Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1896

ongoTOOT twee oran daaru wader ati gowoiMiIgk kon worden getoond Do roehlbaak te Arnbam onlalo gisteren van reehfovorvoiging A Stiding comaiuionair in effectan te Amaierdaa appelant van aan vonnia van het kantongerecht te Terborg Waarbg hij wegene overtreding der loiergwei tot een boeto van f 50 waa veroordaold De ingcnienr Uagot me Belangnj te Parga beproefde een gu dro kas eeo nienwe vinding door kem zelf gedaan Hg aisk een Incifer aan om zich ie overlaigen dat ar geen lucht meer in de kaat waa waardoor een hevige ontploffing ODiaiond Zgn liebaam werd veertig meter in do hoogte geworpen en viel geboei vermiekt neer io den tain naaat de fabriek Dezer dagen overleed ia VGravenpolder eenwedownaar ia den ooderdom van 87 jaar Deze man leidde een zeer armoedig leven enmoest fan een gering inkomen de hnorpeaningen van een klein bofateedje leven zoo hijzeide Lamplicht stak bg nooit op en vanr tot verwarming wat bg hem overbodige weelde Sedert eenigen tgd liet zgne dienstbode hemalleen daar zg de ontbering met den ooden manbiet langer wilde deelen Zgne kinderen die het zeer sober hebbon kwamf n wel eeaa hun nood klagen maar bg gaf altgd ton antwoord dathg zelf oauwelgka in het noodigate voor zgnonderhood kon voorzien Bg het orerlgden vanden zonderling kwam men tot de bigde ontdekking dai de hoogst zuinige papa driekinderen ieder do sok van f 20 000 nalaat behalve hoi faofsieedjo De overleden man wasuitermate vroom en ging des Zondags driemaalter kerk bg de uitgslezene orthodoxen op donPalmboom Midd Ct Bg oen bewoner van do Nieawehaven te s Gravenhi e werd eergiater aangebeld door eene vrouw die toen de dear geopend was eeo ongeveer 2 jarig kindje op de vloermat nederlegde en aich verwgderde Aangifte werd gedaan hg de politie doch spoedig bleek dat de bewoner bet kind vroeger had toerertroowd aan de zorgen van bedoelde vroow die zich thans niet langer met de verpleging wenichte belast to zien Hat vunrschip dat voorden Nieuwen Waterweg ligt werd Maandi ochtend binnengesleept door de boiteogaats loodsdienst doende sleepboot aWodaoc Io den vorigeo avond wai nl de Maas aangevaren door hei stoomschip Salamaoea € en aan den boeg zwaar beachadigd De Salamanca die eerst weer hei ruime sop koo is 24 aren na de aaovaring nit zee teroggekomeu mot do opvarenden van het vnnrschip aan boord die er op waren overgeaproDgen Do aanvaring hnd plaats bg hevig stormwoder nit het Zuidwesteo on gaandeo vloed om de N O Do Salamanca die deoieUden dag uit den Waterweg naar Cardiff was vertrokken liep met eeo zuidoostelgken koers ierwgt ze nit zee wegens den storm wilde terogkeeren het vnuracbip dat Z W voorlag aan itoorbaord roor in de zgde Het was goed vuorgjzjfiht en de wacht aan dek van de Maaac zag de drie lichten van bet naderende atoomsohip dat recht op haar aanhield maar trachtte vruchteloos door het luiden van de klok en geroep het stoomschip op het gevaar opmerkzaam temaken De kracht van den stoot werd grootendeels gebroken doordat de Salamanca op het 1700 kilo zware paraploie anker aanvoer en den balk binnenboordai waartegen het ankerrastte verbrgzelde Voor het vnnrschip langs schurende vernielde het grootendeels de boeg en steven boven water waardoor het verblgt der bemaDning door het binnendringende water werd overstroomd al de kooien met het beddengoed nat werden en men genoodzaakt was gaten io deu vloer te boren om het water te looieo Het atag van den mast rond welken de vanrtoren of laataren loopt waario hot licht geloond wordt geraakte geboot los en een begin vM brand ontstond in den toren Men slaagde er in dit io blusschen en met veel moeite den most weder te bevestigen loodat het vour Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wloterdieost 1896 AangevaM A Cti 1 11 14 TiB 4 50 4 