Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1896 iOUDA BOTTlRDAM Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 9 10 9 8 10 17 4 60 4 ii7 6 4 6 11 4 8 4 16 6 80 T E K D A M o O U D A 11 60 19 97 1 40 1 44 1 54 8 01 9 7 85 6 80 9 80 9 40 9 5 10 87 BOT 10 1 10 99 10 36 10 48 10 49 19 08 19 47 8 61 7 96 8 8 66 9 81 7 10 7 46 8 18 9 I S GOUDA DSN HAAG ZoetermoerZegwaard Voorburg DEN HAAO GeUOA Gouda Zeïeoliuizan MoorkapeUe Zoolormoer Zagwaard Voorburg Haft O 7 8U 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 19 16 12 98 1 42 3 47 4 46 6 9 6 64 6 11 7 80 7 4 ÏM 7 49 8 47 11 30 12 40 4 67 01 Z ï 7 63 8 66 11 41 19 61 6 08 8 19 V 8 07 9 08 11 66 1 08 5 90 8 96 H 8 19 9 18 10 7 10 43 18 11 4 18 46 1 10 9 18 4 17 5 86 6 68 6 22 6 3 7 80 8 81 a Hage 6 46 7 90 7 43 8 50 l 46 10 1111 8618 811 36 8 44 3 40 4 10 4 38 6 89 6 197 18 7 68 SS 9 68 Toorb 6 69 10 17 1 41 4 3 6 18 9 84 Z Zegw8 6 10 38 1 66 4 68 6 80 9 48 Z M 6 17 10 43 8 06 6 04 6 89 6 Gouda 88 7 60 8 13 9 18 9 4710 1610 6413 06 12 52 8 17 3 14 4 08 4 886 15 5 68 6 507 488 8810 1010 88 S 0 1 DA U TRIG H T Uonda 6 80 6 37 7 12 7 66 8 91 I9 9 58 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudew 5 46 64 11 14 2 87 Woerden 6 68 7 3 8 18 t ll irtraobt 6 13 j 7 48 8 88 64 10 61 11 46 1 87 3 08 Naur materdam f Slopt Woenadag G O V 1 A A MSTIRDAH Ooiida 37 8 81 0 69 10 67 18 10 4 11 6 imitndam 0 SI 8 14 0 97 10 66 1 8 1 18 6 15 Stept te Nocldoip Leidtcheiidani eo Blejawp Kriuwtf en Hekwdorp U T K ï O H T G O O D 10 16 10 88 11 88 18 2 8 08 3 68 4 46 1410 38 11 66 18 84 4 18 6 8410 46 4 84 lO t 11 1012 11 8 46 4 87 6 17 7 i 8 09 0 07 10 14 88 10 84 9 86 8 28 8 41 9 49 11 10 AII8TIBDA M e O U D A AKatwdamCl ai 7 16 8 16 9 l 4f 2 84 9 61 eonda 7 82 849 9 14 10 10 11 11 19 98 8 48 i l Laat te Gouda Bniigm nis nu n niat op 9 46 11 18 fegao verkoadbeid is ciiroenaftp bet beate middel Men giet bet sap eoimr rgpe citroeD ia de band e snuift dit duor den neoB op tot bet iu dea mond komt Geoeziog Tolgt gewoonlgk na de tweede of derde herbaliog dezer geoeesmetbode Ook bg cbrooische halaontfitekiog mo t dit middel mat eoocês aangewend worden Het slot Tan een rederoariog o er den meet en z d beteekeoii voor den landbouw Jb myne heeren men kan reilig zeggen de meat is bet ijzeren fondatnent van alle pbysiacbe en daarom ook van alle gee teVgke cuttaur Hy is de eigeniyke grondslag waarop de meoscbbeid de roemrvjke tempelen barer wetenschap en kunst heeft gebouwd Hy ferdient derbalve niet alleen uit landbouwkundig maar ook uit eeu aesthetiach oogpunt ons aller belangstelÜDg in de hoogste matH Waarlyk myoe beeren ik kan d den mest niet genoeg met warmte op het barl drukken 1 De nederlandscfae Regeering ia niet Oor nemens aan de Kamer voorstellen te doen tot het toestaan van een bolaogryk subaidie voor de par acbe Weretdtontoonetetling in 1898 en zal ook geen officieela commissie benoemen Het oordeel der Kamer over deze zsak is genoegzaam bekend ledert ter gelegenheid van de expositie van 1892 te Cicago bet subsidie voor de afdeeïing knnst door baar werd afgestemd Zoe beeft de minister van Buitenlanflcbe Zaken volgens een io Het Vaderland gedane mededeeling van dun beer J Kok diniging tot bevordering van Fabriekt ea Handwerken yverbqid in Nederland De minister verklaarde verder dat hem was geMeken ait rapporten van rroegew teploonstellingeo dat subsidies door vroegere regeeringen verstrekt weinig kwamen ten bate van de exposanten zelf Het eenige wat de minister aan de Kamer wensebte voor te stellen was e n post voor de bostryding van de kosten van een officieeleo regeartogsvertebenwoordiger maar dit zoo alleen geschieden om de nederlandscbe exposanten in de gelegenheid te stellen te exposeereo daar de franiuhe Regi eriog niet anders wenscht te onderhandelen dao met officieel e rsgeering personeD 0 De eerste wetenschappelijke balaus van het Pensioenfonds