Goudsche Courant, zaterdag 31 oktober 1896

In eao van da Deenicbe provinciale bladen was dezer dagen eane advertentie te lezen van n volgeaden inhoud Ëen meiaje dat in lat is om 5 6 koeiea to melken en tevens reven is in bat pianospel kan aan goede btitrekking krygen tegen 1 Novemberc diti biidn Door de heerea J Exallo te Goriachem en Kloek te Peursum zyn onder Zyderveld geschoten 2 hoogst zeldzame witbonte otea faza Door den heer S te Kwadyk is hy Sed Staten een bezwaarschrift ingediend betre ende d loting oor de militie Zyu zoon nt ward ata eenige loteling nit Kwadijk gevoegd by 5 uit Middelie voor laatatgeooemde stond de loJLing aleeht terwyl iadLea de joogen by andere eveo kort aangreozende gemeenten geveegd ware hy het veel beter zou getroffen hebben De 5 totelingen van Middelie trokken eerst alphabetisch en g van Kwadyk het laalat die nummer I uit de bus baalde S ia van oordeel dal zyn zoon ook in alphaHetische volgorde had moeten toten dan zou hy nammar 4 zyn geweeit waardoor 2 andere jongens Dfll hem zouden gevolgd zyn Da commissaria van politie te Groningen w arachuwt naar aanleiding van verscheidene klachten over de ongeregelde afleveringen en slekïhte qualiteit van graansoorten als voarmeel lyjizaad maismeel etc op zyne hoede te zyn by het aanknoopen vao handelsbetrekkingen met Carolu Rt mkes of diens hniavronw G Niehofi in granen te Groningen Tegen hen w rd reeds vroeger gewaarschuwd Da eigenaar vau een modezaak te s Hage wsa heden voor den kantonrechter gedagvaart onler da aanklacht de Arbeidswet te hebben overtreden door d by hem in betrekking zypde modisten des avonds langer te hebben dom arbeiden dan die vrat toestaat zyude tot 8 uur Uit de verklaringen dar meiajes bleek dat de politie op en avond in t laatst van September een inval had gedaan in den winkel maar del vroaw van den winkelier had nog juist den tQ om in de werkplaats te waaraohnwen waarop de werksters in allerylde vlucht namen naar de keuken en de aangrenzende vertrekken zoodat het atelier verlaten was toen de inspecteur binnentrad Deze liet zich echter niet Tejscbalkea oordeelande dat nauwgezette modemaaksters haar atelier niet verlaten zonder eerst baar werk eenigszina aan kant te doen en door een onderzoek in loco vond men dao ook spoedig de meisjes in baren achnilhoek w i arna de overtreding gemakkelyk kon worden vaiitgesteld Het O M vorderde 11 boeten van f 3 Viet alleen zyn loteryen in Engeland verboden maar ook het hookmak n en wedden inzet dient das altijd in het geheim te Boms is de herbergier een bookmaker wordt hy gesnapt dan loopt hy kana dall zyn vergunning wordt ingetrokken Andere kbookmakers dryven hun zaak aan del hoeken der straten vestigen zich als harbiets krantenverkoopera enz eo doen op die wysQ zaken Da groote bookmakera doen echter ban zaken in de wedcinbs af de meeaten bebooren tot de Albert olob vóór dertig jareo opgericht dia ov r de 7000 leden telt of tot de kTatterflalléc Tot voor korten tyd hadden velen bun domicilie te Calais en Boatogne van daar door de Franache regceriog verdreven zijn zij naar Nederland vèrhuiad vaii waar zy met Engeland in drukke oorreapfïndentie leven By een der jongate wedrennen stond op een paard by een van die firma s voor f 360 000 ingeachreven en een andere firma verrekende in zes maanden f 4J08 000 wedgeld en trok daarvan een jaarlyksch inkomen van circa f 60 000 Siao bloeit dank zij der Nedarlandschegastrrgheid de bende der bookmakera welke De Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich BDA U 57 4 60 4 67 6 4 6 11 16 6 80 O U D A 1 40 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 ROTTll 1 50 8 9 10 9 36 10 17 6 19 5 61 7 17 9 80 9 40 9 65 10 87 6 17 6 S1 7 85 8 5 89 8 60 6 10 6 88 3 44 4 18 7 36 5 80 11 80 10 4 1 59 4 8 4J KOTTERDAM10 19 11 60 18 87 10 89 ie s 10 48 10 49 8 68 6 17 6 87 6 84 6 41 N HAAG eeODA 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 