Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1896

35ste Jaargang Vrijdag 30 October J896 No T108 m mm mmm JVieuwS en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 S regeh 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1Ü5 franco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VU F CENTEN OPEMBABEVEBKOOFnC te REEUWIJK op WOENSDAG tl NOYBMBBR 1896 dea nargeni te 10 uren un het Hdu Wgk fi No 9 bewoond door Q dc Hooa md den Nieaw Ueenvykachen Weg tu Ie LINDEK E3ÖEN MACHINAAL EIKEN LBG0BB8 PbANKEN RIBBEN 8CHR00TEN KOLDEllS STEIOEBDEELEN en TOUWEN HEIBLOKKEN T1MMERMAN8GEBEBDSCHAP KRUIWAGENS 8LIJP8TBEN enz en verder van eenen wuroDder eenig gewerkt QOUD en ZILVER DMge te Toren Tan 10 tot 4 aren te lien Nadere inlichtingen geeft Notarie ü C FORTÜUN DROOGLEEVER te Qouda Wq b de berte iawifriu te i Jioht UMI RiMiiiiieüek LenJenp eti kortom terliliiExpellBr ygfH kM ketMllMliaatewwi Qlacei HrterfalBlxpelier Teitn OeM Wal aeet tm émtt In ieder kniafeita AnkBf filiilxiiellS Priji so oeot 7B oeat ea f IX de leeiik Toorhudeo la de meeele Apothftaa ei bij r Ai otter t Oe Ie Bettvdilli Te GOUDA bfi A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Wlc üüicr ata ii ió Echte EllUl Cacait te oulTan n teaamongestold en uu ulo prinfiiemingcQ in don handel gekomen ondet den naam des uitvinder Dr MiohaellB TOnraariligd op Jo boste miirhme in het werelilbercDmdo fiubblmevmoiit Tan Gebr StoUwer dc t Keulen licha J r n2ic 2acII$V Cikel Cacao in vierkanten busaen Dese Eikel Cacao ia met melk gekookt eone aangename gezonde drank voor daBühjksch gebruik oon i 2 theelepala Tan t pa3der Toor een kop Chocolate Al Itonooskracbiige drank bij geTal van liiurrbee flIucnU mot water te gebruiken Yorkriigbaar by do Tooinumtta H I Apothakers ena t Ko U Ko prmfbuBje f IJjÓ c 0 90 e aS5 Oenoraalvertegonwoordiger tooc Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalveistnat 103 CogDse fiD Bois O ocxwAo wa BOia nn dt i oldld AaonTme yorti nUTtrd In T t ia i r MOIUI Ti e uur Inhoud vooraion T h t ftttMtvan Dr P ï TAW HAKm BOOO ÏPI1 01 O1 f 1 ao Ululilux Twtttlibur bU ïrma Wed B 144 Oouda P H J V WANKUM J MSLKERT Ooethaven Geen CfrijsEa meer III DE NIEUV pB LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen Terdwynen naakt het haar glanzend en zacht faeiet het itTallen en neemt de pelletjea Tan h t bottj fiioht op den hal Tan fl aoonL ï okrou Verkrijgbaar in fl ona itn f l ltO f 0 S3 kg 4 C 42Wiabr dePapierm lente eu a i fc mi bMU onKhaddrkM f makkelyluM poMmlddd tooc Utim onvooraldamnoQ KlnderHhotnwtrk It de Approniur vu C M MltlH Oe BtrIlB laatk Str 14 Mn MMvMd op naam en fabrlekiraotk rtinkurtr Hmcw WWn n hl Mbwiwirt Mr w t wlM Mmm amruMhMI F UrtMnih Me Gsuda Druk ran A BUlNKliIAIt k ZUOM Koninklijke MacblnalcFabrlek DE mmw Ti II van Schaik Co goTeatigd te ê Oravenhage Uepplerttrami en nabji de Regentesaeiaao Hofleveranciers TAN Z U den Ko ing van België INDIEN GÜTOEST II g ebruikt de Allerwege bttkrooRde f rfldbfroi nidf Superior DEÏÏIVEN Borsl Uonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Ct 70 Ct en l verkrjgbaar by F H A WOLFF Orogitt Harkt Gouda E H VAK MILD Veerstal B 126 te r ouiia A BÜUMAN Moordrieht 1 C RATELAND BotUop B T WIJK Oudmal r FEANSCHE STOOMVEEVEEU BN Chemisolie WasscberiJ 11 OPPE