Goudsche Courant, zaterdag 31 oktober 1896

PAjeaam Maandag S November 1890 35ste Jaargang No 7110 mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Transraalsch Volkslied en Der Kreuzfldele Eüpfersohinied Die Zauberflöte Wie SÜSS met Duitsohen tekat Donau Wellen Wilhelmlna Wals Militaire Marsoh en Stoom Zaterdag 31 Octolier VAS HET ISigareii JIIagaKiJii VAS J HORNEMAN Lange Tiendeweg D 70 Amsterdamsche Uaatschappij 7an Levensverzekering Voor O OU DA en Omstreken kan bfl bovengemelde Maatachappy nog een ACTiElT AGENT g eïïla atSt worden Franco aanbiedingen met opgare van referentian aan h i Kantoor der Maatschappij KEIZERSGRACHT 729 te Amsterdam De prUzeii zUn door den Staat tetiinuiileerd iiootdprijs Heo bide het 500 000 Hark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan door de den Staat Hamburg gawasrborgdf groote Geldloterij waarin zekor 10 Nillloen 746 990 Mark gewoQtitfn moeten worden De prijzea ran deze veel voordeel biedende Geldlotarg die volgens het plau slechts 113 000 loten bevat zya de rolgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie vsd SOO OOO M 1 prijs a 200 000 M a 100 000 M a 76 001 M a 70 000 M ü 65 000 M a 60 000 M a 5K 0OO M a 0 0OOM 40 000 M 20 000 M 46 prijzen u 5000 M 106 prijzen ft 3000 M 1 prijs 3 prijien 1 prys Iprija l prijs prija prijiifln 1 pnja prijzen 3000 M 1000 M 400 M 800 M 206 prgzen a 782 pryzen h 1848 prijzen a 42 prgzeu it 138pryz a200 150 M 35327 pryseaa 155 M 8961 pr il84 104 100M 924Bprijz a7 46 21M totaal 66 240 prijzen SIprijUDa 10 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse liedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in diB 5e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e toï 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prig strekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Quid 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggeldeo voor de volgende klassen zoo als de tipt lijst der prijeen zijn uit bet ofSoiec e Irekkingspian voorzien van het Wapen van den Staat blgkbaar en verzend ik dezen Plan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieete trekkingslijat De uitbetaling on verzending van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding n M ledore bestelling kan men eenvoudig Ig W pfif postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaaTs hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 19 morEnBJBR e k met vertrouwsn tot Saniuel Hecksclu i senr Bankier en Wisselkautcor in HAMBUKG I Duitschland Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARlL G Hotlandscbe uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deee ondeo d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetYerlags Mi aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Druk van A BKINKMA l ZOON OBANDS MA ASIWS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij Terzoeken de Dames die ons g UÉreerd modealbum voor hei Winterseizoen noch met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan I JULES Hetzelve wordt dan omgaand gpAtIa franco toegezonden Bestellingen van ar 25 IVanca tfU ran Ho kosten aan huis met B verhooging Rihpédlüikulgir ta Rniadiil 1 1 Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen en neemt de pelletjes ran het hoot Ëischt op den hals van en flacon DÉFOSk Verkrjgbaar in flacons van 1 50 Jt J 0 SS hg I 1 Cf l iiilfabr de Papiermolen te Crouiia Wie iïeHiüi iijn wii ao Eeiite 1 EUt6l CaCftO te ontvangen tesamengestold en na voly prcBfiieiningen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MichEtalip vervaardigd op do beste machint jtlff het wereldtor Bmde Otabblisseraefit yan Gebra StoUwerok te Keulen elsche J pT12iel2aeIis Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt J ecne aangename gezonde drank voor da1 gclijksch gebruik een 2 theelejiela van t ptndor voor een kop Chocolate Als I geneeskrachtige drank bg gevd van di irrhee sledits met water te gebruiken Yorkrijgbaar bg de voornaamBta H 1 Apothekers enz i Ko U Ko proofbusjea 1 f 1 80 c 0 90 a 0 35 Generaalvertegenwoordiger roor Nederland Julius Mattenklodt Amoterdam Kalveistraat 103 Wat is de beste invn vin tegen Jioht Rheumatiek Lendenp nen kortom rajuen van tXleriei aard i ijfl gt iB met het knii mm aan te wuidea tegea Anker Painlxpeller Kieip Hoofdpgn en VerkeudheU Ig X vo t du ftatdfl in ieder huisgezin Mgg flnfcer Paln Expeller Pi s cent 76 oent i l SS de fleash Toorlüuden in de meeete Apotheken en b F AL ffiahter ft Co te Botterdam Te GOUDA bfl A WOLFF Markt AU4b en DE AAT en VAN SON apotheker Markt W Het beete onechadelykate en ge makkelykste poetamlddel voor Heerea en vooriil dames en Kindarschoenwerk i de Appretuur van C M MUHer Co BerllR BeuthStr 14 M n lettetgoed op naam en fabrlekamerlc Vsrkryibair by Hiertn Wlakallen In lohoeiiwark lalHtoriM 4r i rvM eRi ani Qenirul if ot hy W aardtmBHn Arnkan POIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTOAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Ala bewys vaa echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPFS AHERSrOOBTSGBE MMM STOOM BROOD en KHUimBRIEK I Stoom Automatischo Walsen MeelfatriekJ AMERSFOORT Aangezien het ons gebleken is dat het Prima WittebrOOd voor de panvorm nniet hoog genoeg van model is zallen wij dit soort brood van af Maandag 2 1 November 1896 aanzienlyk grooter maken on worden de prijzen in vorbaml hiermede van af dozen datum Op Ö s Ct S j Ot en 11 Ot per Stuk gesteld tegelijkertijd wordt hot RingbrOOd 3Ï9 Waterbrood met Vs et in prijs verhoogd en koat dus dan 7 et p©r stuk terwyt Rlngbrood met zuivor onafgeroomde beste melk vermengd op 8 et per stuk bepaald I blijft Wy stellea er prya op hier door te verklaren dat hoewel wij all a de aoorton onge build brood per gewicht verkoopen wij hoe hoog de prijzen der grondstoffen ook st en de grootte en het gewicht der diverse soorten grootbrood niet verminderen en steeds 1 I alles van de best mogelyke en meest geschikt grondstoffen blijven vervaardigen Zooals uit ons langdurig adverteeren reeds gebleken ie trachten wij geene reclame 1 te maken door het verdacht maken der waar onzer concurrenten raaar wensehen wü f alléén do aandacht op de onovertrefbare kwaliteit en de voor deze kwaliteit buitengewoon goedkoope pryzen te vestigen evenwel achten wy ons verplicht het publiek er op attent te maken dat het veelal de gewoonte ia bij hoogere graan en meelprüzan langzamerhand het brood kleiner van stuk te makeo door het gewicht te verraindereu en geringer I goedkooper meel te verbruiken hetwelk kleiner en minder blank bakt en minder goed f von smaak is terw l met de andere grondstoffen dikw ls ook zoo geschied Het behoeft geen beloog dat eeno dorgelyke waardevermindering gelyk staat aan eene oer annzienlyke prysverhooging terwyl zulk eene handelw ze bovendien zeer toaangeimam on nadeelig voor de verbruikers i 9IitGC i s eiwit en BoiiillonboudeiKle SOEPEN GMYMy IN 30 HUfWBy BEU VIXHDNTtllfDB SOBP D v iCstg g i s Bonj illoaa DE EENIQE die de VER8CHE VERVANGT voor GEZONDEN en ZIEKEN Alles onder Zwitsersche Staatscontrole tevens onder voortdurende controle van in pakken ven 6 tabletten ieder tablet voor 2 portién 0 6B en 0 76 per pak in doosjes van 10 tubes n 0 60 iedere tube voor een kop bouillon SAVSUR DE POTA GE om allerlei soepen en bouillons krachtig ea aromatisch te maken ie flacons van 0 55 ƒ 0 90 ƒ 1 50 CONCENTRE ADX TKUPPE8 ia flacons a 1 10 Verkrygbaar