Goudsche Courant, maandag 9 november 1896

7 69 8 8 8 13 f 8 88 8 63 6 97 17 87 K 8 84 8 41 6 47 8 47 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1896 Aangevangen G0UD4 K0TTEKDAM 1 October TUd van Greeawicli 9 38 10 17 11 81 U l i 18 18 18 86 1 89 7 17 7 88 4 67 K H K 8 4 U K n 6 11 1 69 4 8 4 16 6 S0 llOTTERSi M 0 O ü D 1 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 OEN HIAG oetlDl 18 88 19 47 8 64 9 64 10 3811 10 08 10 16 10 97 s Hoge 6 46 7 10 7 48 8 B0 I IB 9A6 10 11 U 8K18 I 1 85 S 44 8 40 4 10 4 38 6 91 6 117 18 7 68 M8 M8 Toorb B 5I f r f 10 17 1 41 g 4 89 6 18 9 84 g Z Zegw6 fl g tut 10 88 y 1 66 r 4 68 6 80 k t 9 48 Zev M 6 17 M tan 10 48 g 8 06 6 04 g 6 89 9 69 18 10 81 n 6 11 46 anuda S S8 7 608 18 9 18 9 47 10 1610 64 19 06 19 699 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 6 607 488 9810 1010 98 O l DA UTBICHT Uouda 6 80 8 87 7 18 7 66 8 11 9 89 8 68 10 1 10 67 18 66 8 80 8 17 4 416 67 8 66 Oudaw 6 46 8 64 11 14 8 87 7 10 Woerden 6 63 7 3 8 18 f H SS 8 46 8 84 8 17 7 18 Dlrwkt 18 $ 7 48 8 88 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 8 60 6 18 6 7 9 i Naar AmsterdBiQ f Stopt Woensdag O o U 1 i i M8TER1I4H Qoildt 87 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 e tO 7 61 Imatenlala C 8t 8 14 8 7 10 6 1 8 1 18 1 16 8 8S etoft te Nootdorp Leidioheiidam es Blejrawp Enuwej en Hakoiilorf U T R 1 C H T 0 O Ü D A 10 16 10 88 11 88 19 8 8 08 8 69 4 46 6 14 7 66 8 08 9 07 10 8410 88 g 11 66 19 94 4 16 6 84 98 10 64 10 4e g g g g 4 94 f V 9 86 g 10 69 11 1019 11 g 8 46 4 87 6 17 g 8 98 8 419 49 11 10 10 17 10 8t 10 84 8 48 10 41 9 4 11 07 t 10 17 lt 8 11 18 AM8TIBDA H 6 OV D k AnsterdamaSU 7 16 8 15 9 10 49 9 84 B 6I 4 46 6 18 Goada 7 99 8 9 9 14 10 10 11 11 19 98 8 45 1 68 6 4 1 66 Laat te Qonda lehdgers lii maar seeait ae niet op te Zwolle in bftoden te krggeu om daarmede RChulden te betalen De rechibaok te Kotterdam reroordeelde d o man tot 8 jaren garotigeDiastraf De vader en de broeder vao bekl werden door bet bof gehoord om inlicbtingeotfl geven aangaande bekl s vroeger leveoïgedrag Zgn verdediger mr S J Bolhoven verzocht rermindering van straf in de eersts plaats op groad dat blykeoa de statistiek der veroordeeliogen wegeni brandstichting na de wijziging van het itrafwetboek leobts één maal en wel te s Hertogeubogcb een zóó zware straf werd opgelegd als in deze zaak voorts omdat bet laveoagevaar oor anderen hier zeer gering zou zyn geweest en eindelijk wegens het vroeger ganatig verleden van beklaagde Het Openbaar Ministerie eisohte evenwel bevestiging vau het vonnis Uitspraak ever 14 dagen Bg buitengewoon Politieblad verzoekt de officier van Jnstttie te Amsterdam opsporing aanhonding en bericht van Felix Daoiëls 40 jaar handelaar in diamanten laatst wonende t Amsterdam Signalement gezet tamelijk groot voorof er gebogen boudiog rossig kleine knevel Hg wordt verdacht van verdoïstering van eenige partjjen diamanten en heeft vermoedelgk nog diamtnten bg ziek Volgens gerncht heeft hjj zich Zaterdag te Rotterdam opgeboaden althans ia hg sedert dien dag voortvlachtig Inbeslagneming van diamanten die hg by zich mocht hebben wordt tevens verzocht l e Amst Ct dselt omtrent het geval van den voortvlacfatigen Feliz Daniels lid der firma Daniels en Go mede De zaak moet ongeveer all volgt