dat graaf Laar ran arood terug komt en dat wü niets in huis hebben Ga kindlief en zie eeaa wat er te krjjgen is om hem iet dadelijk dat honger a dortt Igden te laten siea der Bchistwhool de observatie posten gewgiigd en van eene dikkere zandlaag vooiuen Onze correspondant te Batavia seint ooder dagteekeniog van gi tereo Gisteren 7 gn twee bataljons over Djerir naar Pieng en Moeloe uitgerukt ten gevolge van een kritieken toestand Üjerir ligt znidoostelyk van lodrapoeri Pieng ligt op de grens der XXVI Moekiras iioordelyk Tan Djerir en Moeloe is a in den Toet vnn het beuvolterrein ten Oosten van de Atjeh vallei gelegen De kritieke toestand waarvan iprake is kan of slaan op hft kampement onzer troepen teTjot Mantjang noordwesttelgk van Moeloe öf op concentratie van vganden in laatstgenoemd terrein waar xg in 1883 zich ook verzamelden Het tweede ded van het telegram van onzen correspondent bevat het volgende Het ob rvati korpfl Tan BoelelenK op Bali z i1 naar Matsram overgebracht worden Het fort te Mataram zal versterkt worden en een nieuw fort oor 100 man zal gebouwd worden benoorden Laboian lUdji op de Oostknit N R Ctf De krggsraad te Haarlem wees gistermiddag vonoii in de zaak van den milicien kanonaier die op 18 Aagustaa bg een nachtelgke oefening den kanonnier C Obbes bad doodgeschoteil doordat een scherde patroon was geraakt tosschen zgn exercitiepatronen De krggsraad overwoog dat waar de zwaarte van beide patronen gelgk is en beklaagde aardarbeider was en dus ruwe handen beeft bet verschil tnischen de beide patroonaoorten door hem niet ia gevoeld zoodat hg aan het gebeurde geen ftchnld heeft en aprak hem daarom vrg Op 10 October j t is uit een koffer aN bagage verzonden van Breda naar s Gravenhage mei den trein die te lO OG uur Greenwichtgd TBD eerstgenoemde plaats vertrekt vermist een broche van dof goud Van links naar rechts loopt over de broche een bandelier efeneeos ran dof goad Deze bandelier is aan de kanten een weinig bewerkt Tn het midden ran den bandelier is een diamanten itesn ter waarde van minstens f 300 Oe broche was gesloten tn een zwart étui Alsmede een zitreren vingerhoed De commissaris van politie te Breda verzoekt opsporing inbe slagoeming en bericht Als een bewga met welken spoed tegeowoor li de kanaliiatie der Drentsche venen wordt Voor Uermine is dat te protsiich Vlug kiudlief ik zal intuBichen nog een brief achriJTen nog én OonstHnoe ging de moeder bleef terug en haalde eene oude portefeuille uit oeue secretaire en nam eeo vel papier de eerste scheen in lang niet gebruikt ran het laatste snheeu oiat voel voorhanden to zijn Waar men hier het oog liet rallen overal zag men gebrek en rerral Iieouora Eetle zich roor do nedergelaten klep der secretaire neder maar tot schrijren kwam het niet weldra zat zij met baar hoofd op haritn arm gesteund weder zwijgend en onbewegelijk aobtor in haren stoel Kr was thans geen spoor te ontdekken Tan dien oj eruimdeo zin dien bare docbter in haar geprezen en wsarop zjj zelre zich beroemd had Er was blgkbear iets dat baar drukte wat zelfs haar liobaam nederboog eu den geest voor niets vatbaar Het dan voor datgene wat in hare oraatandiHlieiicn de ireorigsle bezigheid wna do bonnnering Kr was reel zeor vofl in lit f rerloden dnt I Oonore niet Torgoten kon waaraan i met vreugde kon denken waarover zij geen berouw wilde hebben dat zü ali Toorbü lieachouwdo en dat alles bood het scherpste contrnst met het tegenwoordige Daaronder blijft niemand rroolijk of bewaart zelfs dan moed De fonilie der rrijheeron van Hagenbaoh waarvan hare moader afstamde was een oud er edel een aanzientgk en rijk geslacht zg werd hoewel niet lot den hoogitea adel behoorenda tooh onder de aanzienlijke gealachten des land geteld on zij was aan het hof zoo wel als ouder den adel en in alle itanden der maatschappij als zoodanig bfikend Dat aaasiaa had de oada Jozef