Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1896

Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 AanKevangen i October Tijd vao Greegwlcb eoVDl BOTTIHOlH n 17 1 10 6 10 8 81 14 7 17 7 88 8 SS 8 48 8 81 B7 10 4 4 80 4 67 8 4 t 8 4 18 8 80 110TH Di 80ÜDA 10 1 11 80 18 87 1 40 1 44 0 10 8 10 17 9 S0 0 40 0 88 10 17 4 40 8 10 4 80 4 67 6 04 8 10 6 40 DiR Haao BODDa 8 61 7 88 11 47 e 8 40 7 f O 7 48 8 80 0 10 0 4810 1111 8811 881 88 8 44 8 40 4 10 4 88 8 18 8 187 18 7 88 0 88 0 88 8 18 10 17 1 41 4 80 8 18 0 84 JW 10 88 1 88 4 8 8 80 0 48 EeT lI e l7 10 48 8 08 8 04 8 80 0 80 Oouda 8 88 7 80 8 18 0 18 47 10 1010 8418 0818 88 8 17 8 14 4 08 4 188 18 8 88 8 l07 48e 8810 1010 88 ü T El C H T 0 ODD 10 18 10 88 11 88 11 1 8 08 8 68 4 46 0 14 10 81 11 66 11 14 4 18 8 84 10 48 4 14 10 6 11 1011 11 8 48 4 87 8 17 OUD a V T 11 o H T Gouda 8 80 8 87 7 18 7 88 8 81 0 88 0 88 10 10 10 87 18 88 8 80 8 17 4 41 8 87 4 68 8 81 OudaW 8 46 0 84 11 14 8 87 Weerdea 8 88 7 8 8 18 t ll 8 48 8 84 VUeekt 8 18 7 48 8 88 0 84 10 81 11 48 1 87 8 08 8 80 8 18 Naar Amsterdam f Stopt Woensdsg onda 87 8 81 0 88 no 87 18 10 4 11 8 10 7 81 Amalardaa 0 8t 8 14 0 17 10 81 I U8 I I8 Stapt te Noetdoip Leidichendin en Ble swgk Kraiswsg ea Heksadur 10 17 10 80 1 10 10 84 8 17 7 18 8 48 10 41 t 7 0 0 4 11 07 I AMITIIDA M O O B A ABatai4amf SI 7 16 8 18 t 10 41 1 14 Saada 7 11 UO 0 14 10 10 ILU 11J8 M8 Laai la Qonda KaiiigerB nit mnt laamt ia alel op 0 41 11 10 10 17 10 80 11 11 Olitiitu ku Tinau Dit mttkt wutlgk blgda iDMr dan bet boogita g aot inm woreld Dtt twkt in ino l 1ükg digtn Dit eindtl k gaaft ook T or da toakamit de icboootta balolta Ik tal o geren de kroeg dae letaDi Aerdicba kronae ontrallen eau tu het diarburila boofd dia kroon ia ooferdertalijk eaowig Hoe die roapiig allaeo ku Tarrsld worden Op dia Tneg gaf apraker aan driavondig antwoord Teoraarat door te weken over ona bari dat eoo licbt wordt afgaroard op een onbeiligen atroom daarbg deor bat voortda rend gebed dat te oaer onniiibaar ii toor wie door God op een hooge plaata ia gaitald Kigdalgk door te bonwan op de tronw lan dei Haar Niet onsa maar Zgiie troaw ii ten flotte de laatata en vaite groad onzer rerwaabting All tanebenang wat Oet 267 1 en 6 aangohaTen t U ijj altgd Mgn bart gewgd O Ood Tan lieid en legeal Gg g agn gaeat Tet beil geweeat Sn leidt m op i leveoa w n Dat e Tijanda maebt Dat a boezen krachtM aimaier U oatrooretTrek bamalwaart Mgn bait lan d aard Vermeerder agn geloorila Na het alot cynar rede richtte da £ rangeliedianaar da gebriilkelgke rraag tot B M of tÜ de afgelegde belgdenie tan toIU aa met heel haar bart en ziele herbaalde waarop Koningin Wilbalmina licb oprichtte dearia door baar Moeder en alle aanwezigen voorgegaan en mat Inide itemme antwoordde Ja I De kleine aobare bief aa ateedi fan da itnlaateen opgereieD de rolgende bede oor dé Vontelgke lidmaat der kerk Gezang 96 Vader 1 ila Haar iteeda in liefde gade Zoon dea Vadera echenk Haar ow genade Uw geneenacbap Oeeit tan Ood I Amen zg Haar aeowig lot Dan riobtta da Van der Flier een penooolgk hartelijk wootd tot HH MM en met den nazang Gezang 274 2 werd de plechtigheid geiloten Zy aal ona niet beronwen De kena fan t amalle pad Wy kennen den Getroewen Dia oaa beeft lief gehad Velt al nw hoop ep Hem I Dat ieder t aangezichto Gi da naar de Godutad richtte Daar ligt Jernia1em Geheel onder den indmk ran de volbrachte pleohligbeid een indmk die rooral bg H M de Koningin en bg baar noedn zichtbaar waa maar dien ook alle oreriga aanwazigen medenamen rerlielea de Kouinginuen da zaal zich mat de leden Tan haar geiolg naar baar appartementen begerende waar de damea en beeren gelegenheid hadden de