Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1896

No 710T Donderdag SO October J806 35s e Jaargang miwm mwm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Markt De uitgave dcïer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afionderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nüdd 3Dd€ra elq3e Xjoo p5o3nLg en E V H A A O ZWEERS Oo t Haven 81 oninklijke MaelilnaIcVabrlek DE mamr TAN II IV van 8chaik Co germtigd te g Oravenhaye Mepplertlraat en naby de Regeutesielun Eofleveranciers TAN Z IL den Koning vanBelgiS INDIEN Gijl0EST I gebruikt de I A IKV Allerwege bekroonde WfreldlicrotiiideSuperlorl DRUIVEN Borst Uonig Extract MELIAiNTHE FLACONS lan 40 CU ÏO Cta en I Terkrjjgbaar hiJ f t A WOLFF Orogiat Markt Omida B H VIN MlLD VeersUl B 120 te Oouda A BUUMAN Moordrtcht J C UATELANU Boi rop B V WIJK Oadtwi rr iEMSCHE ST0DMVÏ5EVERU Ghemisclie WuifhTrlj Vi A 11 OPPE IIEIMRIt 19 KruUkade Sotterdnm Oabrevekeerd door Z M den Koning der Belgen Hoo ddepat Toor QOUPA d Heer A VAP os Az Spaoialiteit voor het toouen en Tirren Tan alle Ueerenen Dameagard roben allook al e Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van ploche mant ls veeren bont enz Oordyneu tafelkleeden ens worden naar dé nienwata en laatate methode geverfd Alle goederen hetay geatoomd of geverfd worden onaehadeiyk vooif de geiondheid en Tolgena atad bewerkt Wegena uitbreiding der fabriekeD zgn de prgien 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw afleverbaar m 3 d gen te verven goederen in eena week NO UVEAUT É Wü verzoeken de Dames dia oiii gentile treerd mode album voor het WlntePMk o n noeh niet ontvangen hebben dit to willen aanvragen aan I JULES JALUZOT C firk H tz lve wordt dan oingft Dd 0r tla i fMnoo toogezondoD Be t Ilmgen vin af £ 5 fraaot rrt tui ili kosten aan tiuis met 6 verhooglQir IWipédiHt fciriiM Il ItonriMi 1 Markt Groote SoHeering in BOITT Moffen Boa s Cols Plastrons MUTSEN RANDEN ENZ BARKTS voor tfon fens en Meisjes in Lakeo CheTiot ABtrnkao enz I Zeer goedkoope maar vaste Prijsen MA7P0LE ZEEP virft gotaeren in alle vatlt kleuren terichiet iet en tati de handen niet aan Alofit verkrijgbaar Importeurs voor Holland Belgis en KoloniSn VAN EENCrEL Co Amsterdam Het oote aantal zenuwkwalen MM MnnwbooMpiJa tf tot de TOW fKaaDdt hentpokenon vftn npoplexl h rMnh MWt IM toi Msm nof Ml 1U middelen dour Ai mftliiohQ wptpiianbap aanrsweail Ejnt ua 4 n lliiw tyd koiBt aa fler tM dat tlJ door het K l i iik nukfu vHti dflti e nvondlxit ii weff wMlUfc lÜM dflg0hMt wanfdTtrbrotdli en tarwtjl sij in wAtpn Lhapi eli k krlngBiidabMaUfeaUlMtoUtac tAt tevnu mm valdud blijkt to ijn voor d un iennwkwalèii lIJdeDda wanhllrfi Dm5 nnSMwIjH 11 oltMTonden door dnn DtwnirPD OtTlPlfr van üeaoiulbalt l r 1 VUihof 1 banSt daoBdervlndlug npRPdanTi In pen BO Jarlga praktijk ▼ wn hf4 k M CMBMil p r A wnrilrn daarttie KeMtaOit tal wde k l Mlddallljh MM kat aw Nt l ii t ii l l4 M t dsaa cauaMWijM wH wwfctl jjk aabltteranda raanlutan varkrsEBD en zli maaktp eoovrhI opgang dal van mb 4 ém liMBMt p h v D r j oVEft zIeNIJWLIJDEN en BEROERTE hars oarksailae a ganaila blDnea kortea tijd nada da Ha urnk vanaheneil la Dit boaUa bavtt nlat allMa tm hM BMto pabtlek varatMaban varUarlwaa omtrant liet waian dar nleawcn tb npU l At Iwiwd lalfa In wanbaplgt lanllan TarkraieD