Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1896

Gisteren werd door de kuetwncht gemeld dat oostw van bet eiland op Simonszand waancbijntyk een schip gestrand wa docb door den verreu afstand eu door de diezige tucht kon men niets onderscheiden a avonds werden noodlichten van bet sohip gezien en IS men met de reddingboot uitgerukt docb door de doisternia kon men de boot niet te water krygen daar inmiddels de seinen met fakkels gestaakt waren zoodat de reddingbout Of strand bleef en het volk hier s nachts om een unr terugkwam Hedenmorgen vroegtydig is meu weer heengegaan eo is de boot te water gelaten Het schip zit zoover dat men bet van de punt van den baly nauwlyks zien kan s av 8 ure De opvarenden van het schip zyn met de reddingboot afgehaald en in het dorp Bangekomeu het zyn elf personen Het ia de yzeren bark Magda groot 600 R T te Ghristiaanszaod van Sundsval naar Port Nstil kapitein Svendzeu met boot Woensdag waren ze daar al geotrand bet Rcbip as geheel uit elkaar za kwamen hier aan uitgeput en doornat werden dadelyk voorzien van drooge kleeren enz Het wordt nu ernst onder de Londenecfae koetsiers Donderdag is tot een algemeene werkstaking besloten maar tevens ia uitgemaakt dat de koetsiers die aan bet werk hly ven geen passagiers zullen vervoeren naar de spoorwegstations Ëéo strike duf gecombineerd met een boycot £ en en ander tot bet stelsel der privileged cabs is afgeschaft Woensdagavond is aan den krooaprins en de kroonprinses van Italië een serenade gebrscht waaraan 250 mnzikauten medewerkten De koninklyke familie woonde met baar gasten op het balkon de huldiging bij overheidsperaonen hadden voor de vensters van het Qoirinaa plaats genomen Op het pleia voor bet pileis en in de straten die er op uitmonden stond een dichte vo ksmenigte die vooral by het spelen der volksliederen hartelyk jubelde De gemalin van den Italiaanscben Kroonprins heeft van dames uit Venetië een parasol gekregen die een wonderwerk van pracht en smaak moet wezen Het overtrek bestaat uit één enkel stok oude Venetiaausehe kant het is zoo kunstig gevouwen dat het niet doorgesneden behoefde te worden Vaa binnen is de parasol met witte zyde gevoerd De stok is uit één etuk vervaardigd er krookelt zioh een alaug van diamanten omheen Da slangeokop is na r boven gericht naar den koningskroon vervaardigd uit goud brillauten eaphiereo en robyoen Onder aan den knop is met kleine bfillaatjea de inicriptie aangebracht Le signore Veueziane 1896 Het zonnescherm is gelegd in een étui van kostbaar hont met zilver beslagen Door toepassing van aluminium in de glas fabricage zal volgens den Franschen technicus Léon Appert binceukort een belangryke omkeering in deze indaetrie ontstaan Analytische onderzoekingen van oud vensterglas brachten hem tot de overtuiging dat glas door toevoeging van alnmiuinm sterker en etaatischer wordt Door er 7 a 8 pÜt alun inium aan toe te voegen neemt de smeltbaarbeid toe zonder dat de rekbaarheid merkbaar afneemt Naar het Digbl mededeelt zou de Kegsering bet voornemen hebhen om by daa s behandeling der Indische Begrooting in de Tweede Kamer over de Atjeh aangelegenheden een comité generaal uit te lokken Reeds meermalen was opgemerkt dat het ruiterstandheeld van het Kyfihauser gedioktee ken waggelde Voel menscben maakten xich daarover ernstig in de pers De Nordd Alg Zt ï e vroeg toen aan den ontwerper vftn het Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1896 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich OOUDA SOTTEKDAM aOUDA BOTTÏEDAM 18 86 1 S9 8 0 8 87 4 60 4 S7 tA 18 46 II18 88 I tg 4 8 4 15 5 80 UOTTBKDi M 0 O U D A 10 19 ll tO 18 87 1 40 1 44 O T K ï O H T a O U D A 10 15 10 88 11 88 18 8 8 08 8 58 4 46 14 10 88 11 55 11 84 4 1S 