jonge Koningin bun galukwenaoben perioonigk aan te bieden Bg den nitgan Tan de zaal werd door de ae ondate kamardiaaaren an H M Toor de armen gecollecteerd Na de pleobtigheid verraatta Hr Ma particnliere lecretarii jhr De Kaaitz da Van dar Flier met de mededeeling dat de KoninginSagentea hem had benoem tol ridder in de orde Tan dea Ned liceaw Wie mag tronwanf Op die vraag geeft een Duitaeb acbrgver ala zgn meaning te kennen dat allaan eeu jongeling dia gelaten en beveatigd op de volgende vragen kan aalwoordan denken mag aan een bnwelgk Kant ge op nw middagmaal achten f Kont ge werken onder kindergeacheeuw 8 80 8 40 8 47 8 84 B l 0 10 7 88 7 81 7 80 7 48 7 88 Oeuda 8 80 Uaordreckt Nieswarkerk Oapelle Mterdaia 7 RoHerdasa Capallo XiauiMrkerk Heerdieekt Boada Knat ge een nacht waken zonder den volgenden dag knorrig te zgn 7 Kont ge Teor goed afaeheid nemen Taé aw onda Triendan Zgt gg teTreden met het Toorlaatata woord Kont ge in den acboonmaaktgd ia uw bnmenr klgten Kunt ge tagenapraak verdragen vanneer ge weet dat gg gelgk hebt Knot ga een kind op dan arm bobben en het uithouden wanneer bet begint te icbreeawen Wie dat allei kan nu die kan gemat troiwen In de cellulaire geTangenia te Wini ehoten ia ia de vronwen afdeeiing geene ruimte meer zekere £ de V wed J D werd overgebracht in bat bnia van bewaring te Appingedam De toeeland van den wiiaelwachter Van den Hof wien ïlaandag te Keateran een voet werd afgereden ia bevredigend Hg wordt verpleegd in het diaeoneiaenbnia te Arnhem waar bem bet been ia afgezet Bg nleo aanleg der Ign Amerafoort Keeteren ia vroeger de vader van Van dan Hof bgna op dezelfde plaata waar au bet ongeluk gebenrde door een trein rerjaorzeld Dit Renkam meldt men Sedert de laatate dagen ia da Rgn meer dan 1 metat gewaaaan Dientengevolge zgn het Broek en de lage weilanden van bet koninkigk partioulier domain vOranja Naaaan Oo di onder water gezet Door de baitengewone breedte der rivier ia da gierpont van de reep genomen en het verkeer oor rij en voertuigen met de Betuwe ea Veluwe geheel rerbroken Hen Bobrgft uit Ooatatelliagwerf Bg wgae van werkverachafiSug wordt in deze gemeente dezen herfst en winter weder arbeid verackaft door den aanleg Tan macadam wegen Van wege het gemeentebeetoor wordt bevorderd dat een kunatweg wordt aangelegd van Ooaterwolde naar Haule van Donkerbroek naar Haule en van Haule naar Haulerwgk De keiataanen laat men thana weder in de velden zoeken daarna worden ze tot macadam geklopt Het uitgraven van den gevonden grondlaag in het veld ia voorloopig gestaakt omdat die bewerking booger komt dan bet ateenzoeken au kloppen Op deze wgze heeft men nu reeds een verbarden weg over eeu lengte van circa l unr gaana tot stand gebracht en door dat men zoo onderling dorpen verbindt een provVnoiaU aubaidie in de koalen kunnen bekomen Mr H F de WOde te Arnhem deelt in het Weekblad van bet Recht het volgende geval mede als een bgdrage TOor de geschieJenia der MMta proToeatenra in Nederland Op een avond in den loop van dit jaar vervoegt ziob hier ter stede bg een groothandelaar in wgnen en gediatilleard een onbekend perlOon die een kalf fleecbje cognac wenscht Tot drie malen toe werd agn dringend verzoek pertinent afgewezen op grond dat men geen Tergnnning bad Da onbekende man geeft den moed niet op dringend bigft hg Tragen bem toch te helpen want zgn vrouw ligt ziek te bed en meet cognac gebruiken terwgl nergena andera in de buurt cognac te verkrggen ia Tan dia goede qnalilait welke kg wenscht De handelaar wiena nledelgdan en eergcToel worden opgewekt laat zich Terleiden niet Termoedende dat dergelgke bnichelnrg ham in da Tal zou lokken Nanwalgka ia da man mat de Beech buiten de dear