Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1896

Maandag 36 October J806 So 7104 35ste Jaargang m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 ij k s met lüteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per V post ƒ 1 70 Afconderlyke Nommers VIJF ÈENTEN vmimmim Men wordt rertorht op t MERK te letten UIT HBT MaOAZIJN V4W M RAVENSWAAY ZONEN QORIHCHEM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes van i i tutte en een half en en Nsd om met vermelding van Nnnjmer en Pr R voorzien van nevenstaand iMerk volgen de Wet gedepojneerd Zich tot de uilvoering van geeerde order aanbevelende J BBEEBAAHT LZ EENIQ DËpOTderfiJDateHaagachtBeechnit Seuda Druk van A BRINKMAN ZOOM VITGEWOGEIV Blikgroenten vu r hedm weder verkrijgbiar T CREBfkS HooidprU Hei Igeiukdehanil MO MM Hark Dé pryzrn zijn door den 1 8tiuit eKanndeerd üitnoodig ng tot deelneming in de Kansen van door de den Staet Hamburg gewaarborgde groote Geldloter wnann zeker 10 Nillioen 746 990 Mark gewonnun moeten worden De prijaen Tan deae reel roordeel biedende Geldloterd die volgeni het plan ilechts lU OOO loten beval tgo de volgende Da hooglte prij ia eventueel 800 000 Mark Premie van 800 ÓOO M Iprga è 200 000 M iBprijiena SOOO M lOSprgzsna 800 1 M k 100 000 M a 76 001 M ü 70 000 M a 66 000 M k 60 000 M a 66 000 M i 60 0011 M ü 40 000 M it 20 000 M prui prijzeo Iprjj Iprua Iprlj Iprü prgzen Iprjja pryzou 206 prijzen a SOOO M 783pr jieni 1000 M 1849 prijzen 1 400 M 42 prijzen fi 800 M 188pryz 200 ISOM 1811327 prgzoni 166 M 8 6I pr il84 104 100M J9249priiz a7 46 SIM totaal 10 340 prijzeu 2rprü enii 10 000 M I en worden deze in eenige maanden in 7 klat aen uitgeloot De HoofdpriJB in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 itijgt in do e kl tol 66 1100 M in do 8a lot 60 000 M in de 4e tol 66 000 M in do 6o lot 70 000 M in de o tol 78 000 M in de 7e loi 200 000 M en met da premio van 300 000 M event tol 600 000 Mark Voor de eerale pr jetrekking die officieel ia vaitgaateld koat een geheel origineel lot aleollts Ould 3 B0 ewi half origineel lot aUchts Guld 1 76 e u kwart origineel lol aleohta Guld O 90 Do ia eggolden voor de volgende klaasen zoo ala de tipt lyat der prijzen tija uit hel oAio ee u trekkingap an voorzien van l et Wapen v n den Slaat blgkbaar rn verzend ik dHzen Pian op aanvrage gratia Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gohad hebbende trekking do offioieele trekkiugsUjst De uitbetaling en verzending van de prijzeu gaaohiedt door my direct en prompt aan de winners eo onder da strengste gebeimhouding Mto ledere bestelling kan men eenvoudig IP y per poslwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uilerlijk lot 0 OCTOBEÊt e k vet vertrouwen tol Samnel Ht chsoJior senr Bankier en Wissolkauloor iii HAMBUEU Doitsohland Geen Grijs Haar meerI l DB NIËUWIS LONDON doet de gr Ke hareu biauen enkele dagen verdwyoen maakt liet haar glanzead en zacht hel t bet uitvallen n neemt de pelletjes van t hootd iisoht op den hals ran en Baconj i DÊPoeA Verkrygbaar in flacons ran 1 50 Jb f 0 8S bg Z 4 C 43Hiabr de Papiermolen te öouila Een ware Schat voor de ongelukkige elachtoffera dar Zelfberlekking Onanie en geheime nttepattingen ie net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARIl G Hollandaohe uitgave met 27 alb Prfaa 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deni ondea d lydt moet bet leien de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duiiend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlaga Uagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Blommestei i s Inkt lis proJfondei Vm déirjk dê BËSTE en voUswmén ONSChiADELUK APELOOOR N HOLLAND FEAUSCHE STOOMYERVEBU