Goudsche Courant, donderdag 5 november 1896

Directe SpoorwegvcrblndlDgen met GOUDA Wloterdleost 1896 AaosevaogeD i October Tyd vao Greeowlcli G0DDA 0TT11BDAM 11 1 i 18 18 18 86 1 89 8 60 3 67 4 10 H S9 4 87 18 89 6 4 U 46 6 11 1 88 18 33 18 66 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTÏRDA M G O D D A 9 81 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 8 S0 9 40 9 66 10 87 6 17 6 11 7 86 8 8 63 6 17 6 87 6 84 6 41 6 40 6 47 6 47 HAAG GOÜDA 19 08 18 47 10 84 7 10 7 46 8 18 9 IS GOUDA DEN HAAG Gouda KaTeobuizAQMoerkapelIe Zoetermoer Zegtraard Voorburg s Uage G 7 3U 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 Ï8 6 64 8 11 7 80 7 49 f 88 8 64 9 64 lO SSU O SIM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 Ol lO ü ï 7 63 6 66 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 86 1 06 6 80 8 86 10 87 iH 8 18 9 18 10 7 10 48 19 11 46 18 46 1 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 89 7 60 8 819 9 8810 88 11 6 11 46 l aHago 6 46 7 80 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 10 4 38 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 IZ Zegw6 6 10 8 1 66 4 68 Zer M 6 17 1043 o 8 06 6 04 Gouda 6 88 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 419 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 li T R E C B T a O D D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 8 8 68 4 46 6 10 86 11 66 18 84 4 16 6 10 46 4 84 10 89 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 OUD A U T I ï O B T iouda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 416 67 6 66 8 31 Oudeir 6 48 8 64 11 14 8 87 7 10 Woerden 6 68 7 3 8 18 t H M 6 17 7 18 8 46 10 41 ütrockt 6 18 j 7 48 8 88 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 3 60 18 6 7 89 9 4 U 07 i Naar mitenlara f Stopt WoenadaK GOUD A A HSTEItDAM Qouda 6 37 8 81 9 69 10 67 18 10 4 11 6 80 7 11 10 17 inatanlan 0 8t 8 14 9 87 10 66 1 8 1 18 6 16 8 66 11 B8 Stept te Nootdorp Leldtobeiidaiii en filejawük Erniiwcg en Hekondorp 7 66 8 09 9 07 10 84 88 10 4 36 8 88 8 41 9 49 11 10 10 17 10 80 10 34 AHSTEKDA H S O U D A Anateldain 0 31 7 16 8 1 9 10 49 8 84 8 8 ümit 7 8 8 19 9 14 18 10 11 11 18 88 S 4 8 6 laat te Gouda Smif m uil mui natmt h niet op 9 4 11 16 10 80 don eenigea weg asn OodsTBUaniDg vat den landbotiw eu openstelliog raa onze biimentaudiche markten In de gtsterea door den CommiaBariB der Koniogia mr C Fock geopende vergaderiog der Proviaciale Btaten van Zuid HollaDd heeit de voorzitter bjj de mededeeling dat de beer Van de Kamp als lid vati Gedep Staten syo ontslag beeft geootBen onder daukbetuigiög Toor de biyken van TertrouweOt diehy van de vergaüering mocht onderrindeo en h de kenniigevi ig van het oreriydrn van liet lid der Eerste Kamer deo heerCremers zijn leedwezen betnigd over het door den heer t d Kemp bedanken voor eene betrekking die bg vol toewping waarnam Hy vertrouwde dat de SUten met dankbaarheid zouden erkennen al hetgeen v d Kemp voor de provincie ZoidHollaod als lid der Scaten gedaan heeft en twyfelde niet of zgn wensob zo instemming TÏnden dat zijne geichokte gezondheid in zoover mocht herstellen dst by gespaard zou biyven voor de zjjcen en als gewoon lid der Staten kannen medewerken tot den bloei dtr piroviocie Wat den beer Cremers betreft herinnerde de voorzitter dat de overledene nog in de laatste zomervergadering door deze Staten naar de Eerste Kamer werd afgevaardigd en bracht hy verder hulde aan de onafbankelyke wyze waarop by steeds zgo mandaat heeft volbracht onder te kennen geving dat z i bet vaderland in Cremers een trouw en verdioostet jk burger verliest wiens nagedachtenis by allen in eere zal blyven Op voorstel des voorzitters besloot de vergadering den brief van den heer v d Kemp te beantwoorden met eene betuiging van diep leedwezen over de omstandigheid dat hij zich genoopt heeft gezien te bedanken en met den wensch dat by van zijne ziekte moge herstellen en