of de eohgaTertooning begint Een politieagent ataat gei eed om hem ataande te bonden en bem de Aesob uit de handen te rukken om daarna triomfantalgk het kantoor binnen te treden van den handelaar die op heeterdaad ia betrapt Proteateo en plicatiea baten niet Dag Taarding Tolgt eov Dl li 88 1 8 18 88 18 80 18 48 18 88 11 1 11 18 11 81 11 88 llt88 11 48 11 81 1 80 18 18 88 8 81 0 81 0 81 10 10 10 88 lO M 10 40 8 88 Orertaigd van het comedieapell traphtle ik t r tarecbtzittiag alwaar gelukkig de toedracht der zaak aan ket liebt kon worden gebracht de getuigen den politieagent ea zgn baudlaager door de mand te doen vallen Eenige aarzeling on ontwijkende aotwoorden maakten echter spoedig voor herkregen moed plaata om ait Ie loopen op een gepaate verontwaardiging over zoo lage vermoedena men wiet zeer goed dat aitlokking ongeoorloofd waa Allee was oatonriijk en zander eenige afspraak ia zgn werk gegaan Varoordeeling tot een zg bet ook geringe boete volgde natunrlgk want beklaagde erkeade bet fdit zelf volmondig Niet lang daarna bleek bet dat mgne rermoedene juiat waren geweest De agentproTOcatear waa aan t werk geweeat Twee meineedige verklaringen waren voor den kantonrechter afgelegd HeUae verbood de wgza waarop ik tot die wetenschap kwam daarvan gebruik te maken voor een aanklaaht wegens meineed VKRGADERINdVANDENGKMKfiNTKRüD VRIJDAG 23 OCTOBER 1896 Vervolg Volgn 102 Jaarwedde Tan den Commiaaaria van politie f 2000 De heer van Galen H de V Ik vind die varhooging van het traotement van den Commissaris vaa politie met f 400 te reel en wenscht het tractement te brengen op f 1800 Ue bh Vingerling en Oeicksen onderstennen dit TOorstel Dit Tooratel wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 8 stemmen Voor atemmen de bh Dessiag Hoogenboom van Galen Dercksen v d Saaden Jaapera Vingerling en de Raadt Volgn 104 Belooning van de inapectenra dienaars en verdere beambten van politie mitegaders van de veldwachters f 10350 De heer Nederborst Met blijdschap beb ik gezien dat er een inspecteur dar bonwpolitie zal worden aangesteld maar ik vind eene bezoldiging van f 550 te laag De beer vjn Galen Ik kan mg met het aanstalleu van een Inspecteur der bouyrpolitie niet veraenigeu bet is onnoodig de beer Burgerfdgk heeft nog tgd om opzicht te bonden voor werken buiten de stad De heer van der Post In de begrooting staat bet salaris op f 550 en in bet antwoord van B en W op het rapport der rapportears slaat f 600 Is dat een fout De Voorzitter Neen mgnbeer er komt nog f 50 bg voor bet ophalen van reobteu Toor het innemen Tan gemeentegrond De heer Dsssing In groote gemeenten als den Haag Amsterdam en Rotterdam is zoo a Inspactear noodig maar onze gemeente kan daar niet hij Targeleken worden hier wordt zeer weinig gebouwd waarom ik zou willen vooratellen dit voorloopig uit te stellen en een jaar te wachten De Voorzitter Dna u wenscht deze post met f 550 te verminderen De beer Desaing Ja M de Voorzitter De beer de Raadt Ik vind een agent der bonwpolitie kier wel noodig maar ik zou willen voorstellen daar er bg da agenten van politie toch wel timmerlieden zgn dit op te dragen aan een agaat en dia f 100 daarvoor extra toe la staan ik vind die bezoldiging van I GOO bok wel w t weinig De Voorzitter De politie beeft zooTeel te doen en wanneer w er een agent mede belasten is er weder een agant minder in dienst vindt n bet salaris te gering dan ban n voorstallen bet up f 700 te brengen Pa beer Jsger Wanneer wg het rapport van B en W nalezen dan vind ik het wel noodig dat zoo iemand benoemd wordt hel idee om daarvoor een agent van politie te g brniken vind ik niet goed 8 S 8 10 0 88 7 88 8 80 8 44 4 18 8 01 8 08 8 14 8 00 4 04 4 