by de Firma T CBEBAS Wijdatraat Gouda Soepean 1 Bou illon I Dr VAN HAMEL ROOS en HARMRNS Voorecgros en export bij Pi4UL HORIM 0 Z Voorburgwal 67 Amsterèm Pakket PIAJ OMUZIEK Zend Postwissel ad Men OuMen waarop staat POPVLAIBM M UZ1BK en G ontvangt franco per pakketpost de navolgende elf Musiekstukken allen ingenaaid in netten omslag en extra extra fijn papier No 1 Krouz Polka No 6 3 Mjr Queen 3 Der Trompetter von SScklngen 7 mei HollandHohea tekat h 8 4 In die Feme 9 1 6 De Braziliaansohen i 10 met Hollandachen Duitacheu eu Fran 11 aohen tekat Ia dit nn geen buitengewoon koopje Alleen no 5 De Braziliaanacben wordt verkocht voor ƒ 1 50 enz Doch dit il niet alles hy die dit Pakket bestelt ontvangt er bg eaAeau een prachtigen SCBEVBKALMNDMB met pi m 200 illostratie s Talm niet maar zend spoedig poetwisael aan den Boekhandelaar W U HEUL Hamburgerstraat Utrecht 02iTTTr a B tT eene nieuwe zending f ERlOVim f isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost rrxat ZESZlep Bestelling en worden ten spoedigste uitgfevoerd bij A BRIl lilllAl en Zn BINNENLAND ttOUDA 31 October 1896 Da soiree voor kamermaziek ten voordeele dar bonw van de B G school op de Haven is wagens de tooneelrooratelliDg in deeoaïeteil Oo8 Qenoegenc op 19 Nov nitgesteld tot Maandag 23 November Het Haagache viertal dat deze soiree geeft bestaat uit mejafiroaw N H Tan E aqpraan de heeran F X A tenor F L Y piano en £ 1 H fiool Ook op de GoDW heeft zich ean commissie gevormd Toor het Kroningsfeeat Zg stelt zich Toor het gedeelte van de Gonwe vanaf de Wydstraat tot oogeveer de brug by den heer Brakel te versieren en te illumioeeren en bestaat uit de heeren C van Veen O Kamphnizen C Broyael M J Kampbnisen en Marlet Van ean gebouwtje der Goudsche glacose fabriek viel gisterenmorgen de achtermuur in waardoor het dak en zolder eveneens naar beneden kwamen Ëen achttal werklieden hoorden gekraak waarop sg onraiddeligk dat gaboQW verliskea zoodat y ongedeerd gebleven zgn Gisteren avond bad eena algemeeoe vergadering plaats van den Ned Bood van OudOnderorficieren die werd bygewoond door den Veoriitter en den Secretaris van het Hoofdbeatunr en wel naar aanleiding van hel voor stel van een der leden om zich van den bond af te soheiden Yerscbillende sprekers voerden daarover bet woord alsmede bovengenoemde heerea vao bet Hoofdbestuur De Voorzitter van het Hoofdbestunr bestreed de verschillende sprekers die buone grieven mededeelden waarom zy zich wilden afscheiden De Secretaris van heï Hoofdbestuur deed evenzoo doch wai niet gelukkig in zijne repliek by begon bg den aanvang toen hem het woord waa verleend reada enkele beleedigende woorden te uiten dte geen doel troffen maar veeleerde ontevredenen nog meer verbitterden Later in den avond kregen de donateurs hoB aandeel die werden bjj den bond gedold doch zg mochten geene bemerkingan maken noch zich met iets bemoeien Het slot der vergadering was dat een zestat leden bedankten en een viertal donateurs De Voorzitter FEUILLETOX Ja ook ik dacht aanstonds aan de Suhoone Isapater alles werkte samen om de gelijkenis te versterken het boach waarin het geboaw gelegen was kon heel goed voor de hooge dooraheg doorgaan ds stilte van den tooverslaap Iieerschte overal om mij heen de slaapster selve was er en de hond die s dert wij binnengslredea waren zioh naast het slapende meisje had nedergelegd en mij onbewegelijk met groote oogen aankeek verstoorde de illusie volstrekt niet Het was wonderlgk tooveraohtig herbaal ik en indien er hier quaeatie ia van een verdiehtsel kaa het alleen een werk der natuur of van het toeval zijn ik heb er geen woord bij ver zonnen thU de hond u niet teruggehoudoo had soudt gy de slapende Prinses