Goudsche Courant, woensdag 4 november 1896

35ste Jaargang Donderdag 5 November J896 pjkxdjs No 7113 Verzel erin gr 3iv£aatscli si ppiÖ Ue Directie bericlit dat zij voor GOUDA en OMSTREKEN heeft aang esteld tot haren vertegenwoordig er den Heer W J Fortuijn Droogleever J ll e§tliaveii 904 Gouda bij wien alle inlichting en omtrent Inboedel en Effectenverzekering verzekeringkosteloos verkrijgbaar zijn Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry8 per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Haagsche Assurantie Compagnie voor Brand enz van OO Je s Gravenhage Wegens vertrek van den Heer J KOEMAN in diens plaatstot Agent aangesteld de Heer W J FOETUIJN DUOÖGLEEVEE Jz Westhaven 304 te Gouda Copae fifl Bois X 40 da Liter Do COOWAO riN BOia na dfl Sodété AnonTme J wordt galSTord In v n0K lr da bemand fleiMheu van 8 Lltop Inhoud Toortó n y P het fttteat ran Dr F F yAW HAMEL HOOS Proeffltsoh f 1 80 DItalttlUad TerkrUebaar bU P H J V WANKü J MELKERT üosthaven Patent H Stollen Warnung uniii t l aleiit H moUm ifrun nn Aal Anlaa 0 riPtohivleiiw wfii tlofieu Nachahmtitmen i itkm Uui keufe diher mare stel HcUar eH H SfoU n tm roti im direct oiier In iolcltei ilwilundlur eit k tffRM utiltr PlakMt Hit itebeuilelmii uisgehingt Itt = S PninlUtm mil ZevgnUte t MA7P0LE ZEEP Om hiermede te verren neme men een atnkje van de tablet der kleur welke men verlangt loat dit in een weinig kokend water op en voegt daar eene hoeveelheid kokend water aaa toe volgens de gebraiksaQDwyzmg Wollen stoffen eu donkure kleuren koke men 15 a 20 miuaten in de oplosaing Voor alle andere goederen en lichte kleuren heeft men maar gewoon door te spoelen Goederen aldus behandeld schynen geheel nieuw te zgn de kleur gaat er nooit meer uit en geeit niet t geringste af De MAYPOLEZEISJP 18 in 15 kleuren alom verkrijgbaar tegen den pry van 26 ets per tablet wart 35 ets Verkrijgbaar bij alle Drogisten Colfff urs en Galanlerlewlnkels Pakket PIAI OMUZIËK Zend Postwisael ad Be OuMen waarop staat POPVLAIUE MUZIEK en Gü ontvangt franco per pakkeipost de navolgende elf Muxlekstukken allen ingenaaid in netten omslag en extra extra fijn papier No 1 Ereuz Folka I No e My Queen Der Trompetter von SSckingen 7 mee Hoilandflohen tekat ii 8 4 In die Feme 8 u S De Brazlliaansohen 10 met HoUaodsohen Duitaütien en Prati e Haoheo tekst Is dit au geen bnitengewoon koopje Alleen no 5 De Braziliaanschen wcrdt rerkocht voor ƒ 1 50 enz Doch dit il niet alles hg die dit Pakket beitelt ontvangt er bg cadeau een praohtigeu SCUEVRKALMNDBB met pi m 200 illustratie Talm niet nuar zend spoedig poitwiasel aan den Boekhandelaar W U HEUL Hamburgerstraat Utrecht toriawaier écWctoriaJBron Ht berlahnsUiAby£mi Tafeldrank VanhjXoninmef uJscferjVecferlanden neemt de proef met de extra fijne 1 Cents Sigaar De Vrijster Beeren lieihebbers Tan een goede Pgp TABAK tegen bUlIJken prIJ worden aanbevolen de PORTORICO ii BO Ct per 5 Ons in het Tabak Sigaren en PgpenMagazyn LANGE TIENDEWEG D No 25 HoeMprü iMeii Wehel 1 JX 8taat et iiraiiileer l Uitrioodiging tot deelneming in de Kansen van door de deu Staat Hamburg gewaarborgde groote Galdlotenj waaria zeker 10 Miilioen 740 990 Mark gewoaneii moeteu wordea De prijseu van dese veel voordeel biedende Geldloterü die volgeua bet plaa lochtB 118 000 loten bevat agn de volgende De hoogste prijs i eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M l 46 prijzan i 6000 M 106 prijzen a 3000 M 3000 M 1000 M 400 M 300 M 1 prijs a 200 000 M j 206 prijzen a 782 prijzen a 1848 prijzen i 42 prijzen a 188 prijz Ü200 160 M 86827 prijzen 166 M 8961 pr a 184 104 lOOM 924 prijz it 46 21M totaal B6 J40 prijzen prij i 100 000 M prijzen i 76 000 M 1 prijs i 