7 10 7 46 8 18 9 1 OOUDA DEN BAte Zoetermoer Zegwaard Voorburg s HaKe 13 08 18 47 3 09 4 04 4 88 G 7 3U 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 8 5 64 6 11 7 30 7 4 f 88 8 64 9 64 10 8811 O llage 6 46 7 80 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 8612 821 35 2 44 3 40 4 10 4 88 6 22 6 127 18 7 58 9 88 9 58 T0orb 5 68 Z iZeg 6 6 Zotr M 6 17 1 1 Omida 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 II JtUcbt 6 88 7 50 9 9 88 Wferdon 6 68 8 11 Üi dawat0l 8 19 Go da 8 88 9 84 10 10 10 06 10 16 10 87 9 8810 88 11 6 11 46 18 40 4 67 8 01 12 51 6 08 8 13 1 05 6 20 II 8 26 11 46 1D 46 1 10 8 13 4 17 6 26 5 58 6 88 6 89 7 50 8 81 8 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 10 88 1 66 5S 6 80 9 48 10 48 2 06 iM 6 89 9 69 1610 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 11 5 68 6 607 488 8810 1010 88 Ol D A I TEBCHT Uouda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 21 9 22 9 63 10 19 10 67 12 66 2 80 Ondaw 6 46 6 54 11 14 2 87 IVoerdoi 5 68 7 8 8 18 f 11 82 2 46 Ulrachl 6 13 7 48 8 88 9 64 10 61 11 46 1 87 3 08 Naar imflterdam f Stopt Woe sda GOV A A MKTESDAH Gouda 87 8 21 9 58 10 57 12 10 4 U iutardam O St 8 14 9 87 10 56 1 8 U6 5 16 Btept te Nootdorp Leïdfcbeodani en Ble Bwp Kruuwtg eo Uekoiidorp D T K E C H T G O O D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 62 4 46 U4 10 88 11 56 18 24 4 16 6 84 1M6 4 84 10 5 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 8 17 4 41 6 57 6 65 8 81 10 17 10 80 nu 7 10 10 84 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 8 50 6 13 5 7 89 9 4 11 07 7 56 8 08 9 07 10 84 i 28 10 64 9 86 8 88 8 41 9 49 11 10 AK8TIBDA U 6 O U D A AnilerdaiL O iu 7 16 8 16 t 10 42 8 84 l iS 4 46 U U Bnit 7 81 8 I9 9 14 1 10 U I1 18 18 4i lut te Oowla IUiii n ill nun aaoat n nitl p 9 41 11 10 10 17 10 80 11 Toor de opTaiting ditt ia het g TOrdurd bedrag van i 1250 moeet wordeo berost Voor de tegenparty de erfgeoameD di r orerledeo patiëute traden op mr D I Wolfaon als procorear eo mr Van Hoek advocaat la Middelburg LaiiUtgeDoenida vordedigde bet stelsel dat ook de rerboadiog tusscbea dokier en patiënt geeo uitzoaderiug kan maken op den regel dat orereeukomsten verbinden tot betgeen naar den aird der oTtreenkomBt door de biliykbeid eo het gebraik wordt gevorderd Hji aebtte het onrereenigbaar met dien regel dat en patiënt zich stechta zon hebben te onderwerpen auo elke bepaling van honorair door zyn dokter Hy betoogde dit waar een paliëot de hulp van een geneesheer ioroept die geen professor of specialiteit is deze patiënt alzoo gerechtigd ia te vertronwen dat de geneesheer zyn honorair zal bepalen n et inachtneming van de biliykheid in het algemeen eo van het gabruik der streek waar beiden woaen ia het byzonder te meer omdat ook zeker wel op deze overeenkomst de rechtsregel toepasselijic is die voor alle overeenkomsten geldt namelyk dat zg ter goeder trouw moeien worden uitgevoerd Tot staving ran deze argamentatie werd mede een beroep gedaan op verHchilleDde recbleriyka aitspraben van tateren tijd terwyl de pleiter verder het ten deze gevorderd bedrag van i 1250 bestreed als buitensporig hoog en da door den rechter aanzienlijk te vermiuderen By haar vonnis vereenigde de rschtbink zich met het door de gedaagde arfgenamen verdedigd beginsel beoordeelde als gevolg daarvan het bedrag der vordering en bracht dit terug tot f 375 met veroordeeling van deu eiBcber in de koiten In het algemeen belang was het zeker hoogst woDSChelyk dat Je quaestie on eens voor goed nat het beginsel betreft werd uitgemaakt en de dokter heeft dan ook de zaak onderworpen aan de bdslissing van het gerechtshof te d Gravtnhage Uit de dagbladen ia gebleken dat de procareurgeneraal by dat hof tot bevestiging van het vonnis der rechtbank heeft geconolodeerd en dat gerechtshof op 9 November nitapraak zal doen De neus Van graaf