Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1896

October TUd van Greejiwtcb Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 GOUD A11 86 l SS 3 60 18 38 18 39 18 48 18 66 1 69 4 8 S IO 88 10 17 11 80 10 4 9 80 9 40 9 66 10 37 6 17 6 61 7 86 8 ttOTTÏRDA M 6 OVlfk 11 60 19 87 1 40 10 84 18 08 18 47 6 40 HAAI 7 10 7 46 8 18 9H GOUDA DËN HAAO Oouda Zsvenhuizen Moerkepelle Zoetermoer Zegwasrd Voorburg Hage G 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 49 8 47 4 46 6 S8 6 64 6 11 7 80 7 49 t 88 8 64 9 64 10 8811 ÏM 7 48 8 47 11 80 19 40 4 67 8 01 10 08 E Z 7 68 8 68 11 41 18 61 5 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 88 10 87 sH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 4 11 481 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 89 7 60 8 819 9 8110 88 U 8 11 48 sHagt 6 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 11 U S6 18 111 86 8 44 3 40 4 10 4 88 11 8 117 18 7 8 9 18 9 68 Voorb L61 10 17 1 41 4 89 6 18 H iZ Z g 6 10 38 1 66 4 68 8 10 9 48 Zev H 8 17 10 48 8 08 6 04 8 89 9 9 tOnuda 6j8i 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6418 0618 81 17 8 14 4 08 4 88 16 68 1 6O7 488 8810 1O10 18 tl T E 1 0 B T G O B D lO K 10 38 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 8 1410 88 11 66 1 14 4 16 8 84 ltl 46 4 14 10 9 11 1011 11 8 46 4 37 6 17 8 O l D A U T R I O H T ionda 6 80 8 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudew 6 46 6 64 11 14 8 87 Woerden 6 68 7 S 8 18 f 11 88 8 46 VtlMkl 6 13 I 7 48 8 88 9 64 10 1 11 46 1 87 8 0S I Naar Amsterdsm f Stopt Woensdag G O V 1 A A USTERBAH Ooada I S 8 81 9 8 lO B 11 10 4 U Aastardam O Bt 14 i H 10 8 1 8 1 18 1 Btept ts Nootdoip Leidtohendsm sn Bleysw k Knuswsg en Utkendorp 7 6 8 09 9 07 10 84 Il 10 14 1 8 18 8 41 1 4 11 10 8 17 4 41 6 7 8 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 0 6 11 i T W M 11 07 i AKSTIRDi M e O O D A AasstMsBl 8 SU 7 16 8 18 10 41 1 14 1 68 BM 7 M 841 9 14 18 10 11 11 11 11 8 46 1 18 I Laat ta Ooada BaUgers ai aaar isamt aa aiat op 1 48 18 17 It lOj IIM perionao door ooroorzicbtigheid ouder TerKBohtende omiUndighedeD gepleegd eo desffage veroordeeld tot bataliag tbd eeue geldboete groot f 100 Id t bestek voor den BtrRodmuar to Scheveningen wordt aao den aannemer Toor elkea dag dat hy voor 1 Febraari met het ie g deelto vaa dit werk gereed ie een premie Ditgeloofd Tan f 500 Naar m n bericht is dit gedeelte den 21d October 11 opgeioferd ea door den architect directeur der gemeeDteDwerkeo eo dea ingeniear belast met het toezicht Tao die werken aan t staod goedgekeurd zoodat den aannemer in dit geral ten goede komt een premie ran f ÖJ OOO Ons werd Terzekerd dat de goedkeariognog niet definitief werd Taatgeeteld daar erTtrichil scbgnt te zyu bestaan orer den tijdder oplereriag doch slechts wat enkele dagenbetreft Dbl r Z Q In bet Maandblad ran de beeron dr Van Hamel Rooa en Harmens wordt medegedeeld dat men in België begoooeu is met onze geheal toirere nfttuurboter f te keoren als rerTftlflCht Een onzer eente boterbandelaren leverde natuarboter naar België ouder garantie van ZDÏrerfaeid Een onderzoek volgde en een officieel beambte verklaarde op grond ran rericbillende bevindingen ds boter voor vervalscbt met 30 pCt margarine Dezer dagen werd ons dezelfde boter door den beambte die de boter onderzocht had gezondeo en bet bleek ons by nauwkenrig onderzoek dat de boter volkomen voldeed aan de eisohen welke in dit jaargetyde aan onvervalsohte natoorboter bier tt lande gesteld bebooren te worden N Het is natauriyk z er goed aso te nem e dat dê Belgische deskundige te goeder trouw da boter afkeurde op grond der gegeven welke voor de boter daar te lande gelden docb intassoben werd een