ilElAIER 19 Krui kade Rotterdam Gelireveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Speoiaiiteit voor het stoomen én verven vay alle lieerenen Dame garderoben al ook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het ttoom n van piuche mantele veeren bont enz Gordgnen tafeikieeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onaohadeiyk voor de gezondheid ea volgens staal bewerkt Wegen uitbreiding der fabrieken tgn de proven 25 gedaald Te toornen go deren ala nieuw alleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eeue week eooo stuks lilt de r lHflte mtiit een r der p rit baiUiitAndtche fibneken oyor nonittnj ogeDMin le Leger Paarden DekenB iiiocWh t g n fh ii p4 tpriji vsn fl 2 75 u r Btij wnnift uitverkocht Dut dikke onelljlkiri dekem rjn i mrm sla een p ls L UUXIiH Qin gruot dui bof jt heele pRiird Ix tlfkltend mol woI opjreDUid ril iTPfile itri iei voorfii I d Ulrlnv partij witte woIIcneSiaap Dekens leolite doiif vaLIui Iteiyuikl trc fuuten m het we rB0l muiRrbodt n ii l II 3 50 per tuk KoBtfiD iiiilt rt liet liublialti V UtililflIUh Bhf v p bc ielHii irHi trar4 iM l nr dt fOMTH irroki Ugfa loOMBdiaK M bM Mnc OMil r i ml ur pr Mi ri oil B liiu wltK Maaatriobt Oroot iwiii 8i VAN Blommestlim s Inkt is pro fondervinJtlijk de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK APf LDOCRN HOLLAND Helni w8leinllALSRlICIIES VEERH COLS 00 €EltTI OKHE BOEZELAARS Oi DËRR0liHEl l BIJ Detail verkoop tegen KM UKOM prijxfn eene nieuwe zendiog Ï ERLOVI CS e J fl DERÏROL ffKAAKTEM Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost m et Inliep Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij J A BRIi KMA en Zn Het groole aantal zenuwkwalen Mêi M noffBtMdT mUdslen door de inedlMcUfl wateniohsp Banfewend wtt ua tma Smmm tijd koint a Mr tM i t lU door bat gebmik mftkep vun den Mnvootflgitu ww Ti eHIk ImM do liold etne jRtelogiMlit antdflkUnjr gedann heeft dis bk honderda proefauilagM tlwu fS donbffBla vsnHTtrBrttdlt sn tervljl sij in watHnaohsppellJk krincen d hoMrt MeHStelUu wtkt terras é wtldud UIJkt tn iiJn Toor do uu EannwkwftlflB lUdCDdtSeiNSkïB SmS KODMiirlJt nltwTo dm door don ftweten umoior nu taMndhaltlJr B Ma TlleeMilw TUihvfn en berïut p do ondorvlndlnc opgedaan In eens SO juig prak k r WMMklM bei k M CMHMil 9 r das wontcH daartoe maclilkt Iba 4 ré ki31 anl4 iJ k Mia k iMBWKMt M dfK de l l Xeï doM fMMnrljErvMiM eckaUlk oUttorcBdo r nltkt i TarkrAfon en liJ maakte eoovool opganr dat ran mm im immfriSm IMcbrtraa warkja QVER ZENUWLIJDEN N BEROERTE hirt vaorkomlng an gantilna binnen korlM t d raadi da Va omk Tereclienxn is Dit boekje berat niet aUafli VMt IhI BMto nbU k ventaaebM rarUarticen rfmtrent het waion der nleowsn thorapto ai laiMmSA lalfli In washoplc taraUaB rarkregen nitwerklng maar ook rlndt aaa daavfa wat eMWaiU Twhandallvaa alt da Madfaaha bladaa oaan doiegoiieeawgugawUMta MawdaAMrffl ▼ an tal Tan grtalndirlfteB r boogceptaatita geneealuiadlcen oadat iralka K iMIn Md pra haaar aan U palyilMak to PaHjt ma Raafaaiaat 10 t lH rabor nad i r praktMaraad gaaaeabea r Md hfl kraatilMUaa ullabt Ja Cfearaatoa mfitirath lir Oafea ta StatUa Iraoaawaa Md dr aftMd aHa II ataahla M Imt tartaard dr laaaaahaar dlraataar dar lalvaaB tlianMaMaaiia larlMaj tldara ta ParHa raa tt Hanard SS4 