Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1896

t 4 projectiel dat men met kraoht io het stuk wilde dryven Ëen ingenieur werd doodelyk gewond en een werkman werden beide armen wi ggeslagen zoodat ook hy kort daarna overMeei Nog eea werkman en een Grieksch officier zyn aan de oogen verwond Ëene dienstbode die dezer dagen te Weenenoverleed beeft een vermogeu van l 50 000 nagelaten dit zij verwierf door sparen vanhaar loon eu eenige kleine erfeoiasen zoowordt gemeld i enige m een tamelyk onbepaald getal en klein is ook betrekkelyk Maar als die eenigec kleine erfenissen samen niet een groot gedeelte van die halve ton hebben opgebracht dan moet die dienstbode al eeu byzouder hoog loon hebbeu gehad om daarop in een menscbenteeftijd zulk een kapi taal to kunnen besparen Want f 100 loon en f26 wasschgeldc zonden al kon men daarvan jaarlijks f 50 ter zijde leggen in 40 jaren uaowelyks f 5000 ojilevereu Men schryft uit Barneveld aan de sN R Ct € In dea nacht van Maandag op Dinsdag heeft men bij den heer Dykman wonende op den huize Terscbnur onder deze gemeeute ojp een brutaio wyze ingebroken Nadat meu zich door een raam dat aan de binneuzyde gestoten was toegang tot een der voorkamers verschaft had is een lade van een schrijfbureau opengebroken en hieruit ontvreemd voor f 8 aan geld voor f fi aan postzegels waaronder eenige buitenlandsche en Iwee spaarbaukboekjes waarin by de spaarbank tot Nut van t Algemeen te Zwolle voor een bedrag van f 240 was ingeschreven Twee dikke knuppels waren door den dief of de dieven achtergelaten De politie is den dader of de daders nog niet op het spoor Voor bet letterkondig genootschap Diversa 3ed Uua te Dordrecht trad Dinsdagavond de ond minister mr N G Pierson op met het onderwerp Graanrechten € Na een historisch overzicht dezer qnaestie stelde aprekor de vraag moeten wy met het oog op onzen landbonw en zyn raimston omvang veeteelt en zuivelbereiding inbegrepen hot voorbeeld van Dnitschland volgen door ook te onzent graaurecfaten in te voeren De beer Pierson meent van neen Aan het verslag in de N 11 Ct c ontleeueo wy het volgende van sprekers betoog Door graanrechteu geneeat meu niel maar vergroot men veeleer de bestaande bezwaren Onze veeboeren die thans gdëdkoop brood eteoa I In de en goedkoop voeder kunnen verkrygen voor hun vee worden door invoerrechten benadeeld Ware ons land een uitsluitend graanverbonweod land de zaken zouden eenlgszins anders staan ofschoon apr dan nog niet tot de protectionisteu zou willen gerekend worden Maar ons land is in hoofdzaak een land vau veeteelt en zuivelbereiding dac belang heeft by lage pryzen van het graan als veevoeder Lage graanpryzen leveren geen duurzaam nadeel op voor den landbouw als geheel genomen De quaestie van voor of nadeel m bet bedri f hangt niet af van wat men nitgeeft alleen maar van het verschil tusscben wat men □ itgeeft en wat oren ontvangt Indien iu dezelfde mate als de ontvangsten die men vao zijn akker trekt ook de oitgaven voor levensmiddelen verminderen ia bet nog de vraag of men daarmede bevoordeeld of benadeeld wordt Men zal opmerken dut in de daling der uitgaven de pachtsommen niet daten Maar dia bedenking geldt slechts tot het tyd tip dat de pachtcontracten aan de beurt van vernieuwing zyn En wanneer die vernieuwing geschiedt ouder dou invloed van kunstmatig opgedreven pryzen kan zy voor niemand voordeelig zijn dan voor den kapitalist grondeigenaar £ leu derde bezwaar is dat wanneer men eenmaal niet protectie begint bet einde daarvan niet te voorzien is Als de een beschermd wordt wil ook de andere bescherming genieten 222 116 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich GOUDA HOTTKKDAM 11 1 13 18 13 36 1 39 3 S0 3 67 4 60 1 8 18 89 5 4 13 46 if 6 11 J 32 13 33 13 66 1 6 4 8 4 16 6 30 IIOTTEKSA M O O IJ D A 9 81 9 61 10 19 11 60 13 37 1 40 1 44 9 86 10 17 11 31 11 28 11 36 11 43 11 61 9 80 9 40 9 66 10 37 6 17 6 61 7 36 8 7 86 8 33 8 63 4 40 6 20 6 37 6 17 4 60 6 37 4 67 6 84 6 04 6 41 6 10 6 40 6 47 6 47 DEN HAAG OODDA 10 39 10 86 10 48 10 49 13 08 18 47 9 60 10 11 7 10 7 46 GOU D A