Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1896

7 1 8 86 7 69 s 8 8 8 18 f 8 11 8 8 6 87 8 17 8 17 s 8 84 8 41 6 47 8 47 ttlrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen I October TUd van Greenwich tsn lii I0 8 40 10 S6 lO U U Jl ll U U U 1 8 1 89 8 60 8 7 4 60 6 H 6 61 14 1 11 7 6J 6 86 8 48 8 61 67 10 40 1 6 4 8 4 16 IIOTTIRDI U S O II D A 10 1 11 60 11 17 1 40 1 44 9 80 9 40 9 6 10 S7 8 61 7 16 8 8 66 9 81 ll ll 11 47 7 10 7 46 8 18 ll i GOUDA DEN BtAS Zootetnioer iSejwssrd Voorborg t Hage 7 80 8 86 9 8 10 1811 18 11 16 11 18 11 18 1 41 8 47 4 46 6 18 8 64 8 11 7 10 7 49 8 88 8 64 9 64 lO SSll iM 7 418 47 11 80 11 40 4 67 l WM E Z 7 68 8 8 11 41 I 18 61 08 8 11 10 16 r V 8 07 08 11 66 1 06 I 6 10 8 18 10 17 sH 8 11 9 18 18 7 10 48 11 11 4 rt 48 1 10 1 11 4 17 6 16 6 61 11 6 8 7 0 8 81 9 1110 81 11 8 11 48 HAAG 000 DA MAYPOLE ZEEP etr l goeaerm in aiU latte ileum tenchiet nitt en Uul de handen niet aan Alom verkrijghMI Importeurs veor lland Belgiö en KoloniÖa VAN EEN GE C Amsterdam sHage 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 891 85 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 68 9 88 8 U Voorb 6 68 t 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw8 0 f 10 89 1 66 O 9 48 Zev M 17 M 0 It 0 10 48 8 08 6 04 8 89 r 69 OfHida 6 98 7 50 8 18 B 16 9 47 10 1610 6418 0518 58 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 89 6 607 488 8810 1010 86 U T B 8 C H T O O ü D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 8 14 7 66 6 110 88 11 56 18 84 4 18 8 84 t t 10 46 0 0 0 0 4 94 0 10 69 11 1018 11 ff 8 46 4 87 6 17 eo l D A U T RICHT Uonda B 80 9 87 7 19 7 56 8 11 tl 9 69 10 19 10 67 18 66 8 80 Üadew 6 4S 9 64 t 0 H U 8 87 Woerden 6 68 7 8 8 18 t ll Utr kt 6 18 $ 7 49 8 88 9 54 lO l 11 48 1 87 8 08 Kaar msterdam f Stopt Woensdag 8 17 4 41 6 57 6 66 8 81 10 17 10 80 t 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 U 41 8 50 6 18 6 7 89 9 4 11 07 AHSTIBBl H O U D AKsterdaa Sk 7 16 8 16 9 18 48 8 84 8 68 eoada 7 88 A 9 14 18 10 M 1X 18 88 8 48 1 88 Laat te Onda JUiiigers alt aaiar asent i niet op j O V 1 A A ll8Tt l AU Ooada 87 8 81 9 18 10 6T 18 18 4 U 6 80 iMtmiAm e 8t 8 14 9 87 10 68 18 U8 8 15 Stept te Nooldoip Leidïchendam en Blsjsw k Krniiwig iu Hekudorp 46 n Xt 7 46 9 46 49 7 46 M 11 16 10 17 IMO 11 88 siJD gaplutat dt dmmM A M de tirftat tu M L C King Ter viiie 4 Een adru rao mej M S Hags eerrol ODtvlag verzoekende als ooderwgieres aaa de tweede Bargenchool voor meiijet Bei gerraagdf ooUlag worde eervol Torleend tegen 2 December a t Aan de orde Aanwijzing ran een lid der CommiHie tot onderzoek der reciftmes tegen aanilagan in de plaatseiyke directe belutioK dienst 1B96 De beer Nederbont M de Voorzitter al vorens tot stemming wordt of ergegaan wenteh ik in ket midden te brengen dat bet niet aangaat voordergeiykebenoeiniDg te bedanken Het ii eeoe commissie door den raad vastgesteld en indien na de heer Dereksen bedankt kan ieder daarvoor bedanken De reden van den heer Van der Banden kan men billeken ik ten minste heb my als plicbt gesteld deze benoemiog aan te nemen en ik boop dat de beer Dereksen dit aiinog ook zal dooo De Leer Dereksen M de V de redenen die ik opgegeven heb z a voor my gewich jg waarom ik UËd verzoek die mpde te deeleo Da Voorzitter De heer Derckien geeft kennifl dat fag door drakke bezigheden ia dezen lyd van het jaar daardoor verhinderd is Uitgebracht worden 16 stemmen da heer Vingerling verkreeg 9 de beer van der Post 6 en de heer Noothoven van Goor 1 stem De Voorzitter