wel gekust en daardoor de betoovering verbroken hebben plaagde Coostanoe Bobert aohndde siyo hoofd Ik geloof niet dat ik zoo ver in het sprookje doordrongen hen antwoordde b mat een emstigen lach irZij sliep zoo vaat en zoo gerust dat ik het niet eens over mg verkrygen kon haar wakker te nr aken maar zacht naar da deur terugtrad welke ik achter mij sloot eveawel niet zonder iets sprookjesacfaiigs voegde h j er vroolQk hQ Want op des itoel nasit de dear der atd de heer 0 C van den Bergb bedankte eveneens als lid bg had peraoonlgke grieven tegen den bond In de tichaonb Ct van beden leest men het volgende iugekomen stuk Mgnheer de Bedactenr In uw geacht blad van Zondag j l komt een ing zon eo stuk voor geteekend Veritas nsar aanleiding waarvan n wel zoo goed zal willen sgn mg eveueens een plaatsje toe te staan Naar mgn iuzieo geeft het schrgven van den geacbten iozeader over de beriobtea der laatst gehouden Goadsebe paardeomarkt voorkomende ia de Goudsche Conrant den indruk als een storm ia een glas water Had toch Veritas zooals men van hem had mogen verwschten een grondig onderzoek iagesteld dan zon bg tot de wetenschap zijn gekomen dat lo De Goudsche Courant door een druk fout in plaats vau 2i jarige paarden prgs f 250 ïi f 300 nu li jarige schreef en verBuimde den prgs en leeftijd der laatste op te geven 2o Wil n bewgzen Veritas dat er geen 8U0 paarden nagenoef geweeit zgn zooals algemeen geconstateerd is waarom door n geea telling gehouden 3o Dat de handel zeer traag was in plaatsvan vrg levendig zooals gemeld was dienteen ander bewijs dan door u aangevoerd alsdat er voor een massa paarden geen bod isgedaan Ware a toch bekend met den algemeaeen toestand van den paardanbandel op dit oogenblik ge zoudt in vergelyking met andere markten o a zooals 1 1 te Utrecht Culemborg Viaoen en Woerden den handel die te Gouda door de Goudsche Courant rrij levendig weid genoemd niet weersproken bebbeo 4o De bewering verschillendebuitenlandscbe kooplieden waren aanwezig die ge spottend aanvaardt en beweert er slechts twee te hebben gezien doet ons twgfelen aan utvea ernst waar u er aan toevoegt die niet uitsluit er meerdere zijn geweest Nu geachte vrieud hier twgfelen wg aan uw waarheidzin of ge hebt slecht gezieo Te constateeren valt dat op de jongst gehouden paardeamarkt aanwezig waren o a acht bDitenlandsche kooplieden waarvan de namen bg mg ter inzage liegen Behalve natuurlgk de verpcbillende bifnenlandsehe kooplieden die tegenwoordig waren Hoogachtend UEd Dw Dienaar J N BOTH Gouda 23 Ost 1896 Wii kunnen noch mpdpdeplen dat de prijzf n kg haar hoed en een klein bont haUdoekje dat nam ik mede Ik moest toch een teekpn hebhen 200 als men bet noemt fDt hond was niet met mij uit de k mer gegaan vertelde hij verder Ik ging naar den stal waar een paar koeien nieuwsgierig de koppen uatir mij uitstaken toen ik ook daar geene menschen vond ging ik naar den zoom van het bosoh die niet ver af was en van daar kwam ik aan oens kleine opon plek waar ik oen stuk land tag dat tot bouwlaud gebruikt was Daar op dien akker zag ik een paar menschen en verkreeg eindelijk uitsluitsel omlront het eenzame huis Ik verzweeg als door instinct gewaarschuwd dat ik er in geweest was un het bleek dat ik er wel aan bad gednnn Het is goed dat mijnheer u niet gezien heeft hy zou u goed in het verhoor genomen en u barsoh en zonder hulp weggezonden hebben zcido een oude knecht Hij is een ruw en zonderling man en houdt niet van vreemden Daarop wees hg mij den weg langs den rand van het hosch eene hoogte waar ik weldra weder op den groolen weg zou zijn en in een uur tgds de houtvesters woning kon bereiken Zoo ver was ik omgeloopen Hola mijnheer zoo komt gij er niet