Dl Zootormeer Zegwaard G 7 80 8 36 9 89 10 1311 18 11 16 13 16 13 38 1 42 8 47 4 46 6 3 6 64 11 7 30 7 4 f 83 8 64 9 54 10 881 iSM 7 42 8 47 11 30 13 40 4 67 l Z Z 7 68 8 66 11 41 12 61 6 08 8 13 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 20 8 36 10 37 iH 8 1 18 10 7 10 48 13 11 48 li 46 1 10 3 13 4 17 6 85 6 63 6 33 6 89 7 60 8 819 9 3810 83 U 6 11 46 8 18 9 l i N HAAG Voorburg a Hage Hage 6 46 7 10 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 3613 311 86 3 44 3 40 4 10 4 33 6 38 6 187 18 7 68 9 36 9 68 Voorb 6 63 10 17 1 41 4 39 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 81 1 66 4 88 6 80 9 48 Z6V M 6 17 10 48 3 06 6 04 6 89 9 69 Onuda 6 38 7 60 8 189 18 9 47 10 1610 6413 0611 63 3 17 8 14 4 08 4 S8M6 6 62 6 607 488 3810 1010 18 U T E E O H T G O B D A 10 16 10 38 11 88 13 1 8 08 8 6810 88 ll tS 11 84 4 1610 46 4 84 10 69 11 1013 11 8 4 4 37 6 17 6 O I D k V T KUCHT Oouda 6180 6 37 7 13 7 66 8 21 9 23 9 62 10 19 10 67 13 56 3 30 üudew 6 46 6 64 i 1114 2 87 Woerden 6 68 7 3 8 13 t H Utreolt 6 13 7 42 8 28 j 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 Naar Amtterdam + Stopt Woensdag GOUD A 4 H S T E H B A M Sosda 6 87 8 81 9 62 n0 67 18 10 4 11 6 ilB terdalli 0 8t 8 14 9 17 10 6 1 18 6 16 ettpt Ie Nootdolf Leidicheodtni ei Bl6j jk Kniiiwfg m Hekeidorp Hit bette oniebedelrkite en makkelykste poatsmlddel voor Uetreq en vooral dames en Kladerschoenwerk Is de Appretuur van C M Muller k Co Berlin Beulh Str 14 Men lettetgoed op naam en fabriekimerk k ertu yihtfby HtwenWIfikelltrdiittlioeiiwark MlwtirfSH i ryMHi i 8Mirul 0eMt y V I r inMi AnibM 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 34 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 13 5 7 89 9 4 11 07 AH8TEXDA M S O H D A Amaterdam G St 7 16 8 16 9 10 41 1 14 Omit 7 13 8 19 9 14 10 10 11 11 18 18 MI Laat te Qosdi Beiiigen lii maar leemt n niet o 10 80 7 61 8 6i 10 17 11 86 om daar te Terkrygen een stuk grood t neinde daarop oen crematorium te boowen 700 ook een columbarinm De vorige week stond voor het kantongerecht te Haarlem terecht een winkelier io gemaakte mantels ter zake van bet ontbreken van eeu arbeidalyst in zjjn ffinkel tevens werkplaats Beklaagde meende dnt 2 0 winkel geen werkplaats ig in den zin der arbeidswet Hut aanzetten van een knoop san een mantel dit feit waa geconstateerd in zyneu winkel stempelde dezen toch niet tot een werkplaats Hg beweerde dat bet doen ontsteken van lichten in zyneo winkel door de ninkeljufirouw dan even goed als verboden arbeid zou zyn te beschouwen De ambtenaar van het O M iacbte zgne veroordeeling tot een geldboete De kantonrechter sprak echter beklaagde vnj De bekende vaster dr Tnnner is by eon brand te Cleveland in Ohio omKekomen Hy werd in 1845 ie Engeland geboren en begon in 1880 met zijn vastproeven waarmee hg wilde bewyzec dat do menach vele dagen buiten eenig voedsel leven kan op niets itnders dan wat zuiver water Hg bewees dat dr Taoner hei koo In het openbaar maar waarschijnlijk na voorafgaandfii oefening begon by met oeu proef die 48 dagen duurde Later herbaalde bij die nog eens mnar toen Succi en Merlatti hem giugen navolgen achtte hy zyo stelling bewezen eu men hoorde niets meer van hem tob 1891 toen by Sncci nitdaagde met hem te wedyveren Succi bedankte Nu ia by gestorven niet van honger maar door een ongeluk Het zon evenwel kunnen zyn dat wy binnenkort weer iets vnn hem hoerden Immers ook in 1881 liep het gerucht van i a dood tengevolge van een val te Amsterdam en een poos later kwapi hy te vooracbyn uit een krankzinnigengesticht in Louisiana wasr men hem opgesloten bad In het Utr Dbl las men de er dagen de volgende namens het personeel onderteekende advertentie Het personeel der naaml vennootscbep Kon Tabaken Sigarenfabriek voorheen G Ribbina Peleiier jr neemt door deze de vrijheid hun ex patrooD den beer G Kibbius Peletier jr te herinnerei aan zyn belofte ui het stichten van een pensioenfonds met eeu kapitaal groot f 25 000 Waar blyft nu genoemd kapitaal dat ons b JuIi 95 beloofd is Wanneer kry en we dat teoDzer beschikking f Waar