Zoodat benoemd is de heer Viogerling Mag ik nu ook weien of de beer Vingarlittg die benoeming aanneemt De heer Vingerliag Ook ik M de Voorzitter zoD gaarne wenscbeo te bedanken maar daar het niet anders k o zal ik deze benoemiog aannemen Aan de orde Benoeming van twee leden van bet atemboreao voor de verkiezing van vyf leden der Kamer Tan Koophandel en Fabrieken Tot ht lid wordt benoemd de heer J M Noothoven van Goor met 19 stemmeo De bh Herman verkreeg 4 en van Itersoo 1 stem Tot 2ds lid wordt benoemd de heer P de Raadt met IS st De heer G Prince verkreeg 4 stemmen De Voorzitter Ik verzoek de overige beeren zloh beschikbaar te itellen indian een der genoemde beeren soms verhinderd mocht zijn Aan de orde Bflooemiag van een leeraar in de nataur schei en wetktoigkunde aan de Avondschool voor ambaobtsliedea Benoemd wordt de beer W P Lindner met algemeeae stemmeo De Voorzitter Ik zeg het stembarean dank voor de genomen moeite Aan de orde De ontwerp begrooting van de inkomiten en uitgaven der Gemeente voor het jaar 1897 Algemeene beschouwingen worden niet gebonden Uitgaven Volgn 49 Jaarwedde van den Burgemoeiter f 2000 De heerStraver M de Voorzitter ik wenicb voor te stellen deze bezoldiging te brengen op f 3000 en de goelkeuring van Gedep Staten daarvoor aan te vragen Dit voorstel wordt onderstennd door de bh van Goor en van IterioD Da heer Straver Reeds voor 22 u 23 jaar is difxellde vraag bier ter sprake gebracht om dat tractement aan te vragen voor uwen geaehtan voorganger de heer IJzendoorn heeft daarvan geeu gebruik willen maken maar als de tyden verandereo moet men ook de bakens verzetten eo ik boop dat de raad met algemeene stemmen dit voorstel zal aannemen De beer van Galen M de Voorzitter ik kan roy niet vereenigen om het tractement op f 3000 te krengen met het oog op den finaniieelea toestand deter gemeente ik wouBohte dit evenwel te brengen op f2500 De Voorzitter Mag ik de beeren verzoeken om nu en gedurende de geheele begrooliog hunne voorstellen Bcfarittelyk in te dienen De hb Viogerliog en Dereksen ondersteunen hflt vooratrl van den heer van Galen 8 40 8 47 8 64 9 1 IC J 86 7 8S 7 88 7 46 7 66 7 Qonda Hoordreoht Kieuwerkerk Oapdle Solterdam 8 17 6 68 8 8 8 11 19 6 86 4 66 6 1 6 14 6 11 6 17 Jtotterdan Qobda Zsvenbuista Moerkspelle Oapalla Hieuwetkerk Uoordreeht Qottda De heer Dessiog In principe kan ik madegaan met bet voorstel van den beer Straver maar ik zon dit lievor willen behandelen in eene geheime vergadering De Voorzitter De gemeentewet verbiedt dat De heer De aiog Hoewel bet my spyt zal ik nn die vraag in bet openbaar doea en vraag n wat er van is dat de pnblieke wereld zegt onze burgemeester gaat spoedig w De Voorzitter Ik kaa n medeelen dat dit praatje reeds tang geloopen heeft doch het is nists dan een praatje De heer Dereksen Uw arbeid op prys iteU lende M de V wenscb ik toch te verklaren dat het geheel is afgescheiden van uw persoon De beer Naotboven vsn Goor Met het voorstel vin den heer Straver ben ik medegegaan omdat wy dan andere gemeenten volgen b V te Schiedam met en iets greoter sielen aantal is bet salaris f 3500 te Kampen is dit f 3000 De Voorzitter Ik zal nn hst voorstsl van den beer Straver in stemming brengen De heer Derckaen Ik zon a willen vragen M de V of a niet eerst bet voorstel vanden heer van Galen in stemming zon willen brengen in bet andere geval zou ik niet geacht willen warden tegen te stemmen indien de finantiëa der gemeente dit toelaten De Voorzitter De beer van Galen beeft geen amendement voorgesteld