Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1896

35ste Jaargang Maandag 9 November J896 No 7116 mmsm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alionderlyke Nommers VU F CENTEN Zend Postwissel ad Een Gulden waarop staat POPULAIRE MUZIEK m Uy ontvaagt franco per pakketpoat de naTolgende ei Muxlekatukken alles ingtauid in netten omslag en eitra extra fijn papier Transvaalsch Volkslied en Der Kreuzfldele Eüpferaohmled Die Zauberfiöte Wie SÜSS I met Duitschen tekat Oonau Wellen Wilhelmina Wals Militaire Marsoh en Stoom VAN KEN E aanzienlijke Partij Gemaakte KLEEDEREN in het Café IJIIE van een der grootste Magazijnen zal oj Maandag 9 en Dinsdag 10 Novemtef telken tan morgen 0 t ot avond 0 tfiir in het Café ÜNIK aan de Najiersln at uit de hand onder opgeld worden verkochl eene GKOOTE PARTIJ gemaalile Kleederen beslaande in j Ei1 iiiimniisiiis Winterjassen Pelerine Jassen Winlercdslumes Winlerpa talons RATINE en FLOCONNÉ JEKKERS COLBERTS voor Kinderen enz enz Daar de geheele voorraad m 4 dagen ter kocht fnoet sijn zijn de prijzen zoo laag gesteld dat een ieder van deze aanbieding moet proflteeren W K Ieder Kleediiigstuk kaïil W W liehooiiijk gepast worden ZBGX MET VOORT Hl MAGGI s Eiwit eii Boulllonlioudeiide J SOEP EN OEVEy IN 30 UIXVTMH BEN UITMUNTENDE SOMP DE EENIQE die de TERSCHB VERVA NaT voor GEZONDEN en ZIEKEN Alles onderZwitsersche Staatscontrole toTens onder voortdurende controle van Dr VAN HAMEL ROOS en I IARMENS I in pakken ran 6 tabUtteo iadar tablet Toor 3 SO© ©Xl I portien 0 6 en 0 76 per pak M in I J tubes ïi O flO iedere 1 O JTLXXiLOX I tubü Toof een kop bouillon SAVECR DE FOTAQE om allerlei eoepen en bouillons krachtig en aroinatiich te maken m flacons van ƒ 0 56 0 90 1 60 CONCENTRE ADX TKDFPES in flacons n 1 10 Verkrijgboiit bfl de Firma T CUE BAS Ifijdstraat Oouda Voorengros en exprlliij P IIJL II R1 I O Z Voorburgwal 67 Amsldani Het groote aantal zenuwkwalen TftB nnwboofdpl tf tot da ToorAfgaande knnti ekennn van ftpoplexlo lionienbenjwrt toifr Mer nojf steeds aUa mlddolan door as niedïcoho wetnnsohap aangnwand Hent 4 b dan mv tijd komt do eer toe dat ij door het gebinik maken van den nenvondigiiten wee tuAAlUk lundeJmid eene phyaWogiBChe ontdekkliie Rodaan lieeft die na liondorde proefnamln tW tii ow de geheel warefd verbreid Ia an terwijl bIJ m weteniclinppelijke kMngen dehoonffbalMmiMltoi wekt teven eent weidwMl blijkt ta ijn voor de aan reuim kwalen lijdenda maowdLMi Dm KanaeewljBe la nltnvenden door den vaweri u Uffloler vau Hexoiidhait Dr Ronu WalMUMiita VÜBhofaii en beraii op de ondervinding opgedaan in eene Bü Jariire praktijk D v waaaahlB ïVJ n P r dar wur leD daartoe tfeitofa t t nZ 4l Zrn ii 3 ohltterando raniltston varkraKen en sij maakte Eooveel opganir dat vu aan tetr 4aa é iS £ jeichravan w kja OVER Z eNUWUJDEN tN bIrOERTE hare voorkoming en ganailna binnen korten UJd raadi da lila omk vereotionen in Dit boekje bevat olat ftUaan tmv kM mixLl pnMlek ventMObaro yorklftrimgen omtrnnt bot aüien dsr nloTiwere tbanpla on da MmSST i ï 7 P i J T i varkregen mt eikhiK ma r ook vindt man diarlu w t u ppeUkovorhandeUnpan nit a m dla h bl deu die aan deze gmiROHwij e gewild Hn VMÏÏXtóSrm van tal van gatnlnokrlfton van Jiookgeplaatsta geneRKkunihgen onder wefka P JéaH£ d drlSifbiaaraan da MlVklnlak te Parlji ruinouoamont tO Stelnaraber men tr prattlmna MWMabw au M krii kilflalg MrilaM da Oharanton Sanitlit r tl dr CohS ta Stattin Oroairnaan iV ranire löhllngea th Foraaflar genaaihsar th aBtiur van het ho pltaal te Agen Sahalnratli Dr Qkarhi kaatatü Sue ü ïï Tii S T 5 J r llreot8ur der g lvano ïh P p uHaoha lariahUag