Conial na Aiobaabaeb Md dr ta Oarfli Br laaML wraad vk ta Uritaita oKr labaant Jaakf Md rir ta Waaaaa Or 0 Baafaval ta La ParrMra Wan M aa ea OaaaM taatral d fcyalèaa al de éaati la Frankrijk OD vele andoraa a AanaUaaiAarBaaawBaatal maar afaalHdar aaBBediuuBla afi aaaawMlitlKlBaM lU aa waarvan da kenteekonen ifjn akraalaska haal baafIMja blaaiaiidraaa araata arikkalkaarlal aalaai Neld alapaleoebal Kohan baaa a taeataad rarifar Uo alaken die door lieroerte Katrofifen warden aa nog UJiia fa ralgaa 4aarTa laaala ariamailniap onwiraioiea lot aiireken iwara taaiwal Maiiall H dar lawrMlaB Mt aaridaraada plja plaatiel Jta iwakia vert akkl g van BahoaaM aai i lU aBdarganaatkanAlffabahandolfoR weeat gn maar door do bek da middëïaii 4a asSin kodwalartnr wiljraa eleotrTaeereu ginomloof of leebaden geengenaatoff aTlaatek kwaal laveBdaa babbaa n ten alotte die vr ra cvaalctt raar barMMaTaBAM raden kabbaa wanM ramohijRaaln aU kh aanhoHdena aaiatli vaalaa vardoavhi la batbaaM k plla Ml dabrtahaid Mkarioaaa aa donker orden voor u oeiaa drakkaeio plja aadar bal vaaria i 7lP aiil7iirtTX aak e Het lapae van ha daa an aataüT SStËS eatagarlaB raa aaamrmdara ala ook aaii l nBamaliju lijdende aaa blaakiaabtm röotlinBM ïrWlt Üriagand aangaraden ap aanmfl j B 2rt ll door t CXKHAM Ca Helll nwag 48 r TioDi en wordt doüi m CXKHAM i f J l 7 H p Xpottaeker Koita 1S alE h h it bore vermeldo werkje aao ta aahaAa haivaft a bil da nrij nat d tllroran McdaïUabaArwaad MA7P0LE ZEEP verft goeaeren in alle vtiite kleuren verêchiet niet en tatt de handen niet tan Alom verjinijgbaar Importeurs voor Holland Bel S en EolouSn VAIT HEITG Co Amsterdam ictormwater uttéé Victor a Su n fè Überlahnst byim Taféldrank VanhéJ iitl ykef uJsc erXecferfanden BINNENLAND 1 QOUDA 29 October 189Ü QiiUrenavoDd bAipeordeo twee werkli dao van den loodgiater Rsboaw toen sg ait deo winkel bunner p trooo kwamen op den Raam aan den kant een paar emmert ipoedigdacb ten lü aan een ongeluk een van bea van Vliet iproBg te waier en dook doch kon DÏeti Tinden d tweede koecbt Nonner tprong daarop ta water dook en baalde het 12 jarig dochtertja Tan Navalityn ta foorecbgn Z puten daarop de bekende roorscbriften tot redding van drenkelingen toe met bet gelukkige ge Tolg dat zg bat meiija tot bewnattyn brachten Reeds gernimeo tijd bestond er by de bier gcatationneerde kommiecen van s Rgki belasting9D van Schagen en Engelman het varmoedea dat zich in een afgelegen perciel onder Waddingsreen een geheime brandery bevond Zg atelde den kommiea Verificateur van Dorp en de kommies Zandvoort daarmede in ken if Na rgp beraad besloten sg allen tot een visitatie Tan dat perceel en togen zp vergezeld van den brigadier majoor der rgkiivetdwacht Geliting oit Gonda op Dinsdag 27 October 1 voormiddag half acht nar op dat perceel aan Al heel spoedig von lea zg t en formeala brandery tn het achterhoii nl een groolen ruimen ketel koelkuip basIagbakkeD gislbakken een boeveelheid spoeling ongeveer 230 liter gedistilleerd instrnmenteo tot bepaling van sterkte ran gedistilleerd eu een wer glas alsmede andere ingrediënten Al wat Kick dsar in atrgd met da Wet bevond werd door hen in bea ag genomen en onder een menigtf nieuwsgierigen per scbeepsgelegenheid ten kan tore van den ontrauger der accijnzen teGondn