Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1896

Vrijdag 6 November J896 35ste Jaargang o 7114 mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken aRANI S lCA aA8IKS DU Frintemgs NO UVEAUT ÉS W j verzoeken de Dames die oni g niii reerd mode album voor het Wintvptalai xo n noch niet ontvangen hebben dli tt willen aanvragen aan II JULES JM UZOT G hriiL Hetzelve wordt dan omgaand gr t i franco toegezonden Bestellingen van af 25 A ancs vrij van illt kosten aan huis met B verhooging RéIxpéilltlt kiRteor te RozmiImI 1 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel 8 k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd De IJftgave deïer Courant geschiedt d a ge lij kg met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Copae fiB Bols f X 40 de Liter i 9 ooavAo mr soza van d So M é AsoDTiaei wordt caleTard In reneMl de oamaada fleeaahan van 6 Iiiter Inhoud rooraiaa Tan hst atteat van Dtr F T VAN HABCnii B008 Froefflesoh A f 1 80 Cftataitaad verki cbaar by P H J V WANKü J MÊLEERT Oosthaveu Schoolschriften PRACQTIG GLAD PAPIER 5è vel inhoud 12 Stuks voor Zli cent Tr svaalscti Volkslied en Der Ereuzfldele Küpfersohmied Die Zauberflöte Wie Sttsa 1 met Duitsoheu teksl Donau Wellen Wllhelmina WalB Militaire Marsoh en Stoom Wie zeker ziju wii de Echte Eikel CfliCflU te ontvangen tesamengestold en nu vele pruofnomingea in den handel gekomen ondOT den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbercemdo ótabblissement van Gebï StoUwerck te Keulen elsche tDpTOielfeaelH Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikul CacBO ia met melk gekookt eene anngeniune gezonde drank voor dagolijksch gebruik een Jt 2 theelepels Tan t poeder Toor een kop Chocolate Ala goneeskracbHge drank bij geral Tan diarrhee slechts met water to gebruiken Verkrijgbaar by de Toorna m t H i Apothekers enz Ko Ko proefburie Pryr = f 1 80 o 0 90 e 0 36 OeneraalTertegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Ainnterdam Kalvoistraat 103 Souds Druk van A SBINKHAM k ZOON Koninklijke llacbliialeValirlck BE EONIOBLOEU VAN II van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Kepplerttraat 29 en 29 naby de Regenteesolaan Hofleveranciers VAN Z U den Koning van België INDIEnTgM HOEST gebruikt de i il A Alierwege bekroonde W frel Hero nidf Superior DRÏÏIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 4 0 Cta 70 Ct en 1 rerkrggbaar hjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te louda A BOUMAN MoordmU J C RATELAND Boehop B T WIJK Oudmatcr Aulomalisehe fallen voor rattati h fl 2 i0 oor muiünn k fl I Su voor torren knlckerlakkoD an k fl 1 3 1 vangen voortdurend louder toeeiolit 20 50 rattan mulB n ot duieendo kevers in een niwht atalUn eloh vAniaUu weder op ea Uuton niet du minste reuk na Verkoop tegen toaaondmjr van het badrttg o onder rembours Verzond II uIn Merkaur f CommRndit MaatHohappy Ü Nrhiibert A Co Aynaterdaiii N Z Voorburgwal 3S8 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghemisclie WassolierlJ VAN 11 OPPE ilEIAlER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Aza Specialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Üeereaen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van placfae mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleedeu ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriskeo zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week HennepEnveloppen f m en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN 4 ï beate onschadelykete en je KÊ makkelykste poetsmlddel voor Ueeroi JyIR en vooral dames en Klnderschoenwirk JI Ef is de Appretuur van C M MUItH Co SBr Berlin Beuth Str 14 Mm letteicoed ftïitiï op naam en fabrieksmerk Verkryikaar bv Hawafl Wlnktllan In lohoanwark iilinUflae iNiervMfM Wi avMrul Darttfeyi W vMMUM ArMlM Verzellrerira gr lv Ea a tsclxsLppiö HEmtA 1 DA De Directie bericbt dat zij voor GOUDA en OMSTREKEN heeft aang esteld tot haren vertegenwoordiger