voor waduwen en weezen van Ryks ambtenareo is gereed en wordt tegen het eind dezer weck door het beetunr van bet fonds by dati minister van financiën ingediend Naar Bet Vad A verneemt sluit z met een aanzieolyk batig aldo Zekere A de H is te Scbarwoude uit den Sjieltrein gesprongen die in volle vaart bet station aldaar passeerde Hy sloeg tegen de steenen vnn bet verhoogde perron en bleef bewusteloos liggen Met den trein die van Hoorn kwam is h naar bet easthuis te Amsterdam vervoerd Volgens de laatste berichten is De H nog bewusteloos Van bet eiland U k wordt dd 3 Nov gemeld Heden middag omstreeks één uur bevond schipper B Bok zich met zyn diep geladen ijzeren tjalk l e Vrouw tlendrika iu de nabybeid vau bet eiluod toen dooreen bevigon rukwind een der bakstaggen brak IJlings liet men het zeil neer dat reeds uit de lynen begon te scheoren Met de fok op werd koers gezet naar de Urkerhaven Het Bohip slingerde zoo geweldig dat de golven tegen de raampjeg van de roef aanrolden terwyl het meer en meer de ondiepte aan den Weetkant vau het eiland de Vorm naderde Stootte het sobip hierop dan was bet stellig verloreu Men ittesch de noodvlag waarop twee vaartuigen U K 36 en U K 256 de haven verlieten om hulp te bieden Oiiuda 6 30 Hoordreoht Nionwerlrerk Otpolle Eoltoidam 7 8 40 8 47 8 84 9 1 9 10 7 9S 7 98 7 89 7 4 7 8i Botterdui 4 66 Otpglle 6 6 Kienwerknk 5 14 Uoordreclil 6 91 aouda 5 37 5 63 8 3 6 11 8 19 8 96 InlusBcben was de tjalk reeds binnen d ionnea geraakt doch dank r deo hoogen waterstand na eens even vastzittende en dan weer over den grond acbuivende het gevaar te bo en gekomen zoodat beide genoemde vaartuigen zonder hulp verleend te hebben terugkeerden Het schip zeilde nu zeer dicht langs den kunt voorby den vuurtonen zonder op een der groote ateenen te stooleo welke daar de vaart zoo onveilig maken en kwam behouden in de haven Zoover men ontdekken kan heeft bet schip geeu lekkage gekregen De schade ia belangrük De lading ook een groote boveniast bestaat uit lEeel Bjj gunstiger weder zal schipper Bok zgne reis van Groningen naar Rotterdam spoedig voortzetten De Memorie van Antwoord op de Indische begroot ng is verochenen Voor een goed deel ii zy gewijd aan de bespreking van het A tjeb vraagstuk s Ministère meedeelingen en beachonwiugen komen iu hoofdzaak hierop neer Omtrent den afval van Toekoe Oemar brzit de Minister geen nieuwe gegevens dan sedert bet hieromtrent medegedeelde lu bet kolouiasl verslag Hy meent dat alles bijeengenomen de oorzaak vau Oemar a handelwyze alleen gezocht moet worden io zijn opzien tegen den tocht naar Lamkrab waar hy een ernstigen tegeutland verwachtte die hem met de geestelijke party ID volslagen vyandschap zou hebben gebracht De Minister spreekt tegen dat tasacheu deo afval en bet bezoek van generaal Vetter aan Atjch eenig verband zou bestaan Hoewel de Atjeh politiek voor generaal Vetter a vertrek naar Indië veelvuldig met den Minister ia besproken geworden in den tia dat zooder dringende noodzakelykheid in de tot op dat tydstip gevolgde gedragslyn geen verandering behoorde te worden gebracht ia van het medegeven eener instructie door den Minister geen sprake geweei t De iuslrnctiei die na bet vertrek van den regeeringacommisaarii den gang van zaken hebbeo bebeersobt zyn nit den aard der zoak uiet voor een breede openbaarmaking vatbaar zij acbryven de bandhaving van de geconcentreerde stelling voor nocbtauB gepaard met actief optreden der troepen daarbuiten om den vyand te verhinderen zich opnieuw te vereenigen en Toekoe Oemar te beletten zyn invloed in de IV en VI Moekims te herkrygen Op de kuit moeten onze etabliisameoteD en neet de scheepvaart voldoende beveiligd worden en de oorIog cootrabande worden te keer gegaan Versterking van wapenen en muaiti blgft verboden Alleen aan de hoofden binnen de geconcentreerde liuie is het bezit van ewa by bet bestuur bekend aantal