uitspraak gedaan welke da eer en den goeden naam van een firma compromiteerde niet atltin doch een reeds lang niet glasheldere reputitie op bet gebied der boteriodustria In bet baiteuland onnoodig nog slechter maakt dan zü reeds is Dr Van Hamel Hooe beveelt naar ainleiding van dit feit zyn voorstel f Parys op het jongste congres voor practische scheikunde gediaa in de aandacht der Regeering aan overtnigd als by is dat alleen door gemeenschappeiyk optreden van deskundigen in de verschillende landen de moeiiykheden hg de beoordeahng van levensmiddelen met een soo wisselende samensteliug als boter enz uit den weg geruimd zullen kunnen worden Brjan de geslagen caodidaat voer het presidentschap der Vereenigde Staten heeft gedorende den verkiezingsstryd in 410 steden radevoeriogen gehouden en 17 kilometerboekjes verreisd Winterhanden en voeten De gedroogde aobil van de rijp geworden augurk die er geel aitziet is een goed middel tegen winterhaoden of voeten De zaadjes worden er aitgeoooien en de schil met de binnenste weeke deelen in da zou gedroogd en bewaard By het gebruik worden zy in warm water geweekt en met de binoenzyde op de gezwollen en ontstoken plekken gelegd en vernieuwd zoodra i droog zgn geworden In den vroegen morgen brak eergisteren brand uit in een winkel van gebakhen fisch in de Caledonianroad te Londen Behalve de winkelier Jonus en zyn vrouw beide jonge menschen woonden in het huis een oude moeder Holton met baar drie kinderen Toen de brandweer verscheeoi stond het hnis al in volle vlam en de vettige waar in den winkel brandde loo fel dat aien het reddio stoestel niet goed kon bevestigen turwyi de pogingen van politie en buren om de bewoners te wekken nieta uitleverden Na lang spuiten echter was de kracht van de vlammen in zoo 8 80 8 40 S 47 8 84 9 1 g ic 7 SI 7 88 7 8 7 46 7 6 Obuds Heordreeht NieuwerVerk Oapelle Kotterdam 4 BS 6 6 6 14 6 81 6 87 6 61 8 8 6 11 6 1t 6 86 Bottetdam SapeUe Kieuwerkerk Moordrecht Oottda var verflauwd dat de braBdwecrmannen de reddiogladder kouden vastmaken eenige klommen door bet raam op de eerste ferdioping en kwamen spoedig terug met een bewusteloos meisje met hevige brandwonden bedekt maar eenige hoop op herstel gevende In andere kamers werden de verkoolde lyken van dea winkelier en zyn vroaw en van de oode juffrouw Holton en een van haar zoons gevoudan De jongste zoon was door een vallaik op het dak geklommen en werd van daar door do brandweerlui gered Hg vertelde later dat hy door het luik was geklommen op aandringen van JoBQs die zelf nog eens was omgekeerd om zgo vronw te haten maar in bet terugkomen vlak by deu uitgang was gestikt De jonge Holton had g dacbt dat zya moeder zastar en broer hem volgdan het zien was hem door den raok belet Een afssbnweiyk drama is dezer dagen ta Spandau nfgespseld De 25 jarige vronw an den arbeider Langaake aldaar hing des morgens vroeg in haar woning aan de Ljnarstrasze haar beide 6 en 4 jarige kinderen op en maakte dan een eind aan baar eigen leven door zich eveneens op te hangen In de woning werd een som van f 480 aan contanten gevonden zoodat men redan heeft om te veronderstellen dat deze ontzettende daad niet uit armoede werd gepleegd Men vermoedt daarentegen dat de ongelukkige vroaw door het wangedrag van haar luien en aan dea drank verslaafden man tot vertwyfeling is gebracht Naar men verneemt wordt door bet bestuur der vereeniging De Hagbet te sGravenbage voorbereid het houden eener tentoonstelling ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilbelmina 1898 Onder den naam van Teutoons telling Oranje en Nederland f wenscht het bestuur byeen te brengen alles wat betreft het optreden der vorsten en vorstinnen uit het Huis van OranjeNassau met of naast