70 000 U Iprijs i 6 000 M 1 prij 60 000 M prü i 66 000 M prijzen GO OOO M 1 prijs a 40 000 M prijzen ii 20 000 M 21 prijzen ü 10 000 M len worden deza in eenige maanden ia 7 klassen uitgeloot De Uoofdprgs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in da 2e kl tot 66 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6o tot 70 000 M in de e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gald 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Uuld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen 190 als de tipt lijst der prijzen zijn uit het officieele Irekkingsplan voordien van het Wapen van den Slaat blijkbaar en verzend ik dezen Plan op aanvrage gratis ledere declnamer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen gesehiedt door mij direot en prompt ana de winners en onder de strengste geheimhouding Mto ledere bestelling kan men eenvoudig I V per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaals hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 morBMKBR e k met vertrouwen lot Samuel Ilecl sclH r senr Van eene Ie vering overgeblevena 2000 stuks Kougenaamde Bankier en Wisiolkontcor lu HAMBüEG BnitschlHc word n wegeim hleino fonten niet juist volgBHB nioÖBl lutffovoerdo mnden tot den uatprua van B S par Btuk reohtstr oka Ma H H LundhnuwerB ene it t koclit Daie UIKKB onTeraiytbare Dekens ljn warm al oen Peltt ca lïO x ïüi dM rout Idiii het PtiHrd geboot bedekkend donkerbruin mot bBiiMide randen en van I broede treepen voornitn Klelna voorriad Engelsetae Sporl Dobbei PaardenOekens SOS i o benaald ni t i praohtiga breedi treepen voorsien bieden wij wogona aeor g rlngQ elecbtn door mannan van liet vak bemorkbaro fouten k f p stuk aan werkelijke waarde ƒ 7 Boe tellingen te xenden met duidolijk adriM tegen Tooruttbetaling of rembonnt iian VerzeiidhiiiH Merkuur Oommandit Mttatschnppy O Krhnbcrt A 7o Am tei liam N Z Voorburgwnl 5e Schoolschriften PRMTie CLAD PAriin 5i vel inhoud 12 Stuks voor 32i cent Qouda Druk van A BBINKHA 8 ZOON OBADDS HAaASIMS DU Frintenips NO UVEAUT ÉS Wij T0rzoeken de Damei die ons gtlUqiik treerd mode album voor het WlnUr fci zoen Qocb niet oDtvangen hebben dit ta villen aanrraKen aan II JULES JtLUZOT Cx P k Hetzelve wordt dan omgaand gratis i fpttnco toegezonden Bestellingen van ar 25 fraBo Trt Tan aOa kosten aan huia met 5 Terhooging RéixpiriltiiliMtsor ti Rozh uI 1 1 UTn is de beate iBwrüving tsgeo Jioht fff Al BheutDstiek LenaeopyneQ kortom legen Leo van allerlei aanl Wol i met het ZilUeepön Hooldrtii Teikenilieid fciilr Anker Pai M er H aau t wenden tecen ABfcBr Pain ExpBHer ieder Wal Moel lui iteab v rUnr huiegeiü jwort AnkBrPain Expellep Prtjs 60 oenl 75 eenl en fl 2 de a s ili YoorlüudeQ in de meeste Apotheken en b I Ai Riohter Jt Oo te RoB riam 2 3 uh Te OOUDA bfl A WOLFF Markt AU4b en DË LAAT en VAN SON apotheker Markt x v ii L Transvaalach Volkslied en Der Kreazfldele Eüpfersohmied Die Zauberflöte Wie Sttss I met DulUohen telut Donau Wellen Wilbelmlna WalB Militaire Marsch en Stoom Wie Eekfï Mjn m dd Eclite Eikel Cacau te ontrangen tesamenge teld en na vele pruofuemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Miohaelis verriardigd op de beste machines in het wereldberoemde 6tabbli8sement Tan Gebr StoUwerck te Keulen eltche J pTr2iel2iieIH Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagolrjksch gebruik een jl 2 theelepel Tan t posder Toor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geTal Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrygbaar by de Toonuuinmte H Tl Apothekers eni Ka V gft praftnsjei f 1 80 c 0 90 0 35 GeneraalTettogenwoordiger toot Nederland Julius MattsnModt Amnterdam Kalreistraat 103 HennepEnveloppen