het Bchryven van mevronw Cremers met een brief van ronwbeklag te doen beantwoorden Nadat tot da werkzaamheddo was overgegaan werden voor enkele onderwerpen twee commissiën benoemd eene bestaande uit de heeren de Bie Overwater Loopuyt Creoa de Jongh Waldeck Von Fisenne ea Van Weel lid Gedep Staten voor het reglement op de paardenfokkerij ds andere saamgeateld uit do heeren Yaillant Bichen van IJselmonde ven Dissel Dujnstee Visser van Royen en de Ia Basseconr du Caan lid gd voor de snbsidie aanvraag voor wogverbateriog van den Tediogerbroekpolder en voor de ontwerpen tot wyeiging der polderreglementen Het adres van Qed Stalen aan de regeeriog om zeer ingrypende wyzigtng van du wettelyke regeling der visscbarfl werd aangenomen voor kennisgeving Het adres der vereeniging tot afschaffing van sterken drank om maatregelen legen het drankgebruik op hot werk en betreftende de uitbetaling van loon op het werk werd verzonden aan Ged Staten aan wie de vaststelling van de plannen en voorwaarden van door de Staten bevolen werken is opgedragen tenzy de Staten dat aan sicb behouden wat niet het geval is Eveneens werd verzonden aan Ged Staten het verzoek om snbsidie voor eene nlenwe waterkeêring te Spykeuisse welke zaak nog in on derzoek is De heer Waldeck kreeg verlof aan Qed Staten te vragen naar de redenen waarom odg geen praeadvies is uitgebracht over bet adres van da Westlandsche Stoom tram wegmaatscbappij betreffende eene verbinding van verschillende plaatsen Hy wees op het belang eener spoedige beslissing voor een groot gedeelte van het Westland wegens bet nat van dat vervoermiddel eene beslissing tot dusver vertraagd door het aubsidie verzoek voor eene lyn Scheveningeu Maassluis De heer Blntsé lid van Ged Staten antwoordde dat daar de verbinding door Den Haag tal gaan het gemeentebesta or aldaar over de aanvraag ia gersadpleegd dat van het gemeentebestuur nog geen advies is ontvangen en de zaak danr diligent gehouden ordt 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 88 7 89 7 48 7 66 Qouda Moordraoht Nieuirerkerk Cpelle Batterdam 4 66 6 l4 6 81 6 87 6 68 8 8 8 U 8 19 8 86 aotterdui Oapelle Kieuwerkerk Uoordrecht Qo d De vergadering is verdaagd tot Dinsdag 17 November des voorm 11 aren als wanneer aan de orde is verkiezing van een lid van Ged Stalen en van de Eerste Kamer en wydera de ontwerpen gisteren voor behandeling aangewezen waaronder de verzoeken tot beweegbaarmaking van de vaite brnggen in de provinciale vaart adressen A van Leeaweo en B Janae Johza de mededeeling van Ged Staten omtrent meximnm arbeidstyd en minimum loon in de bestekkon voor de Gouweverbelering en de aubsidieverbooging voor bet krankzinnigengesticht te Delft Aan eea brief van een der paisagiera ia de volgende beschryviog ontleend van een verachrikkelgken nacht dien passagiers en bemanning van het stoomschip Marinoc op reis van Iiondeu naar Orleans bebbeo doorgebracht De Marino f had 2000 ton chemicaliën aan boord t er olie hars en koopmansgoedereu op den Gden deaer verliet zy Londen on bad een vry voorapoedigen eersten dag Maar op den 7den brak een geweldige orkaan vrij plotseling los De lucht was roetzwart en de golven gingen hoog Het was zeer moeielyk het schip te beataren Om twaalf aur s nachts ging de derde officier naar omlaag om te zien of de lading waarby ik vergeten heb een twaalftal busaen vloeibaar zuur te noemen geen gevaar opleverde Waarschyulyk is door het schudden van het schip het zuur in be ig geraakt eb zyn de bussen een voor een uit elkaar geploft dadelyk vlam vattendAlthans toen ds derde officier bet rnim geopend bad sloeg een hevige vlam hem in t gelaat Vry ernstig gebrand schrok by terng en riep dadelyk om hnlp Nimmer heb ik een vuur met zooveel geweld zien uitbarsten Knallend en bruisend en ziedend en loeiend sloeg bet vaur nil het roioi Twintig voet boven de commandobrug uit vloog de vlam in de lacht Ik gevoel nog een innige