den Heer W J Fortiiijn Droogleever J Westhaven S04 Gouda bij wien alle inlichtingen omtrent Inboedel en Effectenverzekering kosteloos verkrijgl aar zijn annaAVINKEL C Haagsche Assurantie Compagnie voor Brand e nz van 1805 te s Gravenhage Wegens vertrek van den Heer J KOEMAN in diens plaats tot Agent aangesteld de Heer KOMNMJJkl Sr sivi Rvi kH i C iir Kiisdii WAssrnii i W J FOETUIJIT DROOÖLEEVEU Jz Westhaven 304 te Gouda © Fr rFTk lïT E lïT eene nieuwe zending V erlovi cs n f isitekaarten L uxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost xTLot ine p Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU KMA en Zn Wsit este iawruvin tegan Jicht RiieiimaMek Lanoenpynen kort m Pakket PIAI OMIJZIER mmi ÊÊm tegetl pünen van allerlei aard yg is mrt het bnti nim aan ta wandan tageo Eii t Anlier Pain Expeller Wat II iiiiiH roonao d n voideo f hoadn Ier Zend Postwissel ad Een Galden waarop staat POPVCAIBE MUZIBK en üy ontvangt franco per pakketpost da naTolgende elf Ma lekatukken allen ingenaaid in netten omslag en eitra extra fijn papier No 6 Kreuz Polka ieder ttuiageib My Queen 7 8 9 10 11 Der Trompettor von SSoklngen met Holiandsolien tekst Frga 60 oent 75 oest en 1 26 de flesah Voor idfln in de meeets Apothei n en b F A üohter 4 Oo te Rottoi ini In die Perne De BraziliaansoUen Alleen no 5 De Braziliaanschen wordt roet HollftntlaoheD Omtsohen ou Pranfioben tekst Is dit nn geen buitengewoon koopje verkocht voor ƒ 1 50 enz Doch dit il niet alles hij die dit Pakket bestelt ontvangt er bjj eeideau een füchiigm aCHEVBKALENDBB met pi ra 200 illustratie Talm niet maar zend spoedig poHmaiel aan den Boekhandelaar W U HEUL Hamburgerstraat Utreclit t€tormwater uffife VJctoriaSron H Über ahnsUin by Ems Tafeldrank Vanhé niaklykef uis cferji eafer ande BINNENLAND ÖOÜDA 6 November 1896 D volgende circulaire ia verzonden GMohte Stadgenootea Weder hebben tich de oDdeigeteekendeii bereid verklaart als Commissie voor Werkverschaffing op te treden daar de winter nadert en met haar de rerkeloosheid waardoor in menig huisgezia gebrek zal zgn velen onder de werklieden hebben missobieo verzaimd daarop te rekenen maar velen ook kanoea met bet beste overleg daar niets voor over boadea De grootste vgand vaa den werkman is voorzeker werkeloosheid De werkman wil uiet gaarne eene gavf hy verlangt niets liever dan door werken in de behoefte vao ziJD gexin te voorzien Vandaar dat de Comraiasie voor Werk er chaffing i esteiind door de Stadgeoooten dezen winter aan werkelooze werk en ambacbtaliedeo werk zal verschaffen die geen misbraik maken vao sterken drank en sedert een jaar hier ter stede woonachtig en wel zalk werk waarvan de plaatselgke nyverheid geen nadeel ondervindt Maar om dat doel weder te bereiken is er geld Qoodig misscbien veel geld De Commissie zelve kan geen ander offer brengen dan hntpvaardig te zgn Op U Oeacblie Stadgenooteo rekenen wg das Steoat ons zooveel mt elyk door eoe raime bijdrage opdat w ons van onzen taak kunnen kwyten zooals wg dat verschenen winter hebbeo gedaan en dat ten zegen is geweest van de werklieden niet alleen maar ook van vroow en kinderen Op U gegoede Stadgenooten in de eerste plaats doen wg een ernstig beroep en wy hopen dat het bevredigend moge aitvalleo opdat wiJ daardoor in staat gesteld zullen worden om de werkverschaffing uit te breiden De namen der vier Vereenigingen die dr handen in elkaar geslagen hebben staan U er borg voor dat hier geen kerkelyke of staatkundige party aan bet woord ia maar alleeo en nitsluiteod liefde tot zyn naaste en de overtuiging dat elkander te helpen plicht ia Aan Heeren Werkgevers wordt tevens kennis gegevflD dat zij ten allen tgde inlichtingen kannen verkrijgen omtrent de personen die in de werkplaats zyn Eere Voorzitter E L Martens Burgemeester vao Gouda De Vereeniging Christelgke Volksbond De Vereeniging Alg Ned Werkliedenverbond atd Goods FEViLLETOM Het was dat geliat aan te nen dat het aan een stokoud