f 2 m en 5 de 1000 met Firma bedruktbü A BaiNKMAN ZN f Hrt be e oneoliajelykrte en mekktlylutepoetjinlddelToalBMra tBTooral damn en lündenchoenweriCt Il de ApprehniT Tan C M IMIir t Ce Berlli Bnrtk Slr 14 Mtnlitt i oid op naam en fabrlefcimerk VirtryOurti lln aWM illmllMi ii Kt MlariMM n mv m mi eaa r8 IH f f kyt W iartinaaa Arafeaa BINNENLAND GODDA 4 November 1896 Tot boekhouder aao de stedelgke gasfabriek alhier is benoemd de heer H D Briok Den San Notember had te Moordrecht de ee te ergadoriog plaats van bet Nat van t Algemeen op de bovenzaal an de wed C den Braber AU apreekater trad op naej Albertine Heyblom nit Rotterdam De Toorïitter opende de fergadering en rirp de talrgk opgekomen hoordera een hartelgk wolkom tee De spreekster gaf tal van stukjes tea beete zoowel ernst ala taim en zeker mag van haar gezegd worden dat zg ze nitstekend Toordrovg Het laataU door haar zelf nit t Franich vertaald iel leer in den smaak van het pnbliek Nadat de voorzitter haar in warme woorden had bedankt en een tot weerziens toeriep werd de ▼ ergadering gesloten VrQdag 13 November zal in het café Nenf Tan den heer J van der Stam te Boskoop de eerste abouuements voorstellint plaats hebben van de verseaigde AmsterdamscheToooeeliiten onder directie van den heer Joseph van Lier net medewerking van mevr Jalia Cagpen vaD Lier Opgevoerd wordt de mart larest Naar wg vanumra zal op bovengenoomden avond een extradienst der stoomboot Voornitgang plaata hebben Tot onderwyteres aan de o 1 school te Krimpen a d IJsel is benoemd moj J Rampman onderwQzerBs te Ommeren In de vergadering van den Raad der gemeente Nieuwerkerk a d ÏJsel gebonden den SOaten October jl werd mej M J Scbriek onderwyxerea eervol ontslagen Door de Rotterdamacue arrondiaseneotsrechtbank werd giateren verstek verleend tegen A J Tb van E 22 jaar voermao te SchoonhoTsn die den 6en September jl aldaar moedwillig Jan J Kerkhof gewelddadig aangegrepen tegen den grond geworpen en gevoelig gasligen had Ook dit feit bleek in dronkenschap gepleegd t ego Reqoiaitoir 7 dagen gevangeniastraf Uitspraak over 14 dagen De werer M v d Broek by de firma Qerfads Jannink Zonen te Enschede bedt FEVILLETOIX U Het jonxe meiaje dat daar aan da beek onder de laag nederhangande boomtakken t was inderdaad een Hchtpunt iu liet croatige tafereel en het waa alsof de con selve een bijzonder welbekagea in het jonge sehepaeltje had wjjl har atialen hoe dikwijla het rneïpje b na verdrietig met haar boek op zijde aeboof toch altijd weder eene kleine optning vonden tuaachen de reeds bout gekleurde herfstbladeren waar xg op haar vallen en om haar heen konden apelen Hat eenvoudige witte kleedje dat hare slauke leden omhalde haar gelaat waarop de levendige en toah fijae blos der geiondkeid lag an de jeugd en onaehuld die uit hare nu en dan opgealageii oogen en uit bare fraaie fEoevenredigds trekken apraken zouden ieder diu haar daar gaaien had als eene onver waohte veraohijaing aangenaam getroffen hebbea Want al wat haar overigens omringde het huia de groote kraobtige boomsn de ateJIe rotawanden die aokter uit het boach te vooraohija kwamen en eindelijk de aenaehen indien men er at een uit hare omgeving ontmoet bad zij waren atil en grijs rnw en norsch en door langzaam verval den ondergang nab en hier bloeide te midden van dat verval en als bet ware uit dat verval berlarend ea friachen jeugdig leven als eeae bloem die soas in een ver verleden week met 14 dagen ontslag gekregen wegene het zooder vergunning in de weverg laten circoleeren van een lyat ten behoeve van het Algem Nederl Arbeiders Secretariaat hetgeen in strijd ia met het reglement der fabrikanten vereeoigiog die in elk harer fabrieken een