Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1896

No T115 Zaterdag 7 November 1806 35ste Jaargang mmm hoürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg ave dezer Couraft gfesdiiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden ia ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfionderHjke Nommers VU F CENTEN aRAffuS MA aABXKS DU Printemps NO UVEAUT ÉS Wij Terzoeken de Dames die om fftfUoft reerd mode album voor bei Wlnt rs U zoen noch niet ontvangen hebben dit to willen aanvrajten aan Ml JULES JALUZOTAC Pirh Hetzelve wordt dan omgaand gratis M franco toegezonden BestelIingeD van af 25 firanoi vry van aH kosten aan huis met 6 verhooging RiixpidlüikMtoor ti Rtzmdul 1 1 T7 erzels exia D g lv£a a tscla a ppij Do Directie bcriclit dat zij voor GOUDA en OMSTREKEN heeft aang esteld tot haren vertegenwoordigei den Heer W J Fortiiijn Droagleever J Heslhaveu 204 Gouda bij wien alle inlichtingen omtrent Inboedel en Effectenverzekering kosteloos verkrijgbaar zijn HaagscheAssurantie Compagnie voor Brand enz van 1805 te s Gravenhage Wegens vertrek van den Heer J KOEMAN in diens plaats tot Agent aangesteld de Heer W J FOUTUIJIT DUOOGLEEVER Jz Westhaven 04 Ie Gouda Pakket PIAl OMUZIEK IQ Zend Postwissel ad Ben Gulden waarop staat POPVLAIHE MUZIMK en 0 j ontrangt franco per pakketpoat de naTolgende elf Muxlekstukken allen ingenaaid in netten omslag en extra extra fijn papier No 6 Transvaalscb Volkslied en Der Kreuzfldele Eüptersohmied Die Zauberflöte Wie SÜ88 met Duitachen tekat Oonau Wellen Wilhelmina Wals Militaire Marsoh en Stoom 7 8 8 10 11 No I Kreaz Polka 2 My Queen 1 3 Der Trompetter von SSckingen met llollantlBolion tekst i lu die Feme II 5 De Braziliaansohen met HoUandaobaD Duitaeheo en Vran chen tekat Ia dit nn geen bnitengewoon koopje Alleen no 5 De Braziliaansohen wcrdt Terkocht voor 1 50 enz Doch dit is niet alles hj die dit Pakket bestelt ontvangt er bfl cadeau een prachtigen SCIIMVBKALEXDER met pi m 200 illustratie s Talm niet maar zend spoedig posiwiesel aan den Boekhandelaar W M HEUL Hamburgerstraat Utrecht AHËRSFOORmHK Mmkil STOOH BKOOD en itESCUyiTFABRlEK I Stoom Automatisclie Walsen Meelfatriek AMERSFOORT Aangezien httt oiib geWelceii is dat het Prima Wittebrood voor tl paiivormou I iiiot hooi KODooR vnn model is zalleu wg dit soort brood van af Maandag 2 j November 1896 aftiiziculijk grooter miiküii eti worden de prijzen in orhaud hier modo van af dozen rtntura Op SVg Ct 8J 9 Ot en 11 Ot per Btuk gBSteld tegelgkertyd wordt hot RingbrOOd alS Waterbrood mot Vi ct in prija verhoogd en kost duB dan 7 O por sluk terwijl Ringbrood met zuiver onafgeroomde beste melk vermengd op 8 ct per stuk bepaald 1 blijft Wy atollen or prijs op liicr door to vorltlaran dut hoo el wij alleen de soorten ougeI build Ijrood per gewicht vorkoopen wij hoe hoog du prijzon der grondatoiïeu ook Btygen de grootte en het gewicht der diverae soorten grootbrodd niet verminderen en steeds alios van da boet mogelijke en meest geschikte groudstoffon blijvea verraardigen Zooala uit ons langdurig advorteeron reeds gebleken is trachten wy goeue reclame i te maken door het verdacht maken der waar onzor concurrenten maar wenseheu wy I allórn do aandnoht op de onovertrefbare kwaliteit en de voor deze kwaliteit buitengewoon goodkoope prijken te vestigen e enwel achten wij ons verplicht het publiek eropattent te mukon dat hot veelal de gewoonte is bij hoogere graan en meolprijzea