17 i lll il 4 8 4 11 I IO KOTTIIDA M S O C D A 10 1 11 10 11 17 1 40 1 44 tl 10 17 90 0 40 I ll 10 87 6 17 8 11 7 11 I 11 11 11 47 7 10 7 48 1 18 l I IO 10 11 OOVDA DEN HAAO Gobdi Z reDbuinn MMrkApaUe Zo temMr Z gwunl Toerbnrg s Hars S 7 80 l tl 1 8110 1811 18 11 15 ll la 11 18 1 41 8 47 4 45 Ml 1 14 I ll 7 tO 7 49 f 111 141 14 M tlU e XM 7 418 4 11 80 11 40 4 17 I Ol 10 E Z T 5 l il V 11 41 1 07 0 01 f U li l Oi I ll I M r 10 17 H I ll I ll I 7 10 48 II 11 4111 461 10 1 114 171 11 i ll 6 11 Il 7 10 I ll I MIO M ll l 11 46 OnodA 6 117 10 I ll 0 11 47 10 1610 14 ll Oi 11 111 17 1 14 4 014 181 11 i ll 6 107 486 1110 1010 18 SOVDA VTIIOBT UmiK 1 10 7 7 11 7 il 8 11 I ll ft 51 Oudaw 1 45 6 54 i 11 14 1 87 Wwirdn i 58 7 6 I ll t UtlMkl 6 18 7 41 8 18 I 1 54 10 51 11 45 1 17 8 08 I Kur ABaterdini f Stopt Woenidu o V U A A M S T Jl A U a lds 6 87 I ll 0 11 ll il 11 16 4 11 idnindaa O Rt 1 14 17 10 16 1 6 UI i Ii BUpt t Hootdoip Ieidnslieiidui ei Bl ii jk Knitvtg a Hekudorp I7 4 41 i i7 l il l il 10 17 10 10 1 10 10 84 8 14 6 17 7 16 1 41 16 41 8 10 1 18 5 7 61 1 4 11 07 i Ml IKl 10 17 IMO lui Vftn goederbftod wordi vernoneo dat de tegenwoordige Minister van Oorlog roorneoieDi il de kapiteioH welke han 53a terenijaar b bbeo Toletndigd niei meer te berordereo totmajoor Tel c Ben rgke Dotttcfaer die foor eenige dügen ie BrDuet Tertoefde ootfooette in een café op en der booleTardi e o joogiiieDecli die tloeïeDd Daiiwh tprak Varheogd over d tceoDttnoettog bezocht de Daitachar mft hem remchilleade iorichtiogen aa bood hem eindelyk eeo fijn ouper aan Tot dank roor de Try flTighfid rertocbt de ocbefcenda deu vreemdeliog hem oaar zgn kamen te rergesellei waar hg hem aohildergen trh groote waarde zoa lateo zieo Naawelfjke was de Doitscher op de meer dao eenroodige eenige kamer Tin zyn loidsman gtkomen of twee kereli rieten op hem aao en beroofden hom van atlei wat hg bg zich bad waaronder een portemoonaie met 200 france waarna het drietal de Tlncht nam De Doitacher ging zich bg de politie beklagen aan wie het mocht gelokkeo den ondankbare met agae medeplichtigen te Tiiidea Bg de te Steeg voor den gemeente Rheden gebonden loting Toor de nationale militie bad een loteling op Tier manieren Trgatelliag Tan den dieait en wel lo trok hg een vrg nammer 2o wat hg eenige wettige zoon 3o wm hg te kleiu en 4o wordt hg tot den dienet bg de nilitia niet toegelaten wgt hg tot eene onteêrende atraf ii veroordeeld Geologen hebben berekend dat als de aanalibbing in het meer Tan Genere regelmatig doorgfiat OTer oogereer 64 000 jaren dat meer sal zgn veraoderd in een Trachtbaar land doorineden door een smalle ririer Men zal dan 58 000 heot reo land Tsrkrggen dat zeker meer zal opbrengen dan de 200 000 fraoct welke thaoi de Tisscberg gemiddeld elk jaar inbrengt Dat het eTenwel niet raadzaam zon tgn die omzetting an water in land te beepofdigen heeft prof Forel onlangs aangetoond Immers bet groote waterbekken heeft TOor het klimaat in dat deel der Alpen zeer groote betaekenia Het water neemt gedurende een overgroot deel des jaars een ontzaglgke hoeTeelheid zonnewarmte op en straalt daarvan ongeveer oen dorde gedeelte nit naar da bergen die het omgeven en welke er hnn wgsgaarden en keerlgke tninen en velden aan te danken hebben Vooral io den herfst wordt die opgeslarpte warmte weder uitgeademd en geeft dan kan da oevers het heerlgke klimaat dat aoovelen er heenlokt Hei water werkt er als de warme golfstroom en brengt er midden in het rowe AlpenkÜmaat een vrnchtbaarheid die op vale nilhoenen is te ichatten £ r is das geen reden de droogwording van bet heerlgk moor knoitmatig te verhaaaten Ongeveer 20 jaren geladen vestigde sich oen Dniticher Bernhard Sohermann genaamd in hot stadje Hinoktej op 20 mgten afstand fan NewYork gelegen Hg bewoonde daar met zgn bood een grooten