voar ÏSI llfdBri la PariJt r 8t Honore 334 Ooniul ¥ on Asohenbaoh med 4r te Carfk Dr Baabtall vaai apta la Zlrknlta Okar atalunt Jeohf ined dr te Weanan Dr 0 aongavel ta La Farrièr Ear IMvaa tea OonajII qanlraj riiyBJtiia et da Santé in Frat krl k en vein anderen r m r mivj iw wi wa wBawnoBMii niai voartdurendoBljn plaataelljke iwakte vonwakklng van aBheugen oni nat diarMda onder f anwalmndlf ebehandelföR EowaeHt rijn niaardonr le hek tide raiddeiea on Mdlnnn an kmiowatarklittr wrijven eleLtiTBoorpn Mtoonib ol ofreetmden ir rr gTni altir tf ianlrtw Imnaai B fc d kkarlegan an donker worJan vonr de oopDn drukktnda alla andar bat vaarbeaN alilng In da ooren bat vealai van krlabellng In ci het slapon van handen an veitM aan al Omh diia nül ï ï UJ ra ala ook ntiti Jange melgjoB lIJdandB aan blaflkiHDht aa kraohtatoaabaM ook aan geiond aern aan lange penonon üie vddI mit hat hoeld werken en geeBtelÜka naölU iriilaS voorkomaa wordt dringend aangpradon tn liet boven veiraplde werkje aan ta iohaitarkatinlk paaDVrt alioatalDeBonffanooverxond n wordt dooi u w www Amatvrdatm door M I LIIAIH A Vn Hetlignweg 4it RotterdniB F R vnn NANTKN HOl fF Apotheker Korto HoahlMc L eeht lOBKY A l OliroK OiuInKraclit bil de aaardbrngtriBD öp giennienh niedkinale tcntüonHiPllliiK ie d r WclaamaBK aotaa a i y f t JuriJ iKi t de Xllvrr a Hrdaillo bekroond öonda Druk van A BEINKMAN it ZOON I iïERSFOOBTSCBE MWDIÜUB STOOM BROOD en l ESCBi iTF 4BRIEi 1 I Stoom Automatisclio Walsen Meelfabriek I AMERSFOORT I Aangeiion ket ons gebleken ie dat het Prima Wittebrood toor da panTormen j met koog genoog van model is zollen wij dit soort brood van af Maandag 2 1I November 1896 aanzienlijk grooter maken en torden de prgzen in lorband Her 1 mede an af dezen datum op 5 Ct 8 ot en 11 Ot per Btuk gesteld I tegelijkertijd wordt bel KingbrOOd alB Waterbrood met Vi ct m prijs Ter II hoogd en koit dns dan 7 Ot por stUk terwgl KlngbrOOd met EUlVer On I afgeroomde beate melk vermengd op 8 ct par stuk bepaald I I Wij stellen er prgs op hier doorzie rerklaren dal hoewel wij alléén de aoorten ongo I build brood per gewicht rerkoopen w j hoe hoog de prezen der grondstoiFan ook atijgan I I de grootte en het gewipht der direrae soorten grootbrood niet verminderen en steeda I I alles Tan de beat naogelijke en neest gesohlkte grondatolFen bliJTen Terraardigen I I Het behoeft geen beloog dat eene dergelijke waardoTermiodering gelijk staat aan eene I I zeer aanzienlijke prijsrerhooging terw jl znlk eene bandelwijr borendiei ua Qmmn I I naam en nadeelig Toor de rerbruikera i I Brooddepót ter Overname Staaidchappij tot Exploitatie der Victoria Broht gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Pakket PIAl OMUZIEK No 6 I mei hier Toor zeeij UMlige oonditieo benerena beklante Winkel met 0P8tand II en aanwezige Goederen naar verkiezing pr ja bdlgk en gelegen in een stadje I I nabg Ameterdam I No 1 2 3 Kreuz Polka Mjr Queen 7 8 8 10 11 Der Trompettor von SScklngen mot tlolliindsohon tekst 4 Ia die Feme I 5 Do Braziliaanschen Alleen no 5 De Braziliaanschen t wordt met Uollnndscben Duitsehen ou Franschen tekst Is dit nn geen buitengewoon koopje verkocht voor ƒ 1 50 enz cadeau een Uoch dit il niet alles hg die dit Pakket bestelt ontvangt er prachtigen SCHEURKALBNDER met pi m 200 illustratie Talm niet maar zend spoedig poetmsael aan den Boekbandelaar W M HEUL Hamburgerstraat Utrecht MAYPOLE ZEEP OmJ hiermede te verTen nemeyineD een stukje van de tablet der kleur welke men verlangt lost dit in een weinig kokend water op en voegt daar eene hoeveelheid kokend watet aad toe volgens de gebraiksaanwgzing Wollen stoffen