8 8410 48 4 84 10 E9 11 1018 11 8 48 4 87 6 17 BOliDA ÜTllOHI U udl S SO 87 7 18 7 5E 8 81 9 88 9 58 10 19 10 87 18 55 8 80 Oudew 5 48 8 54 11 14 9 7 Woerden 5 58 7 3 8 18 f 11 88 8 45 UlncM 8 18 i 7 48 8 88 9 54 10 51 11 45 1 87 3 08 Niuur imsterdim f Stopt Woentóa GplUl A A MSTÏRBAM Qood 8iW7 8 81 9 8 1 57 18 10 4 11 llli binl B G 8t 8 14 9 87 10 5 18 1 18 8 18 Stept te Kooldoip LeidichendbiD en Ble k Krauwig ts HekeLdorp 7 58 8 09 9 07 10 14 9 88 10 84 8 I 8 88 8 41 9 49 11 10 8 17 4 41 6 67 8 56 8 81 10 17 10 80 1 10 10 34 8 84 6 1J 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 5 7 S9 9 4 11 07 1 AH8TIBDAH S0UDA Aniterdiu O Bk 7 16 8 16 9 18 48 8 84 OnCt 7 88 8 19 9 14 11 10 11 11 18 tS 8 48 Lwt te Gc d heiligen lii iuu neemt u nitt op 9 48 Il li 6 80 7 81 8 58 10 17 10 80 11 8 Het vroege aur wurop 10 November de Tei jjaderiog tot hfirTattiog der werkziamhedeo Tan de Tffeede Kamer bepaald ia viodt zyn groad iu bet vooraemea om dien dag unmid deltyk oa afloop der opeubare vergadering ia de afdeeliDgeo het onderzoek der fioaiicieele wetten aan te vangeo Twee getuigen Eeo koorudaoeer en dierentemmer bevood zich ooIangB aan het poatkaatoor te Meaux om een brief af te balen Daer b zich erop beriep door geheel Europa aU Nicolaaa Bruekai bakead te zijn was by loir verbaasd dat de poitbeambte hem vroeg Hebt ge papieren die uwe identiteit kannen bewyzen Neen klonk het antwoord n dat geval verklaarde de beambte kan ik n den brief uiet afgeven c Ia bet voldoende vroeg Brnskai ale ik u zeg vao wien ik den brief verwacht Het moet er een uit Praag zyn x De beambta vond werkelijk een brief met het poitstempel Praag geadresseerd aan Nicolaas Bruskai Ja ik zie dat ge gelyk hebt hernam by eu ik geloof ook wel dat de brief voor u is bestemd maar ik mag beic n toch niet ter hand stellen zont er een bewye te hebben dat ge werkelyk de heer Brnakai zyt Wie zegt my dat ge Üraskai hee i AU ge mjj een of ander bewgs levert of een getuige meebrengt dan is dat voldoende Goede zside Brnakai en verwyderde zich Na een nor kwam hy terug Daar ben ik weert zeide hg aan het loket Zoo zei de beambte en hebt ge het DDodige by n c 11 geloof het wel iLaat MUS zien Ja dat ia te zeggenc hernam Bruskai niet bier dat gaat niet Ik heb twee getoigea wilt n zoo vriendelyk zyn even met DO naar haiten te gaan öe r beambte was nieuwsgierig en ging mede Baiteu stond een wagentje met een pouj bespannen Dat zyn mijn buwyistukkenc zeide Bruskai ik heb geen andere Maar deze zullen wel voldoende zyn want hier staat op het wagentje met groote letters Nicolaas Bruskai De postbeambte aarzelde nog Ik zie uw bonten papieren zeide hy iuaar waar zyn nw getnigen De kunstenmaker opende een kastje dat op het wagentje stond en haalde er een papegaai uit Je zou me een grootgenoegen doen lorre sprak by het dier aan aJa je me zei met wien je de eer hebt te spreken c Varken kryscbte de papegaai Je bent niet beleefd hernam de kunstenmaker maar aangeoopien dat de man met wien je spreekt een zwyo is kan jo me dan ook zeggen hoe dat swgu heet Bruskai Nicolaas antwoordde de papegaai Mooi nu mag je weer naar je haisje gaan hernam zyn baas dis uu de pony toesprak Patrik ben je niet het tiéveliogspaaid van den keizer van China Het paard schudde ontkennend met hek hoofd Men beweert dat je bet eigendom bent van een zekeren Nicolaas Bruskai is dat waar Patrick knikte zeer doidelyk ijac Ëu behoort de wagen ook aan Nicolaas Bruskai And rmaa antwoordde de pony bevestigend Zweer hei by je eer U gebood de kansteomaker Bet paardje iicbtte den rechterpoot op en nieste met zulk een oprechtheid dat de hardnekkige beambte eiudelyk overtuigd was en den brief gaf Oüud Uoordnebt Niêunrlrerk OtpeUe KottcndBin aottenlut Oapelle