tromplaadgeweTep tot zelfverdediging toegestaan daarbuiten wordt wie zich vertoont gewapend met een geweer als vyand behandeld evenzoo de hoofden die niet aan den lait voldoen om de hun vroeger versterkte wa enen in te leveren Hoofden en bevolking worden alleeo naar bonne handelingen c beoordeeld Geoteeuschap tuiacben de buiten de linie wonenden en de bevolking in bat gebied daarbinnen staat onder scherpe controle wordt ty niet beperkt bet binnenkomen mag alleen langs ouse posten plaata hebben en de blanke wapenen waarvan hei dragen geoorloofd ia moeten aldaar worden afgelegd De Regeering ziet in het gnnatig verloop der werving in de eerste helft van dit jaar bet verbiydend bewys dat het niet ontbreekt aan wakkere Nederlanders die bereid zyn de eer der vlag in Indië te helpeu handhaven en brengt harerz ds holde aan het Indiache leger en de steeds toevloeiende vrywitligers 3 50 19 98 1 19 89 19 89 19 48 19 SS l t 11 11 11 28 11 85 11 49 U tl De Minister thaus iu het bezit van de voorstellen der Indische RegOEring omtreut de io de toekomst te volgeu gedragalyn ia gaarne bereid de Volksvertegenwoordiging zooveel mogelyk in te lichten omtrent hetgeen gedaan moet worden naar de meening van hen die wegena bekendheid met land en volk en met den toestand gelyk he zich tbaiM toekent het best tot fitt ourdet iu staat zyn 39 19 89 9 61 9 60 10 11 e 88 8 64 9 64 10 3811 C 10 06 10 16 10 97 9 9 9810 88 11 6 11 46 8 17 4 41 5 67 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 34 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 13 6 7 99 9 4 11 07 7 61 8 66 10 17 10 80 IIJ j Een korte oiteenzattiog van den actneelen toeiitand gaat aan de ontwikketiug van die planneo vooraf waaruit de Minister concludeert dat de gebeur ten issea in Maart van dit jaar ons tot een staat van sakeo hebben teruggebracht die groote punten van overeenkomst vertoont met dien by bet einde van het bestuur van deo luiteoaoi generaal Vaa der Hegden maar toch in zoover zich daarvan gunstig onder cbeilt dat naar deo ondervonden tegenstand in de XXII Moekims te oordoeleu het weerstandsvermogen der vgaudeiyke party geringer is dan toen en dat wg terwyl destyds onze troepenmacht over een groot aantal defensieve posten ia gehieel Groot Atjeb was verdeeld thans een drietal punten met eeu voor een actief optreden voldoend krachtige troepenmacht bezitten afgescheiden van onze dientengevolge onaantastbare hoofdstelling Dit stelsel dat niet de verovering van geheel Atjeh tot einddoel heeft maar alleeo wil dringen tot bestendiging vao de afgedwongen rast eu tot werkelgke eerbiediging van ons gezag is het stelsel dat naar de meeuiug van de Indische Regeering uog gedurende een uiet vooraf te bepalen tijd moet worden volgehouden Onder herinnering aan de geschriften en rapporten van den adviseur voor Oostersche talen eo Mohammedaaosch recht Dr Snouck Hurgrouje dio bet bezet houden gedurende geruimen tyd van een aantal beheerschende punten in Groot Atjeb onvermijdelyk noemt meent de Mioitter dat de gunstiger toestand io GrootAtjeb nadat iu 1893 tydelijke versterkingen buiten de geconcentreerde stelling warrn opgericht en de loop der gebeurtenissen van den laalsten tyd de zienswgze van Dr Snouck Horgronje op zoo verrassende wyze in het gelyk stellen dat er grond ia te vertrouwen dat ook gunstige reaultaten van blyvendeo aard verkregen zullen worden wanneer de ataat van zaken di thans door den droog der omstandigheden gebortn ia gedurende een voldoenden tgd wordt beatendigd Daartoe zal noodig zga bet bestaande overcompleet by bet leger vooralsnog te handhaven De daaraan Aerbonpeo uitgaven die feitelyk ook nu reeds gedaan werden zullen onze krachten niet to boven gaan Intnasdben ia de Minister omtrent de bestendiging der bovenomschreven gedragslyn nog met den goovernear goneraal in overleg getreden zoodat by er zich toe bepaalt op de beide hoofdstukken der