Goudsche Courant, woensdag 4 november 1896

Engeland heeft men atidare begrippen ttire eer in tegenstelling met de dan bv in Duitschlaod gjspenaio on eerde luitenant kol o nel Henri Edeu IS te Warwick gevangen genomen ocjidat bg iemand heeft uitgedaagd tot ondfr bedreiging dat hg hem iu weigering zon afranselen Il eier bood aan de rechtmatigheid van te bewgzen maar de rechter bem t en borgstelling op vrge voeateu en hjj werd naar de gevangenis voor dien oitd ingibrief kan hij worden met gevangenis van 6 maanden Het nkonoment ter nagedachtenis van Prins Willem George Erederik van Oranje Nassau dat enkele maanden geleden uit de kerk der Heremitknen te Padna naar Delft is overgebracht I ia thans geplaatst In de nienwe kerk aldaar In het koor dier kerk achter het praalgraf van Prins Willem I is in den muur nabg de consjatoriekamer het fraaie door Conova in Carriscl marmer gehouwen monument geplaatst Het is j p mansboogte van deo beganen grond naar bet ons voorkwam wel eenigazina te hoog kangebracht en wg gelooven dat het beter loldaan zou hebben indien het ietwat lager was ïngemetaeld Schoon is de droeve aitdrukking op het gelaat fder weunende vrouw die in gebogen houdio met het hoofd geleund op de hand van d o rechterarm welke op de knie mst en aanl wier voeten de wapenrusting van den Prins ia gelegd Zij atelt bet Vaderland in rouw ioor treurende over zgn teleorgeatelde veiwachting Da ooievaar die zich med aan haar ipetcn bevindt is het zinnebeeld der kinderliefde Om die reden was deze vogel dan oof heilig hg de ouden Het monument is boog 2 40 en breed 1 37 meter Ter Inkerzgde van het monament is de ge denkstepn geplaatst waarop in vergulde letters de naajm alsmede de geboorte en overigdensdata v t rkDmen Da daarbg heboorende jaartallen ontbrekan echter Alleen vindt men daarop bat jaartal 1822 vermeldt vermoedelijk dat vaii aflevering en plaatsing van het kunstwerk In Ifarga maakt men zich ongerust oter bet gestadig wassen van de Seine De waterstand lis zoo hoog dat de scheepvaart reeds tang n pest gestaakt worden omdat de schepen niet 4eer onder de bruggen door kannen Alle nJaatregelen zgn genomen om ongelukken te vot rkoroen Donderdag regende bat zoo bard alsof da voorspelling moest bewaarheid wordei dat Pargs Zondag op verscheidene punten zon onderloopeo Donllerdag is te Londen een dienstmeisje in eeti omnibus plotseling overleden In bet gastbuts bracht de Igkeobouwing uit en getnigeuBsen van de familie bevestigden het dat het meisje gestorven was ten gevolge daarvan dat sg zich te nauw inreeg Niet alleen droeg zy ovejrdag een korset dat haar elke beweging betem i i6rde maar s nachts sliep zg in een gzerenl toestel dat haar het middel samensnoerdj Bg opening van het Igk bleek dan oojt de lever geheel verwrongen en in de borststreek en onder de armen waren gezwellen an bet vormen De coroaer heeft zgn verdict aldus gegeven Langzame zelfmoord nit behaagzucht t He UUtreohtsch Dagblad de verdeeling van de behartiging dër landbonwbelaugen over verschillende ministerieele departementen in herinnering brengende is van osesning dat eene dtrgelgke versnippering niet gehandhaafd blijvou kan c mdat een zaak waar verschillende personen elk voor een deel voor te zorgen hebben slecht verzorgd wordt om de landbouw aan goede Ivertorging dringend behoefte heeft Het blad Wil dus een centraal orgaan waaraan die zorg wordt opgedragen lifit hoofd der Ifludbouwaongelegenbeden kan GOUDA Winterdlenst 189é AaogevangeD 1 October lH d van Greenwich OOUDi ROTTlEBAM 11 81 ll U 18 18 18 88 1 89 3 50 8 57 1 4 5 5 19 5 51 6 14 7 17 7 88 8 85 6 48 8 51 9 57 10 40 1 1 Directe Spoorwegverbindingen met 9 10 9 86 10 17 7 86 6 80 K K 5 40 9 30 9 40 9 55 10 87 6 51 7 86 8 10 14 7 10 7 46 8 18 111 0 B DA DÏN H i8 Gouda ZsTenhuÏMn MoerVapBUe Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hafie B 7 80 8 86 9 8B 10 1811 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 