of te midden van het volk van Nederland zoowel io dagen van rouw als van vreugde in hacheiyke momenten of in oogenbtikkeo dat heel Nederland zich met zyne Voraten verblydde so waaruit zal blyken de waarheid van het advies Oranje en Volk éénc De nieowate invitatie voor een partytje in de groote wereld van New York luidt ongeveer ala volgt Da heer ea mevrouw hebben de eer tt uit te noodigen tot een zwem party ten bonnen huize No Fift Avenue Vrydag den 30n October a b Meo wordt verzocht hadoostumes mee te brengen Die zwempartyen komen in de mode als attrloeisel van de zomerpret schryft de AmerikaauBcha briefschryver van t Nieuws € Verscheidene ryke iuwoners van New York laten in de mime sousterraios banner huii en bassins maken waar de gasten zich kunnen amoaeeren met zwemmen au baden Na bei bad komen dan een dansje en een souper Vooral de dames gaan met entbousiaame op het idee ia maar ook de heeren zijn lang niet afkeerig van een partytje bains mixtesc Voor de kinderen U t een weldaad zy kunnen overdag van het bassin gebruik maken en zooveel zwemmen ala zy willen al ia t ook midden in den winter Een der mooiste en kostbaarste bassins is dat van den president van het Metropolitan Museum of Art die zelf de teekeniogen maakte maar de andere ryke inwoners van New York blyven niet ver ten achter 11 1 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 38 18 88 9 31 9 61 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 60 10 11 6 10 l tl 8 8 Tusschen Heilbron en Ellhoieu is een ernstig spoorwegongeluk gebeurd Bij het rangeeren geraakten achttien goederenwagons los zy gleden een hellend vlak af voorhy bet eta 4 tion Wiilsbflch eo kwamen in volle vaart tegen den perwy estreia naar trein stou leo werd vern tien goedjireowagens machinist dood vele aan die garead itond om Oehjj ingen te vertrekken Voor dezen twee locomotieven de eerste eld de tweede zwaar bescbadigd zyn verbrijzeld Een een atoker ea een rammer zyn ge treinbeambten ernstig gekwetst By bet ui baggeren van de Berezina dat oalaogs plaats hsd zyn verscbeidena voorwerpen gevonden atkon stig van het groote leger dat daar io 1 12 voor een groot deel ontkwam Tegenover het dorp Stadenka juist op de plaati wiar een der bruggen door de Franscheo geslagen werd werden msoscbsiyken Bche lels eo beenderen paard ens keletten en vericteidene stokken van wapens en uniformen ewsreu bajonetten ssbeli kanonskogels heluen trommels sporeo knoopen enz gevonden alsmede een groote boeveelheid krnit Atle gevoi den voorwepea werden nauwkeurig gein ven tar aeerd en ter beschikking gesteld van het depaitement van Oorlog Ze zullen te Wilua wo rden bewaard Eene die niemai id den in meubelen Het ond4rzoek Sfijarij ige dame ta Conrbevoie by Parys by zich to liet werd doodgevoohare woning die opgevuld was mat en voorwerpen van groole waarde maakte uit dat ze gestorven tionger I was van Groot is de waterverplaatsiog in de week van 2431 October te Haariejimermeer geweest Het stoomgemaal De Lioinnc na 1 heeft in dien tyd 144 uren gewerkt Wanneer men nu nagaat dat elke minuut 700 kub M water wórdt verplaatst kan men zich een denkbeeld vormen van de groote boeveelheid water diet ia dea taatsten tyd gevallen is Aiberi Ëea badlakens vloei pa pia komende tevens t zeer slech t men afw ven gaat er ikaan ia op t denkbeeld gekomen badhanddoeken te maken van dik Men wordt dan uit t water drooggezogen En die lakens hebben nut dat zy daar papier de warmte i doorlaat tegen kouratten bescher d r groote voordualen van t bad het van de haid met een ruwen doek ebbter mee verloren Oiatern amiddag ia het nieuwe pantserdeksohip Frieslan water was gezei aan de fabriek op Feyenoord te gelkten juist een jaar nadat het op stapel D n ten Mei