Goudsche Courant, maandag 2 november 1896

tot ontginuing van een terrein strook diep 1000 meters aan weerszgdeu van dien tramweg en tot ontginning van een of meer terreinen gezameniyk ter grootte van 500 000 hektaren in bet onderzochte terrein atlea voor een zeker aantal jaren en onder eenige door de verzoekers aangegeven doch Vftor wgzitjing vatbaar verklaarde voorwaarden Voor het ondertoek vau het terrein tusschen de genoemde rivieren geologisch en laudboaw kundig rekenen genoemde bferen dat i 250 0Q0 zal nöodig zga en een tgd van twee jaren Ubq bedoelieg is dat het zal worden geleid door technis che imbtenaren uit Oost Iodië De t beweging door de molenaarskaechts ledeo Uder venbeniging ËenageziDdheid ScbifldJm op t touw gezet gaf vooralsigeen iiinstigAn uitslag De stoommolenCyclodlc welke in Jali toeo eene werkVstakiuff d eigde de loonen hM vorhoogdJheeft Jke ithaoa niet alleen yrtiif net f I veri ilaagd imaar ook drie maa uifepdea dienst oot islagenU omdat de jmaalloouenjwiterst gering endaarbn de werkaaambedeo mkn dezen molecni t vn zoodamgen omvang z n dat een grootpersoi el an bet werk kan gebonden worden Eene lov reenkomat tasachen d jTerschillendemolenNdirectiea onderling wi rddbr het maali loon flenparig zoddanig wordt iWhooa oi dathet nshoad vaD die molens is verzekerd én tevenjj j het belang Ifler moleoaarsknechia wordt behaim gd acfit men voorloopig niet uitvndrbaar Del igarenmi erfiq ia iatia outstaan door hetntslu van elfl sigarenmakers der fabriek vannfer Willeijliaii is nog steeds aan ded gangilDe eli malni en zijn nog attyd zonder w rk maa bet bmft roor den heer W e n onoyei kom iyUbezwa £r hen weer in dienst U nemen zoo lanlzg lid zijQ van deo Sigar nmaker8boud dI ontslagene bdnden zich kalm maar de Schied Ct en de Niei iV a Sohied dt c voeren over d ze zaak en fellpn penneatryd J Te Yapton naby jljittehampton Ë sex moetj een veldarhaider me geen werk en het erg arm had zjjn vrouw eu drie kinderen voor 15 elhillioga verkoohi hebben aan een eenloo pend persoon 1 1l De ontploffiog in de acetjleen gas fabriek van den I Zwitserachen scheikundige Rioul Pictet te Pargs heeft onder de Parysche bevolkioK een zekere agitatie teweeggebracht daar het acetyleengas by wgze van proef in verschitleude openbare localiteiteo wordt gebruikt Op last van de bevoegde autoriteit waarschgniyk bleef na de explosie het onlanga door Pictet in de Avenue de L Opéra ingerichte varkoopmaga zgn gesloten De eigenlijke oorzaak der ontploffiug is nog niet vaatgeateld Een zeldzaam toeval wilde dat weinige uren voor het ongeluk dat twee menscheu bet Ie ven kostte een Pnrysch blad meedeelde dat prof Berthelot door proeven had geconstateerd dat acetyleengas slechts dan ontploffen kou wanneer men het met een roodgloeienden draad in aanraking bracht of er een schok op uitoefende gelgkstaande met den val van een gewicht van 286 K G vau twee meter hoogte Met ingang van 1 Jauuari a s zal het Weekblad De Kunstwereld eene belaDgrgke wyziging ondergaan In grooter formaat veracbgoonde ui het den volgenden titel dragen iNeerland s Weekblad met De Kunstwereld c ala bijlage en onder Hoofdredactie staan van mr G j Uoceltióe Muller De abonnementsprys blgft vastgesteld op f G per jaar f 6 60 fr per post Eene opgave vad de Igst der medewerkers zal nader gepubliceerd worden Een beestachtige moord is te LeutmaDasdorf hg Reicheobacb door een twaalfjarigen knaap gepleegd Deze de zoon van deo metcelaar Directe SDoorwegverblndlngen met GOUDA WInterdlenst 1896 AaoRevaDgen 1 October Tüd vao Greeowlcb 10 1 89 3 60 8 67 4 B0 4 67 6 4 H g It 6 11 1 69 4 8 4 16 6 80 OTTBRDA M G O U D A 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 18 S6 18 38 18 39 18 48 18 66 11 91 11 88 11 86 11 49 11 81 8 66 7 S6 8 80 8 40 9 10 9 36 10 17 7 8S 8 47 7 39 8 64 7 46 9 1 7 66 8 38 9 1C 88 1S S8 9 81 9 61 9 