46 5 ÏS 6 54 6 11 7 80 7 49 8 88 8 64 9 S4 10 8811 2M 7 48 8 47 11 30 18 40 4 57 8 01 10 06 2 2 7 58 8 56 11 41 18 61 5 08 f 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 86 10 87 H 8 18 9 1110 7 10 48 18 lUt 1 46 1 10 8 18 4 171 85 6 68 6 88 6 89 7 50 8 81 8 9 8810 88 U 6 11 46 DEN HAAO g sODA É 6 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8518 911 86 8 44 8 40 4 10 4 38 5 88 6 187 18 7 68 9 88 9 66 6 68 10 17 1 41A 4 8 6 18 9 84 6 6 10 88 1 6f 4 63 80 1 48 6 17 10 48 8 0 6 04 6 89 9 69 i 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 5418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 885 16 6 68 6 607 488 8810 1010 98 B T E I C H T G B D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 3 58 4 46 6 1410 38 11 65 11 14 4 16 6 8410 46 4 84 10 69 11 1018 11 3 46 4 87 5 17 B O l D A U T E I C H T Uand 5 80 6 37 7 13 7 56 8 81 9 88 9 69 10 19 10 57 18 56 8 80 Oudtv 6 46 6 54 11 14 8 37 Woerdei 6 68 7 8 8 18 f 11 28 2 46 Vtroolt 6 13 j 7 43 8 98 i 9 54 10 6111 46 1 27 3 08 I Kaar imtlerdam f Stopt Woensdag GOUD A A MSTEBBAM aoBda 6 37 8 81 9 58 10 57 18 10 4 11 5 AantoHaa C gt 8 14 9 17 10 56 l i 1 18 6 16 Btept to Nootdoip LeidtcliSDdam m Blejurjjk EraiivtK b Heluidorji AH8TIKDA U S O U B A Itetdam Cl Si 7 15 8 16 9 10 48 8 84 da 7 81 8J9 9 14 19 10 11 11 18 18 t 4l LMt ta Qoida Btialgan lii nuir nwmt m aiat op 6 6 18 7 46 9 45 49 1 46 M n l Men sob rijft ftan de N R Gt c De onlangs gemelde apookhistorie U Maaadam is gebltkeo oieti met spoken gemeen te habben wat vekn zal hebben telenrge tetd Niet alleen tocb maaVte het Spookhuis c de nieuwsgierigheid der dorpsbewonera gannde maar ook de belangatelling van een drietal spiritieteD de heeren S nit Amsterdata was opgewekt Op een door dezen gehoadea séance op de plaats des afachriks heeft echter geeu enkele booze of goede geest zich aangemeld Voor een tweede véance waarbij ook damea Konden aaiisteereo waa later geen gelegenheid mdat het geral te spoedig ia gebracht bionsn de grenzen van het bevattingaTermogen der Maasdammers Jan en alleman was er nl reeds geweest om te trachten eenige helderheid in het geval te brengen doch steeds te vergeefs de ichadawfto bleven zich ateeda op de mnren vertooneo Na was het een kip die zich op den wand afteekende dan de kop van een ander dier en vinger etc Opmerkeiyk was bet echter dat de spoken ook hier te veel licht schawden Bg bet licht eener lamp lieten zy hnn spel Maar zoo gauw had dit plaats gvmaakt voor bet schijnsel van een lantaarn of de vertooning begon Een scherpziinig dorpebewoner heeft de zaak nu tot een oplossing gebraebt Hy heeft aangetoond dat de schaduwen zyn tewceggebracht door maggen vliegen spinnen enz die zieh in de lantaarn bevonden Wanrachijniyk heeft deze vergrootglazen gehad en de re t zal wel aangevuld zyn door de overprikkelde fantasie der aanwexigen Daaronder bevonden sieb echter wetenschappetyk ontwikkelde menacben en niet alteen eenvoudige landlieden De tooverg heeft dm ook voor de eeraten bare bekoring niet verloren Te Leiden is eergister in den ouderdom van 64 jaren overleden de beer Rinse Koopmans van Boekeren sedert 1862 predikant bg de Nederl Herv Gemeente aldaar De naam van v Boekeren is in den lande too bekend dat velen met leedwezen het bericht van zgn overlijden zullen lezen E Koopmans Tan Boekeren zoon van den boekhnndelaaruitgever W van Boekeren werd den 17den Januari 1832 te Groningen geboren Daar genoot by het lager onderwgs De Latynsche school bezocht hg eenige jaren onder Schneider en Peerlkamp om de studie der classieke talen Toort te zetten aan t instituut van Kioabergen te Elburg Van daar werd hg stadent te Groningen Na volbrachte studie in 55 propo nent geworden begon zyn loopbaan als predikant in 1856 te Giethoorn ging in 59 naar Eslde vertrok in 60 naar Harliogsn en kwam in 62 te Leiden waar hg tot zgn dood toe werkzaam geweest is