zal de Keizer Wilhelmsuniversitejit te Straatsburg 25 jaren beataan hebben Het zilveren feest sal met veel glans worden getierd alle oud studenten zyn nitgenoodigd ijot het deelnemen daaraan en aan de Ehrengalbe welke men der Alma Matar wil geven i Pos rUen en Telegrapble Op Fprmosa dat met inbegrip van de Fssoador s eilanden aan Japan behoort is een poatdiensi ingesteld Blijkeula eene mededeeling van de Fransehe postadmiiiistratie kunnen pakketten met tabak ter verzfnding naar Tnnia worden toegelaten indien z bestemd zyn voor de vertegenwoordigers dl ir Vreemde Mogendheden by da Tunesische Rege ring of voor het Bestuur der Monopoli lën in Tunis VACANTE DIRECTIE Post MU telegraaf kan toor te Amerafoort Jaarwtdde f 2700 en vrye woning Borgtocht f 15400 Ofschoon aao de ambtenaren van de beide dienstvakken vrybeid wordt gelaten om zich aan te tiitilden hebben toch ingevolge de bepalingen vsn het Kooinkiyk besluit van 21 Maart I 894 no 17 de telegraafambtenaren voor boveDgeuoemde directie deu voorrang Sollicitjatiên in te Eenden voor 20 Norem her s Aangevangen 1 u 8 67 7 17 4 60 6 19 6 61 6 144 7 4 7 86 6 80 6 11 80 4 16 1 44 1 4 1 01 8 08 8 14 4 40 4 0 4 7 6 04 6 10 DEN 8 10 6 88 3 44 4 18 Utrecht 88 7 0 9 9 81 Woerdea 6 8 8 11 Oadewaltr 8 1 Gouda 8 88 9 84 10 10 VL 8 09 4 04 4 88 Verplaatst 1 Nov De klerk dar pestaryeo en telegraphia 2de klasse G de Graaf van Amsterdam tel eg raafkantoor aaar het bykantoor in de Uobbemaatrait aldaar 16 Nov De klerk der poalaryen en telegraphia 2de klasse G A DegeDs van RolUrdam talagraafkantoof naar Vecfael Verlof verleend wegens siekte Aan den inspacteur der posteryan te sOra venhaga J J Doffegoies van 1 November 31 December 1896 Eervol ontslagen 1 Ueo De adsistent A Bierman te Dordrecht 1 April 1867 De commies der telegrapbie 1ste klasse G C Meyer te Rotterdam Overleden 22 Oct De directeur van het post en telegraaikautoor te Amersfoort H W Brandt Bultenlandscb Overzicht De Franiehe Kamer heelt de guwbe rergadering giateren tot kwartier over achten ge vyd aaD de beraadilagiog o er de interpeUatie Tan Jaorêa in zale de gxbearieniinn Ie Carmaox op den 26an October Jaurèi iel de regeering heftig aan haar beachnidigand tan onwettige maatregelen te hebban ganonen De beraadilaging kenmerkte cich door groote woeligheid Bartfaou verdedigde de regaering welke volgens hem ernitige wanordelgkheden voorkomen heeft en zelft de lociHliiten beiohermde Ten ilotte nam de Kamer met 316 tegen 238 stemmen eene motie aan om over te gaan tot de orde van den dag waarbg de haadelwjjze der regeeriog wordt goedgekeurd Zooals te begrgpen i heeft de verkieiing van Mo Kinlej een grooten indruk gemaakt zoowel in de Vereenigde Staten ala in Earopa De Daily News zegt dat met ds verkie ig ven Mc Kioley de wolk is verdwenen die hiOg boven de Vereenigde Staten aan alle plannen om te knoeien met den mnntetandaard is de bodem ingeslagen Bryan heeft den voor hem neodlottigen mleslag begaan het Anierikaanscha krediet aan te randen en dos den grondslag van den handel te bedreigen Mc Einley heeft zgo ontzagigke meerderheid ta danken niet aan ign eigen verdiensten maar aan de gebreken footen en misslagen van zgn tegenstander De meerderheid die Mc Einlsy verkoos omvat vele vrghandelaars hg is derhalve niet tot preiident gekozen ten eindezgn bescbermende tarieven weer io het leven te roepen of om de voortbrengselen van Snropa bniten bet tand te honden maar om den gooden standaard en den volwaardigen dollar te handhaven zy die hem hielpen verkiezen omdat ig het vaderland boven de partg stelden en de eer van het land wilden verdedigen hebben recht op de waardeeriog en eerbied der overwinnaars daarom moet Mc Kinley niet als partgman optreden maar als