St Bernard een armzalige afgelegen bat De oude man leidde een waar klaiMnaarsleren men aag hem caldon in het atadje en hg sprak mot niemand Den laatslon tgd echter had men h m io het geheel niet gezien Eenii e weken geleden vond men don man en zgn hond dood De eerite was aan den poai van He dear vaaigokatend zgn lichaam droeg alle sporen van een beftigen sirgd tflrwgl de hond door eeu bgtalag scheen to zijn gedood Men vermoedt dat Hcharm nn dan hond die hem in een vlaag van dolheid had gobelon met een bgl beeft gedood en daarop sioh zelf aan de denr hooft vaatgeketend in bet vast geloof dat hg zelf ook door boodsdolhoid was aaagataat en nit angat dat hg andan voor andoren gevaarlgk kon worden Ooud I IO 7 11 I IO 8 40 ItMntraolit 7 M 1 47 NIrawtrkark 7 M 8 14 0 p lle 7 41 l BoltttdtM 7 7 11 1 88 g ic 4 11 i ll 6 OtpaUt I i M XimwKkerk I I4 1 11 Moordtwlit i ll I I S rad 1 17 I ll OaUnga nin keizer Wilhelm te Kiel aan ds nionwe racrotea der marine don eed an trouw af en hield daarbg een aanapraak ofer de binnan en bnitenlaodecbe vganden waarvoor do rocroten te vreezen hadden Na de plechtigheid onderhield de keizer zich eenigon tgd mot enketen der recrnten en riebito bg tot lommigen van boa bet woord Een groote stevige koaip viel hem daarbg in het oog en de keizer richtte zich ook tot dezen mei do vraaag waar by vandaan was sUitMieabacb Utjeatvit antwoordde hg De keizer vroeg dan man nit Beitfren vorder of hg ook be grepen had wie met die bui ten land icbe vganden bedoeld werden De Itoiieo Uwe Majeatait ff En wie zgn de bloneolandoobe vgandea c De Prniaen De memorie van antwoord op d Indiiehe begrooting wordt einde dezer week verwacht Ëerat daaroa kan bepaald worden wanneer de Tweede Kamer weder byeonkomt Hot leven van een wielrenner aPariaVélo hoadt interviewa mot de voornaamite wieiroonera die te Pargs njdeo Tbans heeft het blad het volgende onderbond met Jaap Sden gehad Hoe en waarom zgt ge wielrenner go worden Uit liefde voor sport c Wat deed ge voor dien tgdfc Niets € Wat zegt do familie er van f Daar heb ik nooit naar gevrai fdva Wat zoodt ge gaan doen als ge i e baanvoor goed moeat gaan verlaten lieven van het geld dat mgn vadarmg nalaat iWelk bedrij aan prgzen hebt ge ditseizoen gewonnen Én hoeveel ledertge pgdt c Ik verteer a tijd meer dan ik verdiou zoodat ik nooit heb konneo tellen Wat zgn uw genoegens Drinken en rookoo eArme Jaap Kdeo Tot aanvnttiog van een bericht giiieren aanhet Haagflche Dagblad ontleend dient datde herdenking van het 25 jarig ambtafeeat vanmr C Fook als Commissaris dor Koningin iode provincie Zoid Bolland niet plaats heeftop 11 November maar op 1 December den djfgvan aanvaarding van het ambt De veroordeelde Bendoker ia giaiorocmiend door twee rgkaveldwacfatora geboeid ai Deo Raag naai de strafgevangenis te Leeawarden overgebracht tot het ondergaan der 12 sran gevaogeniaatraf wegens het doodea van eop veldartillerist Maandag zgn te Amiterdam de vermoedelgke daders van deu diefstal met braak op 2 dezer aan de Stadboaderakads gepleegd door ds politie opgeapoord en io arrest geateld Twee hunner legden reeds volledige bekentenis af Ten haiie van een bunnar is bet mea zooder pant gevonden dat hg de braak ia gebezigd Do daarbg passende punt wat door de politie bg baar onderzoek nabg de zilverkaat gevonden Ook te Leeawardon is ingevolge hot verzoek van bet hoofdbestoor van de Ned Vereenigiag tol afschaffing van atarken drank door burg en wetb bestoten tot opneming in bestekken van aanbesteding van gemeentewerken van bepalingen tot verbod van het gebruik van sterken drank op die werken n tot het uit betalen van het loon in gepast geld Bg het departement van oorlog werden Maandagochtend in t enwoordigheid van den minister en van verachillende autoriteiten de nieowe nniformen welke voor de landmacht zgn