ia de benoeming van vier werktiedeo om met de commissarissen de vennootscbnp dat pensioenfonds te bebeeren c Men zal zicb wellicht herinneren dat de heer Peletier na in zyne zaak millionair te zyn geworden bovenbedoelde belofte aan zyn personeel deed toen hy in t voorjaar van 1895 zyua zaak overdroeg aan een eaamlooze vennootschap In vollen ernst stelt de Limb Koerier cvoor een de proef te nemen met het beschermend stelsel Waarom vraagt bet blad weigerf n tulks de vrybeïdavrienden pertinenten hardnekkig Onze gebeele bandtlswetgeving te veranderen en een ander b jófiSf lot grondslag te nemen is toch geen zaak waarmede men de proef er eens nemen kan om wanneer blijkt dat bet oude beter was dan het nieuwe weer tut het oude terug te keeren antwoordt de Arnb Gt De verandering van beginsel zou zoo vele en breodgetakte gevolgen hebben dat aan zulk een terugkeer niet te denken valt de moeilijkbeden daaraan verbonden zouden er toe leiden dat meu eicb gedwongen zou zien by dien nieuwen toestand te blyven MisBcbieu rekent de Limb Koerier daar wel op By bet beproeven van een groot kanon bcsterod voor Griekenland te Havre spronj oen T ïi 7 82 7 S9 T U 7 55 8 40 8 47 8 54 9 1 9 1c 1 38 Qcfuda Moordrecht NieuwerVerk Oiipelle Hotterdun 4 56 5 6 6 14 S il 5 37 6 53 6 8 11 6 19 8 35 Oouda ZtrenhuiEen Moerkopelle Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Moordrecht ouda Wanneer men op één punt protectie verleent zal daaruit een reeks van andere protectionistische maatregelen voortvloeien De stygittg der graanpryzen zal storend werken op de industrie De prysfrerhooging der eerste terensmiddelen znl itllereerst een streven een rechtmatig streven naar hooger loon ten gevolge hebben De industrieelen zullen aan dien dwang niet op den dour bet bnofd kunnen bieden maar dientengevolge zat ook aan menigen tak van industrie het bestaan onmogtilyk worden gemaakt Doch ook indien men de graanrechteu wil beschouwen als een subsidie aan den landbouw zyu zy af te keuren Eenoyzeer stipt gecontroleerde statistiek van bet centraal bfireau leert ous dat per hoofd en per jaar in ona land 1 45 HL rogge en lj 29 HL tarwe wordt gebruikt hetgeen gerekend naer ona tegenwoordig bevolktngscyfer een totaal van circa 13 miltioeo HL oplevert nadat reeds daaraan toe zyo gevoegd wat voor veevoeder en voor zaaikoren wordt g bri ikt Tegenover deze consumptie van Id qiillioen HL siaat een bini eniandsche productie van 5 HL De overige 8 mitlioen HL wordt ingevoerd Past men graanfAchton toe dan maakt meu om den prys van die S millioen HL bier te lande geproduceerd koren te verhoogen de gebtele 13 millioen duurder Dit ia wel bet omalachtigate eo duorste procédé dat meu zich deokea kan En toch valt de becüfering nog gunstig uit als meu aanneemt dat de gebeele 5 millioen HL belang beeft by Bl ijgiil Q d D P ii Want feitelyk dient biervan te worden afgettokken wat voor eigen consumptie diünt en wat voor veevoeder wordt gebruiktj dat U die hoeveelheid welke buiteo de beweging der marktpryzen staat omdat zy de markten niet bereikt Is het noodig zegt spr den landbouw die zelf niet bestaan kan rendabel te maken geef dan den landbouw geen graanrechteu maar steon hem deanoods met geld uit de staatskas doch gun den arbeider zijn goedkoope boterham Wy waardeeren niet genoeg de waarde van te kunnen beschikken ever een overvloed van graan wy die er toch zooveel reden voor hebben omdat wy terwy wy slechts 5 millioen HL voortbrengen 13 m llioen HL behoeven Ook uit dit oogpunt hebben y meer belang by lage dan by booge graaupryzen Het ia een groote zegen dat de arbeider zich tot lage pryzen kan voorzien van voedend tarwebrood Boe de vrye invoer van dnt voedingsmiddel rechtstreeks ten goede komt aan de vütksvoeding bewyst alweer de statistiek laatste 40 jaren is bet verbruik van tarwe per boofd toegenomen iu de verhouding van 1 3 Gedeeltelyk is dit te dankeu aan de afschafËug der accynzen maar grootendeets aan de dating der graanpryzen Dank zy ona nyoteem van vryen handel wordt ous volk beter gevoed eu daarin 11 een groote redon van blijdschap gelegen Wat zou