Eugenius een oaam die vMlvuldig in de familie voorkwam ueb voortgezet dient dat bet ËsfervetD in khart Tftu Drente thans geheel aan do snede ïs gebracht deor een hoofdkanaal dat tot Elleit haar doorloopt van oit t welk acht zgkanalen in westeiyke en vgf in oostelijke richting deze 500 hectaren veen dnorsnijdon In 1891 Wfrd de eerste spade in de gronden dezer nienwe kfülonie gestoken thans is de tarfgraverg reeds m vollen gang en wordt de voor 5 jsar nog vMieste vlftkte door tal van arbeiders en winkvHerswoningen gestoffeerd Een Bngelsche ingenieur de heer Cbarlea Crowden van Humber s Company heeft een middel ontdekt om te sotdeereo met hydrauliBobe drukking een uitvinding die nnar de Fftll Mali Gezette zegt een omwenteling zal teweegbrengen in de metaalbewerking De einden der baizen die aan elktar gesoldeerd moeten worden worden voorzien ran apiraalvormige groeven door de kracht v id het water wordt bet metaal zoo io die groeven gewrongen dal het onniogelgk op die plaats weer is los te maken Vooraf wordt de laschplaat bevestigd met een cement dat door deo uitvinder hydraulisch cement wordt genaemd en waarvan de samenstelling geheim gebonden wordt Voor deze uitvinding ia octrooi genomen in alle landen waar octrooirecht bestaat Ëen iQftatscbappg met een kapitaal van L 400 000 aal de uitvinding ezploiteeren Lord Orawford lal als voorzitter optreden ran het syndioaat waarvan alle nandfelen rreds geplaatMt iJD zoodat geen inscbryvitg behoeft plaats te hebben Oe nitrinder beweert dat door de toepassing vsn zgn stslael in fabrieken een groote hoereetheid arbeidskracht kan worden be tpaard dat ruimte zal worden gewonnen eu dat de fabricage in een fabriek van rgwieten met ongeveer 30 pCt kan worden Termeeroe d En een der groote firma s heelt reeds berekend dat de toepassing van het procédé een jaarIgkache besparing zal opleveren van 56 0 0 pd st per jaar Vooral voor de rijwielfubrioage zat deze uitvinding van groot betsug zjjn Het rijwiel zaler door gdhrncht kunnen worden binujen hetbereik van den werkman en hg zal daardoorbuiten de steden kannen wonen in gezondestreken waar het goedkoop is De uitvtodfrstelt zich niet alleen een omwenteling voor inde metaalindustrie maar een die het geheelemaatschappoiyke leven zal omvatten Er zijn reel liefhebbers van noten maar liefst wanneer ze rersch lya Om daaraan te t innet te komen laat men wanneer de noten bet eerst verworven hij was in de tweade helft Ier vorige eeuw gestorven en had den roem nagelaten van een rechtsoRapen on ed monsob Ilij bad zijne bezittingen verdubbeld aan sijo wettigen erfgenaam nagelaten bij bal al zijn land tienvoudig verbeterd en aan al zijae overige kindoreu uit bet aanzienlijke vermogen hunner moednr on uit zijne eigene spaarpoDniogen zoo veel nagelaten dnt het voorreobt vaa zijn eerstgüborenu voir diens broeders en zusters veel minder hard word en zij alleu volgens bannen rang konden levea fioe groote uitzondering dio linndultvyKo was en welke rampzalige gevolgen bet tegendeel van zulk eene hanJelwiJKe hebben kan bleek in dezelfde familie en wot reeds in don oudsten zoon diens edelen mans in den vader dier rerstaende oude vrouw in wie wij de moedor van Leooore leerden kennen Aanvankelijk even zoo gezind als zijn rader bad hü niet slechts het howelijk zijner dochter zij heette Eugenie met eeu leer eliefdan doeh zeer armen graaf von Meerau toegestemd en het joage paar vaderlijk ondersteund masr eveu als zijn vader gedaan had bat vermogen hunner insgelijks rijlce moeder voar zijne jongere kindorsa bestemd BQ lijn dood kwam eohter alios sndars uit dan men rerwacht bad Hst gewaande vermogen was op kleine sommen na volgens bnwelijkscon tract der echtgenooion aau den ondsten zoon vermaakt en de overige kinderen zelfs eijne neeit getiafkoosde docbter bleven in volslagen armoede aobtar Nlamaed heeft ooit geweten of de orerlsdena