president v n het geheela volk De Morning Post zegt dat iedereen sympathie gevoelen zal voor da geestdrift en opwinding van het Amerikaansche volk na het ziet dat het behoed is voor bet ontzettende gevaar van een verdeeldheid tnsscheo Oost en West welke einsliger had knnnen warden door den hlslorischen strgd tnsschen Noord eo Zuid van den greoten barg roorlog Er bestaat alle verwachting dat het nieuwe congres zich verpliobt zal gevoelen om de belofte aan de kiezers gedaan getrouw te zijn en das van geen wankelen te weten in de handhaving van een zelfde financieele politiek Een gelukkig gevo g van de verkiezing zou bet zgn wanneer de repoWikeinsohe meerderheid van het tegenwoordige Huis van Algevaardigden nu dadelgk besloot tot een hervorming van den muntomloop maar de Morning Post vreest dat hierop weinig kans is 10 40 11 18 8 36 8 43 8 61 7 68 7 69 6 8 18 8 81 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 8 9 10 7 86 8 6 8 68 6 17 6 87 8 34 8 41 6 47 GOUDA 5 8J S7 9 47 14 10 01 8 86 10 07 6 47 7 46 48 lt A 7 48 De sDailv Chronicle drukt zich over Mc Kinley s overwinning een weinig meer cynisch uit dan de aadero bladen doen Het blad ziet in zgn programma geen belofte van voorspoed voor de groote menigte san kot volk het zegt dat wanneer Mc Kinley in staat is bot voor naauste pont in agn pogram nit te voeren en geheale verandering in bet tarief der inkomende rechten xal worden gemeakt Ditbetetkent io andere woorden profijt en voordeel voor eckele burgers voor de fabrikanten vergeaaid door een ydelgke maar groole etoomis van alia handelsukan Doch ala men in overwaging neemt dat Mc Einley is gekozen met behulp van een groot aantal repoblikeineo dia slechts een matig tarief wenschen en van van democraten die lage inkomende rechten varlangan dan verwacht da Chronicle c dat het lang zal duren eer eenige verandering xal worden gemaakt Ieder Ëngelschman begroet in elk geval Mc Kiolej met vreugd in zoover als hij gezonde beginselen op het gebied van de nationale fiaaaeiëa vertegenwoordigt Da Standard z gt dat het eerlgk geld nu i de geboete repnbliek erkend is ali onmisbaar voor de eer en den voorspoed van bet land De overwinning van Mc Kinley bewyst dat da Amerikaansche staatsinrichting moet be houwd worden als even onwankelbaar la ta voren De overwinning der repablikeinen is e n bawös dat het volk overtnigd is dat rijkdom niat noodzakelyk een gevolg is van roof Orarigana heeft de overwinning van Mc Einley veel legen voor de Ëagelschen eo voor elk land in Europa dat een krachtige ngverheid bezit zy ia aan triomf voor de goede trouw van het volk maar ook voor het beschermend stelsel van de Republikeinen Da TinieB legt dat da Vereenigde Staten leeht hebben op de holde van ds geheele wereld wegens het door beu gegeven bewgs van loyauteit en trouw aan de eer dee lands dat zg gegeven hebben Toch is het blad niet leker dat de overwinning van Mc Einley der Bryaoistiiche beweging geheel den kop beeft ingedrukt De elementen van ontevredenheid en afgunst op welke Bryan een beroep deed lallen blgveo bestaan en lalfs in omvang toeaeraeu Veel hangt af van het gabruik dat de partg van Mc Einley zal maken vandeeenigsehoone gelegenheid om edel en goed op te treden welke haar geschonken is Hindertgke en storende wetten en de neiging om hsar meerderheid die geen par tg meerderheid is te gebruiken voor partij doeleinden zon spoedig leiden tot een herleving verscherping en verbittering van Bryanisme Mocht bet blgkeu dat in de beide boizen van het Congres da meerderheid republikeinaeh ia geworden dan lal Mc Einley niet in de verleiding komen zich opnieuw gelyk hg eens te voren deed ta verklaren voor een zitverpolitiek Bet zal in zgn belang agn zich te ontbonden