op het voorstel van den heer Straver zoodtt daarover eerst moet gestemd worden Voor stemmen de hb van Itersoo van Vreumiogen Nvderhorst Dessing Hoogenboom V d Post Straver Jager de Uiadt Noothoven van Goor Herman en Prince T gen stemmen de bh van Galen Dereksen van der Banden Jaspers en Vingerliog Het voorstel is aangenomen met 12 tegen 5 stemmeo Volgn 49 63 worden goedgekeurd Volgn 64 Toelage aan de wiikmeesters i 150 De heer van Galen M de V onder pont G van velgo 54 staat een bevolkingsagent kunnen nu de wykroeesters niet vervallen daar die beeren er seker nog al wat lait van hebbeo De Voorzitter Ik zal uw wenk by B eo W overbrengen Volgn 64 82 worden goedgskenrd Volgn 83 Ooderboad van wandel plaatsen en plantsoenen f 1375 De beer Jager M de Voorzitter naar aanleiding van bet alg verslag van B en W on bet rapport der rapporteurs der hegrooting lohynt een misverstand te bestaan wy vroegen meer toezicht op de plantsoenen en B en W antwoordden daarop do nieuw aangestelde plan soenbaa geeft reden tol tevredenheid De Voorzitter Dus u wenscht meerder politietoezicht De beer van Galen Door de lui die daarvoor tyu aangesteld en dan M de V builen de Potterspoort is het geheele rasterwerk weg daarop wenscbts ik nwe aandacht te vestigen De Voorzitter Ook uwe opmerking zal ik ter plaatse hreogen waar zulks behoort De beer De Raadt Ik lees bier voor aankoop van boomen maar M de V kunnen wy zelf die boomen niet kweeken in de Korte Akkeren daar hebben wy toch grond De Voorzitter Indien a deie begrooting vergelykt met die van bet vorige jaar dan zult u zioD dat er nn f 50 minder voor is nilgetrukken maar in eens kan eeoe kweekery daarin niet voorzien De heer Dessing By het gesprokene van den beer van Galen moet ik doen opmerken dat buiten de Tiendewegspoort vroeger staketsels stonden en nn niet meer die zou ik ook weder daar willen aanbrengen De Voorzitter Voor onderbond van banken en rasterwerken is na i 150 meer nitgetrokken De beer van Galen Ik heb my daar zooeven vergist bot is kuiten de Tiendewegspoort Volgn 83 wordt aangenomen Volgn 84 Onderhoud van bruggen en oversetveren f 3500 19 16 11 81 11 89 ll 4i 11 66 U 81 11 88 11 86 11 41 11 61 1 38 11 81 lO M 10 x 10 41 10 49 9 60 10 11 Ï 61 8 86 De heer Dessing M da V ik zie daar een postje v n f 1700 voor de vernieuwing van den Doelebrug maar ik zoo gaarne weDscbea dat de zninigheid werd behartigd De Voorzitter De meest mogetyke zninigbeid tullen wy behartigen Volgn 84 87 worden goedgekeurd Volgn 88 Onderbond van ecbuiten ea vlotten mit aders buer van dezelve f 150 De beer vaa Galen M de V ik heb gemerkt dat die vlotten des winters in de zwecDscbool worden opgeborgen legio jongens uit dien omtrek klimmen dan over het hek en gaan met die vlotten varen zy varoorzaken dan aan da zwemsehool veel schade evensts aan die vlotten die dan in de singel verhuizen eo later by hbt stoomgemaal tereohtkomeo Ook is at voorgekomen dat een paar jongena daar te water geraken waarom ik alvorens een ongeluk gebeurt zoo willen vragen of die vlotten niet op een andere plaats kunnen worden gebracht De Voorzitter Ik zal zorgen dat dsar meer toezicht wordt gehouden Volgn 88 wordt goedgekeurd Votgo 89 Kosten van aanleg eo onderhoud der begraafplaats f 2976 De Voorzitter Deze post is verminderd met f 1170 daar B en W het vooratel hebben teruggenomen om nog 13 grafkelders te bouwen De beer Dereksen M de V ik heb onderzocht of do proef die genomen is tot verhoogiog der begraaf plaats gelukt is en ik constateer dat dit niet het geval is De Voorzitter