Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1896

mSisêS Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA WlDterdlenst 1896 Aanxevaogei 1 October Tijd vas Greeswlcb eOUDl SOTTÏIDAH 8 61 8 14 4 80 4 67 tl n 1 69 4 8 4 16 6 80 HOTTIRDA M 8 O U D A 10 19 U i0 18 17 1 40 1 44 9 10 9 8 10 17 9 S0 9 40 9 88 10 87 9 81 7 98 8 44 4 18 4 40 8J0 847 8 17 f 4 60 837 t M I 8 qW Ml 04 ii 88 6 ir 6 40 8 47 8 47 I NHAAfl eOCOA 18 08 18 47 M 7 10 7 48 a lB aji OOCVl DEN BAie Zo ermeer ZegwMrd Voorbnr Oeudi ZefenhuiHo MoerklpeWe O 7 SU 1 88 9 89 He e 6 487 80 7 43 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 81 l S 8 44 3 40 4 10 4 88 6 88 187 18 7 68 9 88 9 88 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Ze w f 10 88 1 56 4 63 0 80 9 48 SieT H 17 10 48 8 0 6 04 8 89 9 69 Onuda 8 88 7 60 8 18 9 11 9 47 10 1810 64 18 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 8 607 488 1810 101048 IJ T 11 O H T S O O D i 10 16 10 88 11 38 18 g 08 3 68 4 46 8 14 7 6 8 09 9 07 10 4 10 88 11 66 la ML 4 18 8 84 9 88 10 1 10 48 f wm t 10 69 ll lO 18 11 TÜ8 ij t 6 17 8 88 8 41 8 49 11 eH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 48 lt 1 10 8 18 4 17 6 86 6 88 8 88 81 7 60 8 81 9 8 8810 88 11 0 11 48 Ol Oll UTtlCRT ioide 8 80 8 87 7 18 7 BBC 81 9 88 168 10 19 10 67 18 88 8 80 8 17 Oude 6 46 8 64 11 14 8 87 Weerdea 6 68 7 3 8 18 t f 11 91 ai48 8 84 Utreekl 8 13 7 48 8 88 9 64 10 61 11 48 l 7 8 08 8 80 I New Amiteidam f Stool Woeoidw O o V U A A HilTERBAH Ooude 87 8 81 9t8a 10 87 18 10 a lli H U imtardeB CM 8 14 8 87 lOJii I S 1 18 8 18 Stopt te Nocldoip LeidiobendeQ es Blejew k KraUwcg ea Hekeadoip 4 41 8 61 6 66 S1 10 17 10 80 7 10 10 34 8 17 7 18 8 48 10 41 AHBTtlDA M O ü D A AutenUaCSL 7 18 8 16 t 10 48 8 84 9 61 G i e 7 aa 8 18 9 14 1 1 lt ll 18 88 8 48 8 88 lot te Oeide IWeiftn lii neer lenet it niet op 10 11 u t lUI KoöouD p Kngpar ea de sMioofli h MoItDMr uur geaMmd itoomichip Nr Teal maooflaneeren kwftin deitoepUaftisyd ea ging de loods de itormladder op na tweern door het geweldig rolleii der boot teroggeworpeo te zgo Toeo bet deo loodii da Teel iDipenaï ig en moeite stodelgk gulukt wsi aan dek der boot to komea bemerkte by tot zgo groeten lehrik dat de loodieloep iomlddeli omgeels a wei en de rier roeiers ia see lageo Door bet loeieo der wiad eo bei geweldig slaan der zee t en bit echipt bad bjj raa het Treeseiyk ongeluk niets bemerkt evenmiB bet angstig geroep der bulpbeboeTendeif geboord Óelokkig had de ptaarmao fan dft Harl7o bet cogelak gezien en onverwyld ri0 P iiao reddingsboeien en alles wat grgpfaiar was in ee tot redding Ken boot nitzetten was door bet zwaar slingeren der boot en de faooge zee niet mogeiyk Ëen toegeworpen reddingsboei werd door F Koyman bemachtigd met behulp waarsau bet bem gelukte naar den loodskotter te gaao hg werd daar aan boord opgenomen Als door een wonder wierp de kapitein ran do sHarljDc een Iga juist rond het hoofd van P Kuyper men baalde dezen persoon daarmee geheel uitgeput aan boord der boqlt doch de leerlingen C Qomes en J Dienst kendeu door nitputting de toegeworpen lynsn niet rasthou den en zija jammerlijk voor aller oogeu verdronken Beiden waran gehuwd en een ran ben laat ook twee kinderen achter By het biDDenkomen van den kotter gevolgd door da tHarlyn bemerkte men aau wal door bet ontbrsksn der sloep spoedig dat iets niet in orde was en toeo het ongeluk bekend werd wu geheel Umuiden onder den indruk Het ontworpen program der Liberale Unie wordt in de N R C t aau een nadere beschoDwing onderworpen Zooals men weet is daarin opgenomen eeu hervormingiprogramma enkele beginselovsrwegingen daaraan voorafgaande en eea programma van urgaatie s De bekende phrase dat de bevoorrochtiDg in het kapitaal most opboodsn zal meeut de N R C tot niet leel leiden De uiteenloopende denkbeelden daaromtrent zullen daarvoor een hinderpaal zjjn Waarom nn aan het eerste pont het eenige dal men reeds vroeger op den voorgrond plaatste hek tweede