begrootiog f 300 000 mear aan ta vragen ten einde in 1897 t t aanvalling van het leger 600 man meer te kuonen uitzenden dan waarop oorspronkelgk gerekend werd Met het oog op de diensten van het korps marechaussee iu Atjeb welke de Minister eveneens in honge mate waardeert is de aandacht van den gouverueur generaal nog speciaal gevestigd op de vraag in hoeverre uitbreiding van bet korps nuttig zou sgn en tevena mogelijk zonder te veel goede krachten aan de overige deelen van het leger te ooitrekken Wat de kustataatjes betreft syn alle adviseurs in Indië bot er over eens datdeacheepvaartregeling krachtig Uuoot worden gehandhaafd Aangaande overneming der in de kunftt tattjes geheven invoerrechten de Minister acht den tyd daarvoor nog niet gekomen Zoo lang ons gezag in Atjeh eu onderhoorigheden niet op hechter grondslagen rost dient de fichyn van fiscaliteit te worden vermeden Üit de hy het departement vau koloniën ingekomen stukken ia den Minister nietgahlekeu dat de dood van den generaal majoor Dumouliu indirect het gevolg is geweest van aalatigheid van wien ook mEen kaart met duïdeinke aauwgiing van de streken en plaatsen in de officikele rapporten vermeld zon zulk een eerbiedwaardige afmeting moeten bezitten dat de Miniater betwyfelt of de vervaardiging van een dergelyke kaart io de bedoeling van de Kamer ligt 3 57 6 19 6 51 10 6 39 8 44 4 18 6 39 9 60 4 40 4 50 4 67 6 04 5 10 9 14 3 0 4 04 4 88 Ulreclit 6 88 7 60 9 9 89 Woerden 6 63 8 11 Ottdewaler 8 19 Gouda 8 88 9 84 10 10 Om citroenea te cooserreoren beveelt men aan de vruchten met watten in zuivere para ffine olie gedoopt goed af te wryven en ze jau iu bladtin te wikkelen De citroenen Ijigven dan let r langM versch BolteDlandsch Overztcht Volgens de laatste opgaven heaft Mac Kinlejr 242 stemmen in bet college van elM torac verkregen tegpn 130 op Bryan Sr beataat nog altgd eenige twgfel betreffeod da overwinning der republikeinen io Indiana terwgl op de overwinning ïq Kqq tuckj Nefaraaka en Oregon aanapraak wordt gemaakt door de partg van Brjao De groote strgd i i de Vereeuigde Staten is gestreden en geëindigd met een aohitterei i overwinning van bet gezond verstand H l alaatkundige eu financieele eerlgkheid HKd dte aanvankelijk alleen over het invoeren van besohermende rechten acheen te zullen loopen werd door het program der conventie vao Chicago overgebracht op het terrein van den moutstandaard De Republikeinen werden voorstanders van dea gouden standaard en noemden zich de eerlgk geld partg De democraten achaardeo zich grooteudeets aan de zyde van deo zilveren standaard eo betoogden dat door de vrgeaanmunting van zilver de financieele ea economische toestand van de Vereeuigde Staten aanmarkelgk zonden verbeteren Het is opmerkelyk zeide eergiateren neg de Temps hoe langzamerhand alle lauzeo en programma s in dan strgd zgn ondei egaan eu br e het eiodelyk ging om de zegetuisohen twee groote eo machtige stroomingen waarvan do eeue de Vereeuigde Stateo wilde voeren io de richting der geleidelyke ontwikkeling an waarvan de andere naar onbekeodo streken koers wilde zetten ïu een woord toa cben Mo Kinley eo Brjao liep de stryd ten slot tuaschen het status quoc eo de revolutie Tevergeefs hebbeo de republikeinen aaovankelyk getracht de aandacht te vestigen op het protectionistiache deel van bun programma Tevergeefs is van beide zijden beproefd de d scassie te brengen op het zoo ernstige gebied der muntqaaestie eu op de rol van goad eu zilver Nearmate de dag der verkiezing naderde werden de soeiale organisatie de betrekking tusschen kapitaal en arbeid de usurpatie der troats de gevaren der werkstakingen 60 van dao klasscoatryd de tuaschenkomst der bonds regeer ing io plaatseiyke induatrieele twisten de bonding van het hooggerechtshof en de uitleggingen der grondwet met betrekking tot de eiseben der werklieden in ééa woord de sociale quaeatie de voornaamste