Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1896

de dorpaborgeraeeater naïef j Aan de vrouweigae Kiera uerrosiergeu i w j g nor ongevwr o j laren opKencomoor i Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich i i oor a ia flKI OK in 11 ODD4 S0TTÏEDAM 11 18 18 18 18 86 1 89 3 80 3 87 4 80 18 88 4 67 18 89 6 4 18 48 6 11 1 38 18 38 19 88 1 9 4 8 4 18 6 80 KOTTKRDA U e O II D A 9 81 8 81 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 10 9 86 10 17 7 86 6 80 9 30 9 40 9 8 10 87 6 17 6 H 7 88 8 18 08 18 47 7 lO 7 46 8 18 9 11 OOBDADEN HIAO Ooiiilt KeTanhuiMn Moerkip Ue Zofltenneer Zegwurd Voorburg s Hago G 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 19 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 88 8 64 6 11 7 80 7 49 8 39 8 64 9 S4 10 8811 2 1 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 Ü Z 7 68 8 6 11 41 18 61 6 08 8 18 10 18 V 8 07 9 08 ll X 1 06 8 80 f 8 86 10 87 U 8 111 18 10 7 10 43 M 11 48 18 46 1 10 9 18 4 17 8 88 6 88 88 89 7 0 8 81 9 9 8810 88 11 8 11 46 Uoada 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 68 10 19 10 1 18 8 8 80 3 17 4 41 8 7 66 8 31 10 17 10 30 Oudew 6 48 6 4 11 14 8 37 7 10 10 84 Woord 6 88 7 3 8 18 f 11 88 9 46 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 Utnokl 6 13 7 49 8 88 9 4 10 81 11 48 1 97 8 08 8 0 13 6 8 7 30 9 4 11 07 I Kur GOUD 1 A MBTKBDAM Gouda 37 8 81 9 89 10 87 18 10 4 U 80 7 1 10 17 10 80 tnatordam O St 8 14 8 87 10 86 18 1 18 8 18 8 88 IIM Stept te Nooldoip LeidieheodaiD es Blajawljk Krauwtg ta Hektadorp DEN HAAO OODDA aHage 6 46 7 807 48 8 0 8 19 9 4810 1111 3818 881 36 8 44 3 40 4 104 88 88 6 187 18 7 8 9 88 9 88 Voorb 68 10 17 1 41 4JI9 6 18 9 34 Z Zagw8 e 10 88 1 6 4 68 6 80 9 48 Zn M 6 17 10 48 8 06 8 04 6 89 9 9 Gouda 6 88 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 4 19 0818 8 8 17 8 14 4 08 4 886 18 88 6 07 488 8810 1010 88 C T R ï O H T 0 O ü D A Utnokt 88 7 80 9 9 88 10 18 10 38 11 88 18 8 3 08 8 68 4 46 8 14 Woordea 6 3 8 11 10 8 11 8 18 84 4 18 6 84 Uudowatar 8 19 10 40 4 84 Gouda 8 88 9 84 10 10 10 19 11 1018 11 8 4 4 87 17 AH8TXIBA H O U D A AaatardaiE 0 8U 7 18 8 18 9 10 48 8 84 8 81 4 Ottt t 7 88 8 1 O U 18 10 18 11 18 98 M8 8 8 U t ta Qoida SaU t uit aaai atnit aa aiot op BupgerUlke Stand ZeTenbnlMa OEBOEKN Pieter AreBd ooiert A n der Kdmd e P Unena T M n soda J H O Smith n A de JoDg 8 09 07 lO M f8 10 84 9 36 8 98 8 41 8 4 11 10 t 8Mr Gt meldd onUDgi d t dr C Kykmu eeo niidd tegen de beri beri bad ontdekt Id ferband daarmede rro de redactie van lDialiade aan den beer ran £ in inhtingea eo daarait bleek dat bet middel oog niet geroDdeo la maar det bg een op beri beri gelgkende tiekte bjj kippeu kon doeo ontalaao door hatr gopelda ryit te toereo Gaf men den dieren oogepelde rjjst te eten dan werden zg niet aiek en gena en zelfs ziek zijade Proeren in de geTaDgeniaxeD op beri b ri gderi geDOmeo gtven ecbtor geea reaaltaat Wel bleek bei dat ran de 64 geTangeoiaaeD op Java waar witte iafelrjjat reratrekt werd er 36 dae 56 pCt waren met beri beri en daarentegen van 27 getaDgenissen waar de menacfaen rootte onafgewerkte ryat eten er maar één wta waar de beri beri roorkwam 00 dan nog alecbUi aporadiacb Dr E atelt ziob daa ook niet een guoatigen invloed Toor ran een bepaalde aoort ryst maar wel daarvan dat men geen tafetrgat geeft doeh onafgewerkte ryat ryat met bet ziWervliesje enkel ontdaan fan de bnitenate gele icbil De inapecteur ran den borgerlykeo geneeakondigen dienat in lodië dr Vorderman beeft na dace Teelbelorande nitkomatea de opdraebt gekregen om zicb door eigen aanaohoawing ran de juiatbeid der hem Teratrekte gegerena te orertaigen Hg rekende in Norember met tyne inapeotie van alle inlandacbe gevangeoiaaen op Java gereed te zullen zyn Straatrooveryen komen in don laataten tjjd