bewondering voor den kapitein die in den ontzettenden rook en in een regen van vnurvonken op zijn post bleef en met een half verstikte maar toch nog krachtige stem zyn bevelen gaf Hy moeat zich soms Itnguit op het dek neerwerpen om den verstikkingsdood te ontkomen De mannen wierpen water in de vlammen maar dit hielp niets De ladders de masten en de kajuitskappen vatten vlam en onze dood scheen onvermijdelyk Toen gaf de kapitein last het schip dwars over te gooien in de zeer gevaarlyke zee En dat hielp Groote golven sloegen in het schip aisaeod en dampuitapatteod neer ploffend in de vlammen Hoewel het schip sloeg en rukte als een bezetene bleven de matrozen met baken by bet ruim staan en grefwu Serwyl de damp en de rook hun byna belette te zien in de brandende massa en trokken er telkens klonten uit die zy vervolgens in zee afsloegen Op het dek waren intusschen de passagiers te hoop geloopen en bel was een geschreeuw en gegil dat het iemand om het hart werd De zee werd telkens woester en meermalen zag men in het epookacbtige roode licht der vlammen groepen menacben als een bol op het zwartglimmerige di k heen en weer werpen Wy waren ten prooi aan Goda vreeset ke elementen wind vuur en golven Een aantel die alle hoop verloren badden alonden met reddingsgordels om gereed overboord te springen en die geen gordel had maakten aanstalten hun voorbeeld te volgen Nog liever den dood in de golven dan in het voor Een jongentje van 14 jaar waa de moedigste van ons allen Laten we geen lafaards zyn schreeuwde hy we zyn immers EngeUchen 1 Eyk de mannen hun beat doen laten wy hen liever belpen Toen we de vlammen verminderen zagen keerde de hoop op lijfsbehoud in ona terug De machinist en de stokers waren by de machines gebleven en hadden do vuren weten te behouden 11 81 11 88 11 36 11 48 11 61 8 66 10 89 10 36 10 48 10 49 9 61 10 11 Om drie nar s morgens was het gevaar geheel geweken De zee bedaarde en met nood Tloggeo in top vervolgden wy onien weg Wg waren niet zoo gelekkig een schip te ontmoeten maar wy behielden goed weer en kwamen den 14den to St Michael binnen Een aantal matrozen moeaten er naar t hospitaal zy waren in de vlammen of door neerplofiende stukken boot min of meer ernstig gewond Üe was van de Seine is opgehouden De rivier vakt uu Ondertusschen is een groot deel van Perys nog voortdarend door orerstrooming bedreigd Het regent nog steeds maar niettegenstaande het slechte weer lyn de oevers der Seine dicht bezet met nieuwsgierigen die bet stygen van den stroom gadeslaan Te Bercy waar een deel van de wyn die voor Parys bestemd ie ligt opgeslagen zyn de kelders aan de kaden ondergeloopen en is ernstige schade hierdoor aangericht Eenige groote stoompompan trachten de kelders die verder van de rivier afliggen droog te houden De goheele scheepvaart staat stil en een gedeelte van de Seine bg den Pont d Aasterlitz ia bedekt met brokken houtskool de lading ven een schait dte door den kracht van deo stroom gezonken i Eea droevig schouwspel levert het stadgedeelte achter het standbeeld van Hendrik IV Het is geheel overstroomd terwyl het water tot de onderste takken der boomen reikt Te St Denis en St Aoeu Bongival La Grandesatte enz heeft de overatrooming nog onrustbarender afmetingen aangenomen De inwoners zyn hunne woningen ontvlucht en hebbeo een wykplaata gezocht in bootjes van waar zy het geleidelyk verdwynen hunner hulzen die oit hout en pleister opgetrokken zyn en door de stroom uit elkaar gerukt worden knnuen aanachouwen Sommigen zijn in hun woningen gebleven en worden met levensgevaar eiken dag vao levensmiddelen voorzien De diamanthandel te Amsterdam welke in de Uatste jaren ten gevolge van verschillende oorzaken reeds zoo menigen stoot te verduren had heeft opnieuw een schok ondergaan waarvan de nadeelige gevolgen voor dezen eens zoo bloeienden tak vso handel op bet oogenblik nog niet in a hun omvang zyn na te gaan De finantiën van