Goudsche Courant, woensdag 4 november 1896

35ste Jaargang Woensdag 4 November J896 No 7113 mWfM COÜMNT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekeiid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN H fd rus llenbieilehei 8 0 B rR gèkllehaüJ y Serü Uitnoüdiging tot deelnemingin de Kansen vau door de deii Staat Hamburg gawaarborgiJü groote Galdlotonj waarin zeker 10 Nlllioen 74 99U i lark göwoünmi moeten wordoo De pryseii vaa dezo vüöI voordeel biedonde Geldlolerij die volgens bot plan Blocbta 112 000 loten bovat zijn du volgeodo Du boogBte priJB ib e entueol 600 000 Mark Premie van 300 000 M l 46 prijzen a 5000 M 1 prijs a 200 000 M 100 prijzen a 3000 M 1 prga alOO OOOM 206 prijken a 2000 M priJMH a 76 000 M 782 prijken i 1 000 M 1 prijs a 70 000 M 1348 prijzen a 400 M Iprija il 65 000 M 42 prijzen ii 300 M 1 prijs ü 60 000 M 188 prijz 200 UO M 1 p ijs ü 55 000 M 3B327 prij ün a 155 M p ijzen a 50 00fl M 8Ö61 pr al34 104 lOOM Iprija a 40 000 M 9249prijz a 7 46 21M 3 prijzen a 20 000 M totaal 66 340 prijsen 21pnJEena 10 000 M l en worden deze in eeuige maanden in 7 klaeBen uitgeloot Da Hoofdpr s lu de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Sa kl t t 65 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste p rij strek king die officiesl is Tastgeateld kost e D geheel origineel lot slechts Guld 3 50 oen half origineel lot slechts Guld 1 76 eea kwart origineel tot slechts Guld O 90 Do in eggoUlen voor de volgeudo kljisaan zoo als de tipt lijst der prijzen 7ijn uit hetoflicee o Irekkingsp nn loorzieo van Lot Wttfcu vii den S aat blijkbAsr m verzend ik d zeQ Piaii op anvrage gratis ledere deelnemer m de loterij ontvanfit ongevraagd onmiddeltijk na de plaats guhnd hebbende trokking de oHioiecte trekkingslijst De uitbetaling en rorzonding van de prijzen gesetiiedt door mij direct en prompt san de winners vn onder de strengste geheimhouding ÊmgÊm ledere bestelling kan raon eenvoudig I W pQ pcstwiaeel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag omtoezending lau loten voor de spoedig plants hebbende trekking zoo spoedig mogetijk ofuiterlijk tot 10 wowmnnmn e k met vertrouwen tot Samuel llcclisclur senr B anlier eii Wisjollnultor iu JIjlMHUllG Duitsciiland Een ware Schat Toor de ongelukkige lachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl G Hollandsche uitgave met 27 afb Pr a 2 gulden leder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie x lc e iij i ï i a j iiijüte Eikel Cucau te outvuogon tesamcngostold en na veio prtDfueiuingen in den handel gekomen oudo den naam des uitvinders Dr Miohaelifl verraardigd op de beste machines in het wereldborcomde ötabbhssement van Oebr StoUwerck te Keulen elsche Eikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekoukt eene aAngename gezonde drank voor dageüjksch gebruik een ik 2 theelepels van t pojder voor een kop Chocolat Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voorn Bi8l8 H 1 Apothekers ent Pr Vi Ko t Ko propfbusje 1 f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oenoraalvertegenwoordiger voor Hedor1 and Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvoistraat 103 alia Druk ru A BRINKMAN ZÜON MEiü ueerat de proet met do extra fijne 2 Cents Sigaar De Vrijster üeeren liefhebbers vau i ea goede Pjip TABAK tegen bllliJUen prijs worden aanbevolen de PORTOUICÜ a 50 Ct per 5 Oüs in bet Tabak Sigaren en PypenMagazyn LANGE TIEN DE WEG D No 25 Wsf inwigrin te n Jicht nAx KhoumgWel LanoeMpijnen kortom ü Anker PawExpeller y2 ismethetlnlllllaiuiitewenden tagm gf MOet du ftMds is ieder huiflgenn gg fliikerPain Expel li i tnp 60 omt 76 Mnt 1 26 d Umili oriüaden in d msestfl Apothoken en bq F A VRioht T 4 Oo te Bottacdam Te GOUDA b j A WOLKF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Friiiteiiips NO UVEAUT ÉS Wi Terzoeken de