88 aHage Voorb iZ Z wi Utrecht 8 88 7 80 I UWoerden 0 68 8 11 Oadewaler 8 1 Opuda 8 88 0 1410 10 De heer de Raadt Als zoo iemand een nartje daags rondloopt dan is bg al klaar De beer Jager Ik beb dit jaar een rondte gsmaakt met dan inapactaor van bat kadaatar en ik moet den beer de Raadt zeggen dat ket wel dringend noodig ia De heer Vingerling Ik geloof dat bet niat strikt noodig ia daarroor een beamte te benoemen twee ambtenaren dar fabricage hebben nog wel tgd ander werk waar te nemen er zgn wel bonwonderaemare waar atreng op moet worden gelet maar zooals bet nu is zal zoo n inspecteur drie riarmaal ophet zelfde wark mo ten komen en Ik zal due daarom tegen stammen De Voorzitter ü wenacbt dus dezen poet te Terminderen met f 550 De beer Nedeiborat Door aommige aprekera is beweert dat bet niet noodig is maar ala wg de 4de kade eena nazien dan is het een schaada zooala daar gebouwd is het zgn geen woningen maar totaal baeatenhokken en om dat Toortaan te Toorkonea mag de gemeente wel wat OTer hebben De heer ran Galen Ik ben niet tegen dezen post maar de heer Burgeiedgk neemt nog wel werken aan buiten de stad dus geloof niet dat het noodig ia De heer Derckaen Da beer Nederkbrat heeft gezegd dal wg een acharpe bonwTerordening hebbeu dus is de benoeming Tan een inspaetenr der bonwpolitie niet noodig e daarom ga ik mede met bat TOoratel Tan den heer Tan Galen De heer Deeaing Daar de heer Nederborat verklaart dat er vroeger niet geboawd ia zoo ala het moest zgn b aam ik volkomen maar oor 25 jaar behoefde aiet geheid te worden toen zette men die buiajao maar aeer daardoor staat de eeu dwars enz maar nu moet overal buiten de Singels gebeid worden waarom ik daaraan zou willen vasthouden De heer van Iterson Ik acht het wel noodig dat een inspecteur benoemd wordt het ia zelfa zser wenechelgk toen voor een jaar mgn buurman bouwde aiond de gevel van het daaraan grenzende huia geheel loa er was sen bint dat slechts in een zgmnor steun bad het is wonder dat toen daar geen ongelukken gebeurd zgn bg bet bonwen en verbouwen moet wel degelgk gecontroleerd worden de fabricage moet niet ingshrompeo maar juiat uitgebreid worden Ds beer de Raadt De beer van Itetson beeft daarsoo gezegd dat de fabricage moet uitga breid worden maar ik bah al meer dan 5 jaar gebouwd en steeds werd door den architect goed toezicht gebonden ik ben altgd zeer terreden geweest orer den he4 i Burgersdgk moet dia man een hulp hebbeu dan is het oek goed dat de inspecteur bem kan belpen mat leekenen Ue heer Ditaaing Niellegenstaande er indea Haag strenge maatregelei zgn op hetbonwen en ook een strenijb bouwpolitie is storten er boizen in wg bouwondernemershebben bier een architect daar wg aflen reepectTOor hebben Het voorstel om dezen post te verminderen met f 550 wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 8 stemmen De heer van Galen Ms de Vooriitter ik wenscbte nog in bet midden te brengen dat deze inspeeteor niet onder dezen post tehuia behoort daar nu de cammiasaris van politie de chef van bem is moet hg komen onder volgn 53 De Voorzitter De inspecteur is onder deze post gebracht doeb dat geeft zeer weinig hg staat onder toezicht Tan den heer Burgersdgk De beer ran Galen Ik ben het niet met n eens de politie slaat onder uwe bevelen ra als ik nu over de politie iets vraagt dan krgg ik teif antwoord bond je mond dat zon dan ook hier weer kannen gebeuren De Voorzifter Uw wenscht den inepacleur te brengen onder volgn 53 maar volgn 53 is al aangenomen De beer raa Goor Volgn 53 is al aangenomen ik geef den beer san Galen in oTerweging bem een volgend jaar daamadar t brengen De haar Tan Galea Toen Tolgn 53 aan de orde waa wist ik t h aiet dal dia