de firma Daniëb Co eigenares van de alom bekende fabriek in de Zwanen burgerstraat zyn namelgk gebleken in zeer deaolaten toestand te verkeeren Gisteren op den betaaldag konden de achuldeischere niet worden voldaan en kwam aan den dag dat de oudste der twee firmanten sedert Zaterdag de stad verlaten had Namens veracheidene schuldeischers is tegen de firma een klacht ingediend wegens verduistering van diamanten tot een bedrag van ongeveer f 300 000 De tweede firmant broeder van den vertrokkene is door de justitie in verhoor genomen doch verklaart van het gebeurde geheel onkundig te zyn t Stond gisteren aan het kantoor in de Tulpstraat niet stil vin personen die met de firma in relatie gestaan hadden en zich van de atand van zaken zooveel dit mogelyk was wenseben te vergewissen Menigeen moest echter onverrichter zake weder verlrekken omdat juiste opgaven nog niet verstrekt konden worden De Raad van Tocht voor koopvairdyachapeo heeft uitspraak gedaau in de zaak van den kapitein der Noach Vc in welk stoomaobip in de nabijheid van Pekalongau door onbekende oorzaak brand was ontstaan waarvan een ontploffing het gevolg is geweest die bet verlaten van het achip noodzakelyk maakte 7 38 6 80 6 89 8 60 6 10 8 38 8 44 4 11 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 04 4 33 Utreoht 6 38 7 0 9 9 88 Woerden 6 68 8 11 Oudewater g 8 19 g g Gouda 8 88 9 84 10 10 f li Daarin slaagde men door de assistentie vai het Chineesohe vaartuig tVenusc nadat een ander stoomschip koersend naar Pekalongan waa voorby gevaren zonder op de nood eineu van de Noach Vc te letten De Raad verklaarde dat hoewel de gezag voerder E H Vil niet van alle blaam is ontheven geen voldoende termen bestaan om hem zyne bevoegdheid als aehipper op te treden te outoemen De prins van Walee als schoenmaker dat is zeker wel bet nieuwste wat van den Engelschen troonopvolger te vertellen valt Het November nummer van de Woman at Bomec deelt mede dat de Engelsche kroonprins zelfs een zeer handig schoenmaker is In de eerste jaren van hun hnwelyk besloten koningin Victoria en prins Albert dat bunne kinderen allen een handwerk zouden leereu De jongens mochten zelf kiezen welk ambacht zy het liefst zondsn kennen De prins van Wales kooe bet sehoeumv kersvak van hem wordt verteld dat hy meermalen schoenen gedragen beeft die hy zelf gemaakt had en die iedera bewondering opwekten door de voortreffelijke bewerking Het was een aardigheid van den prins iemand eenigen tgd te laten visschen naar den naam van den leverancier der fraaie achoenen en dan langs lyn neus weg te seggen Ocbt ziet u die heb ik zelf gemaakt Zyn kennis van het vak maakt hem tot een pitmuntend beoordeelaar van het werk der andere aoboenmakera en hy ziet onmid dellyk elke fout in de schoenen die hemdoo zgu gewone leveranciers worden gezonden Eenigen tyd geleden werden door bemiddeling van mej M van Oosterhont te Arnhem aan de versehitlende stationa der StaatsKpoor busjes gehangen ten hale der armen en ongelukkigen die be Leger des HeiU kleect voedt onderdak geeft en werk verschaft wy zyn blydo allen belangstellenden te kinnen mededeelen dat by de eerste lichting ait de bus aan het station alhier het volgende ontvangen werd f 3 78 Gedurende de tweede acte van De witzyden jBpon ontstond Donderdagavond in het Prince of Walea theater te Londen een begin van brand op het tooneel veroorzaakt door de draden der eleotrische schellen Als gevolg daarvan ging het electriEch licht in het geheelegeboow uit en ontstond de kans voor een ernstige paniek De directeur slaagde er evenwel iu het publiek te kalmeiren met de verzekering dat in een paar minuten atl rightc zon zyn En terwyi achter op bet tooneel een tamelyk hevige brand werd bedwongen werd de voorstelling voortgezet ofsoboon by gebrekkig licht Zondagnamiddag beeft zekere Joseph Leymarie 19 jaar oud en zich anarchist noemend voor het gebouw van de Bank van Fraukryk te Pargs