langzamerhand hot brood klüinor van stuk te mukon door het gawichi to verminderen en geringer goftdkooper meel te verbruiken hetwelk kleiner en minder blank bakt en minder goed j van smauk is terwijl mot de andere grondstolfen dikwijls ook zoo geschied liet behoeft goen boloog dat eeno dorgelyke wnnrdovermindering geiyic ataat aau eeno Bcr aanzioniijke prijsvurhooging terwyl zulk eeiie handolwy e bovoniiieB zeer i aaangaaam OD nadoelig voor do verbruikers i v lS Patent H Stollen suil ittirfi Irmnlrlli BUBlijflllCll Bil eliilg nt liig Ilr t i i Fitotauu Warnung lïe r yroHiie Erfolff unuiri i aieiUH StoÜMt srrun an hal Anla$3 lu BcbutRinu kai $ oliMMtn wfrrttiimen yachiilnmtnaeu ge fkm MêiJ kaufa i aher unsare stefs mhar eii H ütolten uur ton uns direel odar In tolchen Elunhandlanien dênut unitrPlattt fwh nebontiahMd mis ohingl Ut = rreiitHgtm md ZeugniMe grêtn und ffêim VAN EENE aanzienlijke Partij Gemaakte KLEEDEREN in het Café UMIE van een der grootste Mag azijnen zal op üaandag 9 en Dinsdag 10 ovem1 er telken ran t morgenn 9 tot t avona 9 uur io het Care UNIE ua Au Naaierstraal uit de hand zonder opgeld worden verkocht eene GROUTË PARTIJ geniaAkte Kleedereo bestainde in iDniHi ni TAiinin u 0 WiDlerjassen Pelerine Jasseg WiDtercostumes Wiglerpattalons RATINE en FLOCONNÉ JEKKEES COLBERTS voor Kinderen enz enz Daar de gfeheele voorraad in 4 dagen verkocht moet ijn zijn de prijzen zoo laag gesteld dat een ieder van deze aanbieding moet proflteeren flMHi leder Hleediiig§liik kaïil W behoorlijk gepast wordenj ZEGT HET rOOBX Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen vooruitbetaling per Kembours 1 25 per stuk Hieronder yermelden w g eenige der loorhanden zijnde Muziekbladen Bfl het Souper Wordt niet boosf Siene laat mij los Tar Ra Ra Bom 0 Margaretha 0 schoone NatuUr De arme Jonathan De arme Studente Don Caesar Boccaeio Zigeuner barou De laatste roosf Norma Cavalleria Rusticana verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden SfB Losse Noten slechts IA Cts per stuk G SCHUBERT Go Arasterdam N Z Voorburgwal 258 PAxaam FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghemi sche Wasscherij VAN H OPPEI HEIMER 19 KruUkade Botterdain Oebreveteerd door Z M den Kouiag der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom d vaa pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ene worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekstli zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BnDa VrNKEL Ot Jamsaaat Schoolschriften PRACHTIG GLAD PAPIER 5è vel inhoud k 1 mmki iji0 Siii mvi kvI Ru i nr i ns in wAssriii pi i 12 Stuks voor Z2i cent i Qouda Druk van A BRINK MAM h ZOON BINNENLAND GOUDA 6 November 1896 De kapitein J van der Meer Tan het 4e reg iof alhier aal volgens de N R Ct € binnenkort den dienst met pensioen verlaten De Vereaniging Wi helmina alhier verzoskt ons te willen melden dat ook de beide wethouders de heeren J M Noothoven van Goor en dr F H G van Iterson heteerelidmaat Bobap der Vereeniging hebben aangenomen Hel bestuur is thans definitief vaatgesteld al volgt R L MaTteoa Burgemeester J M Noothoven tbh Goor en dr F H G van Iterson Wethouders eere Iedeu D C W fan der Laar voorz J IJpelaar Jz vice oorz J Ouderkerk secretaris R H Cools vicesecretarii B W van dePavoordt penniogn J Zwart Pz vice penningra L Bisschop W J van de Kasteelen D de Jong J A Verhoeff J N Both J D van der Want en Th A van Berkel comtnisaaris en