Bet ia moeilgk in weinige woorden weer te geven wat Van Boekeren voor veten geweest is Ër is een tijd geweest dat hg overal bgnn in steden en dorpen waar maar Nntsdepartementen waren de lezer waa Veel van wat by tan beste gaf is later in druk veracbenen Niet minder bekend is zgu naam op kerkeIgk gebied in uienigen kinderkring Was hg in Leiden de leider van de kinderkerk ook daar buiten in menige godsdienstoefening voor jongeren van jaren waa hg de gewenscbte spreker Kn ran menige nuttige instelling was hg een goed lid Een ernstige ziekte die reeds sedert eenige maanden hem bedreigde heeft bem thans weggenomen Een verlies voor de zgnen maareen verlies ook voor velen bniten dezen In het November nummer van De Gids dat niet minder dan vgftien artikelen telt groot en klein wordt aangekondigd dat in December een begin zal worden gemaakt met de opneming van een artikel over mr F A van Hall Mededeelingen en Herinneringen door mr J ï Gloichman Die herinneringen van de Tweede Kamer over den merkwaardigen ondminifltcr vun Bnanciën zatlen zeker zeer de aandacht trekken 8 40 8 47 8 S4 9 1 B IC 7 16 7 88 7 8 7 48 7 S6 8 38 Oiiud Mooidmht Nieuwerïerli 0 p Ue Botterdim 4 65 i l4 5 81 6 87 6 17 5 68 6 8 6 11 6 19 6 86 Botteidui Gipelle Xiiuwaikeik HoordnoU 8oud In van mil burgeriyi Een Horace een dn l gevel De o zgue gtieven weigerde ten U gebracht AUeei gestraft tot 3 Gisteren mocht dr H G Hagen öndste predikant hg de Herv gemeente te Leiden zgn 40 jarige evangeliebediening herdenken Ëene commiMte bood ham namens vele leden der Ned Herv Kerk een souvenir aan m den vorm an een pianino met een album met + 400 namen Bovendien ontving dr Hagen nog zeer vele andere blgkeo van waardeering en hoogachting Een der oudste zoo niet de ondate Nedertandicbe componist Joseph Karel Boers ia gisteren op 83 jarigen leeftgd overleden jahr Boers heeft het laatste deel vin zgn teven te Delft doorgebracht na eerst elders mst zgu kunst zgn brood verdiend te hebben In 1812 te Ngmegen geboren begon Boers reeds vroeg zgn muzikale studiën omstreeks 1837 begaf bg zich naar Pargs en werd daar eerste violist io het Theater Valentin kort daarop vestigde hg zich te Mets doch reeda oa enkele jaren keerde hg naar zyn geboortestad terug en waa vele jaren de ziet van het muzikale leven In 1853 verkreeg hg den post van orkestdirecteur van Tandem fil surculus arbor te Delft kort daarop die van leider der zangvereenigiog en der scbutterg en in al die bevordering der toonkunst te Delft zoowel aU elders Van tal van muziekfeesten te Delft te Arnhem te Nijmegen was hg de leider en kg deed zich waardeeren als een bezield en bezielend dirigent Boers is een zeer vrnchtbaar componist geweest hg iohreef ajraphonieëo cantates ouvertures koren oratoria o a Rndboutt liederen enz Steebts weinige composities van zgn hand hebben bet licht gezien het meeste licht nog in portefeuille Behalve als componist beeft Boers zich doen kennen als antenr wg herinneren slechts aan zgu lexicon aan zgn artikelen in de Üaeoilia enz In de laatste jaren leefde Boers zeer t nggetrokkeni de toeneming van den invloed der nieuwere richting in de toonkunst moet daaraan niet vreemd geweest zgn Een uitvoering van de R K zangvereenigiog Gemengd Koort te Delft welke plaata bad ten bate ven de Viucentius vereeniging heeft een batig saldo van f 80 96 opgeleverd Donderdagavond en in den vroegen morgenvan Vrgdag jl werd bet graafachap Tenaas Looisiana door een geweldige tornado geteisterd Tal van gebouwen werden door deowervelstorm vernield Voor zoover tot bedenbekeud is zgn zes raenschen allen negere doorden atorm omgekomen Het nieuwe gebied vanOklahame werd eveneens door den storm zoobt met het gevolg dat zeven menschenb tleven verloren en enorme vsrwoestiogen werdenaangericht De stad Sevilla in Spanje is Woensdag der vorige week door een ontzettenden wervelstorm geteisterd Doordien de telegrafische gemeenschap