ChemisehP Wasscherij TAN H PPE MIIEINEIl 19 Kruittkadé Mottevtlam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN os z specialiteit voor het Btoomen en verTen ran alle Ueeren en Damesgarderoben alscok alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n ran pluche mantels Teeren bont enz Gordijnen taielkleeden ens worden naar de oienwate en laatste methode geverfd Alïe goederen heteg gestoomd of geverfd worden onachadetgk Toor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der riakjQ 2BII de prysen 25 gedaald PAJECXJa Te stoomen go deren als nieaw afleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week ORANDS HAOASINS DU Friiitenips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons galllw reerd mode album voor het Wlntwaal xoen noch oiet ontvangen hebben dit U willen aanvragen aan II JULES JILIIZOT C r rk Hetzelve wordt dan omgaand gr tla franco toegexondon Bestellingen van af 5 francs vrij van alli kosten aan huiB mot B verhooging HennepEnveloppen 2 en do 1000 met t irma bedrukt bij A BIUNKMAK Z wie zelur ajn ivü de Echte Elkel Cauau Uj oulvungon teaamengostold en na selo priDtuemingen in den handel gekomen ondet den naam des uitïindors Dr MiohaeliB vervaardigd op de beste machinoa in het wereldbércomde ótabblissenient van QebrS StoUwerok te Keulen elsche J p n2icl2aeHV Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacao ia met molk gekookt eene aangename gezonde drank voor da gelijksch gebruik een k 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocola Als goneeekracbtige drank by geval van niarrhec leoiits met water to gebruiken Verkrijgbaar b j de Tooruuuuta B 1 Apothekers ent Vi Ko V Ko prceftnsjw l t M ft 0 90 o 0 35 Qtneraalvertegenwoordiger voor Heder 1 land Juliut Mattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 rlaks Ha beate onKftaddfksta sa e 1 g oukkeijrkste poaUmiildal vooc lletfn es vooral damaa a lOnderMhoeDwerlc l Appralaur van C M llllir fc Ot Klli BtattStr l4 Maiila s oadütf op naam en abilaksmifk srtmaaar tr hma Uallm kssai letteasraamHlar AHBRSFOORT AHEHSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood eii Beschuitfabriek stoom Automatlfche rFalnen Heelfabrteb FljD gebuild Water Tarwebrood orJt ran de puikate so rt n tanro I verraardiiEd blyft hier door sleod o erhet rlijk van smaalc en i Verkrijgbaar iü plaatTorm gemerkt met eene snede over don rag n stuks van I 4Vb ot ev ot 10 ot 15 ot 20 et en als Waterkadetjes van 2 ot Tulband wonlt van de fijnste zoidrmchteii beate lafel natuorbotor eieren onver alschte rolle beste melk enz gemaakt is hierdoor een bijaonder heerlijk gebak hetwelk I niet droog wnrdl en voor deze uttmuatenile kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar volgens geheel nieawe verbeterde vormen met kapjes in stuks I van 50 et 75 ot 100 o Gewoon Roggebrood ordt van de beste en smakelgkste soorten rogge zonder J eenig vreemd bijmengsel gefabriceerd is hierdoor buitengewoon heerlgk vaa smaak leer geaond en voedzanm en verkrijgaar 1 Kg 6 Ot l i Eg 8 Ot 2 Kg ia Ot 4 Kg 24 ot en 6 Eg 36 et deze gewiohten behalve van I I kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de beste soorten rogge gemalen is hier om met warme melk en suiker of siroop aaugemengd büzonder gezond voor zwakken en j zieken en verkrijgbaar in Kg pakjes van 8 ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prnzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen inju uitsluitend verkrijgbaar biJ onze dépötI houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa gens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en ordt 1 een dëpöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghnur matig vast loon plus flinke pro