eenige revolverschoten op de wacht houdende politieagenten gelost Hij wondde er twee van wie een naar men zegt doodelyk Hij werd onmiddellgk gevangengenomen Een speldenfabriek te Birmingham in Engeland vervaardigt eiken dag 27 mtllioen spelden De overige Engelsche fabrieken leveren er samen ongeveer 11 mtllioen per dag en daarenboven die in Frankryk 20 millioen en die in Duitschland en de overige Eoropeeache ryken 10 millioen zoodat men op eene gezamenlgke productie van nagenoeg 80 millioen spelden daags kan rekenen Zondag middag werd de agent die op post stond voor de Bank van Frankrgk in de roe des PetitB Champs te Parys plotseling door een revolversehot zwaar aan t oor verwond door een jongen man die daarna een tweeden ageni welke te hnlp schoot in den schouder verwondde De dader Leymaire kok van beroep verklaarde aoarohist te zgn by was 8 dagen zonder werken had in 48 nur niets gegeten 8 36 8 48 8 61 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 9 67 10 40 1 1 10 4 10 11 10 18 9 10 10 87 10 69 11 80 9 3 7 86 8 6 6 S7 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 7 46 8 16 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 68 6 18 9 84 6 80 9 48 6 39 9 9 68 6 607 488 8810 1010 98 7 4 8 4 4 46 6 18 6 49 7 46 Men gelooft dat de man niet toerekenbaar ia Boitenlandsch Overzicht De eerste berichten over de Amerikaanscbe prasidentaverkiezing agn ingekomen zy luiden ganstig voor Mc Kinley en de Repablikeinen De laatste telegrammen waren Tot dusver heeft Palmer de candidaat der gond democrateo overal betrekkeiyk weinig atemmen op lich vereeoigd daarnit blykt dat de goud democraten overal het algemeen voor Mc Kinley hebben gestamd Mc Kinley heeft eene groote meerderheid in Rhode Island en Maasachosetta Bryan heeft een meerderheid van 50 000 atemmen in Mississippi De republikeinen geweren dat zy een meerderheid hebben van 25 000 in West Virgioië 300 000 in New York 8U 000 in lowa 10 000 in Maryland 10 000 in Tennessee 100 000 in Maaraehusetts en tevens dat Mc Kinley in Ohio de grootste meerderheid heeft die ooit door eenigen candidaat in dien Staat werd behaald Het i nu boitea twyfel dat Mc Kinley met veel grooter meerderheid is gekozen dan de meest optimistische republikeiuen verwachtten De Staten waarvan de uitslag tot desver bekend ie geven aan Mc Kinley en Hobarl vicepresident reeds 226 atemmen in het college van electors doe twee meer dan de volstrekte meerderheid De voorzitter van het repabUkeiaaoh comité uit het congres zond Mc Kinley pen telegram om hem geluk te wenachen met zgn grootte overwinning De Heichsanieiger beeft van dupliek gediend heel kalm en nn eens niet stekelig Het Hamburgsche blad bad gezegd dat er van geen slaatagebeimen sprake waa en daartegen in nu beweert bet officieele blad hel volgende De vraag van welk tijdstip af geheime diplomatieke zaken bet karakter van een staatsgeheim verliezen kan uitsluitend door staatslieden die aan hst bewind zyn op grond banner veraotwoordelgkheid en hunner byzon dere kennis van den ataatkundigen toestand bealiat worden Elke afwyking van dit begin ael zou de buitanlaDdsche politiek aan verras singeo en echokken btoolsteileu en daarmede het staatsbelang in gevaar brengen Heeft Duitschland zonder voorwaarden te stellen de geheimhouding van het feit zoowel als van den inbond der vóór 1890 met Rutland gevoerde onderhandelingen toegezegd dan duurt die verplichtiug ook beden nog onverminderd voort voor allen die daaromtrent iets weten Daarmede vervalt ook de mogelykheid over den zakelgken inbond dezer onderhandelingen Bit te weiden En doarmeö wordt dan de aftocht geblazen het schgnt tenminste zoo dat de Reichsanzeiger au bet laatste woord in deze zaak heeft gezegd Maar in de pers duurt de discussie nog onverminderd voort De Neoe Freie Prejan ontvangt van weU onderrichte zgdec de volgende mededeeling over de oorzaken die Bismarck thans tot bespreking der Rnsaiscb