Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1896

Woensdag 38 October J896 35ste Jaargang INo T106 IVieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per poat ƒ 1 70 Ahtonderlqke Nommers VU F CENTEN Een ware Schat Toor de ongelukkige aliichtoSen der ZelfbeTlekking Onante en geheime aitepftttingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW lRIfVG Hollsndache uitgare met 27 afb Pri i 2 julden Ieder die aan de Temchrikkelgke gevolgen Tan deze ondeo d gdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlüka dniiend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedraf ook in poatzegeis en in eiken boekhandel in Holland Koninklijke MachlnaleValirie k BE BONMOEU Ti H N van Schaik Co geToetigd te ê OravtHhage Kepplertlraat en naby de Segenteaaelaan Hofleveranciers TAK Z U den Eo i g van België INDIENGUÏOESTII gebruikt de ÜTa A lM wege bekreondn ¥ frfldliero lii leSüpfrlor DEUIVEIT Borst Honig Extract MELIANTHEJ FLACONS Tan éO CU 70 Cta en 1 Terkrggbaar hy F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda I H TIN MILD Vearatal U 120 te Gcuda A BUUMAN UoOKirêeht J O BATSLAND Boéicop B T WIJK OudiMUr IBANSCHE STOOMVEEVEEU BK Ckemiscke WasMherU Ti H OPPE ilElHEIl 10 KruUkad Sotlerdani OebreTeteard door ï M den Koning der Belgen HooMdep t Toor GOUDA da Heer A VAN OS Az S aliteit Toor het atoomen en TerrenTan alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speoiale inrichting Toor hSt atoomin Tan pinohe mantela veeren bont ens Oordijneu talelkleeden eni worden naar de nienwate en laatste methode gtverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geTerfd worden onachadeiyk TOor de geaondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabriekaQ sgn de prgiett 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw aileTerbaar s 3 dagen te verTen goederen in eene week Geen Grijs Haar meer DS NIEUWE LONDON doet de grgze haren finnen enkele dagen Terdwguen maakt het haar glanzend en zacht beUt het aitrallen en neemt de pelletjea Tan het hoolj liaoht op den hala Tan en Bacon IL I oiroal Vtrkrygbaar in Oacona van 1 B0 Jt f 0 8S bg I XC SSiabr dePapiwmoluiU fiHr Cm voor l op do ECHT haadteekeXiiJïif met roodé letiara Oberlahnstein tlRmiWDCflVICTOHIABROtl OBtlilAfrHsrmé s ftttral Slaattehdppij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 MA7P0LE ZEEP verft goeaeren in alle vatte kleuren verschiet niet en taet de handen niet aan Alom verkrijgbaar groote Importeurs voor HoUand België en Koloniën VAIT HENGEL Co Amsterdam ph Motlnh nMetUat nd u heelt 11 o hoiidenl pm ua9i M O nbwli nma Titbnld il n unrijl Sij Ig wtlnuelarpeigk ktu t hmglf Ha iHlll Ut Utmu Ma v ldM UUkt U ign Toor de un leBnwkwKlm lildMdïftnMuëS OSS nueivgu I aHvTOidw don dan a re ar onolei tu SnoniluU tr BMuaWibaaiwa eUttemd mtfkUn Tirkniu en ill mukta kOOTMl onuf d 1 TU Ma tmèm mïSSi M hi T wirkj OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE ff ii 5 iöi ïTüar5 Uinen korttt IHd nad d B nnik imA tmeTS DÏi ji JLÏ ÜÏ t LTÏ 5 ïï het wM n dar jM t Pvlta raaRëaaaaMal l £ atMHrTbar a kakaM wiÜt aa OMnatMI eudilaraai Dr Cat M aiattla l arMaiBM Mt r Wiwt M l Hklhaui V VFaraMkr laMaMMr Uraataar aa kat taafUHl la AiHi aMMantt Dr a i l M kMMM aalariK i MM Md ir Maaakeir rMlMr Hr Hbaee lharaaMaaata hiwSan aimn HHanTa rarik r at Mavd W Onaal iM aotaakua aad Ir itiStr Or aiaaS Hnad w i r Hl o5 r Wa rrt KSl Ml Ir la m Br oraaafaral la U r irlln üitf M na dH Fniakrqk cd nït Eadmit ja M M tlall la Midto MMMkÜtff fcahaad Df few f t liJn maar door de bekmds mlUfliaaTw