Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1896

1 kkel PIAI OMIJZIEK Zaterdag 31 October J806 35ste Jaargang No T109 Zend Postwissel ad Een Gulden waarop staat POPULAIKE MUZIEK éi öy ontvangt franco per pakketpost de navolgende elf Muütekstukken allen ingCi aJC in netten omslag en extra eilra 8jn papier No e Tranavaalscb Volkslied en Der Kreuzfidele Küpfergohinied Die Zauberflöte Wie SÜSa met Uuitscbeu tekft Donau Wellen Wilhelmina Wala unitaire Uarsoli en Stoon 10 5 De Braziliiasschen f wont mmmt wmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s I met uitzonddring van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 Afz inderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENT IEN worden g eplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Trekking Maandag e k LOOTEilliT StadWeenen Oostenrijk met Hoofdpryaen van r f lil f m f iK benevens een groot aantal prmen van r 2000 f 1000 t H50 enz enz De ondergeteekende bericht dat bg den Boekhandelaar J L V d Weerd KLEIWEG 83 te GOUDA rerkrjigbaar zgn Geheelc Aandeelen f 7 Halve Aandeelen k f3 50 op welke Aandeelen men op Maandag ft k de meer dan bniteugewoon groote kans heeft de voUe bovenetaande prezen te trekken die terstond door mIJ worden uitbetaald De oJicieil uitslag der irehking wordt ieratond na de trekking franco en gratie toegexonden Naar buiden franeo per keerende post tegen toexendlng vanpostwissel 0 post egels D E COSMAN AynuDAH in Effecten Koninklijke Maclilnalef abrielil DE lONIBELOEU V4N II N van Schalk Sü Co gevestigd te aOravenhage Hepplerttraat 9 en Oa naby de Regenteaselaan Hofleveranciers VAN Z U den Koning van België INDIEN 6ÏJ HOEST g ebruikt de Allerwege bekroonde l f reldlicrocDulf Superior DRUIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Ct 70 Cts en f 1 verkrijgbaar bjj P H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H ïis MILD Veerstal B 120 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J O RATELAND Bo i op B T WIJK a itlatcr Schoolschriften PRACHTIG 6L4D PAPIER 5è vel inhoud 12 Stuks voor 32i ceiit LttE lllG P ffl TANDARTS E CASSUTO behalve ZOKDAGS en W0BN8UAGS Turfmarkt 171 Gouda OBANDS KAOASIna DU FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die oni getUn treerd mode album voor het Wint pMU zoen noch met ontvani en hebben dit to willen aanvragen aan JULES JtLUZOT C r h Hetzelve wordt dan omgaand gplitls Wfranco toegezonden i fWWlNKËL CD Bestellingen van af 25 francs vr ran aUU kosten aan huis met 5 verhooging Rétxpédltitkantoor ti Rozindul I B KONIlVkIJIKI S ro MM Rvi RiJ M ClIKMISClll WASSrilhKl l Agentuur by de Firma Wed BOSMAWteGouda Wflt iuwTBviog tegOD Jioht Bheumatiek Lendonpynen kortom far AnkBr PalnExpeiier y 2t l ll nii oa t wanden tagea SS W i ExpBllEP Vgt noet du steads in iader kiilsgazin s rig AiilierPain ExpellerT hoaéi Pul 60 oont 16 oent an 1 26 de fles Voorhanden in da maesta Apotkdten en bu F Ai Riohtai t Co Ie Botterdam Te GOUDA bjj A WOLFP Markt AU4ben DE LAAT en VAN SON apotheker Markt tBOOO Stuks Il ilo fitlliete oiABsa ener der iTHte buiteiilRnilflülie faljricken over güiionKtie KüogeDaamdfl Leger Paarden Dekens iiin Il II tegen Mt ii spi tprij8 viiii fl 2 75 iT hink wonUii uiUcrkddit Deze dikke onslijibarB dekens zijn zoo warm als een pels ca UÜXIJH cm groot dus bet 1 lu ele pnnril indikkend niet wol ojigoiiaanl pii H liicpili atn cpcn lOOi tH e4 i Uleino iiirti witte wolleue Slaap Dekens k ioot 140XÜHI m w Kdi zvfr klem uleohlB door raklm lifinüikl Hri j fouteu lu liet weefHöI aangi bodi n uil fl 3 50 por stuk Koeten anders het dubbole Vtr DuWclijk Reeclireitn bralollltigcn worden E£W lang do Toomtitd mrckr tpgon