Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1896

Dinsdag 27 October J806 No 7105 35ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgwve dezer CJourant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alionderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IRANX 8 MAOAJIINS DU Fristemps NOUVEAUTÉS WU TtnoakeD i Damei dia ni alUa tnni mode album voor hft Wlnt p W so n BMb Biet ontmügea hebben dit te wltlen unrrafcen aan JULES JILUZOTiC Pvk Hetxeive wordt dan omgaand gratie aft franoo toegexondeo BeateUingen ran af S fraBd Tri Tan tU kost n aan buiB met B Terhooglnf éfa é IUilmliir li iiiriui 1 1 Openljare Verkooping te GOUDA ten OTentaan nn den Noiarii a C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAQ 9 NOVEMBER 189G des morgens te elf aren in bet Koffiehuis Hm iioxuc aan de Markt van No Een goed onderhouden ruim inge richt op goeden stand gelegen WINRELHÜIS W00NHD18 SCHUUR en ERF aan den Langen Tiendeweg te Qmida wiJk D No 40 groot I Are 77 Centiaren Bet bm ran Gai en Waterleiding roorlien berat behalve de Winkel 4 Kamera Keuken Zolder en rele gemakken Het is verhaard aan de Heeren Poldiiiian en Pbtit tot den 31eB December 1898 voor 400 per jaar driemaandeiykB by vooruitbetaling te voldoen Mo 2 Ben 3 jaren geleden nieutvd en gemakkelgk ingericht W0UNBU18 een 40 vierkante Meters ruime WERKPLAATS met afzonderlgken uitgang aan de Turfmarkt te Qouda vgk H No 76 groot 1 Are Het huil van Gas en Waterleiding voorlien bevat behalve de Winkel 3 Kamers Keuken Kelder en Zolder en vele Bedsteden Kasten en verdere gemakken Het ia te aanvaarden 1 Januari 1897 En No 3 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met BOVENWONING aan de Jeruialemstraat te Gouda tvyk F No 4 Verhuurd biJ de 3 maanden voor 32 50 De perceelen zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 M 3 uren ea op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLBKVER te Govda OPBNBARB VERK00PIN6 VAN mm netten en goed onderhouden I waaronder gewerkt Goud en Zilver en Juweeleo op DINSDAG 27 OCTOBER 1896 des morgena ta 9 uren ten sterfliniie van Mevrouw de Wed vax ESSEN geboren Collivun aan het Buurtje van den Turfsingel wgk P No 84 Daags té voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris O C FORTUUN DROOGLEE VER te Omda uu oMchadtlyk n makkelyliitc iKMtamlddcl voor Hetrea uvooraldamet a Klndertchocawcrk Il de Appniuur van C M MHIsr k Ce y lerlla Beatb Str 14 Mtn ItiWfoal op naam en fabrltkaRMfk VMfavfliw kit Hmpw WMalisn la mMvmmh iihiitMta sew iaiai iM iwtr HltHt rW S r fiM tlw 6ASGL0EILICHT MAATSCHAPPIJ Patent Dr CAUL AUEH VOIT WELSBACH Hoogste onderscheiding GRAND PRIX Antwerpen 1894 Werd op de tiastentoonstelling te Gouda wederom bekroond met EERE DIPLOMA Agenten voor Gouda en Omstreken w j VAK mmu 0 M ld VAN um GOUDA LANGE TIENDEWEG D 40 gouda Ondergeteekenden berichten de ontvangst eener groote Keuxe DEMI SAISONS Herfst en Winterpaletots WIHTER COLBERTS I=BLLBI5i iTE J SJES © Xiz KOLOSSALE SOKTBERIXG Speciaal Adres voor POLDER AN k PETIT W J m LEEÜWSH en i K m LOON Gasinstallaleurs GOllD BEKROOND met de GOUDEN MEDAILLE voor hunne inzending Gastoestellen voor Verlichting Verwarming en Badinrichting op de Gastentoonstelling te Gouda Ill mmmmiffimfmir Ka hreiner iMalzkoffieishel