slechts door xÜn plotselingen dood verhinderd gewonlan was rsohtraardign voor zijae kiadersa te sorpa bannen ond te worden ze gedareade 48 wtw weeken ia koemelk die meu zachtjei Terwiroit en laat ze daarna in tucht drogen De Toehtige warmte langzamerhand binnen dringeid doet het vleesch der noten cwelleo haar schil bruinachtig en bitter kan men er dan even gemakketgk afnemen als die van de versche noten Gedarande de jongate arbeidstroebeleD ta Rotterdam is meer dan eena melding gemaakt van de merkwaardige wgae waarop in enïala dagen een organisatie tot stand was gabraohi in de ongeregelde bootwerkersgroep Thans is de redactie ingetreden De bond telde in den beginne zgne leden bg duizenden die zoodanig door bun leiders in bedwang gebonden werden dat het hoi l zelden tot ongeregeldheden kwam Jui4 door dit bexadigd optred n had de Bond een zekere sympathie van de zijde der niet belanghebbenden Kenige werkgevers meenden hiertegen een dam te moeten opwerpen maar het grooUte deel der werkgevers was van oordeel dat de geheels beweging uiteen aou spatten zoodra de strike gej indigd zou sjjn Met de inwendige organisatie werd Toortgegaau en voor een blgvende aanraking tosseben kapitaal en arbeid werd zorg gedragen Al spoedig hoorde men dat een aantal bootwerkers nu de aardigheid van den bond er al was geweigerd had contributie t bataten nn dus als leden geschrapt dieoden te worden N verloop ran eenige maanden had dit snlke groote verhoudingen aangenomen dat de beatnursleden niet meer gesalarieerd konden worden Hierom of om de belangstelling levendig te houden ging men zich met zaken bemoeien die volstrekt niet in de tgn van het bootwark lagen Men denke slechts aan ds kaarssnfabriek te Schiedam Ook trok men met Wilaon naar Londen zoogenaamd om de arbeiderstoestandrn aldaar te gaan bestudeereu maar met liet kannélgk doel om warm geraaa ct te worden voor de internationale aanslniting Eindelijk natallooze haarkloverijen onderling bedankten enkele bestunriteden voor hun functies en in de verkieiing van Zondag II werd de voorzitter die de bond tot bloei gebrsoht had de heer Oe Jong uitgeworpen Nu zgn er tweedebaod grootüeden aan het bestuur gekomen welke slechts voor aen goede begrafenis van den opgerichten hond zullen hebben te zorgen t Begin is daarvan al gemaakt t Uondsgebouw in de Boompjaa is n l ten verkoop naDgeilagen loc dia inroobivanrdighiMd op de undnro kiadeien werkte zuilen w niet onderzoeken doch zy had da gravin Meeran in de ziel getroffen an baar niet alleen tegen hare ouders maar tegen de gehaele wereld verbitterd waarin zij van toen af niets dsn vijanden zag met wie zg om haar voordeel oorlog te voeren had en haar in fóu woord tot de hardvoobtlge hebzuchtige waugunstige wraakgierige vrouw ge manl t vo r wie meo haar en niet alleen In den kring btirer fnmilie kende Ook was haar is de wereld veol i i tu Knagen alles tegèngeloopen Kaar eohtg ni j I v een zwak en onbeduta nd monicli iu wiuii zij iioidt ron sttfun bod gehad en vuor wiun t niet eenmaal dia muto van aobting bad bebouden waardoor andoro litiwelgken althans oiel volslflgen ongelukkig worden do nalatenschap van broeders eu zusters eu andore blood verwanten waarop zg hoe gering dio orsrigens wezen mocht gerekend had was baar insgelijks ontgaan haar ontstolen noamda zij het npgegrosid met de hoogste verwaohtiagen en tot op het I Mt harar jaren ulfs niet aan de gedachte eener ontbering gewoon was zij ihsns tot dagelijks ontbrren veroordeeld wiarlijk haar lot zon ver van aangenaam geweest zgn al had zelCi haar ongeiak zich tot bovengenoemde teleurstel ling en bepaald Doch daarbg bleef het niet Een ongeluk komt nooit alleen zegt het spreekwoord en d jaren die over haar laren heen voeren braehlen geene verbetering in bare cmstahdigheden ea vooruitziohten maar brachten haar integendeel telkens nieuwe tegenspoeden aaa ITordt É ncl0d