isie en franco vraohten dor volle en I ledipre kisten Gastentoonstelling GOUDA Zaterdag 24 October GEOPEND van 11 lot 4 en s an 7 tot 10 uur liandteekBnlag met rood letters ItBt vooral op de MaatschappU tot Exploitatie der Victoria Brom gevestigd te Eottfrdam Zuldblaak 8 jSiïïS C Patent H Stollen ï er gromr Er o t J n ürflUïlÜ inbare Putent H Uen orrungeti hat Ant ti lu tr sehMeiwi wrrtjilonen Nachattniuiii tii eiS Mêi kaufe i aher u ttert atel ëchat i en H Htoüttn aar rwi UM dlnct odar In totchan EUanhantHursen M aanaa antar ff kat wla nobenitahand ausÉetiinil M S = Preialintmt uttd ZeugniMe gntk imd fmm HET COMITÉ Sociëteit ONS GENOEGEN Ie IkOBiiemeiit VooritelUng Donderdag 29 October 1896 VEREENIGDE Eotterdamsclie Tooneelisten Directie LE GRAS k HASPELS nSBENDAABSGHELIEFBÉ Tolkitooneelgpel ia rier Bedryven OmTOLOD DOOH DE WITTEBROODSWEIEH Blgapel in 1 Bedrgi Aanvang half 8 uur H Genone btpalingen en prgsien BINNENLAND aOUDA 24 October 1896 Mêj Groothof Ihier lUat op ds Toordrachk Ttn ooderwyEeros uu de kvreekachool te GroQtDgeii en roor oaderwgzerei bro eene iichool Toor m n 1 o t s GfftreDbage Dooderdtg had tbh wege bet beslnnr tbd dm polder sStolw ki te Stolw kerBluts de beiteding pluts van bet TerzwarsQ van den dam vóór de aloii van den ToormaHgeo boeBern Ingeleverd waren de 7 volgende biljetten C W den Hoed te Stolwykerilaie f 487 H Bode te Ammeiitol 505 W Viieer te Ammeratol 505 C Broue te Ooderkerk n d Usel 5 4 B Staarman te Ammentol 519 Ü de Jong Jr te Ammerstol 565 M Oom te Ammerstoi 575 Het werk ia niet gegQod Qiiterenmiddag ign te Ooada van den perBonentrein Amsterdam Rotterdam reap Oen Haag welke omstreeks 12 25 van Qooda vertrekt twee rgtuigen ontspoord waardoor hel gedi lte voor Deo Haag bestemd met veerti niinaten vertraging vertrok Persoonlgke ongalskkan kwani niet vowv V Voor de vacatora van ondorw ier op een salaris vaa f 550 aan soboot O te Waddioxveso hebben zich drie sollicitauteD aangemeld Trgdagmiddag etortta het kind van den heer V K spetender wgze in de Gouwe De heer Kwaak restaurRtenr en besteller sag het odgelok oomiddellgk begaf hg sicb te water en had het genoegen de kleine aan de inmiddels toegesnelde ouders levend terag te geven Men lehrgft uit Stein dd 22 Oct Gisterenmorgen zoo een laodboower met xgne beid zoons naar Haastrecht rgdeo om dsQ met een paar vrienden naar Gooda te gaan Dicht bg de Veerlaaa schrikt het paard van een daar staand varkenshok met zink bel d Het dier springt op zgde en gaat van dan dgk naar beneden Het rytoig werd zeer boKhadigd doch de pereonen kwamen gelukkig m t den schrik vrg Uit Berg Anbaoht schrgft men dd 23 Oct In de eerite vergadering onzer WinterIe zingen werd door den tweeden voorzitter in FEVILLETOX Haar oudste broeder ds entje erfgenaam barer ouders had aleohU ééne dochter de naaste erfgenaam DB deze wu de baron Leo over wieo wy de beide vrouwen hoorden spreken was kinderlooi bet goed was derhalve niet ver van haar eigen soon verwijderd wgl de afttsmmsliDgea dar doohters io de familie reeds meermalen het familiegoed geërfd badden Die zoon voor wien zy een rijk huwelijk tol stand gebracht had had na een kortatoDdtgen echt vrouw en kind verloren en weigerde na diau tijd bepaaldelgk tot een tweeds huwelijk over te gaan hjj wu bovendien een ziekelgk neerslaohtig menscb en tonder dat de bnitenwereld de rechte oorzaak vernam ia nauwelgks verbloemde vijandschap van zgne rnoedvr gescheiden Eindelijk kad zij hare doobter Leonore inigelgka aan een tchatrük man uiigehuwelgkt een boog bejaarden kinderloozen wedawcaar graaf von Wertb wieos vermogen bij den spoedig te verwsobtan dood des graven dan alles weder goed en de gebeele bmilie gelukkig sou maken