80 9 40 9 66 10 87 6 17 61 7 26 8 10 89 10 81 10 48 10 49 6 40 H A A G 18 08 18 47 9 60 10 11 7 10 7 46 GOD DA DE ZoetermeerZegwaard 8 18 91 N B 1 t Voorburg Ooiida ZeTenhuizan Moorkapelle Zoeteraoer Zegwaard Voorburg Hage G 7 30 S 86 9 89 10 1311 18 11 16 12 16 18 88 1 42 8 47 4 46 6 ÏS 6 64 11 7 80 7 49 S 38 8 64 9 64 10 3811 C M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 l 10 0 Z Z 7 68 8 68 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 ii t 8 10 87 f H 8 18 9 18 10 7 10 48 13 11 46 H 46 1 10 8 18 4 1T 6 S6 6 68 SS 6 39 7 B0 8 81 9 9 8810 88 11 6 11 48 Hage 6 48 7 80 7 43 8 60 9 19 9 4 10 11 U Si 13 381 85 8 44 3 40 4 10 4 33 6 38 137 18 7 68 9 Voorb 6 BS i 10 17 1 41 4 89 18 e Z Zegw6 10 88 1 66 4 63 80 9 Zer M g 17 10 43 8 06 6 04 6 89 9 Onuda 6 S8 7 50 8 13 9 18 9 47 10 1 10 6413 0613 68 8 17 8 14 4 08 4 885 15 5 68 6 607 488 8810 l T R E G H T 0 O U D 8 88 7 80 9 9 8S 10 18 10 88 11 88 iS S 8 08 8 88 4 45 8 148 88 8 11 10 88 11 68 1194 4 18 8 84 8 19 u 10 48 n n n 4 84 f 8 88 9 84 10 10 10 B9 11 1019 11 8 4S 4 87 8 17 SO I D A U TE ECHT MBda 5 80 6 87 7 18 7 56 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Oidaw 6 46 64 11 14 8 87 WoM n 6 68 7 3 8 1S t H Dtntkl 13 I 7 43 8 88 9 64 10 61 11 45 1 87 8 06 i Ha Imtterdam f Slopt WoeMdag G o D l A A U8TER0AM SMb S t tl 9 6S kmltmimt fcfc i U 97 10 5 l t 1 18 6 16 Ibft 1 KocUoip Udtchuidani en Bltjaw k Kniitwtg es Uekniiorp 8 17 4 41 6 67 t 6B 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 t 17 7 18 8 48 10 41 f 8 60 6 18 6 7 99 9 4 11 07 AHSTSBD M G O V D i ABstofdam 0 8U 7 28 8 16 9 16 48 8 84 8 88 eeaéa 7 88 8 19 B 14 18 10 U ll 18 18 8 48 8 66 Laat te liomda fieiilgeri nit naar Daamt ie niet op 6 80 7 61 8 66 10 17 10 0 11 8 Zy dit in ftaDtnerkiag wenacbeD te komeo om aan d ryks unirerBiteit te Grouiugen to worden aaogeatald als asistant bjj de geneaskunde beelkuode Terloskuade oogbaelkuDde anatomie patbologische aoatomie pbjsiologic Hygiëoe plaotkunde artseuybereidkuade oatanrkaude scheikaode geologie eaz worden nitgeooodigd Toor 15 November een daartue strekkend op een klein zegel grscbrered aan den miniater van biaQenlaDd cbeEaken gericbt reqoast in te zenden by het college van onrft toren der ryksuaiforaiteit te Groningen Stct Giiteravond eren TOor hei vertrek vao treia 50 hnddan aan het station D P eenigelodenten van Delft de baldadigheid met steentjes te werpen waardoor de dieoBtdi enda itaUonchef werd getroffeo Toen deze hen aanmaande dize baldadigheid te ttaken kreeg hüvan een der stadeoten een hevige klap ifi hetaangezicht Door de politie werd proces rerbaal opgemaakt N R Ct Gisteruacht heeft licb in het hotel St Joris te Ridderderk eso heer Doitschar door een revolverschot v d het leven beroofd Donderdagavond aldaar aangekomen heeft by nich spoedig daarop naar zyne kamer begeven en gistermorgen toen men hem wilde wekken vond men ago lyk geheel gekleed te bed tiggeif met de revolver er naast Geen der huiagenooten had bet schot gehoord Wie deze vreemdeling ia of van wa hgkomt is moaielijk te gissen zynepApieren diemisBobieu zgoe herkomst konden atntoo en beeft hij vooraf ernietigd enkele snippwtjes r van voad men in zyn kamer v Het lyk is hedenochtend naar betiykenhoia op de algemeaoe begraafplaats overgebijaèljit Ëaa jangdig postzegelverzamelaar tp WRikèl richtte an Gznar Nicolaas het vti rzoek om eene ooilectie Rassi che poatzegels Dezcrttlagen ontving de knaap een pakket inboodeodfli eene volledige verzameling Raasisohe ongeetempflde zegala waaronder er zelfa een waa vari 3 roebels en 50 kopeken Gemengd bericht ait een courant van Paramaribo I ZaterdagavoBd riep iemand aan de Maagdenstraat brand brahd De mensobed schoten toe om hulp en zochten te vergeefs nBar het TQor van den brand Later bleek htt dat de persoon zich vergist had met een luchtballon otusachan