gezondste Koffletoevo Wllt iawiSTiM tegen Jkslil V Aa Bhemnatiek Lenompgiiei kortom legen naaa van il MÜei aai ffd liuUetMiwasaaateweiidealegn Heettp a ea TertoudheM Va WM dis sles ia Mat ki Pr i SO oent 7e oeat w 1 35 da lleask ToorKandaa la 4s meeste ApoOukas aa W F AclBoater fc Ce Ie BaUaidaD Te QOUDA bg A WOLFP Markt A144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Couffr e Antlira ciet I XDE BESTE BELG ANTHRAGIET die tot heden wordt geleverd steeds In voorraad bg TURFSINGEL Groole Stokjes f 1 30 pw H I Kleine Mjes f 1 3S j rrij te buis VMIIWE Witte Port bg SLOTEMAZER Co BOIFENS IN T ZÜÜS H Spiertjes Eookvleesch J W BKAKËL Oouwe C 41 ÏANDART8 E CASSUTO Torrinarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Aanbesteding REGENTEN van het BESTEDELrSgENHUIS alhier zullen op DINSDAG 3 NOVEMBER a 8 des avonds 7 nar in het Lokaal van het Gesticht aanbesteden De LEVERING der benoo dlgde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1887 De Voorwaarden van Aanbesteding liggen vanaf 28 October a s voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten F HBRM N Fa Seeretarü Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Ibonnement VoontelUnr Donderdag 29 October 1896 VERBENIüDE Rotterdamsclie Too eeli3te INreetie LE üUkü k HiSPELü SEIEIIBMSSGIEUEFBE Volksiooneelflpel in rier Badryven GkTOLOD DOOS DE WITTEBBOODSWEKEI Blgspel in 1 Bejrgt Aanvang half S uur fH G none bepalingen en prjjun ouda Druk van k BSlNUtAN k ZOON BINNENLAND GOUDA 26 October 18 Bij koB bailait ii de heer J M NoothoT D fAn Qoor lid der Prov Staten rao Z H benoemd tot pIutsrervAagead lid vao deo militienutd in h t 3e militiedietrict Tet gelegenheid Tan de ftanQeniia f en beveitigiog TAn H M de Eoniogio heeft de Syeodale Commissie sla TertegenwoordigBter der Nederl Herr Kerk aan H M een adres TBD gelukwensebing gezonden met Hire toetreding tot do Kerk wier geacbie lenia is saamgtWflTeQ mét die van Oranje eo Nederland UiTermaak De Zoid Hollandacbe IJarereenigiog hield Zaterdag onder roorzitterschap tan den beer W F Margadant hare gewone jaariykicha verfndering welke werd bygewoond door afgevaardigden van de afdeelingeo D n Haag Voonchoteo Leidschendam Stompwyk Lisee Naaldwijk DeUt Schiptaiden Wateringen Kethel Quintahenl Berkel Voorborg Leiden Veenweg en Saesenheim Da Vtroriitter achtte bet een Terblgdesd Terschyneel dat ia Noord Holland Groningen en Ofergeeol ffertenigiogen v n tot ttnod gekomen op danzeUden Toet van de Z H IJ V De rereeaigiog telt thans 24 afdeelingeu Beiloten werd de tot nn toe gerolgde atatnten geheel Ie doen Terfatleo nn tal van leemten aan den dag gekoreen wnreo welke dringend aanvulling of wyzigiog behoefden Met een conaept reglement door hetuitroerend comité opgemaakt kwamen ahnu achtereenvolgens in behandeling de Tergcbilleniie artikelen tsh de nienwe etatuten De naapi der vereeniging en de wyze barer anenstelliog bleven behoaden Ook bet doel de bevordering ran bet rerkeer en het ver meak op de ysbanen lo Zuid Holland bleef onveranderd Als aidaeling tot den Bond kan toetreden iedere Qsvareeniging in Zoid Hotland Bepaald werd dat iedere afdeeÜng jaariyks bgiraagt 5 pet ran de gedurende bet verloopen diaostjaar van hare leden geinde contribution ea van da vaste bgdragen van hare