den arbeider daarentegen eene matige verbooging van den prys der tarwe kosten Spr stelt b v f 1 per H L en komt dan aan de baud van het Btraka genoemde quantum per hoofd tot eeu vermeerdering van uitgaven ten bedrage van f 2 44 per peraoon hetgeen in groote gezinnen van hoogst nadeeligeu invloed moet zyn en weer storend zal terugwerken op de voediug Hoe ik de zaak ook bokyk zegt spr elke overweging beeft my geleid tot de conclusie dat wy moeten handhaven de vryheid van den groothandel eu in het algeuieeu het beginsel der vryheid vau ruil handhaven ook het standpunt van onpartydigheid dat de staat tegenover de verschillende belangen moet inoemen 7 17 6 10 6 33 3 44 4 1S 1 64 3 01 2 08 3 14 3 09 4 04 4 3 Utrecht 6 83 7 60 9 9 83 Woerdea 6 68 8 11 Oudewater 8 19 Gouda 8 83 9 34 10 10 Moet dan de landbouw aan zichzelf worden overgelaten Neen zeer zeker niet De landbouw ia eeu hoogst belangrijke tak van bestaan One rolk de stadsbevolking vooral moet dat leeren begrypen de regeeriog ook De laatste 5 jareu vertoonen reeds de sporen dat dit begrip ingang gaat vinden In verachillende wetten van dien tyd ia de leidende gedachte te vinden dat de landbouw verkeert in eon tyd van overgang en dat daarmede rekening moet worden gehouden Neen de landbouw moet niet aan zijn lot worden overgelaten Hp moet geholpen gesteund worden Het is de roeping vao ieder die daartoe mede kan werken dat te bevorderen voor zoover het kan geschieden zouder krenking van andere belangen Maar spr wil er op wyzen dat toch ook de daling der pryzen eeu goede zyde heeft gehad Het is de oude gescbiedeoia van bet nut der tegenspoeden c Spr herinnert alechts aan de stygende belangstelling voor landbouwzaken aan de ontwikkeling der kunstmeststoffen in duatrie het ontslaan van betere begrippen omtrent vruchtwisseling culuurmetbsde eo grondbewerkiug Spr ia overtuigd dat deze periode van ma laise tydelyk ie dat zy zal worden doorworsteld eu dat na verloop daarvan onze landbouw kraohliger eu beter toegerust dan te voren uit den atryd zal te voorscbyn treden Applaua Als WO een paar maanden verder zyn dan verschgnt weer in de bladen de vlinder die een vroeg voorjaar t voorsp It waaraan ieder jaar op jaar gelooft ai kon men jaarlyks de onjuistheid dier gevolgtrekking waarnemen Een waarnemer geeft in de Revue acientifiquec een orerzicbt van de data waarop Rhodocera rbamoic de citroeugele vlinder ia waargenomen Die data wisselen af tuescheu 5 Januari en 21 Maart in de jaren 1887 96 De eenige betrekking tusscben die vlindera en het weer ia dat zy na een atrengen winter tater komen Evenals verscheidene soorten Vanessa en andere overwinteren ui enkele exemplaren van die vlioderaoort io plaata van zooals da meeste in bet najaar te sterveUj na voor bet voo tbostaan van het geslacht te hebben gezorgd door eieren te leggen die io popvorm den winter doorkomen Vroegtydig uitkomen van zulke vlinders is t dus niet dit gancbiedt niet voor t einde van Mei Buttenlandsch Overzicht De verkiezingen in Elongarije zijn in vollen gang Deze verkiezingen loopau over 413 kiesdistricten Ju het laatste parlement waren dese vertegenwoordigd door 244 aanhangers der regeering 100 ooafhankelyken 62 aanhangers van do National Party d 9 hebren Apponyi en 3 wilden De nationaliteiten als zoodanig waren niet vertegenwoordigd By de thans plaats hebbende verkiezingen hebben de rageeriDgs caudidateo in 115 van de 413 kiesdiatrioten in het geheel geen tegencandidateu ïu 50 andere districten geen tegencaiididaten welke eenig gevaar konuen opleveren De regeering kan dus thans reeds met vry groote zekerseeid beschikken over 165 zetels die voor een groot deel daar worden verkregen waar de nationaliteiten zich van stemmen onthouden alleen persouen aan de stembus verscbyuen die afbanheiyk zyn van de regeering dus ambtenaren enz De regeering zal dus nog slechte ruim 40 zetels hebben te veroveren om over een absolute meerderheid te kunnen beschikken De Volksparty heef t slechta oandïdaten gesteld in 70 kiesdistricten in de andere districten ondersteunt zij de conservatief gezinde aan bangers der