van het baspoadigen en begunstigen van maatregelen die de eerlgk geïd democraten wien hg voor aan deel zgn overwinning dankt van hem sooden vervreemden Slechts het New York Journal c betreurt den nilslag der verkiezing et heeft steeds de denkbeelden der vrgzilverpatty verdedigd in de overtoiging dst haar opkomst noodig en rechtvaardig is en door de overwinoing der Brjanisten zoo naar het blad meent de financieele kracht van bat land aanmerkelgk gesterkt zgn Dit ia zeker niet de ovartaiging der financieele specialiteiten I De We8tm Gazettet deelt iets mede van den indruk dies de uitslag der verkiesing op de benrs te Londen hseft gemaakt Reeds onmiddellgk nadat de effeetaobears geopend was kwamen orders van Amerikaanache sgde om te koopen en bet gevolg daarvan was een zoo groote levendigheid als linds de dogen van de mgn specnlaties niet in Londen was waargenomen Het wasofbooren en lien vergingen c zeideaea baursmao nooit te voren heb ik solk een opgewondenheid gezien Het lawaai was zoo groot dat het oomogelgk waa voor iemand om zich verstaanbaar te maken c £ n niet alleen van Amerikaansche zgde kwamen orders om te koopen groote zaken werden gedaan voor andere vreemde markten vooral voor Pargs ad Brnsael zoodat het volstrekt geen wonder is dat onder zulke omstandigheden de meest gevraagde fondsen aanzienlgk stegen in prfla Hiernit blgkt reads met welk een groote voldoening de bariohten nit New York in handelskringen zga ontvangen Of da zilverpartö finaal is verslagen of niet of Mc Einley s verkiezing ean harnienwing van den tarieven oorlog betaekent of niet het feit is onloocbenbaar dat het Amerikaaosoha volk zich verklaard heeft voor de eerlgke gald politiek eo tegen omverwerping van do bestaande toestanden EIn da beteekenis van dit feit kan door niemsnd worden geloochend Da verklaring van den heer Hanotaax Dinadag afgelegd in de FrauBche Earner wordt door da Engelsche para vrg kalm opgenomen voor zoover betreft de mededaaliogen welke door hem gedaan zgn omtrent Torkge De Time8 maakt de opmerking dat het voorstal om den gezaniso machtiging te verleanan tot het doen van voorstellen aan den anltaa betreffende bat invoeren van herror mingen niets nienwa ia da gezanten honden zioh daarmede reeds gedoraada twea jaar bezig Varkieslyker zon het volgens kat aangehaalde blad zgn wanneer men aan da gezanten vfjjheid van handelen liet en ondorateoning verleende aan da bealniten walka door ben worden genomen Andere Ëngelsche bladen hebban toen sg de radevoering van den heer Uanotanx onder de oogen kregen ook tusschen de regels gelezen en daar hebbeu z gevonden een bedekte bedreiging van den Franschen minister van bnitenlandsohe zaken tot het afzetten van den Saltan Van de betrekkingen van Bulgargo tot de andara staten hoort men weinig Het heeft den sohgn alsof hel vorstendom sedert de pogingen welke worden gedaan om een toenadering tot Rostand te verkrggen allengs een geïsoleerde positie inneemt Daarentegen komt er meerdere aansluiting tusschen Servië en da naburige Staten Bg bet openen van het kanaal der IJzeren Poort waa Bulgarge niet vertegenwoordigd ofschoon daarvoor geldige redenen bestonden Eoniog Alexander ia met de uoodige eerbewgzen ontvaogeu Op de samenkomst tusschen keizer Frauz Jozef koning Earel van Roemenië en koning Alexander is gevolgd een nieuwe samenkomst tusschen de beide laatste vorsten Volgens een telegram van iReutere moet koning Alexander zeer tevreden zgn over de ontvangst welke hem in Bucharest is bereid en zeer ingepoman over de bewgzen van vriendschap welke bg van het Rameenscha volk heeft ontvangen Tjirn Costuums A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam NOVEMBER Vrkrs slotkrs 89 98 99 981 98 l 101 88 Vb 84 V 84 