opgebracht Tegen de beïitters ie Rotterdanf en Waddingivean is procea baal opgemaakt Gifcteren is te Dordrecht geslaagd voor het akteaxamea in de vrye en ordeoeteiiiageo der gymnastiek den beer J Th Rintema atbier By de gistereS bg den Raad van State afd voor de geschillen van bf atanr ingekomen koo besluiten was de volgende beschikking geuooien Aan Herm A Scbrender en Co te Schoon hoven is altoog onder v d orwaarden vergunnint verleend tot opricbtivg van eene Ijjmoliekoker t Bergambacht VlLLËTO 10 vDst wordt boe laager zoo raadselacbtiger l sprak Gonatanoe op een zeer eigenaaAlinea tdon Waa dte toon schertsend of verachtelijk of oaif en onsobaldigf Ben vagebond die een jong meiije opvoedt ea dasrby SM in de wereld rondzwerft dat niemand hem volgen en ontdekken kan A Wo met grootnuMs briefwiiaeling houdt en zelfa hur hart in bs eging gsbraoht beeft charmant niet wsar Hormine Vindt gy oiet dat daaruit mét eenige RooTcrsbolea en vrome ridders een frsii romaatiach gedicht te naken zou zyn Be aaageaprokene antwoordde niet daarentegen gaf haar oom die gedurende het geheele gesprek onbewegeiyk wai biyven liggen eeniklaps een toe ateaimend antwoord dat niAnaad van hem verwacht bad en dal aller oogen eeaiklapa op hem deed vestigen Hy stoorde üuh daar eveawel niet sap en zeide Bset een sehallen liob naar het scheen in de beste laiai Jammer SUnsje dat er geen stofverzamolaars voor dichters ijja even als patrooateekeniars voor de wevera Gij zoudt er onder sohittares I tGg moet haar nofi maar in hare on jezoDueDheid vsntarken I merkte hare moeder afkeurend aaa Omdat ik haar prijs wgLsy dan spyker op dan Door het plaatsen van een naehtiiehkje op een stoidoek ontstond bg ü v G te Waddingsveen een beg u vau brand Gelukkig ontdekte de man het onheil byzgnetbuiskomsl ongeveer twaalf uur De tnlel waa half verbrand en bet vertrek tot slikkens toe gevnid met rook Voor ongelakken werden moeder en vier kinderen echter bewaard De te Oudewater met pulp in lossing liggende paviljoenaak De jonge CorQeliR schipper H Ramstyn vau Capella Langstraat werd door de met tand geluden Qxeren bok De VroofT HeteQa schipper F Verheul van Woerden in volle vaart in bet boeghont aan geraan waardoor dat bont geheel werd itt rdrukt de helmstok gebroken het roer be fcbadigd en verder niet onbelangrgke inwendig si hade w rd veroorzaakt Terwgi schipper Verheul bezig was niet dan schoot die doorschoot geraakte hg in deo IJsel doch wist zich zwemmende te redden intosacban liep zijn Bcb p door ea geen voldoende holp aan boord hebbende wai nea aanvariug onvermydeiyk I De sigaren maken die op dan Isteo Sept j l hg deo sigareafabrikant W J Vinckens I te Winschoten het werk itaikten loopen daar I nog altyd zonder werk tond Zg onWangen I van den SigaranraBker boud elk f 6 por I w eek I Voor het gerechtihof te Amsterdam is in I hooger bprocp behandeld da zsak van J J I SakraiLz a daar die wegens eenvoudige misI handeling door de rechtlAnk was veroordeelil tot eene gevauKenlsstraf van 2 jaren D oorI ppronkelgke aanklacht luidde dat hg terecht I stond wegens poging tot moord op zgn rouw I Anna Helena Schaaf Da officier van justitie I mr Baart de la Kaille had dan ook eene geI vangeniflBtraf vaa 8 jaren tegen Scbmitz gf re I qniraerd I Het hot hoorde de beide deskoudigen