Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1896

0 Dinsdag l foveiuber J800 35ste Jaargang No 7111 Yfnlk i i bwte 1 Jioht kortom mimm mium Nieuws en AdveHentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending Van Advertentiën tot 1 uUr des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vail Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN firma Wed P J B 144 Qouda fiheamatdek Leoi JFJT feiker PaiiiExpeller Ifgt is nntliet Inti nim au la wenden tegei üS falter Painfxpeller Ygf auwt in itMds in ieder huiBgezin i sg t Anker Pain Expeller Prijs 50 oeit 75 oent en fl 25 de flessb ToorJÜDden in da maeata Apotheken an bg F Au ftichter Co te Rottardom Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openljaro Verko oping te GOUDA tan OTerstaan ran den Notaris a C FORTÜUN DROOGLEEVKR op MAANDAG 9 NOVEMBER 1896 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haii uoNiBc aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden ruim ingericht op goeden stand gelegen WINRELHÜIS WOONHUIS SCUUÜR en ERF aan den Langen Tiendeweg te Gmda wjk D No 40 groot 1 Are 77 Centiaren Het huis Tan Gas en Waterleiding voorïien bevat behalve de Winkel 4 Kamers Keuken Zolder en vele gemakkeu Het ia Terhourd aan de Heeren Poldïemak en Pbtit tot den 31en December 1898 voor 400 per jaar driemaandeiyks bg vooruitbetaling te voldoen No 2 Een 3 jaren geleden geheel vernieuwd en gemakkeiyk ingericht WOONHUIS een 40 vierkante Meters ruime WERKPLAATS met afionderlyken uitgang aan de Tujfmarkt te Gouda wjk H No 76 gQ ot 1 Are Het htiis van Gas en Waterleiding voorlien bevat behalve de Winkel 3 Kamers Keuken Kelder en Zolder en vele Bedsteden Kasten en verdere gemakkeu Het is te aanvaarden 1 Januari 1897 En No 3 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met BOVENWONING aan de Jeruzalemstraat te Gouda wflk F No 4 Verhuurd bj de 3 maanden voor 32 50 De perceolen zan te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE VERK00PIN6 te REEUWIJK op WOENSDAG U NOVEMBER 1896 des morgens te 10 uren aan het Huis Wjjk E No 9 bewoond door G m Hooo aan den Nieuw Reeuwyksohen Weg van als LINDEN ESSEN MACHINAAL EIKEN LEGGERS PLANKEN RIBBEN SCHROOTEN KOLDERS STEIGERDEELEN en TOUWEN HEIBLOKKEN TIMMERMANSGEREEDSCHAP KRUIWAGENS SLUPSTEBN enz en verder van eenen INBO EDEi waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren van 10 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVËR te Gouda TANDARTS E CASSUTO TE O U A i $ Maandag 2 l ovember NIET TE O Gouda Druk van A BRINKMAN ZOON qrajkds maoasins du Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Damea dit onl eain treerd madealbum voor het Wln p W loen noch mot ODtvangeo hebben dit i willen aanvragen aan I JULES JtLUZOT l Parii Hetzelve wordt dan omgaand grat m franco toegezonden Bestellingeo van af 26 fraaoa Tr J raa aSi kosten aan huis met 6 rephoosrinff BélxpéJItiihMlur li Rtwaittl i I Half om Ualf WiJNAND FoCKINK BIJ Slotemaker Co Hedenavond ViN IIBT iSlgaren illagaziJn VAN J HORNEMAN Lang e Tiendeweg D 70 neemt de proet met de eoctra fijne 2 Cents Sigaar De Vrijster Heeren liefhebbers van een goede F p TABAK tegen biUiJken prijs worden aanbevolen de POKTORIGO a 50 Ct per 5 Ons in het Tabak Sigaren en PflpenMagazflu LANGE TIENDEWEG D No 25 ÊËiëïËPÖmim inen wonit verzocht op t ülEltK te letteü UIT HET MaOAKIJN TAN M RAVENSWAAY ZONEN