en donkere kleuren koke men 15 t 20 minuten in de oplossing Voor alle andere goederen en lichte kleuren heeft men maar j ewoon door te spoelen Goederen aldus behandeld schynen geheel nieuw te z jn de kleur gaat er nooit meer uit en geeft niet t gerin té af De MAYPOLEZEJiP ia in 15 kleuren abm verkr gbaar tegen den prijs van 25 ets per tablet xwart 35 ets VerkrUgbaat bU alle Drogisten Coiffeurs en GalanterlewiDkels BINNENLAND OOUDA 7 November 1896 Aacgeuomtn bet beroep naar de Chr Oeref kerk te Rotterdam door da H A Minderman prad ia Qouda Bedankt voor het beroep naar de Ned Herv athi r door ds C J Leemans pred te Hoo gWMO In eene gisterenavond gohotiden vergadering vu de afd Qenda van don Ned Bond van Ood Onderofficieren zya tol bestaurHledeu gekocen de hk A Dam Tb J Droste en Ë C Plas De besoekers van de gaitsn toon stelling hebben leker met ons met betangstelhog gezien de expositie der lot Machinebandel en vooral dealomiDium artikoten Wy kannen raedsdeelen dat alle artikelen bier ter stede to verkregen sün bij deo boer C P Dain die volgaarne bereid is alle prijsopgaven te doen Wy waren in de gelegenheid lepels eo vorken te clen die niet alleen door bun lichtheid maar ook door bonne klenr leker in de plaats van ailver gebroikt kunnen worden Ook voor kinderspMigoad it genoemde heer raimsehoDts voorzien en vooral bg bet aanstaande St Nicolaaifeest zyn er ook surprises te verkregen Dinidag 10 November des af onds te 8 uor zal in een der localen van de Renoiec eene letterkundige voordracht plaats hebben van den heer W C Goteling Vinnis te s Hage De toegang voor niet leden der Maatschappij tot Nut van t Algemeen t is f 1 en hunne dames f 0 25 De maehiaist D v D van hot stoomgemaal Stein deed in het b in dezer week een citindertje open dat gewoonlyk op den ketel geplaatst is en met vet gevuld is Door een of andere oprzaak was hier stoom iogtikomen en toen V D bet opende vloog hem stoom en olie in het gelicht waardoor hg zooveel brandwonden kreeg dat hy niets zien kon De geneesheer gaf hem den rsad dadelyk naar het oegigdersbuis in Utrtcht te gaan waar hg ipoedig onderzocht werd Naar men verneemt kian hy weer uit één oog zieo doch van het andere oog kan men nog nista conslateeren Dl H R Nieborg predikant bij de Ger Gemeente te Haastrecht beeft het beroep naar FEVILLETOIM 18 Bene nieuwe pauze dis ditmanl lang duurde nam een einde door de knorrige vraag Kn waarom werd mg dat alles verzwegen F jvOm u niet onnoodig ta ergeren autwoordde zij vroolijk ieder die bij u komt hindert u immers En met reden kind met reden antwoordde bij somber wWy hebben weinig anders dan ongeluk aan de buitenwereld te daakeu en nooit iets goeds nooit Dat weten da anderen ook wsl Maar grootpapa hernam zij door zijn toon BchroomvsJlig geworden nhst was toch geen landleoper geen vagebond dien mee weg jaagt maar Dat zyn de ergstfn niet kmdl anwoordde hij aUbans voor die soort ben ik niet bang ik zou mij des noods nog legen menaoben van d t slag kunnen verweersD Die zijn geen oorzaak dat n hier zoo n Daoheasohuw wonen ffZiJD er dan neienlijk meoschso die er aanleiding toe geren grootpapa V vroeg xij ernalig en nadenkend wie zijn het dan f Gy hebt mij nooit eene reden voor onze eenzaamheid genoemd Dat ia ook in het geheel aiet noodig kind antwoordde hy met terugkeerenden goeden luim Zalig EÜn zy die niet weten en nochtans gelooven wott gil dat niet F Bevalt bet o hier niet F Dat Witmarsum Prleiland aangenomen Etirst lo het voorjaar vertrekt hy naar zgne nieuwe standplaats Men sohrgft oit Reeowyk dd 5 Nov By de gebonden vefkieziug van een ecommitteerd ingelaod van deo polder lieauwgk zgn