Ik ben zoo vrij met u van meeniog te verBcbtlleu en constateer dat die proef uitstekend is gelakt het grondwater is door de opbrenging van dat zand niet booger gestegen De heer Derckaen Met het grondwater bedoeld u zeker het zakwater De beer Nsderhorat verzekerde het vorige jaar dat wanneer men in de dninen een gat graaft van boven en een van onderen het water even boog zal opkomen en nu heb ik onderzocbt bg een paar menseben dat bet niet gelukt is maar als U my nu de verzekering geeft dat het gelukt is dan zal ik er my by neerleggen De Voorzitter Meermalen ben ik er geweest en het is my voorgekomen dat het wat r op de kleilaag blyft ataao dus indien wy nu ophoogflo is bet doel daarmede bereikt De heer Nederhorst Ik ben bet niet met U eens maar ik ben er voor dat die post zoo blyft De heer Dessiog Daar bet terrein n 1 75 boren da waterspiegel staat komt bet my onprymd voor dat bet water nog zon hinderen De beer Derckaen Ik wit voorstellen deze post met bet bedrag te verminderen en dan bet opgehoogde gedeelte lohnia af te laten toopen De Voorzitter i Mag ik n verzoeken uw woord Bchriftelyk te geven De beer de Raadt Ik zoo er voor zyn bet wat op te boogen en de kleilaag wat te verlagen dan kunnen wy drie lyken boven nlkaar plaatsen en het water kan dan wegloonen De heer Derckaen Ik blyf er bg en atel voor die post te verminderen De heer Deising Ik heb bet vorige jaar voorgesteld om daar draioeerbuizen te leggen ik heb my er van willen overtuigen en daarover met hb doctoren gesproken die er niet voor waren maar toch kan ik niet medegaan met het voorstel van B en W daar er kerk boven zijn waar wel draineerbuiten zyu en op die manier zoude het gemnkkelyk te vioden yn De Voorzitter Is het een denkbeeld of een voorstel dat o doet of geeft u dat denkbeeld aan ons in overweging De heer Dessing Ik wil gaarne dit in overweging geven De beer Jager De heer de Raadt wenacht die kleidam te verlagen maar dan komt al die voiligheid in die alooten dua daarom moeten wy de kleidam niet verlagen maar wel bet kerkhof verboogen A U 4 60 4 67 1 4 6 11 6 80 8 10 8 81 4 40 4 60 4 67 6 04 10 D tN 1 60 8 44 4 18 1 64 1 01 1 08 1 14 8 09 4 04 4 88 Utreeht 8 88 7 60 9 9 88 Woerdea 8 58 8 11 0 Oudewater 8 19 Gouda 8 89 9 84 10 10 De heer van Galen AU leek kan ik er niet over oordeeteo maar geloof dat door de ophooging het water niet tno hoog in het kerkhof zal blyvea staan doch ik bw nog niet gtoo zaam doordrongen van het gvlokken van dia proef waarom ik bet o een jaar zon willen nitatellen De heer de Raadt Het komt my voor dat betzelfde is verlagen wy de kleidam dan be boeven wy het kerkhof niet zooveel t ver boogen het water loopt dan toch ww De heer van Iterson Ik geloot dat die waterstand een heet moeialyke kwestie is de een noemt het polderwater een ander weer g oodwater de een zegt er is een kleidam een ander het ia een kleigrond maar by my geldt de vraag waarin moeten wy de iyken begraven in aarde of water en wanneer wy genoeg opboogen kunnen wy de lyken in aarde b raven Volga 89 wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 13 t gen 4 st die der bh van Galen Dereksen ViogerUog en de Raadt Volgn 90 93 worden goedgekeurd Volga 94 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienst der Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabricage f 13550 De beer van der Banden In de sectievergadering is gesproken dat er 4 dykwerkara zyu en nu staan er op deze begrootiog 5 M de V ik zou deze post willen verminderen met f 460 De Voorzitter Die vyfde waa er altyd