oltwarfclnK maar ook vindt man durlM vtaMateDMllJka TWbudallWBn Ut da M lai h bfude dia atn des BeoaeawijH gawijd slj B a4 ftftaluUl TM talvta xH tHabrlftanTAahao aplulaU feneaaknndifen ondtrwalla f HMkt Md dr prafMBW iM da MtvHalak U Parita ra naagtMai l ï Stalairabar aiad ër ratUaMrart taaanbaif m bd braahilmlH M lit da OKaraatn laalftlandi dr Oeba la ttatUa SraaaMaa mH dr wtMd arta ü SK Or ParMlIar ia M8haar lra taar van kal haifKul la Aaaa akabarM Dr ad Umi lama nad dr HKHibaar dlraetaar dar lahraas taaraMHtlBeba hwW arito raa Haatri SM Ooaaal na AiebMbaab mad dr lalt ta Zhtan DMr aiaManf jaaai aiM ar ia Maaa ar v wnfav BaaaMI Oaatral runMa tt da iaalÉ la Frankrilk en vala andaran Aaaallan wtar BMiMwsaai me r orHlndar Mn e lMia la fMM m mwmmmmmm kestpekfliiBi Bijn ohrealaokfe baaHaUa MlarBlBa aafeala jaaglhaid ilapelsoilield llabaaMlIja aaraat aa aab traerta getrofien werdan an nof Uldla aaa ia rwrlk fan BI lu Ma WMhMKkaM lUdlaw waarvau ip iTestP haanalja blaaZaadraai iraata rlkhalbaarhti hjbi baaaMha taaataad vfSar alia alekan die iloor Uioevta eetn wérkje aan ta iibiJha kaiwalk rolm aarvaa laoala arlaaunlniaa onvtriaagaa tot tprtkan i ara lan val MetaHIk aMbkt riMlaM dar HwrMrtaa aiat vaartdareiida atta yiaatiatijk iwakta vanwakklai waa aeheH ea mM ta dj Aa laaAa SAat KMMMJrantltB babandellna geweaat Eijn maar door te bebmda middelen da oathaadiHiaa en kowlvatairitwr wrijvan aleatrTaeoren atoomlool óf aaebaden gHD geneiliif af laiilrtm kuuaf kwaal gavmda hebban an t n atotta til dia vreaa rvaftlan va r UrManMTa MrtM raden babbaa wafaaa TtraoblJnRnlen ala iloh aaotieiitfaai aagilts weataa vanlaovbi la bal baaM baafl pllttiMt dahanikêM hkarlaH kar worriao vaar da ooflen drukkaada ptja aaddr bat vaaftaafl atiliki ladaaer baUealan vaakHaboiiin in s r i bi iitpa vaii h Bdaii n vaalaa aa al Um ftrta catagariui Taa aWiawlUdBrai i xflo melsjei iijdonde aan kleaktaebt m braabWaaabild ook aaa gaaania taira aaa loage aariaean i a vtel fnpl kat hoofd BrkBR n gantalljk raaolU wtUlB Toorkoaan worit dringend aangeradpn ru li het havrn vermelde paanvriiabeatalaaaanrraROeveriontlen wm dt door Aaiatardara door M 4 I RHAN dl Ca Hpüteewegdf Apotheker Korta Haa fc taw L anfit bi da Owdbrng F Wt KatterdMB r E tan MAMTKN H4 I Vr Au acht I OBKV l RTON UudPffranbt Op da vglannlaRb mediilniilp tsnioimnipllinfc m de l r Wrlaamaaa aofca QaJMK GebrS Stóll werck s Chocolade en Cacao taa O t Ta DcBimatig door de nlcuwstö uitvindingon op machinaal jfeMod Terbeterde ftibrieatie en uitaloitend gebnuk van fijn en tijiit te f rrtiniBtoffeu ptrandoerüi ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao aanbevelenswaardiji fiiliiikaat oauwtcirig buantwooid jndo aan den inhoud dar Ksp De l irni b iiiwldè ElikPtten Un daar JniQ aa t 4e Xllt roH M il lire bakrattad 27 BroTets als lloriererftiicler 44 Eero lUploma s gouden enz Medailles c n bewija van nitmuniond fija fabnka t Kreds ÏHli sihroiif do Aocademie n itiunalda Paria V VpvL voiu déMmooB nae HedAÜlA dl or iirtmière rlaNwe m oonBl l ratloh aeTtttre exoellent tebrloatlon de Ohoocilat boBbona Vftries eto eto StoUiArck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H ConftseuTs Banketbakkers enz enz 1 fhwcnalvertegenwoordiger v wh Nederland i Amsterdam Kalveralraat 103 Miia pniw i I I WPli i stiuicttrt mÊtffSSf Hu Hull