door deo cycloon onmiddellgk verbroken werd bereikte eerst Zaterdag j l de berichten omtrent de veroorzaakte schade enz de hoofdstad Madrid De storm woedde met buitengewone heftigheid Sedert menachenbeugeuis bad men dergelgk noodweer nog niet bggewoond De regen viel bg stroomen een groot aantal schoorsteenan werd van de daken gerukt groote en zware hoornen werden ontworteld en velehnizsn in puinhoopen veranderd Het verkeer door rgtuigen en trams leverde groote gevaren op en alle spoorwegdiensten moesten worden gestaakt Verscheidenen werden gewond en onder de inwoners der geteisterde stad heeraohte tydens bet geweldige natourveracbgnsel een ware paniek Het Engelscbe ministerie van Baitenlandecbe Zaken bevestigt het bericht dat kapitein Marrot op de jacht bg Aidien Klein Azië door turksche roovera gevangen genomen Zg eiachen £ 15 000 losgeld De engelsohe Regearing wil £ 10 000 geven om ze van de tursche Regeering terug te eiachen 4 6 4 57 5 4 6 11 6 80 11 81 11 28 11 86 11 48 11 51 11 1 18 18 18 86 1 89 19 46 6 89 6 10 6 88 88 18 38 18 66 1 59 4 8 4 15 9 51 8 55 9 81 10 89 10 86 10 48 10 41 18 08 18 47 UOTTIRDA M 8 O b D 10 19 11 50 18 87 140 1 44 1 50 8 44 4 18 4 401 64 4 60 8 01 4 67 8 08 5 04 9 60 10 11 JtrooU 4 88 7 50 9 9 88 Woerden 6 58 8 11 Oudaialor 8 19 Goadl 8 38 9 34 10 10 8 17 4 41 8 57 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 5 7 89 9 4 11 07 7 61 8 56 10 17 10 80 11 96 8 14 3 09 4 04 4 83 5 10 en behoort voortdurend inMorftkiogla blgven et de belanghebbenden die dan voortaan znlleu weten waarheen zg zich hebben te wenden Hg behoort een man te sijn die degelgke specialo kennis bezit van het landbouwvak Hg higve op de hoogte van de elsoben der praetgk en kan zgue maatregelen ook die op onderwg ebied volgens ééne leidende gedachte naar de behoeften der praetgk inrichten Dan zal tevens blgkeo dat velerlei gedaan kan worden waar men nu niet toe gekomen is Na daarvan eenige voorbeelden te hebben opgenoemd zegt het Ütr Dngbl f dat zeker de oprichting van een departement van landboiw het meest afdoende zoo zgn en dat het niet onwaarscbynigk ia dat het op den duur daartoe zal moeten komen Waar echter het aandringen thans op de opriehting van eeo zelfstandig departement een belemmering zou kunnen sgn voor het tot atand komen der zaak kan men voorloopig eene afaooderlgke afdeeliog oprichten die nit den aard der zaak bg het departement zon behooreo dat dan beeten moei departement van waterstaat handel landbouw en nyverheid Het acheppan vnn zulk eene afzooderlgke afdeeliog zon een voorbereidende stap zg die zoo eeo ministerie noodig blgkii de instelling daarvan sooveel te gemakkelgker maakt Mr D Bosch te Wioschotea heeft bet initiatief genomen voor de oprichting eener nieuwe party staande tusschen de liberale en de sociaaldemooratische arbeid era partg Aan de radicale en democratische kïesrereenigingen te Winschoten Bellingwolde Beerta Drieboi Fiosterwold Midwolda Soheemda Westerlee en Zuidbroek is het volgende program van actie verzonden met uitooodiging em het zoo spoedig mogelgk te behandelen opdat in t laatst van November eeo algemeeme vergadering kan worden gebonden Invoering van een stelsel van verplichteverzekering tegen de nadeelen waaraan dearbeid bloot staat ten gevolge van ongevallen ziekte invaliditeit en onderdom en dit althansvoor invaliditeit en ouderdom ten deele opkosten van den Slaat Kegeling van het arbeidscontract totbetere verzekering van de wederzgdscbe rechtenen verplicbtiogaii voorkomen van overmatigsnof onvoldoend betaalden loonarbeid en verse kering van een wekelgkacben rustdag zooveelmogelgk den Zondag Dadelgke voldoening der overheid aande sub 2 gestelde eiachen Vastatelling van bepalingen tot ingrgpende verbetering van woningatoastanden Uitbreiding van bet onteigeningsrecht Herziening der armenwet tot verzekeringder samenwerking van alle armbesturen en toterkenning van