by maar die werd uit andere posten betaald De heer van Galen Onder welken post heeft die dan gestaan De Voorzitter Dat was een extra post die zoowel onder de ontvangsten als uitgaven voorkwam De heer van Gaten Ik vcenschte eeoe opmerking te maken en zou gaarne zooveel mogelyk dat personeel willen inkrimpen en by het uitgaan van een den baas by het gewone personeel opnemen en die post in te krimpen in bet belang der gemeente De beer Nederhorst Er is tooh aleobtaytfik baaa en dat aoht ik uiet genoeg Volgn 94 wordt goedgekeurd Volgn 95 101 worden goedgekeurd Wordt vervolgd Boltenlandsch Overzicht De beer Krantz rapporteur der commiinie welke liflDoeind i tot hft oaderzoeken der Franicbe begrootiog heeft een acheti gegeven Tan deo toeataod der begrootiog sooali ay ie opgemeakt oa het aaobreogen der rerechilleode wyïigiogen Door de cooimiesie ie roorgeeteld eeo vermioderiog van 8 964 489 fraoce welke vermioderiog door de regeertag ii aaogenomen daarbg foegeode hei supplémeot d écooomies komt mtD tot eeo batuiirigiDg Tao 10 720 169 IraocH Het totale bedrag der uitg ii 3 376 45 1503 fraoce terwgl da regeeriog een bedrag van 3 387 173 647 fraDca had gevraagd Het bedrag der ontvaogatan werd gatchat op 3 327 302 197 traoci Op dit bedrag lö o a door den mioieter geschrapt 1 3222 802 fraoc Toorteprnitaoda nit directe belaatingeo 144 000 francs der inkomsten nit domeinen 2 340 000 fraoce wegene de Tormindering Taa de inkomsten der vlottende schold ten gevolge van het verwaarloose van 80 millioen obligaties afioopende in 1923 Het totale bedrag der vermindering beloopt 3 818 382 francs Et blijft een batig saldo van 313 462 franoe Heden heeft de voltrekking plaats van bet hnwelgk tnaschan den Kroonprins van Italië en prineae Helena van Montenegro 10 40 lJ 18 9 57 10 4 10 11 10 18 10 17 9 S f 10 7 SB 8 B 10 S9 n 80 9 97 9 47 9 S4 10 01 10 07 7 46 9 07 10 84 9 98 10 84 ff ff 9 86 ff 8 88 8 41 9 49 11 10 De bnrgariyke plechtigheid vindt dee ochtends plaats te tien nor ia de groote balzaal van het Quirinaal in tegenwoordigheid van het gehatle hof en de hoogwaardigheidsbekleadars Ze wordt te half twaalf gevolgd door de godsdienstige plechtigheid in de kerk Saata Maria degli ilngeli waar de mis aal worden bediend door mgr Fiscieelli Taeggi voor wien ook de overgang van prinses Helena tot de Roomsche kerk in Bart heeft plaats gehad De prelaat Q worden bggestaan door een aantal kannngikaii die bet zeldume privilege batitten van l y godsdienstige plechtigheden den wittea bissohopsmytsr t mogen dragen Zondagochtend words op het Quirinaal de mis gecelebreerd c en heeft a namiddaga eene receptie plaate vaa de hnrgemeeaters der voornaamste steden In Italië en van het corps dïplomatiqae welk laatste tegen den dag daarna tan een feeatmaal genoodigd is met de bureau s van Senaat en Kamer Dinsdag wapenacbouwing en militair diner s avonds galavoorstelliog in den Aigentioa SchoQwbarg Woensdagavond eindeiyk worden da feesten besloten met een groot volksconcert op het plein voor het Qainoaal Voorts xoUen de voornaamste straten feestelijk verlicht ajjn en bjj goed weer roeiwedatrgden op don Tiber worden gebonden £ n dat is al Woensdag beeft de kerkelyke overgang van prinaea Helena plaats gevonden Om tien ore was zg in Bari aan wal gestapt en toen trok He stoet in een optocbt van 40 rgtuigen naar de basiliek St Nioola Op den drempel werden d voetelgke personen door de geboete geestelijkfaeid en den groot prior der baaÜiek ontvangen In de crypt legde de Prinses de R K geloof abely den is of