voorgesteld bezichtigd eenige onderoffioioren en minderen van het 7e rog inf waarbg o a de uienwe uniform in beproeving is waren daartoe nit Amsterdam overgekomen ii n H ll 11 11 11 11 11 81 l 4 1 81 S iO 11 11 ll tl 11 85 11 41 11 81 B li 81 11 81 I ll I ll 10 11 ll M 10 4 10 41 6 10 7 11 8 51 De roode krang en de aohooderbedekkingen met rp imfliit cgf r toomede de roode band aan kei boofddekaal sebgaen niei te voldoen ook de Toorgeatelde overjas kon de algeneene gofdkeoring niet w ragec Een 12 jarig meiajs deponeerde gisteren aan bet potitieborfao in de Lange Torenatraat te Rotterdam e n ingepakte kartouoen doos door haar in de Moriaanitraat gevonden welke nit een voorbgrydenden trein gevaMttn of geworpen was Op dat politiebnrean geopend bleek de doos die geadresseerd was aan den beer Liboeng tajaDg in China een doode kat tê bevatten Een adellgk werkman Onder da dokworkera te Londen heeft men een weikmac gevooden die tot eene der oudste adollgko familiën van Fraokrgk behoort zoo meldde eeo ËDgalsch blad Ëon Parjiacb blad zegt dai men wel meer adellgkeo m het werkmanspak kan aantreffen De markies de Beanmaaoir il bg een molenaar nabg Nantea in dienst de graaf de St PoI is looper bg een ga maatschappg te Pargs de burggraaf de St M rin is ftacra koetsier ie Parga en baron d Aubioals en een barggraag de Monoliére zgn iolbeambten een markies de Poligoj is omnibuskoetsier te Parga en in het Maiaon Dorée ia en der kellnera een markies Uit Brada Een gedeelte onzer infaoteriaten heeft reeds een raode uitmonaterisg roode kragen achoaderlappea en hooga pat met broeden rooden band Mooi is deze versiering geenasina maar het blgkt ook dai ze niet nieuw is In do modelzaal der Kon Mil Academie aldaar bevindt zich een sehilderg voorstellende eene episode oit de Belgische revolBtie en daar ziei men dezelfde petten kragen en so houder tap en bg een troepje Hollaadacbe cavalerie i Stond toen oven leolgk De persoon die do vorige week io Amsterdam terechtstond wegens diefatal van eengeheel huishouden nit een perceel aan deReguliersgracht werd giateren tot 1 jaar ra 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Van nacht om 1 nar werd in do Baan io Rotterdam aholp on smoorde geroepen De bewjonera snelden de straat op en zagen dat een vroow door twee mannen word mishandeld Ook de politie was weldra ter plaatse maar bij haar oadering hulden de aanranders reeds het hazenpad gekozen De vrouw bekwam alsehts lichte kwetosron lo do Maandag gehouden vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden ia de begrooting voor bet dienstjaar 1897 vastgesteld en de hoofdelgke omslag bepaald op 5 32 pCt van het belastbaar inkomen Yervotgeoa zgn B en W diligent verklaard roor het indienen van praeadviea omtrent het verzoek der yereenigiog tot bMordering van Volksgezondheid tot aanachafmig en exploitatie van een ontsmattingBOven De heer die Zondagavond bet alaohioffer werd van het ongeluk hem bg 4e Ohasséstraai te sGrarenhage overkomen ia daar niet van da tram was gesprongen doch gevallen door het breken van den kettiog waartegen hg wegens plaatagebiak op het aehtorbatkon leunde Ds vee nitvoer langs het greosatation Razendaal waa in do geloopen woek van veel beteekeois niei minder dan 107 waggons worden naar het buitenland verzonden Do lading bestond oit 75 siieren 123 oaaen 357 koeien 416 vaarzen 126 kalveren 152 schapen on 215 varkens Vgf waggons waren bestemd voor Spaaje de overige voor België en Frankrijk T tober TUd van Greenwlcb 8 1 10 40 11 18 7 11 7 11 1 6 1 18 I M 1 57 10 4 10 11 10 18 10 17 9 17 S 1 10 7 1i 1 5 11 10 10 4 1 6 11 8 44 4 1i 7 W 1 10 1 85 1 4 1 51 1 81 I IO lU fiV 87 1 47 1 14 1 01 1 8 61 I 10 16 67 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 DIN 5 17 1 14 i Ol i OI 1 14 6 17 6 17 6 84 6 41 6 47 6 O ü D A 10 14 S OI 4 04 4 88 