Nionwerkflrk Moordnolt 8oudi Men meldt van Schiermonnikoog dd liO October standbeeld professor Bandrieser inliohtiftgeo en ontving van dezen het volgende homorif tiaobe antwoord Van een reis komende vind ik uw brief ik baast my u te vragen of bet rniterbeeld op den Kyffhauaer nog in beweging ia zoo niet dau is dat eon bewga dat de storm heeft opgehouden Zooals bekend is waggelen tevig gebouwde schoorsteen eo yzeren zuilen eo torens eveneens in den storm waarom zou het een uit koper gedreven paard niet mog o doen dat op een berg ea maar drie pooteu staat De trein waarmede H H M M Dinsdag a a te 4 10 van het Staatspoorwpgatation te sGravenhage naar het buitenland vertrekken is de gewone dagetyksche trein die den volgende ochtend te 7 unr te Bazel san komt en waarbij voor deze gelegenheid het Koninklyk rytaig aangealoteo zal worden £ en Franache iogeoieur die de werken aan het Panama Kanaal heeft besichtigd vertelt daaromtrent dat er zeer hard gewerkl wordt eo men reeds veel moeilykbeden te boven is Ofn inatortiog n en grondverscbuivingen tgdena den regentyd in het gegraven gedeelte te voorkomen beeft men werken aangelegd die den afvoer van bet regenwater naar de buitenste belling van het Culebra gebergte mogelyk maken Tot dusver is een bedrag van 23 millioen frank uitgegeven en men verwacht dat bet bedrag van 500 millioen frank t welk voor de voltooiing van het kanaal noodig werd geacht te hoog ia geraamd De wolpakhnizen behoorende bij de spinnery van Hanzeur Gerard de grootste van Verviers zijn geheel afgebrand Dat in keizer Wilhelm een kunstenaars ziel woont ia herhaaldelyk uit zyn scheppingen en ootwerpen in teakeubtift of aquarel muziek of toooeeldicht gebleken Minder algemeen bekend is echter dat die aanleg aeu erfatak zyner moeder is Ook keizerin Friedrich teekent en boetaeert zeer goed en heeft o a herhaaldelyk reeds de buste van haar overleden gemaal uit de herinnering dus zooder photograpbie gemodelleerd op zóö voortreffelghe wyzfl dat er afgietse s van vervaardigd zyn om by gelegenheid door haar als geschenken gebezigd te worden De civiele rechtbank te Braesel heeft zich Dinsdag en Woensdag tn geu varheugen in de buitengewone belaogstel g van het publiek Het waa de aauklaoht wegena verbreking van trouwbelofte door da wedawe van Becke ingediend tegen majoor Lothaire die zoo zeer de aandacht had getrokken De feiten zya bekend Majoor Lothaire verlangde het hnweiykmatde achttienjarige Olga Van Hecke uit te stellen docb na een onderhoud met zyn aansteande schooumoeder te Oatende verscheen inde Ktoile Beige de mededeeling dat Lothaire zyn verloving verbroken had om redeneu die het publiek niet aaugingen Op aandriogen vao een vriend van den huize advocaat Houyoux beeft daarop mevr Van Hecke tegen den oowiiligen verloofde een aanklacht ingedieud zy verlangt eec moreele genoegdoening voor haar dochter en 50 000 fr schadeloosstelling Mr Houyoox en mr tlobert een der schitterendate aprekers van de Bruseelsche balie hebben haar zaak bepleit Na een reeks juridische gronden te hebben aangevoerd besloten zy met de opmerking Wy beschuldigen Lothaire niet van onzedelykbbid maar wg verwyteu hem een laakbare en schuldige onachtzaamheid ütreeht 8 88 7 60 9 9 88 Woerdea 8 68 8 11 üldewater 8 19 Oouda 8 88 9 84 10 10 De verdediger van den gedaagüe mr De Mot betoogde dat niet Lothaire maar mevr Van Hecke de schuld droeg van de verbreking der belofte Lothaire wilde bet huwelijk verdagtn om zyti verloofde beter te leereu kennen doch zyn aanstaaude schoonmoeder wilde daarvan niets weten en trachtte baar aanstaanden schoonzoon te dwingen door hemden ring QQ het portret van zyn bruid terug te vragen De officier van justitie zal over vaartieu dagen conclusie nemen De inspecteur