hadden de huren de schrik beet t Dea 22n Aagustna maakte da luitenant der genie van de Wgnpresse belast met het toexicht op de werken aan den Hembrug den daaraan arbeidenden metselaar J Verslays eene opmerking D ze vond hierin aanleiding den luitenant te sehelden voor men chenalachterc en smeerlap Gisteren had V zich na deawege voor de rechtbank te Haarlfm te verantwoorden en als de eiscb van bet O M wordt toegewezen dan Icrggt hg 2 maanden gevangeu aiiraf De gonverneor van Suriname heeft aan de Koloniale Statea ter goedkeuring aaofjebodeo eene verordening betreffende bet instellen van een geologisch en landbouwkundig onderzoek van da landstreek bezuiden Paramaribo tusBchea de Suriname en Marowyne rivioren Volgens deze verordeuing zal door deo gouverneur aan de heeren de Gelder oud lid van den Raad van Indië Jansen oud miaister van Marine Lely ond miniater van Waterstaat en mr H W F Strnben advokaat allen te a Gravenhage vergunning tot bet instellen van genoemd onderzoek kuoneo worden verleend met welk onderzoek de aanvragers de bedoeling hebbeu om bg gunstige resultaten te verkregen de volgende coucessiën ïoor een tramweg van Paramaribo naar bet Lawagebifd Obuda Moordreoht Nifluwerlrerk Oapglle KoHerdam 6 BS 6 8 6 11 19 6 S6 4 66 6 6 5 14 6 81 6 87 Rotterdun Oapeile Nieuverkerk Moordraoht Oouda Rieger waa onlangs door den landeigeoaarMelzer bg wijze vau proef als koeherder indienst genomen doch kort daarop weer outalagen daar hg niet voldeed □ zgn plaatswerd de 10 jarige Oültler aangeoomao diereeds vroeger dit baautje waarnam Riegerzwierf ua zgn ontslag eenige dagen rond enkwam op zekeren avond op de weide waarhg van Güttler eischte dat deze hem gobrood 200 geven Toen Güttler nietenmiddellyk ain dit verlangen voldeed aloeg Riegerhem met een stok zoo hevig op deo neup dathg bewusteloos ineeuzeeg Ri er wierp danbewuatelooze in een sloot en toen de ongelukkige doqr de koude van het water wedertc t bezinning gekomen tegen den kant trachtteop te ktimmea wierp d verdierlgkta knaapzich w 6dend 6p zgn slachtofier en stak denarmen jongen zoo lang met en mei totdathg nogmaals in zwgm viel Nu wierp Riegerhet lichaam met het gezicht nn r baaedenweder iu db oudiepe sloot en trapte den ooglevenden Güttler zóó tang in de modder totdat hg geou teekenen van leven meer waaroam Met de grootste kalmte at de moordenaar teenhet brood van zgn slbcbtoffer op en dreef vervolgens de koeien naar huls waar hg vertelde dat hg en Güttler door eea man overvallen eniu een sloot geworpeu waren waaruit hy alleenzich iad weten te reisden Hoe Vel men aan hetverhul weinig geloof b ohtte begon men naarGüttiir te zoeken eD ma avonds laat werd betlyk fl or de glootmdidBr van deo rampzaligenknaap geVbnden Del volgenden dag eerst bekendi liéger bg h t lyk van Güttler zijnontzei ionde misdaadl Hy werd onmiddeliykgearr teerè en naar lief geraDgenis te Sohwejdoitz v gehr icht m Ai eo I meldl uit Oud ïWierland aan dei ST ct i r De Mikeej te bdeft een ifiigeuaardi type Irerlorep Qoove Bannist isfpiet meer Niem ind die i n yd to t d Oud Seierland bezocht of hg Jwi f wie Do ve Hanms wds Door zgne halv IooTJb kleeding entiCiyu zwart gezicht waaschol deed hfj zich ttuïPit trok hg terstond de aanonéht Den gah lqn dag slenterde hg langs dfljstraten eu alslnn moeFwas stak hg zgti atokja io den grondfffi ging op den knop daarvan sjttea Het eenW werk wat hg vau tgd tot tyd deed waa Mt gras uit de straat wieden overigena kwam bg door bedelen aan den kost hy had ook zgne vaate klantjea bg wie hg iederen middag de overaohotjea kreeg die hem tot middagmaal dienden Geheel in overeeoatemming metzgo uiterlgk was zyn woning zonder familie of nabeataanden woonde hg geheel alleen in een klein vertrekje dat meer op een varkeoshok dan op een woning voor een mensch geleek in eene bedstede sliep hy op een hoop vodden