7 41 i 40 H A A 8 47 Ikn 5 417 10 7 48 I IO I ll 1 4110 1111 81 IS Itl Si 1 44 8 40 4 10 4 M 8 11 6 117 11 7 51 1 8 l il Twrb i ll 10 17 1 41 4 81 6 18 84 Z Zagwl 6 10 11 I ll I 4 88 I IO 41 EeT M 6 17 11 48 1 06 1 04 l tl il D T S I O B T e O 9 D A Utnohi 1 18 7 50 1 11 10 15 10 8 11 18 11 1 8 08 8 814 45 6 14 7 56 8 0 1 07 10 14 Woardn 6 11 8 11 10 16 U ii 11 14 4 11 6 84 i 1 11 10 14 OudawAter I ll 10 46 4 14 i 1 86 i Oosda 6 11 1 14 10 10 10 51 l iO 11 11 1 46 4 87 J 17 8 16 8 41 11 10 X AHITODA M O D A 4 41 6 11 1 41 7 46 f 46 6 46 1 11 1 56 Aulaidui Bt 7 11 tJt 1 16 41 l U Bnit 7 11 IJl R4 10 16 11 11 11 18 1 41 Xut tt Oiidi Xaiilgan lii ain iMBt n liat op BfllteBlandsch Overzicht Giataren kwamen in Frankrgk de Kamers weer bgeeo Aaa de orde is als hooldscbotel naianrlgk de begrooting maar de beraadalagiog daarover zal eerat 9 of 10 November kannen beginnen In dien tosaobeotyd zal o a bft crodiet voor do Franacb Rotsische feesten aan do orde komen de kotten zgn inderdaad nog al meegevallen ren totaal van 3 500 000 fr waarvan voor de eigeolgko receptie 1 900 000 fr en voor het troepenvervoer voor de revoe van Cbaiooa 1 600 000 fr Algemeen werden veel hoogere cgfers verwacht De Kamer hervatte kalm haren arbeid De voorzitter Brissoa bracht in herinnering dat de Czaar tot president Panre beeft gezegd dat hei hem genoegen zou hebtHO gedaan de nationalo vergadering van Frankrgk te zien en voegde er bg dat de Kamer bg de heropening der zitting zooder twgfel een groet zon willen zenden aan den doortochten bezoeker en ds kaiaarin De heer Brisson eindigde mat deze woorden Welk oen achonwapel gne neeren welk eeo leering welke gronden voor hoop on vertroowee Ken drievoadig aaUo van toojuicbingaa volgde op deze woorden In don Senaat aprak de heer Bnfft i ove ds gemeecBchap van gevoelens en axpiratie vaa FraDkrgk en Rusland De geesidrifligeootvaogsi beeft aao de vrionaehap van twee volken wgding gegaven Dit aamengaan union dat definitief ia erkend in de woorden te Cherbourg Parga en Cbülona geaprokon heeft reeds eeo bevredigend werking nitgeoofend Spreker bracht holde aan de regeering en aan bet parlement voor de wga heid wsarpiede de buitenlandache staaikuad ia geleid In den Senaat dankte de minister van justitie den heer Buffer on io do Kamer d mintsier praaident den voorzitter voor zgna vaderlandslievende taal die dn politiek der tegearing bs Oatigt en de positie van Frankrgk tvg nover hei baitenlaod vergroot In een der laatste varf aderiogeo van deo miniiterraad beeft de minister van Financien medegedeeld dat bg een wetsontwerp gereed maakte dat ten dotl had het toezicht op alcohol ie vrraeherpen wat betreft de openbare gezondheid eo hel vervoer Volgens de Temps worden door bat ontwerp plaatselgka eotrepöti ingoeteld die elke voor het gebruik bestemde boeveelheid alcohol zal moeten paaaeoren Op deze wgzo ia het bestuurapersoneel niet alleen in aiaat om de juiste hoeveelheid der in omloop zgoda a cohol te controleeren maar tevens om ieder oogenblik te onderzoeken of deze voldoende gezuiverd ia om zonder gevaar te worden gebraikt ïlet welsootwerp bevordert op deze wgze aaa don eenen kant de opeobare gezood heid terwyl het aan den anderen kaot de smokkelarii tegeagaat In deo Zaterdag gehouden Ministerraad werd door den uittister van Financiën eoo weUontwerp op de aoiker ingediend Dit ontwerp strekt tot iiist lling vat oitvoerpremiea voor do Franfcbe suikers evenals in Oosieorgk en Duiischlaud het gsval is Volgens de berekeningen der ambt aren kooi dit per jaar aan bot land 10 millloen francs welke som de Begeering hoopt te vorkrggen door verbooging der verbrniksbelastiog op de suiker en van de belasting op het overschot der fabricage Da Regeerieg ts echter van plan dezOa maatregel maar voor tgdelgk ie doen dienen want bet wordt mogelgk