UMilMaw D kowlwttaik V WTÜvu iMinBeereii itwtmlool of Eeebaden gtw noe Br riMriChH fcliakM vr a v l a v Wr fc Sw m ihftadani aaiittf vttlai vtNMvlii la kMlMtM l M vaar 4 aiM drakVlMto nl MéW bJTMUNN i i h k MM W VMwA nHlw all tichaifihe 5 A i f Winlnr it i J Jil M ktaBWIMUMn I MHliHM hl tlt M J èalijet lljdenile aan lïraaïnakl aa t TMrilOBU vortt tagaaa üagaraden alnhTelMfcye TerniHiTe vorkje aan toaahaXa t aaaTIM kaaWaM M iraM Taiaoaden wotat MSr Aaaater Mia door M clehax h Cl Heülaewec 4S tw iMa r E au IHTEII KOL r Wheter laita HMMaai I I MUiT POBT X Uudenarirbll de aaaidbnc trui 9tM laaalaoii medidnale tautoonetellina ia da nrTwelaaMaaa aMa Maai HcMpru leBkieéy ï ï Vitnoodïging tot deelneming in de Kansen fan door de dea Stut Hamburg gawaarborgde groQte Geldtoter waarla Eeker 10 iynilioen 746 990 Mark gawoDuaii moeten wordaa Da prgMo ran desa veel voordeel biedende Oaldlotarü die volgeea het plan alechta 112 000 lotan bevat zfja de Tolganda Da hoogate prijs is aTentnael 600 000 Hark Premis Taa SO O ÖOO H 1 prijs 200 000 M il 100 000 M a li OOnU a 70 000 M a 5 000 tl 60 000 U a SS OOO tl a 50 000 M l 4SprguD 5000 M 106prgzeDa SOOO M 1 pr js prijien 1 prijs Iprgs i pnjzaa Iprgi prijzea S06prgMD i SOOOM 78Spryzana 1000 M 1848priJMii 400 U 4S priizan i 300 M 188pryz a200 160M S53S7prijzêna 155 M 3961 pr a 184 104 lOOM i 40 Q00M 9S49prijz a t 45 SIM a SO OOO M totaal 16 140 prijeaa 21pr jtaait 10 000 U l CD wordffii dflu in MDÏgt maaadm in 7 klas Mü uitgeloot Da Hoofdpr i ia de Ie klam bedraagt Mark 50 000 at Kt in da U kl tot 56 000 M in de 8e tot 60 000 U in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M ia de 7e tot 300 000 M en met de prenie van 300 000 U erent tot 800 000 Mark Voor de eertte pnjatrekking die offioiHl is Taitgaateld koat een geheel origTneel lot sleohte Quid 8 60 en half origineel lot ilcohta Guld 1 76 een kwart origioeel lot ileohla Juhl 0 90 De inlaggetden voor de volgende ktauen xoo ais de tipt lyst der prijua ign uit betoffioite e Irekk ngsp an voorEtea fan het Wapen Tan den Slaat blikbaar en verzend ik deun Plan op ranYrage gratis ledera deelnemer in de lot g oatraogt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trokking da offioieele trekkingslgst De uitbetaling en verzanding van de prqxen f eKhiedt door mij direct en prompt aan de winnora en onder de atrengate geheimhouding Miw Iedere beatelling kan men eenvoudig P P per poatwisael opgaven Men wende zich doi met de aanvraag om toezending van toten voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo ipoedig mogel k of uiteriyk tot M met rertrouwei tot Samuel HecMciiersenr Bankier en Wisaolkanto in HAMB ÜRG Dmtiohlaod kUAJSna HAÖASINS DU FriDtemps NO UVEAUT ÉS WU Tonoeken de Damaa dia one IU reerd modealbnm TOor het WIntaPMl ao n no h niet ontTangen hebben dit ta willen aanfraiien aan II JULES JIUIZOTiC Pirfe MetzelTd wordt dan omgund grutlsal fninoo toegezondtn BeatflUingen vftn af SS tnnc rr Taa tSté kpitan aan huis m6t 6 Ttrtiooglnir JiiipMI i4uliM tl RimAul 1 1 Sociëteit ONS GENOEGEr Ie itouiMmeut roorsteUliig Donderdag 29 October 1896 VEBEENIüDE Rotterdamsclie Tooaeelisten Directie LE KRkH HiSPEIJi EElENBMBSCIEliEFlE Volkstooneelflpel ia vier Bedryren GbTOLOD DOOB DE WITTEBROODSWEKEN Blgapel in 1 Bedr i Aanvang half S uur m Genone bepalinijen en prgien Oaada Druk raa A ÈBmKlU N k ZDOK BINNENLAND GOUDA 27 October 1896 Bii koD bMlait ia benoemd tot leeruur aan de Kgki Uoogera Bnrgeracboot ftlhier de heer W Ph Lindoar te Rotterdam matmachiiging om het ambt van leeraar aan