Wimpffen Een merkwaardige rechtsqoaeatie werd dezer dagen te Weenen behandeld De aquarel ti t JulioB Breger von Breynan kreeg in een afgelcopen zomtr van graaf Simoo WimpfFen bekend om zyn hartstocht voor scboone paarden en woest rijden de opdracht hem zyn zenspaü mennend nit te sehilderen De schilder maakte de aquarel waarvoor hy f 100 verlangde en zond haar naar het grafelyk landgoed Fahrafeld De graaf die siechta f50 voor de aquarel wilde betalen schreef eerst heel geestig onder de waterrerfteekening 1 Wegen ISobnellfahren than Alle über micb Sohimpfeo Deswegeo bin nnd blei icb doch der Wimp£Fen By nadere beschouwing da aqaarel stelt den graaf op een break gezeten voor met vaste hand zes prachtige paari en mennend achter hem twee deftige lakeien beviel hem echter zyn gezicht en voornameiyk de neus niet In een opwelling van toorn radeerde de graaf het geheele gezicht weg en zoud het verminkte portret aan den schilder terag met de verklaring dat hy het niet accepteerde omdat de neus op de aqoarel zyn neui niet geweest was De beer Von Ureyer nam zyn rechtsgeleerden vriend dr L Ëhrentheïl in den arm en deze telde pen actie in tot betaling der aquarel met voorbehoud om eea aanklacht in te dienen wegens opzettelyke beschadiging van eenig aan een atider toebehoorend goed Juist op den dag waarop de zaak in behandeling zou komen ontving de schilder een dringenden brief waarin de graaf hem het geld zond Qouda 6 30 7 86 8 80 8 40 Moordreoht 7 88 9 47 NieuwerVerk K 7 89 8 4 Onpelle H 7 46 9 1 Rotterdam 7 7 65 8 38 9 1C Botterdiim 4 66 6 68 6 Oipelle 5 6 6 8 Niiuwerkerk 6 14 6 U Hoordrecht 6 81 6 19 Soud 5 87 6 86 Gouds Zevenliuizon MoerkapeUa 2M 7 48 8 47 11 80 Z Z 7 63 8 66 11 41 7 8 07 9 08 11 65 U 8 18 9 18 10 7 10 48 18 Tegelykertyd verlangde by de aquarel met een gerepareerde neus terug De schilder verklaarde veowel dat hy niet verplicht was een tweede neus voor graaf Wimpffen te schilderen zoodat de quaestie toch misscliieu voor de heerea zal komen De koDcIe nachten z d in aantocht Onverwnchl ziet men s morgana bet gras wit enenkRle planten bevroren Sommige dezer kunnen nng gered worden door 7e fiiuk met ijskoud water te begieten voor dat ze door de son be chenen worden Na het begieten baachutte men de planten nog zooveel mogolyktegen den zonnesohyn V p Aan Hare Majesteit de Koninging Regentee is verzonden het vulgende adres Het hoofdbestuur der Veraenigiug voor rroaweukiesrecht gevestigd te Amsterdam en goedgekeurd by K B van 1 Aug 1894 reroor ooft zich de vryheid Uwe Maje t it met gepasten eerbied te verzoeken geen wet aanbangig te makeu by de Tweede Kamer der StatenGene raal apeoiaal betrekking hebbende op het huwelyk der Koningin Het Hoofdheaiunr vernoemd versoekt U liever door een wetaootwerp te willen bevorderen ds herziening van het Burg Wetboek in dien zin dat de Koningin der Nederlanden kan huwen als iedere andere Nederiaudsche vrouw zonder aan Hare waardigheid als raaoacb en aan Hare zelfstandigheid te kort te doen Indien het Uwö Majesteit mocht behagen een willig oor te leenen aan dit ons verzoek dan zou voorzeker een der lailste daden van Uwer Majesteita ten einde a oedeod Regentschap U aanspraak geven op de groote dankbaarheid der Nedsriaodiche vrouw en tevens de troonabestyging van Koningin Wilhelmina een onvergetelijk feit worden in degesohiedenia van om vaderland De dieustweigerende schutter Van der Veer te Middelburg wordt een groot man Tolstoi heeft van zyne weigering gehoord en er eon artikel over geschreven De tyden zyu nabije dat vandaag in t Journal des Débats staat In het entrepot te Brussel kwam een nmbtenaar op een ongelukkige wijze in aanraking met de lift z odat zyn hoofd nagenoeg van den romp gescheiden werd In een der voorsteden van Melbourne werd onlangs groote schrik verwekt door een kraoklinntge die met een Winchester geweer op straat verscheen Eerst schoot hy op een dienstmeisje