in elkaar zitten Amsterdam is zooali men weet een der hoofdmarkten van den diamaothaDdel Hisr worden de diamanten gekocht en na geslepen te cgn weder verkocht naar de verschillende plaatsen in Ënropa waar koopers gevestigd z jn De grootste firma s stellen in die steden commiiiioDnairs aan die hare brlnngsn behartigen en van de ISrma te Rotterdam door middel van den boekhouder bare orders ontvangen Die opgaven nn schgnen door Felix Daniels vervalsobt te zgn tenminste toen Maandag 11 aan de firma aldaar een groote wissel zou worden aangeboden en men naar de commislionnairs om geld seinde men wist uit de boeken hoeveel zg in kas moesten hebben bleek het dat ig het bedrag lang niet hadden Nog de vorige week en daarin Bchoilt het leelgke van het geval bad de gevluchte hier groote hoeveelheden diamanten opgekocht eo daarvoor wat no eenmaal in de diamantwerald gewooate is geen bewgs van ontvangst geteekend De Jongere broeder Alex Daniels moet aan het geval geen scheld hebben Van de fabriek in de ZwBnenborgerstraat is niet de fïrma Danifils eo Co doch de firma Koster te Londen eigenares De held an Leo ToUtoi de weerbarstige sch utter pHchtige Van der Veer te Middelburg is gistere noch tend gearreateerd om het hem opgelegde provoostarrest te ondergaan Ten bewgze hoever zich tegenwoordig de oplichting wal uitstrekt kan het volgende dienen Door regenten van het burgerweeshaia te Alkmaar werden bg advertentie in versebillende nienwabladeu geplaatst gevraag l een weaavader en moeder op eene jaarwedde van f 550 Delangbebben moesten hunne Bollifitatiestukken inzenden vóór 9 Nofomber S SO 7 S6 8 90 8 40 9 10 Wat dèet na een te Qroningen gevestigd mformatiebereao Het plaatst in het nienwsblad Het Noorden eene annonce waarin wordt vermeld dat in een burgerweeshuis gevraagd worden een weesvader en moeder op een jaarwedde van f 550 Inlichtingen zgn persoonlgk te verkrggen aan het inforroatiebnrean lemaud uit de omstreken van Groningen die annonce lezende ging parsooolgk iolichtiogen vragen en toen werd hem te kennen gegeven dat bg zich maar tot het hoofd der school uit zgn dorp ntoest wenden opdat deze den sollitatiebrief voor hem zon sobrgven aan den hem toen bg name genoemden regent De koalea dezer inlichtingen waren slechts f 1 Als de Tweede Kamer in de volgende week haar arbeid hervat vindt zg het wetsvoorstel om de nieuwe regeling der parsoneele belasting met 1 Januari 1897 in te voeren rgp voor openbare behandeling De minister van financiën beeft zgn memorie van antwoord ingediend en daarin zeer beknopt nogmaals aangetoond dat geen reden voor verder uitstel meer bestaat De kieswet welke nog niet was afgedaan toen de invoeriog der nieuwe balastiugawet word verdaagd is ou tot tand gekomen en een voorziening ten opzichte der gemeentelgke opcenten is gereed voor afdoening Wel is nog de bedenking geopperd dat de Kamer sis eenmaal de nieuwe wet voor bet personeel als rgksbelasting is ingevoerd niet meer vrg zoo zgn tegenover de regeling dar geneentelgke financiën Oe minister hoodt vol dat die vrgheid onverkort bigft en daarmede bedoelt bg zeker dat het nog altgd mogelgk bIgft de heffing eeoer vertenogs ielaating mo de gemeenten over te laten Die vrgheid bestaat zeker maar bet is niet zeer waarbokgotgk dat daarvan zal worden gebrvik gemaakt nadat de