Duitacho betrekkingen voor 1890 hebben geleid Bismarck zal bevreesd geweest zyn dat de font in 1890 begaan en die geleid beeft tot het afbreken der goede betrekkingen tosacben Duitacbland en Unslaud nn herhaald zon worden door na te laten Rusland s politiek te ondersteunen en meer toenadering te zoeken tot Engeland Zolk een tweede fout van Daitschland s politiek sou te gevaarlgker zyn daar ze ongetwyfeld juiH tetf gevolge zou hebben wat da Franschen tot heden niet hebben kunnen bereiken namelgk een bepaald bondgenootschap tuaechen Frankrgk en Rusland en het zon dan nog slechts een quaestie van tgd en omstandigheden zyn wanneer dit bondgenootschap lioh tegen Duitschland zoq keeren Als een andere beweegreden wordt opgegeven dat de onthnllingen der Franschen ouder het oog moeten brengen hoe weinig zy hun tegenwoordige verhouding tot Rnaland te danken hebben aan den invloed van hun revanchedenkbeelden maar veeleer aan de fouten die Daitsobtand na Bismarck s aftreden tegenover Rusland heeft gemaakt Het verwyt dat Biamarck nit haat tegen Caprivi gehandeld zon hebben ie oohoadboar want Biamarck beeft in Caprivi nooit dan man gezien die tot het afbreken der betrekkingen met Rneland den stoot gegeven beeft c Ala Bismarck bet gevaar wilde voorkomen waarvan de Neae freie Preasa c spreekt c zegt de Voaa Ztg tbad hy een memorie kannen indienen by den keizer en den kanselier en dan bad bg tgn doel kannen bereiken zonder de nadeelen te doen ontstaan die van de onthnllingen het gevolg zgn En ook wat da aPressec over Frankrgk zegt ie onjaiit Men spot in Frankryk met het denkbeeld dat meo czaar Nikolaaa zou moeten wantrouwen omdat Alexander III een overeenkomst met Frankrgk stoot een overeenkomst 4araan hij zoo weinig waarde hechtte dat in 1888 byna een oorlog tosaohen Dnitichland en Rnaland nitbrak c Alles byeengenomen krggt mea den indruk dat deze diptomatieke joaroalistiscke etorm na zgn toppQDt voorbg is De regeeiing stelt zicb Tolgeni bare rerklariog in den ReiehiHJizeiget op dit etandpant dat ailslaitend de aan het II bewind zynde staatslieden wegens bnuverantwoordelgkheid en hun bgzondere kennis van den tegen woord igen politieken toestand mogen oordeeleo over staatsgeheimen en het openbaarmaken daarvan Overigens toout de regeering geen neiging om nog verder in het openbaar en officieel met Biamarck den woordenstrgd voort te zetten De ofHcieuse KarUraher Zeitungf en de Müoehener Allgemeine Zeïtuog eerstgenoemde ala bet orgaan van bet hof van Baden en van den uit Baden afkomstigeo Freiherr von Marscball de laatste ala Beierscb regeeringsorgaan en den rykakaoselier Hobenlohe ala landgenoot toegedaan Bcbadden bezorgd het hoofd over de indiscretie van prins Bismarck en bezweren hem in scherpere of zachtere bewoordingen toch niet daarmede voort te gaan Overigens ia in de beide kampen in het Btsmarckiaansche en bg de tegenatandera van den oud kanselier de toon beelwat gematigder geworden voor zoover niet gezworen vijanden in deze polemiek tegenover elkaar taan Aan de eene agde kan men toch niet ontkennen dat de oada heer in het Sachsenwa d tientallen jaren achtereen de fijoete speler geweest ia op het politieke achaakbord van Europa aan den anderen kant moet het argument wel ingang viuden dat Biamarck op dit oogenblik tóch niet meer met volkomen diplomatieke kennis van zaken kan spieken en wellicht het verschrikkelgke rumoer dat over de onthaltingen gemaakt is had kannen vermyden door met zyn bezwaren op andere wyze te werken by den Keizer en prins Hohenlobe Men vertelt nu dat inderdaad in die overeenkomst tuBschen Rusland en Duitacbland een formeele bepaling was opgenomen waarbg gebeimhoudiog werd voorgeschreven Voorts vermoedt men dat Bismarck s vrees voor eene nieuwe toeoadering van Duitschland tot Engeland voornamelgk hieraan ia toe te achryven Frankryk zou verlangd hebben uu de Egyptische quaestie tot een punt van internationale beraadslaging