Dames die om gdOlii treerd mode aibum voor bei Wintep W xoen nooh niet ontrangen hebben tUi te willen aanvraKen aan Ml JULES JtLUZOTAlT PMh HetzeWe wordt dan omgaand gpfttU franco toegezonden Bestellingen van af 26 fPaBcB rrij tui ala kosten aan huis met 6 Terhooging RéixpédltiikMtflor ta Rozindul 1 1 Koninklijke flaclilualeFalirlek IE mmm TAN II I van Schaik Sa Co gevestigd te s Qravenhage Heppierêiraat 29 en 2Qa naby de Regentesselaan Hofeveranciers TAN Z M den Ironing van België INDIEN GIJ HOEST gfebruikt de Allerwcge bekroonde VrrrldliorotnideSuperlorl DRÏÏIVEÏÏ Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS imn 40 Cts 70 Cts en ƒ 1 verkcSgbaat hvj F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H VA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J O RATELAND Bonicop B r WIJK Oudemaicr Draai Orgel Duidelijk ieder sluk spelende OLYMPIA inet 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen Tooruitbetaling per Remboura l ÜS per stuk Hieronder vermelden wi eenige der voorhanden zgnde Muziekbladen Bg het SoQperc Wordt niet booBc 6ienelaatmy lo8 Tar Ra Ra Bom 0 Margaretha 0 scboone Nataar De arme Jonathan De arme StudenU Don Caesarc Boccacio Zigenner baronc De laatste rooBc xNormai CavaUeria Ruaticanat verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc Toorhanden JTiJ Loase Noten slechte 10 Cts per stuk G SCHUBEKT Go Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Pakkel I IA1 0MUZIËK Zend Postwissel ad Een Gulden waarop staat POPVLAIRE MUZIEK en Uy ontvangt franco per pakketpost de navolgende elf Jluxtekatukken allen ingenaaid in netten omslag en eïtra eitra fijn papier No e 7 a 9 10 11 Transvaalscb Volkslied en Oer Kreuzfldele Küpferaohmied Die Zauberflöte Wie SÜS8 met Uuitschen tekil Donau Wellen Wilhelmina Wals Militaire Maraoli en Stoom 2 3 No 1 Kreuz Polka My Queen Der Trompettor von SSckingen met HoUandsohea tek l 4 In die Feme II 5 De Brnziliaanschen iDe Braziliaanachen w idt Alleen no tnet UollaudecheD üuitsthen oh Frauscheii teket Is dit na geen buitengewoon koopje verkocht voor ƒ 1 50 enz eadeau een Doch dit i niet alles hy die dit Pakket beatelt ontvangt er praohtigen SCUEVBKALENDEH met pi m 200 illostratie s Talm niet maar zend spoedig poatwisêel aan den Boekhaudelaar W U HEUL Hamburgerstraat UtrecÜ 4HËRSFI 0RTSGHE MMM STOOH BRÜOD m BHUITFABBIËK I Stoom Automatisclie Wals0 i Meelfa briek AMERSFOORT Aangetien Hut ons gablekea ia dat het Prima Wittebrood foor da panvormen j 1 niet boug genoeg van model ia Kolloti wij dit aoort brood Van af Maandag 2 November 1896 aanzienlijk grooter maken en wonlen de prijzon in verband hier medo van af dezon datum Op öVa Ct ft j ot en 11 Ot per Stuk gesteld tegflhjkertyd wordt hot Rlngbrood alS Waterbrood mat Vs ct in ptiJB ver haogd en kost dus das 7 i Ot per atuk terwijl Hingbrood met BUiver onafgeroomde beate melk vermengd op 8 ct per stuk bepaald blijft 1 Wij stellen or prijs op bior door Lo vetklaron dat hoowel wij allt én do soorten oag e build brood per gewicht verkoopen wij hoe hoog do prezen der grondstoffeu ook stijgen de grootte en het gewicht der diverse soorten grootbrood niet verminderen en steeds j I alles vau de best mogelijke en meest geschikte groodstoËfeu blijven vervaardigen Zooals uit ons langdurig advorteeren reeds gebleken is trachten wjj geeua reclame j I te maken door liet verdacht maken der waar onzer coucurrenten maar tvensehea wij I alléén dü aandaoht op de onovertrefbare kwaliteit en de voor de o kwaliteit buitengewoon I goedkoope prijzen te vesligen evenwel achten wg ons verplicht het publiek er op attent I te maken dat het veelal de gewoonte is bij hoogere graan en meolprijzen langzamerhand het brood kleiner van stuk te maken door hot gewicht te vormindoren ea geringer gocdkooper meel te verbruiken hetwelk kleiner en minder blaak