af riep Uonstance toen Bobert hier zijn verhaal scheen te willen afbreken O hebt zeker wel ran die jongo dame en hare familie gehoord en ffEene dame was zij zoo zeer niet viel hij haar lachend in de rede femaar de dochter of üe kleindochter van een ouden molenaar die zijn molen die dicht by het oude gebouw ligt aan zijn zoon beeft gVergegeven en dsar op die afgelegen plek die de l smel wtet hos en ira neer sgn eigendom geworden der paarden uiet zijn opgegeven door oen persoon maar verschillende bandelaara hebben ons de pryron opgegeven die allen gelgklui dend waren Red Güüdsciie Coüramt De slechte oogfit in het bsitenland is hiervan oorzaak getuige het bewgs de steeds hooger wordeode koornpryzen In de jongst gehouden vergadering van de iiiclub te Haastrecht zgn als bestuursleden herbenoemd de heeren P C doe Hartog G C Kaatelaod P Blanken en Th Jansen en Én plaats van het naar elders vertrokken lid G Begen werd gekozen de heer A G Muurling Maandag kwam er averg aan de slnis te Stolwijkersluia zoodat de schepen niet kunnen schutten naar of van Stolwgk Het ii te hopen dat een spoedige reparatie mogelijk ia want juist nu blykt hetwelk een groote behoefte er steeds aan deze sluis beslaan heeft Men Bchrgft uit Waddio sveen dd 28 Oct Ia de heden gehouden raadsvergadering werdeu o a benoeoad tot leden vau het burger armbestuur de heeren C Vwrzijden en C Nederbof Daarna werd vastgesteld de bec rooting Toor 1897 in ontv en uitg op Men schrgft uit Zevenhuizen dd 2ö Oct Ean voorbeeld tot navolging Donderdag j l werd in bet lokaal van den heer J in t Hout een openbare euraosvergadering gehouden waarin als spreker optrad de beer A van der Straat te n Gravenbage In eenvoudige woorden schetste de e voor een talrijk opgekomen schare belangstellenden deontwikkalingsperiode der Aarde het lengen en korten der dagen de schijngeatalten der maan de zous en maansverduistering enz enz een eu ander aanschouwelgk voorgesteld De stilte m de aal bewees dat het publiek de rede met aandacht volgde en bebagea schepte iu deze voordracht die zeker wat nieuws ia in deze gemeente Op het einde der rede verklaarde de spreker dat bg in den loop van den winter nog eens zou komen spreken over de zon Bg sententie van het io Militair Gerechtshof is M L J tot 2 jaar militaire gevangenis veroordeeld wegens ontrouw in een militaire administratie en het beheer over gelden hem ats officier van administratie opgedragen door zich gelden aan bet lïijk lf p was zijn ouden dag slijt lÜj was oon vrek of eoa zonderling dacht de knecht ou in da houtvesterswoning werd mij dat bevestigd met bijvoeging dnt zijn eenzaam leven met allrrloi sloclite daden in verband staat welke hij waarschijnlijk op zijn geweten heeft Ieder beklaagde het mooie meisje dat hot Blaehtoffer vun zijne zonderlingen aard is en voor wie hg reeds ean paar vrgors bursch hoaft afgeweiBB Dat is nu alles eindigde Roliert mot oeno hoofdbuiging rSenvoudig genoog doch inderdaad niet zonder een zweem van po zie uKn gelooft gij inderdaad aan den stand van den man dio op zulk een buitongewonen inval kwam vroeg grarin Leonora na eene langdurige pauzf op nadenkonden toon Zeköf nicht klonk het badaarde antwoord Er was niets dat dien stand scheen tegen te spreken of dat aan iets geheimzinnigs deed denken Die soort van menschen kunnen ook wel hunue grillen bthben zou ik denken i Kn waar hebt gy dat avontuur beleefd als ik het vragen mag vroeg zij opnieuw irin hot Uhóugebargte nicht Den Yolgenden dag kwam ik te Moiningen aan antwoordde hij blijkbaar verwonderd en Toegde er by Gij schijnt er zooveel belaag in te stollen O ik daoht er hy aan eene overeenkomst antwoordde zij op luchtigen toon Ik heb nog eens iels