Sta ten Generaal zieh pas zoo kort geleden hebben vereenigd met het bshond van het personeel als rgksbelasting Door die beslissing heeft de wetgevende macht zelve zich een moreelen band aangelegd De Minister heeft bg het ontwerp nog een paragraaf gevoegd in verband met de bepaling van het bestaande personeel volgens welke belasting teruggegeven of afgeschreven wordt indien gemeobelde woonhuizen niet meer dan tien dagen in het geboete jaar sgn bewoond of indien van paarden in de tweede helft van het dienstjaar geen belastbaar gebrnik is gemaakt Blijven na die bepalingen toepasselgk als een hois bewoond wordt op één of meer dagen in het tgdvak van 1 Janoarï tot uit April 897 eo dientengevolge het tiental degen wordt overschreden Of wanneer een paard tot belastbare doeleinden wordt gebraikt op één of meer dagau van gemeld tgdvak Oogetwgfeld naar de bedoeling van bet ontwerp volgens welke bedoeling al hetgeen na 31 December 1896 voorvalt niet bestaat voor de toepassing der oude wet Om evenwel alle onzekerheid weg te nemen wordt dit nn in bet gewgzigd ontwerp nitdrnkkelgk gezegd Donderdag is op twee diamantslgperijeit te Amsterdam het werk door de gezellen gestaakt namelgk op de fabrieken Sophia en Radelaheim onder directie van de firma ïfambiirger Oorsaak van de staking is dat de heer Hamburger zgn woord heeft gebrokpu tegenover de werklieden en de loonen niet meer naar overeenkomst worden uitbetaald a Avonds werd een manifest verspreid waarin de grieven worden uiteengezet en alle vakgenooten worden verzocht het werk dat oog op de molens is niet te gaan afwerken vóór de billiike eiscben zgn ingewilligd Het manifeat eindigt met de woorden Leve de solidariteit 1 Leve de A N D D I De winter heeft zgn intocht geJaan in ons land Gisterochtend te 8 nur had men te Groningen G graden vorst de thermometer atond er 15 graden onder het normale cgfer voor het begin van November Ook te Utrecht was de ataud 3 graden te Vliasingen 1 gread onder bet vrieipnnt en vroeg e winter die echter selden aanhoudt 3 60 10 99 10 88 10 48 10 49 8 81 De Hooge Raad besliste dat de bedoeling van art 1612 Borgertgk Wetboek deze is dnt bg verkoop van bet verhuurde de rechten en verplichtingen des verhtiorderfl van rechts wege op den kooper overgnan teozg nitdrokkelgk bat tegendeel bedongen is Honderd gulden traktements verhoogiog is door den gemeenteraad van Zaandam toegestaan aan den ambtenaar ter secretarie belaat met de werkzaamheden voor den burgerlgken stand voornamelgk wegens de talrijke huweIgkpu welke er tosachen Israëlieten gesloten worden De Haarl Ct verklaart dit aldus De kosten van bet kerketgk laraëlietisch howelgk bedragen in de meeste gemeenten nogal veel daarentegen te Zaandam zeer weinig Dientengevolge komen vele Iiraëlieten oit omliggende gemeenten en vooral oit Am terdam te Zaandam trouwen Ook hnn borgerlgk buweljjk wordt dan te Zaandam gestoten en van daar de meerdere bezigheden voor den gemelden ambteiaar Ëen apotheker te 7iell in Prniaeo werd eenige weken lang s nachts telkena lastig gevallen door een paar rnetverstoordera Sedert een paar dagen had men hem met ruet gelaten Toen nu dezer dagen iemand laat in den avond bg hem aanbelde om medicgneo te bestellen en daar hg de winkeldeur gesloten vond op de binnenplaats aan het kenkenvenster aanklopte