het Oymaaaiuoo alhier gelgktgdig waar te nemen DoDÜerdag a i lat de erate AboDDements TOonlelling plaata hebben in de caal Kanatmin der sociëteit Ona Genoegen c De Vereenigde Rotterdamieba TooDeeliaten direeti La Graa en Haapela treden dan op Opgevoerd wordt bet Totkstooneelapel in 4 bedrgven Hedendaagaohe Liefde f nit het Dnitaeb van Robert Mifch daarin treden op de dames Barlage Varwoert van Ëgsden Vink Alida Klein en mej M Haipels heneT na de bh D Haapela Broodgeeat Jan C de Voa Tan Ëijsden Victor Faaasen de Jong Ryoveld Tan Kerckhoreo Alex Faasaen MeU Tert es van der Logt Tot nastakje wordt gegeven Wittebrondiweken waarin optreden Hej Ktka flaflpele benevens de hn Brondgeeat Alex Faassen en Victor Faaueo Beroepen bg de Ned Herv Gem te Neer langbroek de F F J t b de Plaseche pred U Goaderak Beroepen bg de Geref Gem te Capella aan den IJsael dt J Hartwigaen Ct pred iHarmeien Bg dan landbonwer Aï de Wit te Sleio is Zondagavond eene koe door den blik m gedood Het cal 11 NoTember 25 jaar geleden ego dat mr C Fook werd benoemd tot zjin tegenwoordig ambt Tan commissaris der Kooingiii tn de provincie Zoïd Holland Hat Dagblad Teroeemt dat door alle bargeraeesters an dit gewest en door de Staten van Zaid Ho11and den jabilaris een blgvend aandenken aan dezen gewiehtigen dag lal worden aangeboden Uit Amsterdam meldt men Uit de d iamao talg per y aan de Achtergracht is terdag jl eene partg diamanten ter waarde van i 900 tot f 1000 gastolen ten nadeele van een tlgper De Hooge ÏUad vernietigde w ni een vormgebrek het veroordeelend arrest van bet FEVILLETOM 9 J Al de leden van dea kleines kring namen deel aau het gesprek en men bagon alkander te bevallen en zioh wederzgds op aija gemak te gevoelen Z Ifa de lieke man op de kanapé leefde gebcal op en nu en dan vloog er eeo glimlach over sijn bleek gelaat of mengde h een vrooligk acbertasnd woord in bet gaksnrel der anderen Qrsvin Leonore had 100 ala wy reeda zeiden voorheen In auizienlgke ja io do aanziaol IËste kringen verkeerd en geschitterd en xij bad de meeste der beroemde mannen aan welke het einde der vorige sa het begin der t nwoordige omiw zoo rjjk waa bij deM of gene gelegenheid ontmoet legerhoofdeo en staatatieden dichten en grleardeo kanstensan en genieën er warea er in dien tijd velen die tich met dien titd tevreden stelden en eindelijk de dames die beroemd wareo om haren geeat en han schoonheid Het was een achitterende bdangwekkende kring geweest een kring zooala mee nooit te voren noch ooit daarna bij elkander ug ea moet trouwena bekennen dat er naowelijka ooit een iJ geweest ia waarin de menschen zooveel gelegenheid sa aanleiding ronden om uit het daister van bat hyzoDdere Ieren te voorsohün te treden en lieh met 1 konnt garen ea gbbiiksQ aan de wereld hof te Amsterdam in sake de heer H F Bultman Jr en beeft de aak verwezen naar het Hof t s Grnvenbag Ëen trearig ongeval had Zondagavond te aGravenbage plaats in de Chass straat Een onderwgzer die eanige familieleden naar bet station van drn Hnllandscben Spoorweg had vergezeld keerde omstreeks halfacbt per atoomtram naar zgo huis tarng Nabg de Obaaaéstraat Is hg 6f te vroeg van de tram gesprongen óf van het balcoo gevallen De tram ging over hem heen en verbrgzeld hem een arm en een been Nadat hem b i een in de nabgheid wonend geneesheer da eerste hulp was verleend ia bg per brancard naar bet gesticht BronoTO orergebracht waar bg in den □ acht is overleden De keizer van Doitsebland heeft naar wg nader vernemen aan H M de Koningin h gvlegenhrid van Hare befestiging len