te NewYork berbaatdelyk voor Ëeniije dagen geleden werd een bekend lid tan vete clubi William Mac Kim genaamd io de deftigste straal der atad de Vyfde Arenae berooid en bewnakeloos gevonden De roovera badden bem aauwetyka een stuk goed aao bet lichaam gelaten on zelfs zyn laarzen meegenomen Dertig aaDklachtoD wegens moord berusten tbans op het parket van bet hoogato gerechtshof van den Staat De govaogeniaieo zyn overvol De Tombac gevangenia bevat driemaal meer ge vangenan dan gewooolyk Varsiiheidenen zuchten reeds ettelyke maandaa in preventieve hoehteni zonder dat hun zaak aan do beurt scbyot te komen In eeaige cellen bevinden licb drie in de meoate twee persoDon die natourlyk ook in een voorëéa persoon beatamd bed moeten alapeo Vele klachten uit de gevangauis bereiken de buitenwereld daer bet borbaatdelyk ichyok voor te komen dat gevangenen door hun bewaken worden miahaadeld Wielryderetatyo Een overoud recht der jagara ia het Latyii Daar eobter in deze moderne haaotig gebakorde wereld nieta zonder concarrentie blyft heeft ook het Jageralatyn oen mededinger gekregen en wel io bet wielryderslatyu Het ji erlatyn is voorzeker een ondeerwaardige institotia torwyl het wielertatyn sleobta een fia de aidcle uitviudaelf kan worden genoemd maar wanneer men de vraag tor beantwoording kreeg in welk der beide vLatynenc het meest gepresteerde wordt zon men volgens het N W Tgb een zware taak te vervullen bobben Gemeld blad verhaalt dan da volgende anecdote Iq een plattelandskoffiehuis zit een wielrgder in don kring der stamgasten Zelden stopt een fietser in hot eenzame dorpen ookby vaB wien wij hier spreken schynt slechts tol dik oponthoud genoodzaakt te zyo door het invallen van don oaobt Zoo oven beeft by zgn aandachtig toeluisterottden hoorders verteld dat hy morgenavond aao de Italiaanache grens zou zyn De 300 kilometer di hy nog te trappen had schenen ham geen bekommernis i te boesemen Ën zgne toehoorders wierpen bewonderenda blikken op de sobitterende lichte machine die tegen den muur stond en geloofden da stoute taal des wieirydora ats waren het orakel woorden Maar wat hebt o daar indien gnmmiband vroeg de dorpsborgeraeeater naïef 8 80 8 40 47 8 84 9 1 8 10 1 88 7 88 7 8 7 48 7 88 QouiU Moordraoht Hi Qwer erk Oopella Botterdam 8 58 8 8 6 11 6 18 6 86 4 88 t B 8 14 8 81 8 87 aottardua OapeUa Kieuwnlurk UoordrwM Oirad Id die banden Dat a met versohil In den achterband hek ik gewoonlgk wyn en in den band van het voorwiel water Wanneer ik onderweg dorst kryg maak ik naar verkiezing het eene of het andere reservoir open De heeron dorpsautoriteiten waren verstomd over deze vernuftige iorichtiug en hun respect VD r het rywiel steeg aanzieolgk Een uit het gezelschap kon echter de opmerking niet voor zich houden dat hy liever beide slangen mot wyn zoo vullen omdat water eigenlyk eene onsympathiek drinken was Dat zoQ ik ook doen antwoordde de Hetaryder maar de voorband is min of meer ondicht en moet iederen morgen bygevuld worden en dat zoa jammer zya voor den wyn Eu wat gebenrt er nn als beide banden leoggodrooken zyn vroeg een ander Dan pompt mon lucht in de buizen ontvoordde de overmoedig Hierna vorklaardo hij de werking der lochtpomp en begaf zicb dan inwendig lachend om zyn wonderlyke vertflllingen naar zyn kamer De huisknecht van don Roodon Leeuw c was een modelhuisknocht Niet alleen dat hy zyn gasten stipt op tyd wekte doch hy deed ookat het mogelyke om het bun gomskkelyk to maken Toen de wietrijder den volgenden morgSQ zya toflbt wilde voortzetten eo zyn fiets naar fietaersgewooote onderzoekend oplichtte kwam het bem voor dat de machine ontzettend zwaar was Bloemzoet grinnskend hield de hoisknecht zyn fooienband op en zeide k Heb 1 de moeite willen besparen Ik heb uw felitflchipeh al met water gevold De wielrjjder kwam dien