mlgebracbt 771 stemmen van de 1762 stemmen welke uitgebracht kunnen worden Gekozen werd in plaats van wglen den heer G II Boumao de besr W Stolwök Sr met 771 stemmen Heden herdenkt du heer G van der Mark te Haastrecht den dag waarop hg vóór 45 jaren in dienst trad van hut Koninkrijk der Nederlanden De heeren Mr ï C Viroly G Jungeling P C deo Hartog en P C Muller hebben zich nU commissie vereenigd om hem dien dag het gevoelen der gemeente over te brengen Men schrgft oit Bolnes dd 31 Oct Gisteren werd een echtpaar aldaar verblgd door de geboorte van een kiod De gelukkige vader ging het kind aangeven en gaf bet zoontje den naam van Arie s Avonds kwam men tot de ontdekking wel vreemd maar het is toch waar dat het een meisje was De vader zal de f oni op t gemeenteb ais trachten te nerstellen In de Novembermaaodvergadering der Maat sobappü van Letterkunde te Leiden trad de heer J H van den Bosch uit Gooda op met zgoe bijdr e over de hervorming van bet ooderwgs in da moedertaal Dat de uitkomsten van het Tanlonderwgs iprak hy slecht zyn daarover is men bat eens uitgenomen zg alleen die in deze opinie een persoonlyke beleediging zien Het verstaan komt niet voort uit wèl onderschei dend doorzien van den geschreven tekst bet lezen niet oit gevoelde voorstelling het schrgven niet uit de klare gedachte bet kritisch onderscheiden de gevoelde voorstelling vergeet Noch het eene noch het andere zoo zich laten vergeten zoo zy die onderwgzen uitgingen van bet begrip van de levende taa Nog scherper wilde do spreker zeggen wat hg de verkeardheid van het onderwgs vond Alle klare gedat te peraoonlyk Alle gevoelde voorstelling individueele ziel Alle kritisclia ocderscheidiag daad van den individu Wat is dat vergeten dan anders dan de niel vergeten Vóór ons in school moeten zitten ont aktiiitte ik hcd n gevoelende denkende zou iets nieuws zyn Vroeger placht f g te Bohroiea bIs wij eens uitvlo en toen ik mot mijn stramme leden nog reizen kon En het is ook nergens zoo lief en zoo vredig en zoo mooi als hier in ons boach aotwoordde sij op een toon van innig welbehagen dat zich aan geheel haar gezichtje mededeelde Ik wil hier nooit van daan nooit I Maar het ia hior toch wet eenzaam vooral wanneer gij niet ibnis z jt en er wonen zoo veel vroolijke menschen daar buiten in de wereld Duar konden er vrij somtijds een paar van mot ons komen lachen praten en leven 1 iDe oude heer was opgestaan hot had hem wijl hij lang gezeten had moeite gokost en hij had er zjjo diep in den grond geplauten stok bij noodig gehad Nu stond hy met zgne lange magere gestalte reoht overeind voor Üora en liet sgue oogen op haar rusten met eon bhk waarin hoe langer bg duurde eene onmiskenbare zaohtheïd en weemoed Isg voor welke men dien strengen man met zfjn vuargohtetond oog nauwel ka vatbaar geacht zou hebben Ja ja Dora sprak hg toen met een blijkbaar diep bewogen stem ik weet bet heel goed en heb het dikwgis genoeg tegen mij zelvea gezegd dat ik u in eene kooi houd die voor u wilde rroolijke vogel bgna te klein ia om er u niet onrustig in te doen worden Grootpapa zjj sprong op sloeg hare beide armen om hem heen en keek door de plotseling in hare oogen scbieteide tranen naar hem op Groot papa 1 wat praat gij toofa Is het bij u niet het heerlijkst van de geheels wereld Zgne hand streek zacht over het blonde haar van l et kleine kopje Goed mgo kind gij hebt mjj handvlende kracht Alleen als het zóó ia zal spontane belangstelling deklaiien geëleotrieeerd bobden onder geen aadere voorwaarde kan d zelfwerkzaamheid het levensbegin tul en de leiqenskracht van onze school zgn Wordt er slecht gelezen slecht verstaan