de bandvaving van onze oonstikationeele instellingen en volkarechteu l n eiken aanval van welke zyde ook ondernomen toegevoegd is vindt de N B Ot in ds toeliekting niet opgehelderd Moet zy dienst doen om positie te nemen tegen de sociaaUdemooraten of tegen die radicalen die afsebaffiing der Eerste Kamer in hun vaandel sobryven of tegen wie anders Mede aoht de N U Ct het zonderling dat terwyl men lich verder van beginsel verklaring onthondt deze alleen ten aanzien van die twee ponten is nitgesproken Wat het hervormingsprogramma fl betreft meent hel blad dat bet bestdur niet doof is gebleken voor de van verschillende zyden gemaakte opmerkiug overdegreo eafmettogen Vandaar waarschynlyk de keuze van bet zevental dia als dringend worden besobonwd Deze wyze van doen vergelykt de N U Ct net de methode van den winkelier die een aeker getal waren ten dadelyken verkonp uitstalt maar daarby on zyn klanten te doen zien hoe goed hy gesorteerd is in zgn prospectus een aantal andere goederen vermeldt die op latere aanvraag verkrygbaar ryn Als de partyen algemeen dezen weg inslasn lal het een wedren worden wie de andere kan overbieden Het program der urgentie het boofdbeitandeel van bet stuk zou de sympathie der N R Ct kunnen wpgdrageq ware het niot dat in de overw ingen Wfird verklaard dat de Liberale Unie van de te stellen candidaten verlangt dat zy instemming betuigen met de strekking vkn het geheelehervormiagspro auima Dit locb stuit in dat by de verMeziugon 8 40 1 47 8 84 9 1 9 1C 7 at 7 88 7 89 7 4 7 88 8 88 7 Ooud Moordrecht Nieu verkerk Oepelle Botterdun 1 4 88 8 8 8 14 6 81 8 87 8 88 8 8 11 8 19 8 86 EoUerduB 2U 7 48 8 47 1X7 68 8 68 T 8 07 9 08 1S 40 18 61 1 08 11 80 11 41 11 68 Oepelle Mieuwcrkerk Uoordiwht Boude ta 1897 door de aangesloten kies vereen igingeo niemand voor de Tweede Kamer candidut zal gesteld worden dan die hst Takkiaanscfae siaodpunt ten aanzien van bet kiesrecht inneemt Hierin ziet de N R Ct c een voornemen om den strgd over het kiesrecht bij de stembus heropenen iets wat io tegenspraak is met de verklaring dia men deo aangesloten vereenigingen wil laten afleggen dst de omstandigbeden mieebreDgeu kiecrecbthervorming onder de urgente maatregelen voor hetoogenblik niet op te nemen omdat boe onbevredigend de tot sland gekomen regeling van bet kiesrecht ook moge wezen bet eisch van goede staatkunde is niet op eea nieowe aan te dringen zoolang de ervaring omtrent de uitkomsten der vastgestelde kioswet met betrekking tot het aantal kiezers nog geen uitspaak heeft gedaan c Met het oog op de maatregelen door Je aodore partyen te nemen acht de N B Ctc het waarschyolyk dat men van liberale syde alle krachten zal moeten inspannen om het goede waarvoor men steeds gemeensobapprltjk gestreden beeft te behouden Inzonderheid zal het roepen om protectie loider gehoord worden Dat men zich niet kot een n atief program mag bepalen en niet aikslaikend onder da lens b V van anti protecfionisme tsL stryde mag trekken stemt de N B Ct c volkomen toe maar iets anders is bet om met hetgemeeoscbappelyk i e aar vooroogen willens en wetens by de stembus voorwaarde te gaan stellen die zooder tot eenig practisch resultaat ke leiden van elkaar vervreelnde liberale krachten die t n in bek behouden van bet goede wat wy bezitten en in hst tot stand brengen van verschillende hervormingen totsamenwrrking met elkaar berpïd zouden zyn Dat is een zslfmoerdeod bedryf Tegenover dit streven viiu het bestuur der Liberale Unie te waarscbnwen nn het n tyd ia rekent de N R Ck plicht Tu den taatsten tyd gingen van den kant van liberalen die in den stryd over het kiesrecht aan de zijde der Liberale Unie stonden verschillende stemmen op die op toenadering onder de liberalen aandroDgAD Van hen mag verwacht worden dat sy met kracht tegen den toeleg van bet Uoiebestnnr zulten opkomen eu wy vsrwachten dat met hen een groot aantal liberalen in den lande zu len instemmen VERGADERINeVANDENÜEHEfiNTERAiD VRIJDAG 28 OCTOBER 