meende de apotheker dat hg weer met zgne plagen te doen bad in woede schoot hg een geweer af en trof den man doodelgk Aangaande bet tabaksgewas van 1896 sclirgft men ann t NWows uit Maas ea Waat De lomppn en het zg geel goed dat dit jaar bgzonder mooi van kleur was zgn opgeruimd reap tegen f 3 en f 14 tol f 16 de 50 KG H t aard en andgoed waarvan t zich aanvankelgk liet aanzien dat slechts weinig geschikt zon zgn voor omblad is tea slotte zeer meegevallen en zal op enkele uitzonderingen na veel opleveren Het aardgoed is prachtig en behoudens eene enkels oitzonderiug breed uitgewassen het is bladdigc zooaia men dat in de tabakswereld noemt en uvar men zegt moet de brand er van uitstekend zgn Het bestgoed ia wal groot van blad en zwaar maar niet geschikt voor Duitscbtand daar het slecht van kleor ia het meeste beeft slechts waard j voor de drogergen in Engeland Bet bestgoede doet sinds jaren zgn naam geen eer meer aan dezen zomer werd bestgoed van het gewas 1894 verkocht voor f 14 de 50 Kg terwgl van het gewas 1889 nog duizenden kilo s in handen van de oorspronkelgke koopers zgn Terwgl olk jaar met het aard en zandgoed goede winsten worden gemaakt van bet gewas 1895 ia geen blad meer in handen van de eerste koopers kost bet moeite het bestgoed aan don man te brengen en moet dit ateeda tot ze r lage prgzen van de band worden gedaan De planters maken echter zoowel voor het best goed als voor het aard en zand goed tteeds den vollen prgB Men verwacht dat de tabak zwaar in gewicht zal zgn Van den prijs is te voren weinig met zekerheid te zeggen De hoedaniftheid der tabak vergeleken met die van 1895t moest mindere prgzen dan het vorig jaar doen verwachten maar omdat het aard en zandgoed vsn 1895 tot vrg hooge prgzen werd verhandeld voorziet men toch even goede prgzen als is het vorig jaar Bultenlandsch Overzicht Mc Kinley heeft aan den president van het repnblikeinache comitó een telegram gezonden waarin hg ham bedankt voor zgn gver gedurende de verkiesingen Hg zegt daarin verder dat het Amerikaanache volk met ter gdestel 4 60 8 67 6 14 7 86 6 39 10 38 1 64 8 01 8 08 8 14 8 60 8 44 4 18 l treofat 8 88 7 60 9 1 89 Woerden 6 68 8 11 g g Üudewater 8 19 g Gouda g 8 88 9 84 10 10 3 09 4 04 4 88 tiog van den partggeeit sgn afkeer van al wat oneerlgk is ea zgn getrouwheid aan de wet n de orde beeft te kennen gegeven Brian telegrafeerde aan Mc Kinley om dezen met zgn verkiezing gelak te wvnscfaen er bgvoegende dat de wil van het Amerikaaaseha volk wet was Wie er nog getwgfeld hebben aan de verkiezing van Mae Kinley wie nog aanetden te gelooven aan Mac Kintey s zegepraal zeilen na deze telegrammen wel volkomen gemat zgo Naar de juiste cgfers door hem en zgn tegenstander in het college van kiesgerechtigden behaald zal men echter nog wel eenige dagen raden moeten Die voor Mac Kinley wisselen nn tusicheu 273 en 277 voor Bryan tasschen 157 en 170 Met het feit dat de goud partij den slag gewonnen heeft en Mac Kinley die als de sterkste protectionist overat bekend is voor vier jaren aan het hoofd der repobliak lal staan houden zioh de bladen natourlgk alle bezig in Europa zoowel als in Amerika Over t algemeen wordt van groote tevredenheid bigk gegeven en spreekt een st rk gevoel van verlichting uit den toon der artikelen nu het gevaar voor een finanoieele