l 84Vi 24 s 4 BS s 68 97 97V 98 108 6 67 18V IS s 110 91V 41 s 9B s 94 49V 648 t97Vi 100 66 100 196 138 60 ♦ 9 lOl s 97 134 180 86 100 9SV 810 S 8 101 60 1 8 97 69 s 61 77 100 lOl 100 98 188 z UV HV 1001 46 46 lOO s 11 u 78V 108 86 z 46 l s 190 205 106 1061 lOS V 108 H51 i8o 167 81 111 exd IfED El iTO Ctrl Ned W S 8 dito dito dllo 8 dito dito dito 3 HoNom 01 1 Gbttdl 1881 88 4 IrjiUï iDSohrgviog 1868 81 6 OoaTENR Obl in papier 1888 6 dito in zilver 1868 6 PoaTUoil Obl met coupon 8 dito ticket 3 BuBLim Obl Biononl 1894 4 dito GecooB 1880 4 dito bij Hoiks 1889 4 dito b i Hope 1889 00 4 dito in goud leen 18S8 8 dito dito dito 1884 6 Spasje Perp t scUuld 1881 4 TuallH Gepr Conv leon 1890 4 Geo lecuiug serie D Gec Ie Dicg Beris C ZuiDAra Ksp v obl 1898 6 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Tenejueu Obl 4 onbep 1881 AwsTBBDAH ObliKSlien 1896 3 BoTTBBDiM Stcd leen 1894 3 Nsu N Afr Hsndeltr asnd Arendsb T b M j Certifioaton DeliMaatiohappü dito Arn Hïpotheekb pin dhr 4 Colt Mij der Vorstenl aaud s Gr Hypotbeekb psndbr 8 i Nederlaadsche baak sand Ned Handelmaatsch dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Ri tt Hypotbeekb psndbr 3 Vs Utr Hypithoekb dito 8 OoSTK NE Üost Hong bank aand Ruai Hypotheekbank pandb 4 AusBlKA Equit hypotb pandb Msiw L G Pr L en oert 6 NlD HoU rj 8poor r H j asnd Mij tot Eipl V St Spiv annd Ked nd Spoonregm aand Ned Zuid Afr Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 rTiLra Sooorwl 1887 8 A Eobl 8 Zuid ltal Bp m j A H obl 8 Polen WarBchau Weeuen aand 4 Rusj Gr EuiB Spir Mü obl 4 Baltisobo dito aand Fsslowa dito aand Iwang Dombr dito aanl 6 Knrsk Oh Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMeBiKi Cent FacSp Mq obl 6 Ohio k Jorth W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm cort r a llUnoiB Central obl in goud 4 Loaisr SiNaBh villa Oert r aand Ueiico N Spv Uij Ie hyp o 6 Mits KsDBBS V 4pct prer aand N York Ontariok West aand dito PenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp in goud 6 St Paul Hinn k Manil obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Casadi Can South Cert v aand Van C Hallw Nav lehd o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maate aand Nbd Stad Aniilerdani aand 3 Stad Kolterdam aan 3 BtLoiB Stad Antwerpen 18S7 V J Stad Brussel 1886 8 HoKO Tbeisi IteguUr Hesellich t Oo8TE a Staatsleoning 1860 ö K K Oo t B Cr 1880 9 Spanje SUd Madrid 3 1868 Nao Ver Bes Hyp Spobl eert AdvertentH a A S Zaterdag den 7 November OPENING Tsn bet Depét der Sigaren Fabriek Manbevelena L van der Molen Korte Gmendaai 1 191 Tegen Inkoopsprijs Om volgend artikel geheel op te ruimen geven wg de nog voorhanden zgnde 494 stuks Wollen Omslag doeken ca 160 X 160 oM groot Smaakvolste Patronen Bruin Blanw Grys etc van prachtigeu broeden Hand en Franje vooreien voor 2p st Wlnkelpr C2 75 By verzending ala verrekenpakket ü tiS en by vooruitbetaling 2 tS franco G SCHUBERT Co A Z Voorburgwal 258 Amiterdam Trekking Dinsdag e k Stad Antwerpen België met Hoofdprgua van f fl fS benevens een groot aantal pryzeo van ƒ 125 f 7S en enz De ondergeteekende bericht dat by den Boekhandelaar J L VadaWeerd KLEIWEG 43 te GOODA verkrygbaar zgn Getieelc Aaiideelcn i f I op welke Aandeelen men op Dinadag e k de meer dan buitengewoon groote kans heeft de volle bovenstaande pryzen te trekken die terstond iloor mIJ worden uitbetaald De officieele uitslag der trekking aordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden Naar hutten franco per keerende post tegen toeiending vanpostwlêael of postsegelB D E COSMAN AMBTEEDiii in Effecten Wie zeker gu i ie Kct te Elkel CaCaO t omv ij on lesalll ngesteld 6u na vele prcpfiiomiogBn in den handel gokomen onilcr den naam des uitvinders