zoo rekende de gravin Eugenie zonder van die berekening een geheim te makea eu de wereld rekende haar niet mioder openlyk na Doch ook hi r werd het bewezen dat berekeniogea dikwgls falen w l graaf von Werth vooreerst vmI langer leeMe dankbare herinnering gebracht de overleden voorzitter de heer J G Bettink die tal van jaren mst o ogeë ven aarden ijver voor den bloei der vereenigiog zgne beste krachten aanwendde Vervolgeoa trad als spreker op de heer J P Mahlstede Sr met bet onderwerp De eenheid der menachenc daarna werden bgdr gen geleverd door mej De Broeckart en de heereo D Oskam J F Mahlstede Jr H Bezemer en A Koos Onze correipondent te Batavia seint ons onder dagtepkeniog van gisteren De excursie over Djerir naar Pieng enMoaloe ia nilgeateld wegens oreratrooming der Atjehrivier N R Ct Te Exloo Dr woont een landbouwer wiens zonderlinge levenswgze sedert langen tgd aller aandacht trekt De man was vromer een w eat ld landbonwar doch kg heeft zgn bedrgf dermate vorwaarlooad dat hg des nachts geen bed meer vond msar op stoelen of op den grond sliep Sedert lang werd zgn land niet meer bewerkt en het gra in zgn booiland werd zelfs eenmaal in November toen bet nog nii t gehooid was door de dorpajeogd gemaaid Thans is zgn woonhuis ingestort Wat den toestand van den hoofdcondocteur De B007 betreft kan worden medegedeeld dat de verwonding aan het hoofd genezen is doch de pgnen in het lichaam nog dezelfde blgven De toestand tan den condocleor Vilsohatia goed tooroitgasode U D c De ooderwgzer Deo Hartog heeft thans van den minister van Binnenlsndscbe Zaken de mededeeling ontvangen dat er voor tasacheokomat der Regeeriog in zgn zaak geen termen bestaau Heden voormiddag te U nur ia H M de KoDtngia kerkelgk aangenomen door den pred kant dr Van der Flisr hofprediker in tegenwoordigheid van H M de Regentea freule Van de Poll sor inteodanle Dsarbg waren tevens aanwezig de ouderlingen mr Th baron Mackay en L J Wgsmao Naar men mededeelt verlaat miss Sexton Winter do I iogelsehe gouvernante der Koningin niet met het einde van het jaar het hof zooala dezer dagen is gemeld mair treedt zg reeds in de volgende week af en keert zg in den aanvang van November naar Engeland terng De keizer van Duitaohlaod wenacfaend aan kooioKin Wilhelmioa een geschenk aaa te dan men verwiicbt had eu tea tweede zgne vrouw bij had zgne beide kinderen nooit andera dan spotteoderwga de zijne genoemd niets dan schulden Dsliet Hij had zgn vermogen verkwist ocrdi6n hij ziob nog op ztjn ouden dag aaa eene Isvenawgze overgaf die hem bg tgn leven en ua zjjn dood een allea behalve benijdeosvaardigen naam versobafte Op zgn sterfbed had bij zgne levenawijze veroatsohuldigd met bet gezegde dat bg allen t ist over eyne nalatenschap onmogelijk bad willen maken door zelf zgn goed op de aaageoaamate wijze te verteeren Dat was het lot dat dia vrouw die nog altoos voor de schrijftafel in hare sombere gedachten verdiept was door toedoen barer grootouders en barer moedor ten deel waa gevallen er was trouwens nog veot meer doch waarover zij luchtig hoen ging wat zij ook mieaobien atet wiat doch sleobta vermoodde Wg wetSB reeds dat z j ziob niet veel om den stamboom noch om de geschiedeuia noob om de nog levende leden barer familie van moeders zgde bckommrrd had Eo zoo was zg ia bare overpsinzingeo van bare familie op banr eigen leven gekomen Zij zag EÏob ala oudste kind barer moeder toen deze nog gelukkig was z bad bare in ban levsa too edelmoedige eo ia den dood zoo onrechtvaardige grootouders wel gekend zg leed onder bet haar dreigende gebrek en onder de vijaodscbap die in de familie heeiaohte zij was het was een hard doch een waar woord I ter markt gebraobt verkocht