Aan den opzichter van f rtificatiën Ie kl J J Kersbergen te Oonda ia de gouden medaille met daaraan verbonden gratificatie van i 50 voor 36 jftrigett trouwen dienst toegekend welk eereteikeu hem den 15ea dezer zal wor den uitgereikt In hel vaartuig van schipper Vermsnien oit Gouda waa nen Woensdagmorgen bezig met uit het atoomschip Martac liggende iu de Kalkhaven te Dordrecht baddings over te laden De 21 JRrige zoou van den schipper liet zich langa bet stoomschip waarop hij eren vertoefd had afglgden om zoo aan boord by zijn vader te komen Hg kwam echter op buiten het aohip uitstekende baddiogs neer waardoor deze wipten eu hg tusichen de beide vaartuigen te water viH Met veel moeite koD hy evenwel door zyu vader later door enkele stuwers geholpen oit tgn netelige positie worden gered Boeken voor het volk Brief aac de redactie van het Nieuwsblad Gouds den 224eu October 189G Zeer gpacbte heer redacteur 1u uw hooggeacht en veöl gelezen blad van den I9den DctoW las ik iets vau Boeken voor het volh W s zoo goed en ruim ook foor mg een plaataje in niet alleen voor my manr ook Toor faet welzyn van vele menachen FEVILLETOX 17 Nu liD ik was den geheelen snorgea io dan bloemtuin herig geweest en wm buitengewoon moe geworden riet was eso warme dag en daardoor kwam het dat ik toen allea zoo stil om mij heen on ik 200 alleen waa in uw ouden Iseren sLoel is slaap viel zoo vaat alsof het nacht en t jd van alupen was Ik heb hel ook tieol gerust gedaan want zooals ik zeide ik was moede en dssr heb ik toea in het geheel niet aan gedsohi Garo was buiten en paste op het huis ffik heb lang geslapen Toen ik wakker werd Boheen de zon niet meer cp da vensters en ik schrikte oist weinif omdat ik de menachen een boterham had willea krengen Die aohtik werd evenwel veel erger toen ik Caro by my io ds kamer es toch de dsur gaatotsn vond Waa Verene daa in de kamar geweest en had ty mg laten alspen en den hond bij mg gelaten P En toen ik nu opsprong on naar dt deur liep ontstelde ik nog meer want op den stoel naast de deur had ik myn stroohoed n mün zydon daajs neergelegd dat gij mg verleden herfat meegehraoht hebt en nn was het weg dat kon Verene niet gedaan hebbon en een vreemde nog veel minder omdat de bond bg mg was Ik wiat heel aker dM ik hst daiije daü oaer gelegd hadj want dia nadat zg het volgende gelezen hebbeo zioh niet meer zeilen laten bedriegen doch met de grootate verachting op znlke uitgevers en dito colporteurs zallen neerzien Weet dan dat ik rnim twee jaar geleden mg abonneerde bg de firma te R straat op het werk Schrgver noemt hier den naam van eeu werk dat door bet Nieuws blad De Saltan ran 3alic zal getiteld worden Dit werk zoo compleet zijn in circa 80 aflüveringeo waarvan elke week één aflevering a 10 cta loo verachgnen In het begin ging de bezorging daarvan nogal gnad maar toen ik tot uo 45 a 50 kwam mocht ik big zgn waunser ik v ear eens een aflevering za Ëindelgk hen ik gekomen tot no 79 eu zeide tot den agent iHet begint mg note vervelen breng mg de volgende week de resteerende bonkjea met het horloge en ik zal u afbetalen c maar danr scboot de aapc of lierer gespgd de Saltnn van Balie oit de mouw Mag ik u tusscheo twee haakjes mededeeleo zei de agent dat het werk uit 110 Afleveringen bestaat Ik stond verbluft en zonder eeu woord meer te spreke verwgderde hg zich om niet meer terug te komen Acht ïi negen weken tang heb ik gewacht zonder dat er ook maar de minste notitie