den plicht der overheid zoowelom nood te lenigen ala om voort woekeringvan het panperiame te keercn Invoering van leerplicht ook voor vooit gezet of herbalingS Onderwga Persoonigke vervulling vaa den dienstplieht opheffing van de achottergeu en beperkiog der uitgaven voor leger en vloot tothet onvermgdelgke Ei 9 Verbetering van den reohtstoeitand der vfbuw zoo wat haar persoon als wat baar vermogen betreft en in bet bgzonder tot het waarborgen van het recht der gehuwde vrouw op de opbrengst van haar arbeid behartiging van het lot van verwaarloosde kinderen waar noodig onder opheflSng of beperking fM de ondeilgke macht 10 Scheiding van Kerk en Staat Op bet plein voor den schouwburg te Lnik had dezer dagen een ongewoon voorval plaats Een telephoondraad die gebroken was was OTer dnn tuchtkabel van den tram gevallen en slingerde om de rokken van drie meisjes die daaronder stonden Dezen vielen onder heftige trekkingen op deo g ond 7 68 8 36 8 48 8 51 9 57 10 40 1 1 7 6 10 4 8 6 10 11 8 18 10 18 8 88 8 58 9 3 9 10 10 87 10 59 U IO 8 6 7 85 10 4 9 87 9 47 9 64 10 61 10 07 5 87 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 6 47 7 45 8 85 7 56 8 09 7 10 84 iMi 10 64 I 9 86 8 88 8 41 9 49 11 10 i 6l i t Weldra verzamelde zich om haar een groote menigte doch niemand had den moed de on gttakliign dia nog altgd tan prooi mran ua de irerkiDgeB Tun dan electriichen atroom ta barrydeo Zg bloTen een mionnt of tien liggen Bciiokken totdat ean dToout mat den loet den drud arwijderde De meisjes acbgnan geen ernstig letael la bebban bekomen Id bet reuort Tan de 2e afdeeliog der iiia belaslidgen te Rotterdam is een unnng gemaakt met bet nitreiken vanomsteeks 7000 dwaogbaTelen aan inwoners die io het betalen fan de Teraeholdigde belasting nalatig lö Naar man aan de Haar1 Ct c meedeelt aal op het gedeelte Tan het Toormalige landgoed Endegae t dat gelegen ia aan den straatweg Tan Leiden naar Oegstgeest een TÜIapark Terrijian De terreinen zijn aangekocht en zqllen ge8xploileerd worden door den beer C J Tan der Meer bloeubollenhandelaar te Noordw k De officieren Tan de landmacht en bet Indische leger dis den cnrsus Tan de hoogere krjjgaaohool tn len Tolgen z n aan deze mriahting aangekomen Buttenlandsch Over lcht Nog steeds daren de besprekingen voort over de vraag wie cao het hoofd dar liberale partg zal optreden in Engeland Thans beeft ook de oad minister van oorlog in bet kabinetKossbery sir Henry Campbelt Baonerman zgn meening daarover gezegd en zgn oordeel verdient eenige belangstelling omdst het CampbellBannerman was die voor eenige jaren in Harconrts plaats tot leider der liberale parig in bet Lagerhuis was aangewezen doch die dit ambt niet wilde aanvaarden nit bescheidenheid en nit erkenning van Harcourts groote verdiensten Ook thans erkent sir Henry die verdiensten Bg wees er op dat toea Gladstone in 1874 plotseling terugirad de liberale partg in het Lagerhuis lord Hartington ala zgn opvolger in de partgleiding aanwees Hetzelfde heeft thaaa plaats gehad Sir Williuro Harooart is de aangewezen partgleider en zoolang bg dit ii behoeft geen opvolger voor lord Bosebery te worden aangewezen Die opvolger is er de plaats is uitmuntend aangevuld op de meest en schittereode wgze zooals de laatste Farlementszitting getoond heelt Ook air Henry besprak de bonding door de Earopeesche mogendheden tegenover Engeland aangenomen en meende dat die vooral het gevolg was van het gebrek aan oprechtheid en ridderlgkheid door Engeland getoond bij erBcbillende gelegenheden vooral bg het aanknopen van Suez kanaal aandeelen bg het wgzigen van het tractaat vaa Santo Stafano en bg het sluiten der Cyprus eouventie Wil Engeland werkelgk bet Èuropeesch concert in stand bonden dan moet het zgo onzelfzuchtigheid met doorslaande bewgzen toonen Nog altgd de onthullingen van Bismarck De Nftne Frele Presse te Weenen versobgnende die onlangs eveneens wist mede te