te maken en deze wensch zon ook te Parya tydens de feeatdagec uitgesproken zyn Maar Duitschland moet geen neiging getoond hebben om daarin mede te gaan en met Rusland afgesproken hebbeo die zaak voorloopig te laten rusten Wat daarvan nu ook waar ia dit ééne ia ongetwyfeld door het springen van de bom nit het Biamarckiaaosohe kamp teweeggebracht de aandacht is opnieuw ten sterkste gevestigd op de verhouding tasicben Duitschland Rusland en Engeland En daarenboven ia in deze dagen duidelgk aan bet Hebt gekomen hoezeer prina Hohenlohe de algemeeue sympathie en het algemeen rertiouwen bezit ook onder vele vereerders van Bismarck zóó zelfs dat door sommigen beweerd wordt de onthullingen haddeu voUtrekt niet ten dool Hohenlohe te bemoeityken maar moeeten integendeel zijn poailie versterken Naar de tHamb Corr i verneemt zal majoor Von Wisemann gouverneur generaal van de Duitsche bezittingen In Oost Afrika op uonactiviteit gesteld worden In do vergadering Zaterdag door de Ooatenryksche Kamerotob der Dnitache linkerzyde gehouden wareu 65 leden tegenwoordig Met 44 etemmen hoofdzaketgk Moraviera en groote grondeigenaars tegen 20 Duitsch Boheraera ia het zonderlinge besluit genomen aan de jeden der fractie vry te laten om voor of tegen de geheime fondsen en de geheele begrooting te stemmen manr hen te verplichten tegen den post voor bet gymnasium van Cilli op de be grooting Ie stemmen Men doet nn nog pogingen om te verhinderen dat de Duitseh Bobemere de partij verlaten Koning Alexander van Servië hoeft te Boekarest het arsenaal de artillerie werkplaataen en de geniekazerce bezichtigd By het galadiner werdea hartelyke heildronken gewisseld en Boekarest vierde feest De Koningin de Roeoieenschö kroonprins en de premier Stoerdza zyn naar Sinaia vertrokken Op de terugreis werd koning Alexander te Oinrgewo Dzjoerdzjéwo begroet door vertegenwoordigera van vorst Ferdinand van Bulgarye De Koning betuigde zijn dank voor deze beleefdbeid De Servische vSkoeptajinai heeft haar zittingen verdaagd tot 28 No ember Ge onden en oog niet afgebaalde toorwerpen der mannd October 1896 1 koperen gewicht i on 1 koperen plaal 1 kinderechortje 1 kioltje i 1 chanr 1 knipmee 1 gouden oompns 1 boek 1 aervet 1 kinderechoentje j 1 armband 1 portemonniie waarin 6 pennen 1 achapenrel De gedeponeerde Toorwerpen der maanden Maart en April 1896 en niot doord verliezera fgobaald tgn ter beschikking an de Tioderi met inachtneming yan art 2014 B W Boreaa Tan goTOoden voorwerpen zooveel mogelflk geopend tan 11 lot 1 e morgoni Gouda 2 November 1896 De Commissaris van Politie W N VAN GAKDEBEN Nieuwe Zending Parapluies A T n OS Az I Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam S NOVBMBER I Vrkrs slotkrs NmtaUNU Gert Ned W S Ji 8 i 8 981 101 82 8t i 8 i 9 9 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HOMO Obl Gbudl il881 B8 4 UlLiK Insdirijïing 1862 81 5 üoaiENB 01 1 in papior 1888 6 dit in zil er 1868 S ToaTDQAL Obl met coupon 3 dito ticket S 63 62 97 97 108 B i 67 18V 18 1101 91 i ♦ ly 99 8 94 t 48 646 97Vl 100 5 lOOV 196 138 ♦ V 134 120 RcsiiNO Obl 26 210 282V 101 60 BS i 162 97 69 77 lOO lOl i loov 98V 128 UV lOOV 45 100 11 Maxw L a Pr L en eert 8 NEU HoU lJ Spoor Mü nand I 100 Mij tot Eipl V St 8pw aand 9S 4 Noil Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Italië Snoorvtl 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital Spwmij A U oM 8 Polen Warschau Woenen aand 4 Hrai Gr Ku Spw Mij obl 4 i Baltiscbo dito aand Vastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azo 8p kap obl 4 dito dito obtig 4 11 46 11 72 1031 6 AMEjiKi Cent Pac Sp Mii obl 6 Ohio h Morlli W pr C i aand dito dito Win SI Peter obl 7 Denver i Rio Gr Spoi cort v n Illinois Central obl in goud 4 IjOuiav VaBbvillrtOort v aanil Mexico N Spw Mij lo hyp o 6 Mi B Kansaa v 4pct pref aand N ïorkOntarlo Weat aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon nlif lehyp in