lociondlag n bfti bodrae of niid r riTiiboiirB prompt all neioBid II llui wltz Maaatrtcht Groot Staat 81 StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuonwbrift van den kon Universiteit8 Pro £ Gehm Hofrad Dr Harieai Bonn hebben sedert 50 Jaren ab verzachtend middel tegen hoeaten heeachheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bg spoedige aftvisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenS wardig een bonbon te gebmiken Verpakking Geele palgee it 26 cent Aioiii verkrijgbaar Gouda Druk vaa A BBINKMAM ti ZOON No l 2 3 papier KreuzPolka My Queea Der Trompettor von SSekiDgen 7 mei HollanileoboB tekst 8 4 In die Feme 9 6 De Braziliaansonen 10 met HollandsoheB puilsohen on ïran H ohen tekflt I Is dit nu geen bnit ngewoou koopje Alleen verkocht voor ƒ 1 50 enz Doch dit il niet ailesj hg dii dit Pakket bestelt ontvangt er bij cadeau praohtigen SCUEVBKALENDBR met pi m 200 iUnstratie s M Talm niet maar zend spoedig poittoietel aan den Boekhandelaar m O 3 Ij TT InT EInTI aene nieuwe zendinjE V EllLOII is i f ixxLst skeBi fin w ai Besteflipg en womten ten spoedigste uitg èvötM bij fl i Het groote aantal zenuwkwalen TM Mnnwhoofdnijn af tot da voorKfgaands kenteeki i 7 A f OM li nte k ii n van poplaiia jhataankaiaarta laa M fiiïTt njt taa i lla aiiaafljn door e medlioh wateu oliap ansewend KaMHjTtai sImS tijd komtTio iet toa dal aij door het gebnijk maken van don o votidlsiSn arB Sllttï5S d S f S i i r l K teen dl na honderd riS J IüS nao ValaaaMli la l V WIM ttlM 51 W M HEUL Hamburgerstraat UtreM wekt tovena eene weldaad hlijkt to zijn voor de aan zenuwkwalen lUde ITi l n voBden doop den Bewezen umclet van BeaondheltDr ïidïünrai Main Vihihoren en bernat op de ondervinding opgedaan in eene BO Jarifra praktijk Iko v wuMMu hna bo fd e iimu i par dn inril n daartoe eaah tf t nnVMrSa iSIaohltlarenda raanltatan varkrairan en m maaktï zooveel opsang daïvan aM ialrïï iS£l aehiavan warkj QVER ZtNÜWLIJDEN EN bIroIrTH S v ïï J vJJSo enen lï Dit CljS bavat niet allai vaa lal aaaMa Ï 7 I oaraaa raBfl dr sanee liBer direoIeur dar galvaaa tliaraaeutlaofia iBriaheaa waar ÏSri lï V ÜÜff varklariagen omtrent het waaan dar aenw thaiSv d ta S ï iiïi S5 ï n J l S n ltw rkin g n kw al eTandn kabbea e 1 ten ilotte zij die M e a irevoelei oo 1 3 1 2 T a SS njneelen ala ilch aanltoudend angitlg voelan vardoovlBa tii aalbaaf laaiS IB anter worden voor de oonea drulikendfl nllh lï kJl Jïlrtltïa 1 1 1 lp da aorea bal Ib van kri b l i i Ea i JSJïSi COKMII Otntrar rhyglina at de Sent In Frankrltk en vele anderen ï aSTTT U I waarvan de kenteekenen z jn ohrMlioh hooSÏNi TKtaTTSÏu roisra aMmn Itoui verlammingen onwermonen tot preliBn iwara tanoual nui taii HnrT J IÏI Ü wJ 5 H ö 5 ïeweeBf 7ijn maar door de bekende middeV k Kï ïaiSdr i i ri = r aa b7 eiv h7 ri kSZSS rRl JÏ i t l boela rkea en ceeaSuika nMÜavUlêS lr 2 r il aangereden zlcb bettaven v nnelde wétya am ta iSiSSTlaSliS ap aanvraga keatalaoa en fl anoo verzonden woi dt door AMterdam door M VLKHAX A r Heiiigewea U rdani F E inii SAN rEl llol Vr ipothekai Xotta HaablM i o a £ ni OK Ond gréelU bij da oiSMS ÏHL wlla Z vglanniBofi mediun le lento i lii g de Dr WaiaaniïïV li£L wljaa daar Jury met de zilveren Hetlnllle bekroond a JCet voorai op de ECHT liazuiteelcBalXlf met rood lettBra OmmUKDtlfVICTORIABROH OBCfilAHII nm SivMkschMppij tot Exploitatie der Victoria Bron geve iffd te Rotterdam Zuidblaah S BINNEIJTLAND OODKA 30 October 1896 De heer P wau Leeuwen pnderwpner te lïaastredbt is benoemd tot óndervyier 4e klasse Ml één dtr openbare scbotea te a Gra veDhaga sgiatereö te Dordrecht gebonden exA de tilii u ordeoefeliingen der gym i 1 1 i