slecht geschrevet Dan is er ia het moedertaalleereo van den knaap geen zelfwerkzaamheid Ëo dat omdat er geen zelfheid is JSiet uitgaan van de levende taal en vergeten dak da jongen een zelfbeid is is een en bet llde Want de levende taal is dn taal als liel zooals zy millioenvondig in elk mensch wser andera bestaat Hoedanig ooderwya krggt men nu als da natuurlgke jongen dat weet ierige en oefonIttstige wtzsD in de klas verschgnt Daarover weoBciite spreker iets wezenigks te zeggen Tussohen leven en school mag nu geen diep water meer zyn De jougen moet m school btyven in zyn sfeer Ër moet uitffegaan van wat is in den jongen De taal in hem ia klank Het is jongenstual maar atlernanwst verwant aan de beschaafde apnektaal In aoramigen npreker had het tm over t gymHMism ia ook dialect des to beter dan is er meer materiaal Ze zullen zich t beschaafd allengs gaan assimileeren zo hebben nog een heel leven voor zich In de meeaten is springlevend ons famieljare huis beachsafd t ia niets erg ze zullen gaan ondurfcheiden Spreker schetste nn in hoofdtrekken zgn eigen grammaticaal ondorwga leer van de klankvormen door de jongens zelf te vinden Het boek verdwgnt in de plaats komen de joegen en de meester De oiidd grammaticac valt hiermee Ër moet nu ook nog peiling gedoceerd Ook dit moet van den klank uit Bet mag geen dogmatisme ook hierin moet de individu uit eigen tot zelf doen komen In de meeste dingen kan dit Hpr liibtte zulks kort toe Waar t vooral op aankomt is dat de leerlingen verstand van taal krggen tiet taalbegrip dat gedoceerd moet maar van te voren door meester en Iceraar begrepen ia dat van de nieuwere taal en wetenschap niet Max Muller mnor Paol By grammatica f elting en taaibegrip stond spreker geruimen tgd stil Toen handelde hy over het leesonderwijs hoe dit werd nis het gebracht werd op den voet van denktank Hy schetste ook een leesles in zy eigen eerste klaeie Daarna over hot scbryven Hg betoogde dat alle scbryven zgn moet oit de hallbewuatheid van ds dooreenwarrelende indrukked ons opwerken tot klare zelfbewustheid Tot dit kunnen moet alle onderwijs opl iden De ge hef gy zgt gaarne bij mij on gij wout wel dat niemand het zoo goed met u moont aU ik Maur wat waar ia ia waar en toge den kraohtigon drang der natuur kan zelfs do beniel zich met verzwtten Het ia nu eenmaal zoo öoloof mij ik denk dag en naoht aan weinig andirs dan hoe ik den gedwongen toestand zal veranderen e verbeteren maar altijd stellen mgn ouderdom en uwe positie i a als OüH alagboom tegen iedar beter vooruitzicht wy moeten geduld hebben en voorzichtigheid kind voorziohtigbeid vooral I Kn nu mijn barge besloot hy en schoof haar zaobt tordg om op een groot ouderwetsoh horloge te zien hoe laat het was moeten wg naar huis gaan hot is eteastijd anders knort Verene met reden over ons lang uitblijven dat doet zy buitendien genoog Ik denk dat Samuel dini kerel wel weggejaagd zal hebben ïoen zij de plaats over in huis gingen stond er een vrouw met pen gunstig voorkomen in de huisdeur zii had haar wit voorschoot opgespeld en bieW hare band in de zijde terwyl zg me ns onlevredene uitdrukking op haar nog frïsch gelaat scheen te vragen Zoo zou het u nu oindelyk gelegen komen Zg uitte die vraag echter evenmin als eene Iwecda die in haar eensklaps in dnft ontstoken oog en op haar donker gelaat te lezen stond toon zij do sporen ontdekte van de tranen die nog op de wangen van Dora ziohtbaar waren Zij sloeg hare oogen snel en scherp on naar den ouden heer ig opende hare lippen maar onmiddellijk sprak do grijsaard inagelljks op ooD gramstorigen toon die niet minder dan de vraag lelre waarmede hy de