goud B St Paul Mino h Manit obl 7 Ua Pac Hoofdign oblig 6 dito dilo l inc Col Ie hyp O 6 Canaoa Tan South Cort V aand WL Ven O Rallw Nav lohdc o UV AmBtnrd OmnibuB Mij aand 190 Kotlcrd Trarnveg Maat aand 205 Ned Stad Amilerdara aand 3 106 ii Stad Kotterdam aan 3 1061 België Stad Aat crpen 18 7 ü 1021 I Stad Brnasel 1886 27 I lOÏ Vii HoNQ ThoiBï Regullr ieselljch l UBl OoBTEN StaatBkoning 1860 5 120 K K Oost B 0 1880 3 167 Sl iNJB hui Madrid 3 1868 31 Ned Vor Bei Hjp Spjbl cort UI eid Kantongerecht te GDuda Zitting van Woensdag 4 November 1896 De volgende personen ijn veroordeeld wegens Overtreding prov reglement op wegen en voetpaden in Znid HoUand H C V L te Gonda tot f 1 of 1 dag Openbare dronkenschap 5de herhaling G A B te Gonda vrijgesproken Te snel varen in het boezemwater van de Gouwe J B te Sneek tot f 10 of 5 dagen Bet gebruik maken van eene aan een ander toebehoorende locomobile waarvan de ketel vroeger is goedgekeurd zonder toestemming van den Bnrgemeeiter der gemeente waarin de toestel werkt O de H te Zevenhniien tot f 3 of 3 dagen Reilen zonder bohoorlp p aatsbillet te kunnen vertoonen bj het verlaten van den trein G J K te utrecht lot f 1 of 2 dagen Voor het plaats nemen in een trein diereed in beweging is W K S te Krommenie tot f 3 of 2 dagen Bg nacht rfldon op een openbaren weg in Zuid Holland londer licht A V d L te Moordrecht tot f 1 of 1 dag Bgden met honden niet voorzien van de ver aiiohta muilkorven op den openbaren weg T H Hm te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 1 of 1 dag VisBcherjj overtreding A B te Papekop tot f 3 of 2 dagen J T E te Keenwyk tot f G of 4 dagen Jachtovertreding G B te Nieuwerkerk e d IJsel tot f 10 of 4 dagen B T D te Blriswjk tot f 3 of 3 dagen Overtreding wet op de spoorwegen J V te Reeowök tot f 2 of 2 dagen Overtreding polilieverordeniog van Gouda A de W M B eu P O allen te Gonda ieder tot f 1 of 1 dag C J G te Gonda tol f 5 of 3 dagen Overtreding strafwet T de H te Nieuwerkerk a d IJsel tot i 2 of 2 dagen Te samen en in vereeniging maken vannaoh teiyk burengerucht A P te Nieuwerkerk a d IJsel en J do W te Moordrecht ieder tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap H de V zwervende N B te Waddingsveeo C B te Waddingsveeo B P en J v d W te Goud ieder tot f 1 of 1 dag A P te Nieuwerkerk o d IJsel tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap bg 3de herhaling J J V E te Gonderak tot eene hechtenis straf vao 3 weken Burgerlijke Btand ZeTenhalieni GEBOREN Johannes Cornelia ouders M Koole en J Hol Alida Cornelia oodere C Gelderblom en J C NierBraeyer Pieter Hendrik ouders D Sol eu W v Reeowök Jannetje oudere B Doiierman en M Jansen Immetje Ejjgje onders J J van der Vlist en Q P van der Wel Maria ouders A v d Ruis en J J van Kralingen ONDERTROUWD B de Vrg en A A M Band OVERLEDEN A Versloot 14 j Advertentiën Voor do vele biyken van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en by het overiydeu vau onzen geliefden Broeder BEBNARDUS PELETIER betuigen wü langs dezen weg onzen vriendeiyken dank Wed A P VA D GAHDE ♦ PaiKii Wed ir VRIJt ANDT PlLITIB Lartn N H l Gouda I 3 Nov 1896 neemt de proef met de extra fijne 2 Cents Sigaar De Vrijster Heeren liefhebbers van een goede Pyp TABAK tegen bUliJken prtja worden aanbevolen de PORTORICO U 50 Ct per 5 Ons in het Tabak Sigaren en PopenMagazyn LANGE TIENDEWEG D No 25 deen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes va n het ho ofd iischt op den hals van en acon l I niFOs Verkrflgbaar in flacons van 1 B0 ê f 0 85 hg 1 C 12Vffabr de Papiermolen te Oouija Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie on geheime nit pattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFItEW RL G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden leder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd tgdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel on in alken boekhandel in Holland