waarbg aanwezig waren de hertog van Oenua de prins van Napels de Italiaanscbe miaiiier an justitie de Montenegtgnacba van buitenl saken en het gevojg Daarna wf rd in het schip der kerk eeoe groote mis gezongen terwgl de artillerie salvo s gaf Om half twaalf verliet de stoet de kerk en gingen de prinses en prinsen weder aaa boord De intocht ïn Rome bad Donderdagmorgen plaats De xeeawige atad was voor de ontvangst praebtig versierd Iteeds van de eerste morgeanrea beerschte er een drukke beweging ia de straten niettegenstaande het weer zich ongonetig liet aanzien Éen groote volksmeni te bad zich verzameld bg het station en bet Quirinaal Vorst Nikita de prinsessen Helena en Anna en prins Mitko arriveerden om 11 uur en werden aan bet station begroet door bet konmgspnar den prins van Napeti de overige leden van het vorstelgk haia de miniatera en de overhuid Woensdag beeft de Spaaoncbe Rfgeutes voor bet eerst na baar terogkeer in de hoofdstad den ministerraad gepresideerd De premier Caoovas legde baar a lauds politiekpo toestand in den hreede nit Hg sprak de erwacbting nit dat de Cobaansjhe opstand in Maart 1897 in zoover gedempt zon zgn dat men de rebellen meester zou wezen in de provincieo Matansas Havana en Fioar del Rio Hiertoe was echter noodig dat generaal Weyler zou slagen in de krggaverrichtingen die hg met 40 000 man self tegen Maceo zal gaan uitroeren Voor de Vereoiiigde Staten vreesde da regeeriog niet zoolang president Cleveland aan het bewind zal zgn betgeen iiiet lang meer ia en zoolang de bartelgife betrekkingen tusscben de beide landen zalleu blgveii bestaau welke tbana opnieuw bezegeld zgu door de concessiëo die Spanje gedaan beeft naar Aanleiding van de Aroerikaansche proteaten teg u het beslait van generaal Wejler waarbg de uitvoer van tabak verboden werd Wat de Fiiippgnen h den opstand aldaar verwachtte Canovaa noSpjjpoediger gedempt te zien dan die op Cuba Daarna legde bg den Snancieelen toestand bloot sprak van het uitstel der oaderbandelingen over de leening van een milliard waarvan bet gevolg ii de schorsing van de concessiewet voor de spoorwegen en de mislukking van bet contract betreffende de Almaden mgneo De buitengewone begrootiog leed daardoor nu een sobade van 90 millioen Hg kondigde aan dat onderhandelingen waren geopend met Spaacsche btinkiersfirma s ter verkrijging van 300 millioen peeetas tot bestrgding van de meest dringende oorlogskosten waarvoor als waarborg de douane ontvangsten zouden gesteld worden onder dezelfde voorwaarden als waaronder de leeniog van 50 millioea indertgd bg de Bank van Spanje was gesloten De Herald c deelt het bgna ongelooflijk feit made dat Brjan in April van dit jaar vergeef heeft gesolliciteerd naar de plaats van speraagentc jonrnaliatiek secretaris van het Herald Square Theater te New York Zgn eervucht is sedert dien tijd aanmerkelgk toegenomen daar hg na caodidaat is voor het presidentschap van de Vereeuigde Staten al is hg dan ook een candidaat zonder vooroitc zichten De Nation i tenminste voorziet de nederlaag van Bryan met een overweldigende meerderheid niet op grond der berekeningen van politici die Mo Kinley steonan maar om de grooto en on weerstaan hare kracht waarmede gewerkt wordt tegen de Popalistiscbe candidaten Niemand is bovendien ooit gekozen tot president der Veraenigde Staten di s niet gesteund wei door een groot deel van het staatsman schap van de natie En Brjun heeft teroaaweroood iin verdediger die bet rertronwen geniet van hot volk Zgn meeste vrienden ign verloopen of onvertroowbare