andere partijen Het is merkwaardig zoo zegt een correspondentie uit BudaPeatb dat ook veel aanbaogers der regeeringaparty openlyk optraden voor een beraiening der kerkelyke wetten 10 40 1J 18 8 36 t 48 8 61 9 57 10 4 10 11 10 18 10 37 7 63 7 69 8 6 8 18 8 33 11 80 10 4 9 3 7 31 9 10 8 6 10 69 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 4 46 6 14 7 66 6 84 17 8 18 8 09 9 07 10 84 9 18 10 84 9 36 8 41 9 49 11 10 8 68 4 46 8 M 6 49 6 18 7 46 7 46 8 4 9 41 11 1 0 Gisteren moesten 350 verkiezingen plaaita hebben Hiervan kannen 88 beschouwd worden hIs absoluut in bet bszit der regeering die bovendien iu 20 andere districten geen ern tige tegenstanders beeft De Kossuth party moet door da regeering met groote zachtmoedigheid of onverachilltgheid behandeld zyn Want noch tegenover Ftanz Kossuth noch tegenover dieas voornaamste pnrtggangers CÖtvös en Helfy is er een pandidaat geateld De ODthallingea van prins Biamarok xoo noemt men in Duitschlaod de mededeelingeu van de Hamb Nachricht en over de verhouding van Dnitschland tegenover Rus and en Oostenryk Het is moeielyk uit te maken ia hoeverre Bismarck in de publicaties der Nachr c de hand had Zeker is het dat hetgeen de Beicbsaoz c giateren meldde den indruk moet maken dat de Kachr c van uitFriedrichsruhe ingelicht moet zyn Het ataatablad daartoe van hooggeplaatate zyde gemachtigd verklaart zich niet over de meded elingen der kNacbr c te zullen uitlaten omdat die mededeetingen behooren tot de ernstige staatsgeheimen waarvan bet consciëntieus bewaren behoort tot de internationale verplichtingen Daarom zal da regaeriug afzien van elke opheldering en zoo min de onwaarheden aantoonen ala de ouvoUedigheden aaavollen c De regeering huldigt dua de meeniug dat het niet op haar weg Hgt io het openbaar zaken te bespreken die met staatsgeheimen in verband staan zelfs al worden die ter sprake gebracht door den oud kanselior Zooals de Küln Ztg t te racht opmerkt is de wyze waarop dit besluit wordt gemotiveerd voor Bismarck en zyn omgeving een moreel verwijt van groote beteekenis De Qermania betreurt de soberheid dezer o£BeieeIe mededeeliog welke bet terrein voor allerlei gieaingen openlaat en had liever eeu duidelyke rectificatie gezien Zy gelooft echter niet aan de waarheid van Bismarcks outhutlingen die zóó zeer in stryd zyn met zyu eigen vroegere houding tegenover liosland in de beleeningsqnaestie enz enz dat by zelf eeni iu den Ryksdag zeide De tyd dat wy naar de liefde van BVankrijk of van KosUnd nwesten dingen ia voorby wy Duitschers vreezen enkel God eu anders niemand Indien zyn ontbullingen op waarheid bernsten indien by werkelyk staande bet verbond met Oostenryk achteraf een geheime neutraliteitsevereenkomst met Ilusland sloot dan strekt hem dit zeker niet tot eer maar moet veeleer Caprivi s weigering om zoodanig geniepig verbond nog langer voort te zetten eerlyk en trouw jegens deu bondgenoot genoemd worden en mag vau Bismark gezegd worden dat hy door ziju jongste onthullingen als een endere Herostratua eigenhandig den tempel van zyn roem in brand eteekt In de Franscha ministerraad van gisteren U Barthou s zoogenaamd decentralisatie plan goed gekeurd Daarby worden de bevoegdheden an de gemeenteen de dejartementale raden uitgebreid door de palingen dat zy in sommige gevallen de toestemming van den prefect kun neo missen en bet aantal prefectorale raden verroiBderd van 85 tot 18 aldus 450 000 frs bezuinigend Na de afgeloopen manoeuvres in Fraukryk hebben de president de miuister Billot de leidende generaal Caillot enz enz niets dan lof voor du troepen gehad en alom verkondigd dat de Fransche soldaat zicb volkomen voor den oorlog voorbereid getoond heeft en de aanvoerders van alle graden mflt volmaakte gerustheid een sanstaanden kr jg tegemoet kunnen zien Iu de hooge kringen der FranBche generaliteit heerscht dan ook nieta dan vreugde ea tevredenheid over den afloop der maooenvres Niet atzoo in de militaire vakbladen o a iPAvenir Militairet eu te Progrès Militaire De manoeuvres waren toch van den beginne af zóó in elkaar gezet en reeds wekea van te voren