man behoorde xoo diep trarea de rimpels en zoo ingevallen waa de mond de geheelegestalte was sohraal stgf en alram maar tooh vast in hare bewegingen en ging blijkbaar aog niet onder de jaren gebukt De oade zou nog zijn man kunnen staan en kon beter legen vermoeienis dau menigeen die jonger was dan h De toestand waarin zijne laarzen verkeerden verried dat kij een verren en moeilijken toofat had afgelegd en nochtaDs waa er geen taeken van vermoeidheid aan den grijsaard merkbaar Hy liet zich bedaard nedergl dea op het plaatsje dat zyne kleindochter voor hem inruimde en stak zgn stok roor zioh in den grond ffik lag het geboefte juist toen ik tusschen die dennen do3r wilde loopen zeide by en streek syn knevel van z ne lippen af De ke el sobeen niet weinig lust ts hebben hier een poosje te bljjren zwerven hq liep althans op den taia toe en keerde c jn hoofd naar alle kanten heen als een oude vos Daar betrapte Samuol hem en bracht den landlooper mee naar huis Ik moet hetere wachten bedenken voegde de oude man er b Caro heeft zoo zijne byiondere gangen eo geeft dau geen aaht meer op kuil ea hof stmmmmmBÊm Bestu orders O Bront Voorzitter P v d End 2de Voorzitter W Roepera Secretaria A de Hoog 2de Secretaris A G Arkenbout Penningmeester J Steenland 2de Penningmeester A van Dnin eo J van Elk De Vereeuiging het Ned Werkl Verbond Patrtmoniamc afd Gouda De Vereeniging Nederl Roomsch Kath Volksbond afd Gouda Commissarissen P W Kamphnizen J A Donker C Krook C Vergeer P Bik O A van der Want eo J N de Groot Daar de heer H D Brink bedankt heeft als boekhonder ano de Stedetgke Gasfabriek is nu benoemd de heer C J Verschoor De generaal majoor F C C Bloem commandant der 2e divisie iof te Arnhem zal blonenkort den dienst met pensioen verlaten alsdan wordt de kolonel Van Kesteren van het 6e reg inf bevorderd tot generaal majoor commandant der 2e divisie De St Ct No 261 bevat de wijzigingen io de statuten van de vereeniging van directeuren by den post en telegraafdienst alhier By de gisteren te Dordrpobt gebonden eiameus in de vrge eo orde oefeningen der gymnastiek zyn alle 6 opgeroepen candidaten opgekomen en geslaagd mej J E Haye alhier Bet claasicaal beatunr van Gouda beeft ds Hoevers te Stolwyk in zyoe bedieniug geschorst voor dun tijd van ü weken met behoud van traetement De reden daarvan is dat ds H niettegenBtaande de berisping hem door het Prov kerkbestuur van Zaid Holland toegediend en ondaoka de ernstige vermaning van dj synodaB contracta toch voortgaat met de bediening van den doop met weglating van de in de kerk sedert eeuwen gebrnikelyke formole Van dese uitspraak is ds H in hooger beroep gekomen by het Prov kerkbestuur van Zoid Hoiland By herstemming voor een id van den gemeeuteraad te Oudewater werd gekozen de heer M Rahms caad der anti rev en katholieken met 116 stemmen de heer 0 Baan cand ao Gemeentebelangc bekwam 114stemmen Dora laohte ifDaar faib ik hem zoo even ook al over onderhouden sprak zq met een blik op den blijkbaar beschaamden hond Maar wat hetpl het hij mag bang voor mij zyn maar hij botert zich uiet ftUebt gij weer iets gemerktF vroeg de oude man levendig Goddank neen grootpapa Ik had hem ook niets nieuws te verwjjten het was het oude nog niet waar jongen gij weet heel goed wat ik hedool voegde ig er by tenTg zij den hond toeknikte Hel dier trok tioh die toespraak echter veel minder aan dan te voren Het draaide veeleer ziju kop langzaam om atnk zyne ooren op en keek met een vlammenden blik naar de struiken in de licbtplek van het woud die het huis omringde Daarop sprong hg heen een oogenblik later hoorde men een schel geblaf dat evenwel op het geroep eener stem die uit het huis kwam spoedig weder bedaarde Een glimlach verhelderde het gelaat van den grijsaard Hg wil ons bawgzen dat wij hem onrecht doen zeide hg cn dat hg slechts een oogenblik zijn plicht jegens u vergeten heeft dat gaat andere sohepselen ook wel eeos zoo niet waar Dora P Krol