criiia ia afgewend Sommigen juichen reeds wel wat vroeg met de groote financiers mede dat er ng esa kgd van bgiondaren voorspoed voor de Unie lat aanbreken Aan rooskleurige profetieën geen gebrek t Heeft er iets van zegt de Daily Chronicle of nn alle Amerikaansche industrieën met sprongen vooroit zollen gaan en elke werkman als hg loopt de genden dollars cal boorea rammelen in zgo zakken Maar de vooruitgang zal wel niet geschieden buiten de natnnrigke ontwikkeling van handel en finaaciëo om welke een tgdlaog door de vrees voor een m elgke paniek bg een verkiezing van Bryan was belemmerd Is er verder iets in het programma van Mae Kinley dat voorspoed belooft aan het volk Gelukt t desen president de voornaamste belofte van zgn programma in vervulling te braogen dan zal ten slotte een gewichtige verandering in het tarief tarief tot stand komen hetgeen seggan wilde bevoorrechting van de weinigen ea verwarring een tgdtang in de belangen van den handel die zich dan weer voegen moet naar nieuwe toestanden De voorspoed en de tevredenheid der werkliedenklasse in de toekomst hangen samen met omstandigheden die met het socces van Mac Kinley niets of weinig te makeu hebben Met de ontevredenheid is het nietnit en het is zeer wel mogelgk dat bet bestaor van een Mac Kinley er krachtig toe bgdrsgeo zat om haar te vergrooten At zulten bet nieuwe Hoia van tegenwoordigers en de ge deettelgk vernienwde senaat hem wellicht verhinderen toe te geven aan zgn tarief hartstocht daarmede zal oog niet genoeg gedaan agn Met varklaringei voor gezond geld en eerlgkheid alleen met het handhaven van den gooden standaard zat de crisis die eenmaal komen moet niet worden beiwoien Men kan t oneens zgn met de zit verpolitiek van Chicago en toch aandacht schenken aan tdacbten die in dat progamma waren uitgesproken aanzienlgke verzwaring van den belastingdruk voor den eeovoodigen burger onevenredig lichte belasting der rgken ten gevolge van bet tegenhouden van den maatregel om hen door de inkomstenbelasting te treffen verlamming van de industrie en verarming van het volk tengevolge van de zich steeds uitbreidende macht der rings trusts enz 9 67 10 40 11 18 10 4 10 11 f 10 18 f 10 87 10 69 U 80 9 37 10 4 9 47 8 84 V 10 01 6 10 07 10 S4 8 86 8 43 8 61 9 67 7 86 7 46 9 46 U li 7 45 8 48 De groote vraag is of onder bet beatnor van Mac Kinley men zich van da noodzaketgkbeid van ernstig hervormen zal bewust worden dan of men met groote wtforden over de eeuwige ontevredenheid van socialisten anarchisten c enz zeer kritieke verschgnselen zal willen bemantelen Ondanka de kolossale macht van invloed en geld tegenover de zilver partg aan het werk gezeti Is Bryau dienn als loyaal burger zgn tegenstander de hand reikt toch dicht aan den drempel van bet Witte Huis gekomen Wordt da volledige Igst opge maakt dan zal een beschouwing van de naar den uitstag der verkiesingen geteekeude kaart waamhöalgk leertn dak hg een beweging van meer beteekenis achter zich had dan nu door de republikeinen in hnn goed te verklaren vreugde wordt toegegeven Bryaa s 170 stemmen in het college van kiesgerechtigden zgn een waarsehnwing en een profetie tevens Donderdagmorgen ie 11 ure is het howelgk van den hertog van Orleans en aartsbertogin Maria Dorothea in de kapel van den Hofburg te Weenen voltrokken