van mij genomen werd Ëindelgk besloot ik aan bedoelde firma den navolgende brief te schrgven c Dese brief zal in het volgend nummer van bet Nieuwsblad verachgnen Laten we alvast er bijvoegen dat de mededeelingen van dezen correspondent overeeukomen met de verklaringen der overige inteekenaurs welke achtereenvolgens in het Nieuwsblad worden gepubliceerd R N In den vroegen morgen van 30 October heeft zich te Ridderkerk in het logement Sint Joris op het dorp door middel van een revolverschot van het teven beroofd eeu onbekend manaperaoon 50 k 55 jaren Op het Igk zgn gevonden ruim i 70 in Franache Belgischeen Nederlandsche gondstokkea en eenigs paemunt een revolver met revolvertasch een scheermes een escbje waarin landannm Blgkhaar heeft hg te voren zooveel mogelgk alles vernietigd door verbranding wat zon kunnen atrekkeu tot eenige inlichting of perioonsaanduiding De voering ia uit den hoed geicbeord in den rand van den hoed staat iDubbers Wiesec in het wit overhemd staat Maison Bleu Iaselle Liège et Biuxellea Zgn laai waa Duitscb althans den avond te voren sprak hg geen andere Het igk ia ter aarde besteld te Ridderkerk Photographieëo daarvan berusten bg den burgemeester van Ridderkerk den officier ik had er nog naar gekeken en ar nog bij gedacht hoo blij ik geweest was toen gij terug kwaamt meer dan gij eigenigk verdient grootpapa want gij homlt niets meer vsn rag rMalle meid antwoordde hij doch in den toon lag duidelgk het ongeduld om mssr ta hooren Ik vind het alles behalve mal maar heel treurig antwoordde zg ernstig en het ia waar ook Maar wy willen nu niet twisten samen Toen ik dat alles dan gezien had en bij mg zelrë dacht dat Samuel of Vereno bet dasje toch wel weggenomen kondon bobben om mg met mijn vasten slaap te plagen liep ik naar buiten en kwam Cbristoffd tegfn die de boterhammen voor zich en de anderen gehaald had en juist weer heon wilde gaan Zgt gg het vroeg ik Zijt gij bij mij in de kamer geweest Tr de kamer Neen antwoordde hg ik wiat niet eons dat gg thuis waart freule Ik dacht dat gij mot Caro in het boech waart W t is er dan hier geweest vroeg ik verder or is iemand in de kamer geweest die den hond binnon heeft gelaten en mgn dasje heeft weggenomen ik heb geslapen K Jign deugniet oens aan riep hij geheel verbluft eu vertelde mg toen op mgn herhaald vragen dat er eon half uur geleden een man op de weide bij hem gekomen was die verdwaald waa en bjj het huis te vergeefs om iemand geroepen hr d en daarna toen hg het volk tusaoheo de hoornen door aan het werk gezien had by hen op de wei gekomen was Samuel had hem daarop Ie recht gewezen Kjik mij dien schelm eens aan riep Cbristoffol ffhg ug er eoo fatsoenlijk uit en dat liegt en steelt I Daar moet ik dadalgk onderzoek naar doen Maar de hond ii buiten geweest cagt gy F Dao begrjjp van jaatitie te Dardrecht dan comniisBaris vnn politie te Dordrecht en den hoofdcommissaris vao politii te Rotterdam De kleedingatukken en andere voorwerpen bernsten by den burgemeester van Ridderkerk Er worden sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van kapelmeester bg het Keg G ren en Jagers door het aftreden van den heer Van der Linden vacant gewordeu Door een bgzooder toeval was de Tel in de gelsf enheid van het volgende wel geatelde en gespelde getuigschrift een copie te uemon Aan Deo Heer S M Ik ondergntekkeoden L P G Koopman te W Verklaar dat S M 4 Jaar in patreking gnwaea isch en daar hj altyt eerlyk en