voor het geneeskundig staats toezicht ifl Zuid Holland bezocht Zaterdag de gemeente Monster saar aanleiding van de aldaar voorgekooien gevallen van febrii typhoïdea Plotseling is gistermorgen zei uur ten gevolge van een bloedspuwing overleden de heer Fr D O Obreeu hoofddirecteur van het Rgksmuseom en directeur van aRgkiMuienm van Bobildergen te Amsterdam De heer Ohreen werd geboren 28 Mei 1840 en bereikte dus den leeftgd van 57 jaar Hy werd oorapronkelyk opgeleid voor het notarisambt was eenigen tyd ambtenaar aan het gemeentearchief te Rotterdam en tag zich later benoemd tot dirictenr van bet Moaenm Boymans te Rotterdam in welke hoedanigheid hy veel bydroeg tot de uitbreiding van de ryke kunstverzameling in dit mnsenm In Jnli 1883 stelde de Begeeriog den heer Obreeo aan als hoofddirecteur van het nieuwe Rijkamuseum te Amsterdam Onder zgu leiding geschiedde dos de overbrenging van de ecbildergeo uit het Trippenhoisc naar het tegenwoordige gebouw een werk van welki omvang leeken aicb niet licht een denkbeeld kannen vormen Het museum bestaat thans veertien jaar en onafgebroken was da heer Ohreen als directeur op zyn zeker nietgemakkelgken pott Hg heeft net natnnriyk niet ieder naar den zin kunnen raaken zoo er zaken zgn waarby individutete inzichten gelden daa ign bet kunstzaken De heer Ohreen was lid van tal van ganootschappen en corporaties Zeo van de My voor Letterkunde te Leiden van het Historisch Genootschap te Utrecht van de commissie van toezicht en adviea voor de scbildergen der gemeente Amsterdam van bet bestsnr der Amaterdamscbe commisaie der inrichting voor doofstommenooderwys te Amsterdam Als erkenning zyner verdiensten werden den directeur van het Rgksmoseum verleend het commandenrskrnii in de orde van Iiabella la Catholica en het ridderkruis 3e kinase der Kroonorde van Pruisen De teraardebestelling heeft Woensdag a s des middags 12 nar pinatat De paters Oapucgnen zyn met de gemeente s Bosch in onderhandeling om een terrein te koopen beslaande eene oppervlakte van 9000 vierkante meten Het voornemen is om daarop eene kerk en klooster te bouwen De grootste var ken aslach terg ter wereld za eerstdaags geopend worden te Ghioimo Zy kost 1 millioen gulden en biedt plaats voor 220 000 varken Uit Simla wordt gemeld dat het gevaar voor hongersnood io Britsch Indiëdreigender wordt het is onwaarscbynlgk dat er nn nog regen zal vallen De vooruitzichten in de noordwesielyke en centrale provinciën alsook in Pandzjab sijn zeer ongunstig het gebrek aan graan doet zich reeda tot Behar en Bombay gevoelen de pryzea zgn aanmerkelijk geat en Men verwacht invoer van graan op groote aohaal de anloritei en zgn aangevangen met het verleenen van ondersteuning Door de Haagsche rechtbank is uitspraak gedaan in de zaak van den eigenaar vao het by Den Haag gelegen hotel Hoekenhurgc tegen een student aan de Polytechnische school De rechtbank heeft in deze het aangeboden getnigenbewys niet toelaatbaar geoordeeld en den gedaagde opdragen den hem door party opgelegden beslissenden eed te zweren Zooals men weet liep de eed hierover dat het niet waar zc u zgn dat de gedaagde gedurende een tijd van 9 maanden appartementen in genoemd hotel zou hebbeo gehuurd 11 18 S7 9 47 8 84 10 01 10 07 11 80 10 4 89 187 18 I B8 88 9 88 18 9 84 80 8 48 8 89 9 89 58 807 488 9810 1010 88 8 58 8 8 48 H 49 T 48 1M 8 M 10 84 Posterijen en Telegraphle De rerzeDdiog van brieTeo od andere atakken oaar Noord Amerika eii Coracao zal gedoraiide de maaaden NoTenaber en Di cember a B plaata ïinden als rolgt Daar NoordAmerika o langs den weg ven Sonthampton ia mei DnitMhe paketbooten 3 10 12 16 en 24 Nörember 1 8 13 22 en 29 December b langa den weg ran Qaeenatown en met Britiche paketbooten eiken Vr