dat hy voor een venster zag de kogel ging gelukkig langs haar heen zooder te rakan De heer des hnizes snelde naar buiten en de gek legde op hem aan Op dat oogenblik werd by bij den naam geroepen door twta buren by keerde zich om en sohoot op ben ook zouder te raken Nu schoot bg links ao rachta naar de huizen en do meoachen op straat Hy wondde een bakker een man te paard en schont het paard oeer toen liep by een meisje achterna wierp haar op den grond en wilde haar doodschieten Zy omklemde den loop van het geweer er ontstond een worsteling en biervan maakten eenige mannen gebruik den krankzinnige van achter aan te grypen Deze echter ricbttenu ket geweer op zyn eigen voorhoofd en schoot zich dood Te Bennekom bad een arbeider voor een paar weken het ongelnk zyn linkerarm te kueuzen bg het slaan van een aortoapomp Door bet sterk opzwel en van deu arm werd eindelyk een geneesheer geraadpleegd die bloedvergiftiging constateerde en amputatie van den arm als eenig redmiddel voorstelde dit werd echter door de famifW van den patiënt bepaald geweigerd en men giog een anderen geueesheer raadplegen Zondag werd hy eindelyk naar het diaconessenhui te Arnhem verroerd Doch het was te laat en reeds den volgende dag stierf by GOU D4 1 89 11 91 11 1 18 18 t 85 11 38 Il n 13 38 11 86 II H 18 89 11 48 1 18 46 11 61 32 18 83 18 55 6 20 7 61 8 66 Te Bennekom wendt men zich gewoonlyk eerder tot een ziener die de wonde of braok belepst of bespreekt dan tot dan dokter Men etett er ook meer vertrouwen in Heel wat alachtoffers zyn reeds gevallen als gevolg van ie laat ïogeroepeo geueeakondige balp nog onlangs een liondenacfae politie rechter een vloek voor de maatsehappy noemde Da dolzinnige zucht tot wedden in Engeland maakt dat er nog een eigenaardige klasse van lieden bestaat de wedprofeteo Zy beweren te voren te kunnen zeggen welk paard zal winnen en zyn bereid tegen een bepaald honorarium het publiek daarmede in keanis te stellen Deze profeten zijn matadors ia het adverteeren om hot publiek te lokken gawoouIgk begint zoo n advertentie De beer X de beroemde sportprofeet bezorgde zyn abonnenteo voorgaande week 20 winnende paarden in 25 rennen c Gewoonlyk n abonneert zich den wedder by zoo n profeet voor zes maanden Bïen tipster c die per week voor f 1200 adverteerde had na een paar jaren zijn schaapjas op het droge Om aan een en ander een eind t maken bad zich een anti wedvflreeniging gevormd die zelfs de machtige iJockeyclobcta lyf ging maar niets aoders nitrichtte dan dat een Sportingligat inhet leven kwam om de sport te beschermen en kort daarop constitaeerde zich een VereeDiging tot bescherming vaa da belangen der bookmakers I Een vrouw op den preekstoel Op zekeren Zondagmorgen een paar maanden geleden zon in eene der Zaidhotlandache steden voor do Vrye gemeente aldaar optreden een predikaat die per spoor van elders komed moest doch m plaats van den verwachten voorganger kwam er een telegram dat deze met den volgenden trein hoopte te kunnen komen en dat men de kerkgangers zoolang maar een beetje bszlg houden roeeat Goede raad waa door Zoo men wachten of niet Was ook soms eau aanweziga predikaat bereid de godsdiunstoefeBiog te leiden 1 Maar dat kon niet verklaardadese hy waa niet voorbereid En toen gebeurde er iete waarvoor onze grootvaders en grootmoeders geen woordeo genoeg zonden hebben gehad om en hun afkeer en misnoegen over ait te drukken een mede aanwezige dame bekend als voorganater in kleinen kring bekend ook als yverig lid van de afdaeling Postpropagaada van den Protestantenbond enz stond op ea bood aan den dienst te leiden en toen de predikant met den volgenden trein verscheen en aan da achterzyde van t gebouw binnenkwam hoorde hy een frisache vroawenstam door de ruimte klinken en mocht hy mee luisteren naar het flinke woord van mej Smile Knappert die op kalme waardige wyz de zelf op zich genomen taak volvoerde