ponten van verschil tusschen de partyen eo de candidaten t Het was voor de eerste maal niet alteen io de Vereeoigde Stateo maar in de geheele wereld dat een stryd p oats had waarm de grondslagen der maatschappelijke orde op zulk een wijze wareo betrokkeo eo waarbg de uitslag afhiog van één zet van de wisseivatlige meerdtirbeid vau één dag zich op ééa naam vereeuigend Vandaar dan ook de groote hartstocht de kracht en de werkzaamheid aan beide zyden ontwikkeld de groote belangstelling in deo uitslag Siods in 1860 bg de stembus beslist werd over het lot der uatie toen het behoud van de betrekkingen tuaschen Noord en Zuid in de weegschaal lag toen het ging om bet lot der slaven en toen Lincoln en Douglas van stad tot stad en van dorp tot dorp trokken om bun meeuiogen te verdedigen ia er geeo verkiezing geweest van zoo groot belang Tbana zanden de vrienden van Bryao bet gaurne doen voorkomeo alaof hou stryd een nog hooger en heiliger strekking had dan die van 1860 dat tiet nu niet ging om de hevrgding van een ras of een klear maar om de bavrgding vao de geheele menachheid nit da banden der alaveruy Eu onder dit voorweQd el hebbeo tg eeo reusachtig arbeida ver mogen ontwikkeld De boy orator € heeft byna alleen rekenend op eigen kracht en op den groeten persooniyken invloed die vao hem nitging den stryd gestreden op een wgze die zelfs de bewonderiog zgner tegenstanders opwekte 9 57 10 40 11 18 10 4 10 11 f 10 18 f 10 97 10 6 11 80 9 87 10 4 47 f 9 84 f 10 01 r 6 10 07 10 S4 8 36 1 43 8 61 7 68 7 6 8 8 8 18 8 89 8 63 9 3 9 10 6 8J 7 86 6 17 6 97 84 6 41 6 47 7 46 r 46 48 CIS Met koortsachtigen gver heeft bg do Vereeoigde Staten in alle richtingen doorkruist dniMsdm mglan baalt hg afgelegd sp dniundan neetinga heeft hg gaaproken en Toor millioeneB kieura heaft hy zijd atelliogen nitaangezet Taak fljftiaii en twintigmaal optredend in een etmaal Maar het heeft hea niet geholpen De groote meerderheid der boTolking van de Vereenigde Staten heeft getoond een omrerwerping ran heataande toestanden uiet te Terlaogen Zij beeft aich Torklaard roor de aerlyken geldtheorie en zelfs de protectioniatiacbe leerstelling fan Mc Kinlej op den kcop toe genomen omdat ig bet onzinnige en rerkeerde lan de dankbeelden lan Bryan nog bgtgda beeft ingaiian x Ofschoon de wgze waarop de preaidentslerkieting geschiedt als bekend ondersteld mag worden zal aeoe korte herinnering bier wellicht oiei te onpas komen De elgenlgke Terkiezingi heeft eerst later plaats maar de beslissing is nu gevallen Gial ren toch ign in eiken Staat orereenkomstig sijo eigene wetsbepalingen kiezers aangewezen in gelgken getale als de leden tan het Congrea den Senaat en het Hais Tan Volksrertegenwoordigers waarop da Staat aanspraak heeft Senatoren eo Afgevaardigden echter zgo eTenala alle staatsambtenaren tot Preaidentskiezer niet benoembaar De aangewezen kiezera komen later op een bepaalden dag in de hoofdstad van hun Staat bgaen en stemmen er met gesloten brietjea Wülke TerTolgens naar Washington gezonden en daar in tegenwoordigheid Tan het Congres door den foorzilter des Senaata geopend worden De candidaat die de meerderheid heeft van het geheele gelal uitgebrachte stemmen wordt gekozen erklaard Is er geen meerderheid dan wordt de President door bet huis van VolksTertegenwoordigers gekozan nit de dtie eandidaten die de meoate stommen hebbeu en wel Staatsgewüze zoodat de Tortegenwootdigers van eiken Staat samen ééa stem oitbreogen Maar daar is no geen sprake van er is reeds dadelijk onder de 447 presidantakiezers een meerderheid voor Mc Kinley en deze wordt dos in Maart a s president In de Fransche Kamer is de regeeriog grïntarpelleerd over Armenië Yerschillende sprekers namen het voor de Armeniëra op en graaf De Mnn telde ronduit dat het Igdelgk toezien van Europa nog betrenrenrwaardiger ia dan al de misdaden in het Oosten De Porte bod bevel gegeven tot de moorden