deelen dat de onthullingen van Bismarck in den grond der zaak de waarheid bevatten en niets dan de waarheid verzekert dat de oudrgkskanselier want trots alle tegenspraak hoodt men hem toch voor den outhutler waarschgnigk alleen gehandeld zal hebben zooals hg heeft gedaan uit vrees dat Duitschlaod een toenadering tot Engeland zou zoeken Eb bovendien om de Franschen onder bet oog te brengen dat hnn vriendschap met Rusland niet een gevolg is van de ingenomenheid der Rusten met hnn revanche idée doch louter van de lonten welke door Dnitscbland ago begaan sedert Bismarck niet meer aan het bewind is Zonderlinger nog is de bewering van de te Qenua verscbgneede Secolo een blad dat wer intieme betrekkingen met Crispi moet onderhouden De onthullingen van Bismarck komen zegt dit blad indirect van keiaer Wilhelm die de Franschen heeft willen toonen dat zg thans de vriendschap genieten welke do DuiUcbers in 1890 hebben versmaad Enkele Engelsche bladen zooals bgv de Times gaaoftechter meer mede mst delezing nn de iPressec dan van de Secoloc Het Cityblad ziet ook in de onthullingen een uitval tegen Engeland en dient daarom Bismarck op heftige wgze van antwoord De Standards geat ven hetzelfde denkbeeld nit en hfwpt voor de eer en den binnenlandBOhen vrede van Duitsohland dat men in het vervolg Bismarck stilletjes ui laten spreken sooder een poging te doen om hem te weerleggen Want Dnitscbland heeft wei iets betere te doen dan haar eigen vuile waach in het openbaar te wassehen Niemand twgfslt asn de eerlgkheid en de OD voor waardel gke oprechtheid van den keizer en zgn tegenwoordige ministers en de Engelsche regaering die niets liever wenscht dan vriendscbkppelgke betrekkingen te onderhouden met het Dnitsche rgk en het Duitsche volk zoo er zich oprecht in verheugen wanneer zg deonderstenning van Dnitscbland zou kannen verkrggen Toor het bestaan van het Tnrkiohe rijk D libmUe partg in Hongarge heeft bg de verkiezingen een verpletterende meerderheid behaald Het K tal mandaten ia grooter dan ooit te voren Io de Oostenrgksobe regeeringskriogen ie men mat dat resultaat tec hoogste ingenomen omdat de Ansgieich er nu zeker door zal komen en ds Rijksdag in Pest in een verhooging der Quote zal toestemmen Zelfs de Volkspartg de groote onbekende waarvoor men zoo bang was beeft het slechts tot 21 stemmen knnnen brengen terwgl de liberalen nu reeds 266 zetels bezitten tegen de oppositie 119 Dus wel een verbazende meerderheid maar de tegenatandars zeggen dat dit natnurtgk is omdat de kieswet de kooeiergen zeer bevordert 2oo wordt verhaald dat de minister van justitie Eirdelyi om graaf Apponyi in Jassbereny te verslaan wat bem echter niet gelukt is elke stem voor 300 Ü gekocht heeft en dat de regeering de ontelbare maaltgden en tractaties die nu eenmaal hg Hoogearsche verkiezingen in zwang zijn betaald heeft Zaer zelden worden er kiezersvergaderingen gehouden maar des te talrijker zijn de slenipp rigen De plaats waar geatreu d wordt moet gewoonlgk door soldaten bezet worden om moord en doodslag te voorkomen Dat is met de die traotaties van waar e raenschen opgewonden naar de stemhiiB gaan iet te verwenderen De Pester Lloyd spreekt over die banketten met een openhartigheid die toont dal da metbode om de kiezers op die wgze te iofluenceeren in de zeden de i lands li t en hetzelfde blad verhaalt ODB hoe in Miskolez de rechter door een kogel gedood en zgu schoonzoon door de boeren met knuppeU half dood geslagea ia hoe er in Polbora elf personen zwaar en 27 licht gewond zgo en hoe als men allegeweldeuargeo wil optellen bet getal dooden en gewonden wel tot 100 stg gt Wg kannen Donderdag weten wat het souvereine volk van de Vereenigde Staten besloten heeft Woensdag reeds zullen we het resultaat gedeeltelgk kennen En met zeer groote bezorgdheid zgn mannen vaa zeken eo renteniers vervuld niet alleen in Amerika maar in alle landen van Europa Want de