Te Utrecht kregen een borger eu een veld artillerist twist dte leidde tot een uitdaging Met eenige getaigeo begaf men zich naar het Sterrebosch en nadat de soldaat zich van zyne wapens en de burger zich van zyn jas ontdaan hsd begon bet tweegevecht Toen zy eeo paar malen door dan modder waren gerold en de burger eindelyk zyne tegeaparty onder de kuie bad werd geacht dat aan de eiachea der eer was voldaaa Men zal toch zeker dien krijgimaa wet voor een raad van eerc brengea omdat hy in plaats van met da wapeaeo opzoo burgerlyke wyze een tweegevecht heeft gehoadeo De ry der Abonnementsvoorstetliogen werd gisterenavond geopend met Hedendaagsche Liefde c Volkstooneelspel in 4 bedryvea gevolgd door De Wittebroodsweken hlyspel in éen bedryf Hoe meo er toe gekomen is het eerste stuk dien titel te geven ia gewoon weg een raadsel Bedrogen Liefdec ware juister geweest Nu ja er kwamen enke e tooaeelen io voor die ons aan eenige byzoaderbeden van den tydgeest bsrinnerden 8 35 8 43 8 61 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 10 40 11 18 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 3 I 7 26 8 6 9 87 9 47 9 14 10 01 10 07 7 45 Elk londbakken stnk zonder gang zou men een hadenda oh rarnis kunnen geven om hetulfda itasm i belulan ala met de premieree ia onze sociëteit Ooa GenoegaD f Het thema ia afgezaagd maar toch niet zóo of er konnen bg dergelgk onderwerp tooneelen kooien die het pobliek boeien en dan kanstenaara gelegenheid geven van hun talent te doen bigken Dit geaobieddo bg dit ttak siechta eene enkele maal Vandaar eene matheid bg de artiaten die verklaarbaar was Niemand kon zich zelf geven daarvoor was bet stuk te laag bg deu grond en de taal te gewoon De heer D Haspels die wg zoo dikwerf in andere rollen konden bewonderen had met Mejufvronw Alida Klein een paar tooneeltjas te spelen waarbg zg ten minste ieta van de knnat konden laten genieten De heer Jan C de Vos was als type van epikariat voorbeeldig in spel en gebaren Wg vroegen one zelven af of deze rol wel een talent als dat van den heer de Vos waardig was Van hem hebben wg aooveel goede vroeger gehoord eo pas nog in een der nieuwste tjidssbriflen gelezen dat hg lich voor een dergelgke rol niet moest laten vinden Mevrouw Borlago Verweert wasjnistiu haar kracht Zg heeft haar beat gedaan om het stuk te helpen redden Waarschgnlgk ala men eens het ontleedmes der ctitiek voor dit stuk ging hanteeren dan zoo er niet veel goeds van overbigven De heer D B Brondgeest deed wat hg kon al was hg nu en dan wat houterig om hetgeen bg te zeggen had goed tot zgn rseht te laten komen en dat beteekout wat als men zoo dikwga zwggen moet waar spreken aseer mooie zon geweest zgn Het laatste kan gelden voor het meerendeel der artiaten Wat moet het voor hen vervelend geweest zgn om zulk een stuk zondsr gloed onder behouden i eene enkele uitzoaderiog zonder hartstocht in te studeeren Hun gedold is bepaald onbegrgpslgk geweest Het nastukje De Wittebroodsweken werd goed gespeeld en was als de meeste oastnkjes nu en dan gekruisd door eene aardigheid die bet publiek even een lach op de lippen brengt maar meer niet Na het lezen vau dit verslag zal menigeen knnneo denken dat de afwezigen dezen keer geen ongelgk hadden Nu er waren afwezigen genoeg getaige het aantal onbezette plaateen Laat ons bopen dat wg bij de volgende aboonements voorstellingen zooveel te genieten krggen dat wg er dit stuk om vergoten c Meer verdient bet niet Bultenlandscb Overzicht De verkiezingen ia Hongarye hebben reeds thans znik een verloop genomen dat de regeering op een besliste meerderheid kan rekenen voorloopig althans Daarmede ia evenwel niet gezegd dat die meerderheid in alles met de regeeriug meegaat wast onder haar heviaden zich tal van conservatieven die niet in alles denzelfden weg bewaudelen ali bet ministerie Dat is echter een quaeatin die aan de toekomst ter oplossing moet