gorinchëm Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een kalf en een Ned ona met vermelding van Nommer exi rPr s voorzien van nevenst and 1 Merk volgens de Wet gedepoyneerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BRËEBAAUT LZ NIG DEPOT deraJDsteHflagscheBeflehuit SPOTKOOPJË SOO FELLEmE JASSES voor JOSGBNS van af 3 in alle grootten voorhanden in de FINALE UITVERKOOP bj I S KEISER Korte Tiendeweg Zie de Etalage BmaWrNKELjfcC KOMNKIJIk Si MVKi vr i i i Ciir ii s iM ft ss iii Agentuur hg de Firma Wed BOSMAN te Gouda GROOTSTE VERSCHEIDEINHEID MANTELS van de GOEDKOOPSTE tot de fijnste soorten tot de lueesi concurreer e iidc prijxeii Aanbevelend D SAIftSOJft MA7P0LE ZEEP Om hiermede te verren neme men een stukje van de tablet der Meur welke men verlangt lost dit in een weinig kokend water op en voegt daar eene hoeveelheid kokend water aan toe volgens de gebruiksaanwijzing Wollen stoffen en donkere kleuren koke men 15 ii 20 minuten iu de oplossing Voor alle andere goederen en lichte kleuren heeft men maar gewoon door te spoelen Goedaren aldus behandeld schenen geheel nieuw te zyn de kleur gaat er nooit meer uit en geeft niet t geringste af De MAYPOJJEZMHP is iu 15 kleuren alom verkrjgbaar t gen den prjjs van XS eta per tablet zwart 35 eta VerkrUgbaar bIJ alle Drogisten Coiffeurs en Galanterlewinkels Pakket PIAl OMUZIEK Zend Poatwissel ad Een Oulden waarop staat POPVLAIBE MUZIEK en üjj ontvangt franco per pakketpost de navtlgeude elf Muxlekatukken allen ingenaaid in netten omslag en eitra extra $ jn papier No 1 Ereuz Folka Transvaalsob Volkslied en Der Kreuzfldele Ettpfersohmied Die Zauberflöte Wie 8ÜS8 1 mat Duitiohen lekit Donau Wellen Wiihelmina WalB Militaire Marsoh en Stoom No e My Queen Oer Trompetter von SficklDgen mei Hollandsoben tekst 4 5 In die Feme 10 U De Braziliaansohen met Hollandscbeu Duitacliea en Fraiiaohen tekst Is dit nu geen buitengewoon koopje Alleen no 5 De Braziliaaoschen wordt verkocht voor ƒ 1 50 enz Doch dit is niet alles hy die dit Pakket bestelt ontvangt er bjj oadeau een prachtigen SCHEVBKALEXDEB met pi m 200 illostratie s Talm niet maar zend spoedig postwiasel aan den Boekbandelaar W M HEUL Hamburgerstraat Utrecht Cognac fin Bols f X 40 de Liter D OOaTXA 0 ÏIV BOia Tin de Soolété Auonymet wordt geleverd 1q Tenesel de bemande fleiiahen v o B Iilter inhoud vooreien van hot attent van Dr P T yAN HAMEIi BOOS Proefflesch A f 1 30 DlUlnlUad rerkr jgbaar b P H J V WANKUM VAN Blommestein s Imkt IS pro fondei iiidelijk de BESTf en volkomen ONSCHADELIJK APELDOCRN HOLLAND TUk Het bHte onichadelrluh m MëLKëRT üosthavaii makkelykite poetsmiddel voor H er i en vooral damei en Kinderachoenweiki Is de Appreluur van C M MUIIvr L Go r BertlH Beuth Str 14 Mm lettufoed MÜitSy op naam en fabriakBmerk Verkryikaar by Hairee Winhalleri In aekoaewifk nlMtartea reieryea aei ini fleMraal Dipet ij W Sarrienaiw Ankm oi TTT A niTa BiNr céne nieuwe zending Ï ERLOVI fiS e Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoer d bij A BRU KMAfV en Zn BINNENLAND GOUDA 2 NQvember 1896 Het ooderzoek van bet water der Waterleiding bad gedurende Oct bet volgenderesultaat 3 Oot 6 Mg permaDg kalicus per 1000 co 10 7 9 17 6 3 24 10 7 Aan het pOBtkantoor Gouila en de daaronder reaaorteerende bolpkautoreD werd gedorende de maand October 1896 in de Kykspoatsptarbank ingelegd f 7771 32 tarngbetaatd i 10222 28 Hat laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nanimer 5112 Heden morgen ongeveer hhU tien brak een der atrengeu van don Moordrecbtscbeo omnibus bg het oprgden der brug aan de Mallegatsluis De Wigeu ging achteruit en kwam tegen een der styian van de brug aan De pttasagiera kwamen met den schrik vry Omtrent den afloop der vergadering van de Aideeling Gouda vau den Ned Bond van OudOnderofficieren Vrydag I I meldt men ons nader Het getuigde zeker niet van J lementaire handiKbeid dat de Algemeen B retaria vso den Bond reeds by het begin der vergaderiug de meeoing uitsprak als sou de outerredeuheid in de atdeelinR uitsluitend te wyten zijn aan één peraooo door hem met name genoemd en op die meeoiog voortbouwende dien persoon onder de meest beleegende bewoordingen als gevaarlijk voor den Bond qualificeerde Do aangevallene beantwoordde deze oobehou neo uitval door leer bedaa d eene zinsnede uit een brief van zeer jongen datom voor te lexen waarin diezelfde Algemeene Secretaris hem schreef hem te hebben leeren kennen als een eerlgk braaf man die veel voor dien Boud overhad Het applaus dat op die wederlegging volgde bewees genoeg hoeveel waarde de aanwezigen aao die beechuldiging heehtten Later werd het ar niet beter op toen dienzelfden heer op het uitgesproken vermoeden dat de donateurs slechts als bglooper8 werden boRohoawd luid genoeg oacaurlijkc riep om enkele donateurs te bewegen de vergadering te verlaten Kortom de wederlegging der grieven tegen den Bond kon aan geQo ongeachikter persoon worden toevertrouwd waarvflu dan ook het FEVILLETOX 18 Toen de beide mannen die met etkaadflr het liuia verlieten vertrokken waren bleef er onder de damea een oogenblik van slilLe heersohen Weldra stond Constance evenwel op blies de kaarsen op een na uit en £ eide daarbij tot hare suater die b j de plotseling invallende duiaternis met een gemeligken uitroep haar werk dat ly ca het vertrek van haren ne f weder opgevat had op de tafel neder legde op bedaohtzamen toon Hoor eens Mine ala ik a les eons goed bedenk moeiten wjj ruilen G geeft mg nwen huzaar oa neemt in mgce plaats dien neef Voor mij paat htj niét al wat romaaeak is behoort tot nw vak en zijne oogen hingen aan uwe stille schoonheid Hermina was reeds bjj de eerste woorden opgoalaan ea met een donkeren blik hare onbezouDene zuster voorby loopende bij het vensler in de schaduw getreden Nn kwam er ook beweging in da moeder die sedert bet afaoUeid in haren stoel geleund was blyven zitten zg viel Conatance in de rede met de harde woorden Zwijg i et dien oaiin I En nadat zij opgestaan wat en een paar malen blijkbaar in diepe gedachten de kamer op en neder had geloopen bleef z bij Hirmine atau vraag byoa flaistuendi gevolg was dat de flinke m anneiyke taal van den Algemeeneu Voorzitter Suhrender alle eSect mistte Hoewel de debatten overigens met kalmte en bezadigdheid werden geleid en ooderhonden was de slotsom dat een tiental leden eu donateurs beuevens de Afd elingBVoorzitter zich aan den Bond onttrokken Vóór en tegenstauders waren bet echter volkomen eens dat indien de wederlegging der grieven allen in den trant van den beer Bcbreuder had plaats gehad boogstwaarscbyn Igk de afloop niet zóo oogunetig voor de afdeeling geweest zou zgo De afd Gouda van den Ned R K Volks bond zal Zondag 8 Donderdag 12 en Zondag 15 November in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ous Geuoegeni met medewerking