1896 Vervolg De Voorzitter Nn is aan de orde de be grooting der Inkomsten Volgn 1 3 worden goedgekeurd Volgu 4 60 Opcenten op de hoofdsom der betasting op het personeel f 26943 33 De baer van Galen Ik wenschte dezen post nog aan te houden De heeren Vingsriing en Derokseo onderstenufn dit Dit wordt goedgekeurd met 9 t gsn8stem Volgn 5 wordt goedgekeurd Volgo ti Plaatselykfl directe belasting f Ü20Ö0 De heer van Galen Ook deien post waosob ik nog aan ts bonden Wordt goedgekeurd VoIgD 7 14 wordeo goedgekeurd Volgn 15 Opbrengst van sehoolgeld lager onderwyi f 10878 80 De heer van Qalen Ik wenschka to vragen wuruB deze basis is genomen op de tweede Burgerschool voor jongens staak het schoolgeld uitgetrokken van 24 jongens en er zyo er 34 De Voorzitter B en W moeten toch een baeis aannemen ea die is op 1 Jali aangenomen op dien datum gingen er 24 leerlingen tchool en deg eu die u ingelicht heaft is niet goed op de hoogte De Gemeente ontvanger geeft ons die getallen op 1 89 3 60 10 89 10 88 10 48 10 48 10 08 10 16 10 87 8 01 8 18 8 88 4 87 8 08 8 80 8 7 30 9 4 n 07 l lt 7 81 I U De heer van Oslen Ik beweer dat er nu op het oogenblik meer jougeos school gaan kao dat on ook niet oj egeveo worden by den aanvang der cnrsas zooals op bet Gymnasium en de Burgeravoodsehool De heer vau Goor Het is slechts een raming bet kan zeer goed zyn dat er meer ontvangen wordt maar wy moeten toch een basil bvbbeu De heer van Oalen Het is maar om verkeerde gevolgtrfkkingen te voorkomen dat ik voorstel het by het begin van een nieuwe cursus te doen De Voorzitten Wy zouden gaarne uw wenieh opvolgen maar de gemaenkewek z t dat wy voor 1 Sept de begrooting moeten indienen Volgn 15 wordt daarop goedgekeurd Volgo 16 37 worden goedgekeurd Volgn 38 Bydr en vau hek ryk ia de kosten van het lager ooderwys f 15486 40 De beer van Galen Is bet niet wenschettjk dit bedrag met f 360 te verhoogen De Voorzitter Dat kan niet anders Vo go 38 wordt goedgekeurd Volgn 39 44 worden goedgekeurd Volgn 45 Geldleeuing ter voorziening in de kosten van openbare werken f 11755 Nu zyn tevens aan de orde de volgn 4 ea 6 De beer van Goor Ik heb my niet willen verzetten om volgn 4 aau te houden maar indien e beer vau Galeu die 60 opcenten wil gaan verlagen doet hy een cadeau aau bet ryk De wet op de personeete belaeting treedt waarscbynlyk met 1 Jannari in werking en nn krygt iedere gemeente het daarvoor uitgetrokken bedrag van bet ryk dus wy moeten dezen poik afscheiden vao de anderen De Voorzikter De heer van Goor stelk dus voor volgn 4 goed te keuren Volgn 4 wordt daarna goedgekeurd Aan de orde Volgn 45 eu volgn 6 Dh beer van Galen B en W stellen voor om f 11755 te leenen ik kan daar uiet met medegaan omdat hek motief voor de verstrating der markt te teenen niet opgaat wy hebbeu verleden jaar buikengewone ontvangsten gehad en ik geloof dat het geen nieuw werk is het is het gewone onderhoud en dat kan ook wel nit de gewone ontvsngiten bestreden worden De beer Jager In het Bapport beeft gestaan dat het geen verstratiog maar een vernieuwing is De heer Viogerling Wanneer wy leanen dau is dat voor bet volgend geslecht daar de Markt over 10 jaar weder zat moeken worden verstraat De heer Jager Ik geloof nieb dat over 10 jaar de Uarkt wederoqi zal behoeven te wordeo vernieuwd De Voorzitter De laagte verstrating van de Markt is geschied iu 1848 De beer van Gateu Het is volstrekt geen nieuw werk er worden oude steeaen by gebruikt het behoeft niet in eens te geschieden met een brug zooals de Doelenbrug is dak wat anders dat moet in eens geschieden wy moeken niet gaan teenen om de inkomstenbelasting Ie verminderen De heer de Bfadk D tt in 1848 de markt is verstraat is beet mogeljjk maar in de 25 jaar dat ik hier beu is de Markt wel driemaal erskraat het is eenvoudig eene ferskrating De heer van Goor Ik zie geen bezwaar om voor buitengewone werken buitengewone inkomsten te leeneu en de hoofdetyke omslag op 3 pot te brengen De heer Dercksen Als bet