kiezers in de Centrale Staten vanwat nog niet zoo lang geleden the far Weatt heette hebben de beslissing in handen en al hoort men ook dat in NewYork 5 tegen 1 gewed wordt dat Mc Kioley verkozen zal worden zoo herinnert menigeen zich dat de favoriete niet altgd wint en overweegt men dat in de oostelgke staten waar Me Kinley zeker triomfeeren zal het publiek wellicht al te optimistisch is De betooging Zaterdag door de aanhangers van Mc Kinley te New York gebonden moet zeer indrukwekkend zgo geweest Broadway de Kalverstraat van New York waa een en al vlaggen en aan beide zijden der straat stond een dichte menigte geschaard van duizenden en duizenden die de manifestanten met gejuich begroetten Om 10 uren Zaterdagmorgen vertrok de stoet van Worthstreet en Broadway en om halfvgf was nog de laatste manifestant niet voorbg gegaan Het eind van den optocht werd niet vóór elf uur des avonds verwacht Volgens nauwkeurige opgaven zouden er 110 000 man deelnemen aan de Soundmoneyparade waaronder 6000 van de bankiers en makelaarsclnb De City was Vrgdag reeds overdekt met vlaggen en draperieën zooala nog nimmer is gezien Wallstreet Broadatreet Nassauatreei en al de wegen in de nebgheid der effectenbeurs waren luisterrgk gedecoreerd De dag gold feitelgk als een feestdag voor den handel hoewel de beurzen geopend bleven Overigens is er in bet politieke uitzicht eenige verandering De New Yorksche beura ziet de zaak voor Mc Kinley weer zoo helder in als vroeger terwgl sommigen meenen dat Bryan feitelgk zyn nederlaag erkend beeft toen hg Woensdagavond te Chicago zeide dat indien hg niet slaagde het eenvoudig vier jaren meer van opgewondenheid beteekeode Wallstreet dat is dan de beurs gelooft ook dat de stemmen tegen vrge aanmunttng zooirsJe zullen zjin dat de beweging in werkelgkheid zal zgn onderdrukt We moeten afwachten of dit niet wat optimiatiach geoordeeld is Het werk in de Republikeinsehe hoofdkwartieren is nu zoo goed als ten einde Senator Gray een voornaam lid van het comité die naar zgn woonplaats Philadelphia is vertrokken zeide dat bg niets had toe te voegen aan zgn onlangs afgelegde verk aringeo dat Mc Kioley zeker is van 270 stemmen bg de verkiezing Senator Jones Bryan s spreker geeft zelfs toe dat de belangrgke staat Illinois voor Mc Kioley sal wezen Groote sommen werden Vrgdag aan de effectenbeurs in weddingschap aangeboden in de verhouding van 4 en 5 op Me Kinley tegen 1 maar er waren geen nemers voor Bryan Toch heeft deze laatste naar hg aan den correspondent van Daily Chrouiclet verzekerde alle vertrouwen m zgn overwinning en het kan niet anders ot dit vast geloof dat ook uit elk zgner redevoeringen dnidel k spreken bigft werkt tot de steeds groeiende geestdrift in Chicago krachtig mede De demoerntisobe candidaat ia daar in deze dagen het middelpunt Tan ovaties van wier omvang en intensiteit slechts korte zwakke berichten naar Europa men Woensdag maakte bg een uitstapje ÏQ het noorden van Illinoii waar hg groot volksmeuigten toesprak maar Donderdag was hg weer te midden van de opgewondenhelden het gejuich de botsingen en drukke betoogingen in de stad Chicago Hg vertoont nu duidelgk de sporen van de geweldige inspanning die hg maanden lang van zgo geest en lichaam heeft geëiscbt geen wonder Nieuwe Zending Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 73a OOUDA Beurs van Amsterda in 80 OOTOBKlt Vrkrs slotkrs Neoeeuni Cert Med W S S i 89 1 90 dito dito dito S j 98V8 dito duo dito 3 98 l Hoaoia OM Obuai 11831 88 4 101 ITUII Inschrijving 1862 81 6 82 OosTENR Obl in papier 1868 8 8 l 8 i dito n zilrer 1863 6 8 i 84 VoiiTUGAl übt met coupon 3 24 ♦ dito ticket 3 BraLiNO Obl Binnenl 1894 4 63 831 dito Gecon 1880 4 98 liito bn Both 1889 4 97 dito hij llopo 1889 90 4 97 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1684 5 108 BPiWE Perp t schuld 1881 4 55 TOEKEIJ Gepr Conv leen 1890 4 67 Qec leening loiie D 187 Gec Ie