geacbenkt gegeven een kruis gevorn d door zeven flteenen van cbryoolist in brillaaten gevat in den vorm van een otid Nederlandscb kruia waarTan men modellen kan vinden in een mnieum te lïorlgo naar welke bet vervaardigd is Het kroia wordt met een gouden ketting om den liala gedragen Gisterenmiddag was ten hove een diner ter eere van generaal Von Haboke adjodant generaal van den Doilschen keizer ovalbrenger van htt geschenk waarbg tevens ign nitgenoodigd baron Von den Brinken Duitsche gezant bg ona hof en jhr Van Tets van Goiidriaan gezant te Borlgu thans te sGravenbage met verlof H M de Regentes heeft benoemd tot grootmeesteresse bg de Koningin baroneaso Van Hardenbroek van Bergambacht die eervol i optheven van hare taak by de regentes tot hofdapie lïer Koningin gravin Van liimburft Stirora tot hofdame van de regentpc jonkvrouwe Van de Poll onder ontuefEng van df betrekking van sur intenduote Voorts is miss Ijaxton Winter op de roeesl eervolte wgze ontheven als ËngeUcbe gouver nante der Koningin Da Koninginnen tullen aanstaande Dinsdag 3 November de reis naar het zoidoQ van Fraukrgk aanvaarden en zich via Bazel daarheen bleven Miss Saxton Winter keert rechtstreeks naar Engeland terug op Maandag 2 November H M de Koningin hooft RiHteren eigenhandig aan den hofprediker dr Van der Flier baar portret met baodteekeoing en bijschrift vereerd Zeer talrgk was de schare die Zondag opging naar de Kloofterkerk te s Gravenbagr te tonnen waar zooveel roem verworven zooveel liefde gevraagd on gegeven wordt 1 waar aohooabeul en geeat soo gezocht en gevierd worden waar man het tegenwoordige zoo geheel geniet en van het verledene of de toekomat zoo weinig wetfn wil In dien maalstroom was de gravin te buia geweeit en men moet wel erkennen dat zij niet godaohtelooa met dsn atroom was medegegaan maar ook getieo en gehoord opgemerkt en geoordeeld had en hetgeen aij beleefd bad op de aantrekkelijkste w j e wist weder te geven Niet in lange betogen die ieder gesprek in een gSEelaohap beletten maar door vlugge schrandere geestige pikante zetten welke zij nu en dan ala achtalooa zioh ontrallen liet ala zoo vele vroolijke illustraticn van den golatdelijk rordereoden tekat De gatt bleef van zyo kant volatrekt niet aobter Hoe jong hij ook waa had bij toch reeds een leven vol afwineling achter zich wijl hij èT n b1s de meeate joage lieden van zgn leeftijd iji et bart en ziol deal gsnómen had ann den geducï f strijd die Doitaohland van vreemde heerachappi i bad bevrijd later had by zich met ernst aan eane aiveraiteit aan de atudie gaw d en in en na dien tgd op verre reizea veel vaa de were d gezien en eindelijk hij zijne oude grootmoeder en zyn oom op rijns igeae bezittingen de toorennacbt en den tegen van een eigen haai en van bet kalme buiseiyk Isres genoten Ook daarover werden op dien avond gedachten genit die jniat in dezen kring op de moeder en da dochters zalfs op graaf Eugenins een diepen indruk naakten Het genot van een Usfderijken hniaelijken kring ïvas die menschsc vreemd ij besokouwden dea eigen heard als eene soort van waar koningin Wilhelmiaa voor de aersto maal zon deelnemen aan het heilig Avondmaal Hare Majesteiten bfgaven zich in een galarijtnig met haar gevolg naar de kerk in het Voorhout waar het orgel speelde en reeds een groots schare bgeeo wa De Toerlezer las de wet voor en de hofprediker dl Van der Flier betrad den kanse De gemeenie zong Gezang 221 vrs l en 4 en onderwgl namen Hare Majesteiten met gevolg in de voor haar bestemde banken plaats De Koninginnen droegen een