geworden aan een onbeduidendea eo onbeminden grgsaard z f had beproefd nochtans baar levenagoluk op hare wijze te vmden en ziob minder bekoBsmeid em het oordeel der wereld dan esi het bieden hg gelegenheid van bare bevastigiag heeft de overbsadiging daarvan opgedragen aan zgn adjadanl generaal Von Habakt generaal der iofsnterie en ehef van bet militair kabioett die daartoe den 258te te VG ravenhaga lol aankomen Na een referendum al de bestaiten genomen ter alg vergadering vau den Ned Bakkersboud ia Aug te Amstardam gebonden heeft aangenomen beeft t onde hoofdbestuur gennend leiding te moeten geven aan de beweging tot afschaffing van nachtarbeid en opheffipg van ia don kost werken Waarachijnlgk zal naar De Bakkerabodec nedodeelt binnen betrekkelijk korten tgd te Amsterdam een groote meotiug worden georganiseerd ter bespreking vau bovengenoemde onderwerpen 1 ur mannen van verschillende richting t woord znllen voeren Uitrioodigingsn daartoe ago geschied Door den heer Zjjlveld te Utrecht is naar hetzelfde blad mededeelt de nachtarbeid in zgn bakkerg afgeschaft Ia Frankrgk is onlangs mor t eerst de wet van 1895 toegepast volgene welke de rechter afta personen die ouschildig veroordeeld bigken t £ zgn een aohadevergoediog mag toeleggen JSjit geval kwam vooV bg een werkman die 1 tilv ren trekpot te reparseren had gekregen en totgevBDgeuisfltraf was veroordeeld om dat hg dat voorwerp niet had teruggeven Zgn bewering dat bg hnt aan een bekwamer Iverkman had toevertronwd die verhuisd was zonder zgn nieow adres op te geven vond geen geloof Nadat de atraftgd was afgeloopen ontmoette de veroordeelde toevalljg den be doelden persoon liet hem govangea nemen en toen bleek dat bü waarheid had gesproken De trekpot bevond zich oog bij den verhuisde die met de ooordezon was verdwetien dNn zich aan zgn vele schuldeischers te onttrekken Het vonnis werd vernietigd en de rechter kende den onschuldig veroordeelde een schadevergoeding van 300 franca toe Eei zeer merkwaardig geval is te Amiens voorgekomen In 1887 is daar een herbergierster tot lerensisnge tucBthnisstraf veroordeeld wegeae vergiftiging van baren man en baar schoon broeder Beiden waren dikwyle op vreemde wgze ongesteld geweekt en de geneeskundigen vonden bg de Igkschonwing inwendige storingen die z j ain vergif toeschre ren Ook andere omstandigheden versterkten het vermoeden van misdaad en devroawwerd vero rdeeld Na 7 jaren opaloitiug werd zg vrjigelateD maar thans ia haar zaak door het toegdTon nnii linar kuaIiI tot onot ij liail in eén woord geloefd ïooala do rykdom viui hareii p htganoot even als diens onversohilligheid het baar vergunden on zooals bet best mot haar zorgeloos karakter strookte en zj zag zich na zijnen dood eoni klapa in een toeatsad verplaatst waarop zij nooit bet geringstb vermoeden had gehad Want als waren de licbtzfnoige woorden van den graaf von Wertb iets ergera geweest dan wreede apotterng bg had da verteering van zya vermogen tot san zijn dood toe geheel voor de zijaen loowel ala voor de wereld weten te verborgen De dagen waarin zij in schitterende kringen de koningin dar feesten en dor harten geweest wii waren voor altgd verdwenen en in die kringen wist men niets meer van baar dac dat zg lot die berinoeringea behoorde welke men wanneer zg onverhoopt bg ona opdoemen acbouderopbaleBd of geërgerd zoodra anonclgk op zijde schoifl Sn zoo zat zij in du oude dompige vervallen alnd in een huis dat telkens gevaar liep van in te storten wijl hare armoede in eene armoedige omgoving het minst uitkwam en de goodkoope teventwyze aldaar attHaaa baar onafhankelijk beataau niet direét onmogeljjk maakte Want hoewel z ia de nabgbeid barer ouders ging wonen wilde ly