politici seoali Tillaao Al rtIdt of Weaver een doorslaand bewgs z t hetzelfde Amerikaaaiche blad van de itemmiog di tagen vrg zitver heerscht in het laad wordt geleverd door een enqaéte onder de voorzitters eu hoogteerareu aan de universiteiten iogeateld door de Philadelphia Pressc Ëtk der geïuterviewdsn is tegen Brjan de meesten verklaarden te zullen stemmen voor Mo Kinlej en daaronder meer daa een democratisch aanhanger van Cleveland Slechts enkelen verklaarden de candidatnar van senator Palmer te zollen atencen Vooral in de staten van bet Wasten en Zuiden waar de vrgzilver partg zeer sterk ts is zolk een verklaring van veel grooter bateekenis dan in het noordoostelijk deel van het land Ën in waarheid zegt de Nation was er nooit een beweging waar bet ontwikkelde deel des volks zoo algemeen aan eene igde stond als thans aan die der eerlgkgeld pott tiek ea nooit was er een veldtocht waarin een partg zoo weiuig atenn vond van de pers als de Bryanistiache vrgzilverbewegiog van dit jaar Het succes van een beweging dje zoo weinig steun vindt bg da ontwikkelden en bg de pera is niet te berekenen naar de gewone regels die op den nitalag ven verkiezingen tofpasee iik ign Nieuwe Zending Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 83 OCTOBKR VrHrs slotkrs O s 1 99 99 9 V 99 101 8ül 8 v s 88 84 ïl s 2 V 1 681 VlS 98 7 97 104 86 67 18 19V 110 9 ♦ IV 100 9 i 96 49 m 186 10 i 86 1 100 199 ISB 100 6SV loov 133 ISO 86 108 2 808 il 4 101 0 BIIV B3 114 97 89 1 711 1 1 101 101 looV 98Vs 1 ll s Il 1 Vu 1 ioo 7 1 18 18 114 1 M 1 1 1 m 1 88 1 l 7 1 11 1 1881 1 107V4 B 107 lOj T ion n 11 5V H I8OI 4 vt i V Ij 88 jl 114 1 0 fBOiatAND Celt Ned W S S i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNQi Ojl Gbudl 1881 88 4 ÏTA tlB Insolirijviog 1868 81 6 OoaTENll Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 I ortuüa Obl met ooupon 8 dito ticket 8 KusLiND Obl Binmnl 1894 4 dito Geeooi 1880 4 dito bij Botki 1889 4 dito bij Hope 1839 DO 4 dito ÏD goud iMD 1883 6 dito dito dito 1834 B Spanje Perp t schuld 1881 4 TuRKllj Gepr ConT ieeo 1890 4 Geo leeniag letie D Gec la oilg serie C ZuiD Am RiP V obl 1898 5 Mmico Obl Bait Soil 1890 6 VSNMUELA Obl 4onbep 1881 Amoteeuam ObliiiBtien 1895 8 RoTTEaDAM Sted loea 1894 8 Ned N Afp H ndelsT sand Arendsb T b Mij Certiftoateo DaliMaat chappij dito Ara Hvpotheelcb psndbr 4 Colt Mt der Tortteal aand l Qr Uypothcelib pandbr S i Nederlaiidsehe baak aand Ned Handelmaattoh dito N W k Fso Hyp b pandbr S Rott Hypolheekb pandbr S s Ulr Hypotbeekb dito 3i O08TI Na Oo3t HoDg bank annd BliSL Hypotheekbank pandb 4 i AuniKA Bqnil bypoth pandb 6 M I1 L O Pr I ien eert 6 Ned Holl J Spoor M aand M j tot Eipl t St Spw aand Ned Ind Spoorffegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTAl i 8i oorwl l887 89 AE0M 8 Zuid Ital Spurmij A H obl 3 Polen Warschau Weeuen aand 4 Rmi Gr Huis AmaiEA Cast Pao Sp Uij obl 6 Chic fc Jortb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loaisv fcKashvillfl Cert v aand Mexico N Spw M Ie hyp o 6 Hits Kansas v 4pet pref aand N York Ontario WMt aand dito Penne Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud fi St Paal Hinn k Hanit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can Bosth Cert v aand Ven o Rallw Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Bottenlam aan 8 BtixiiB Stad Antwerpen 1887 Stad Brnsacl 1888 i IlONO Thoiss Begnllr lesellich 4 OoiTENt Staatsleening 1860 l K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Uadrid 3 1888 Ntn Ter B Hyp SpobU eert VERKffiZIKO