verder stond er nieta dan een kist met oude kleereo die hg van tgd tot tgd had gekregen Zgne behoefte deed hg hg gebrek aan eeu privaat op den grond en by witda nooit hebben dat zgne woning schoongemaakt werd Toen in de vorige week het armbeatuar bericht van zgn ziekzyn kreeg en boiabezoek bg hem deed vond men het daar zóó n troep dat oogeoblikkeiyk een paar vrouwen werden aangenomen om den boel schoon te maken er waa eeu kruiwagen uoodig om den mest uit het huis te rgdeo Ook Hannia zelf werd eens flink met zeepwater gewasachen en daarna van schoone kleereo voorzien Menigeen iu de gemeente waa in de stellige meeoiog dat hij nog vermogen bezat doch tot □ u toe heeft men niets daarvan gevonden 10 88 8 44 4 18 6 39 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 38 Utiwht Woerdea üudewater Oottda Het gebouw aan de Lange Haven no 55 te Schiedam dat thana voor Volbohuis is ingericht zal Dinsdag 2 November a a feesteiyk geopend worden Als feestredenaar zal optrc den de heer J A Toare directeur vau sOns Huiec te Amsterdam terwyi eenige dames en heeren zich bereid verklaard hebbpu door muziek en zaag de feeetelgke bgeeokomst fe veraangenamen Overtreding der arbeidiweil Tegen de directie van de Spoorlgn Ter Neuzen Gent is pro ces ver baal opgemaakt wijl zg sommigen barer beambten meer urau per dag dieuat laat doen dan de wet toelaat Bij onderzoek ii gebleken dat er een beambte waa die slechts zes uur per etmaal ruat had De firma Gebra Doodera sigaresfabrikantan te Tilburg heeft twee barer werklieden ontslagen die honotf ioatammiog betuigden met de oprichting van een afdeeling van den Ned Sigaren maker efboud Werd fn oilie Tweede Kamer Onlangs de opmerking gemskkt dat men bier te laude bedenkelgk € mild was met het verleéneo van ridderorden België overtreft ona toch Daar zgn Donderdag 1500 peraonen t elijk gedeco reerd Baltenlandscb Overzicht De t overwinning vau de liberale partg bgde verkiezingen in Uoogarge ia baalist Bij de 357 verkifl irfgen vrier uitslag bekeod is hebhenzg behaald 244 letels dat wil zeggen evenveelals zg iu het vorige Ódis van A avaardigdenin hetWeheel dut van de 415 hadden Ooge twyfel zyn zg dui sterker gewct d n zelfs ai ontfallen bun later eenige lëdeb die aiclivalsch yk 4der de liberale leosubebbea laten kiegen i De V cgiiiK i elericale richtiag acbgutVmisluklen want to nog toehebjbipïi declerical frftctietao deoBafhabk lgkheide krty de fntstiéygron due en de yolj aparlg ilmen mur 23 piandaten gekregen d eerste 6 en de Ikatate 17 Dis fractie ondier aanvoering vab Franè KossutUl daarentegen Li aan de i innendém iild t wgt jjsg voorbeeQimmstreeks een derde vaé M baafpaDkelgken ma houpnA man vormdd tpéft ag DQ al 42 tpden Van de nationarapartg nie omstreeksjtfestig ldd en had hebben cfindidateu ge ega ïerd Elf gekozenen heb im V ziih hg gdeu rtg atiéi esloteD au Jmoeten jftcht heratammingeo uiün i f De jibaralen hebbain het ineestö gewonaebten nadeel van de party vaQ graaf Apponyt Tot de Igealagea oandidaten behoort de bekendescliryveïJokai Glelgk men weet is Ëngel ud niet van plaLi het bg het voorloopig bebaard succes io l eda te laten Tegen Maart zulten de Égyp ÜiMi troepen weder oprukken en Berber eki Khartoem veroveren Ten einde in de meerdeil Uitgaven te voorzien die het natuurlijk gevolg i JD van deze expeditie is door den gei raal en ohef sir Kitchener voorgesteld bet Egyptische oorlogabudget met f ra 1600 000 te erhoogen Het uormala cyfer voor oorlogsuitgaves bestemd bedraagt 26 millioeo fraues een aoiudie het voor dit doel bg de Loodenscha coqventie van 1885 vastgestelde bedrag reedaoverschrgdt Frankryk zal wel niet nalaten tegen deze opjagiog der uitgaven te protesteeren Vooral omdat het beoogde doel niet een specifiek Egyptisch belang geldt al stellen de Engelscbe couranten dit voor maar alleen dient om Eogelands p witie