gatrouw hy My in patrakken isch guweeaoh en daar hy dasseuden gulden voor My verhandelt heef en daar er Nooi geen aanmerkeg op waach daar by dongsaam wasch iu Manlykken en ingode lykken in dien gy op vryjen voetten word gestelt dan Staat My housch voor U oopen Wy hebben u Avocast ook 1 een goed godrag gugeven Komp alomend van ous hellen honscbgaaien vpord Noem ik My Med Agteng I P G en Soon De Goesobe Coarant wgst op de verdeeldheid die de programma s der Liberale Unie bebben verwekt en wenacht dat men in de vergadering der Liberale Dnie op 14 November tot overeenstemming kome waartoe van weerszgden iets moet worden toegegeven Het blad acht het drgven van de liberale Nederlander om de kiearechtquaestie voorop te zetten zeer af te keuren en meent dat het de hereeniging der party roekeloos ïn gevaar brengt Utt wil het program van actie in ieder geval losgemaakt zien van bet groote kerrormingaprogram De Lsidflcbe motie in bare kolommen opDsraende meent de Goesche Coarant dat die de basis moet zgn waarop voortgewerkt zal worden en met genoegen zag zg dat de kiesvereeniging Goesf eeu besluit nam in gelgken geest Ën lan laat het blad daarop volgen Ook het beatnur van de Liberale Unie kan zich naar bet ons voorkomt daarbg naderleggen Hare grondbeginselen hlgven onaangevochten slechts wordt het op dit oogenblik voor de vorming van ééne groote liberale partij ik fiiot dat die hem huefi laton begaan hij is toch anders niet mak Nu weet gg alles grootpapa ging Dora nog eens hoofdschuddende voort ik begreep niet alleen dut maar ook zoo veel andsrs niet Ik heb er long en breod met Verene en Hamuel over gesproken en alles was zouals de knecht het mij al verteld had Een knap jong mansoh eon hoer is het geweest die volgens zgn zeggen niet iu huis is geweest en niets geweten heeft van hetgeen er in was Dat is oatuurlgk eone onwaarheid öwoest want niemand anilers kan den hond binnen gelaten en mgu daijo weggonomen hebben Er is zoovoe niet aan gelagen voegde zij er ooachuldig bij tarwgl er nochtans een vluchtig blosje naar liaro wangon steeg nhct was afgedragen en ik heb or wel moer Maar wat heeft hg er aan Hg kan het toch niet gebruiken en anders ia er niets rormist tfHij hoeft een tfoVen willen hebben waaraan de prinses welke hij ontdekt heeft hem later weder herkennen kan merkto de oude mati niet zonder luim aan Weet gy niet dot het in de sprookjes altgd zoo toe gaaf Maar en hot voorhoofd betrok weder en hy woelde met zekore drift in zijn baard ik zal don heelen troep efos onderhanden nemen en hen kapittelen over Dat moogt gy niet grootpapa I risp ij levendig uit sn greep zyue hand dts juist deu stok van zich wilde afstooten Gg hebt my beloofd dat gij niet knorren zoudt en zj kannen het ook niet helpen uDe duivel hale hen zy kunnen het wel belpen I Ën op Caro knor ik zelve al genoeg die ia de aenige aohutdige die bad niet moeten fosiatsn dat en vreemde nan binnsn kwam en mij beloerde noodige en door deze bereikbare op den voor grond gesteld V Indien op 14 November dit reaolaftt verkregen wordt dan val die dsg een gewichtige zgu in de geschiedenis der liberale party Wordt geene overeenstemming verkregen dan zal die party ni teen splinteren en iu verschillende groepjes verdeeld tot vruchtbaar kraohtsbetooo niet met r in ataat zgn Dit worde door wgs overleg der afgevaardigden verhoed I In het kantoor van den he r Sweoker te Utrecht is Woensdagochtend in de vroegte inbraak gepleegd Daar