van dag tot dag bekend en in de couranten gepubliceerd d t er van eenig nabootsen van oorlogstoestanden geen sprake geweest is Generaal Caillot heeft een dertig biadzydeo lange instructie gegeven door eeu officier ten gebrnike voor zijn regiment in 350 vragen en antwoorden bewerkt waarin op ongetoofelyke wyze in de kleinste détails getreden wordt en aan de onderaanvoerders niot de minste zelfstandigheid en initiatief meer wordl overgelaten eigenschappen die meu io de Duitsche legers met zoo groote zorgvuldigheid tracht aan te kweeken Voorschriften b v voor de op een maracU te nemen rusten werden by sommige regimenten vóór den aanvang zorgvuldig ingepomt De generaal Poillone die de tender i soldaten welke de officieren der infanterie hun bepakking moeten nadragen beeft ingevoerd omdat by meende dat het aanzien van een infanteriè ofiScier er ouder leed als hy even als ZQQ soldaten bepakt nevens deze door de modder marcbeerde heeft zeifa een 14 paragrapben omvattende instructie gegeven voor de soldaten gecommandeerd tot diennt by de vreemde officieren waarin o a voorkomt dat zy zich dageiyts de nagels hunner viogera met achtmaal te zamen gevouwen papier moeten reinigen Het grot der generaals scheen ook geen duidelyk denkbeeld te hebben gehad van troepen verpleging en van samenwerken met de intendance Alleen da kavallerie ma noeuvres onder den generaal Jeasé moeten een beter beeld van den oorlog gegeven eu nat gedragen bebbeo Maar dat ia dan ook al De Figaro Bcht daarom de bestede aommen nagenoeg weggeworpen De generaals en de itaf hebben niets geleerd allei wat vooruit bepaald en klaar gemaakt eu de soldaten hebban allaan geleerd door modder te marcheeren Het op elkander atooten van de corpsen der generaals Caillot en Foiilone is door de ziekte van den laatste niet geschied iets dat door het Frauacbe officierencorps heimelyk gewenacht werd op hoop van standjes tassehen deze beide faeerea Io alle berichten straalt het vertangen door naar een man van karakter die aan het hoofd van den staat staande ook bet leger ala voorbeeld en aanvoerder dient De Porte bedenkt al het mogelyke om aan geld te komen Ret zgn niet zoozeer hervormingen die Turkys van noode beeft maar economische en fiuancieele verklaard Grumbkof Pacha die thans ala buitengewoon gezint van deu Saltan te Berlyn vertoeft De ellende de geldnood is by alle klasse en rassen algemeen de ellende werkt de corruptie io de hand en deze weder de ontevredenheid Om iu het geldgebrek te voorzien wordt een hoofdgeld ingevoerd van 5 tot 250 piasters Kerat was het p an deze belasting alleen van Muzelmannen te heffen marr later ia zy uitgestrekt over alia inwoners zooder onderscheid vau geloof De opbrengst wordt geraamd op 2 millioen Turksche pond en zat dienen Io tot vorming van een krygsbaa fc va een fonds waaruit de kosten van de verpleging der troepen zullen betaald worden en 2o tot aankoop van wapenen voor de geheele Mohammedaansehe bevolking die in gaval van nood een soort van rftlks weerbaar beid zal vormen De ambassadeurs hebben reeds gevraagd wat die versterking beteekenen moeat waaropbet ontwykend antwoord luidde da debedoetiog was de landmacht waar zulksmoodig waste versterken p De Christenen maken zich erg oqgerust over dese algemeeue wapening van de Mohammedanen Het bloedbad van 1 Angnstus en volgende dagen werd aangericht door een met knuppels gewapende meuigle en deChristenan vragen zich met schrik af wat er dno wel bij eeu nieuwe uitbarsting gebeuren tal ala alle Mohammedanen van wapenen zyu voorzien Meu beecbouwt den maatregel als een recht streekseb beroep op het fanatisme der Mohammedanen en algemeen ia men voor nieuwe aanvsllen op de Armeuiërs beducht De Sultan heeft uit zyn particuliere kas een premie van fr 7200 uitgeloofd voor hem die nauwkeurige iuticlitiogen kan geven over de moordenaars vau de twee Turkacbe politieagenten in het huia van den Armeniër Colatian Door de politie ta Konatantinopel zyo vyf Armeniërs io beohtenia genomen waaronder twee vrouwen zy hadden pas een hois in Pera betrokken Daar dit huis aan een Griek toebehoort