inapMienr benoemd zou worden 7 88 8 S6 7 60 8 0 8 18 8 88 8 68 6 8r 0 17 f 8 87 0 84 9 8 41 6 47 8 47 0 67 10 4 10 11 10 18 10 17 0 8 0 10 7 86 8 10 40 11 11 10 60 11 80 10 4 0 87 0 47 0 84 7 46 8 00 0 07 10 14 0 18 10 84 0 88 8 11 8 411 40 11 10 7 60 7 48 4 41 t U 8 4 t 40 1 81 MO 10 01 10 07 Ds Voonitlar Da n wil de diaeaiaie over Tolgn 53 keropenen De beec Nederborst Ik ben ket wel eena met den beer ran Galen maar dal kan dan bel Tolgende jaar geachieden Da heer Vingerling Dezs bouwkundige zou dae door de politie gecontroleerd worden want bg boort onder de politie Het voorstel tot heropening der discussie OTer Tolgn 53 wordt in slemmiagigebrachl en aangenomen met 13 tegen 4 stemmen die der bh Nederborst Strarer ran Goor en Herman Da beer Barman Ik zal roor bet TQorstel Tan B ea W zijn ik acht het niet noodig De beer Dercksen Ik kan er niet inzien dat OTer Tolgn 53 gediscussieerd wordt hel ie maar eene orerscbrgving dal gebeurt altgd De Voorzitter Ik constateer alleen dal volgn 53 aaagenomen ia De beer da Raadt De inspecteur komt dna onder de fabricage De Voorzitter De fusctie van een inapectaar dar boawpolitie behoort onder de politie Uhnia De beer Jager Na hetgeen in Je tweede sectie is voorgevallen zou ik bet wenschsigk achten hem onder volgn 53 te Urengen De Voorzitter Er ii heel geen bezwaar om zgn beioldiging onder de fabricage te brengen De beer van Galen De gemeente architect is tocb geen politieagent Het vooratel van den beer van Galab wordt in atemming gebracht en aangenomen met 9 tegen 7 stemmen De beer Jaspers was bg deze stemming niet tegenwoordig Volgn 105 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters f 13000 De heer Vingerling Ik wenscbta de politiedienaars te voorzien van regeomantels in het antwoord van B en W slaat wel dat zg een tweede overjsa hebben gekregen maar zao n maatel kunnen zg altgd dragen wal met een jaa niet hel geval is Da Voorzitter Ik zal nw opmerking bg B en W overbrengen Volga 106 133 werden goedgekeurd Volgn 134 Koeten van het aanschaSeii en onderhouden van scboo meubeleo f 1600 gB heer Prince M de V ik soon willen verzoeken die schoolbanken nit te bestei en in de winteimaanden De Voorzitter i Gaarne zal ik uw denkbeeld 1 B en W overbrengen Volgn 134 140 worden goedgekeurd Volga 141 Kosten voor bel ooderwgs in knosten en wetenschappen kosten der Muzieksebool f 3610 De hear Desaing Ik zon wel eene opmerking willen maken en wel deze buur van f lAtno a f 280 dat vind ik nog al veel daar toch baast voor dien prgs een nieuwe te verkrggen zal zijn De ï oorzitter Ook nw opmerking zal ik bg 8 en W oTerbrengen De beer Jager De brer Dessing spreekt Tan een maar er znllen er wol drie of 4 zgn De heer Dessing Er staat niet t u een maar ran meer De Voorzitter Deze vraag zal ik bg de Commissie van Toezicht over dé Muziekschool overbrengen Volgn 141 150 werden goedgekeurd Vo gn 151 Koeten der stichtingen bedoeld in den uitersten wil van wijlen mej H H Hoftnan f 9738 De heer vao Galen Deze post zoo ik willen verlninderen met f 348 dsar dit bet juiste bedrag ia De bh Vingerling en Dercksen ondertlennen dit De Voorzitter Dna nw vooratel is om deonvoorziene uitgavea met dit bedrag te vermeerderen De lieer van Galen Ja M de Voorzitter Volgn 151 155 worden goedgekeurd Volgn 156 Affossiag Tan de bizondere geldleeningen f 4000 De keef ran Galen Ik wensehte voor te stellen op de gasfabriek f 3000 af te lossen en op de andere geldleeningen f 1000 i De Voorzitter Da hear ran Galen stelt TOor dezen poat nog aan la houden tot aan de liesliasiag orer den hoofdelgken omslag Dit wofdt ondersteund door debh de lUadt en san der Sanden De baar Noothoven van Goor k zie bel nut hiervan niet