dag f iet meer o ver de Italiaausche grens Posterijen eo Telegrapble POSTDIENST De maximam afmetingen der qaitantiën en wissels by § I van No 13 der Verzameling van dit jaar vastge t td op 25 centimster in de ieagte en 12 centimeter in de breedte worden nader bepaald op 30 cM in da lengte en 14 in de breedte De minimum a metiogen btyven bepaald op respeotievetyk 14 en 8 oeutimeter De voor Eaaplund de Transvaal en den Oranje Vrystaat bestemde brieven eu andere stokken welke des Vrydags aanwezig zyn by het vertrek van den trein van 7 20 m nit Amsterdam naar Vlissingen zollen voor t vervolg worden opgenomen in eene vó6rverzending aan de kantoren van uitwisseling in die landen te verzenden por dagdianst Vlissingen Queenborough Benoemd 1 Nov Tot klerk der Posteryen an Telegrapbia 2da klasse H H Oudenhoven te Valkeniwaard H A G Schippers te Leeuwarden telegraaf kan toor en J Hoizing te Wildervank tot adsiatant to Ngmegen H J A Raymans thans kantoorknocbt aldaar Bevorderd 1 Oct Tot klerk der Postoryen en Telegraphie Isto klaase de klerk der 2de klaaae F J M N van Dam te da Lammer Verplaatst 15 Oct De commiezen der Posteryen 2de klasse D J Braakenborg jr van Groes naar Leiden an B van der Linden van Leiden naar Goes I Nov Do klerken der Posteryaa eu Telegraphie 2de klasse M Dalmeyer van Bolaward naar Haarlem telegruükantoor Y Faber van Arn ham telegraaf kan toor naar Bolsward au de vroowelyke klerk der Posteryen eu Telegraphie 2da klasie J S Baereuta van itotterdam tolegr atkantoor naar Arnhem tetegrastkantoor de adaiateuten C J van Ëeuennaam van Hotterdam naar Nymegen en A Logtan van Nymegeu naar Rotterdam 11 81 11 98 11 88 11 48 11 61 8 5S 10 88 10 86 10 48 10 48 9 10 10 11 Verlof verleend wegens ziekte Aan de vrouwelyke klerk der PostSryen Ute klasK Tb C Diest Lorgioo van 17 Sopt tot en met 31 October 1896 Overleden 28 Sopt De brieveogaardar J W van bet Liodenboat te Hoerde GastentooDstellingf te GOUDA VIL Eu hiermede is onze wandeling door de expoaifie in de zaal afgeloopen en stel ik u voor als slot maar niet als het laatate de motoren galerij te gaan beziebtigao io dantoin Na wy baiten treden bemerken wy ook boe aangenaam warm bat in de zaal was maar toch behoeven wy by do motoren geen koode ta Igden Door het aanbrengeu rondom van schattingen en een dak bedekt mnt asphaltpapier zijn wo veilig beschut tegen wind tocht regen an wellicht ook sneeuw want bet is kil eeht watorkoud Da motoren galerij beslaat eene oppervlakte van 300 M on ia voorzien van eene ryko keuze gaimotoreo ia diverse grootten Natourlyk kan men ze verkrggen in allo grootten van af V a tot 300 of 400 Paardekrachten maar van elke grootte een motor te azpoBoeren zou een plein vereiachen wellicht DOg groeter ala de Markt zonder atadhnis Alvorens de inzendingen self te bespreken wensch ik even in t kort en ra v da werking van een gasmotor te beschryven De motor krijgt nooit meer dan om de 2 heele of 4 halve alagen der zuigeratang eene lading d i de kracht die bem voortbeweegt loopt do motor te bard dan bewerkt de régulateur dat do lading eene of meermalen overslaat en de motor die daa na den 8en of I6au halven stag weder ontvangt By don eersten halven stag in vooruitgaande hetreging is de gaskraan en lachtkraan geopend hierdoor wordt de ruimte achter den piston volgezogen met ean mengsel gas en lucht By de terug gaande biweging als de ruimte achter den piston geheel gevuld is on de motor doorgedraaid wordt irordt gas eo lucht toevoer afgealotea en bet opgezogen meng al samengeperst by den Son halven slag dm weer vooruitgaande komt er communicatie tuaachen dan inhoud ▼ an dan cjlinder en de aaosteekvlam het samengeperste mengsel ootploft ao ontwikkelt eeoo verbazende kracht die den piston met geweld voornitduwt terwijl by dan 4en of taatsten halven slag de