bakt en minder goed 1 van smaak is terwijl met de andere grondstotfen dikwüls ook zoo geschied Het behoeft geen beloog dat eeue dergelijke waardevermindering gelijk staat aan eeno 1 I zoer aanzienlijke prijs ver hoogiag terwijl zulk eene handelwijs bovendien zeer cnaange en uadeelig voor de verbruikers i MA7F0LE ZEEP Om hiermede te verven neme men een atakje van de tablet der kleur welke men verlangt lost dit in een weinig kokend water op en roegt daar eene hoeveelheid kokend water aan toe volgens de gebrniksaanwyzing Wollen stoffen en donkure klenren koke men 15 h 20 minuten iu de oplosaing Voor alle andere goederen en lichte kleuren heeft men maar gewoon door te spoelen Goederen aldus behandeld schynen geheel nieuw te 7 yn de kleur gaat er nooit meer uit en geeft niet t geringste af De MAYPOIéMZEMP is in 15 kleuren alom verkrygbaar tegen den pryti van 25 ets per tablet wart 35 cts Verkrijgbaar bU alle Urogisteo Coiffeurs en Galanteriewinkels BINNENLAND GOODA 3 Noïembe 1896 Dr Peel te Montfoort heert ala arts zyu lilveren jobilé gevierd Ëeo 20 tal zangers brachten hem een aubade en namens de ingezeteneo werd den algemeen geachteo geneesheer Mu koBtbaar eikenhouten salon ameablemeat ungeboden Naar het Dagblad r Z B uit goede bron verneemt ia de kapitein W T A De Meeiter van het regiment greuftdters en jagers thans definitief bestemd om op te treden als majoor oommaudant van de landmacht in Weit IadiS De rechtbank te s Gravenhage veroordeelde gisteren den geneesheer dr J M C £ Ie R die de vorige week terechtstond wegens het zenden van briefkaarten met beteedigenden inhoud aan den gap kapitein van het O I leger J v V wegens eenvoudige beleediging tot eene geldboete vaa f 50 of één maand hechtenis Ëen heer wonende te Wageuingen heeft aan de politie te Amsterdam kennis gegeven dat hy Vrijdag vandaar per post had verzonden eau ongefraukeerden brief inhoadende f 50 aan bankpapier aan het adres vau z n zooD welke brief niet is terecht gekomen Men meldt ons nit Amaterdatn Ëen paar honderd timmerlieden waarby zich spoedig veel nieuwsgierigen voegden bielden gisterenavond om en bg het groote coniectiemagazyn van de firma Holleokarapen Co ia de VIJEelfitraat eene demonalratie De timmerlieden onder wie werkloosheid weder schyot in te treden wilden protetteeren tegao da door den aannemer van het werk den heer Boos gepleegde overtreding van het reglement waarin voor de wintermaanden 10 nrea daags werken wordt Toorgetchreven herhaalde pogingen vsn de werklieden om den baai te spreken teneinde hem het ongehoorde zyner handelingen onder het oog te brengen bleven vruchteloos Ken brigadier met eeoige agenten witt het met zacbteu aandraag daarheen te leiden dat het voor dezen avond by demonstreeren bleef doch de timmerlieden verzekerden dat zg terng zonden konen om de wet ta doen nakomen N R at FEVILLETOX Nianand heeft ar ooit beproefd zioh te verwtten tegen bom dia het gebied veroverd beeft en er zija vaandel laat wapperen osmelyk het groene woud dat ia de dalen heerscht en op de hoogten dat welluatig de weilanden omarmt en driest tegen de akkere indringt dat overal zijne posten heeft staan waar ay slechts eene plaats vinden kannen om zich vast te klampen Niemand stoort dieo veroveraar want vao gebrek aan hout weet men hier nog niets en rivieren en straatwegen langs welken de boomstammen vervoerd zouden kunnen worden zyn nergens te vinden Het is een arm en verwaarloosd ja bijaa vergeten laad de lezer moet daarbij echter niet vergeten dat wij het niflt in de tweede helft maar in het begin dezer eeuw bezoeken eo menigeen van dageneD die het onderUng met elkander gedeeld hebben beeft het stukje land niet eena op zyne kaart opgemerkt of er ooit aan gedacht behalve wanneer hy de geringe picht aai sgne boeren ohenken moet omdat een onweersbui of eene wolkbreuk de