in wg brengen op dezen post de varpliebte aflossing legenoirer de geldschieters en bel zal eena verwarde discussie gcTen by de onlTangsten De beer san Galen Ik stelde dit alleen voor omdat ik die poet van f 4000 te laag vind op een actn van f 130000 en wg evenala verleden jaar een twintigduizend gnldeli als winst der gaafabriek in onzen zak steken er ia wel gevezen op belangrgke heretallingea binnenkort maar ik rind ook de onroorziene nitgaren Teel Ie boog geraamd De beer Ta n Goor Ik hoop niet dat da leden Tan dea nuid zullen ingaan op de woorden Tan den beer Tan Gaten er is niet geleend TOor de gasfabriek maar de gemeente heeft galaend TOor de gasfabriek dat ia een groot Terachil Da Voorzitter Ik moet den heer Tan Qaleo opmerken dat da batan eerst konaoa raatgaatald worden na de Taatstalling dar rekening Taa da gasfabriek De beer san Galen De keer van Goor segt dat die leeniug ia aangegaan roor de gaafabriek en ala die nu f 25000 netto winst maakt kan er wel wal meer worden afgeloat De Voorzitter Dit had n ter aprake moeten brengen bg de Taatatelliog van de tekening der gemeente en evensoo b die der gaafabriek over 1895 en bovendien gaal a nu builen de orde De beer van Galen Ik geloof dat ik wel degelgk tol de orde ban ik wilde slecbla een voorbeeld noemen Volgn 156 wordt daarop goedgekeurd Volgn 157 178 worden zouder diacania goedgekeurd De Voorzitter Nu ia aan de orde de paat voor onvoorziene nitgafse die wg zullen aanhouden lol na de vaatatelling der inkcmsteo Wordt vtnolgd BulteDlandsch Overzicht De Hongaarscbe minister voor de nationale verdediging verklaarde in een program redevoe ring dat de nationale verdediging zoodanig georganiseerd was dal elk borger zich veilig kan gevoelen tegen een mogelgken aanval van baiten sHet is echter noodig en bet is de heilige plicbt van de leidende kringen c zeide de minister om het groote oplettendheid Ie volgen al wat het buitenland doet voor de bewapening zgaer strijdkrachten Koningin Victoria beeft bare goedkeuring gehecht aan de benoeming van den bisschop van Londen tot aartsbisschop van Canterbury in de plaata van wglen dr Benson Het buwelgk van den prins van Napsla met prinsee Helene van Montenegro ia Zaterdag met groote plechtigheid voltrokken Nadat bet bargerlgk huwelgk in het Qairiaaal gesloten was begaf de stoet zich naar de kerk vau Santa Maria degli Angeli voor de godsdienstige plechtigheid welke werd hggswoood door den koning de koningin de ItaliaauBobe en Montenegrgnscbe prinaen de koningin weduwe Maria Pia van Portugal dan hertog vao Oporto prins Napoleon Crispi enz De koning heeft een besluit geteekend waarbij amnestie wordt verteend voor vergrgpen tegen het garaaene recht en vergrgpen van politieken militairen en Qnancieelen aard De geruchten aangaande een overeenstemming die in de Oostericbe aangelegenheden tusschen Engeland ea Rusland zou verkregen sgn tgdena het bezoek van den Czaar aan Balmoral zgn alle zoo goed ala veralomd De weliogelichte Londensche correspondent van Nowoje Wremja f rekent zich echter Inch aog verplicht ze nadrukkelijk tegen te spreken Uy bericht nit de beste bron dat natunrlgk lord üalisbuTj Igdens zgn vertoef in Balmoral de gelegenheid heeft gehad met Keizer Nicolaas ook over politieke belangen te sprekeil maar niet in de hoedanigheid van opzetlel k met dit doel ontboden premiere doch slechts als dienstdoend minister der Koningin dia steeds een lid van bet kabinet bg zich heelt Deze gesprekken ziJn dan ook slechts van beperkten duur geweeat en hebben niet het karakter van diplomatieke ooofereutiën gehad Over I geheel is de politiek van te vorenuit het programma van bat bezoek te Balmoral uitgesloten geweest Dat was