Frankrijk moeat da verdrukten te hulp komen opdfit voor Armenië hetzelfde zon gedaan worden als voor Kreta Miaister flanotaox bad het daa op over bet concert der mogendheden dat niet mocht wordeo verbroken Het is biet waar dat de mogendheden lijdelgk bleven tegenover de gruwelen zg deden haren plicht Engeland ook la zekeren zin nieuw was de verklaring van den minister dat een oplosaiug van de bestaande moeiiykheden kan tegemoet gezien worden Het Ënropeesch concert zal van Torkye verlangen hervormingen in te voeren en de veiligheid deo openbaren vrede en de orde te Terzekeren Het zal een meeilyk werk zgn maar Europa zal zich niet laten afbrengen Tan zgn taak zei Banotani Toen de interpellatie op het eind liep eo wellicht met een sisser af zou loopen kwam de socialist Jamèa voor den dag Bg had een motie De Kamer constateert de verantwoordelijkheid van Ëorapa betreurt de hebzucht der mogendheden en spreekt de hoop uit dat allen zich zullen vereenigen om de veiligheid van de Armeniëra te verkrggen Men begrijpt wat er gsbeorde ze werd verworpen met overgroote mearderbeid en de hooding der regeeriog goedgekeurd In den Senaat kwam Madagascar door een interpellatie aan de orde De regeeriog had zei de minister van Koloniën mAatregelen genomen om de mat op het eiland te Terzekeren Nieuwe instracties van strenger aard zjjn gegeven om den opstand te onderdrukken generaal Qallieni heeft rolkomen vrgb id ran handelen en de regeeriog cal hem alles zenden wat hy noodig écht De Berljjosche bladen beginnen thans zich met de ook naar bnitenslands Tcrapreide bewering bezig te houden dat tsaar Nicol i bg zgn reia oTer Kiel naar Kopenhagen ook Bii larck te Friedrichrnbe had willen ontmoeten maar dat hg op rerlangen ran keizer Wilhelm dat bezoek achterwege liet De Bank nnd Handelazeitnngc ia Tan oordeel dat tengerolge Tan dit voorval de onthnllingen der Hamb Nachrichteof plaata vonden en dat Biamarck daardoor een formeel verband tusschen Rusland en Frankryk Toorkomen wilde hetwelk tot nog toe niet tot stand was gekomen en waarover hg met den Tiaar had kunnen spreken indien deze hem een bezoek gebracht had De met de Regeering bevriende Poat neemt van deze beweringen nots omdat ze ia de volgende discQssie misschien nog een rol zullen spelen Verder werd Bismarck door pen kennis Tan hem nit Leipsig gelntarTienwd en liet hg licb als Tolgt uit alk had wel gedacht dat de steeo dien de Hamb Nachricbtena in de eendenkom wierp een laid gekwaak te weeg ion brengen maar dat het lawaai zoo erg zon worden Tecrast mjj toch a Beireffeode de bedreigingen dat hg rechiens vervolgd lou knnoen worden zei Bismarck sarcastiach alk heb er wat mg betreft niets op tegen als ze mg zoo n dramatisch slot willen bezorgen c De bewering dat de Taaar door keizer Wilhelm zoo zijn ternggehoaden om een bezoek aan Bismarck te brengen wat dan de aanleiding zoo zgn geweest tot Bismarck s gramschsp en tot de onthullingen ie de a Hamburger Nachrichten wordt in denaReichs Anzeigera van gisteren beslist tegengesproken en ala een verzinsel t gebrandmerkt De regeeriiigagezinde bladen zooals de aPoatc eu het Berliner Tageblatt pogen het te laten voorkomen alaof dat teodentiënae reninsel uit Bismarck s koker komt maar naar t scbgnt ia de straks genoemde bewering die bier groot opzien heeft gebaard in de bnit nlandscbe pers Terspreid uit het kamp van Bismarck s vganden Er zou dos weer een lielelgke ataatkuudige Intrige in t apel zijn Nieuwe Zending Parapluies A VJQ OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 3 NOVEMBKR i Vrkrs sloikrs e 8 8 947 NKUBRUNl Cert Ned W S 2V 89 dito dito dilo S 98 iilito dilo dilo 8 99I tUoNoltt Oal ii uill l88188 4 101 IHLIB InscUrüving 1882 81 6 8 l OosTENU 01 1 in papier 1868 6 i Sl a dita in zilver 1868 6 84 ia PoBTUQAL Obl met coupon 3 dilo ticket 3 24Vis KtiSLiNU 01 1 Biunonl 1894 4 62 dito C ocona 1880 4 97 a dilo bii Botha 1889 