donatenre Met a gemeene stemmen op één na werd de termyn van 5 jaren voor welken de afgevaardigden gekozen worden gehandhaafd s Gravenhflge waar de vereeniging ia gevestigd bleef aangewezen als vaate plaata voor de r vergadering Door den beer van Staveren van Rotterdam PEVILLETOK Kindelgk bevatten ds sohalen en flosaohen ook wat een goedeu eotlmt do troostryka verEekeringgafdater volle bevrediging san dien diaob te vinden was eane opmerking dis op de stemmiag der meesten DBser een veel bebliauoder ea opwekkender invloed uitoefent dan aomBige Betlierisohs wszeas el erkenisn willen Graaf Robert Laar de oeef en de gast vos nog een jong mensoh spader preteatiea en onbezorgd genoeg van zin om zich overat aangenaam op zyn mak te geroelea daarbij was hy te vsrataudig eo eenvtKidig opgevoed om veel te hechten aan de miadv of grooter welvaart vaa den kring waarin hij ala gast verscheen Hij wut in bet algemeen hoe het net ds faasilie gesokspen stond welke hg thans bezocht en bg had zich bg zgn herhaald bezoek reeds ten voUs kurnsa overtuigen dat de be richten die daaromtrent tot hem waren gskonen niet overdreven wam AHea wat bg in het huis ia de kamer en bij de damea uive had opgemerkt aprak van een zeer beperkt inkomen Decb wst den joBgra man aan geheel andere toMtandea ea eene geheel andere levenswiJEe gewoon oooaageaasm getroffen en bgna geheel van een tweede bezoek had af Mhrikt was de vreeiemke oavarsehillicheid voer werd nit naam van eeoige Botterdameche ingezeteuen medegedeeld bun voornamen om tot d + 1600 laden van de Kralingsohe IJsolab een oircolaire te zenden om een bg de Z 11IJ V aangesloten afdeeling te Rotterdam op te richten De beer van Staveren verzocht of een der leden van het Bondabestnur op een te Rotterdam te houden oprichtingarergadering alsdan ala spreker zon willen optreden om alle noodige inlichtingen t verschaffen en voorts een voortoopig crediet van f 50 oit de Boadekas om de oprichtingskosten te dekken lïeide vragen vonden algebeele instemming Een voorstel van den afgevaardigde van de afd Leiden om deze afdeeting ia H vervolg a s afzonderlgk district te beschouwen werd goedgekeurd zoodat de vereeniging ihsna bestaat oit 8 districte Aan het hoofd van ieder district staat een commis ariff die zitting heeft in het uitvoerend comité Biykens de daarna door den penningmeester overgelegde rekening en verantwoording hf draagt het batig saldo over 1895 06 labegrepeo f 228 van het voorafgaande jaar f 241 Bjj acclamatie werden de bestoarsledeo herkozen De Doopsgezinde Bgdrageo jaargang 18U6 zgo verschenen b i de firma Ë J Brill t Leiden Ze g n dit jaar belangrgk eo grool en bevatten atokken van allerlei aard op practisch geschiedkandig en stichtelijk gebied van verschillende scbrgvers Aao de rnbriek mededeeliogen ontleenen wij t volgende In t ge heel de gecombineerde gemeenten elk vooreen gerekend zyn er in Nederlind 132 Doopsgezinde gemeenten en daarhaiten in Duitschlan die met de Nederlandscbe in betrekking staan 12 gemeenten waarbij de gecombioeerde gemeente Hambarg aa Altooa voor één wordt gerekend en Qocb die door een emer pred te Kleef wordt bediend als alzonderiyke gemeente gerekend wordt Vacant zgn er alle er bygerekend 22 gemeenten waarvan alleen in Friesland 9 Er ya in Sept 9 