de eigenaar rniten bad hooren breken ging hg niets kwaads vermoedende maar toch voor alle zekerheid om 6 nor met de knechts mede naar het kantoor en vond toen alle kenteekenen van inbraak De dief beeft getracht door da deur van bet aohterkantoor naar binnen te komen doch toen dit niet gnlnkte heeft hy een ladder tegen eea venster gezet een ruit verbrgzeld en is zoo naar binnen geklauterd Nn probeerde bg bet voorkaotoor te bereiken doch ook hierio slaagde hy eerst aiet omdat de denreu er vau net oen gxeren pin gesloten waren Toen ging hg de gang in en heeft door het foreeereo van de gangdenr het voorkantoor bereikt AIIh lad n van de schrijftafels waren opeoKebroken docb daar de beer Swi nker des ntchts nooit geld op zgu kantoor laat heeft hy nietR weten buit te maken als een portefeuille met post en plakzegels Het gelukte hem niet de brkudkaat te openen Julat stond meu hierover te praten toen op eenq op bnndeu en voet n niteen liofk van het aebterkantoor waar hg zich verichnlen had eoD man kwam kruipen die de gang in sloop en de straat opwipte Doch nauwalijki bad men dit gemerkt of hg wsrd door de knechts achtervolgd en op het Stationsplein gegrepen Na werd hg aan de inmiddeln geroepen politie uitgeleverd De portefeuille met postzegels had hg op het Stationsplein weggeworpen terwgl ook in zijn bezit is gevonden de eenige sleutel van een der ladno van een schrgftafel die ontbrak Tevens ign een fraaie collectie inbrekerawerktuigen gevonden Naar men verneemt moet men een goedevangst gedaan hebben het is een berucht persoon die reeda reracheidene inbraken op zynkerfstok beeft U D Naar aanleiding vab het ongelnk dat indertijd in Atjeb heeft plaats gehad toen een projectiel uit eeu onzer kanonnen onder onze troepen te land kwam is de Ie luit der art L A F H door den krggaraad teKota Radja schuldig verklaard aan doodslag op zea perBonen f n bet toebrengen van kwataurnu aan vyf besloot zij en er was s bijzonder Imftlgka ia den niouwon blos die het gehtele gezichtje orertoog eu in de uitdrukking van lieve beschaamSheid die over hare trekken gleed Dnt ia het ergite grootpapa on daar kan ik niet overheen komen Dan begryp ik niet dat de bond zoo aanatonds goede maatjes met hom geweest is en wat hij met myn dasje wil wat gij van dat teekou zegt ta toch maar een grap ICr had one langdurige stille geheorscht toen de oude hoer hy had in zijn uiterlyk wat men voornaam noomt en dat den titel dieti wy hem gavon rechtvaardigt zijne donkere oogen op zijne kleindochter vestigde en knorrig reide En naluurlgk heeft do oude domkop hem zonder onder zoek lateu loopen weet niets van zijn naam en ataud noch waar de man van daan kwam of waar hij heen ging Dat weet ik al vooruit Nu rorongelijkt gij hem grootpapa antwoordde Dora ernstig Do vreemde is uit het SakKisrbegekomon on wilde naar Breitenfeld maar hy isondrr weg verdwaald en Samuel zegt dat dit iedeze stroek heel gamakkelyk gelieuron kan Hg heefthem don weg gewezen naar Ikchenau wyl de vreemdeling zeide dat hij daar bekend was Samuel haeftnatuurlijk niut naar zijn naam gevraagd maar giodam Baohenau toob onderzoek naar hom gedaan toenhij er oa in de gelegenheid was ilij wisten daarwel wien hy bedoelde maar kenden hem nibt Hgwas een net jong vrisudelyk mensoh een grootelui skind zoo als Vorens het noemt en geon landlooper dat zeg ik nog eens Wat hebben wy dus van hemte vreezen nl kwam by terug wat tot nog toe niet gsbeaid is Wtrii WÊntiféi