Jacob I en Waller die beiden hy hunn vroegere virI klaringen bleven volgens de verkUringeo wbh l de dood der vrtfnw door de toegebrachte verI wonding aan den lever onierraöfleiyk de I hoofdwonden die buitendien op het Igk werden I gevonden zouden wellicht in het gasthuis te I g ne eu zgu geweest I Ook bet verhoor van den rcchf rcheur Burger I bracht g Sn nieaws aan het Insbt Hg bleet I bg zgn verklaring dat Schmits zelf hem gezegd I had Ik heb mgn vrouw vermoord als za I nog niet ood is l ze wel dood gaan c kop getroffen de hoofdpunteD opgezocht en san het Uoht gebracht heeft P vroeg hij nog sltyd op lerendigcn toon Er is meer dichlerlyka zoo als gij het nocrat in het leven dan men gewoonlijk denkt en men beeft geen dichters ooodig om dat te leercn Maar men let niet op omdat men er VDvl minder tin voor heeft dan gg romeneake dsmea met al uwe kritikaseen u inbeeldt men schaattt zioh misachien er vee ophef van te maken omdat er voor degenen wie de roman geldt gewoonlijk weinig eer en voordeel aan verbonden ia Dsa komen de dichten er bg en laten de historie door rersohiltende feeco oo lang vorergereo en verfraaien totdat zij wordt wat de lezer wil Hy wn onder het uitaprokcn van dien voUin weder geheel in dm hoek der kanap teiuggedüken en zijne sbeaÉkwaB gedurig langzamer en becachor geworden zoo de laotsta woorden telfs nllen kUnk milten Uen zag en hoorde het hoe de man in zgne gewone vtilzwijgendheid en aobynbare osverschilligheid verzonk airuit hy in den loop van den awond nog deehta scheen te ontwaken waaneer hij zich oprichtte om een glu wyn te drinken Wat hq S d had was echter voor hem o iets buitengewoons da zyne famitis alle reden had om er verwonderd over te zya Zelfs Hormine had ran hlar werk opgezien en naar z ne woorden geluisterd M de oogea zijuer suiter bleven m t eene geheel eigenaardige vorscbende bgn onfrioadaiyke uitdrukking op hem rusten en dat niet alechts aog lang nulal hy uitgeaproken had miar zy keerden telkens vluehtlg tot hem terug toen hg biykbsar iat bat triB aU deal neer hb asn het Joependa B klasgde bleef dit gelgk voorde recbtbar k otttkQDiien by had niet gezegd Ibbebmgn vfonw vermoorde raBar ze hebben mgn vrouw nrmeord c De advocaat generaal mr Op ten Noort de kites nogmaals uitvoerig nagaande meent dat men bier te doen beeft met zware miihandgHsg die den dood tengevolge heeft gehad n reqoireert eene gevangenisstraf van 8 jaar en olpttetting uit de vaderlgke macht voor den tgd v Q 12 jaren en bevel tot gevangennemiag vfn beklaagde Te recht komt de briefuhrgver init de hoofdstad in de iProv Grun Ci c op tegen f het ziekelgke medelgdec hetwelk zich opeiibatrt I hj de tegenwoordig meer en meer algemeen 1 worden l eechouwing van misdaad en mis I qkdigeri en waarschawt nint minder terecht I tégen een zeer gevaarlgke zijde van eon m t 1 der Koede idealistische b doeliogen opgerichte I i feenigiog te Amsterdam de vereaniging Pro ventttte ten doel hebbende om de rioij 1 naliteit Ie bestrgden hg jeugdige misdadigors 1 I rdchtsknndignn bji taod te verleeuenaan jpugdige I baschntdigden en dezen hg bun ontslag uit de 1 gevaogenii steun ta verleenen a Het geval hetwelk lot dt waarschawingnnleiding gaf wa het volgende £ n jongen v n zestien jaar met zeer I geurig verleden die ceo rgwiel gastolen