in Afrika te versterken Met de voorgestelde verhoogtng zoo het Egyptiacbe leger dan op 15 000 man gebracht worden mat welke l ermacht air Kitohener den opmarsch ten zuiden vau Dongola denkt voort te zetten Hg hoopt verder binnen drie maanden den apoorweg naar Dongola te hebben voltooid en in denzelfden tgd te Meraooy de vivresmagazgneu voor de a a expeditie te hebben gevuld Naar men uit Cairo meldt zooden de Mogendheden die indertgd tegen de expeditie naar Dongola protesteerden ook verzet aangeteekend bebbon tegen aen verder voortgaan der Engelacheu in deze richting De Temp8 brengt in herinnerinfi dat t ir H Kitchener die volgens de Daily Telegrapht 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 8 36 8 43 8 61 9 67 10 40 1 10 4 o 10 11 9 3 7 86 10 18 9 10 10 87 10 69 8 68 6 17 6 87 8 84 6 41 6 47 8 6 9 37 9 47 10 1 8 86 1 7 6 87 11 10 1 4 1 = 7 46 5 47 lè M ISl tS 7 86 8 09 9 07 10 84 V 9 88 10 84 ff ff 86 8 88 8 419 49 11 10 9 48 11 18 7 41 8 49 48 6 18 49 7 46 84 48 6 101038 biDDeokort tta Sngelaad komt onlangs in eene redevoering gezegd heeft dat de fioaocieele raadsman van den Ehedive sir Elwin Falmer hem voor de expeditie naar Dongola aanzienIgk meer geld aangeboden had daa hg meende te mogen aannemen Zoo wordt het verwgt van de Time8 c dat de Mogendheden die zich verzet hebben tegen het bekoatigen van de izpeditie uit de Scbnldkas het op baar geweten hebben dat da troepen wegens geldgebrek zooveel leden te niet gedaan zegt de Temps Hoe meer de verkieziagsdagin de Vereeni i de Staten nadert des tekracbtigcr wordt de arbeid J er partijleiders om voor huune candidate een 00 groot mogelgk aantal stemmen te werveu Ëo tevens hoe oiteeoloopender de berichten worden over den vermoedeiyken nitslag De heer Steveuaon vice president van de Yereenigde Stateui aagt dat de kansen voor den heer Bryan met den dag béter worden xi de ecA reapondeot van den t Daily Telegraph te Ohicago meldt dat 97 pOt fran de g rganiiJeerde werklieden voor Bryan zullen stemmen 1 Reuter ieint aan de Eogelsche bladen d t de 0Dtvan£t vau Bryan te Chicago vau zeer iftt ooten iunoed zyn moet op de stei ming in ilinoia u schat hel aantal menschen die itj de straten van Chicago aanwezig wieren om Bjryao t egroeten op een kwart millioen oudo iowJoirs der stad verzekerden nog nooit zulk jeei I L menachen op straat gezien te hebben Il De leidfll der zilver be weging houden twaaU toeBprlkenj er d de meetings worden voort durend dnw bezocht en de sprekers vorden verbazend hlrtelgk toegejuicht Toch staan te New York de weddingschnppeu tegeq Bryan thana 1 tot 4 op Mc Kinley De Pa l Mali Uazetteic zegt dat als allen difl zeggen voor Mc Kinley te zullen alemmen het ook dQeB tzgu zege ontwgfetbaar is Maar zelfs het nl d vau Astor dat tot nog toe onbeperkt fertroowen bad iu den Uitslag begint te tiigfeleo en raadt den Republikeinen aan vooral de groote Staten van het Midden niet uit het oog te verliezen want daar ligt voqr Mc KJnley de overwioning In de iransohe Kamer werd Donderdag de behandelinjj verwacht van een interpellatieJaurÓB ov r diens wedervaren te Carmaux op Maandag jl Zooals men weet had de glasbtazerg der werklieden aldaar geen succes en werd nu een nieuwe Verrerie ouvrJère gesticht te Albi waar Zoodsg de openingsplechtigheden door Jauróa Rocbefqrt en alle verdere Ooialiatisohe kopstuk ken werden bügewoond Jaurès meende nu daags daarna de ove deze nieuwe concurrentie ontstemde werklieden van Carmaux met eenige mooie phrasen te gaan troosten doch reeds bg de aankomst vau den trein werd hg mei oen onheilspellend gefluit b roet en weldra moest hg in een naby het station gelegen hotel de wgk nemen van waar bg eerst veel later laug eeii omweg het vergaderlokaal der werklieden bereikte Men liet hem de redenaars estrade bestggen en zgn redevoering openen Nauwelgks had hg echter medfgadeeld