moest de arrestatie geschieden met medewerking van de Grieksche legatie Het is intusscheu nog niet uitgemaakt of deze inbecbteuianeming in verband staat met de jongste troebelen MARKTBERICHTEN Gouda 2 October 189 AaDgozi n de r zlDg Iii graneo in de laatste dagen tot staan kwam was ook hier beden de kooplustgering Tarwe 1 Zoeuwscbe ƒ 7 40 a ƒ 7 90 Mindere dito ƒ 7 a 7 25 Afwijkeude 6 50 6 76 Polder ƒ 6 50 a ƒ 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 4 50 a 4 90 Polder f 4 26 a ƒ 4 60 Buitenlandsche per 70 kilogram ƒ 4 25 tt 4 50 Jerst Winter 4 S6 a 4 7B Zomer 4 a 4 40 CLevallier ƒ 6 25 a B 76 Haver per heet 3 B0 ïi 4 per 100 kilo ƒ 7 ü 7 50 Hennopzaad Inlandsob 6 25 a 8 75 Buitenlandsche 5 50 a ƒ 5 75 Kanariezaad ƒ 6 50 i ƒ 7 50 Koolzaad nieuw 8 76 è ƒ 75 Krwten Kookerwten 8 a ƒ 8 50 Niet kokonde f a ƒ Bnitenlandsoho roererwten per 80 Kilo ƒ 5 a ƒ 5 10 Boooen Bruice booneu 9 75 a 10 50 Witte boonen 10 26 a f a Duivenböonon 5 90 a 6 1 Vaardenboonen B a 6 35 Mais per 100 Kilo Bonte A morikaansohe 4 60 a 4 75 CinqaantiDe 6 75 a 7 Foxanian 5 7B ïi 6 YsEHAKKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrij wel Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 15 ïi 17 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrij wel 14 a 14Va ot per half KG Magere biggen goedo aanvoer handel vrijwel 0 40 a 0 86 per week Vette schapen goedo aanvoer handel zeer traag l0a 32 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug a Groskalvoren groote aanvoer handel stug 32 a 62 Fokkalvoren k Aangevoerd 49 partijen kaas Handel zeer lug Ie qual ƒ 27 a ƒ 2 2e qual 23 ü 26 Zwaardere SQ r NoonlHolUml sohe 24 i f 28 Boter red aanroer handel matig Gopboter 1 40 a l BO Weibotsr ƒ 1 10 il 1 30 p Kilo B u r serlUke Stand GEBORE f 27 Oet Maggiel Anthonin ouders C M RoUba aeii eo N Haflemati OVERLEDEN 27 Ooi I öoinper 2 j 10 01 28 W Vermanlen 77 j GEHUWD 28 Oet J Soliank en M Fawer J Fitahie en G Verharl G van Scheadereo on M C Ver een ReeuwUk GEBOREN Jacob anders J van Dolken en E Pink OVERLEDEN Anoigjo Vogelaar 12 m Nieuwe Zending Parapluies A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Blotkrs 87 OCTOBER Vrkrs NEnaanNu Cert Ned W S S BS s dito dito dito S 98 dito dito dito 3 98 i Hojioia Obl Gtadl 1881 88 4 lOl i Italië Inschrijving 1862 81 B 82t j 81 8 24 88 OoaTïNii O l in papier 1868 6 8t j dita in zilver 1868 6 84 PoiiTUOAI Obl met coupon 3 24 4 dito ticket 3 BtiaLANo Obl Binnanl 1894 4 63 dito Ëecons 1880 4 98 dito bil Both 1889 4 97 dito bij Hope 1839 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 B lOS SpiNjE Perp t schuld 1881 4 5B ïtilKBIJ Gapr Oonv leen 1890 4 87 Geo leening ioric D IS i Geo Ie nilg serie C 1 8Vi Zuid Afb Kbp ï obl 1892 5 110 Mmico Obl Buit Sell 1890 6 9lVi Venezoeii om 4 onbep 1881 41 Amotbedim Ob atien 189B 3 99 BOTTEEBAM Stpd leen 1 4 3 96 Ned N Afr Hande sv and 48 Atendsb Tab Mij Oottifloaten 610 Dflii iaaatEohappij dito 60 Am Hypotheekb ptndbr 100 Cult Mij dop Vorstenl aand 66 lOr Hypotheekb pandbr 3 100 Nederlandflcho bank Band 196 Ned Handolmaalscb dito 137 66 N W il l c Hyp b pandbr 6 66 8 ttttt Hypotheekb paudbr 3 100 Utr Hypotleekb dilo 3 6 OosTB Na Uo l Hong bank aaad 134 Rlmi Hyp ithoekbank pandb 4 120 AxEBiKA Equ t hypoth pandb 6 Maiiv L H Pr L on cert 6 26 N o Holl U apoorw Mij aanl 108 Mjj tot Eipl V St Spw aand 91 Ned Ind Bpoorwegm aand 205 Nod Zuid Afr Spm sanJ 6 221 dito dito dito 1891 dito 6 101 lTAi lE Spoor l l887 89 A Eobl g jOV 69 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 62 Polen Warjjobau Weenen aand 4 164 KB8L Gr Ruts Sp v Mii obl 4Vi 97 Baltischo dito aand B9 Fastoiva dito aand 6 78 Iwang Dombr dito aand 6 100 Korsk Ch Aïow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 11 AKEMKA Cent Pac Sp Mij obl 6 987 Chic k VoTth W pr O v aand d lo dito Win 8t Peter obl 7 198 DenverfcRioOrSpm rert v a 11 Illinois Central obl in goud 4 100 I onisv ï 8h llpOerl vaBnd 45 Meiio t tow Mij Ie hyp o 6 lOO s Miis it v 4pct pref aand lO 1 n N Yi tjp ano i West aand dito i alins Ohio oblig 6 114 OregoO Calif lehyp in goud 6 72 