4 97 i dilo bj Hope 18S9 90 4 98V dito in goud leen 1888 6 1 dito dito dïto 1884 6 lOS j SrAHjB Perp I aohuldl881 4 6 ia TOBIBIJ Gepr Conv loon 1890 4 67 Geo leenioR aeiie D 18 i Gec Ie niïgaorieC IS Zuio Ara Il p V obl 1898 8 IIOV Mexico Oflil Buil Soh 1890 6 91 ViVENBZustA 01 1 4 onbep 1881 41 AMarzuDiM OWiijatien 1806 3 99 RoTTEEDiM Slid Icon 1884 S I 04 Ned N Aft Hamlolav aand 48 Arendab Tab Mij Cerlifioalo 646 DaliMaJitiohappij dito r97Vi Am Hvpothcekb pandbr 4 100 Cult Mij dor Vorstenl aand 66 s Or llypolhoekb panilbr 3 lOOl t ederlandacbe bank aaad 196 Ned Hsnaelmaalacli liito 188 49 N W k Vm Hyp b pandbr 6 60 Kelt Hypotheelb pandbr 3V 101 Ulr Hypjlheokb dilo 3 I 7 Oost Na Oosl Hong bank aand 184 HvSL Hypntheftbank pandb 4 190 Amebika Equ l hypolb panilb 6 1 Maiat L G Pr Lon carl 6 26 Ned HoII IJ Spoorw Mij aani 100 Mg tol Ezpl V SI Spir aaud 92 Ned Ind Spoorwegm aand 810Ned i uid Afr Spm aanit O 292 dilo dilo dilo 1891 dilo S 101 TW 1E Spoor r 1887 8 A RoM 3 60 ZuidIlnl Ppivioij A ll o il 3 6S Polen Warichan Weenen aiirid 4 153 HusL Gr Paalowa dilo aand 6 77 Iwang Dombr Ulo aaul 6 KiO Kurak Ch Azow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 AMEEiïi Cent PacBp Mij ohl 6 98 Chic otlb W pr 0 v aan dito dilo Win SI Poler obl 7 128 Denterk Hio Gr Spm rort ï 11 i 11 Ulinoia Tonlral obl 10 goud 4 1001 j Louiav VBsbvillfOe rt v aand 4S 46 Meiioo N Spw Mij Io hyp o 6 100 Mifa Kanaaa T 4pct pref aand 11 1 11 N York Ontario Weel aand dito Penoa Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 79V 81 Paul Minn fc Manit obl j lOS ün Pac Hoofdlijn oblig dito dilo Line Col Ie byp 0 5 96 anaua Can South Cert T aand 1 46 Vbk O Eall Nav lobd cO IIV Amatord Omnibua Mij aand j 190 Rotterd Trsmweg Maata aand 205 Ned Stad Amalerdam aand 3 106 Stad Hotlerdam aan 3 106 BswiB Blad Antwerpen 18 21 1091 J Stad Bruaael 1886 2 MO HONO TheUi Begullr Geaellich 4 116 OosTZNa Slaataleening 1880 5 120 K K Goal B Cr 1880 3 167 Spanje Slad Madrid 3 1868 31 Nm Ver Bot Hyp Spobl corl IU eid HAR TBERIOBTBN QOUda 6 November 1896 Oodauka de vaste noleeringen van hel buitenland waa hier voor inlandsche granen weinig vraag Tarwe Zoeuwaohe 7 26 b 7 76 Mindere dilo 6 86 a 7 10 Afwijkends 6 S8 ü 6 60 Polder 6 25 l f 6 76 Bogge 1 Zeeuwaeh 4 50 i 4 76 Polder f 4 25 i 4 60 Buitenlandsche per 70 kilogram ƒ 4 86 i f 4 60 Oeral Winter 4 26 a 4 75 Zomer f t i f 4 40 Cbevallier 6 26 i 5 76 Haver per be l 3 60 a 4 par 100 kilo ƒ 7 26 a 7 50 Henoopmad Inlandaob a 6 86 Bullenlandache 6 60 a 6 75 Kanariezaad 6 50 a 7 60 Koolzaad uiau 8 76 a 9 60 Erwten Kookerwlou ƒ 8 10 ƒ 8 60 Niet kokende a Builenlandaoho voerenvlen per 80 Kilo ƒ a Boonen Bruine boonen 9 60 a 10 60 Witte boonon 10 a 10 76 Duirenboonen 6 1 6 26 Paardanbooneu 6 a 6 86 Haia per 100 Kilo Bonla Amerikaansobe 4 41 a 4 60 Cinquantine 6 75 a 7 Foianiau ƒ 6 76 a 6 Veemazït Melkvee goode aanvoer bandel en E rijzen vrij wal Veile varkena goede aanvoer andel vnj wal 16 i 17 cl por half KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer bandel vrij wel 14 a 14 ol per half KQ Magere biggen gooilo aanvoer bandel vrij wel ƒ 0 40 ü 0 80 per week Vette achapen goedo aanvoer handel zeer traag a Nuchtere kalven eenige aanvoer bandel vlug 7 a 10 Graskalvereu groote aanvoer handel stug 98 i ƒ 68 Fokkalvoren 10 è 16 Aangevoerd 79 partijen kaaa Handel zeer vlug Ie r ual 27 a 29 So nual 21 a 86 Zwaardere 30 NoordUolland achs 34 i 28 Boter goede aanvoer handel matig Goaboter 1 40 l 1 60 Weibolar 1 20 1 30 p Kilo BargerlUke Btand OEBOBEN 3 Nov Oerrit Coroelie ouders J Bornea eo C vao Draanen 4 Adriana Cornelia ouders D N Sa en k i Tak Carolina ouders K Heg en N da Koning Johenna Rfgina oudera A Borst tti W Nobel Anna Sara ouders G van d ff Klegu enA S Krehs OVERLEDEN 2 Nov J v an dor Hoogt 73 j 4 T Kruijsheer Vi GEHUWD 3 Nov A Huurman en A M RoUman H Eokier en A M O van Vliet L Signer eo J