dag en bovendien Dinsdag 15 December DienoDverminderd nllen de brieren en andere stokken voor Noord Amerikn welke Tan eene daartoe strekkende aanwyzing zyn TOor ien ook op de overige Dinsdagen langa den weg van Qneenalown en met Britscbe paketbooten wordeo verzonden naar Coracao langs den weg van Qneenstowc en met Britscbe paketbooten eiken Dinsdag en Yrjidag Do kantoren te Paknampoh Kakou Sawan en Baheog in Siam zyn voor den dienst der pakketpost in tast internationaal verkeer opengesteld Vacante directie Postkantoor Beider Jaarwedde f 2400 en vrje woning Borgtocht f 20 800 Sollitaties in te zenden voor 12 November e k Benoemd 15 Nor Tot Directenr vaa het Postkantoor te Zwolle W H A K Qualtherie van Weezel thana in gelijke betrekking Ie Tiel tot Directeur van het Postkantoor te Middelburg P Polvliet thans in gelijke betrek king te Helder tot Directenr van bet Telegraafkantoor te Schiedam W Postbiima thana ii gelgke betrekking te Tiel Verplaatst 1 Nov De telegrafiat J A de Back van Bottardsm naar Amaterdam de klerk der posterueo en telegraphie Ie klaiee J H Meaters van s Gravenhage Inspectie Pos naar Raamedonk de klerk der posterijen en telegraphic Ie klaaae M van den Tempel ran Raamadonk naar Rotterdam postkantoor Verlenging van verlof verleend wegens ziekte Aan den klerk der poatergen en telegraphie Ie klasse J El Mester te s Gravenhage Inspectie Post tot en met 31 October 1896 Bultenlandsch Over lcht De Hamburger Naebrichterc bevat een hoofdartikel onder het opschrift 0 er het Rasaisohe verdrag c Daarin komt o a bet volgende voor Wg werden tot de bespreking van deze aangelegenheid behalve door andere beweegredenen waaromtrent wy niemand verantwoor ding schuldig zyn voor het overige sleeht gedreven door de aanhoudende vervalschingeo waaraan de clericaal liherale pers zich ten opzichten fan de geschiedrois schuldig maakt niet zonder medewerking van officiease zynde Het doel van die talsche voorstellingen is om de regeering van keiser Wilhelm I en zyo kanialier verantwoordelgk t stellen voor alle misstanden waarover thans van verschillende zgden wordt beklaagd met name voor het afbreken der vroegere gunstige betrekkingen tot Rusland waardoor de stelling van Duitschland in Europa zeker nïet is verbeterd c Het artikel in de Hamb Nachricbten c waarin Bismarck tegenover den Ileiclisanzeiger zgn eeht handhaaft om diplomatieke gebeurtenissen uit bet verleden te openbaren ia evenals het eerste ontbuUingsartikel rechtstreeks van den oud kanselier afkomstig Qet artikel maakt in toongevende kringen opnieuw een zeer pynlgken indruk omdat het doel ohgnt te zijn de verhouding van de mogendheden van het Drievoudig Verbond tot Rusland te veranderen wat niet mogelgk is zonder vernietiging van het Drievoudig Verbond Oe raad dat het geheele Drievoudig Verbond aan Rnsland moeet waarborgen neutraal te zullea blgven ingeval Rus and door een andere mogendheid wordt aangevallen wordt niet ernatig opgenomen de bedoeling welke daarin Ugt tegen Engeland is onmiskenbaar Ia toonaangeveade kringen betrenrt men het dat Bismarck zonder kennis van de nienwe diplomatieke gebeartenissen en van den Enropespchen toestand op znlk een storende wgse iagrgpt De rykskanselier en de ministor van buitenlandscha zaken hadden een gemienachappelgke audiëntie bg den keiaer waarby onthullingen besproken werden Fr tal echter noch tegen Bismarck noch tegen da Haiftb Naohrichtenf iets gedaan worden Van de verkiezingen voor het Huis vau Afgevaardigden in Hongarge is de uitslag vau 404 op de 405 U vervullen zetels bekend Oekozen zgn 274 Kberaleu 37 nationalen 9 independenteuj 48 van de Kossuth en 8 van de Ugron partg 21 van de volkspartg Er moeten 7 herstemmingen plaate hebben De liberalen winnen 64 zetels