nu eens trof dat er veel verstraat soa moeten wordeo dan zouden wy nog meer moeten leeneneu daarom kan ik met het vooratel van B dn W niet medegaan De heer vau Goor Ik denk my terng voor twee jaar toen de heer Derokseo wilde teenen om de inkomsten belasting minder te doen syn en nn hoor ik jnlat het omgekeerde van dien heer Ik vlei my dat wy door buiUngewona ontvangsten niet zulten behoeven te leeoen 7 17 3 87 8 10 8 88 8 44 4 18 7 88 8J0 6 89 8 60 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 Dtraoht 88 7 60 9 9 8S Woerdea 6 63 8 11 Oedeweler 8 18 Oogde 8 88 8 84 10 10 De beer van Galen Ik stel voor dezen post met f 6725 te verminderen De bh de Eaadk aa ViagarUng onderateanen dit De Voorzitter De heer van Galea vergist zich daar de verstrating op dezen post wordt geraamd op f 7895 dus zou daarmede dia poet moeten verminderd worden De heer vu Galen Dak is te vindao nik den post voor onvoorziene oikgaven De Voorzitter Dan komt u n ta kort U stelt voor volgn 6 met f 5000 te verhoogen en de onvoorziene uikgaven met f 2895 te verminderen De hpor van Galen In Rotterdam heaft men by een raming der begrooting van 7 mille slechts een dertifl daizand gulden voor onvoorziene uit ven die behoeven hier too groot niet te zyo Da hb Dercksen en Vtngerliag ondarekeanen dit De heer Noothoven van Goor Er ii war kelyk veel te zeggen voor het voorstel van B en W om die teening nit te sehrpven schrappen wy deten post laat dan de heer van Galeo reohk door lee gaan laat hg Jan de inkomstenbelasting met f 3000 verhoogen de gemeenteraad atelt de eyfers dier betasting vast maar nu B eu W zelf bet voonttti doen om de inkomsten van 4 op 3 pek te brengen is het niekgeweaseht f 3000 af te schryven vau de Onvoorziene ai avon De beer van Galea Met de begrooking van bek vorige jaar iu handen zie ik dat er f 79000 meer is ontvangen dan geraamd is soodat de beer van Goor zich niet ongerast behoeft te msken dak er eens overschrgviag gevraagd zal wordeo bet ia juist eea spoorsl om zuinig te zyn De Voorzitter Wanneer dat overeobot soo groot is is dat jaist door een leening De heer Dercksen Ik ben eeu voorsUoder om de burgers zoo min mogslyk balattiag te laten betalen maar ik find hek geen geaonde toestand dak er geleend moak worden om da inkomsten belasting te verminderen daar wordt de znioigheid niet mede betracht bovendien heb ik gehoord dak er weder een ruimere winst der gasfabriek ton kunnen komen en wanneer bet nog een geheet nieuw werk au was dat wat auderi het is geen nieuw werk de etsenen sntten wordeo gebruikt ik beu er niet voor om de burgers een rad voor de oogao te draaien De beer van Goor Ik moet werkelgk opkomen tegen het gezegde van den heer Dercksen by wil de boofdelyke omslag vermeerderen en de ref eering is juist mek eeu ontwerp bezig om de finantiën der gemeaateu kegemoek te komen De beur Jager Ik zou my niek hier inge meogd hebben ik ben tevreden met de begroo ting zooals die door B en W is opgeeteld maar ik wensch my uiek te laten aanleunen dat ik de menscheo een rad voor de oogen wil draaien er mankeert nog maar aan Hoera Heere De heer Dercksen Ik zeg dak het niet vooricomt uit beznioigiag dat de percentage wordt verlaagd en dan noem ik dat de meascben een rad voor de oogen draaien De heer van Goor Wy leunen voor buitengewone werken De beer de Baadt Het ia niet ooodig de Markt iu syn geheel te verstraten het kao evenals met het dak van het stadhuis voor de helft geschieden hek is een gewoon onderhoud De Voorzitter Mag ik den beer de Raadt opmerken dat volgn 81 is aangsnomen De beer de Raadt Er was geen sprake van leeneo De heer Deesiogi Iu principe kan ik niet medegaan hier is bet een groote reparatie dia men wel eeu vornienwing kan noemen en boewei eene laenlng niek zoo prettig is zal men de gemeentenaren met pek aaar ten goede komen zoodat ik voor zal steramen De heer Viogerling Wanneer man zich wil ontlasten vaa vermindering der belasting dan mo k men daarvoor niet gaan teenen ik