De Keizer en de overige h K geplaataten warden door kardinaal Qrncha aan den ingang der kapel ontvangen De plechtigheid was zeer eenvoudig Bg het vertrek gingen de joogahuwden de Keizer ea de Koningin van Portugal aan het hoofd vanden stoet In het paleis van prins Philips van SaksenGobtti ward daarna een lunch gegeven waar aan de jonggebowden met ban bloedverwanten en vele Ooitenrgksahe en boitenlandsehe vorfetalijke personen deelnamen De lonch werd gevolgd door een receptie De aartthertogin beeft Woensdag op de gebroikelgke wgu afstand gedaan van baar rechten op den troon der Habsburgers Nb da uitslag van de verkiezingen in Hongarge hekend i deelt de Ooateorgkaohe regeering haar plannen mede in verband met de behandeling van de overeenkomat door de parlementen der beide landen Zoodra de begrooting voor 1897 is afgehandeld zal het Ooatenrgkscbe Qnis van Afgevaardigden worden ontbonden Onmiddellgk daarna znllen de nieuwe verkiecingen worden uitgeschreven bat nieuwe Hnis van Afgevaardigden zal dan een Commissie benoemen tot bespreking van da overeenkomst Qooten Aaaaoboss met de commissie uit de Hongaarsebe Kamer Waarschynlgk zal onderhandeld worden op den grondslag eeoer matige verhooging van de Hongaarsebe bgdrage in de algemeeue kosten De onderhandelingen zollen in den loop van Januari kunnen beginnen Ën daar de bepalingen der overeenkomat door de beide rageeriogeo als ondeelbaar en al een niet van elkander te scheiden geheel worden aangezien blgven alle onderhandelingen tot dien tgd raiten Zoodra de beraadslagingen der commissies geëindigd zgn zullen bg de beide parlementen de voorstellen worden ingediend die betrekking hebben op de regeling der tot en handelsbe trekkingen d r bankqnaestie en der valutaregeling De regeeringeo hopen dat de besprekingen der beide commissies ook de laatste moeilgkheden en verschillen van meening zullen doen verdwgoen zoodat de overeenkomst in het aanstaande voorjaar zal tot stand komen Oe correspondent van het Daity News to Rome verneemt uit gezaghebbende bron datd Mogendheden ernstig streven naar een ten minste voorloopige oplossing van de Armeniioho quaeatie Zij zien zeer wet in dat een militaire bezetting het éónige redmiddel kan zgn maar kunnen het niet eens worden over de VAag welke mogendheid deze zal ondernemen Er wordt thans beraadslaagd over een stelsel van Armeniecbe autonomie onder opperheerachappg van den Sultan maar onder toezicht van Europa Dit wordt echter enkel hesehoowd als een hulpmiddeltje waarin de mogendheden weinig vertrouwen hebbeo De verkiezing van een nieuwen armenischen patriarch zat uu eerstdaags plaats hebben De patriarch aal echter den eed eerst afleggen nadat de door de Porte gewenschte hervormingen in de Grondwet van het patriarchaat zullen zgo aangebracht Wegens de ophanden zgnde verkieting is de politie versterkt en worden tal van inhechtenisnemingen gedaan BurgorlJiJke Stand GEBOREN 4 Nov Cornelia ouders A de Orugl en C Nieowveld Qgsberdina Lonisa Maria naders M van Velzen en A L van de Favoordt Qendrika Wilhetmina Paolina onderi J Bosman en J Haring 5 Neeltje Adriana onders T Binuendgk on W M van Bodegraven 6 Leendert ouders R Eijkelboom en L van Egk OVERLEDEN 4 Nov M Gibbon 2 m ONDERTROUWD 6 Nov 0 N F Essebaggera te Kotterdam 26 j en J C Walpoolt 25 j C G de