wrbrandingaprodneten door een op dat oogenblik geopende klep uitgeatooten worden Da kracht by den 3en halven alag ontwikkeld moet nu zoo groot zyn dat de motor gedurende de volgeode 3 s agen zyn gang blgft behouden vaodaar dan ook de kolossale vliegwieleo By bat aanzetten van ean motor moet het vliogwiel eenige malen roodgedrsaid worden want de lucht moet nit den cylinder verdreven worden en vervangen door bet ontplofbare mangael Een kenmerkend verschil tnsschen een motor en een stoommachine is dat terwgl by den eerste de kracht alleen aangewend wordt achter don ruiger by eene atoommachine bg eiken halven slag beurtetioga eene lading voor en aohter don piston zyoe werking verricht En hiermede hoop ik u eemgzins een begrip gegeven te hebben van de werkiog van een gasmotor 6 19 8 81 6 14 7 17 6 10 8 38 4 18 6 80 8 80 4 40 4 0 4 7 6 04 6 10 3 44 1 84 8 01 8 08 8 14 6 40 3 0 4 04 4 33 Hot spreekt vanzelf dat er een massa finesses bgkomen om de werking van zno n motor jnist en volkomen te beacbryveo maar dit ia ons doel ook niet en wy souden oua te veel op technisch terrein moeten begeven Richten wg nu onse schreden tot de grootste eo ook de schoonste expositie welke door hare buitengewoon heldere en ruime verlichting ons het atlereerat tot een bezoek uitnoodigt Het zyn de gasraotoren der Gaamotoranfabrik DeutateCölnDeutz filiale te Amsterdam Nieuwedyk 11 Deze fabriek fabriceert de echte Otto motoran rord voor ongevflftr 30 aren opgericht door Dr N A Otto en Eag o Langen da tvee uitviadari on brikanten dereerttogaamotoron De£e fabriek heeft nataorlyk aiuda dion tgd den motor voet verbeterd en dezo behoort nn tot de beaten welken bestaan Goëxpotoerd tyn een motor van 2 8 on 4 paardekrachten Die van 12 paardekr dryft eene dynamo van 110 vott en 50 ampère welke op zyn heart de zea ol otriache booglampen aan den ingang ééü lamp voor het roclamabord io dan tuin en één lamp b de inatatlatie zelve verzorgt De dynamo tampon eo achakelborden met weeratanden werden geleverd door de firma Uebr Naglo te Berlgo hier vertegenwoordigd door den heer civiel iagenitfnr G A Hoygeu Sta tionaw Rotterdam Do motoren mnntteo nit door prachtigen bouw atarke atevïge doolmatige conatrnetie en schoon slank niterlyk r elmatigen eo geroischloozm gang Voor de kleine instructie ïs oen gaaaoior van het grootato nut Met weinig kosten weinig plaats en weinig toezicht stelt hg detain staat den atryd on het bestaan glanaryk te kannen voeren Tot nn toe bouwde de fabriek 42 000 motoren met 170 000 paardekr Saast Deutz staat oen gasmotor van 4 paardekr ingazondeo door do Internationale Machinebandel Hotterdam Deze motor ia van de nienwsto coostractie en komt nit de fabriek der firma I M Grob en Co ta Leipzig Ook deze ziet er niterlyk goed uit en ia oen der eerste motoren welke door do firma io horizontalen vorm gemaakt zgn vroeger bouwde zy vertikale motoren Eene specialiteit ia de firma Grob in patrolenmmotoren welke vooral daar waar geen gasfabrieken zyn veel noten voordeel opleveren Vlak naaat da firma Grob heeft de heer Barger ait den Haag da Crosslej Otto motor geëxposeerd t Deze motor ia eene wyziging door Crofaley van de origineela motor van Dautz Een van 9 4 en 2 paardekr zgn aanwezig Bg dezen motor wordt een porcelainen bnis tot geheela gtoeihitte verwarmd eu ontatoakt deze het gas en lucbtmafigiel in don cylinder Ook een losse binnencylinder welke het grootste gemak bg voorkomende reparatiSn aanbiedt vermeerdert de wgzigiogen Door het aanbrengen van eenen gevoeligan reguUteor zyo deze motoren ook nitatekand voor een electriscb licht installatie te gebruiken Nog eenige schreden verder doende koman wg in plaats van aan een motor bg eon strgkertje dat verscbilloul goed beatrykt en daarmede praktisch de doelmatigheid van bot strgkeu op gas tracht aan te toonen