gedrukt exemplaar van dat reglement heeft opgehangen De 10 personen die reeds op de Igst geteekend hadden yn elk gestraft met f 1 boete Uit Delfzöl wordt gemeld Het Ned Barkachip Friesland kapt Teensma bestemd naar Papenbnrg zag by annkomat in hetUnibertgiit by het pasaeeren der verkeoningston op de L uwergrondeo een schip zitten dat de bemanning nog aan boord had De stnarman van de Friesland kreeg met drie man der equipage op verzoek vergnnning met de sloep derwaarts te gaan en aedert is er van hen niets meer vernomen zoodat zy boogstwaarsébyniyk hnn roeo chlieveiide pogingen met den dood hebben moeten bekoopen De bemanning der sloep bestond uit Ambrosias Viüstr nit Sehiermoanikoog Hermanns Nieber nit Pekela Mark Broow van Ameland en Robert Buren een Dnitscher Op Boschptaats is een lyk gevonden en daar de geheeie equipage van de gestrande bark zgnde de Magde ia gered vermoedt men dat dit rau een der moedige mannen afkom tig is Onder de koffiehuishonders te Middelburg gaat een adres aan den gemeenteraad rond waarin verzocht wordt bg politieverordening een stuitingeuor der koffiehuizen vaat te stellen byv 12 of 1 uur Tot na toe behoort Middelbnrg onder de weinige gemeenten in ons land waar de koffiehuizen den geheelen nacht mogen geopend btyven De Stct qO 260 bevat een kon besluit vau 19 Oot II bepalende dat voor deverbetering van den waterweg tusichen den IJsel en da Ringvaart van den Flaarlammermeerpolder ten algemeenen nutte ia het publiek belang en ten name van de provincie Ziiid Holland alfoog in kua geheel znllen worden onteigend de perceeleo sectie B nos 2165 en 2166 der gemeente Alpben by het kadaster bekend als boomgaard ter grootte van respectievelyk 8 aren 60 centiaren en 10 aren en 55 centiaren en ten name van Hendrik de Knegt zonder beroep te Alphen welke perceelen waren aan geduid in het plan en de kaarten die op de secretarie der gemeente Alpben tar inzage van een ieder hebben gelegen wilderden tuin eensklaps opaohiet sonder dat iemand weet hoe lij daar gekomen ia Het waa een stille dag Niets bewoog zich in den omtrek van het huis en ook in het bosoh waa allei dood atil Men moest aoherp toeluisteren wilde men bet stroomen van het water hooren en slechts na en dan verhief zich een aaoht ruischen wanneer een verdord bUd loaliet en in aijn val ds andere bladeren beroerde die nog aan den tak bleven hechten of wanneer een eikel op den groenen grond neder via 1 Het jonge mei je had haren strgd met de zonneitralea opgegeven Zij had haar boek dichtgeslagen en zat met haar hoofdje in hare hand leunende nu onbewegelijk in de beek te tnreu die hare kristallen wateren vroolijk maar stil tusachen de groene oevers en da bieien Hot atroomon Er was weinig te zien op die plak Soma draven er een paar bladeren voorby en schoten de forellen snel ala de wind ia het water vooruit Maar het jonge meiaje letle ook daar niet op en merkte nieta van hetgeen er om haar been te zien viel Bat was duidelijk merkbaar wanneer men haar aanug want haar oog had die onbestemde uitdrukking dto het aanneemt wanneer men op de omringende voorwerpen staart zonder ze te zien Maar nn keek z toch op al sloeg tij ook langzaam hare oogen naar de blauwe laoht er was een zachte toon uit de verte tot haar oor doorgedrongen die toch zonderling genoeg door ds heerschende stilte heendrong het geluid der trakvogelt die reeds uit het noorden naar het zuiden begonnen Ie reisen £ r waa echter nog niets van die luchtreizigers te tien en het mei e had hare droomende oogea reeda Het Uand c plaatst heden aan het hoofd van zyti eerste b ad een bescbouwiog van mr N G Pierson over de programma s welke het bestuur der Liberale Unie voor de verkiezingen van hot