Jong 21 j en M G Schotten 21 j F P Ratten 23 j en W A van Loon 23 j C P Roovors te Amsterdam 28 j en A van Ardenne 27 j J Westerhond te Amsterdam 23 j en J Verkaaik 24 j J Vergeer 34 j en M S Fraikin 34 j G H Donker 24 j ea P van der Veer 22 j R euwtJk GEBOREN Martinus onders W Verkleg en C Vertenn Antje ouders D Ooster wgk en E Schouten Andreas Johannes ouders A Schoonderwoerd en H M Borger OVERLEDEN L A van den Berg 82 j Hoordrecht GEBOREN Dirk oodera J Oost rom en E Aret Gerrigje ouders M Wolvers en A Ooitarom OVERLEDEN L de Wit oud 2 m Q Verweij oad 15 d ONDERTROUWD A Brenkman 29 j ie Gouda en T Kerver 23 j Turn Costuums A v n OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 5 NOVKMBKR Vrkrs slotkrs 8 9 Vu f 8 99 98 98 101 821 8 1 8 1 i 8 8 84 ♦ V 88 6S 97 97 98 103 54 1 67 18 18 110 91V 41 99 94 48 64S 197 100 66 100 196 188 60 49 101 97 134 130 26 100 92 810 22 lOl 60 6S 162 97 69 6L 77 100 101 100 98 138 11 H m 100 46 46 100 11 iiV 78 103 28 46 11 190 206 106 1061 1021 1021 116 120 167 31 111 eitl Krderland Gert Nad W 8 ï idito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOia Obl Q6uai l88188 4 I AL1K Inschrijving 186Ï 81 6 OosTRNR Obl in papier 1868 6 dita in zilver 1868 6 PottTUQA 1 übt met oonpon 3 dito ticket 3 RusLiNU OU BiBiiSDl 1894 4 dito Geconi 18 SO 4 dito bil Roths 1889 4 dito bij Hopel8S9 90 4 dito ia goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perp t schuld 1881 4 TuBKEij öepr Conv leen 1890 4 Gee leening aerie D Geo Ie niag serie C ZuiD Ara Rep v obl 1892 t Mexico Obl Buit Soh 1890 B Venezuela OM 4oub8p 1681 Amstebbam OblijfBtieu 1895 3 99V RoTOERDAM Stf d leen 1894 8 Ned N Afr Heudelsv aaud Arendsb Tab Mij Certifioaton Dali MsatFchappij dito Am Hvpotheeicb pandbr 4 Cult My dor Vorstenl aaud s Gr Hypotlieekb pandbr S Nederlandflt ho bank aand Nfld Handelmaatsoh dito N W k l ao Hyp b pandbr B itftt Hypothaekb pandbr 3Vi l tr Hypitheekb dito 3V OosTS Na Uo l Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 i Ambrika Equit hypotb pandb B Maiw L G Pr Lien oert 6 NsD Holl IJ 8poorw My aanil My tot Kipl T St Spw aand Ned Ind poorwegni aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito B TALIE Spoorwl I887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwioij A H obl 8 Polen Wnrichau Weeuen aand 4 HuBL Gr Hu88 Amerika Cent PacSp My ohl 6 Chio k Vorth W pr C v aand dilo dito Win 8t Poter obl 7 Denver h Rio Gr 3pm cort v a IllinDis Central obl in goud 4 Louisv N aslirille Cart V aand Mexioo N Spw Mij Ie byp o 6 Miis Kansas v 4pct pref aand N York OntarioÜt West aand dito Penna Ohio obtig fl Oregon Calif lehyp in goud B 3t Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Uoofdlyn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canaua Can South Gert t aand Ven C Railw Nar Ie b d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aand Nep Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aan 3 BiLüiK Stad Antwerpen ISS 3Vs Stad BruBsel 1886 2 lloNo Thoii Regultr lesellsch 4 OosTENB StaatsleeniDg 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanjk Stad Uodrid 3 1868 Niu Ver Bei Hyp Spobl eert Adver ten iën Voor de vele bewyzen Tan belangstelling onderroodeu by het oTertyden ran onze geliefde Moeder Behuwdmoeder en Grootn Mder betuigen wy onzen harteiyken danlc Uit alter