vied geen vrybeid daartoe Da beer van Galen Ik wensch volgn 45 te ürlagen met f 7895 8 86 8 48 8 61 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 88 7 89 8 8 8 18 8 98 9 3 9 10 7 88 8 6 10 40 IJ IS 10 69 11 80 10 4 9 37 9 47 8 84 10 01 10 07 7 46 8 86 10 84 84 ï1 7 46 8 48 18 7 4 4 46 8 49 8 48 11 Da bter van Goor Ik zal er tegen stem len ik vind de verlaging van pet niet fictief Het voorstsl van dan heer van Galen wovdt in stemming gebracht en verworpen met 13 kagea 4 stemmen Voor skemmen de hb van Galeo Derekeen Vingarliog ea de Rasdt Volgn 45 wordt zooder hoofdetyke skemmiuR aangenomen evenals volgo 6 De post onvoorziene uitgaven wordt aUno vastgesteld op f 6534 14 De geheele begrooting wordk daarna in ont vangsten en uitgaven vastgesteld tot een bedrag vaa f 324888 14 Nieta meer aan de orde zynde wordt de ergaderiog dpor den Voorzitter gesloten Baitenlandsch Overzicht Zondag zyn in Zwiteerlaad d verkiezingen gebonden voor den Natioualen Raad Er komt over t geheel geen verandering in den staod der partyen Te Lacerue werd een radicaal gekozen Te Geneve aegevierde de democratische rty tegen de radicale Te Bero was bek aantal skemners op de beide social is tiicbe lijaten gering In de Gnbaaosche proviueïe Pinar del Rio lyn zes Speansche colonnes begonnen met de operaties t en Maceo Zy trachten hkm terng te dringen naar b t gebergte sn Las Lomas waar hy een beslisseodeo slag zon moeten aannemen De boeren in de proTincie PJnar del Rio faebbeu bevel gekregen om zich binnen acht dagen aan te sluiten by de Spaauiehe troepen op strafle van te worden beschouwd als muiters Eenige dageu geleden wist Max Hardan iu sya blad De Toekomst hek opsieobarende nieuwtje te vertellen dat er onder Bismarck s beskaar eene ondubbelziaaig geredigeerde overeenkomst bestond waarhy Czaar Alexander tU aan bek Duit cheryk de welwillende neutraHteik ven Rusland waarborgde voor hek gevat dat Frankryk een aanvallenden oorlog begon Onder Gaprivi zou die OTereenkomst echter oiet verniened zyn Rusland zoa daarentegen met Frankryk in intieme betrekking zyn getreden omdat de Bertyoscbe politiek zich skerk ovei af aan Poulfche en ËugeUche sympathieën De namb Nacbricbieoi uu weet hiervan meer te vertellen in eeu artikel dat blykbaar door Bismarck ia geïnspireerd Wel wordt hierin niet gesproken vau hu ondubhelzionig geredigeerde overeenkomst maar toch gesegd dat Rusland en Doitscbland tot eau het jaar 1890 het met elkander voU maakt eens waren hieruver dat werd een ven de twee rykeu aangevallen het andere welwillend neutraal soa blyvei Als voorbeeld haalt hek blad oikdrakkel jk aan als Daitsch laud door Frankryk aaDgevalleo of als Rusland ongeprovoceerd aangegrepen werd c Terwyl verder in De Toekomsk de zaak zóó wordt voorgesteld alsof Alexander HI die overeenkomst niet vernieuwde omdat Bismarck gevallen wis in wien de Czaar voldoende verlTonweo skelde zegt de Hamb Nacbr te weko dat het niek Rusland was dat wegens ontateramiog over bet optreden vtn een nieuwen rykskanselier maar dat bet graaf Gaprivi was die bet voortduren van deze wederzydsche waarborgilig weigerde terwyl Rusland er zich koe ben verklasrde Daarby kwam n bet vriendschap pel yk optreden tegenover de Polen dat de Russische regeering deed vr en wak toch wel de be keekenis van deze Polen sympathie in Pruisen moebk zyn Het was verklaarbaar dat Rusland achterdocht kreeg en zicb herinnerend de Earopeeache antiRuasische coalitie io den Krim oorlog zeide Wy moeten trachten in E6ropa een vasten bondgenoot ke rygen Vroeger hadden wij gerekend op het verbond der drie keizers en daarna althans op bekhuis HoheuKollern nadat de macht daarvan zoozeer was uitgebreid Maar als wy iu plaata van aan deze syde betronwI veB steun Ie vinden wanneer wy in moeilykheden komea moeten ervaren dat daar de Poolscbe aangelegenheden worden behaifdeld op een wyze die niet anders dan vyandig tegenover Uaslaod kan bedoeld zyn dan moetan wy traehton langs anderen weg een atenn te