Dr MichaeliB vfrvaardigd op de bchfe machines in hot worcUiboriomdo 6tabblis8ement van Gebi Stollwerck to Keulen eliche J pT12iel2 eIir Bikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde drank TOor dageiyksch gebruik oen i 2 theelepela van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskracbHge drank bij geval van diarrhee alcchta met water t gebruiken Verkrijgbaar by do voorna iiiite H 1 Apothekers enz Vs Ka go pwBftnaje t 1 80 c 0 90 e 0 36 OmarulTBrhgenwoordiger toot Nederland luHus Mattenklodt Amsterdam Kalyeistraat 103 neemt do proei met do extra flfne 2 Cents Sigaar De Vrijster Heeren lieihebbers van een goede Pyp TABAK tegen Mlltjken j rV worden aanbevolen de PORTOBICO 50 Ct per 5 Uns in het Tabak Sigaren en PspeuMagatyn LANQB TIENDEWEG D No 25 Hen geluk de HuotdprUs MO OM Hark De prUteu lUn door den SUat getanudeerd üitnoodiging tot deelneming in do Kansen VHS door de deo Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotartj witario Eeker 10 Mlllloen 746 990 Mark gswoDilen moeten worden Da prijiioQ vaa deie veel voordeel biedende ibliUolery die volgeus het pliiti sleehls 12 000 loten bevst c a de volgende Du hoogste orijs ia eventueel 600 000 Mark IBprgiena 1000 M 100pryïen JOOÜ M 206 priJMn i 8000 M 78SprÜ£enii 1000 M 1848 pry i OOM ti prijian i SOO ü 1S8 prijs iSOO 150 M 35S87 p ÜMnii 1115 M J961n 184 104 1001 9 4 prgz il J 46 1M toUsl 6 40 prijsen I romill T ii SOO OOO M 1 prgs 200 000 M pr s i 100 000 M prijsen i 15 000 M 1 prijs il 70 000 M Iprijs i 16 000 M i prijs 60 000 M prijs k 66 000 M prijssn i 60 000 M 1 pr js a 40 000 M prijzen s 20 000 U 21pr jtsu 10 000 M l fill worden deeo in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot Da Hoofdprijs in de Is ktstae bedraagt itark 60 000 stijgt in de ie kl tol 66 000 H in da Sa lot 60 000 M in da 4a tol 5 000 M in da 5e tol 70 000 M in da6o lol 76 000 M io ds U lol 800 000 M an mei de premia van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor da aersis prijstrekking dis offloieel is railgostelü kost aso gshesl origineel lol sleohU Guld 3 50 eau half origineel tot sleobts Guld 1 75 CSU kwsrt originesl lot sleohu duld 0 80 Do inleggelden voor da volgende kisssen soo ids de lipt lijst dsr prijssn zijn uil het othoisele trekkingip as voorsiea van liet Wspeu van dan Staat blijkbaar en verzend ik desea Plso op esnvrsge gratis lodfrs deolDemar lu de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na da plaats guhad habhends trekking ds odlcieete IrekkingsliJBt De Hithelaluig en verzanding van da prijzen gasahiedt door mij direol en prompt aan da winners au onder da strengsle geheimhouding Mto Isdare bestelling kan men eenvoudig l r per postwissel opgaven Mon wenda zich dus met de asnvrnsg om toezeudi n g VBn loten voor do spoedig iliists hebbende trokking zoo spoedig mogel k of uitarl k tol g MOW KHIBEH Ik met vurtrouwen tot Samuel lloclischcr senr IIAWUIIIO B anki en Wiïsolkontcor Duilschland FEANSCHE STOOMVEEVERU Ohemi scbe WasscherIJ II OPPE IIËIMEK 19 KruUhadë liotterdam Öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÓt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpecialiteU voor het atoomen en verven van ftUe Heeren en Üameggarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van pluche man tela veeren bont enz Qord nen tafelkleeden enz worden naar do nieuwete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of K rerfd worden ooschedeiyk voor de gezondheid en volgene staal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken zjjn de pryzen 25 o gedaald Te stoomen go deren ala nieuw afleverbaar in 3 Sagen te verven goederen in eene week Schoolschriften PR4 DTIG GL4D PAPIER 5j vel inhoud 12 Stuks 7oor Z2i cent UI liii B t