mt 1 inmirin DBHB liRkillMuni nilgiiii aaQB Fitrutiii 2 er r Owi BrftHo m mm Palmt H ünUrii etmtigui het Aniau m KMÊthMH wrvthloêen fachnhmnngm f Mn Mui Uir iltlHr metre glut trharftm H SrotUm uur nu m Irttl t e ti mMm llitiilitndhrjsin Him ttltr f l l fiilt MtantMm tiattHnél M SS FmMMm in ZnwnlM ndi mi aaM Warnung Pateut H Stollen aBB ii tor PMiExpdter la aaatewndentagai PÓiw vaa alISWaartJ ISWaartJW f iaBHtkatMl = g i IWtrWift r Vat KMl daa ilwla la ieiln luua uu Prv 50 oeot 79 owt 1 26 d SaMk Vooriüuid n ia da mêMto Apothafcm o bn r AL oklor A O to tottanlao I Te GOUDA bfl A WOLFF BJarkt A144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt HennepEnveloppen ƒ 2 m en 3 de 1000 niet Firmabedrukt bij I A BRINK MAN ZIV 0000 stuks Ml Ie fk1iii le maata neaer d er ferate buiu nlamU e falirickeu ovpr geiKiDirni BO enaamiJe Leger Paarden Oekens riiuct ii legen il ii J jtuljmj van fl 275 Ntuk r l i uitverkuclit 0 ZB dUke oiiBlijtbare dtkon 2i n zoo warm als tea pels CR 1411 K ItH om i rout dua htil 1 ln ie inai l il kkptul met wol 0 j f iinaid i I IiH l ftr T fn voorfH i fti kleine purtii witte wolleue Slaap Dekens f ot HUXIl iM rcrr kWme Il9 l üi it ilk iPMlirr il lipvieilliiiftn irorilen WO lang ap M ornia l n l t lf oii loesondtni van hel Udr Ht oi mul r r iol niira piempt ul 8 iliu wltz Maastrl ht Creole Sva t 81 ÉW VINKELj SriKIMVI RVI RW 1 Agentuar b de Firma Wed BOSMAl te Gouda TANDARTS E CASSÜTO Tarrmarkt 171 Gouda behalve ZONDAOS en WOËNaUAGB Soclètelt ONS GKNOEGEN Ic AboDaemeiit VoontelUiic Donderdag 29 October 1896 VEBËEN iD £ Eotterdamsclie Tcroneelisten Directie lA UAS £ HASPELS Volkstooneelapel ia vier Bedr ren GSTOLGD DOOB DE WITTEBROODSWIKEM Blijspel in 1 Bedrgl Aanvang halt nur H Gevone bep linil en en frjien Oouda Drak vaa A BBINKMAN ZO0K BINNENLAND G0t3DA 28 October 1896 Hedan nacht is er ta dezer plaatie ingfibroken op twee plaateen Het kantoor der firma A Jonker en Zoon aan de Veet ia naen bioMDgeknnieD door bet aiteogdeD van een rnit aaa den waterkant De leeeeoaars waren allen Opengebroken alimede een lade van een tafel Ontrreemd is on reer een bedrag raa f 6 f 7 aan enten en kleingeld beoevena enkele poetngels L e brandkaat heeft men ook getracht open te breken dit is erenwel oiH gelokt Hat rotet voor bet slot ia geforceerd en verbogen Da twaede plaats waar ingebrokea is is het kantoor der firma K Jonker en Zoon daar beeft men van den siogelkant een raam opgeichofcn en ereneens d lessenaars opengebroken ootfreemd is eene cassette net f 6 aan kwartjes en dnbbeUjes Alle tesieoaars waren daar doortocht op den vloer lagen Tsriohillende riota s en kwitaatiea verspreid die in de lesetnaars waren geborgen Oe politie stelt een onderxoek in Vrjjdag 30 October des avonds ten 7 uor tal de hoer C J Kriebel in het tokaal hifi denbeer A Dam een voordracht honden overUelkODderaoek Tot deze voordracht bebbeode leden der Hellandsche Maatschappij vanLandbouw afd Oonda en omatreken vryentoegang terw l belangstellenden knn Q geïntrodoceerd worden Mej S Grooihofï alhier is besoend tot onderwgzeres Ie kissss aan de openbare ag¥tre school aan den Zoidwal te sGrarenhage Men schryft nit Stolwyk dd 26 Oet Vrytfsftarond biald onze afd van den Ned Protss tan ten bond bare late openbare vergaderiag in drzen winter Als spreker trad op Ds Van der Mmr an