zwart covtuiim el mantel en hoed van dezelfde klenr Tot het gevolg behoorden kamerheer jhr pT Van Pabst van Biogerden adjudant ritmeester baron Van Tnylt Tan Serooskerken ordonnanceolBeier Ie luitenant jhr Van Socbtelen ran de Haera jonkvr van der Poll air inteodante van H M baronesse Rengers en miss Saxton Winter Vóór de komst van Hare Majesteiten hadden reeds plaats genomen o a baron DuTonrvao Beltinchavp oppi r r raoniemeester baron Van Hardenbroak van Bergambacht opf erkamerheer van H M de Koningiu jhr Clifford hofmaarttchalk en jbr Do Ranitt partiouHar seoretarts van H M de Koninsio Hr Mr eerste al al meester baron Bentinck en baron Taets van Amerongen kamerheer Na voorlezing van Rora 8 28 vereeoigde 4U Van der Flier de schare in het gebed waarin bg den zegen des Allerhoogaten afsmeekte voor onze geliefde Koningin an hare moeder Daarna werd Psalm 43 vers 3 en 4 gedongen Nadat de laala e tonen van het naspel waren weggestorven noodigde de bofprediker allen ait aandachtig hem te volgen bg bt voorlezen van het furmnlier van het Heilig Avondmaal en touu de le ing geifindigd was Htonden alle aanwezigen met de Kocingionen op om alvorens plaat te nemen aan den heiligen discb de Oeloofsbelgdenis af W leg geo Toen de predikant zich tot de gemeenti en tot Hare Majeateiten richtte met de vraag of allen met de wooiden van het formulier instemden ward dic met een hoofdknik bevestigd waarna do gemeente Psalm 99 vers 1 en 2 zong Daarna begaven H H M M zich met de leden der bofboudiag aan de tafel H M de Koningin liegentes nam plaats recht tegenover ds Van der Flier Ter rechterzgda van de Regentes zat Koningin Wilb elmina ea eer linkerzijde de president kerkvoogd graaf Vaa Ilogendorp Naast koningin Wilhelmina zaten vervolgen de dames en heeren van de dienstdoende bofbonding terwgl aan de overzgde Tan da tafel ballingicbap eu kenden van het fumiheleven ter aanweruood ieta anders dan tweedracht aorjl en gebrek Uwe grootmoeder begon dk gravin lieonoreDp nadenkenden toon oen er eene pniize in bot geaprek ontstaan waa nadat de jonge man met byzondore Usfd van zyae eerwaardige gnwtmosder gesproken had bUw grootmoeder ne fl walk een ti d en welk een beeld roept gij met haar voor mij nit Uet verledene terug Ik herinner my baar nog slechts nit den tijd mqner vroegere jeugd en bab haar sedert den dag van mijn huwelijk geloof ik nooit weder gezien t j was toen reeds eene beiaarde vrouw en moet nu zeer oud zgn Is ry üo $ altijd krachtig en welvarend en tot zulke reiteo ia staat ala waarvan gij daareven apraakt Goddank ja antwoordde graaf Robert met innige liefde is stem en blik Zjj ia gezond krachtig en vroolyk zg aielt nog ia altaa beUag zi j is beminnelijk en eerwaardig boide eon waar tooobeild eener oude vrouw die mg altijd aan de anekdote omtrent Ninon de I nctoa doet denken volgens welke die beruchte vrouw nog in baar tachtigste jaar hartstocht vermocht op te wekken In alle andere opzichten protesteer ik plechtig tegen iedere vergelijking ssJjner lieve oude groolmama met die beroemde schoonheid voegde bij er vroulgk by maar in dit ae opzicht bntaat er orareeokomst men kan ja men moet eigenlgk op haar verlieven 2 ia een ware zegen zii ia bevallig eo schoon en ij bezit eene tcovemaeht niet sleohta voer mg damea maar roor ieder dia het voorrecht hoeft baar te ontmoeten Maar oud ia zy zeker zoo oud dat niemand in de famili hare jaren he ft aismand haar nog als jong gekend beeft zelfs nw meed r ds verdere hofdigniUriasen hadden pliftla genomen links van dan Hofprediker Ter recbteragde van