geacht dai bg internationale overeenkomst de snikerpremiea door de Regeeriogen die ze invoerden wordt opgebovon voortoopig is favt dus slechts voor twee jaar tot 1898 Oodettuaschon leve de dure nikor t Nog een andere mededeeling uitden jongateo Ministerraad de Regoeriog heeft aan den Franschen conanl tsneraal ie New York den heer Brnwaort io opdracht gegeven de internationale mnntgeilotdheid in hei byaooder in da Vortonigde Staten te bestudeeren Zoo de Franacho Regeering dus miaschien hei ioiiialiet voor een internaiionato regeling van dit vraagstuk willen nemen Aan in torpol lutiee zal bei overigens io de Franache Kamer niet ontbreken bet rohijnt dai de iowtand van Algiers by de bebsndeliog hiervan don voorrang krggea zal £ n dan z I de ingrgpende reorganisatie der hoven en rechtbanken door den minisier van Justitie ontworpen ongetwijfeld ook aen levendig debat nitlokken Do ootballiogen van do aHamboi er Nachriehiana over hei ootataan van het Drisvoodig Verbond hebben heel wat ontroujng teweeggebracht on achgnen vooral in Oosteorgk tot ontsiomming te zollen leidsn De vooruÜziohteo van hot Verbond worden atlorw en besproken Ia do oaienrykeche bladen besehoUigd men BismVck van dnbbeltoogighoid on achterbondendhaid Do Engetsobe bladen zien Doitecbland reeds volkomen geïsoleerd siaan in Europa £ n ia de None Breie Prsssat jMoprsekt eoo Dniioeh staaiamao do mogelgkheid dat Dnitsohland en Oostcnri aiefa aanslniten bg een Rossisab Fraasch iarbond dai tegen Engeland gekeerd is Do verwarring dia het artikal faaefi iowoe 5ra l ia oibfgranid O En to ln wft i Voaa Ztg c lijn d medadMÜiigta tii da Htmb NachrLcbtaa Bocb ala gaacbaidkniidiga ieiteo noch mHb li Ditiogao fAO prim Bi Diarek gewurboigd Wjj galooten duroni d t er gaan uuiaidiug bcatut ia ala baogzen roor de dubbaltoDgigbieJ T de Oaitacha tulknnda ook oadat den aeritea kinaelier aii ta krgten Bet ia g beel willekaarig t baweren dat da lerkoaling toaachea Rusland en het Duitacbe Bjjk ontatun is onder Ie regeering Tan graaf Caprifi Wi lich de gebenrtaniasan tan 1887 aa 1888 herinnert kan daarorar niat in tw fal f rkearan Men weet rarder dat Rosland tgdans da Bnlgaarsche crisis te Rome geheime onderhandelingen beeft aangeknoopt en Italië TriSit heelt aangebonden al het aich in aan oorlog tniacben Koeland met Ooatenrijk au Daitichland aan de igda ran Rualand ion illen scharen terwgl in dienselfden tgd Frankrgk aan Italië Toorstalde het t baiit san Trentino ta enokeran wat achter door Depratia londar lartelen wefd afgeslagen Wia al tegenotar daia an andere feiten de wereld willen doen galoo an dat ten tgde Tan bat aftreden an prina Bismarck tasschen Rasland en Dnilsi bland aan nentrliteitaoTer eenkamat bestond sraagt de Vosa Ztg a Beatond eulk een OTareeQkomat dan zon de pers en de diplomatie ran Oostenrijk Hongarge racbt hebben lioh o er felonie ran Dnitachland ta beklagen Maar die overeenkomst kon niet beataan want daa had het Drie Keiiariferbond niet opgehouden te bettaaa t £ n wat de aitingen san de Nene Fraia Praaae over de aansluiting tib Daitschland an Ooatenrgk bg bat Roasisch Fransch Terbond betreft de sVoss Zig c acht het niat de moeite waard daarop in te gsan Daitaohland zal tich met iu dienst der Eogelscba staatknude stellen maar steeds tal het ondanks alia rerschillen van meening sich berionereu dat het nog heel wat dichter bg Euseland staat dan bg Kuslaod Daarom tal DuitsohUod nooit lich aanslniten bg Rusland en Frankrgk tegenever Kogeland en Italiü dat zou zeker tot tolkomen isolaaring Tan Diiilschland in Europa leiden Wg willen noch Ruslond slsien noch Engeland besluit de sKhss Ztg Wg willen ook niet smeeken om de ganst Tan het Czarenrgk om ons dan ta laten nitlachen Het Drievoudig Verbond ia Tast en onwankelbaar ondanks alles En Engeland behoort er bg ook zonder verdrag an