dergelijks gehoord raoar dat was niet zoo romanesk ffEn hebt gy later nooit meer naar dien boozen molenaar en zijne gevangene dochter gevraagd vroeg ConstsDoe schertsend Ik ben nooit weder ia dis streek geweest tot hehoarende welke bg uithoofde van zgne pemooniyke diooslhetrekking onder zich had opzettelgk wederrechtelgk toe te eigenen Tevens is hem voor den tyd van vgf jaren het recht ontzegd on bg de gev aprnde macht of als militair gflëmplojeerde te dienen De toestand van den bg het spoorwegongeluk te Harderwgk op 17 dezer ernstig gewonden hoofdconducteur Van Booy is langzUm vooruitgaande De temperatuur ii zoo goed all normaal De nachten zgn rustiger terwgl de pyuen verminderen en de eetlust toeaosmt Daar jl Zondag de koorts zich verhief werd den Igder Maandag eenig bloed afgenomen hebeen de normale temperatuur deed wederkeeren Een soldaat oppasser van de Koninklyke militaire academie beeft terwgl bg alswachlhebber op de xalen dienst verrichtte van verschillende cadetten gelden ontvreemd benevens een paar gouden ringea De vermoedelgke dader is reeds in arrest gesteld De Twesde Kamer der Staten Generaal is tot hervatting der werkziamheden byeengeroepen tegen Djnsdag 10 November a s des voormiddaga half twaaf In aansluiting aan da bepaling dat met ingang van J November aan den soldaat een ration boter zal worden verstrekt hg het brood heeft de minister van Oorlog bepaald dat het brood uit de militaire bakkergen te verstrekken voortaan in een langwerpigen vorm moet worden gebakkeu en elk brood een gewicht moet hebben van 6 ons Verder is voorgeschreven dat voortaan tot da uitrustingstukken waarvan de onderofficieren en soldaten moeten zgn voorzien ook een vork moet behooren te verstrekken ten laste van de uitrusting en reserve rekening uit de militaire magnzgnen van kleeding Men zou uit deze bepaling de gevolgtrekking kunnen maken dat er dos in 1896 nog soldaten in het Nederlandache leger zgn die h n middagmaal met de vingers naar den mond brengen Door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de BolIaDdeche IJzeren Spoorwegmaatschappji is besloten voortaan aan leeraars en hunue leerlingen die reizen van of naar Engeland via Vlisiiogen eo via Hoek van Holland geene faciliteiten bij het vervoer meer toe te staan nog loo althans niot antwoordde Uobert eenvoudig iicn roorloopig bestaat er ook weinig ksns voor m tot zulk oon uitstap Vlet wns inmiddels laat geworden on graaf EugeiiiuB dio niet bij zgne zuster logeerde maar in een logement sliep stond op om de rust te zoeken wnaraim hij behoefte had Tegon het rermoedon des damoa tond ook de jonge neef op eu zeide tevens afscheid von do dames te moeten nemen wijl hij zijne terugreis op deu volgenden dag bepaald had Gravin Leoiiore was daarover zeer verwonderd ftlk ducht dat gg nog verscheidene dagen hier bleef sprak zij Gtïj hadt mijne ouders in Meerau ook een bezoek toebedacht neef als ik u g oed begrepei heb Mijne moeder rekent daar vast op Robert haaidu de schouders op op eene wijze die vau weinig bereidwilligheid en beleefdheid getuigde maar het laehjo waarmede die beweging vergezeld ging maakte haar voor zijne gastvrouw weder goed r Lieve nicht antwoordde hij met eene zekere openhartigheid en toch tevens op onmiskenbaar koelen toou die opnieuw de aandacht van Leonore trof Gg heb al wel opgemerkt dat ik reoht oudorwetsch ann mijne familie hecht en daar dooi Leo mü schrijft dat grootmama ongesteld is mag ik niet langer van huis blijven Op haren leeftijd ia zelfs dd geringste ongestoldheid niet onbeduidend Weas zoo goed mij by den graaf eu de gravin van Heersu te rerontsohnldigen Ik weel ou den weg hier naar toe en hoop spoedig eens terug te komen Wordt cerpolffd