een vooraf gesteldeconditie voor bet bezoek van den Csaar aanEngeland Hoe weinig overigens de zomer reiideatie van de koningin voor diplomatieke conferenliën is ingericht bigkl o a hieruit dal deze residentie sischts e en enkele miniilerkamer heeft peciaal voor den dienstdoenden ministsr In de eerste dagen na de aankomst van den Czaar bewoonde de Russische gozant deze kamer en eerst toen de heer Von Staal vertrokken was kon lord Salisbnr i Balmoral Tettoeven Nu valt hel zeker niet te ontkennen dA in den algemeenen toealand eene verzachting van de contrasten is ingetreden en dat zich een grootere eendracht kenbaar maakt in hel optreden van de mogendheden aan den Bosporus Evenwel de oorzaak daarvan moet niet gezocht in den inrloed van lord Salish ory noch in de toenadering tot Engeland van zekere hroole mogendheid Zg ligt hierin dat Engeland van zgn plannen tol afzetting van dea SalUn en van ean afzond rigk gewelddadig optreden legen Tarkge heeft afgeziea en aan de revolntioaaire woelingen van de Armeaiirs allhaas geen zichtbare ondersteuning meer verleent Tol zoover de correspondent van bet Bnssitcbe blad ladiea hg gelgk heeft daa arme Armeniers Ze bigren voor als na aan ds genade van dn moordenaar op den troon overgeleverd Het geval van den Cbineeachen dokter Sun Yel Sea was te Londen the topic of the daj Zgn onwettige arreaUtie was ruchtbaar geworden door zgn vriend dr James Cautie die er hel departement van bnitenlandsehe zaken in kennis medeetelde Lord Saliabnr vroeg dadelgk om opheldering aan de Chineesche legatie deze liet door den secretaris air Hallidaj Macartnej antwoorden dal da Chinees uil eigea beweging ia da la gatia gekomen waa en daar gearraateerd ward wegene medeplichtigheid aaa eaa complet legen de ManUjae djnaalie Varder bad Macartney een griaf de legatie werd bewaakt r detectirea die tot op den atoep van bet gebouw atonden au daarin sag hg een acbending van Cbiueeacb grondgebied Het departement van buiteulandache zaken antwoordde dat de detectives zonden heengaan indien Macartnej schrifUlgk verklaarde dat geen pogingen zondea gedaan worden om dea geTangana Ie Terwjjderen Dit weigerde Macartnej De vertoogen van de Bugelacbe regeering werden daarop zcW dringend dal Macartney onmiddellijk naar den Chineeeobeu geuni ing die bedlegeng is en bem in zgn bed ieterviewde Het reseltaat was dal per telegraaf insiracties werden gevraagd te Peking Voordal hel antwoord te Londen ken zgn kwam eea iuspeeleur van Scotland jard met zes gewapende agenlan aan de Chinaeeche legatie en ei cbte namens bet departement van bnitenlandsche zakea de onmiddellgke uitlsvering van den gevangene Nu dnrfde men niet langer weigeren en men liet Sun gun Deze vertelde op het bareau van politie dal de lezing van sir Hallidaj Macartnej onjuist was Hg wandelile op Portland place zander te weten dat de Chineesche legatie in de nahgheid was toen hy werd aangeeproken door twee hem onbekende landgenooten met wie hg een eind opliep Voor de legatie gekomen duwden de Cbineazen hem onverboeda de deur binnen en alaepten bem naar een kamer op de vierde verdieping waar hg werd opgesloten Een der Chineeeabe ambtenaren kwam hem vertellen dal hg dea nacbta aan boord van een achip sou gesmokkeld en naar China vervoerd wnrden als dal niet lukte zou hg in de legatie Ier dood gebracht worden Hg bad dna een hangen tgd doorgemaakt De Engelache vrienden van Snn baddan reeds het plan gevormd bem mei geweld Ie outzetten dit is nu onnoodig geworden door hst krachtig optraden van lord Salisburj De bladen juichen deze houding zeer toe de Dzilj Chronicles zegt dat lord Saliabnry verontachnldigingen moet verlangen van de Cbi neeiche regeeriog en als dsze