nitg serie C 8V ZuiD Ara Bep v obl 1898 B iiof Mbiico Obl Bnil Soh 1890 8 1 90 Venezubla Obl 4onliep 1881 AvSTEBDiM übliastien 1896 8 99 BowEEUJM Sted leen 1894 3 96 NlD N Afr Handolsï ind ii U Atendsli Tub Mij Celtiacaton SlO Dsli Miwttohappij dito 150 Am Hvpothcekb pandbr 4 100 Cult Mij der Vorstenl aaiid 55 s Gr Hypolheekb pindbr 3 100 Nederlandsche bank aaud 195 Ked Handelmaatsob dito 187 N W Si Pao Hyp b pandbr E 661 55 Rott Hypotheekb paudbr Sl j 1007 L lr Hypjtlieokb dilo 3 0 OosTB Na Üosl Hong bank aand 184 KusL Hypotheekbank pandb 4i 120 Ahebika Etiuit hypoth pandb 6 1 Maiw L G Pr L en eert 6 2C KiD Holl lJ 8poor Mü aand 10 Mij tot lïtpl T St Spw aand 1 Ned Ind Spoorwegm aand 1 208 Ned Zuid Afr Spm aand 6 2217 2331 4 dito dito dito 1891 dito 6 lil talie Sooorwl UST SS A EobI 8 50V Zuid tlal Spivmij A H obl 8 5 Polen Warschau Woonen aand 4 164 Hdsl Or Run Spw Mij obl 47 l Baltlscho dito aand S9 69 Fastowa dito aand 5 78 Iwang Dombr dito aand 6 lnoi Knrsk Ch Azow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 Amebikv Cent Pac Sp Mü oM 6 987 CUio t lorth W pr Cv aand dito dito Win St Peter obl 7 128 Denvark Eio Gr Spm eert v a 11 11 Illinois Central obl in goud 4 loot Looisr yBshvillHOort v aand Mexico N Spw Mij Io hyp o 6 1007 Miss Kansas v 4pct prdf aand io 7 s 11 N Yotk Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 114 Oregon Calif lehyp in goud B 72 St Paul Minn k Manil obl 7 10 Vi Un Pac Hoofdliju oblig 6 dito dilo Line Col Io hyp 0 5 27 37 Canada Can South Cert v aand 457 VjN C Kali Nav Io h d c O 12 Amaterd Omnibus Mij aand 19SI Rotterd Tramweg Maats aand 2041 Nbd Stad Amsterdam aand 3 109 Stad Rotterdam aan 3 106 BlLOIB Stad Antwerpen 18 7 Sl i 103 Stad BruBsol 1886 2 103 HONO Tlioisi Begullr GeaelUch 4 115 IIB Oosten Staatsleening 1860 5 120 K K Oo t B Cr 1880 3 166 Spanje Stad Madrid 8 1868 3 N D Ver Bes Hyp Spobl eert 111 Burserlljke Stand GEBOREN 31 Oct Johann Mari ouders C Broikman en J M Zoidv p Francio Susanna onderi C Nieuwteld en E C Anders Cornelis Jan ouders J ran Wingerdin en E van Asoh Andries oudere M J Reparon en S Rozekrans Gertroda Hendrika Maria onders 6 Boaters en O F Ogier Margarolha Maria onders T RomSn en E de Korte 1 Not Johanna Maria ouders J H Wiezer en A Heerkens Bartha Johanna ouder J van der Klejn en M Ott 2 Gerardns oud s G Bronwer en J Vermenlen Eva coders C va den Berg en J M Mathuizen Catbarina ooder8 J Bakema en H Ritzeraa 3 Jacob onders J Breedgk en M Rip OVERLEDEN 30 Oot B J Heerkent 3 w 3 Not A C Kromme 2 j 8 m Advertentièn FEANSCHE STOOMVEEVEBU BN Chemische Wasscherij TAN 11 OPPEr lllElilER 19 Krulahetde Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hotffddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren vau alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Ki adergoederen Speciale inrichting voor het stoom U vaft plncbe mantel veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieawste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriektia zgn de pryzea 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Koninklijke Maeblualefaliri ek DE WWM TAN II IV van Schalk Go geTestigd te a Oravenhage Hepplerttraat 9 en Oi naby de Regentesselaau Hofleveranciers T4N Z M den Koning van België INDIEN GirfoESTü g ebruikt de i iSlr Mlerwege bekroonde W i reWbcrofnidt SBperloij BorstBonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Ot 70 Ct en l Terkrijgbaar l y F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H v N MILD Veerstal B 12Ö te fJou i A BÜUMAN Moordrecht 3 C RATELAND Boshop B T WIJK Oudeaalcr Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandache uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelgke goTolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumorkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland nra WINKEL sC SlOOMVKlWr KU riiiiMisciii wvssririi Agentuur b de Firma Wed BOSMAM te Gouda