Kaffeler predikant te Afookdrecht met bet onderwerp Gallileï Na a ne levensacbets van diea beroemden oatuoren sterrekondige volgden naar nanluidiog van een droom van Qallileï eenige bei chouwingen ofjBr Wetenschap en Geloof Het laat ito gedeelte gaf stof te over oor godsdienstige overdenkiugeo Na de panze volgden enkele Ryolegenden en die van ds heilige Veronica bescboDwd nit een godadieoatig oogpnnt Namena de vergadering ontving de spreker by monde van den voorzitter den halteljjken dank der vergadering FEViLLETOJX lHi voad echter gew aatwaord wql Henaiaeniet vaa haar werk opzag en graaf Eugeoiua zyae hand over zyne oögen hield oia zich tegen het licht te besahermen zoadat er uieta van de nitdmkkiag van zgn getast té zien wm Alttaa CaifttaDce zag hare moeder met rerbaasde oogefi ssb en zeida eren levendig M r het is nog veel vreemder mams dat ik oott nooit iets v n diea neef gehoord heb Orootmama is aildera ioo gewoon rederoeriogen over de f lie te houdea en oas den geslaohtabooo voor te letea Wie ia he mams F £ ea ragebond Dat bevalt m j die titel belooft een geheel boekdeel van die oude hrstories waarvan ik zoo veel houd De gravin antwoordde hare 4oohter et terstond zoodat Robert tyd had tot ds opmerking Ik weet evenmin ista van hem af ofachoon het n voorkomt dat ik langen langea tyd geleden van dien aaan m den man die hem draagt heb hooren aprekeo Daarom stem ik mede in hst verzoek van gravin Coaatanee oude hiatorieen al ia er geen reden tot eeae saeor dan gewone helangstelliag toe ala in dit geval tün ook myae Uefhebber vEb toch en tcch lieve neef aprak Leonore nat eana soort van verwoadarinf moet gq kam Voor de ArrondissemenU EUckUbank U Rotterdam werden gi tereo o a de volgende voonisaea geweten J H Van H 23 jaar arbeider te Beenwyk wegens vernieling van een hek tot 7 dagen gsvaagenisstrsf tyn medebeklaagde C J 24 jaar visecher te Reeawyk ward vrygasprokeo Coruelis H IG jaar zilversmid te Schoonhoven wegens verzat tt eo de politie aldaar tydeos een byeeokomst van het Leger des Heils tot 3 dagen gavangenlaitraf Leendert O 36 jaar arbeider te Capelle a d IJael wegena misbandeting tot f 5 boete snbs 5 dagen heobteois In de eerste plaats stond terecht P P 3 34 jaar geboren te Rosaleben doctor in de toheikuode laatst gswoond hébbende te Kenlen Qum werd ten laste gelegd op of omstrefks den 22iteD Aagnstoa j l te Oudewater Rotterdam of elders in Nederland opzettel k eeu geldswaardig bedrag van f 326 66 toebeboorende aan Willem Pluggers welk bedrij hem te Oodewater was ter band gesteld door J M A Rooaaboom ten einde dit voor deien aan gemeldtfn Plnygera te Rotterdam ter hand te stellen wedsrreohtelgk zich te hebben toegeëigend Beklaagde wiens onbertspelyke kleeding en welUvende manieren in bet bankje der beklaagden een vreemd figuar maakten verklaarde het geld te Oudewater van gemetden heer Rooseboom te hebben ontvangen om bet aaa den heer Pluygers te Rotterdam ter hand te stellen Uy erkende dat by dit taaiste niet gedaan bad omdat hy onmiddellyk dasrop op reis waa gegaan Onderweg had hy het geld dat hij nog by tich had afgedragen aan een vriend die naar Rotterdam giug en beloofde bet bedrag den otgenden dag aldaar aan den beer P af te dragen Uit het getnigenverhoor bleek dat de doctor in de scheikunde onderhandelingen bad saugek noopt met den