C Arnold W H Happel eo M 0 Huellemaii F C Sparnaajj en A Baars II A Leeflang en 0 A Hookoop Advertentiën Voor de vele biyken van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en bg het overlijden van onzen geliefden Broeder UERNARDUS PELETIER betuigen wg langs dezen weg onzon vriendelgkeü dank Wed A F VAN OB GARDE Pbi O ieh Wed A VRIJUNÜT Pbi stiiiii Laren N II Gouda 3 Nov 18iie uecmt Ie proet met lio extra fljne 2 Cents Sigaar De Vrijster Heeren liefhebbers van een goede Pgp TABAK tegen billijken prlj worden aanbevolen de PORTORICÜ ii 30 ft por 5 Ons in het Tabak Sigaren en PgpenMagnzgn LANGE TIENDEWEO D No 25 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers dèr ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i lfbewarl g HoUandBcbe uitgave met 27 afb Prj a 2 Kolden Ieder die aan de Terschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydi moet het lezen de oprechte leenng die het g eeft redt jaariykn duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland Cognac fiB Bois 1 1 40 de g itev D oooiTAO rat Boia Tan da oel U AnoUTUia wDTdt salevard In Taraacel d bnnand flMaehm vaa 6 lAter lolioud voonlait Tan het attvat Taa Dr P r VAI HAMBI BOOB Proafflesoh A I l SO Dltalallaad verMsl bU 6rma Wed B Ui Ooudu P H J T WANKU J MELKEBT Oosthaven Uitnoodigfing tot deelneming in de Kansen van door da den Stiutt Hftmburg gewaarborgde groote Ueldlottirg waaria eeker 10 Millloeh 746 990 Mark Premie van 300 000 M 1 prü il 2011 000 M 1 prlJB a 100 000 M 2 prijsen il 76 00 1 M 1 prija è 70 000 M 1 prijs i 65 000 M 1 prija a 60 000 M Iprija 66 000 U gewouu it moeUD worden De pryteu vau dose veol voordeel biedende Oeldloterg die volgens bet plan tloclitB 112 000 lateu bevat e ju de rulg ude Du hoogste prys ia oveiitueol SOO OOO Mnrlc 46 prijzen u 5000 M l 106 prijzen tt Sf OU M j 206 pr Keo it 3000 M TSapryeenïi 1000 M 134S prezen li 400 M 42 prijseu a 300 M 188prHz 200 UO M 135387 priJKei a 1B5 M 2 prezen 50 000 M 8961 prll34 104 lOOM 1 prijs il 40 000 M Ö24Bprijz ïi T 45 81M S prijzeu M 20 000 M l toUat S6 S40 pryzeu Slprüten 10 000 M l en worden dese in eenige maanden ia 7 klat 8811 uitgeloot De Iloofdprija iu de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2o kl tot 6 1 000 M m de 8o tot 60 000 M iu de 4e tot 66 000 M iu do 5a tol 70 000 M in de 8o tot 75 000 M iu de 7fl tot 800 000 M eu met da premie van 300 000 M evont tot 600 000 Mark Voor de oerite pryBtrekking die officieel ia taBtgeateld kost een gobeel origineel lot sleolits OuUl 3 50 een half origineel lot slechts ïuld 1 7S eeu kwart origineel lut slechts Julil O éO De inleggolden voor de TolgAr d klasson koo nis de tipt lijst der pryzen ijjn uit batotlÏRiee e trekkingsplan voorzien van liet Wapen vnn don Slaat blykbaar en verzend ik deseu Plan op aanvrage gratis Iedere deelnemer in de lotory untïangt ongevraagd onmiddellijk na do plftats gehad hebbende trokking de officieele trekkingalijst Do Hitbetaling eii verEouding ran de prij nn geschiedt door m direct en prompt aan do ffiutiers en onder de strengste geheimhouding m ledere bestelling kan men eenvoudig I V psr postwiasel opgeven Men wende eicfh dus met de HRuvraag om toesendi n g van loten voor ile spoedig plaats liebbenda trekking noo spoedig mogel k of lIAMIillllü R B anldcr en W isBolItautcor i I Unitacliland I uiterlijk tot met vertrouwen tot Samuel IloclisclMT senr Koninklijke flachiiialcValirleb DE EOHISSLOEU VA N II I van Schaik Co gercstigd te t Gravenhay Ueppler$traat 9 en 9 nabji de Regenteaaelaau Hofleveranciers Ti Z M den Eo ing van België INDIEN GIJ HOEST g ebruikt tie Allerwege bekroonde Wfreldlif roi iiidf Siipwior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cla en verlirggbaar hiJ F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H van MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOUIUAN Moordrecht J C RATELAND BotLoop B V WIJK Oudeaairr