dat Rochefort bad wülan medekomen maar te Albi don trein gemist had of er ontatond eeu storm van gefluit en hoongelach £ n ofschoon de politie nog al bet mogeiyke deed om door verwgderiag vao eenige raddraaiers de orde te beratelleo werd spoedig het geweld zoo algemeen eu dreigend dat zg de zaal deed ontruimen Het was zeker niet te vroeg want versehnden peraonen bleken reeda door mv steken enz meer of minder ernstig verwond te zgn één had een messteek in het hoofd een ander ha4 vyf wonden enz Met groote moeite ontsnapte Jaurèa naar het atatioD waar inmiddels ook Rochefort die met een lateren trein aankomende op z n weg naar bet vergaderlokaal met steenworpen was ontvangen zat te wachten om naar Albi weer te keeren Jaurèa was natuurlgk lang niet tevreden over de ontvangst maar weet haar allerminst aan verstoordheid over de nieuwe concurrentie Neen de schold lag volgens hen aan Barthou den miniater van Binnen laudacbe zaken Hoe dat mogelgk waa Wel Barthoo had eenvondig met Rességuier den bekeudeo directeur der glaafabriek te Carmaux samengespanneD en door de politie laten zorgen voor mislukking der meeting Maar bg zou den miniater wel vinden hg zon hem ioterpelleeren 1 En werkelgk zond hg dau volgenden dag aan Barthoo eeo brief ter aankondiging van zgn interpellatie waarover hg zelfa onmiddellgk verantwoording vroeg Daarom dacht men dat in de Kamer de dans reeda zon beginnoD doch de ministar teï dat hg nog niet over volledige inlichtingeu kou beschikken en mitsdien uitaiel wenachte tot a a Dinsdag Jaurèa die in sgn ziedende gramachap Donderdagochtend in den Matin alvast een fulminant artikel had losgelaten waarin hg de radicalen opriep om met de socialisten het miuiaterie in dezen atrgd tegen aameo te gaan heelt dus nog een dag of vgf om af te koelen INGEZONDEN deocAtó Stadgenootml Man heeft de 19de eeuw genoemd de eeuv vu bet yser aodereD spreken Tftndeaeaw vau het licht en waarlgk daar las ik van een algemeen bekeudeo Duitscher men moest de 19de eeuw noemen De eeuw der kinderene want outzaglgk veel wordt er voor de kinderen gedaan Dit doet het hart van eiken kindervriend goed daar ik mg verhiyd dat het in onze stad Gouda niet aan zulke harten out breekt heb ik voor die alleu eene bigde tgding mede te deelen De vereeniging Tot heit des Volkst heeft bij vernieuwing een commissie beooemdf die zich zal belaateu met de zorg voor arme kinderen Wy wenschen evenals iu vorige jaren de armaten onder de kleinen weder op te zoeken om hen des avonds ia ons bekend lokaal in de Vogelenzang van voed el te voorzien Nietwaar Geachte Stadgenooten beter de gave uit onze beora en de arme kinderen een gevulde maag De wgze waarop de Vereeoiging Tot heil des Volkse die taak uitvoert ia te over bekend om er over uit ta welden Gedurig mochten wg ona verheugen iu uw gewaardeerd veftrooveo en daarom mag ik u met bescheidenheid mededeelen dat wij voornemens zgn u te komen bezoeken met bet doel uwe gaven te vragen en daardoor bouderde kinderen te verblgden Zoosla altgd ia de Commissie geroepen zich onder naowkeurige controle te stellen van de Vereanigjng en ook vau etken Kindervriend die dit n ogt verlangen Vertroowende dat wg in onze goede verwachtingen niet zullen worden teleurgesteld noem ik mg Namens de Commissie H A TOEN i Secret Mijiikter de Redacteur Vflh gaene groote tevredenheid getuigt de recensie in uw blad van gisteren over de Ie abonnemautavoorstelting vao eergisteren eu terecht I eindigt uw tooueeloverzicht met de wenseh dat de volgende tooneelvoorstellingen zooveel te genieten zullen geven dat dit stuk er om vergeten wordt Indien er echter voor het vervolg van genieten sprake zg moge er door de commissie der Sociëteit Ods Genoegenc of door de kasteleiues want wie is hier eigeuiyk de verantwoordelgke persoon wel eens wat meer zorg besteed worden om de zaal wat