ran LEUEST voor de lAIER Tan K0OPB l DEL en Umim BORGEMEESTER en WBTHOUDEftS v d Good Jo n ta weten d t d Verkieiing van VIJF LEDEN nn de Kamer van Eoophand l n Fabrieken aldaar l r rooraiening in d vacaturen ontetun door de aftreding v n da Heepen U JAGER J M NOOTHOVEN van GOOR A van VEEN eo J W SCHOUTEN on het oveplgdeo van den Heer C C H PRINCE aal plaata hebben teoRAADHÜIZE op WOENSDAG dan 25n NOVEMBER 1896 De inlevering der atembriefjea door de kieg gerachtigdec tal aanvaageD des oamiddagi ten een ore en voortduren tot des namiddags ten vier ure ua welk tijdstip geene steabiljetten meer zullen worden UDg nomen dan die van de in de zaal tegenwoordige kieaeps rnllende onmiddellyk daarna met do opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder Kiesgerechtigde aal aoht dagen Toor den dag der verki iiug een stembiljet worden toegeionden Den kiezer die agn atenibrielja verlopen ol er geen ontvangen heelt wordt gelegenheid veracbaft om er aan het Stembnreau een te bekomen Gouda den 24n October ISlItl Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BUODWER BurgerlUka Stand GEBOREN 21 October Elizabeth ouders T Gibbon en A Klaverv id Cornelia Catbarioa ouders J Slobbe en S van Dongen 25 HendrikoB Hubertus Anlouius oudersT A van Berkel en P M Sohrave OVERLEDEN 22 October L Bergmans wed J L Gelissen 77 j ONDERTROUWD i 23 Oct F C Sparnaan 21 j en A Baas 18 j H A Leeflaog 2 j en C A Honkoop 23 j A Huurman 23 j en A M Roliman 28 j L Signer 33 j en J C Arnold 37j A van Oj 47 j en M Lonrens 40 j H Bakker 23 j en A M G van Vliet 20 j Advertentiën Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en het overladen van ouza lieve Moeder eu Behuwdmoedep Mevrouw de Wed P tan ESSEN geboren CoLLGwijN betuigen w j onaen hartelyken dank Uit all r naam W F TiK K88BN Arnhtm 23 Oct 1896 Ondergeteekendeu betaigeu hunnen hartelyken dank voor de vele bewezen van belangatelling ondepvonden op d n Uden detep J TAN KEMPEN N TAN KEMPEN BtOUR Oouda 24 October 1890 Pi o Deo Faillissement P C Vkiimkulbn By Tonnis der Aprondissements Reclitbank 21 Octobep 189G is de boedel Tan den gefailleerde P O VERMEULEN te Oouda insolvent Terklaard met laat tot TepeHening doop den Curatop Da Curatop Mp M M SCHIM TAN DUi LOEFFOouda SPOTKOOPJË m PELLEME mm voor JOSOMNS Tan af ü in alle grootten roopfaanden in d FINALE UITVERKOOP by I 8 KEI8ER Kopt Tiandewag Zie de Etalage Openbare Vrijwillige Verkooping 1 l o Notapis MAHLSÏEDK t BERGAMBACHT ia Toopnemena op Vpydag 30 October 1898 dea mopgena tan 10 ure aan bet huia No 319 op het dorp aldakr in hel openbaar ta T rkoopen Meubilaire Goederen waaronder Kuten Tafela Stoelen B dden Matrasseo Kachela en toebehoorea ea Tele andere Ooederei meer Twee nor vóór den rerkoop te bezichtigen In Lossing eene ladings Prima Grove I Steeds in voorraad Prima MTIMETNOOTJES Iste qualiteit grootte 35 X Kantoor Vest GOUDA Twee BEKWAME KLOMPEIMM iKERS gerraagd Franco brieren oudep No 2417 Bureau van dit blad Koninklijke Machlnalcfabrlek BB mmM TA H K vanSchaik Co gcToatigd te sOravenhage Kepplentraat 09 en aO nabij Regenteaselaan Hofleveranciers TAN Z U den Koning Tan België INDIEN GIJ HOBST gebruikt de l ÜT Allerwege bekroonde M freltlbfroinideSuperior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Ct ÏO Cta m f 1 Terkrügbaar hy F H A WOLFF üpogist Markt tiouda E H TAK MILD ra rat 1 B 120 t Gouda A BüUMAN Uoordnekl J C RATELAND Boêloc B T WIJK Oudtualrr VAN RlOMMtSTEIN S InKT is pro fondeA indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOftN HOUAND