naam K BINNENDIJK Qouda 7 Not 1896 I t By dezen betaigen wy onzen hartelyken dank Toor de Tele bewgzen ran belangstelling ontvangen by de geboorte van onsen Zoon J H ü SPAANDERMAN L 8PAANDERMAN T ElJlC LEVERT PUIKE mmm woüst zooali Torig jaar COMMISSARiaSEN Toor de bereiding ea uitdeeling SOEP t Qmia lokaal PK0VENIER8HUI8 lieblwB de eer hunne Stsdgenooten kennis te geien dat i y Toornemens zyn eerstdaags rond te gaan met de LIJSTEN ter iDieckening van Soe ikaarleii Toor deu aanstaanden winter Zy nemen de Trgheid de deelname daartoe byzonder aan te bevelen ten einde b te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste instellingen alhier Commwaiiaeen voornoemd J M NOOTHOVEN viS GOOR Voorzitter O T VEEN vice Voor itter H QBOENENDAAL Pinnint mtater Mr D N BROUWER h P HOOGENDIJK Q PRINCE A W ROES Mr M M SCUIM y d LOEFF P i i JONO F HEKMAN Fi A T VEEN J A P MONTUN Secretaris De COMMISSIE tot UITDEBLINÖ Tau ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zij binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden barer 1 Met het oog up de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zy dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zjn ook by de ondergetee kenden aan huis verkrygbaar Het Bestuur C TA BERKEL Voorzitter C A B BANTZINGEB Secretaria 353 Staatsloterij De TREKKING begint MAAyDAG 16 Loten en gedeelten van Loten zyn te bekomon ten Kantore rau deu Collecte ar Wed A C COSIJN BIJ Slotemaker Co BEKWAME Thn mer lieden HU E J NEBEfiEORST te OouDA TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda behaUe ZONDAGS oniWOENSDAGS Cognac fin Bols t X 40 ds LU r O ooaiTAo mr sou rui de SoeMté Amtnjpi wordt KtlargtA In ravmescld bsmajoda flesMhsn vad lilter inhoud roonlsn nn hflt tt t Tftn Dr P W TAIT HAiniL ROOB Pro ffl ioh f 1 SO üfUlulUid TflrkrUgbur btj 6rma Wed B U4 Qeud P H J T WANKUM J MELKËRT OosthaTen BERICHT VANJNZET DE SOÜWUANSWONINI C 42 met S4 hectaren WEI en HOOILAITD te Stolwijk Woensdag 4 NoTomber 1 1 in perceeleo by uotitiën omschreTen geveild is thsmt iu bod als volgt I erc 1 op 4700 Pero 13 op ƒ 1080 2 2100 3 1350 4 120 5 1420 6 2250 7 1740 8 860 9 590 10 140 I U 950 i 12 175 1 Totaal 96430 De toewuzing biyft bepaald op Woensdag 11 dezer des voorraiddags 10 ure bj P STOPPEIjENBURQ aldaar Inlichtingen geeft Notaris MAHLSTEDE t Bergambacht Ko inklijke flaclilDalcValiriek IE lONMOEM TAN 11 I van Scliaili Co gevestigd te Oravenhage Heppleritraat X9 en 9 naby de Regentesselaan Holeveranciers TAM Z M den Koning TiaBelgiS INDIEN GÏJÏOESTI gebruikt de Allerwege bekroonde ini Werf lillif ro nidcSuperlor DEUIVEN Borst Honig Extract MËLIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar hy F rt A WOLFF stal J Drogist Markt Gouda E U Vu MILD Veerstal U 120 te louda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boshop B ï WIJK Oudewalcr Een ware Schal Toor de oogelukkiffe Blachioffers der ZeUboTlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s E LFBEWAKIi G HoUandeche uitgaTe met 27 afb Prjia 2 gulden Ieder die aan de verachrikketflke goTolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyke dnizend vau een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu poatzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN BlOMMESTEIN S INKT indelijk de BESTE ONSCHADELIJK IRNHOLLAND