Over den vitalag der verkiezingen ia Hongarge aagt de Voas Ztg Alle oppositiegroepen hebben xware ver liezen geleden voornamelyk aan de liberale party maar ook aan de clericale volkspartg Deze is voor het eerst als selfstandige fractie in het parlement wel met slecbta 24 leden en zonder leiders daar graat Zichy eo graaf Esterhazy beiden gevallen zyn maar toch als eau factor waarmede rekening moet worden gehouden Dit is het begin vin een tydperk waarin de clericale volksparty als een politiek en parlementair element zal optreden eu alles in zich zW opnemen wat vgandig tegenover de liberale partg staat zoodat ten slotte slechts twee groote politieke partyen zullen gevonden worden eeo vrgzvnoige met de Koasuthpartg aan den linkervleugel en een clericale waarin zich de volkspartg de Ugronisten en de nationale partg zullen vereenigeo t Thans echter staat de liberale party met een zeer groote meerderheid in het parlementaire strgdperk gereed om eiken aanval op de zoo moeilgk verkregen kerkelyk polilieRe wetten af te slaan en een vergelijk met Oostenryk tot stand te hreogeo De Daily Chronicle verneemt dat de Czaar een Buropeesehe conferentie wil bgeenroepen voor de bespreking der Oostersche qoaestie De VoBS Ztg raeeat dat dit bericht een weerklank ie op een artikel van de Now Wremya waarin het bgeenroepen van een conferentie wordt aangeraden indien de Porto het plan tot heffing van een gedwongen leening volvoert Doch dit is op aandringen der gezanten uitgesteld Toch zal een conferen ie noodig blyken zal het hervormingsplan ernstig worden ter hand genomen De Neue freie Presae verneemt dat Roeland Engeland Frankryk en Iialië krachtig op het invoeren van hervormingen aandringen Duitschland en Oostenrijk nemen aan dien drang nog geen deel maar zyn bereid in geval van nood zich bij de andere mogendheden aan te i niten Maar de tVoss Ztg gelooft niet dat ernstig aan hervormingen te denken ii zoolang niet een Europeesche Commissie van Toezicht wordt ge ormd en als niet de Porta bavryd wordt uit den flnancieelen nood Zelf kan Turkyo z ch niet piter helpen en er zgn wel financiers die een regetiog der finsnciën willen ondernemen doch alleen onder waarborg der mogendheden Het Wiener Fremdenblalt meent dat Europa als bet een gevaarlyken toestand in Turkye wil voorkomen de financieele moeilykbeden moet regelen dan heeft bet recht hervormingen te eiichen en op de nitvoering er van toe te zien Tnrkye Mgt het blad bezit groote catiiurljjke rijkdommen en heeft een verbazende economisebe levensvatbaarheid indien bet slechts over het doode punt kan hitenkomeD zil het in staat zgn allekrachteo waarorur het beschikt te gebruiken om zyo geknakt krediet te berHtellen Daarin kan het door een Enropeesche conferentie worden geholpen En daarom heaft een voorstel van Rusland kans op inwilliging van de groote mogendheden De Politische Correspondenz behelst een brief uit Beiroet waarin de toestanden in Syrië en Palestina als zeer trenrig beschreven worden Op de bevolking in die landen heeft de tyding van bet doodalasn der Armeniërs in de straten an KoDstantioopel een verpletterenden indruk gemaakt Want dit feit bewees dat de christenen ingeval van een mohsmraedaansche volksbeweging op geen veiligheid kunnen rekenen Oppervlakkig gezien ia er niets veranderd en zou men kunnen denken dat de toestauden in Syrië en Palestina normaal en vreedzaam zyo Dit is echter onjuist want in het geheim bestaat er groote ontevredenheid en gisting Maakt men een reis door bet land ea spreekt men met een of ander dan hrygt men den indruk alsof men aan den vooravond eener revolutie staat zonder eigenlgk te kunnen zeggen wiarom Men ziet geen reden vcor die algemeene onrust en toch bestaat ze en wordt ee in