trota de kleine incidenten waaraan Taak aan OTardravan bateakenia wordt toegeaohreTCn En daar tal het voorloopig wel bg bliJTan ondaoka de onthullingen Tan de Hlmb Naohr c au da waerToorapellingan Tan den politieken Falb die zich bij da sNene freie Praaae TOor een Duitach ataatsman uitgeeft c Nu eenmaal met zoo groote heftigheid de atrgd wordt geroerd orer bet Drieroudig Verbond is van eanig belang wat de Uoomache correapondent van de Times aan zgn blad seint Ik beu gemachtigd te Terklaren dat de terugn waarop het Drievoadig Verbond afloopt niet opgezegd moest worden in Mei 1896 zooals gameid werd maar in Mei 1897 Het Terdrag werd geteekend in 1882 en vernieuwd in 1887 terwgl da tweede Tgfjaarlgkache termgn afliep in 1892 De hernieuwing had plaatsvin I89l dna aan jaar Toor bat eindigen voor den tijd van 12 jaar onder Toorwaarde dat elke mogendheid bet recht had het contract op te zeggen een jaar vóór dat de helft Tan den tarmyn was verstreken De datum san het opzeggen moet derhaWa ia 1897 rallen terwgl dan het verdrag sal aSoopen in Mei 1898 Eb BOL A 2s H Lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd ot bofst Schitteringen voor deoo en Üoofdpgn en Verstopping behoorenaltgd zorg te dragen voor dagelgkache ruimedarmontlasting De Zwitaerache Pillen vanApotheker RICHARD BRANDT door tal vanbekende professoren in de medicgnen beproefden aanlwToien zgn het eenige geneesmiddeldat op aangename zekere en volkomen onBchadalgke wgzo werkt en dat ilechia 3 Centten peV dag kost Niei anders te verkrggen dan in doosjes h 70 Cents iu de Apotheken Boofddepoi F £ VAK SANTEN KOLFF Rotterdam TT Belang rlJIi is de KalakaaaAkoddigtiKï vau Samuel Hcckscher senr in Hamburg walka z oh inbet oommer van eaae oourant bAiodt Dit hais heeft zioh door zïjd prompte en atilzwyrcmlC Oltbetatlng der bier en ia des omtrek gevrannen bedragen eene zoo f oede faitin verworven dat wij al oaze lazers aaabefa leo op zgn adrcrteotie acht te geren V Nieuwe Zending Parapluies A v n os Az Kleiweg E 73 73a QOUDA Beurs van inslerdam IJ OCTOBER Vrkn D s 8V 1V lOl s 81 8 Vis ♦ dalkn 90 8 V s 84 4 19V rClMRUSD Ctrl Ned W 8 IV dito dito dtio I dito dito dito 8 Hoi Gi Oal itaJl ll881ll 4 ITILII Inschrijving 1861 81 fi OosTlNK Oiil in pspier 1888 6 dita in silver 1868 5 Portugal Obi met coupon 3 dito tiaktt 8 9 91 l 7V 101 61 U H = llOf 48V 110 10 loov I 1001 191 187V 56V 100 16 134 110 96 108 ll s los 111 lOl s 507 Vi 154 Vis 78 1110 101 100 98y ii V IIV 100 467 100 10 is 114 71 108 TVs 45 II 191 1041 106 Vu 106 109 103 115 110 166V 9J s lll i 561 RtlSL KD Obi Bianenl 1II4 4 dllo Gorans 1180 4 dilo bli Ruths 1889 4 dilo bli Hope 1899 90 4 dito in goud laen 1889 6 dito dilo dito 1184 9 Spanjz I erp t schuld 1881 4 TiiasKU Gopr Ciinv ean 1890 4 1 C Iseoing satis D Gee la nisg sorts C ZuiDAra BSP v oW 189 I Mbiico Obi Buit Sob 1890 6 Vimiinii OM 4onbep 1881 AMsrsauiii 3bli sti it 1895 8 j 99Vs Bomsom Sled Iran 1894 8 96 Nin N r Hsnile sT and Areodsb Tsb Mij CaitiSosleo D liMsaUchsppij d l Am Ilipolhiiokb psnclbr 4 Cult M der Vorsteal and i if Hypotbeakb psndbr 91 Nsdirlsndscba bsnii sand Ned KsndelnsBtsoh dito N W k l o Hyp b psndbr S Rilt Hjpolhookb panitbr 91 Ctr Hypithoekb dito 3Vs Oosia N Ooit Hong bsn art Blisi Hypulhuetbank psndb 4 AaiBlKA Enu l hypotb pindb 5 Mh 1 0 Pr h an oarl NiD Holl IJ Bpoor Mg sn l Hli lot Eipl V 81 8pw and Ned Ind 8poor agm and Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dito I 69 Zuid Ital Spvrmg A H obi 8 PoLBN Wsrsobsu Waaiien sand 4 Htm Or Ru s Spw Mij obi 4V Ballische dito sand Faslowa dilo aand 6 Iwsni Dombr dilo ssnd 5 Knrsi Ck Aaow Jp ksp obi 4 dllo dilo ohiig 4 11 11 AïaaiRï Cent Psc Sp Mlj oM 1 Chic k Jorth W pr v sand d lo dilo Win 81 Paler obi 7 Denver I Rio Or Spm cert v a Illinois Caiitrnl obi in goud 4 Louisv t J sbvill C