heer Plygers en den h er De Ruiter in hnn respectievelijke qaaliteiten aa cooimisaaria en directenr der Oudewalerscbe Htoorazuivelfabriek DezeooderhandelingeD werden door heai gevoerd aameox Kijne principalen dis hem hadden gemachtigd de fabriek i ta koopen Deze koop waa den 3en Septeiub r tot stand gekomen Op den 22en Auguatui was btj met den znivelfabrikant Rooseboom een zwager van den beer Plu f era op reii geweest o a naar Rotterdam en Lt ideo en weder te Oudewater teruggekeerd bemerkte gemelde fabrikant dat hy v rgeteo had eeo bedrag van f 326 66 dut Juj san den heer P Nchaldig waa aan deze af l dragan Beklsasde bood tich toen aan het geld aan den mlitbebbeode ter band ta atullen daar hy toch og deeen zotnar ootmoet hebben j gjj t t met awe grootmoeder te Schtangenbad bedoelt gg f vroeg Robert wgl de gravin zweeg alsof zg naar den naan xocbt Jft Sohlangetibad beet bet aprak zij Daar zijn daa veel vreemdeliagen byoen of zou liij a tpZettelyfc vermeden hebben r ZW hjj daar geweest zgn nicht Een baron Brono von Hageabaoh Zoo hest hg immers F Ik heb er nooit iets van hem geboord of gezien Zonderling 1 hernam gravin lieooore Haar oog bleef peinzend os reratrooid p baren gast ruatea sn toral ns eeae lange pauze voegde lij er op half tuiden toon bg Ilij is er tocfa nog kort geleden gewent hg beeft slthans ran daar aso mgos moeder geschraven Maar usma hond ons toch niet op depgnbtok met al uwe aanmerkiDgen eu uitroepen en die ge heimsiaoigheid bad Conatabce ongeduldig Gij ziet neef weet er even weinig van ala wij en wil er even gaarne ieta vaa hooren als k niet wsar neaf voegde zg er bij hom mat een lachend gelaat aaaziende Gravin liOonore haalde de aohoiidera op Er valt niet veel vkn ts vertelleo nieuwsgierig kind vooral wijt ik zotve niet meer du de ruwe omtrekken van bet geheel ken ik tieb er nooit pieizier ia gehad ar dieper in door te dringen Bmno is de jongste zoon van dan ouden Jozef Eugeniu ons alter overgrootvader en moet de lieveling zgner ouders gsweest sjjn die hem ook nog niel aan zgn let overlieten toen hg ziefa eo hen door bet dolate leven in sohtttden itak igna getoodheid en zgn geeden naam bediarf a de radorlaiutaohe grond kemeüda weer naar Rotterdam terug moest om bedwlden heer te spreken De heer P oatitng echtar het geld niet eenige telegrammen achtereenvolgenA uit K Ofleudaal Bruasal en Antwerpen waardoor 3 meedeelde dat hy weldra terug zon komen Toen hy eindeiyk tien dagen later terogl am was het geld verdwenen Uy beweerd Bet door een bekende dien hy in deo trein f tmoet bad in een couvert ter bezorging aan Q heer P te hobheu overhandigd lanwyziginfieu die tegen bekliiagdo pleitten waren behalve de oawaarttohynlykbeid tgner verdediging bet feit dat van den koop der fabriek niuts terecht kwam de omstandigheid dat h te Rotterdam onder een valicben naam 1b het hotel St Lacaa had gelogeerd en verder eanige beweringen door hem geoit die niet klopten mot de verklaring vaa den gataige Plö gera Het O M by monde van mr Ëndartein voegde bieraaa toe de verzwarende madedeellog dat beklaagde in xya geboorteland niet gunstig bekend staat eo eorstdaaga wegens aldaar gapleegde oplichterijen tal worden uitgeleverd Z E A requireerde een gevangeniaatraf vau Mo jaar De toegevoegde verdediger mr J Haooagraaff in herinnering brengende wat in den