worden gegeven Overigens wordt da uitslag tan de verkiezingen voor zoover zy thans bekend is zeer belanhwekkend genoemd Merkwaardig beet de uitslag der verkiezing in het district der stad Kecskemet wsar de leider der volksparty graaf Ferdinand Zichy de meerderheid heeft behaald ofschoon alle andere partycandidaten tegenover hem waren gesteld Eo ook ia andere districten moet de Yolksparty beslist vooruitgegaan zyu hoe ook de overheid al harr krachten heeft iogeapannen om haar by deze verkiesingen zoo al niet te verpletteren dan toch haar te dwingen zich tot een der geringste afmetingen iu te krimpen Al haar candidaten hebben een aanzieniyk aantal stemmen op zich vereeoigd hetgeen voor een deel te danken is aan de Duitschera die het ditmaal nuttig oordeelden zich krachtig tegen de regeeiing der Hongaren te verzetten Haur schitterendste overwtnniagen zyn o l behaald in de commitaten Oedenburg en Wieeelburg hoofdzakelijk door Duïtsohers bewoond Trots dezen tegenstand had de regeerïngsparty Woensdagmiddag reeds 46 kiesdistricten veroverd zoodat zy de absolute meerderheid reeds aan haar zyda heeft De oppositie heeft een bepaald slechten dag gehad met uitzondering van de bovengenoemde Yolkaparty van graaf Zioby Vooral de party van den heer Ugron moet ala t ware in elkaar gedrakt zyn Ook Kossuth had getracht der regeeriog een eclatant bewys te gaven van zyo overweldigenden invloed Hij had zich daarom in een aantal kiesdistricten kandidaat gesteld maar is overal in de miadeibeid gebleven op 4éa district na waar de regeering het niet der moeite waard had geacht een tegencandidaat te stellen Deze Terschillende nederlagen achynen alleen den persoon van Kosanthi te tre£Fen en niet de beginseleo welke zyn party voorstaat Want de pariy heeft als zoodanig geen reden tot klagen Zy beschikt nu reeds over 33 zetels Socialistsn sohynen in Hongarije weinig ge wild In Bnda Pesth brachten zy het tot slechts 20 stemmen Over de onthoUingen dar Hamb Nacbr f ware nog veel te scbryven naar we kanoen kort zyn met de opmerking dat zij de diseaasies in de Dnitsche bladen geheel baheerscban rooral na de verklaring van bet officieele blad dat de regeeriug er geen notitie van nem n aal 8ommige couranten doen nog altyd of zy niet aan de waarheid van de onthullingen galooven kunnen omdat het oneerlyk spel van Duitecbtand ware geweest maar andere bladen het feit eener Dnitsch Russische overeenkomst als juist aannemende trachten te betoogen dat de trouw van Doitichland by verdrag aan Oostenryk verpand er in bel minst niet door geschonden word Zoo schryft de vEreuz Zeit i £ lk redelyk denkend mensch kan aaunemen dat de Duitsch Rossiscbe overeenkomst zóó gesteld waa dat onze trsctaatsplichten tegenover Oostenrijk er niet geschonden warden Bismarck gaf aan Ruiland veiligheid voor het hoogatonwaarschynlyke geval van een ongemotiveerden wiUekeurigen en on gerecht vaardigden aanval van Oostenryk op Rusland en won daarmede de zeer wezeolyke en kostbare veiligheid by een waarschyulijker aanval vao een ait deu band gesprongeo Frankryk Ds officieuse Agenzina Italiano zeitt dat het DuitschRussische neotraliteitsverdrag aan de Italiaanache regeeriog bekend is geweest zonder dat deze er iets in zag dat aohadelyk waa voor de Triple AUiaotie De opsebudding over de onthulling van dit Duitsch Russiach verdrag en de hoop van de Fransche pers op een ontwrichting van het drievoudig verbood hebben doa geeu zin De quaestie wie in Engeland als leider der liberale partg zal optreden is weder ter sprake gebracht door den heer Labouchereio een toespraak tot zyn kiezers te Northampton Zooals van een man der uiterste linkerzyde als Lïbouehere te wachten was vetheugt hy zich zeer over dea val van Roaehery Zyn optreden ala opvolger van Qladstoue was een misgreep boe kan een Lord leider syn der demoerateo vraagt Labouchere Steeds heeft by iu woord en geschrift zich