Ze doet het heel aardig maar de heer Stokvis nit Arnhem vergave het me ik voor mg vind strgkeo met een enkel los strgkgzer dat op gas verwarmd is veel doelmatiger De slang welke hg bet atryken het gzer vooral acbtarna moet alaepen zal myns ÏDiiens het goed wol eena kunnen bevlekken En ton slotte komen wy bij da Stockportmotoran van d heeran Bidarlan Co te Amsterdam Een van 16 2 eo 6 zgn aanwezig en trekken onza aandacht door da zware vliegwielen eo korten compasten bouw en zoogenaamde geruisohlooien gaag Deze motor maakt 240 slagen iudemicaot en is voorzien van een zelf atartiog apparaat Ala dit toestel gebruikt wordt behoeft men de motor niet eenige malea met de handen te draaien maar wordt de ruimte achter den cylinder doer eene bgzondere inrichting dadelyk gevnld met het oniplotbaro mengsel dat aoders door het draaien ingezogen moest worden Is deze rnimte daarmede gevuld dan ontploft faat en de motor loopt ËD hiermtjda is ons bezoek aan de Gastentoonstelling € afgeloopen en eindigen deze wandeling met het comité en in het bgzondar haren wakkeren secretaris den heer J J Prina directeur dar gasfabriek alhier onza bnidaaan te bieden voor al hetgeen zy in deze hebban tot Btand gebracht Maar gelukkig het was niet te vergeefs de tentoonstelling na op het einde kan man het 8 86 8 48 8 1 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 9 8 6 8 13 8 88 3 9 10 7 88 8 6 lj 18 10 89 8 3 8 17 6 97 6 34 6 41 6 47 9 37 9 47 8 84 10 01 8 86 10 07 87 11 80 10 4 7 4 47 7 88 46 l 7 4 48 48 t 48 1 4 11 1 10 84 laggan ia oitatokend gealuüd en de gameiiDte braerena hare gaaiabrUk inlIen er bepaald wèl bg ren Moer en meer aal de ga fabriek worden ean licht warmlr eo krachtceotrale gemak TOor deo ryke da vriend Tan den bargerman en weldra aal er vaii Gouda gezegd kunnen worden dat er geen hois londergasc te vinden is Uitslag der Bekroningen Gasmotoren Deatz eerediploma Oroasley Otto motor gouden medaille Stockport motor zilveren medaille J J van Bork gasgloeilicht eeredtploma Ned Gasgloeilicht maatschappg Auer eerediploma Goorg Wilson a Gravenhage fraaie iiizeuJing en verMterd telwerkmuntmetera eeredipbma flenneman s Gravenhage koffiebranders eeredipldbia Internationale Machinehaudel Rotterdam fraüe inzending alluminiam kookgerei gouden medaille C A Haggen stationsweg Sotterdam inatallaiie electriscb licht gooden medaille C Mngderman en Zoon Zutpben eigengemaakte gaskookfornaizen gooden medaille W J Stokvis Arnhem verzameling Wobbe en Fletcher toeatellon en eigengemaakte badkachela gouden medaille Van Leeuwen en van Loon voor Hugo Jnokars waterkokers on voor gas atrgk en persgzers gouden medaille C van Berkel Gouda voor cokes vulkachels zilveren medaille Charles Aves s Gravenhage toestel om gaslichten te ontdekken zilveren medaille A Jonker eu Zonen voor vuurvaste uithrandpotjes eu materiaal voor vulkachels zilveren médaille Th van Berkel Gouda voor de geheele inzending zilveren medaille Firma J Witetgn Rotterdam voor belangryke inzending gas artikelen zilveren medaille C van Dillen en Zoon voor koolteer deriverte zilveren medaille N 3 Polak Gouda voor gasornamenten on glaswerk bronzen medaille G H van Berkel Gouda voor inzending gaaapparateu bronzen medaille B Hesselink Waddingaveen voor luchtgasapparaat Siriua eervolle vermelding Belangrijk is de KeluVaaBQkoddiKitin van Samuel Heckseher senr lit Hamburg welke z in het nommer van ouze courant tïeviudt Dit buis beeft Kinh door sgn prompte en SttUwyfende uitbetaling der bier en in len omtrek gewouueu bedragen ema zoo goede fHum Tsrworven dat wij al onzo lezers aanbevelen op zyn adv ortentio acht te geveD Bultenlandsch Over lcht lu dexen tyd dat de Ëngelsche bladen weten hun lezers een genoegen te doen ala zy iets onaangenaams aan bet adres van Duitscbers zeggen geeft het voldoening uit