geslaagd de bïer P M deT hi6fï I V I 1 J biite ilfem is benoemd tot oodèrtvijzerea der jopenbare lagere scholen mej M iumus ts NieuJMrkerk Ijl j 1 1 ile veldwailhtK jte BBrgambacht DjI vauj j n Boscli ageut I van Jee Qiaté davfUd wèi dP door deo l eer D J H GtiiAing Jr Hzn VW te Utrecht een lezing gebonden in 4 ISocieteit Je Réunie f alhier NaAr aauleiaibg van een reis naar Londen die de geachte spreker met twee irienden nU afgevaardigde voor de Evangelie sche ailliantie dezen zomer gednnp had was zyo onderwerp Ëbn kijkje lu Londencl De lezing werd in twee deelen geacheiden Ie Londen ale Wereldstad 2e hot geastelyk Londen I e Spr merkte vooraf op dat rei zeu blgkbaar zoo kalraeereud werkt de drie reisgenooten allen theologauten hadden elkaar geen enkele keer in het baar gezeten daarom wae een nitstapje naar Londen vooral voor atrydtuatige predikanten leer aan te bevelen Op de heenreia was het weder met gunstig en daardoor kon ds Spra bier den minder preitigen toestand van sommige medepassagiere beachryven Oen wal bereikt hebbende werd een our van den trein gebruik gemaakt even werd gepauseerd te Chattam waar vnor de Botlandera natuurl ke aangename geschiedkundige herinneringen opdoemden In Londen aangekomen ging ieder naar het hem opgegeven adres en zoo kwam D Canning by een aanzienlijke familie in het Westend Hy roemt deze welwillendheid doch klaagt over de uitspraak van de Engelsche taal h brengt hierby in herinnering wat Heine over de Engelsche taal gezegd heeft Spr kan geen denkbeeld geven van de onmetetykheid van Londen op zeer hooge torens heeft hy nooit het einde kunnen zien van de huizenzee deter FEVILLETOÜV U Hot praohlige weder vau die lente en inijneoude Ueveliugagflivoonte verlokten mg tot eene voetreis door du ziet gij daar komt het al hoogat romantische streek welke ik door moest Op den tweeden morgen wandelde ik vroeg een eenzaam afgelegen bergdorp uit waar ik overnacht had en liep den gcheelen dag door met innig genot door de prachtigste berg en boBohpartijen hoen m het heerlijkste weder dat slechts tegen den middag iets te warm werd een gids die zioh aangeboden had had ik ouder gewoonte van de hand gewesen en zoo liep ik alleraangenaamst gestemd voort zonder mij aan den gebaanden weg te houden Ik meende verstaan te hebben dat ik slechts den groeten weg in het oag te houden had om des namiddiigs aan myn doel te komen en wijl ik op mijne zwerftochten nog nooit vermoeid geworden was kon ik niet inzien waarom ik mij niet veroorloven zou nu ena een vredig groen dal te onderzoeken dan weder eene hoogte te beklimmen die mij een heeriyk uitlicht over al die wilde of liefelyke partijen bvlootde Het is mogelyk dat ik den grooten weg niet isoo geheel had kannen missen of ik had er misschien niet nanwkeurig genoeg op blijven letten was misflhiflii te ut afgedwaald zooveel ia Mker dat ik stada By de bespreking van de geechiedenia der wereldstad merkk spreker op di t nog tal van herionerii gen bejstaan aan de Romeinen Ondanks oorlogen en beimetteiyke ziekten ia de bevolking van Londen steeds voorait gegaan Thans telt Londen 5 millioen inwoi era en jiiariyka vermeerdert dit getal met 40 duizend Om ern Tooratelling te geven van de drukte en da grootschbeid van Engelands hoofdstad d elt Spr mee dat te Londen bestaan UOQp hunrryMiigen 1000 trama 10000 omnibuBsea 17 hoo p en 300 hyatalioas van spoorwegen Het i antal aanlëgplaatsen van atoombooteu ia n et te tellen Verder treft men aan 50 theaters 60 muziekzi en 1300 kerken 3600 poat autoreo waarroor 17000 bnevenbeatellers liet jicaiddelpant van Ëonden do ntnpalplaats van asn handel is de Gitj Op den dag beerseht hier een onbescbryielyke