verklaard voor het optreden van Sir William Harcourt als parlyleider omdat hy een pair als leider ia tegenspraak acht met de democratische beginselen der liberale party Niet de koningin maar het volk moet zyn leiders kiezsa Het besluit vau het beatuor der liberale party om de plaats van leider voorloopig onvervuld Ie laten acht Labouchere nog al bedenkelyk omdat hy daarin het plan verborgen ziet lord Roaebery opnieuw aan het hoofd der party te plaatsen Hiertegen zal hy met alle macht protesteereo hy ia zelfs bereid de candidatuur van sir William te laten vallen en die van een der audere liberale leiders te steunen bet liefst Morley ia dat geval Maar geen lord aan het hoofd Dat is voor Labouchere te kras t De Tarkscke quaestie wordt in Eugeland nog steeds io de bladen en in redevoeringen besproken Heel veel nieuwa vertellen de sprekera en schryvera er niet meer over De roode draad die door bnnne opatellen loopt is gewoonlyk ds verzekering dut Engeland niet alleen mag ea kan en zal optreden tegea Turkye maar dat het Europeeach concert irioet behouden worden Zoo thans weder de minister van oorlog lord Landsdowne De hertog van Argyll heeft een briefje aan de Times c gezonden waarin hy de oorzaken naspeurt vau het niets doen der Enropeesche mogendheden tegenover de misdaden en wreedheden van den sultan De hertog van Argyll meent dat dit veroorzaakt wordt door vrees voor een Europeeschen oorlt als da Tarksche zaken ernstig worden aangepakt een vro a die wellicht kan voortkomen uit het gebrek aan overeenstemming Toch acht by het niet ondenkbaar dat eea overeenkomst verkregen wordt waardoor het vreedzaam verdeelen van bet Turksohe Ryk wordt mogelyk gemaakt Daarby moet echter de nautraliteitaverklariug van den Bospborus en van de Dardanellen op den voor grond staan De hartog protesteert ten slotte tegen het denkbeeld dat Engeland zyn weldoend optaeden in Egygte staken zou Het is zeker dat onder die omstandighedeu vao een overeenkomst tnssehen de mogendheden gsen sprake kan zyn Dat is uit de officieele en officieuse uitiagon van de tooogevende landen genoegzaam gebleken Maar tot den hertog van Argyll h dit niet doorgedrongen Op verzoek vanden SpaanschenMinister van Buitenlandscha Zaken meldt Reuter uit Madrid het volgende Er bestaat geen grond voorde geruchten welke in de buitenlandaobe pen in omloop zijn dat Spanje niet de middelen beeft om den oorlog voort te zetten De Regeeriug kaa er op rakeoen de noodige middelen te zullen verkrygen gelyk blykt nit de omstandigheid dat zg de roorwaarden die te Parija werden gesteld Toor oen nieuwe leeniog fiiet heeft aangenomen De onderhandelingen worden elders voortgezet en het aan de markt breogen van de Almaden leening is uitgesteld in afwachting van een beteren toestand der markt SpaauBche bankiers zyn bereid om in combinatie met buiteDlaadaohe bankiers deel te nemen in een leeniug op voordeeligervoorwaarpen voor den Staat en op nieuwe grondslagen Het land is bereid alle offers zoowel aan manschappen als aan geld te brengen c Nu weet men het Nieuwe Zending Parapluies A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GODDA Beurs van Amsterdam 87 OOTOBEK I Vrkrs slotkrs NlDBBlülD Otrt Nod W B SV SB s ililo dito dito 8 98Vs dito dito lilo 8 9B is HoNOia Obi Gbudl 188188 4 lOl s Itilii Insclirijving 1862 81 6 82 OOSTENR O jI in papier 1888 6 8ti 8t is dito in zilrer 1868 6 84 is PoftTCOAL Obl met coupon 3 H t Ml a dito ticket 3 RlJSl it D Obl Binnenl 18 4 4 6S 6SVs dito Cocons 1880 4 98 dilo bii Riths 1889 4 97 Vii dito bij Hope 1889 90 4 97 dito in goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 lOS SpAiijB l erp t scUuld 1881 4 B6 TviaKElJ Oapr Couï loon 1890 4 67 Gec leeniug serie D 18 Gec Ie niRg serie C 1 8Vi mo Ara Esp V obl 1898 S IIOV Mehco Obl Bnit Soh 1890 6 9lV VüNïzllEiA OM 4onl ep 1881 I 41l Amsterdui 01 li i tien 1895 3 99 ROTI BEBAM Stfd leen 1894 