den mond van Lord RoHebery aprekeode by de opening vao eene tecjioische en nniversilyextenaion acbool to Coloheeter het volgende op te teekaoen Waarom ik bang ben voor de Duitachers vroeg de spreker nadat hy grzegd bad dat de Doit hers de ËugeUchon 20 30 of 40 jiar in technisch ooderwya voornit waren Omdat ik hen zoozeer bewonder en hoogacht Hot ia een ngver volk net is bovenal aan aystematiach volk het is een wetenacbappel k volk eo wat zy aauratteo het ig in vredeiof io oorlogibedryl zetten zy met ds Tlyt het stelselmatige de wateosebsp die een deel vmo buu karakter in tot de grootst mogelgke tolmaakthaïd door Winoen wy op de Duitscbers Ik geloof iutegendeol datwg grond verli zeo Sn toen vertelde Lord Rosebery van een der eerste Ëngelscha deskundigen die onlangs van een reis door Doitschland teruggekomen verklaarde verstomd te zgq van de vorderingen die daar in de laatste 20 jaren in tachniich en handelsondorwgs waren gemaakt Tan slotte droag Roaabary nogmaals op eooa staatscommissie aao om dit vraagstuk te onderzoeken Drie bekwame menschen zouden in zes maanden Igds allo noodige gogeteos kunnen verzamelen voor een rapport waarvan dan meoichen in Engeland do baren ta berge zonden rgsen En kosten zoo t op verre na niet irooveel als een pantaersohip niet zooveel als de bezoldiging van éon iogeniear voor een pantserschip Later op den dag was Lord Rosebery gast aan bet ooatorraaal dat do burgeraeeitor van Coleheatar naar bat oude gebruik dagteekenende reeda uit den tgd an Willem en Majy aao adel en patriSra ait den omtrek aanbood Hier waa het dat Lord Rossbery nogmaals zgn standpunt io de Armoeniche pnaestie en daarmede zgn antwoord aan Gladstone to kennen gaf Bg sprak ét ook over bat stnk van Conrtney in de Times c Rvsebery noemde Cenrtoey eaD die naar ik meen sedert eenige jaroD den post heeft vervuld van ooofficiest adviaottr van de rageeiiogon parlomeoton ea vftlkoB van dit rgk Uot apjjt mgfC voogd de iprokor er bg dat hst eoa onoffieieole post ia want ik ton hem io een hoog ambt wiHen zien Ook gaf Roaabory te verstaan dat Courtney s gezicht toch beter was geworden Eu wat Courtney s voorstel betref om de mogeodhedon vertroawen in Engeland in te boezemen door Egypte af te ataan Rosebery maakte het eenvoudig belachelgk met te veroaderstelteo dat Engeland aldus provincie na provincie van zgn gebied weggaf waarna het vertrouwen in tgne onbaatsucbtigbeid bij de mogendheden zeker versterkt zoo zyo maar aanmerkelijk verzwakt het vertrouwen in zgoa wgahei t Wat is de toekomst vjin Egypte V vrofg Rosebery Die toekomst is niet te berekenen ala men te rade gaat met de oaderviudiug vao het barbaarsche gedrag van zekeren vorst in KUin Azië opgedaan Aan dien luvloed mag Engeland Egypte niet wagen Het wetsontwerp van militaire reorgaaisatio m a w tot invoering vAo den p rsoonigken dioDftpHcht van generaal Brassine heette go lyk men weet aaovankelgk al heet weinig kans hebben Eo thana wordt wonderlgk genoeg gemeld dal bet er met vlag eo wimpel doorkomt Men verzekert toch dat de Balgi che biaschoppeu wier meening zooveel gewicht io de schaal legt zich voor bet ontwerp van den Minister van oorlog bobben verklaard Eu oatunrlyk als Rome spreekt is voor den bon Catholiquet oen eind aan alle tegen spreken gekomen Maar of het bericht waar is Naar men verder verneemt zal bet ontwerp spoedig by de Kamara worden ingediend Het moet volgens da Iiéforme perfoontyken dienstplicht op den voorgrund stellen de dien t zal behoudens ecksie uitzouderiogen twaalf jaar daren waarvan 8 jaar in actieven dienst worden doorgebracht en 4 jaar bg do reserve De oobemiddelde families van de ooder de wapenen staande soldaten zullen een voldoende schadevergoeding outvungeti De burgerwacht zal nordeo afgeschaft eo boretidieu zal er aen catagorie vrgwilligers in het