rt v e nd Meiioo N Spw Mij le hyp o 6 Uiis Ksnsas v 4pol praf and N York Onl riot Wast aand dilo Ponns Ohio oblig I Oregon Cslif lehyp in goud 5 81 Paul Minn k Manil obi 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col le hjp Ü 6 Cakada Can Boulh Cerl v aand Van C Ball k Ns lo b d o O Amsterd Omnibus Mij sand Roltcrd Trsmneg Mssts aand N D Stad Amslerdsra ssnd 8 8tad Rollerdsm san 3 Blioia Stad Anlirerpen IS V Stad Bjuisel 188617 116V IIqno Tbeisi Begullr Oesallicb 4 OorrENE Slaalsleaoing I860 I K K Ooit B Cr 18M 9 SpaNJS Stad Madrid 9 1868 NiD Ver Bes Hyp Spobl oorl Advertentiön Societeit Oiis Genoegen Commiasnriaaen der Booiatai tO a Omobj breniten t r kenniaao ran HH Uden ingerolge Art 30 TW hot Reglement d t bjj gelegenheid rnn de lo Abonnement TooneeWooratelling op DONDERDAG den 29 OCTOBER 1896 de SOCIMTEIT van d avondi ZBS VVB a f gefloten mU Nnmena bet Belstaar P HBR MAN Fi StcrftarU Gouda 28 October lj y TANDARTS E CASSUTO Torfmarkt 171 G adft DMIJIS l I AÜn ZONDAGS n WOBN8DAa8 m M rt ljele tekad SaUrt UitBoodigfing tot deelneming in de Kansen van door da dan Staat Hamburg gewaarborgde groote Oaldlotaru wAsrin tekar 10 Nlilloen 746 990 Mark gewoanati moeten worden De prjjsau vaa deaa veal voordeal hiadende iflldloury die volgeaa hat plan aleohb UB OOO lolea bavat syn de vol anda D hoogste pr s is arenlaeet 00 000 Mark 46 prgasn a 5000 M 106 prgssn i 3000 U iöl prijsan i lOUO M 78lprüsani 1000 M 1348 prijsan 400 H 41 prijsan a 300 M ISaprUi too I50M 36997 prgsanii 155 M 4l8lprsl34 104 lOOM i49prtj ii7 46 tlM totaal 66 140 prgsan 1 prys 8 prguD Iprys Iptijs I prys Iprjjs i pryian li i Pramis vaa 800 000 M 1 prijs t iOO OOO M 100 900 M il 76 00KM i 70 000 U it 61 000 M 10 000 U a 56 000 U i 60 0011 U i 40 000 M 3prijsaB i 10 000 M llpriJBeaii 10 000 M en worden desa in aaniga naandan ia 7 klaasen uitgeloot Ds Hoofdpriis ia ds le klaaH bailraagl Mark 60 000 sliggc in ds la kl tol 61 000 U in da 8a tot 60 000 U in da 4a tot 66 000 tl in da 5a lol 70 000 M in da If lol 76 000 U ia da 7a lot 800 000 M attA mal da pramia van 900 000 M araBL tMu 600 000 Mark Voor d aarala prijstrakkiag dia oüalaal ia VAStgeslflld kost aan gahsal orlglneal lol slaabls laid 8 50 aan half originaal Int sisehts Ould 1 76 aan kwsrt origineel lul slnihls Ould COC Da in aggelden voor da volgende klassen soa ala de tipl lijsl dsr pr san sijn uil bal oBoiaele trekkiagsp an vooraian vaa bel Wapen van dan Slast blijkbssr eo rarsead ik dvsan Plan op aanvrage gratis o nua ir Ai IDa ailb 1 gaaobicdl wianera sa led re dseln msr in de loler ontvangt ongevraagd onmiddeltgk na da plaau gebad babbanda trekking ds offloiecia Ir kklngslijit Da ailbetalmg aa venend lag van da prijsaa gaaobicdl door mij diraol ea prompt aan da wianera aa ondsr ds slrangsls gahaimbouding ledara bestalliiig kan men aeavoudig par poslwiHal opgaven Man anda siob das met ds aanvraag om toessnding van loten voor da spoedig plsais habbrnda trekking soo spoedig Bl alijk of uiterlijk tot f xoreimmBH n met vertrouivsB lol Samuel llocl er seor Bankier en Wissalksnlcor in HAUBDBO Daiiscblsnd Schoolschriften nucim GLM ptrin 5i vel inhoud 12 Stuks voor 32i cents E§n éÊre Schal Toor de ongelakkiga alncfatoffera der elfbcTlekking Onanie eit geheiiM nitapnttingen ia net beroemde werk Z J r Betau n ËLFBEW IKING Holluidaohe nitgnê nMt 27 fb Prga 2 gulden Ieder die un de rerschrikkelgke gerolgen tui deu onden Igdt moet het lown de oprwhts leenng die het geeft redt jaariyks duiiend tmi een inkeren dood Te verkregen bjj het Verlaga Mag m te Lmjizig Nenmarkl 34 franco tegen inzending T n het bedrag ook in poat7 gela en in alken bo kkuidel in Hollmnd irt PDIKB QiÖDE GEITEyEE Merkt NIOHTCAP Varlirijgbasr bH PEETERS Als bsvijs vaa eohtheid is osebet en kurk slae4 voorsiaa van den naam der Firma F BOFPB k