daarna oebt en de opbrengst mtt Hobto vronwan I verbrast had moest voor de Amstardamache I rechtbank terechtstaan negens diefs al Bg I rooster der vereaniging Pro juveotuie werd I als zgu verdcdigor aangewoxen prof Avscher I Deze toonde nu in zgu pleidooi volgens dpu I BChrgver iu do Prov Gron Ct glathelder I aan niet dat de jongen ge4ohik i was voor I de samenleving masr hoe hg oogeachikt gr I worden was c I Op grond hiervan drong bg un op een zeer licbte straf hetgeen de rechtbank evenwel I oiet belette den knaap tot vier maanden ge I vangenisRtnf te veroordaelen I De schrgver van de Prov Uron Ct t Iaat I op de mededeeling van het vounia volgen I De rechtbank d e dit geval kmi rangschik I kun onder bonderden gevallen van precies deu teifden aard bad blikbaar niet veal vertrouwen I in het jongeuienscb Ku dit jongemensch ir I nu door de oode ioekingen en de overwegingen I vftn Pro jnventutêc omtrent ziobzelvPD gerost I gesteld Zgue cbuld is het waarlgk niet dat I bg een rgwiel heeft gestolen Niet alleen dat I da incht naar vrouwen en aterkan dnnk bg ben als een aerfelgke belaUingc iitabaaehon wen en dat bet luoein gk denkbaar was dat I iemand onder zgn omAtsndighed n lete anders ge prek J Maar ook voor de anderen kwam er een einde bA KLoat ons nu van die dingen afitappen apiftk ds vrouw des huiies dis eindelyk bare kalmte her I ffonnen bad Gij hebt zelf opgemerkt Kugeniui dat er in bet romantiiobo vso het leven meestal weinig opwekkend en eervols gelegen ia en in dit geval zal dat wel meer uitkomen dan ooit wg kun nan dus geruit die raadasli tot welker oploising wij ni t geroepen zg laten ruiten eu behoeven ons oiet langer dan noodig ia b ig te houden met een onderwerp dat mg al tang heeft verveeld Hettoti al heel Traeipd zgn als wg nieii boten vonden om over te prsten Vertel om eens hoe iiast het met uw hart neef voegde ig er met oen zekt en rrooluken overmoed bg dis duidelijk deed blgken van wie hare jongste dochter diea kaVaktertrek geërfd had irOg hebt toob zeker betrekkingen en vrienden aangeknoopt en we mooie of tiitsresMnte vrouweft ontmoet J ebalvf uwe grootmoeder met wie gy ieti mser dan al edaagachs oudorwerpsn hebt baiproken die niet emitig genoeg waren om geheimhouding ta vorderen Ziet gg zoo i ti boezemt alt d Iwlang ia Schudt gij au bg u zeWen uw hoofd over mg Rnbertf baaloot zg wgl ign gelaat ixtx i ker niet errieit dit by zeer ingenomen waa met dat zonderf linge vertoek Kindlief ik zig ronduit wat anderen denken Wie is eerlijker Nu glimlaohte de jonge man 0g hebt gelgk Dicht antwoordde hg uwe vraag verraata mg aDDigstins mea ipVeekt zoo zaldaa opea met elkander 1 Daarenboven tri het mg dat gg ïeti weten wilt van mun barl Aerwgl ik dat zelf niet ken Uair U ir hvroii hy en op lyn fraai en fHseb loa gadaan hebben dan bij buitcBiiwo waaor en raden tot vereohooning sgner misdaad te vinden io den itaat van zgn geastvermogena hg ii wal eans deitelig gaweoat bjj haeft wel eens hoofdpgn gehad ala gevolg van nB val in zgn jeugd 1 Ëigenigk beeft bg tiob nog hMl kranig gebonden al hg niet lot erger misdaad is tervallan dan tot ean eenvoudigsn diefstal Daarover kaa hg vergenoegd en Uvradeo in de gevangenieeel nadenken hy f medalgdaa met lichielven krggen Maar één trooit bijjfi hem Mr Aiseher heelt hens tot