van de Tooneel en Declamatieclob Kunst na Arbeid en de zaogvereeoigiog St Gregoriu9 feeatvergaderingeu houden Deze vergaderingen rangeu aan te 7 uur eu eindigen te 1 uur Leden hebben toegaug met eene dame terwyl voor meerdere dames toegangskaarten ii f 0 30 te verkrygen zgn Begunstigers der afd hebhpn toegang tegen betaling vsn f 0 50 Niet Leden ii 1 eu Leden d r Sociëteit Ons Genoegen a f 0 60 Het Weekblad van Muziek bericht het volgende Omtrent Bmhma luiden de laatste berichten zeer geriiststellend Hij kan weer werken en uitgaan Miicbl de meester eens een groot koorwerk onder baiideo nemen diiarnaar wordt reeds laug uitgezien Ook omtrent onzen landgenoot Mart Bonman te Gouda is het ons aangenaam goede berichten te kunnen geven Het gevaar is gelukkig geweken en van een geheel herstel is bet beste te verwaehleu By kon besluit zyo benoemd tot ootraoner der directe belastingen invoerrechten en acci jnzeu te Middelharnis o a de heer J J Kok ontvanger der directe belastingen en aoc te Hazerawoude ca tot ontvanger der directe belaitingen en accynzen te Oudewater o a de heer 3 Doedens ontvanger der dir bel invoerr eu ace te Texel Met ingang van 1 December a 8 is benoemd tot directeur van het post en lelegraafkantoor te Waddiogaveen de heer H J H Hulsman thans commies der telegraphie van de 2de klasse ir Wat dunkt u van hem Hare dochter keek haar aan ff Van wienP Van n ef Koberl f ff Van wien anders antwoordde de moeder ongeduldig Ik bedoel houdt gij hem voor eerlyk V A Ik begrijp u niet mama Heeft lijj ligigeen hij daar vertelde weEonl jk slechts als eene aardigheid verteld ala iets dat hem wedervaren ia of met een bgzonder doel en uitdrukkelijk voor ons bedacht P Hermine aohudde zaeht haar berallij kopje Hot kwam immers zeer toevallig op het tapijt zeide zij ffcn wij hebben hem nog tot vertellen gedwongen ffNadat hg ons het verzoek in den mond gegeven ec zelf bet onderwerp op het tapyt had gebracht ff Ik geloof dat gg te ver gaat in uwen argwaan antwoorddo Hermine ernstig Ik zie althans niet in met w Ik doel hg juist dat verhaal opgedischt sou hebbon nndera dan om ons te ainuseerea of zich zalven een liefelijk beeld voor don geest terug te roepen Overigona komt graaf Laar mg niet als iemand voor die vol geheimen en intriges zit maar ala een goedhartig en vroolgk gemoedelgk en ontvenkelgk menscb in wien zoo nu en dan xelfs oen vermoeden opkomt dat er nog iets loogers bessaat ffHm l was het antwoord van Leonore terwgl zg zich van hare dochter afwendde en hare wandeling door het vertrek weder voortzette Esret na eene vrg lange pauze bUef tij staan en iteide met de oogen naar het flauw brandende licht gewend op een toon alsof zg meer in zich lelve dan töt hare dochters sprak Ik begin te gclooven dat mama toch 100 zeer geen ongeluk had met da vraag ywat wil hy bier Ja ja wat wtlde hd hier vraag ik In den nacht van Donderdag op Vryuagjl werd teu imdeele van den ferutter P J V te Meuwpooit eene koe uit diens weide gestolen Dbor yvorige nasporingen van ryks eu gemeentepolitie ia de dader een 17 jarige jougen uit Lapik ontdekt en gebleken dat de koe op de markt te Goriucbem voor ongeveer f 90 was verkocht Een bedrag van f 45 49 werd oog by hem gavouden waat de rest is geble en is nog uiet opgehelderd Uit ïiotterdam wordt aan het HbId gemeld dat ook do heer A Plate te kennen heeit gegeven bjj de aaui laanda verkiezingen voor de Tweede