Ën daar Dora eveneens glimlachende de schouders ophaalde ging hij reeds wedwr ernstiger voort irMaar het is waar ik heb al meermalen opgemerkt dat gij Diet meer zoo vri endsohappelijk met het oude dier omgaat als vroeger voorheen waart gg ééa hart en é6a ziel Ook zie ik u hoe langer h oe stiller en afgetrokkener en gij trekt o terug even als uwe makkers de wilde vogels als het hun niet naar den zin gaat Dan zitten zg afgezonderd op gen tak sttten hunne veeren op eu geven audiëntie De saikerfabrikanteobood heeft in eeo vergadering te Rotterdam gehouden besloten niet te cootracteereo voordat de auikerwetgeving voor 1897 98 vastgesteld is Dinsdag stonden voor de rechtbank te Arohem terecht drie jongens van 17 eu één van 20 jaar beschnldigd don 3 Sept jl opde rails van de Staatsspoor tusschen Velp en Arnhem over een uitgestrektheid van eenigo meters op korten afstand van elkaar groole stoenen Ie hebbeo gelegd waardoor gevaar voor atoomvermogen ontstond nl voor het omwerpen eo verbryzelen van machine en wagens van aankomende treinen en levensgevaar voor de zich daarin bevindende passagiers De jongens did zich den geheeleo middag en ook juist op het oogenblik dat eeo zware goederentrein over de steenen beeoreed gelukkig zooder te derailleeren niettegeostaaude zy herbaaldelyk gewaarschuwd waren zich te verwyderen in de oomiddellyke nabyheid van de bawaste plek bevonden ontkennen alle schuld Als getuigen worden geboord ti ambtenaren der maatachappy eu een wachtmeester der marecbaassee De als deskundige gehoorde maehinist geelde mede dat er zeer veel gevaar voor een rnstig spoorwegongeluk had bestaan wuneer juist een sneltrein bad moeten passaeren De lynwacht rsdeeldeo mede dat alleen beklaagden en niemand anders zich ia de omgeving hadden bevonden i it dat alles leidt da aubetitaDt offioiar van justitie mr Scheltema af dat bekl de schutdigen zyn en wyzeode op het hoogst ernatigc van het misdryf eischt hy tegen ieder der 4 beklaagden 1 iaar gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag Als pendant van een dezer dagen voorgeko men berichtje volgens t welk een aanzienlyk uitgever te Parys onze goede stad Amsterdam aangeeft als liggende in het groots Czarenryk diene het volgende Een jongmensch van myn keonia woneodr te Veendam had tydelijk om zyn industrieele keuuia te vermeerderen te Luik België domicilie gekozen by een professor aan t poli technicum aldaar Als er nu bezoek kwam h den profensor werd bet jongmensch door zyn hooggeleerde aan de gasten voorgeitetd als smonaiear W de Veendam prèa du Da oemarck It De geograpbische kennis omtrent ona land ook van aanzienljjkec buitenlanders blijkt hieruit voor de zooveelate maal luttel te zyn Men meldt uit Maastricht van gisteren Gisteren en heden hebban zich 47 der stakende aan hunne oigone gsdnoiiten llm Dora P Wat is er Waarover hebt gij na te denken wolkc muizenissen hangen u in het hoofd of hebt ge ru iie met een of anderen vrijer gehad F Ofschoon die vragen Bchortsend werden gedaau lag er toch ernst achter verborgen en het oog des ouden mans sloeg zijne kleindochter meer uitvorschond dan van harte vriendelijk gade Dat bemerkte Dora zoo als hij haar noemde zeer goed en ook op haar gelaat vertoonde zich behalve de glimlaoh dieu de woerden haars grootvaders te voorsohgn geroepen bad nog oen geheel andere uitdrukking die van verlgenheid en raistroos igheid tevens getuigde Gij hebt gelijk antwoordde zy na cenig stilzwijgen zy sloeg erenwel haro oogen niet op en de sporen van hetgeen er in baar omging vertoonden ïich na om haar kleinen mond Ik ben met meer zoo als vroeger toen ik niets in myn hoofd had dan wat de dag zelf ireebracht En met Caro ben ik ook geen goede vrienden neon Maar dat staat wt elkaudor in verband En wat is dat dan vroeg liij Zijne wenkbrauwen hingen nu nog lager over zgne oogleden dan gewoonlijk en de rimpels op het voorhoofd werden dieper Men mg het hem aan dat dat gelaat zeer streng