volgend jaar heeft ontworpen Da bepr Pierson die in het vorig ramisterie mét den heer Tak van Poortvhet zitting had zal wel niet onwaaardig worden geacht in de gelederen der vooruitstrevende liberalen f een plaats in te nemen Hg beeft echter tegen niet weinige en nog wel zeer belangrijke ponten der programma s zóo ernstige bedenkingen dat hy uit de Liberale Unie zal worden gestooten indien de programma s ongewyzigd worden aangenomen Dit artikel verdient de aandacht van alle welgezinde liberalen Wg bevelen h ft onze le era ter overweging aan Daar bet voor overaeming te uitgebreid is geven wg alleen het slot Bet ia goed dat mannen die het wul meenen met hun land zich onderling verstaan om leksre hervormingen te eiaoheo Maar zy moeten zich daarby voor twee gevaren wachten Hat eene is denkbeelden die eertt sedert betrekkelgk korten tyd geopperd zgn en dun den toets eener veelzgdige critiek nog moeten doorstaan voor te dragen aU onaantastbaar Dit veroorzaakt ontstemming by allan die weten dat deze donkheeld m nog veel nader onderzoek UOodig hebben Het tweede gevaar is dat men een aoort van orthodoxie acbept ook op dit laatste heeft het bestuur der Liberale Uoie naar bet mg wil voorkomen niet genoeg gelet Het gunt niet enoeg vry ifid aan individneele opvattingen Zyn lijberalisme is mg te eng Het weert niet alleen den conservatief in den man van het volstrekte laissez faire het weert ook hem dïe schoon niet afkoerig van Blaataiiimenging op sociaal gebied ja op sommige punten krachtig daarvoor ijvprend op andera voorhandij reserves maakt Men moet ten aanzien van Ik der zeven maatregelen eenatemmig denlien met de Liberale Unie om niet door haar verketterd te worden Maar liberale en zelfstandig denkende geesten zgn ketters van nature Geen enkel credo kunnen zg ouderteekenen Moeten al de zoodanigen geweerd worden nit ons Parlement Dat zal bet gevolg zyn want tot de conservatieven behooren zg niet en de anderen kunnan hen niet gebruiken omdat zg over enkele zaken een afwijkende misschien nog in het geheel geen meening nebben Ik zou het volgende in overweging willen geven Men onderwerpe de beide programma s aan een grondige herziening Men late daarenboven aan elke kiesvoreeniging nitdrukkeUjk weder op de beek laten rusten toen zij eenaVlapa eoue bewe iag van schrik maakte bare oogen opnieuw helder opsloeg en het vallen op den veritoorder barer eenzaamheid die even haren schoudor had aangeraakt Zoo aijt gy het zeide zy en da oogenbUltKolijke schrik of de ergernis op haar galant maakte plaata voor een zonniKen glimlach en hare stem klonk liefelijk en vroolyk Zoo zijt gij bet Ja ala het niet noodig is zyt gij bij de hand en dringt u op en jaagt mü schrik aan maar ala gy op my passen moet on uwe trouw moet bewijaen dan Kom ga maar weer hoen wy zijn nog in lang goon goade maatjes Kyk mij maar niet loo Bentimenteel aan het helpt n toch niet voegde zy er by die laatste betuiging met eeno boofdknikju kracht byzettende Die Btrafpredikatie was gericht tot een zeer grooten hond van het edelste Newfoundlandsoh ras die by haar gekomen waa en die zich verontraslende over da veratrooidheid zijner jonge meeateres hare band had aangeraakt Toen zij hem aangekeken en horkend had en ook nog by hare eerste woorden kon men de blijdschap in ryne oogen zien schUteren en zyne bosachtige staart geraakte in driftige vcgmg maar toen dat verwyt kwam had hij als het ware om veriosning biddende zijne poot op baren soboot gelegd en toen eindeiyk dat teekea zyaer gehechtheid den gewoHSohten indruk miste zich naast zijne meesteres nedergezet en haar treurig aangezien tot dat bij hare laatate woorden ook dat ophield en hy met gebogen kop en hangende ooran er