proponenten uitgekomen die dus de vacatures zullen terugbrengen op 13 waaronder Appelscha sinds 1873 vacant eo üoch Daartegenover staat dat er in het geheel 43 studenten zyn waarvan in bet laatste studiejaar 8 en het voorlaatste 17 zoodat er naar alle menacheiyke berekening over twee jaren meer proponenten dan gemeenten zntlen zgn Evenwel vermindert het studentental in de laatste jaren aanmerke gk Het vorige jaar kwamen slechts 6 nienwe studenten aan en dit jaar lieten niet meer dan twee zich insehrgven den toestand waarin zg verkeerden da aohteloosbeid en wanorde onzindelijk beid had meu byna kunnen zeggen die hem overat tegen kwam De oTerblgfselen van een niet zear weelderig ontbot welks men b sijne komst opruimde bet tot oehtendjapott vernederde ataatBieklssd waarin de moeder zich vertooude de luchthartige toon ook in dit opzicht kostte hst dsn jongen aan moeite er eens andaro benaming vcor lerng te houden van het gesprek tfn van de wijze waaxep het gevoerd werd dat alles had hem bij sijn eerste besoek onaangenaam getroffen Daarin vond hij nu tot zijne verrawing en ware blijdaohap heden avond eens gsheele verandering reeds by zijn binnentreden viel er iets U een last van hem af en Toelde hg zich beter op t n gemak en die indrak werd nog sterker toen bg bij de welbezfltte imakelgk ingerichte tafel voor de vrouw des huizes stond die in een eenvoudig bg het aaïzoen passend toilst van haren leunstoel waa opgestaan hess vrieadelgk de band reikte en met een heidoren blik nit hsre schoone oogeo turtelgk welkom bee te De dochters waren oog niet binnen Daarentegen zat of liever lag er een heer op de ksiapt die bij zgn binneatreden eene kleine beweging maakte om hem te groeten welke beweging hem wgl hg zeer vermoeid of zwak achaen te zijn blgkbaar moeite kostte Het was eeo oog jonge man wiens lijdend gelaat en bleeka kleur de moelelgke beweging genoegzaam verklaarde ee ia wiens donkerbruine haren reeds zilveren dra len zichtbaar waren Mgn broeder Kugsoius stelde de gravin Leoaore voor dit is neef Bob rt Laar die eaniga Oe plechtigheid die Zaterdagmorgen te 11 anr in het Koninklgk paleis alhier plaats bad d Oeg een buiaelgk karakter Hteohts degenen die in haar vroege jeugd en tegenwoordig nog met de Koningin in dogolgksche aanraking waren of zgn hadden vanwege H M de KoaiDgin Regentes eeiK noodiging ontvangen om tegenwoordig te fr i de bevestiging der jeugdige Vorstin als lidmaat van de Ned Herv gemeente Slechts een UOtal persooen waren dan ook vereenigd ia de beneden acht er zaal van bet patsia vroeger eetzaal en hg den dood van KoDÏDg Willam Ifl gdvlgk de xbambre ardontet die door zoovelen werd bezocht Thans was da vriendelgke zaal aan de tninzgde ge grheel voor het kerketijk aamensgu ingericht ïn het midden van de veQsterzgde een lage estrade waarop een lessenaar tafel voor den leeraar die in dit plechtig unr zoo voorgaan Tegenover hem vooraan de twee fauteoita voor RH MM de Koninginnen aaa batde zgdsD daarvBu drie plaatsen voor de dames do paleis en de dienstdoende kamerheereq dtarachter de zitplaatsen voor da overige dames du palsia de groot officierea van bei Huis der Koninginnen de leden vsu den Raad van Voogdg de overige dames eo heeren van de hofhoadieg m daarachter de ondste leden van het dienst