aangenamer aanzien te geven Waarom b v moet het publiek terwgl het scherm omlaag is allhaus in een onbehagetyk half duister gehold zyo Waar zgn die gasgloeilarapen gebleven die tgdena de gastentoooBtelliog aan de kroon bevestigd waren en de zaal zoo n vrooiyk aanzien gaven Waren die biet voor een koopje over te nemen Het geeft immers tegelgk bezoioigiug Of is bet wellicht uit vrees dat een ieder zou kunnen zien hoe ongegeneerd de zaal er uitziet dat men van goed licht niets hebben moet Het heeft echter niet kunnen voorkomen dat dit velen niet is ootgaan althans aan mg niet die op het z g hatcon gewoon tusacb n de met oude stof badekte spinuewehben iozat eu door de ooodige kalkvlekken aan myo jas aan de afwezigheid herinnerd werd van een witten doek die het vorige jaar tenminste op de muur gespgkerd was Het tooneel zag er ook echt onfrisch uit Het waa alsof de decoraties zoo pss van deu zolder waren gehaald zonder eens door eeu borstel te zgn gestreeld Van eene arme vrouw die oude kleeren aan heef kan men dikwgis Rog zeggen Ze zit arm in bet pak maar ze ziet er toch knap oit c Kon men dit van het tooneel in Ons Genoegen t ook zeggen De abonneoten der toooeelvoordtellingeazyn uiet veeleiscbend en de prys waarvoor men er zes bijwoont laat dit ook niet toe doch ze mogen toch wel aaospraak maken op eeu Knappen boel C Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Oct Wilhelmus ouders A van der Zwalm en G Kn t Simon oodera L van den Berg en C Both 80 Elisabeth ouders S van Wgogaarden en J G Idenburg Steven ouders W Pietersen J C Meyer 31 Pieternella ïenntje Jacoba ouders O Tempelman en A Slobbe Agnes Cornelia ouders D van Schaik en M van Zuilen Hendrik Nicolaas Benjamin ouders B G J van Deutekom au N Hilgers OVERLEDEN 29 Oct L Kielemao wed T Binnendyk 88 j Moordrecht i GEBOREN Johannea ouders K van der Weyde en M Hogervorst HaaBtreoht GEBOREN Klaas ouders A van Megereo en G Hogendoorn OVERLEDEN A M den Hoed 17 d Nieuwe Zending Parapluies A van OS Az Klmweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 30 OCTOBEll Vrkrs slotkrs NeiwauND Cerl Nod W S 9 8 V 90 dito dito dito S 8 e dito dito dito 3 B i HoNoiR OM Gbudl 1881 88 4 lOl s Italië Insclinjving 18ÖZ 81 5 82 Vs OoSTENR Obl in papier 1868 S 8 f i 8 dito iu zilver 186S 5 8 Vi StV ÏORTtlOAL Obl toet coupon 3 U U 54 dito tioket 8 StisUNU OM liinn ul 18 4 4 63 j 6 31 dito Gacon 1880 4 98 dito l ii Uoths 1889 4 l dito bj Hopel8S9 0 4 97 dito in goud loon 1888 tl dito dito dito 1881 6 108 i 8PANJE Perp t cliuldl881 4 66 TliEKElJ Gopr Couï loon 18S0 4 67 Geo loening Borie ü 18 Goo Io iiiEg Borie 0 18V ZuidAfR Rep v obl 189S 5 uov Meiico Obl Buit 8oh 1890 8 1V 90 Venezuela Old miliep 1881 ♦ 1 Amsterdam ObÜKatijo 1896 3 99 Kotteedam Stfd loou 1891 3 96 Neu N Afr H udo ï a ud 48 Arendsli Tab Mij Oortifloalon 610 Duli Maatfohappij dit 60 Am llvpotheekb pundbr 4 100 Cult Mij dor Vorsteul aaiid F6 a Jr Hypolhootb pimlbr S 1001 Noderlanilscbe bank naud 196 Ned Handolmaatscb dito 137 4 N W k l iic Hyp b pandbr 5 657 661 Hl tt Hjpotlioekb pandbr S j 100 l tr Hypithookb dito 31 SO Oo9TK NE Uoat Hong bank annd 134 IlusL Hvp thockbftuk pandb 4 9 120 Ahirika Ëqu t bypoth Jiaudb 5 Maiw L 0 Pr I on eert 8 26 Ned HoU IJ Spoorw Mtj aand 10 Mij tolEipl t 8t Spiv aand 91 s Ned Ind Bpoorwogm aand 20 Nod Zuid Afr Spm aand 6 221 my dito dito dito 1891 dito S 101 Italië Snoorifl l 887 8 A Eobl 8 60V Zuid Itnl Spvfmij A H obl 3 52 Polen Warachau Woouon aand 4 161 SOSL Gr Hu a Spw Mij obl l l Baltiacho dito aand B l V Fastowa dito aand 5 78 Iwang Dombr dito auil B 100 r Kursk Ch AzoK p kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 Amerika Cent Pao 98 Chic Vortli W pr C V aand dito dito Win 8t Peter obl 7 128V Denver Kio Gr Spm eert v a U U 11 Illinüia Central obl in goud 4 loov Louiar NaahvillftCort v aand t Mexico N