vertrouwelijke gesprekken onver holen uitgesproken De handel is te gronde gericht de koopman die gelden beeft in te vorderen kan dat niet omdat de winkelier wien hg de waren op kiediet gegeven heeft niets verknopt Iedereen krimpt zich in en schaft zich slechts het alternoodzakelykste aan omdat niemand weet wat de toekomst brengen zal Men heeft het gevoel dat het jongste incident in staat is om een uitbaritiag te veroorzaken £ n daarkg doen nog allerlei onzekere en onroetbarende geruchten de ronde De christenen zijn allen gewapend en zyn op alles voorbereid de Droezen harmoniëeeren met de christenen en zoo zgn allen in gaipannen verwachting van de gebeurteniseen die komen kunnen De situatie is vooral gevaarlgk in Aleppo en Damaskus en mochten de mo bammedanfu en christenen daar eens handgemeen raken dan zullen de Droezen roor de christenen partg trekken Daarenboven zorgen een zeker aanUl lieden er wel voor dit ds gerustheid in de gemoederen niet zoo npoedig terugkeert Deze agente provocateurs die over groote geldsommen waarschijolyk uit Engeland te beschikken hebben weten do bartstochten telkens opnieuw aan te blazen De geringste onvoorzichtigheid een opstootje veroorzaakt door da Tarken kan voor de Porta van de allertrsnrigste gevolgen zyn Men kan de Tnrken daarom slechts aanraden om tegenover elke provocatie van welke zyde ook hou bedaardheid niet te verliezen waat deEngelsche vloot ligt niet ver vao de kust en is reedi lang klaar om in geval van onlusten haar bemanning te ontschepen De correspondent van de Daily Ciironicle die de Vereenigde Staten bereist om de kansen der verkiezing opteoemen seint dat de laatste raming is Mc Kinley 238 en Bryan 209 stemmen De stand van de weddingschappen is thans vgt tegen één op Mc Kinlay Illinois moet zooals men weet den doorslag geven en de president van het Btyancoraité heeft nn zelf erkend dat Mc Kiulcy waarichtjnlyk in dien staat zal zegevieren Wie echter op 3 November de overwinning behaalt lietzg dan Bryan of Mc Kioley zeker is het dat ï g niet gcmakkelyk do plaats zullen kunnen irinemeu de autoriteit kunnen doen gevoelen van huu voorganger den heer Cleveland In de Figaro t geeft de bekende schryver Whist eeo bescliryviDg van den heer Cleveland die daarin in een pair trekken een zeer gunstig beeld op bet papier brengt van den aftredendeo president Iu elk geval schryft hy welke ook hot resultaat raag zyo van de verkiezingen vau 3 November zullen deze verkieziogen het bewind ontnemen aan een staatsman die zïcb voor bet oog der gansche werflJ een eerenaam heeft verworven door de rechtvaardigheid van zyn karakter eu de kracht zgner overtuiging ik bedoel den beer Cleveland die io den tyd vau twaalf jaar tweemaal het presidentschap der Vereenigde Staten heeft vervuld Hij keert terug in bet iartiraliere leven met de wettig verkregen reputatie vau te zyo een groot burger een buitengewoon bekwaam politicus io etn woord een leerling uit de school der Wanhiugtons der Jeffersons en der Mooroe s Hy heeft zich steeds vooral tydens Kijn Ijweede presidentschap geplaatst boven de pariij intrigues en soms even goed geageerd tegen zgn vrienden als tegen zgn vyandon Allen heeft hy 7 gu hand zyu autoriteit zii moreele kracht doen gevoelen dikwijls oudere moeieiykste omstandiflhedfn maar met een nnverstnorbarekalmte Lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd of borat Schitteringen voor de oogen Hoofdpyn en Verstopping behooren altyd zorg te dragen voor dageigksche ruime d armontlasting De Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van bekende professoren in de medicyuen beproefd en aanbevolen zyn het eenige geneesmiddel dat op aangename zekere en volkomen onachadeiyke wyze werkt en dat slechts 3 Cei t ten per