vinden die overigens totdnsver voor ons niet beslist aantrekkelyk ie geweest Volgens Bismarck s orgaan ia aldos de toenadering tusachen hek absolute Czareudom en hek repoblikeinsche Frankryk tok stand gekomen door de politiek van Giprivi die Rusland noopte om een waarborg in dit land te zoeken Het trekt teer de fandacbt at er aldoor gesproken wordt van Caprifi s politiek terwyl hak toch algemeen bekeud is dat de Keiaer zalf zoowel wat de binneolRudsche ali wat de boitenlandacbe politiek betreft d richting aangaf en jaist in dien tyd een bezoek aan Engeland bracht De aanval die zich tet en den vorigen kanselier richt is dus eigenlyk op niemand minder dau Wilhelm gemunt Zal overigens da regeering het zwygeu doec tot de verklaringen van bet Hamhurgeche blad Da sVoas Zeit zegt dat ze niet magzwygen maar met de waarheid voor den dag komea Het Berl Tageblat wijst op en font io bat artikel van de kHamb Naehr c Da sohryvar heeft over hek hoofd gaaien dak da vervraabiding tn acben Rusland en Duitschland reeds vaa langer dagteekening is dau 1890 De verbanningen au Russische onderdanen uit Pruieeu ao de stryd k eo de Ruaeiaohe effecten die nog in Bismarck a kyd vielen warea slechks bet rimpelen vau deo waterspiegel dak koonde dak onder het oppervlak alles niet meer was als vroeger Andemn weer vragen sieh af wat hek doel is van de ontholIing jniat in ddsentyd Eu dan meenen se dat er Wflliobt ondanks da sterk BBti DuitBcbe bonding van de Ëogetscfae pers tdch van Hof tot Bof pogiuKeu wordeo gedaan om met een beroep op bet gevaarlyke van een Russieeh Fraasch erbond Eat eland en Duitschland weer dichter by elkaar te brengen Daarentegen te wmarschnwen als by voorbaat was dan de bedoeling van het door Bjsmarck geïnspireerde artikel We zullen er denketyk wel meer van hooren Want de zuk die hek geldt is van te veel belang om er geen of weinig notitie van te nemen Teniy de regeering bet geraden acht om bet stok der Hamb c eeovoadigals sconranteogeschryfc ke behandelen Bet bericht dat voret Ferdinand van Batgary heeft besloten de Sobraoje ta ontbinden heeft Reuter reeds medegedeeld Nadere byzonderheden daaromtrent weet de Agence BaIcaoique te melden Zy schryft o a Het rapport door den miuisrsrraad gericht san vorst Ferdinand ter verdediging van het voorstel hekwelk Kamerontbinding ten doet heeft brengt allereerst in herinnering den stryd welke door alle patriotten aangebonden is t en het Troegere refteeringssysteem Door den ongeregetden to3siand des lands badden de partyen onderlinge gmchilleu aan kant gezet en waren zy samen opgetrokken tegen wat zy verkeerd achtten De vorat heefk met deze stroomiog rekening gebonden zegt hek rapport eo hek volk heeft vertrouwen gestald in de mannen die aan het bewind waren zouder dat er govraagd werd naar de party waartoe zy behoorden Thans is de toestand geheel gewyzigd De nationale wil om te geraken uit den twyfelachtigen toestand heeft zyn uitwerking getoond dank zy de wijsheid van den vorst en bet optreden der Vertegenwoordiging De vorst is thans erkend eo de toestand van hek land op wettelyken grondslag gebaseerd Nu ontataan er echter stroomiogen onder bet volk welke in verband staan mat het grondwettelyk leven Nd de regeering dn taak heeft volbracht waartoe zy geroepen was komen raagikok ken van poiJtit keu en maatschappeiykeo aard aan de oVde De reneering heeft gedurende baar tydperk het naiiuuale ideaal in vervolliag gebracht eu hek volle vertrouwen genoten der vertegpnwoordiifinKi zooals bewezen wovdt door de groot mA rderlieid waarover zy iu de Sobraiije beeft kunnen beschikken Maar het volk heelt recht zich uit Ie spreken orer de richting welke het thans gevensoht acbk en daarom is een beroep op de kiesgerechtigden ooodzskeiyk Door dere overwe gen gelt id heeft de ministerraad den vorst voorgesteld de volksvertegenwoordiging te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te sehryven tegen 29 Nov De thans ontbonden Bulgaarscbe Kamer is gekozen in 