INvannacl d r Koningin Meu merke o a ook op freule Van Heemstra vroeger gourernanie van H M freule De Koek dis eenigpn tgd als zoodanig fungeerde en de min der Koningin vrouw Van der Sande Onder de leden der hpfhondiog waren ook die vao Hut Loo nit Amsterdam en de intendant van bet Instslot Boestdijk de heer Groeneveld De gasten werden door den Hofmaarschalk baron Clifford en deo ceremoniemeester graaf Van Randwgck ontvangen Aan elk hunner erd een op oud Hollandsch papier gedrukt exemplaar aangeboden van de gewgde zangen die tot opluistering der plechtigheid zouden worden uitgevoerd Te 11 uur waren alle gasten in de kleine zaal waarvan de moren behangen waren met portretten van de Vorsten en Voratinnen van Oranje vereeuigd De Koninginnen traden binoen met de leden van haar dienst jhr De lUoitx ala dienstdoend kamerheer der Koniogiu graaf Van Bjlandt in die boedaoigheid bij de Regentes gingen vooraf daarna de Vorstinnen de Koningin in een lang wit zgden toilet zooder mantel of hoed de Regeatee in zwaftagdeD rebe met hoed gelgk alle oterige aanwezige damea Na IIH MM volgden de grootmeesteres baronesse Van Hardenbroek trf ole Van dagen bg zgn oom in Hagen beeft doorffebraotit sn DU too vriendelijk ii ook ons een butoek te brengen Wg weten die altealie op prgi te etstlen neef voegde zij sr met eene bevallige vroolgkhsid bg waarin geen apoor van liclitgeraaktbeid Jooralrsalde uws familie daar ginds heeft ons niet verwend En op baren broeder wijzende dia zoo ala wij ïeideo reeds weder in de ksasp 3 terug gezonken was dndigde zy op hartelykan toon Oij moet toegera d zijn jegens myn broeder lieve Bobert hy ia treurig genoeg byna Uyd sukkelend en nu buitendien on anga ernitig ziek geweeit zoodat ik mij bij zijne komst omstig ongerust maakte Neem uw gemak ging zy voort nadat er nog eanige woorden tusichen het drietal gewlaield waron oor het eeral oigenlyk neef al zijt gij reeds tweemalen bij ons geweest Ik mag nist denken aan die bezoeken wat moet gy wel van ons en oote Hijze van loven gedacht hebben 1 Kn zoadcr op de vergoelijkend beleefde woorden welke Kobert daar op antwoordde te letten vervolgde zij met en licht hoofdschudden en eeo llsuweo glimlach Ik heb geen reden om er een geheim vsn ts maken dat het ous too voordeelig niet gast de wereld weet er trouwens gsooeg vsn ea wie het nog niet wwt kan het duidelijk genoeg zien aan ons verblijf in deze sUd en in dit vervallen huis Wg hebben dit leven niet verkozen maar w hebben er evenmin schuld aao doch wij willsn van dat trourig onderwsrp a tappen Ik wilde maar zeggen dat de eigODwasrde en de poïïzio in het leveo ondanks die bekrompen middelen wel in stand kunnen btgvsn en dat gg die bü uw eerste bezoek wel zalt gemist hebbea Hst ziet sr erg met ona uit neef voegde de Poll aor intendante der opvoeding van de KoiiingiD baronessen Van Ilttti um en R ngera hofdamee eo mis Ssxton Winter de Engelacfae gonvirnante van H M Vervolgens kwamen de vertegenwoordigers van het Militaire Huis ds kapitein tar zee Zeegen Veeckeoe adjudant en de la luit jhr Six ordonnans officier Toen da KooinginnaD binnentraden reseoallen van hun sitplaataen op en de aaogrgpende akkoorden vaa t orgel door den Hofpianist deo heer Siorteobeker bttspecld ruisoh ten door t Paleis en