dag kost Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Ceutö iuj de Apotheken Hoofddepot FE VAN SANTEN KOLFF Rotterdam Belangrijk ÏB de f elukBHBnkoudigino van Saniuel Ili Ckscher scnr in Hamburg volko z cli in het nonamor van onze courant lievïiidt Dit hiiia heeft zicli door zijn prompte en stilzwIJgeuUe uitbctaHng der hier en in den omlrek gewoiilieii bedragen ocuo zoo f oide funin verworven dftwij al onze lezers ann ere len op ijti advirtentio noht to geven Nieuwe Zending Parapluies A v n OS Az Kleiweg E 7373a GOUDA Beurs van Amsterdam 80 OCTOBER Vrkrs sloikr 89 90 ny 98 101 8 8 8i a4 Ih 8 V u u 4 68 83V 98 97 97 lÖ8 68 67 187 8V 110 1V 90 IfüDBKLlND Oert Ned W S 8Vi dito dito dito Sdito dito dito 8 Ho Oili Obl Otudl 1881 88 4 Italib Inlehrijïing 1882 81 6 OOBTENB Obl in pepier 1868 8 dito in zilfer 1868 6 Portugal Obl m t coupon 3 dito ticlci t 3 Rtisuüs Olil Binnenl 1814 i dito Gwone 1880 4 dilobüB tli 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud lern 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spakje Porp t fchnld 1881 4 TlEïIlJ Gepr C mif een 1890 4 Opc leening eeiic D Gec Ie nilg serie C ZuiDAni Rbp V oW 1898 S Meiico Obl Buit Sch 1890 l 9 96 48V 510 160 lOOV BS lOOV 196 187 4 66 100 6 134 130 26 108 91 805 SSI 101 BOV 5 164 97 69 78 lOOV 101 100 987 18 lOO 46 100 10 114 7 lOSV 27 467 18 198 204 1061 1061 108 108 116 180 166 88 lll i 66 ViKMüJiA Obl 4oobep 1881 A TB DAM Obligatien 1896 S RoTTEEUAM Bttd Icon 1894 3 N D N Afr Hindel r end Aiendjb T b Mij OerliSoaten D liM t ohappij dito Am Hspotheelib pandbr 4 Cult Mij der Voritenl aand lr Hvpolheokb pandbr 3 federlandsclie bank aand Ned Handolmaataeli dito N W k P o Hyp b pandbr 6 Rett Hypotheekb pandbr S Vtr Hypotlieekb dito SV OosTE NE üoitj long bank annd Rusl Hypithmdbank pandb 4 Abekika Equ t hypoth pandb 6 888 M i L G Pr Len oort 6 Ned HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl f 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm anil 6 dito dilo dito 1891 dito 6 TAUB Sooorwl 1887 89 A Kobl S 6 Zuid Ital Spwmü A H obl 8 Polen Wor ohau Weeuon aand 4 UusL Gr Hue Spw Mij obl 4 Raltiscbo dito aand FastowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Korik Oh Azow jp kap obl 4 dito dito oblig 4 ll l 11 Ameeiki Cent P o Sp Mii obl 6 Chin k Votth W pr C ï aand d lo dito Win St Polar obl 7 Denverli RioOrSpm rort T n lUinoi Coiitral obl in goud 4 I oui iVash illCerl v aand Mexico N Spvr Mij Uhyp o e Mirs Knnins v 4pct prrf aand N ïorkOntario Wo l aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon I nlif Ichyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdljn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada 8tad RoHordao aan 3 Beloib Stad Antwerpen 18 S i 116 Stod Itruuel 1888 UoNO Tboi lleguUrdMellirh 4 OosTENE Staatatfening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1Ü68 Ned Ver Bo Hyp Spobl eert Advertentiën Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering Voor OOVDA en Omstreken kan bü bovengemelde AGENT g eiplSiSl tS t worden Franco aanbiedingen met opgave van referentiün aan het Kantoor der Maatschappy KEIZERSGRAOÜT 729 te Amaterdam FEANSCHE STOOMVEEVEEU E Cheiniscbe WasscberIJ VAN II OPPE IIEIMEK 19 KrulHkade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Roofddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomeo en verven van alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen r iale inrichting voor het stoom n van mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar do nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald é Te stoomen go deren aJa nieuw nHeverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Schoolschriften ptnm GI U pipin 5S vel inhoud 12 Stuks voor 32 4 cent