niet gegeven worden den Cbineeschen gezant maar sgn pupoort moet zenden Sun heeft inmiddels reeds de noodige stappen gedaan om een schadevergoeding te verkrügen K B O Xi A 3 B Lijders aan Eloedsaandrang naar hoofd of borst Schitteringen voor de oogen Hoofdpgn ea Verstopping bebooren altgd zorg te dragen voor dageiyksohe mime darmontlasting De Zwitsersche PiUen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van bekende grofessoren in da medicgnen beproefd en aanbevolen zgn het eenige geneesmiddel dat eb aangename zekere en volkomen onschadelgko wgze werkt en dal slechts 3 Ceaten per dag kost Niet anders te TCrkrggen dan in doosjes ii 70 CbnU in do Apotheken Hoofddepot FB TAS SANTEN KOLFK Rotterdam Nieuwe Zending Parapluies A ran OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam doikn 88 OCrOBEE Vrkra O s V 101 81 ♦ is 9 s 4ys 88 s s O 87 V 104 66 07 18 s Vis lio s 04 o 88 it U 4V 88 ICaniEHNa CerI Ned W S 8 dito dito dilo 8 dito dito dito 8 H0 0J OH Oi udl l88188 4 iTALil laaekrgvinjlSJS Sl 8 OosTZSi OM in pspier Ho O dit ia lilrer 1888 6 PoeTUOAt Obl met o P dito lickcl 8 EcsLAN Obl Bianei l li 4 4 dito Gecons 1980 4 dito büBotki 189 4 aito bij Hop 188 0 4 dito iigoe t dilo dilo dito 1884 8 Spaihs Perp t schold 1881 4 Tiaziw Q eprCoDV Ieeo 1800 4 Gie leeniug soiis D Oaio Ie nizg serie C ZuiDAra BiF v obl 1808 8 Manco CHL BuitSeh 1880 1 41 100 08 40 888 tS8 100 80 100 1 181 100 isr 180 88 108 8 808 884 101 60 6 184 7 s 6 78 101 101 100 8V 187 U l l lOO i 18 114 78 108 V 18 1 8 107 1 7 108 1081 1161 1801 w TaxazuilA Obl 4oabep l881 OtVs Anaraanui ObÜKetiea 1806 8 BanzaOAll 8l d loea 1804 8 88 NzD N A fr Hsnaelsv aaud Aiendab T b Mg Ceilificsten DsliHubehsppij dito Aro Hvpotkaekb psndbr 4 Cult Mu der Vorsleal aand s Qr HvpolbaeUi pandbr 8 KederlaaOKbe baak sand Ked Handebaaatsoh dilo N W kF Hvp b paadbr 8 Rolt Hjpolbeekb pandbr 8 l tr Hjpitbeakb dilo 8 Ooera Na Ooil Hong baak aaad Rt SL Hvpilbaekbank paodb 4 Avaaixi Equ t hypoth paudb 8 Mszw L G Fr Leo oerU 8 Nzn Holl U Spoor Mü aand Hij lot Bzpl V St Spw aand Ned lod Spoorwegn aand Nad Zuid Afr 9pm aaed 8 dilo dilo dito 1801 dilo 8 68 IllLlz Sooorwl 1887 8 A KobI 8 ZaiJIUl Sp niij A H o l 8 PoLSN Warsokau Wesuen aand 4 lol Rial nr Ruu 9p v Hü obl 4 Ratilache dito ufid Fa towa dito aaod 6 Iwanii Donbr dite aand 1 Karsk Gk Asow Sp kap obl 4 dilo dito oUif 4 t8Vs Ahzziki Cent Pae Sp Mij olil O Cklo fc Sorth W pr C v aand dilo dito Win at Feler obl 7 Deo erh Rio Gr Spin rort v a Illinois Central obl io goud 4 Louisv k ub villa aerl v aand Mnioo N Spiv Mü la hvp o 8 Min Kansas v 4pet preT asnd N York ÜDtaiiak Wast aaad dilo Peaos Okie oblig 1 Dragon Talif Ishjp in goud 6 81 Paul Mien kMtnit oU 7 Vu Fae llooldlija oblig 8 dito dito Une Col Is hyp O 6 CAHiui l an 8oath Cerl v aand Va C Ballir liNav lehd cO jimsterd Omnibus Mij aand Bolterd Tramwai Haats aaad Kan Blad Aastardam aand 8 glad Uolterdsm aan 8 Bauiis Blad Aalwerpen li l 81 Blad Brussel 1888 8 HOK Thais Heinllr Geselliok 4 OoSTSxa Staatsleaniiig 1S80 6 K K Ooit B r 1880 8 riNJZ Slad Madrid 3 1888 MZD Ver Bes Hyp Bpobl eert Advertentién e Voor de vele blgkan ean daelaemiig oaderTunden bg bet OToriydan Tan enaa galiada Behuwdzuster Merrouw E LULIU8 tah GOOR RoiCBHii betuigen wg onsen harta Igkeu dank J M NOOTHOVEN Ti GOOB J A F NOOffHÜVEN ta OOOBRoztr TH Lmauao i Oouda ifi October 1806 Hennep Enveloppen 2 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINKMAK ZN Agentuur bg de Firma Wed BOSMAMteGooda I 1 nil OjaW PDIKE ODDÏ t ST K SCHIEDAMMEB GEHEVEE Merkt NIQHTOAP VerkriJRbaar h M PEETER8 Jz N B AU be ijs vsa ecktheid is eaohet ea kurk steeds voor cuisnau H zien van den naam der Finne