den predikant warden de plaatsen aan tafel beaat behalve door laden van het Icerkbeatnar en diakenen door vele kerkelgka autoriteiten en hooggeplaatst personen o a den minisier van haiteolaadaobe Zaken Jbr Röell den minister van staat baron M Mackaj hst lid van gedepateeldc staUn Jbr M A C da la Basieooar Gaan het lid van dt n Raad van State Mr U H Hober het lid der Tweede Kamer C J Ë graal van Bylandt den griffier van de Berate Kamer Ur O W Star Noman dan ood miniater J P Havelaar voorts door den tüdalgken pfawas van den kerkeraad Ds VanGheel Gildemeester den oudaten preiltkant der Ned Herv gemeente te sGravenbaga Üa 0 rt en da predikaatea Ds Zgdnar en WcUer Tsr rechter en linkengde van dan voor ganger an dos mede tegenover de Koaingingen aaien aan het U Avondmaal da onderliogen de heeren baron Tb Maekay en L J Wgsman die ook Zaterdag ten paleiKe tegen woordig waren bg de kerketgke beteatiging van koningin Wilhelmina ala lidjnaat vu de Ned Hervormd Oemseut Nadat het Avondmaal door des aaMÜtenden gebruik was riobtte Ds Van der Flier bet voor4 tot d disebgenooten en intooderkaid tot d Koniaginnea Na d bedienrnir van bet H Avtndnaftl da toespraak o bat gebed song de gen nt Gezang 46 vers 4 Toen da Koninginnen van de Avoadnaalstafel opstonden speelde bet orgel Dat HeereD zegen op daal e Na een kort gebed op bar titplaniaen verlieten Hare Majesteiten bet kerkg bouw a keerden In de rgtoigen naar bet paleis terug Har Majeateit de Koningin en de Koningin Regentes woonde des avonds t uur in d Groote Kerk onder gehoor van dr Van d v Palier de dankzegging voor rbet Heilig Avondmaal bg De voorganger sprak naar aanleiding van Romeinea 12 vrs 1 Omtrent het oogttlnk te IJmaiden meldt men nader Het ZondagUorgsn nur Bilbao vertrokken Ëogelsch stoomiahip tHarleyns werd door stormweer genoodsaiikt hier terog Ie keerenen kwam hier weder voor de havsn Er stond een boug zee De Mge boot sUngtrde geweldig Niettemin werd getracht bat tcbip van n loods te roorrien van aitdtn voorgaais krnisenden kotter en ging eeu sloep bemand met de loodsleerliogen Q Gomes J Diinat niet nioht Het moet een sooderling gevoel tga zich waar mee eenmial ala da jongste is opgatr den Ungzamarband de oudst te itsn warden Kn toch ondervinden en gevoelen w dat allen ala wij op jaren komen zeide gravin I oonorr sohoa derophsland roet eea laohenden blik op karen gaat ffHaar uwe grootmoeder kati ar zich eigenlijk ook nial op beroemen daar er voor 100 var ik weet nog een ouder lid onzer familie iu teven is Zij sprak dia woorden op onreraohilligea toon nit en haar oog bleef nog Ityd glimlaobsnd op graaf Robert rusten De jonge nao hmnlwoordde dien blik met groote verwonderiog Nog een ouder F herhaalde hfj frDat ia ieta nieaws voor m Wie sou dat kunnen lijn mgoe grootmoeder ia toob andera in di oode famitiebiatoria n volkomen te buis h JBa even eoad als de barones Agnea op Hagen volgde hg w lehertaend bfj Dat ia vreemd f aprak gravin Leonore en sehndde even met haar hoofd Heeft zij dsn nooit van dea ouden vagebond baron Bruno gesproksnF Ü j kuntnit dien bjjnsnm wel opmaken lieve Robert too zetle sij baar antwoord voort dat wjj ni t v el reden hebben om ona op dat lid dar famili Ie baroemen Daarom heeft uwe grootmoeder vormoedeljk niet van den ouden man gaaproken Die oude Bn 0o moot een karakter zooals gij ons dat van swe gAwtmoeiler beschrijft wel bet xondsriiogat voorkonm BrnnoF herhaalde Robtrt nogmaals docb op nadenkeoder loon n s n blaow diep doordringend oog gleed al hel ware vorsebead over sjne familie r r earveVd