1894 teen de beer Stoïloff kennende de plannen van vorst Ferdinand allereerst zorg had te dragen voor het verkrygen eener meerderheid welke zich niek zon verzetten tegen een verzoening met Rusland Hy was daardoor geaoodzaaakt zegt de Weener correspondent van de Standard om elke hulp aan te nemen welke hem geboden werd eu daar de party van Stambotofi eo van Radoslavoff zyn verklaarde tegenstanders waren moest hy zich wenden tot de gematigde Rassiicbe party welke hoofdzakelyk zetelt inZuid Bulgarye De hnlp dier party was nog niet voldoende zoodat hy een beroep moest doen op de aan hangers an ZankofF Deze positie was nikerst moeiljjk voor een Cbnservakierea premier die niet minder daa vier plaatsen beeft moeken inruimen aan de gematigde Rusiophilen De Zaukovisüu hebben evenwel eenige dagen geleden per circniaire bekend gemaakt dak lij zich beslist van de regeering afscheiden Dit besluit moet genomen zyn nit ontevredenheid over de houding der regeering by de verkiezingen en de boitenlan scbe politiek welke oor haar wor gevolgd Zy hebbeo zelfs een scherp vyandiga hoodyig tegen het ministerie aangenomen Maar tdch twyfelk de genoemde correspondent niet aan een nieuwe overwinning ran deo beer Stoïtoff Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Oct Sophia Wilbelmioa ouders G Kooy en P van Houten 24 Johanna onders J da Groyl en A G Valke 25 Johanna oaders J van Rgswyk en M van Hesse Gornelis onders C Loendersloot ea M J Bakker OVERLEDM 25 Oct J van Dam 3 m J F Kriek 19 j 26 N vanderHeij buisvr via J Versaal 77 j 27 P J van liseuww 09 j REMXiSGEViXG ÏÜ11CSH S811I w Ln o ta ecHAwi o hixdu ACSSBN TEIOOUAIUI BURGEMEESTER oü WBTHOÜ DBRS n iOUDA Gelet op rtt 6 en 7 der Wek u den 2n Joni 1875 Suetebled No 95 Breegen ter elgesieene kennis dek op de SfKreUrie tèr tieie ie gelegd een teneek mek bijlegeo Ten A See om TerKoneing kok hel opricbten eenir emederü in hek peraeel elegen een de Weohkelikreek Wyk P No 174 Kedeatreal Iwkend Seokie E No J0G2 D k op Dinedeg den 10 Noiember 1896 de nemiildagi ten 1 ore op bek readhnie geleganbeid ie om keiweren kegen de geTresgde ergonuing in te brengen en dek gednrenda driè degen Toor dien deg op de SeoreUrie der Getaeenke Ten de ter leke ingekomen echrifkaren ken oorden kennie genomen Öonde den 27 Ockober 1896 Bargemeeeker en Wekboudere Toornoemd I a L MARTENS De Seorekerii BKOIJWER Nieuwe Zending Parapluies A V D os Az Kleiweg E 73 73a GOUUA Beurs van Amsterdam ts OCTOBKB Vrkni I 101 iloikn HesHLiNU Reit Ned W S S 99 99 itito litn dito 11 ilito iilü tliln S lluNOi Otl i uill 1881 88 4 Itiui InseUrgving 1868 81 K 88 8l i 4 OoeieNR Obl ÏD pApicT 1868 S dit i ia zilver 1868 5 FoRTroAL Olil mit o upon 8 dito tioktt 8 s 8V 9TV 104 86 67 18 11 o 94 ♦ 1 100 96 49 818 86 100 B6 100 199 138 BuUiNU OU Binnenl 1894 i dito ïrfons 1880 4 dito büKilki 18811 4 dito bj Hope Uia UO 4 dito 1b goud leen 1888 6 dito diro dito 1884 6 SpAHje Psrp I tcliulrl 1881 4 Tun IBH Ooprdinr een 18D0 4 Gro laoning loiie I dec Io nieg oerie C l HD Ars Kil V M I8U8 Zimco Olll BuU B li 18 0 6 VesltzUBLjl O il 4 0Qhe 1S81 99 AvsTRHDiH ühlt at eu 18B8 A RoniieDiH Blid leen 1894 3 NlD N A V Heiido v end Areudib Tiib Mg CailiA sim D li Hiuittohal pÜ dit Arn Hvpoiheekh pindbr 4 Colt Mg dor VoriteDl ealid llr Hjpolhoekb pindbr S Nederlivndicbe beuk aaod Ned Hanilolaiestseh dito 68 N W 11 Hyp h pandbr I 88 Kitt Hypotheekb pandbr S i 100 rtr Hypjtboekb dito S i 1 IO Ooari KR Oosl Hong bank aiod 188 110 86 108 sosr 814 101 60 BS s 184 97 697 78 101 101 100 98 U7 U a 1 48 lOOl 18 lÜ 71 losv BlBL Hyp ilheekbank psndb 4 i AüBRiKi Equ t hypoth pandb 8 Meier L O Fr L en eert 6 NtD Holl IJ Bpoorar My asni Mij tot Kipl r 8t 8p aand t ed lod Bpoonragn aand Ned Znid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito t rTM ir Biu rwl l887 89 A Eob 9 101 2nid Ital Bpirmg A H obl 8 PoLiN Wanohau Weeuee aand 4 IlSL flr Ruia Bp r Hü obl 4 Betilicbo dito aand Pealowa dito aand S Ivaug Dombr dito eend t