armoedige oogst he verwoest Ja er bestaan bier streken genoeg welker rechte eigenaar niet eena bekead ia ea waar de eigenaar indien er al naar gevraagd werd over de grenwa ia eindaleoie processen gewikkeld Men meldt uit Leiden van 1 dezer De heer J A vau Dyk directeur van de kweekschool voor onderwyiers eu onderwyzereasen tevens hoofd van de leerschool verbonden aan die kweekschool herdacht heden den dag waarop hïj 50 jaren geleden by het lager onderwijs werkzaam werd gesteld Hoezeer de heer Van Dyk den wensch had te kennen gegeven dezen dag onopgemerkt te zien voorbygaan mocht fay zich niettemin in tairyke bewyzen van belaDgatelling en sympathie verheugen o a gaven een overgroot aantal bloomstukkeu den jubilaris toegezonden getuigenis van de achting hem algemeen toegedragen Falb voorspelt voor November betrekkelijk weinig neeraUg met uitzondering der eerste en der laatste dagen van de maand Alleen in da tweede helft der maand is veel koude te wachten Voor deze week weinig koode eo vooral in bet begin der week veel regen In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft men ingebroken io het kantoor van den beer V aan de Ezelveldtaan te Delft Men heeft zich den toegang verschaft door een raam met geweld te openen en vervolgens een blind dat op katrollen loopt te verwyderen In het kantoor heefi men at de leatenaara opengebroken doch geen geld vindende de papieï eu vrywel onaangeroerd laten liggen Ook het slot der brandkast heeft men vrnchtelooa getracht te lorceeren daar een stuk van een vyl en twee stukken van een achroeveudraaier ia het ilot zyn asngetroffen Het voorstel van Qedep Staten van ZoidHotlaod om wijziging te brengen in het reglement ter bevordering van de paardenfokkerij io die provincie beoogt te voorkomen dat het reglemeot worde ontdoken door een afgekeurdeu hengst achtereenvolgens aan verschillende mer riehondera met recht van wederinkoop te verkoopen Een andere wyziging strekt om aan Qedep Staten bevoegdheid te geven de plaats waar eene buitengewone keuring zal worden gebonden aan te wijzen en di niet ateeda te Rottardam te doen houden Gisterenmiddag 4 uur geraakte de 45jafige schilder J D A Melder wonende aan de Nieuwehaveu te Schiedam in de sloot langs den Roiterdamschen dyk onder die gemeente ter hoogte van den wissel der tram De 14en lljarige W en A HegKelman die hem er toude kunnen worden De familit D die hior haren oorsprong badden hebben ztcli sednrt jaren in het lager land gevestigd meestal oy groeten ofstand en waar men nog een oud en grya hoerongoed aantreft is bet sedert lang een bouwval of dient bet een rentmeester of pachter tot eene alles behalve aangename woning Be vrijheeren vod Hagenbach op Hagnn wanen nog het dichtst b dat is op vijftien tot twintig uren afstanda van de kern van bet woudgebergto ea het geheolo westelijke deel daarvan ia hun eigendom Zij handelen echter niot anders dan andere familiéa ea sedert den tgd van den ouden Jozef Eugeuiua die in het midden der vorige eeuw hier tan tgd tot tijd groote jachtpartijen hivjd heeft niemand ooit een barer leden op hun domein gezien Wanneer men uit het zuidea over de heuvels die diep in het land indringen in het eigenlijke bosch gebergte komt kan men als men het gelukkig treft en zioh niet door wijs overleg en berekening maar door louter toeval of veeleer door de zucht tot doel loos zwerven laat leiden eindelijk eene hoogte afdalen en het bosch achter zich latende op een oud huis stuiten dat dood eenzaam in het midden van het kleine dst lag Er was eeu dorp hy of liever een gehucht dat bestond uit het gryze massiete tterkante gebouw aan welka hoeken zich boven het hooge spits toeloopende dak kleine torentjes uitstaken en bebalto dat hoofdgebouw stond er nog een laag met atroo gedekt g houw naast het grootere Hier eene heg daar een stuk muur elders