verkondigden deu aanvangvan de eenvoodige tttaar boogat indrukwekkendeplechtigheid De dienst waarbjj de oidatederpradikaDten bg de Nederl Ilerv Oemeeni da Gort an de ouderlingen baron Tb Maoksyea Wgsman den Hofprediker ds Van der Flier ter igda efeonden ving aan met een doof allen aangaheven voorzang Psalm 69 i 1 k Zal eeuwig zingen van Oode goadortieraa he o Uw waarheid t allen tgd vermelden doormgn r n Ik weet hoe t rast gebouw van uwe gnnat bewijzen Naar uw gemaakt battek in eanwigbeid aal rgaaD Zoo min da hemel ooit nit tgo n stand tal wgken Zoo min tal n e troaw ooit adkalen af be xwg keB c Hierop nam da Van der Fliar bét woord en sprak de jonge Voratin gemoedelgk ernstig toe naar aanleiding vsn Opeob II 10b over de74 woorden Zgt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des lev ns f Na een inleidend woord waarin de booge beteekeuis van dete plechtigheid werd oaoge toood ontwikkelde spreker boe dezeeisah om getrouw te zgn die niet beteekent getrouw aaa eenig stslael maar getrouw aan den Heer ftiet het volste recht aan ieder lidmaat der gemeente gesteld wordt Immers met het recht van macht en majesteit slechta maar het aoo veel hoogere reeht van liefde ia bier aan bei woord van die liefde getuigt ieder menaohanleven ook dat der Koningin en daarom ii bat ook haar roeping gelrouw te sgn Wat die eiscb omvat toonde spreker daarop aan Trouw zyn wil niets minder aeggen dan een volgen van den Heer ondar alle omaUodigbedea in lief en leetl beide een dienen van den Heer want in dienende liefde ii Hg zelf ons voorg oao een leven voor dea Heer Hg moet do inbond en de kracht van one goeatelgk leven zgn Aao het verrollen van die roeping zgn rgke beloften verbonden Dat toch goeft vrede zooata de mensoh dien ner r na bnitcn zi er nog eens hoofilscfauijdend l j Uo beide oude dienstboden die ona ook ia y i ongeluk trouw gebleven zijn waren hard ziek en wy waren tot gisteren eigenlijk van daag nog genoodsaakt ons selven te helpen of gehuurde diensten in te roepen Wel bom dtti zttlk len toestand nooit leert kennen 1 besloot sg luciitend Het ongeluk wordt juUl door die kleine speldeprikken dubbel zwaar Ër was tn die woorden en in de gsnsehe wgse van spreken der gravin iets soo opeuhartigs ooo waardes dat Robert dis in het gedrsg zynsr niebtnog niets van diei aard had kunnsn opmerken er di p door getroffen werd Nu kwamen ook de beide meisjes binnen de stille Hermine wier eroat zeer veel van kwaden Idm of verdrietelykbeid gehad soa hebben als de schoonheid barer fijne regelmatige gelaatstrekken dat gebrek aiet over het hoofd had doen zien en de overmoedige Constance dia hsdenavond echter op eene wijze uitkwam die de opmerkzaamheid des jonaen mans telkens op nieuw boeide i zy was spraakzaam vriendetijk en verstao dig zou men bgna geu d hebben met een kleiaeotrek van ernst en nadenken op bet heidara voorhoofd en vargat daarbg na en dan de welvoegeljjke tiedaardheid door de rroolykhcid en ooataimighetd van haar karakter dat telkens opfladderendo evea als sen leeuwerik die het hier beneden in bet stofen het greeae kruid te beoaawd sn ts o H wordt tiagend Dsar vroolijker en niimer lUea optggt Het treurige onderwerp zooals gravin t onore bare veroDtscbuldigende eo ophaldereode woorden genoemd bad was wezeoiyk nit