St Paul Minn h Manit obl 7 lOS i Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito Ulo Line Col le byp O 6 27 Canaba Can South Cert V aand 46 Ve 0 Rallw k Nav Io h d c O 12 Amstfrd Omnibus Mij aand 192Vi RoUerd Tramweg Msats aand 204l i Ned Stad Amalerdsm aand 3 lOa Stad Rotterdam aan 3 108 BfLora Slad Antitcrpon 18 7 103 Stad Brussel 1886 2 103 iloNo Theisi Regullr Oesellsch 4 IIB Oosten Staatsli ening 1860 5 120 K K Oost B Cr 1880 3 166 SPANJB Stad Madrid 3 1868 32 NlD Ver Bei Hyp Spobl cert 111 Advertentiën Een ware Schat Toor de ongelakkise Blachtoffera der Zelfb Tlekking Oname en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARiniG HoUandsohe uilgave met 27 afb Prjs 2 gnlden Ieder die aan de yersobrikkelgke gevolgen van deze ondenjfd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in Iken boekhandel iu Holland w c lenbiedeliet geluk de hand HoofdprUs ar tOO OOO Mark Dc pryuiD lijD door den Stut fetarandeenl Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door da den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldlotarlj waarin taker 10 Allllloen 746 990 Mark gAWODDsn moeten vorden Ds prijzen van deee reet Toordeel biedeode iflldlotery die volgena het plan alochta 113 000 loten berat tiJQ da volgende Iprgs a 200 000 M 1 prijs ü 100 000 M 2 prijzan a 76 000 M 1 prijs it 70 000 M IprlJB 1 66 000 M 1 prijs i 60 000 U 1 prijs il 66 000 U 2 prijzen il 50 000 M 1 prijs i 40 000 M 3 prljreii ü 20 000 M De hoogate pr s is ereatiieel 500 000 M rk Premie raa SOO OOO M 46 preien a SOOO M 106 priJMD a 3000 M 306 pryeeD ü 2000 M 7 8S prijzend 1000 ld 1348 prezen 400 M 4S prezen 800 M ISSprücaSOO 160M SSSSTpryEeDa IKS H 8961 pr a 134 104 lOOM 9249prijz a 46 21M totaal B6 S40 prijzen SlprijieBÜ 10 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klaasan uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klaue bedraaf t Mark KO OOO stygt i de 8e kl tot 56 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M ia de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prystrekking die ofBoieel is vaBtgesteld kost een geheel origineel lot stechtB Guld 3 60 een half origineel lot slechts Guld 1 76 eeu kwart origineel lot slechts Guld 0 00 Da inieggelden voor de volgende klassen zoo als de tipt lijst der priJEeD zijn uit hetoffioiaele Irekkingsp an voowieo van het Wapen van den Slaat blijkbaar en verzend ik dezen Plan op lanvrege gratis ledere deelnemer m de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellgk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingalijat De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding pm Iedere bestelling kan roen eenvoudig im per postwiasel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezeudi n g van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogel k of uiterlijk tot 10 ÜVOrENÊBBH ie met vertrouwen tot j Samuel Heckscher genr Bankier en Wisscllsnlior in HjtUBUBG Duitschland FBANSCEE STOOMVEEVEEU Ghemlsolie WassoherIJ VA H OPPE IIEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit roor het Rtoomen en verren Tan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kind ergoederen Speciale inrichting voor het stoom n tam pluchemantels veereu bont enz Gordyneu tafelkleeden enz worden naar de nieuwste eu laatste methode geverfd Alle goedereu hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzeu 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week JflilBrefiii wMli Jong of onil door ons o JA tie Bikkal Z k putibaj k wfllka opalgan ian maar la ntat 4 Tait tot pKr a opwekt IJoordeBinryki inrlobting dMer apKArbftQk kkD naar w l kwar BS law rp n hat U Prys 75 cfiiilx porto extra wrtr nitnainan aWo roni fl SO by an geapkaril S7 t dMtr eerst aUdftn da ipiwrlMUtk aiota nutonU tUah TAn lelT opent Naiedera lowarplng iloit sioh da spHubank hQtomattaob an aft ioKeljkertyil da daiyk h t Ingeworpen bedr ft eau Na geledigd te ayn Ie de ipaArbank reer eenvoudig weSr te iluiten n wekt ip itleuw da luat tot paren Variuuillng teg reiub oT vonralib Verzendhuis Merkur Comm Xaatach a Sohabert h Oa Ainitsnltill N Z VoarbargwiJ ï