drukte ter wyt avonds alles rustig is Enkele M gronds worden Maar met tonnen goi a betaald Spr wyst hier op den nrAktiscbeu geest VG n den Ed gelachman en zyn bistoriacben zin die zeker een waarborg voor h t behoad van na tionatiteii ia Het concervntiame van den Ëugelaéhman gaat gepaard met échten liberalen zin die bestaat in het erkennen der goede eigeaschappen van tegenstanders Het politiepersoneel dat 20duizend man telt wordt door bet volk flink gesteund wijl dit terecht begrypt dat orde in zulk een menschenmasBa een onmisbare factor is Dat deze masta rerbttzand groot is blykt hieruit dat in binnen Londen IGOO alagera en 1800 kleermakers wonen men vindt hier 2000 sigarenwinkels en 6000 herborgen In Londen verschynen 500 dag of weekbladen de drukpers van de Times c levert 20 duizend exemplarea per nar Op bet gebied van reclamemaken wordt Londen misschien alteen door Amerika overtroffen De Spr deelde eeniga koddige stailtjea hieromtrent mede Thana schilderde de geachte spreker een ander tafereel n I het arme Londen Vreeaeiyke ellende heerscht hier een pen van Zola en een penseel van Doré zouden aoudig zgn om den toestand hier weer te geven In het tweede gedeelte van de lezing begon de geachte preker de Engelschen te roemen om bun zin tot leniging van den nood der evenmenschen Van nature is de Er gel8chman lastig zelfzuchtig en trotach op zyn naUe als waar Christen ia hy in bet weldoen een toonbeeld zonder wederga Engeland telt ze by tientallen de lords die op openbare straten of in achterbuorten werkan voor het zielenbeil van anderen En ook de dames uit de booge standtin doen van bun godsdienst blyken In ell deel van Londen zal men op eiken dag toon ik wodor oeus van een dier zijsprongen op mijn weg terugkeerde op een pnd kwam dnt ik eerst voor het rechte hield maar dat een oogenbhk daarna een verkeerde weg bleek te zyn het voerde mij toch spoedig veel te ver vnu de mij voorgescbraven riühting af bleek ook hoe langer zoo meer verwaarloosd en voor rijtuigen geheel ontoegankelijk en bracht mij in eone streek die blijkbaar ver verwijderd ag zelfs van het geringste menschelijk verkeer waarvar ik op myn rechten weg altijd doordesporen bad kunnen zien Ik kwam geen monsch meer tegen het wild vloog telkens nu eens op ich zelf dan weder bij groepen dwars over miju pad en schoen met eons van mij te schrikken Het werd al stiller en eenzamer en het bosoh werd booger en dichter nergens waa meer oene afsIuitiDg een uitgang te zien en toen ik op eene hoogte klom ten einde om mg heen te zien zag ik wijd en zijd niets anders dan de groene toppen dor boomen Kortom ik was mooi verdwaald en moest wel den nog bestaanden maai reeds bijna tot voetpad ingokron pen weg vervolgen en geduldig afwachten waar en wanneer hij mij bq mensohon brengen zou Daarover zou ik mij wel is waar weinig bekommerd hebben merkte de verteller glimlachend aan maar ik begon honger te krggen wijl het reeds lang middag was en ik bet beloofde houtvestersbuis met goronden had daarb was ik vermoeid ook het was zooala ik zeide zeer warm gawortlen en dat begon mij in het ingesloten dal ondanks de schaduw van het bosch vrij hinderlijk te worden Ik dacht er reeds aan mij oen lemakkelijk plekje aan eene of andere beek welke ik meermalen aan ro op te ioeken om daar honger vermoeidheid maar vooral op Zondag straatpredikers aaotrefien en opmerkeiyk en pryzenswaardig ia de eeibied die hiefby getoond woedt Eerbied voor dan godsdienst ib de achoonate karakter trek van bet Engelache volk Dat de cbriatelyke lifl e 7ich niet onbetuigd laat in noodig voor eei plaats ala Londen Wat zou anders vau zulk eeue bevolking terechtkomen Jsnrlyks W dt