laaisten tijd door de pers over preventieve hechtenis as gasegd weea in de eerste plaats op de teer ninhthartige wyKa waarop beklaagd van aya rrybeid was beroofd men had hem eenvoadig al niet tofgetaten vreendeling naar het hnia van bewaring doen overbrengen Verder weea pleiter op de omstsndigbeid dat het anlece deotenrapport dat in deze ten proceeie ïa gebracht waarachynlyk een anderen S betreft die eenige jaren joagsr dan beklaagde is teer ongunstig bekend ataat en met desnn S niets gemeen heeft Mr Hanuegraaff achtte de aanwyzingent door hel 0 M in deae bygehracht niet in htaat om een veroordeeling te doen volgen en conclndeeitle tot vryspraak en oumiddetlyke invrybeidatelling van syn cliJInt Na repliek werd dit laatste verzoek door de rechtbank van de hand gewezen Vervolgens Fitonden terecht N B ld jaar en W V 20 jaar arbeiders te Waddiogsreen Zy zouden op den 22Hn Augoatui jl op d o openbaren weg aldaar zich tegen develdwachtera Van der Glas eo De Gelder hebben vertet by gelegenheid dat de Ie hunner door genoemde veldwachters was sange at om van den openbaren weg te worden verwyderd daar hy de orde en rost verstoorde Üit verzet bl ek gepaard te zyn g aao met rakken trekken schoppen staan en byten nadat genoemde politiebeambten den len beklaagde die in jie Igk 100 ooder de voeleo scheen te branileD dat bg zioh wegmaakte üod weet waar hg heen ging en ia vele jaren nieta rso zioh k oren list Zijao ouders moeten het verdriet over hun lieraling noo t te bovee zgn ekomi D ja miaschien fóór hun tgdavan kommer gestorven zijn Zgne broeders en aavteia Bchünen evt nwol sodera over hem gedaoht te hebben en hom toon hii dertig jaren Istar eeoaklaps in het tand veraoheeo nist al ts vrisndelgk ts hebben ont vangen vooral niet wijl hg met eiacben voor den dag kwsra welke Diemnnd luat had te voldoen Kindeigk werd hij door mgn oom Arnold hier moet ik het spreekwoord aanroeren gelijke monniken geli jke kappen Met die woorden brak de gravin die rangzamorhsod ernstiger ja b jna somber geworden was haar verhssl sf ea twseg een oegenblik i sindelgk vatte zg dea draad weder op nu hg werd dan door mija oom Araold in hnia genomen zeml ik of liever hjj wiat zioh hg dezen zoo ratt Ui neitelen dat hg ook ds diens dood ia hnia bleef sla ro gd orer Arnold s kind sn bestuurder vsn baar vermogas all doorbrenger zon men liever mogen zeggen wsut bij heeft t n leven lang nooit ista by elkander kunoea houdso mssr attyd volmaakt wet de koest verstaan van sija goed kwfjt te raken besloot de gravin Maar gij noem et hem vagebond reist en trekthg dsn nog altijd f vroeg ConaUooe Voor zoo ver wij weten js Maar wai rom owmsf Hij moet toeb stok atok oud zgn WsaromP Omdst bij geloof tl het kranksinaige deokbeeld heeft opgeval dat züae fsmitie en wet iosoaderbsid uwe grootmoeder dte immars eens eigea obookoA toestand op e n paard gaiatM atn boitaagawooa rumoer op dan Kerkwtg maakta wildaa iarakeoeu Beiden dedan lieh tbaaa voor als beate brave joogeaa die atab aiat konden begrypeo dat ty too wild warao geweest Beiden beriepaD tieh op dan baaofaookan toestand waaria ly deatyda varkaardeo Dria getuigen beveetiRdea het ten laste galegda en verklairden dat da delinquenten zich alsaohta wildemannen hadden gedragen Da geieiga H Zwanenburg aeu oad man dia de politie in desa bad gaaasiateerd kreeg