hare voorkwam Wat bod die laodloopeï Uer t maken r de lieele atyileer is hierin Bezit nw gedachte en wees juist c Waarop komt bet om iemand ichryven te leeren dus aan Hem te loerea deuken Ën wat is da bron van de gedachten Die is ia t zien t Schrgven ia de kunst van de lelf waar neming en de zelf onderscheiding De gewone practgk van het zoogenaamde aiyl oetenen en opstelmakenc valtfhier mee Kritiach uilen kunnen we alleen wat ait ona zeU ia eigoa leven De jongen zal zich oefenen in denken en uiten aan wat hg ziet en voelt wak by deukt en gelooft wat hem beweegt en belang inboezemt In wat taal moet de jongen van t gynnaaium scbrgvea 7 In de reeële taal waar n hy denkt en dat zal hg doen in elk stadiom van zyn ontwikkeling altgd in de taal waarin hg denkt in dat stadium Gesproken taal is allo taal die noodzakelyk zóo en niet andera is Ër is zeker gnen enkel punt waarop de lieden van de huidige taalbeweging meer worden misverstaan t Is te hopen dat cy die hy het onderwgs geluteresseeid zgn zich daar rena in gaan verdivpen Dan zon men verder komen Heel het taal onderwgs moet op voet van den klank den klank iu den jongen Iedereen kan leeren icbryven Die denken kan en spirekeu kan dat Dat nn de bonder duizenden niet scbryven kunnen dat ïs bet meeat doorslaand bewgs dat ona taalonderwge slecht il Maar de rechte weg ligt aan onze voeten Daar wandelen we dsgelgks op Da quaestie van het taalonderwgn is een groot votksbeiaug Want de hervorming van heel het onderwgs Gelukkig kan worden vastge Mteld de nieuwe school begint in ons lager onderwgs reeds te worden Toejuiching De voorzitter bedankte deu spreker voor zyne belangrijke bydrage dia getuigite van zgne liefde voor onze taal ons onderwys onze jongens ons volk Aan dfl gedachtenwiesetinft die hierna volgde namen deel de heeren dr J W Muller dr Kooter dr Byvanck Van Hasselt en dr Meger De beer Van den Bosch beantwoordde hen kortelgk waarna de vergadering werd gesloten Wegens opzettelgke brandstichting stond Donderdag voor het gerechtshof te s Qravenbage terecht de 22jirige rywielhandelaar van bier Hy had zooals hy nu in stryd met vroegere opgaven ook bekende in den nacht van 16 op 17 Juli j l brand gesticht in zgne woning nau den Kattensiognl alhier ten einde de verdiekerde premie van f 2960 van de Concordia gramachap der vrouw allmdde 7 0 liever die loerende gluipor mijnheer dat was bij klonk hot antwoord Keu van die apionncorende nolieschaamde kerels mt t fluweelen tong die goddank hier uit het gebergte verdwrnen aobynen te z n Maar bij ii weg Caru heeft hesa boenen gemaakt en maar het eten wordt koud en het is mijne schuld uiet ali bot mijnheer dan niet smaakt Wat ziet gy er verhit uit mya I artje voegde ty er zich tot Dora wendende op teederen toon bij en uwe oogen Kom het eten wordt koud viel de oude heer haar in de rode en daarop schoof hij haar zonder omslag op ryde en trad binnen Het WAS atil in den tuin en stil in huis ook het bosch rn wat daarin loefde hiotd middagrnst Dat duurde zoo voort totdat da bewoners zich langzamorhaud hij ho eene of het andere werk begonnen te vertoonen Da uude heer zat op de bank onder een vAn de hoornen voor de deur en had tien man dien wij Samuel bobben hooren noemen m een verhoor hetwelk deze naar het scheen teer goed kón doorstaan het voorhoofd van zijr heer begon zich langzamerhand te ontnmpelen en de misnoegde uitdrukking op zyn gelaat maakte weldra voor die van enkel bekommering plxats Gy hebt dus niets kunnen merkon oude vroeg de hoer bij het einde van het gesprek an ging mot de handen op den rug door dan opzichter gevolgd aonige schreden op en neer iWordi rtrvolifi