in Londen 100 millioen gulden aan armen of kreuken verzorging besteed De hoofdkerk van Londen de St Paoluskerk i verrukkelijk gclioon spr roemt den zang in de Engolaclfe kerken Uy bespreekt nu bet ontstaan van de Engelsche staatskerk ouder Hendrik VIII en een inrichting van hooger OD rwijs die echter betere sportlni dan degeiyk ontwikkelde mannen levert De geachte apr deelt thnua mee welke werkzaamheden van de Evangelische alliantie uitgaan en geeft aan wanrom lu ons bind zoo weinig belangstelling hiervoor getoond wordt De terugreis was gunstiger dan de heenreis ds Gunning werd door eyn vrienden in het vaderland verwelkomd en blyde ziet by terug op de dagen die hy iu Londen heeft doorgebracht De lezing die met geked waa geopend werd nn ook met dankzegging besloten De Ie ing werd bijgewoond door een talryk pabliek dat zeker het Besitmir van de Cbriat Jongl Ver Daniel dankbaar is voor de uitstekende kenze iu ds Qunning gedaan Deze 0 weet op aangename en degelyke wyze zgn toshoordera bezig te houden Men schrijft ona uit Waddingsveen I3y bM uit van B en W is bepaald dat alle oudert van acboolgannda kinderen op de openbare acbolen D en H de bedeelden uitgezouderd verplicht zullen worden voor bunne kinderen een houger of lager schoolgeld al naarmate hunner verdtensien te betalen Men 7y gewaarschuwd Donderdagmorgen vroeg een fïetaryder op een kruispunt van den weg te Waddingsveen aan eenige nietsdoende tui den weg uaar Rotterdam Met een stalen gezicht wees men hem in Noordelyke richting waardoor hy spoedig nabij Boekoop kwam Na naar den verderen weg gevraagd te hebben kreeg by de overtuiging ongeveer een nnr aFitands IU tegengestelde richting afgelegd te hebben De terugtocht word door liem onder welke aangename gedachten terstond aanvaard Voor bet gerecbishot iu Den Haag itond gisteien terecht de koetsier te dier stede die door de rechtbank aldaar werd veroordeeld lot en overmaat van warmte in dan alanp te rorgeten toen ik den vooruitspringende voet v n eon berg omsloeg en eensklaps eene measchehjke woning voor mij zag e n oud vroemdsoortig gebouw waarvan men den oorsprong niet moer herkennon kon of het een klem jaohtelot op zich zelf was geweeat of hel overblijfsel van een grooter gebouw of van een klein ÏD den loop dor tijden verlaten en vergeten heerongoed het kon dat alles geweest zijn De diep stilte dia ei lu hoe sohte deod raij vermoeden dat het gebouw onbewoond zou eijn er drong geen enkel geluid tot mij door dat r u een mouBch of een dier afkoraslig zijn kon Toen ik evenwel vorder kwam outdekto ik mot alleen eene soort van tuin die goed onderhouden scheen te worden maar bohslve het hoofdgebouw nog iets dat tot stalling of schuur kon dienen Verder naar achteren w onl die opene plek iu het boach weder deur booiben ingesloten maar het boseh liep hier spoedig uit althana ik zag in de vorie reoda de blauwe lucht door de boomeu schemeren Monschan zag ik met toon ik bot huii genaderd was en op bot niet afgesloten voorplein trad Daar kwatA mij evenwel een groote e Iele bond tegen zulk een prachtig dier als ik ooit ergens gezien had Of bet dier nu zoo goedig van aard was of dat ik ook op hem de macht uitoafendo welke ik reeds meermalen opgemerkt heb over dieren te bezitten weet ik niet dieren weten overigena zeer goed te ouderaoheiden of zij in een vreemde vriend of vya d hunner heeren of van zich zelven voor zich hebbee De hond berook mij en ging toen vriendelijk en vroolijk mot mij naar de opene zydeur Ik riep oen ffgoeden dag naar binaen j dook er kwan geen 18 maanden gevangenisstraf wegens oplichting of verduistering van drie rywielen door hen resp te Haarlem Utrecht en Qouda gehsard