als het toonbeeld van een slecht geweten en van diepe wroeging uitzag de vryheid om een candidaat die de verlangd verklaringen niet onvoorwaardelyk kan afleggen des ondanka te stellen indien hy door zyn verleden door den gtest die altyd van hem ia aitgpgaan verder en sympathiek candidaat wordt geacht te zyn Zoodoende maakt men de beide programma s niet tot een doode letter Zij behouden hunne waarde namelgk als uitdrukking van hetgeen zeer vele liberalen hier te tanden wenschelgk of urgent noemen op dit oogenblik In de buitengewone vergadering van bet tGenootschap voor Landbouw en Ernidknndec werd het aangekondigde debat over de wenschelgkheid om invoerrechten van landbonwprodncten te heffen Zaterdag II te Utrecht gebonden onder voorzitterschap van den heer G J Hacke van Myuden De heeren mr A D Van AvendeUt de Coningh en prot d Aulnis de Bouronill voerden het woord De eerste preker is voorstander van invoerrechten omdat de meeste takken van landbouw geen loonende inkomsten geven hg gelooft lat afgescheiden van all politieke overwegingen van overheidswege alleÉ moet gedaan worden om aoowel den cultuaf als den Inndbouwstand te besobermen De tweede spreker eenzelfde meening doelende wat betreft den toestand van den landbouw komt tot geheel andere concluMën Hy zegt De tyd voor graancnltuor in Nederland is voorbg dit is de ondervinding van een reis van spreker naar Hongnrye Alle worstelen ia roeien tpgen den stroom Rusland Argentinië Hindostan Siberië enz konnen de tarwe veel goodkooper leveren dan wy Den tarwebouw in Nederland opgaven sluit in zich bet land braak te lateo liggen of voor andere doeleinden te gebruiken Nederland beeft een positie om niet zyn gronden braak te laton liggen zijn ligsing is in bet centrum van het erkeer m t goed klimaat en bodem en het zou vreemd zgn indien wg niet zouden kunnen opwerken tegen vreemde landen waar groote droogte is Wy behooren ons toe te leggen op veeteelt en cnltuur van fijnere gewaiaen en waar wy OQ met mr Aaaendelft de Coningh gaan z gen dit kan niet ia dat al te pessimiatiaah Uit den verbouw van groenten en beetwortelen en met veeteelt kunnen de boeren nog genoeg verdienen De ware rol au N ederland is om op den dnur te worden een ftibriek van vee en zuivelproducten de tuin van lijoropa cnltuur van fijnere gewaaien en vruchten Mr V Aasendelft de Cuniogh repliceerde nog en beval in een breed optft zet bt tnog nla Hel jonge meisje begon te lacban Zg stale bare hand uit en trok hem bij een oor zoodat by wader eenigszins gerustgesteld opkeek maar toch eersteen oogenblik later dan kop geheel ophief en zich met eene zekere drift omkeerde wyl Ihana eene stem in hunne onmiddellijke nabyhaid zeido Blijf stil zitten Dora en spreekt zacht er ia weer een landloopar in den omtrek Qy zit hier heol goed Samuel zal wel gauw maken dat hij weg komt Het spreekt vnn zelf dat zij omkeek maar zy wat niet geschrikt en zelfs niet eens verontrust Zij bood integendeel den sproker d e nog in hot kreupelhout verborgen stond zoodat men niata van zyn Toorovergübogen hoofd kon zien mot een hartelijken glimlach hare hand en antwoordde Zijt gij al weer torug grootpapa P Ik dacht dat gij eerst van avond te huis zondt komen Hij schoof do struiken op zijde en kwam naast honr by nam tijn hoed af n droogde zijn voorhoofd af want wyl er geen blad bewoog kon men bet in den lalen herfsi nog warm genoeg krijgen al had men ook nog zoo weinig haar als de Orootpapa wiens nek nog aleohta door een krana van zilveren hircn omringd was Zyne wenkbrauwen en zijn baaid waren echter zooveel te aterker de eerste hingen byna wit tot op de oogleden en de laatate diebt en grjja reikte bijna tot aan zyne borat iWbrii tnolfi