Kamer niet meer voor een candidatnor in aanmerking te willen komen Iu de op morgen te houden vergadering van ProT Staten van Zuid Holland ïs aan de orde gesteld de verkiezing van een lid der Eerste Kamer van da Staten GeuerHal ter vervulling der vacature outataan door bet overlyden van mr E J J D Cremers Men verzoekt ons het volgende op te nemen De fototirsBe ia iu de laatste jaren met reuzenscbreden vooruitgegaaa en tegelyk daar mede beeft deze wetenschap of zooals sommigeu zeggen kan6t aan populariteit gewonnen Het aantal barer beoefenaren thans reeds legio neemt no dai etyks toe Dt krachten dier verspreide amateurn te vereenigen tot bevordering der liohtdrukkunst en niet minder om hen die nog met du techniek worstelen met raad en daad ter Aa te staan is o ra bet doel der Club en iu de eerste plaats bet streven der Amateurfotografen vereeniging te Amsterdam De A F V die ongeveer 200 leden tolt wjaroudi r veiacheidene dames bezit een Veroenigingslokaal Handboogatraat 2 geheel ten dienste der leden ingericht en dagelyksch geopend M i viiidt er eene vergaderzaal va l zeer goede leefitafel een modern ingeriidit atelier waarin enu keurig opuemingatoestel donkere kamers enz Eon ervaren vakfotograaf steeds aanwezig is ten allen tyde bereid de behulpzame hand te bieden Woensdags om de 14 dngeo hebben de byeenkouisten der Vereeniging plaatc waarop voordrachten worden gehouden on het nieuwste en belangrykste op fotograflsch gebied toe te lichten Door onderlinge wedstrijden wordt werken aangeapoord Clubtaobten worden gebonden naar fraaie plekjes en van tydtottyd worden cursussen gpgeven Tot de tentoonstellingen door de A F V in het leven geroepen bebbeu hare ledea vryen toegang Bovendien ontvangen alle leden gratii het nu ook De heeren waron iutusschen langzaam naar het logement gewandeld waarin ook Bobert eene kamer had genomen veel keus bood de stad trouwens niet aan terwgl de knecht van graaf Eugonius die zijn beer anders nu en dan tot steun strekte senile schreden achter bleef ij wisselden intuBsohen alechla eonige woorden gedurende den korten weg en niet één woord dat niet iedereen had mogen hooren Eerst toen zg vlak bij het logement gekomen waren legde graaf Eugenius zijn arm in dien van Robert en trok den jongen man van de deur af in den donkeren zachten avond Mijn lieve uepf sprak hij daarbg op kalraeu doch oenigszins zachten toon ik ben niet vele jaren ouder dan gg en weet zeker voel minder van de wereld maar ik ben daarantegea helaas voet hater bekend met onze tegenwoordige oaiBtandighedeo en de menacÉen hier en mag u daarom ook wanneer gij niet zoo spoedig mocht torus komen wol oen raad geven Wees altijd op uwe hoede ook waaneer er geen reden toe schgot te bestaan en geloof voorts geen woord tan alles wat men hier zegl zolfs van mijne zuster niet ofschoon zg beier is dan menigeen van haar denkt het gaat haar niet voorspoedig in de wereld en zg wdrdt daardoor afhankelgk van een vreemden invloed die anders langs haar vourbg zou glijden En daar Robert niets antwoordde voegde Eugociui naar bet logement terugkeerende er op zijn vroegeren toon hg jyOg hebt ook allerlei zaken van den ouden Bruno gehoord Ik heb hem nooit pe reoonl jk gezien maar ik weet dat hg waarachgnlijk geheel avders beoordeeld aoet worden Moobt gij officieel orgaan der vereeniging het geïllustreerde tydschrift Lnx prya by inteekoning voor niot leden