eene tervallen heining of hekwerk begrensden van voren en op aijde eene vry groote plaats of erf zooals de boer voor zyn ee en s n akkergereedsohap tt andere laken by in badden zien vallen begaven zich er heen en faaalden hem op den wal waarna hü met de joiat aankomende tram naar Schiedam werd verfoerd waar de te hulp geroepen dr Eudtz den dood constateerde Diep gezonkeuen Ooder degenen die zich j l Zaterdag tot de politie te Utrecht wendden om ats landlooper te worden opnenomen bevond zich ook een man die reeda 20 mHal naar een Rykswerkiorichting werd opgezonden en een ex notaris De laat ite was tot voor enkele jaren notaris in eeu aanzienlyke gemeente doch was toen genoodzaakt z jn ontslag te vra eD waaraa hg stieds dieper zonk ten slotte door zyne familie aan zyo lot werd overgelaten en nu geen raad meer wetende opzendiug naar eene Rijkawerkinrichtiog kwam aau vragen Zekere beer B nit Rotterdam die te Bruasel WRS raakte daar io een herberg in kenuia met eeu damei en een heer die toeu hg geheel beschonken was aanboden hem naar zyn hotel te brengeo Onderweg bevryddea ze hem van ilen inbond zyner zakken welke werd oiergegeveo aan eeu derde persoon die er mee tan doorging De manoeuvre werd opgemerkt door uan voorbgganger dia de poiitie waarschuwde 1 Drietal werd in bewaring genomen en toen de Rotterdammer uit zijn roes ontwaakte kon by conitsteeren dat by ruim 100 golden kwgt was Er heerscht weer gisting in de diaraaotiodustrie te Amsterdam Iu 1894 zyn ten gevolge der groote staking de looneu verhoogd met ongeveer 20 pCt Later hebben de eigenwerkmakers goedgekeurd dat de volle week werk vau 12 nren verlaagd werd tot U ureo ofschoon dit niet gecontracteerd werd Maar nu hebben de fabriekseigenaars opeeus verklaard dat voortaan niet lunger dan 60 oren zou gewerkt worden De eigenwerkmakera meenen daaitegen te moeten opkomen aangezien velen hnoner de werklieden aannamen voor 72 oren eu zy die de groot ste huurders der fabriekseigenareu zgu achten t nu vnn de fabriekaeigeaaren onverantwüordelgk de eigeuwerkraakera sr onder te willen werken De voorzitter der Vereeniging van fabriakeigenaren c de beer Botteoheim verklaarde nu in eene giiter gehouden vergaderiog dat de Novemberatakiog van 1895 ten einde kwam onder voorwaarde dat op de fabrieken zou zyn bedrijf beliooiriid ia de nabyiicid van zyn huis gebruikt daarnaast had men een vrij grooten luin met groontebedden bossenstruiken en eenige vruchtboomen die hier trouwens niet goed schenen io gedijon Rechts lag men naderbij komende eeu paar kleine akkers wior bebouwing waarsohynlijk moeite genoeg kostte en van achteren eindelijk strekte zioh het bosoh weder over vlakten en hoogten uit zonder dat er eene opening veel minder een einde van te zieu wns Zelfs de kleine opene plek waarop wy itann liet het uitzicht niet van alle knoten geheel vry Overal reaan er nog enkele stammen of gebeüle groepen uit den grond op en om het oude huis heen stonden eenige krachtige boomen die met hunne takken de muren raakten en met hun ruischend loofde venstors overschaduwden die klein eu onregelmatig verdeeld in dfl muren waren uitgehouwen Hij die met het bestaan van het oude huis bekend was wist ook wel dat het niet altijd eenzaam geweest wat en z jne dagen van schittering en feesten had gekend Ëene voorheen hier wonende rtjke adiUijke familie bad hier een jachtslot bezeten om or de vrootijke jaobtgezetlen te brenf en die in den herfst lich in die wildrijke streek In de jacht verlustigden Daarna was hot slot door eon der latere eigenaars vergroot on bewoond geworden en oindelyk was de inmiddels verarmde stam in deze zyne laatste bdziiting geheel uitgestorven Ue vrijheeren von Hagenbach waren de orfsenamen geworden en wijl Hunne bezittingen lich steeds moer hadden nitgebreid moest bet ook thans nog nnn dio familie behooren