leger worden opgeaonisn wbike groote voorrechten genieten De spanning in de Vereeaigde Staten neemt ziender oogen toe naarmate de dag der verkiezing Bn de selectors nadert Uit Michigao komt het bericht dat de toestand daar zonderling verwaid is Da leidende republikeinsche bladen zijn fOor vrg zilver de democratiache parlji organen stuuien de caodiJatnur van Mc Kinley Drie afgevaardigden van den Staat dia op do conventie te St Louis voor Mc Kinley wareo verdedigen nu de candidaluar van BryaO eo do domoeratiseho caiididaat voor het oaverneurachap van duu Staat was een repoblikein Io Detroit dat als ean der borchtea van da Vrgzilverpftrtg werd beschoowd verliezen de demoersten voortdurend terrein men gelooft dat de beide candidateo elkaar hg de stemming op den voet zullen volgen wellicht nog met een kleinen voorsprong voor flryan Senator Jones acht het onmogelyk voor de democraten om de repoblikeiu che meerderheid in Chicago te overwinnen in lodiaoa en Michigan trachten de democraten nog eentg voordeel te behalen maar in Illinois ia meo vrgwel verzekerd van de meerderheid der repablikeinen De plotselliuge stggiog van de farweprgzen wordt door den correapondeot van de Daily Chronicle toegeschreven aan kunstgrepen van republilteinsohezgde Toch zullen vele farmeri voor Mp Kinley fltamtnen In de hoop dat de hooge prgzeu gehandhaafd zullen blgveo Door de stijging van de tarwe pryzen gaat hetzilver steeda in prgs terug In New York worden verbazende wedding schanpen gpsloteo de kans oor Me Kinley wordt genoteerd op 3 tegen 1 voor Bryan Hi rolt blykt genoeg welk een vortrooweo in de oostelyke staten bestaat op de overwinning vao den repoblikeinschen candidaat De Koniugio llegeotes van Spanje beeft Woensdag voor het eerst sedert haar terugkeer in Modrtd ean Ministerraad gepresideerd waarin de minister preaident haar en nauwkeurig verolag heeft voorgelegd van den toestand in Spanje gedurende de laatete drio msanden Dat verslag geeft volgens den correspondent van de Standard geen aangenamen indruk In de plattelands districten van Zoid en Midden Spanje heerscht armoede en daarom zal het innen der belastingen in die streken gedurende den aanstaanden winter voel bezwaren opleTareo en bovendien wordt voortdorend geklaagd over de afwezigheid van een paar honderddoizend flinke mannen die van aohter den ploeg zyn gegaald om als soldaat disoat te doen in de koloniën De invloed van de oorlogen in de kolouiün is doidelgk merkbaar aan de vermindering van dan uitvoer van vorschillaode goederen naar WestIndiö en de Phillippynen daardoor neemt niet alloen de ontevredenheid tos op het platteland maar ook in de steden Onder alle klassen treedt atoeds grooter ontevredenheid te voorschgn want het volk heeft gedacht dat met de opofferingen welke hst zich heeft getroost spoediger een besliaaend resultaat zou zyu verkregen Iedereen begrgpt dat de zaken siet lang meer op dezen voet kusoen blijven voortgaan Allton vadorlaadilicfde eo oatiooaliet waor hoodon da bevolkiag lieh op genade of odko nade to werpen ia da arme der oppooitio en het conservatisme daardoor Io plaatsen in een DOg moetlgker positie ala waarin het zich thana reeda bevindt Uit deze mededeeling bigkt dos dat de toestand in de Sdaansshe koloniëa niet zeer geruststellend is ougeacbtdeonoverwinlijkbeid waarvan de Spaansche troepen steeds blgk govetï Slag op slag wordt door de Spaojaardoo gewonnen maar weinig uitzicht schynt er te bestaan op ean definitieve onderdrukking van de opstanden Bn io het oog houd nde het optimisme waarvan de Spanjaarden blgk hebben gegeveu al men waarscbgnlgk ook niet to veel waarde bechten aan de verzekering van genoraal Blanco die vertrouwt dat op de Philippijnen binnen een maand een einde ean de ongeregoldbedeo zal worden gemaakt Nieuwe Zending Parapluies A v n os Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam 19 OCTOBER Blotkn I Vrkrs 80 V Vi 101 881 8 A 84 8 V 68V 98 104 9 l 87 18 iio 9 l ♦ IV 100 ge 4 886 1 86 100 66 100 i g 18 V 68V 100 1 0 188 180 88 loav 88 aosf 284 101 60 A 68 184 7V 69 78 101 101 lOO 8 y 187 U 1 48 100 IS l 114 78 108V 87 48 18 188V 107 107 108 108 116 1201 166i 88 114 88 8 a i Nebmunb Gert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNaiR O il Obudl 188188 4 iTAllE Inaobryving 1868 81 6 OoSTFhR OW in P pierl868 6 dit i ia zilrer 1868 6 PoBTUUAL Obl met ooupoo 8 dito ticket 8 BusLiNB obl Binmol 1894 4 dito Gecon 1880 4 ditoWiRolh 18 9 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito iQ goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spinjb Perp t wlrnld 1881 4 TvEKtlj üopr OinT leeii 1890 4 iec leenioR sem D üec Ie nilg erio C ZuioAf R P ï oW 1898 6 Mmico OW BoiLSoh 1890 6 VtNKZinLi OW 4onbep 1881 AliMeaBill ObliK tieu 1896 3 Eom DAH Sted l n 1894 S NiB N Afr H nd6l ï Mod Arend b T b Mü Certilioaten D U MMt ohappg li lo Arn Hvpolheekb pindbr 4 Cult M j der Vor t nl üd Hr Uypolheekb ptndbr 5 Nederliind che bank aand Ked HandolmaaliOb dito 68 N W k l o llyp b pandbr 6 tUtt Hypolheokb pandbr 8 Ulr Hypotheakb dito 8 OoeTlNU üo l Hon i bank aand Smt Hypotheekbank pandb 4 Ahmika Eqoil kypoth pandb 6 Maiw L O Pr I ien oert 8 Nlu HoU IJ Spoor MÜ aand Mij tot Kipl f St 8p aand Ned Ind Spooriregm aand Ned Znid Afr Spn and 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiI IJ Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 62 Zuid Ital Spwmij A H o jl 8 PoLlN Wanohau Weeuen aand 4 Rust Or EuM 8p Mij obl 4 Batilioho dito aand Futowa dito aand 6 lirann Dombr dito aand 8 101 Knrak Ch AK w p kap obl 4 dito dito ohlig 4 Ambimi font Pao 8p Mii obl 6 Chic il Jorth W pr C aand d lo dito Win St Peter obl 7 11 DenverkRiollrSpm rort f a IllinoU Central obl in goud 4 Uuiar iSa hiill 0 rl r aand Meiieo N Spw Mij Ie bvp o 6 18 Mi Kan a T 4pol praf aand N York Ontarioi We t aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif lebyp in goud 6 8t Paul Minn I Manit obl 7 Vu Pao Hoofdige oUig 6 dito dito Lino Col 1 hyp O 6 Oasaba Can Sonth Cerl T aand Vl C Rail NaT Ie h d c O Aniawrd Omnibu M j aand Hottcrd Tramweg Maat aand Vbd Stad Amsterdam aand 8 SUd Holtordao aan 8 BluilE Stad Ant frpen 1887 8 Stad BruMel 1886 2 HONO Thoia Regullr lieioUict 4 OoiTlIK 8taat l ening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 8 Spamb Stad iMadrid 3 1868 N D Ver Bei Hyp Sp bl eert Owrit oodtn J Ltkkwktrk w J Hoogen doorn Moordrecbt GEBOREN Adrian ouden J Verbarg eo A vao der Weyüe Johaooea ood n D Wolrere d G Burggraaf Quirios onder U M Orerbtod en J van den Berg Qerardo oaderi J Verwejj an A rao Dgklaod Advertentiën Koninklüke flachlna lePabriek BE nOMELOEU VAN H vanSchaik Co gereatigd te Oravenha e Ueppientramt m it naby de Regenteeeelaan Hoieveranciers Z M den Eoning van België INDIENGUHOESTII gebruikt de WtA Aiierwege bekroonde Wtreldbfrotnulf Superior DIIÏÏIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Ct 70 Cta an Ï Torkrijgbaar hy P H A WOLPP Dtogiit Harkt Oouda B H va MILD VeeraUl B 126 ta amia A UOUMAN Moordwkt J C KATELAND Boéloap B T WUK Ottdnmlrr TANDARTS E CASSÜTO Torrmarkt 171 Gouda bahahe ZONDAGS en WOENHDAOa Wgt la da beate tanMng legni Jleht Mt Rhemnatlek LeA n i kortom = tagen ptiaenvaa al yifX iamakMtlMiai aaBtewend ila M Wal iaeet daa llaada In Mar hnia aiD Aiiker Paiii xpeli PiV 60 oani 78 out i 1 25 d 8eMl Voortündeo in de mMet ipotlKfean n b F AAacklai t Oo I Rotterdam Te GOUDA bö A WOLKK Markt AUlb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 4t SCHIEDAMMER GEITEVEE Utrkt NIGHTCAP Verlcrijabwr büi M PEÈTER8 Jjs N B AU bewij raa echtheid I eaohet on kurk it d roor uic iüP rien Tan den naam der Firma EÉTERS