van pretidaoi Van Tienhoven een pluimpje Het 0 M wees op de omstandigheden dat de la beklaagde tot de veldwachters hsd gezegd Ze hebben mg in dienst niet klein kunnen krygsn jallieknat bet haaUmaal oiel s Z E A wilde da proaf eens neneo of aalke klaotai in dogevangania niet te temmen toudao ajja en rMoiraerd tegen daa Ie vyf maanden tegen Ko 2 minder ongnostig Wskend drie naaiidtn gevaageoieatraf In varbaod met da vorige taak stond faiaria Ureoht C B 47 jaar arbeider la Waddinga veen die bg gelegenheid an vorengenoand feit deo veldwachter Van der Glas zoo hebben bedreigd ham van hot teven te beroovea door hem tarwjjl by sen stalen tabaksdoos in da band had op dreigeoden toon toi te voagan Ala je frijn kameraad Bronwar durft aaaraken ala ik je met die tabakedooa den kop In s Beklaagde vertoheen in beeohooken toaitand ter terechtzitting hetgeen h m een erneiige vrrmaojng van den preaident op deo hals haalde dien hg met aen dikke tong trachtte te beantwoorden Het O M wgzeDdaW de hüogat onbatamelgke hoodiog tan den ddkd requireerde syn eroordaeling tot 2 naaandeo gerangeniHstraf Uitspraak orer 14 dagea Mea aobryit uit Utraefat aan dao Liinbarger Koerier De vergadering der Katholieke Kaserolube die de vorige waak Dinsdag ten hnita van dan haar Okbniten ta Amaterdam plaats vond moet zich door volkomen eeni ezindheid gekenaiarkt hebbeo Tegenwoordig waren da hb Kolkman Borret dr Schaepm ao Dobbetman De Baa Bahlmano tngr Kvertn Truyen Van der Kattt Lanibracbts De Ram Miehials vau Verdnjen Van Basten Batenborg Loe0 Van Vtgmvo Travaglino Maisaors Vermealao Vaa doo tïargh van Bergh van Heamsteda en Van Berkei Ook dr Nulras was aanwnrig altoo in t gakaal 21 leden Het ontworpen program ward in hoofdzaak onveranderd goadgekeord doob oaa gewichtige redeoaa werd voorloopig tot stipte geheimhouding beslotao EUitor rsti uwen oudoom Arnold ia hem dat kiad ui afaemea üat bem au eeamiuil toevertroawd werd en dat hg óp zgne w ze opvoedt als hst tw mlnale nog leeft want nismaod weet er Ieta anders vsn dan wst hy er over Bchryfl Dus n al eeae aieuwe niohtl rii Oonstanoe met een zuebl nit nadat allen een oogeabtlk bet atilzwligen bewaard hadden Hen zou bang worden vaa al die familie zg heeft veel vsn een aardappettand dat ilc eens te Hagen geziea heb Ala men denkt dat 1 de aardappelen gerooid zijn ontdekt men er Jelkeqa weer bier of daar een dien men over het hoofd gezien hsd al sijn er at twee op één avond I Robert glit laobte om die vmolijks woorden auar merkte toeb i zisb tot grpvio Leonore wendeade weder ernstig aso Dnt ia mg alles nieuw ea wordt m hoe langer soo onbegrgpelgker Die Brano moet dus een broeder an mgo grootrsder de zwager müner lieve oude grootmoeder z n I at ia hij beraam I eonore en haar oog blaef weder met diea half asdeBkeoden half verstrooidfo blik op deo jongen man maten Kn tooh nooit eeu woord ovor heml vulde desa zyne vr9 ere opnerktog aao Dat is meer daa zoaderling het ia een geheim en ik heb aea oaweerstaanbaren lust het opftbbelderd te zien Maar als Bwa mama met hem correapoodeert Zoudt y hasr om eene opheldering witten rrsgeaP viel de gastvrouw hem in ds rede Doe dat liever niet M ne mo Ur heeft al een diepen haat tegen dien aaam laat slaaa legen ds drager sa houdt hare oorea voor dlsa naam teatolcn even als kaar hati voor dea man JTtnU rnmtg