of misschien aan een van de jongere kinderen afgeatun i jn gewerkt worden 10 uren daags en 2 uren Bcbafttyd ea op de Joodsche fabrieken die 60 reu om den aiibbath zouden verdeeld worden over 5 dag Op vele fabrieken bleef men echter nog 11 uren werken dns 66 uren en het bestuur tan den A N D I3 drong daarom herhaaldelijk op invoering van den GO urigen werktyd aan Spr had dan ook in een onlangs gehouden vergadering van fabrikanten terklaard dat bij al deed niemand andera het toch den QO urigen werkdag zon invoeren omdat men dit volgens belofte aan den A N D B erpticbt was Hy weea er bovendien op dat de toestand der fabrieken toUtrekt niet rooskleurig mag worden genoemd eo de fabrikanten van den GOuren dag niet veel voordeel trekken Er werd daarna op gewezen dat de maatregel tau 60 uren nooit tussehen fabrikant en eigenwerkmaker contractueel was vaatgeateld Bovendien waa het onverstandig den werktgd te verkorten aangeziea te Antwerpen o a op de fabrieken 63 G6 uren werd gewerkt Op Jeie wyze krggt men io het buitenland den indruk dat men te Amsterdam niets doet dan de werktyden inkorten en ruzie maken waardoor de buitenlanders naar Antwerpen gaan om Amaterdamsche partyen te koopen Vaa zyn kant meende de heer Bottenheim dat het verstandig zou zgo volgens den eiach der meeste werklieden de 60 oren toe te geven daar men anders veer en werkstaking zat krygen Sommige eigenwerkgevera meenden dat men den eiich moest toegeven maar op voorwaarde dat nooit quaestie zon kounen zyn van iuvoereu van een achtnren dag De voorzitter telde voor te protesteeren tegen de handeling der fabriekaeigeaaren en hun tevens te vragen te zorgen dat over vier weken de arbeid tyd weder zal zgu ingevoerd die vóór 1 Noterober 189G geldende was En na lang otsr en weerpraten werd eiudelyk dit voorstel aangenomen By het voorlaatste lid van artikel 2 der Kieswet ia bepaald dat indien gedeelten van een gemeente iu de bij deze wmI gevoegde tabel afzoDderlyk worden geooemd da grens tusachen die gedeelten door de Koningeu Gedeputeerde Htaten gehoord wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft bepaald wordt Ter voorbereiding hiervan zyn thana door den minister van Binneolandscbe Zaken de adviezen van Gedeputeerde Seaten der provinciè u gevraagd Daarvan was evenwel weinig of niets hekend althans buiten do familie wyl er zooals gezegd is in don gansohen omtrok slechts zoldea iemand gevonden ward wien nog het beetaan van het oude huis bekend was veel minder iemand die het ooit gezien had Wijl er volstrekt geene aanleiding bestond om er aan io denken was het geheel iii vergetolboid geraakt en de zonderlinge naam van het huis Stocks word nergens meer gehoord De oude retitmeoslor die er wuonde en eenige oven bejaarde dienstboden voorzagan in hunne meesto behoeften uit den uin eu de akkers die bjj hot huis lagen on op zeer groote uitzonderingen na konden er jaren voorbygaan zonder dat men iemand van hen te zien kreeg terwijl bet nog zeldzamer wat dat iemand hen in hun oud nest opzocht waar zooals men het noemt niets te halen was en bezoek van vreemden ongaarne ontvangen j zonder veol omslag afgewlzen werd Zoo lag dan hot huis in zyne eenzaamheid en het omliggende bosoh werd al hooger en dichter de straatweg dia voorheen hot bosch op korten afstand van het huis doorsneden had kromp moer on moer in en de vootpodon waren geheel vergroeid Het huis werd hoe tangor zoo gryser en de menschen die het bewooodea werden al oader en ouder en ntle vrougde scheen er uitgestorven Want in de stilte en afzondering van buis en omgeving hadden de bewoners sedert lang alle vroolykheid vaarwel gezegd zelfs de zon scheen ernstig neder op de majeatueuzo donkere dennen en do eeuwen heugende eiken die te teel schaduw gaven om veel frisoh en jougdig groen onder ich te laten opgroeien ilfordt v m t0d