de kennu van aich aelvan gel racht bg woet na als bQ weer nit de gevangenii in da maatechappy treedt dat bg maar half toerekenbaar ia ali hg een neiging tot staten gevoelt is dit iets waartoe zgn afkomst en zgn levensomatandighadan bem noodiakelgk brengen en als hg aan dia neiging toegeeft ia ar alle retlan om aan to nemen dat die zwakheid het natunrlyk gevolg il van den beklagenswaardigan staat zgner geaitvermogens I lig is tot de misdaad voorbasohikt WaaHlm nog tegen da verleiding te strgdan aPro jnveniotec beaft ben vanta voren raeds abaolntie gagevan onder bet mo le Tout comprandra cVat toot pardonner e Aangezien betXnmogalgk ii da taak van een misdadiger io onze recbtstaal la beplaitaa I bg afwexigheid van dan beklaagde zalven lal Pro jnventdtec wil doan de vra g ta ovarjregan of aü zich ntat in afwaebling van aan niaawa regaNug dar babandeliog ran itrafzakao voorshands liever aal bapalan bg eaa eobrilteiyka madedealing van da oitkoasaian vaa haar onderzoek Die medadeeling gevoegd bg de overige stiüiken op het geding betrekking hebbende aar dan toch van invTued knnnan z jn op bat oordeel det rKblers tonder dat do jeugdige oiiadadigar in de galegenhsid wordt gestel op gr nd van het menschlievend pleidooi van syn verdediger tot de gttvaartgka conclusie ta feooiao dat de maatacba tpy bam I eigenlgk niets te vrrwgtao baafl Man dealt aan da N R Ct made De remmar die bg bat deraillaareD van aan goederentrein ta Maarsbergea np 1 Juni jl zoo deerlgk gewond werd verliet v6or fenig wekfo het ziekenhais te Ulracht Geen agoer armen ban hg goed gebruiken Dezer dagen OLtviog hg van de Ëiploitatiemaatsehappy bericht dat bg mit 1 November uit harten dienst ontlagen wordt en tevens ean bawy waarop bg 22 X mark kan beuren Door 4 Vereeniging voor lijkverbranding in Nederland is een verzoek gencbt tot bat tn nnr ler begraafriiiati aan den 8r hnt rwfMr te llaartem gnloat rerlrtoiiJo rich een hetdrre gliit laoh tooh kan ik u eens zeer zonderlinge gebeurtenis verteltea welke ik eeiimaat l teefd heb en dis myn hart inderdaad ia beweging bod kunnen brsngen zoo ly zaden afgeloopou are Wg moeten met die gebeurtenis rcbter nog eens op het gebied der romantiek torugkeeron dst gg zoo itrsks voor ons wildet sluiten en wel op hst gezegde van mgnbeer nw broeder dat r meer diohterlgks in helleren tsdan prouiiohe menichen denksn vDat klinkt b jna all een voorbereiding tot asn sprookje zeide ConsUnoe vrooiyk Heerlijk nfcfl VVy vooral llermme booren nïeU liever dan datl Een prookjs iichtje suwoordde hy op in het oogvallend erniiigen toon dssr heeft bet inderdaad iets Tsn en wel van een zeor oud en fraai sprookje het il wezenlijk eene r zoaderliage historie Maar ik zul beginnen Het is nu twee jsrerl gleden dat ik gedurende de Eonervaoantie een vriend ea ouden kameraad bezocht die reedi np zgn vaderlgk goeil woonde sn gebnwd wsi Van daar uit zou ik naar de plaato reizon waar mgn oom T40 mg rendez voua gegeven had wgl hg tug had voorgeslagen bet overige vaa mgn vacantirtijd in Zwitserland te gaan doorbrengen De j nge vrouw van mga vriend werd na vvltwp van een paar weken ongeatell en myn bezoek w d daardsor zoo ongelegen dat ik zoodra het gevaar voorbg was weder vertrok boewei de door mfja bom bepaalde tyd nog aiet was aaogabrokea imtfét ffereo