f 6 pur jaa ang van 24 nommers De contributie bedraagt slechts f 10 voor leden in Amsterdam woonachtig f 5 voor buit nlieden welke evenwel dezelfde rechten hebben ea dus ook Luxc ontvangen Die kleine jaarlijksche bydragen ia zakerluttel te noemen in verhouding tot alles wathet lidmaatschap der A F V biedt Daaromroepen wij alle amatenrs toe gloit u by onaaan iu bet algemeen omdat wy slechts alskrachtig lichaam in staat zullen zgn op deningeslagen weg voort te gaan mede te werkentot bevordering der fotografie in Uw eigenbelang omdat gy van de practiacbe ervaringenUwer medeleden kunt leeren en gy by uwwerken party kunt trekken van de vele voordeeleu door onze vereeniging geboden Het bestuur dar A F V bestaat uit de heeren Ign Bii pink voorz A W de Fline penningm D Wilmeriok Ie Secr G Peck 2e Sscr W H do Witt archivarisbiblio thecari Voor de rechtbank te Haarlem werd Donderdag iu hooger beroep de volgende zaak btffiandeld Den 29n April was door den kantonrechter de dierenkoopumo en bierhnishonder H J J Bultus aldaar veroordeeld tot 21 dagen hechtenis wegens bet verkoopen en toedienen van sterkedrank zooder verguuntngc aan jongens beoedeo de 16 jaar en eene boete van f 60 of 2 mauoden hechtenis wegens hut verstrekken van dobbelttteeneu en kaartten waarmede de jongens in zyn byzyn en in zyu buis hadden gedubbeld Van dit vonnis waren B en het O M in appèl g gaan Bekl ontkende sterke drank te hebben toegedieud aan de jongens Het O M coocludeerde tot vernietiging van het vonnis omdat het t feit van tosdieneu van sterkedrank niet bewezen achtte eu dus B dalirvan diende vrygenproken te worden maar eischta 14 dagen hechtenis wegens het verkoopen van alerke drank zonder vergun ning en 4 maanden wegens boudeu van een hasardipel Gelukkig voor sommigen ia bet O M niet overal zoo aofaerp tegen hazardspel Prins Friedrieh AuguNt Van Hessen is Donderdag by een ritje te Darmstadt van zyn paard gevallaa bij kwam met een been ouder het paar l te liggen doch kreeg geen letsel Een gendarme die den Prins wilde helpen werd aan een der beenen gewond hom üüit ontmoeten r eg hem dun dat hg bier geen vrienden heeft Adieu neef Het ia een woest en arm land dat zich voor ons uitstrekt zoo men zelfs die uitdrukking gebruiken mag wijl er van uïtgeatroktlieid eigenlijk geen sprake is Het gebergte l opt wel is waar verderop in da groote vlakte uit doch daar hebben wij niets te maken wij bevinden ona bier nog op een grond die zoo ruw mogelijk wordt afgewisseld De hoogten verhelfen zioh ongeregeld bij en door elkander de dalen die or hier on daar tusscheu liggen zgn zoo klein als men zich veibeeldon kan overal zijn er ook in die dalen nog enkole vouruitstokemle punten van do borgen te zien en vorholt eu zich otsblokken en ia do grond bezaaid met de stoenen en het gruis die an da toppen en hellingen brokkelen Van landbouw kan hier zelfs geen quaeatie zgn er zou nauwelijks een elfen stukje grond voor gevonden kunnen worden en waar eenige akkergrond in den omtrek der armoedige dorpen en gehuchten met ontzaglijke moeite bewerkt en onderhouden wordt spoelt misscbien de eerste zware regen de eers e de beste laag vruchtbare narde weg Zelfs weiland is er weinig of niet de dalen zijn er te klein de hoogten te steil Ér is evenwel aan dat alles goen behoefte de bevolking is zuinig heeft weieig noodig en ia tevreden met hetgeen ook voor hunne voorouders voldoende was