Knrak Ch A toir p kap obl 4 dito dito ooiig 4 IS 167 487 11 lil 107 107 lOI i 101 IISI HOI U6 11474 AKBBiRt rent Fae Sp Mi oU 6 Chic fc Worth W pr C r eend dito dito Win 8t Feler obl 1 Denier k Rio rir Bpm lelC e Illinoii i tral obl in goud 4 I Juiir VVaabiillfiCert T aend Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Miia Kansas t 4p 1t pref aand N ïorkOntariohWeat aand dito Penna Ohio oblig O egon falif lehyp In goud 8 8t Faal Minn h Manil obl 7 Un Pac Hoofdlije oblig 6 dito dito line Col Ie byp O 8 Casaiia an Sonth t ort r aand Tik C Ballw h NsT 1 d c O Amsterd Omnibus My aand Aottcrd Traaweg Uaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 8ted Botterdam aan 3 BlMiiF Btad Antwerpen M ty Stad Braaa 1886 V Homo Tbeit Kegullrdesellicb 4 OeeriNR Staetakening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S rANJC Bkd Madrid 8 1888 Ifu Tei Bee Hyp SpoU eert LlJijl SU brieraa geadreeewrd eu oo Wkeoden gednrende de Ie belfk der maud MA 1896 ea terng te Tetkrygen door kuaaeheakomsk Tao bet poskkaukoor te Uooda Verionden san GOUDA M de Hoog a OrBTenhaga Schalkwijk t Boa Rolkerdanii J Larie AmaUnUm J Damgórgea Keulen Dn üireckan ean hek Poetkaatow VORSTEK Advertentiön Voor de ele blgkan ran deelneming onderTunden bg hek oTeiljjden Tan onie geliefde Bebasrdineker MeTronw E LULIUS Tein GOOR Roxaiiii beknigen g ouaan hart Igken dank J M NOOTHOVEN OÓOR J A F NOOTHOVEN Ti GOOftRotar riü Lmauao Gouda 20 Ockober 1896 Aan tie Stedelgke Oaafabfiek te Gouda wordt GEVÜAAOO epi BOKKUOUDER op een tractement vnii J 00 sjaars De benoemde zal zoo sjKiedig mogfelijk in dienst moeten treden SoUieitatiën vóór den i November a in te zenden bij den Burgemeester lUn int tf Staat firaaAMN iiooMprua Venbieileliet MWWWHark jgdllkllehud Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen sae door de den Staat Hamburg veweerborgda groote Ueldlotsrij waarin nker 10 Mlllloen 740 090 Mark gewonnen moeten worden De prifun san de e veel voordeel biedende Geldloterü die volgens het plee aleobta lllf OOO loten bevat tgn de volgende De hoogste pr js s erenlneel 800 000 Mark Premie vaa 300 000 M i 46 prolan SOOO M 1 prüs a 800 000 M j lOOpr itni 3000 M 1 prgs 1 prgMn ip ü Iprgs 1 prijs Iprgs i prijsen Iprjjs 8 prjjten 100 000 M k 78 0011 U k 70 000 H i 65 000 M k 60 000 M a 66 OOO M il O OOIIM 106 prgsen i 1000 M 7Slprtiieei 1000 H 1848pr juDi 400 M 48 prgaen a 800 M 188 prgi ilOO 160 M 35817 prgcana 1B8 M 8961 pr al84 104 lOOM k 40 000M S49pryi 7 48 IIM k 10 000 M totaal 16 140 prgxen llprijienk 10 000 U eo wordeo deae in eenige maanden in 7 klaasen uitgeloot De Hoofdprgs in de lÉlaaae b lreaf Hark 60 000 alijgl lo d l tol 85 000 M n de Se tol 80 000 m in de ia tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de6e tot 76 000 H in da 7e tot 100 000 H en met de premie van 300 000 M event tot 800 009 Mark Voor da eerste priiitrekking die oBeieei ia vastgesteld kost een geheel origieeel lot slechts duld 3 S0 eeu kalf ori ïioeel lot sleohU iuld I 7B een kwart origineel lot alvchta Uuld 0 90 De inleggelden voor de volgeode ktaaaen aoo ala dr tipt lijst der prljMB l jn uit bet ollioieele trekkingsplae voondeo ren bet Wapeu van den Slaat bigkbaar rn verfeed ik detea Ptan op sanvrage gratia lad re deeteemer id de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaeta gebed hebbende trekking de oBloieele trekkingslgst De nitbetellng en veriendieg van de pnjzen geschiedt door mtj direct en prompt aan de winnera en onder de atrengste geheimhouding te ledere liestelling ken men eenvoudig ff f per postwisset opgeven Men wende sicb des met de aanvraag om tosxeuding ven loten voor de apoedig plaats hebbrnde trekking soo spoedig mogelijk of uiterl k lot t oeroBBH k met vertranwea tot Samuel Hoclisclii r sesr Bankier en Wissel kantoor in HAMUUIIO Doitschtanil slsls H oneeliedeirkels ea l Aakkelykste poramiddsl voor B isia ea vooral dames sn tOotferaebueuweik la dl Apprtlour van C N KMar ft Ca Sf leHII Ieilltair M