en zeer toornig kon zgn Ik had het u eigenlijk niet willen zeggen ik heb het tot nog toe goed verzwegen antwoordde zy en nu zag zy faem mrt bare heldere blauwe oogeu trouwhartig aan Ik heb met Verene bepraat en weer bepraat dat rZoo dus niet alleen viel by hsar in de rede vNeen antwoordde zij op een toon die blijkbaar bare verwoDderiag over die vraa verried na eene glaasiypei by de firma Regout om werk aangemeld Deze stap wordt als een begin van het einde der werkstaking beschouwd Gisteren nacht heeft te Bergen op Zoom by den bloemist Franken een brutale diefstalplaats gehad Waarscbytilyk met ean valschen sleutel hebben de dievan zich toegangweten te rerscbaSen eo een bedrag van f300aaa specie gestolen a In dezen wildtyd achten wy het vanbelang te wysen op een door een gesebt medicus goed geconstateerd vergtfttgiogsgeval te Amsterdam tengevolge van het gebruik van een adellijken taling Zeer ernstige siebteverRcbynselen deden zich dezer dagen voor zware buikloop brakiogen koode riltingen gepaard met koorts bgna onmiddellyk na hel eten van het wild Door doelmatige geueeskundige hulp herstelde de lijder na efoige dagen Meestal wordt by dergelyke adellyke apyzen zeer zorgeloos te werk gegaan en beroept men zich op tallooze gevallen waariu zy straffeloos gebruikt yn geworden No en dan bewyat een min ot meer ernstig ziektegeval dat zeer zeker vergiftiging het gevolg van het gebrnik kan zijn Met zekerheid ia niet uit te maken op welk tydstip by vleeseh de vergiftige cigeaschappea optreden doch de door den reuk zoo duidelyk waarneembare teekeoeo van ontbieding moesten reeda genoegzaam tegen het gebruik waarbchoweo idbld tegen de Verr Het Museum van Kunstnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand October door 646 persont n bezocht terwyl uit de aan het Museum verbonden boekery 223 boek eo plaatwerken naar verschilleude plaatsen van ons land verzonden werden Zooala bflkend ia bevat genoemde boekerij boek en plaatwerken die betrekking hebben op de versierende kunsten Zy die een of auder kunstambacht uitoefenen vinden hier op elk gebied een ryke bron vao voorbeBlden die gratia ter beschikking worden gesteld Verdere inlichtingen hierover kunnen by den Conservator van genoemd Museum worden aangevraagd ËüD noodlottige myngaaontploffiDg heeft Maandag j l in een kolenmijn te Girardvillo Amerika plaats gehad Zes pprgonen werden als verkoolde hjken tiTuggevooden en eengroot aantal myowerkers bekwamen ernstige verwondingen kleine pauze ging zy voort gg moet er u Eooveel bijzonders niet van voorstellen grootpapa bet is eigenigk niets anders dan kinderachtigheid van mg of dwnze angst voor vreemde gezichten wg verbergen ons hier ook als gekken Niet sis gekken kind viel hy haar wederernstig hoofdschuddend in de rede f Er bestaat meer dan ééne maar al tn gegronde roden voor dat wij alleen blyven en geen beweging in de wereld maken Maar vertel mij nu eindelijk wat git op uw hart hebtP J ay k Ik heb hot missohien geheel eu al mis sprak zij nadenkend en het bleek niet dat zy iets van zgne aanmerking geboord had Bij slot van rekening heeft het niels to beduiden Maar in alle geval moet gg mij beloven dat gij niet op de indoreo knorren zult dat maak ik tot eene voorwaarde Daar helpt niets aan tiQij moot dan welen ging zij voort toen bü haar met een toeslemmenden hoofdlcnik geantwoord had dat het al in het voorjaar geweest is in da laatste dagen van Mei Oy waart den dag te voren op reis gegaan ik mag nooit weten waarheen I Do arbeiders waren den geheelen voormiddag op de weide bg het hooien geweest en gingen er ook na den oten weer hoen zoo dat ik alleen te huis bleef gy moet niet zulk een boos genokt zetten grootpapa ziel zij zioh zelve in de rode en streek met hare kleine door de zoo verbrande hand over het gerimpelde voorhoofd des ouden mans adat kan oen enkelen keer wel eens gi beuren want zg hebben buitenshuis werk en ik mag hen immers niet helpen JTor i tm volfé