toch niet tot hen terugkeersn wgl ag te trotaob en te acbroomvallig waa om Kicb het oordeel ee de verwytea der wereld in die kringen nog scherper dan te voren op den hals te halen Het wss e a levea dat maSTzteb voor zulk eene vrouw nauwelgks ondragelijker denken kon bare gebeele natuar niet atecbta maar ook geheel baar verleden kwam er mst kracht togea op Bn hare dcehtera de eeaige woMas miaHbiea welke Bof van Cassatie naar do assises ta Amlena taruggewezon omdat geeoegume ukerbaid bestaat dat zg onsrbnldig is veroordeeld Het is namelgk gebleken dat al d latere bewoners vsn het bain waar da herberg gebonden werd on en dan lisk lijn gewordtni en wel zoo bevond men aoo dikwgli een katkoven die er aan grenst gestookt werd Zg leden onder deselfde rerechgnselen dïa bg ds zoogenaamd vergiftigden waren waargenomen en welke geheel ophielden toen de kalkovoD werd afgebroken en spleten bleek to hebben door welke vergiftige gassen ia het aangrenzende huis konden komen Dr Bronadel eo andere gereohtelgke geneeakundigen hebban bovendien op grond van het proces verbaal der Igkscbouwïng bevestigd dat de dood het gevolg is geweest van vergiftiging door kooiznur en andere gevaarlgke gasKOO en niet door een ander vergif zooals da ver dediger reeds tevergeefs had gepleit Ds ongelukkige vrouw die ook na haar vrglating de biltere j evolgeo van baar veroordeeling bad ondervonden o a dat haar eonige dochter nfet bg haar wilde komen zal nu geheel en al gerehabiliteerd worden eo zeker een schadevergoeding ontvangen VER64DERINGV4NDEN EMKENTEB44D VttUüAQ 28 OCTOBEa 1896 Tflgenwoordig lie Mad D Voonittar deeUa rntdn dtt door doi MiDÏitar TiD BJDOeotandtche Zaken rii goedgekeurd da baooemiag ran dan hear W P Lindner all learaar in da natiiorkanda au aan het Uymnaaium Dat da baer U M Danskiea ignabanoamiDg tol lid der raelania eimmiBiia niat bad aanga□omeD □ IngekomeD 1 Gen Tooritel Tnn den hear J ranOalanom de twee Bnrgereoholan oor jongani tarereenigen Dit Tooratal w onderitannd door da hh Viogerling en da Raadt Ter Ttiia 2 Ren achriJTen ran de Oommiaiia TOor da Stedalgke Zweminrichtiog een t eetal inaandende loor de ontstane periodieke aftreding Daarop Kgn geplaatst da hb Dr P J A LEVEDAO afir M 8PBUUT Ter fiiie 3 Een roordracht ran B an W ter baooamiog eener onderirlJEerai aan da iariohtiogtot opleiding ran bewaaricboolboaileref Daarop zg oeria zekere mtite van liuMi tomlroeg werden in haar eigen ongeluk medo gealeopt en daar waa nu dia rgkit neef de osrite van hare geheele familie die haar oogedvongen on vriendelijk geaaderd waa Zoo was hel veel zeer veel dtt uit het verleden en uit het t en woord ige ja zelfs uit de toekomst voor de oogen der nedergnlagen vrouw opdoemdn 1 Kn de brief werd dien dag nog niet geaehrsvsn Op den avond die op dien somberen dag volgde zag het er in bel vertrek der damos van Meeran geheel andere nil eo ook de zwaarmoeitige gastvrouw waa andera gestemd of deed tioh anders voor Kr heeraoble wel geen schitterende praoht maar toch orde in het vertrek en die aangename tn kalme toon dien men meermalen in de gezelsohapakamers van oude famllién vindt waar men zeker ia dat ieder barer gaaten tevreden ia met hetgeen hem omringt Oe kaarson waren zeer ordinair doch er waren or genoeg om een aangenaam licht te verspreiden er prgkte niet Teel zilver op tafel doch dat zou hij zulk een eenvoudig souper eigenlek wss hst dal niet sena slechts een rwnvoodige boterham ook volstrekt niet op zgne plaats geweest zgo bet theeservies was eebter van oud sèvrea poroelein en eeoige andere atukkea waterkaraf ea glazen waren van nog grooler waarde on voor iederco kenner eobU kabfnetatukken uit den bestsn tijd odh oa4e kunst imorü nnolfd