Spw Mij Io hy 6 lOOl j Mips Kansas v 4pct prof aand lo Vu 11 N York Ontario West aand dito Penns Obio obhg 6 114 Oregon Calif lehyp in goud 5 78 St Paul Minn Ji Manit obl 7 1031 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Is hyp 0 5 27 Canada Can South Cert v aand 7 Ven C Eallw Nav lohdo O 12 Amstord Omnibus Mij annd 1921 IlottTd Tramweg Maats annd 2041 Ned Stad Amsterdam aand 3 106l Stad Uottordam aan 3 1061 Bklqie Stad Antwerpen 18 i 2Vï 103 Stad Brussel 1886 2 103 lloNO Theisa Uegullr Geselhch 4 116 116 OoBlENR Staatslfoning 1880 5 120 K K Oost B Cr 1880 3 166 Spanje Stad Madrid 3 1868 33 b Neu Ver Boï Hyp Sp ibl eert 1111 Advertentiën a PDIKE ODDE SCHIEDAMMEU GENEVER Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Als bewijs van achtlioid is cacbet on kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Schoolschriften témK au PiPim 5i vel inhoud 12 Stuks voor 32 4 cent Aanbesteding REGENTEN lan het BESÏBDELINGENHU18 alhier üullan op ÜINSDAG 3 NOVBMUËR a s dea avonds 7 uur in het Lokaal Tan het Gesticht aanbeëteden De IiËVERING der benoo digde LEirENSMIDDELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1887 Dg Voorwaarden vau Aanbesteding liggen vanaf 28 October a s voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten F HERMAN Fz Secretaria Amsterdamsche Maatscliappij van LevensTerzekering Voor GOUDA en Omatreken kan by bovougemelde Maatschappü nog een ACTIEF AGENT greplaatst word Franco aanbiedingeu met opgave véa referentiün aan het Kautoor der Maatschappy KEIZERSQUACHT 729 te Aimtêrdam De prijzen zUii door den titmt getaraiideerd Uitnoodigfing tot deelneming in de Kansen ▼ au door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Ueldlotery waan 7 eker 10 Millioen 746 990 Mark gflwonuon moeten worden De pryBen van desa veel voordcel biedende itïeldloterg dio volgens het plan stoohts 113 000 loten bevat zgn de volgende 0ö hoogste prgs is eventueel BOO 000 Mark 46 prijzen BOOO M 106 prijzen i 3000 M 206 prijzen a 2000 M 788 prijzen a 1000 M 1348 prijzen a 400 M 42 prijzen ü 800 M 158 pryz a200 IBO M 35327 pryzeutt 1B5 M 8961 pr ü 184 104 lOOM 9249prijz H 7 45 2 M totaal 66 840 prijzen Premie van 800 000 M 1 prys i 200 000 M a 100 000 M a 76 0011 M ü 70 000 M ü 6B 000M a 60 000 M a 55 000 M a 50 000 M k 40 000 M a 20 000 M 10 000 M 1 prys prijzen iiooidprus Henbicèiiel 6 to o jö ii rk jj elnkdekiiJ 1 prijs ipfii I prys prijs pryeen 1 prys 3 pryzen 2 L prijzen en worden deze iu eenige maanden in 7 kl iBsn uitgeloot l e Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 26 kl tot B5 0Ü0 M in de So tot 00 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die oRicieel is vastgesteld kost esn geheel origineel lot sleohts GuUl 3 50 een half origineel lot aleolits ïuld 1 75 een kwart origineel lot slechts iulil O 90 De inleggolden voor de volgende klasaan zoo als de tipt lyat dar prijzen zijn uit bal oHidieele irekkingBp un voorzien van het Wapen vHu den Staat blijkbaar en verzend ik dozen Flan op aanvrage gratis ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd nnraiddollijk na de plaats gohad hebbende trekking de ofHcietle trukkingslyst De uitbetaling ou verzending van de pry £ou gesoliiedt door my direct en prompt aan de winners un onder de strengste gehoimhoudiDg in Mto Tedere bestelling kaï men eenvoudig ly p per postwisael opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezendi ng ran loten voor de spoedig plnais hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot M9 XOB iCIfgBKR k met vertrouwen lot Samuel llecksclicr senr Bankier eu Wi olka i or in llAMHUIIü Duitachlaiid Geen Grijs Haar meerül DE NIEUWE LONDON doet de gryze t aren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofj Ëischt op den hals van en flacon D roei Verkrygbaar in flacons van 1 S0 £ T 0 8S by I A CJ T8i iT itViifiano m Oo iia