3 96 NSD N Afr Handelsv and 4S 4Arcndsli Tab Mij Cortili ion 610 DsliMsaltchsppij dito 1 50 Arn llvpotheekb pandbr 4 100 Cult My der Vorstenl aand B B s Gr Hypotheeltb pandbr S 100 Nederlandsche bank aand 195 Ned HandelmaalsoU dito m l N W tl Pac Hyp b pandbr B 56 i BB lott Hypolheokb pandbr S lOO j L lr Hypilheekb dito S i 6 OoBTB NB Oost Hong bank aand 134 RusL Hypotheekbank pandb 4 i 128 Ammika Equ t bypoth pandb B Maiw L G Pr L en eert 6 26 Ned HoU IJ Spoorvf M i aand 108 Mij tctElpl at Spw aand 91 s Ned Ind Spoorwegm aand 305 Ned Zuid Afr Spm aand 6 221 3221 dito dito dito 1891 dito 5 101 lTAlll 3poorwl l887 89 A Eobl 3 BO Zuid Ital Spwmij A H obl S B2 PoLiN Warschau Weenen aand 4 154 Rust Gr Huis Baltischo dito aand B9 69 Faslown dito aand B 78 Iwang Dombr dito aaad B lOO jKnrsk CliAsowSp kap obl 4 101 dilo dito oblig 4 100 Amibki Cent Pac Sp Mij obl 6 981 Chic k Horth W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 128 Denvers Rio Or Spm eert a 11 U Illinois Oontral obl in giud 4 100 LouiB 8i ash illBOorl t aaad 4S Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 lOOy Miss Kansas v 4pct pret aand lOU i IIV N York OntarioSi Weel aand dito Penns Ohio oblig 6 114 Oregon Calif lehyp in goud 6 72 St Paul Minn Munit obl 7 1031 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col lehyp O B 27 Canada Can South Cerl v aand 4B Ven C Rallw Na Io h d c O 12 Amsterd Omnibus Mij aand 1931 Rotterd Tramneg Maats aand 2041 Ned Stad Amsterdam aand 3 1061 i Stad Rotterdam aan 3 1061 BlLOlB Stad Antwerpen 18 21 103 Stad Brussel 1886 2 1 103 HoNO Thoisi Regullr leaellirh 4 116 UB Oosten Staatsliening 1860 B 120 K K Oost B Cr 1880 3 166 Spanje Stad Madrid 3 1S68 33 Nkd Ver Bei Hyp Sp jbl eert lllVi E B C Xj A 3i a E Lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd ol borst Schitteringen voor de oogen Hoofdpijn en Verstopping behooren Itjd zorg te dragen Toor dagelijksohe mime darmontlasting De Zwitsersohe Pillen Tan Apotheker RICHAED BRANDT door tal Tan bekende professoren in de medicijnen beproefd en aanbevolen zjjn het eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en Tolkomen onschadeiyke wgze werkt en dat slecht 3 Ceot ten per dag kost Niet anders te verkregen dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot PE VAN SANTEN KOL FF Rotterdam Belangrijk is de geluksaankoodiging ra Samuel Heckscher seor m Hamburj welke zoh m het nommer van onze courant bejindt Uit huis heeft zich door zijn prompte en stllzwHiende nltlietallnit der hier en in don omtrek rewontten bedragen eene zoo goede faamverworTen dat w j al onze lezers aanbevelen op zijn advertentie acht te geren Advertentiën Qeden OTerleed in den onderdom Tan ruim 88 jaar onze geliefde Moeder üehnwdmoeder en Grootmoeder LEVINA ZIELEMAN Weduwe van den Heer Thomas Bisnbndijk Uit aller naam K BINNENDIJK Gouda 29 October 1896 TANDARTS E CASSÜTO TE COVBA I Maandags 2 I lovember NIET Koninklijke Maclilnalcff abrlek BE mmm TA II CV vanSchaik Co geTestigd te 8 Oravenhage Hepplerttraat 99 en O naby de Regentesselaan Hofleveranciers VAN 2 K den IZoning van België INDIENGIJÏOEST gebruikt de t i A Allerwege bekroonde Mk ereldbcroiDidf Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van éO Ou 70 Ct en 1 verkrijgbaar hij P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND BolUop B ï WIJK Oudmakr Schoolschriften PMtBTIG GlAD PAPIER 64 vel inhoud 12 Stuks voor Z2i cent FRANSCnE STOOMVEEVERIJ BN Chemische Wasscherij VAS 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepot voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Ueerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ens worden naar d oienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsehadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabri köB zgn de prezen 25o o gedaald Te atoomen goederen ala nieuw aileverbaar in 3 dagen U verven goederen in eene week