Beklaagde ontkende het hem ten laste gelegde Het O M vorderde bevestiging ter zake van oplichting voor alle drie de feiten De verdediger mr J P de Maak refereerde zich ann s Hofa oordeel Uitspraak 12 Nov Het Dinadag io den Open Rystnin te Rotterdam door een kantoorlooper verloren bankbiljet van f 1000 werd door een ateeper uit den Zwaanshals gevonden die gisteren vaa die vinding kennis t af De nitgeloofde belooning van f 100 werd hem toegekend In tflganapraak met het berieht als xoa de heer die Zondagavond by de Ohasaéatraat te s Gravenhage door de stoomtram werd overreden met doodelyk gevolg van de tram zyo gevallen door het breken van den ketting waartegen bg op het overvolla nohterbalkoo leaude wordt van bevoegde zyde medegedeeld dst de ketting niet gebroken ia zich integendeel nog in denzelfden gaven toestand aan het rytnig beviadt on de overledene de eaiga passagier op het ie klasse balkon waa Men ichryft uit Kiarikzee Eenigen tyd geleden is voor de rechtbank alhier een proces gevoerd over eene hooge rekening van een in dit arrondissement wonenden geneeabeer en wel taaacben deie en de erfgenamen eener overleden patiënte Dit proces hééft nog al de atgemeene aaudaoht getrokken minder om bet bedrag dan wel om dn vraag die de zaak beheeraebt namelyk of een dokter rekeneu kan zooveel by wil en den patiënt niet anders overblyft dan te betalen Zooala men weet zyn de dokters by het bepalen van huu honorarium aan geen vaat tarief gebonden en word dus dikwyls de stelling aangenomen dat de tatiënt diede holp van den geneesheer inroept p ham alzoo zyn vertrouwen schenkt daardoor ook geheel en al aan diea geneesheer overlaat om de belooning zyner diensten naar eigen opvatting te be grooteo 7onder dat de patiënt later tegen die begrooting bezwaren kan inbrengen Dit stelsel werd ook in dit proces uitvoerig verdedigd door den procureur en advocaat van den ala eiaeber optredenden geneesheer mr A I F Fokker Deze beriep zich ten gunste van zyn stetael op verschillende rechterlyke nttapraken terwijl hy bovendien aan de byzondere omctandigbeden die ten d ze i i moeten wor 4en in aanmerking genomen andere argumenten ontleende antwoord Ik trad binnen in een koelen schemeraobtigi n gang liep verder in eene huishoudkamer of eetkamer in een half donkere keuken waar de kolur nog op den haard gbeiden en waar nog ongewassohen vaatwerk stond van meoachen wta echter Qists te zien Daarna kwam ik aan do eigenlijk gezegde groote vei ibule uit welke de hoofddeur van het gebouw naar buiten voeren moest het was eene oude hooge on groote ruimte met overhiyfsela van verouderd stukadoorwerk aan muren en zolder daarna opende ik wijl de houd die nog allgd deftig Daast m bleef dien kant uit liep eene deur in een der zijmuren der vestibule en keek in een groot fraai vertrek insgelijks met stukadoorwerk versierd met herten gewet en reehorens hier on daar tegen de wauden met ouderwotsche meubels koel on vol van een goudachtig groen aobemerlicht wijl de zoonestralea door hot loof van een grooten boom die voor het venster stond in do kamer drongen In dat wondervollo tooverachtige licht lag dicht bij het venster een jong meisje in een ouden met Ieder overtrokken leunstoel vast iu slaap met rozen op da wangen de lippen half geopend haar hoofdje zaebt tegen het zwarte leder gedrukt ffDe Scbuoiie slaapster in het bosoh de Sohoone slaapster in het bosoh I riep Constance en klapte lachende in de handen Neef gij syt lelf een dichter I Ja de Schoone slaapster in het bosoh I eide de jonge man wiens aanvankelyk half soherisende half spolaohtige toon reeds lang door een ernatigeo en gemoedelükeo toon vervangen was Wordt Mnolgii