Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1896

o 35ste Jaargang Dinsdag 10 INèveiiiber J896 JNo 7117 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN No e Transvaalscti Volkslied en Oer Kreuzfldele Eüpfersohmiad 7 Die Zauberflöte 8 Wie Sttss met Duitioben tektt 8 Donau Wellen Wilhelmina WslB Militaire Maisoh en Stoom Open bare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria Q C FORTUÏJN DROOGLEKVBR op MAAI DAG 9 NÜVËMUEH 1890 des morgens te elf uren in bet Koffiehaia UAtt MOHiB aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht op goeden stand gelegen WINRELHUIS WOONHUIS SCHUUR eu ÉRF aan den lAügen Tiendeweg te Gouda vr V D No 40 groot 1 Are 77 Centiaren Het buis ran Gas en Waterleiding voorxien berat behalve de Winkel 4 Kamers Keuken Zolder en vele gemakken Het is verhuurd aan de Heeren Pqcdkrhan en Petit tot den 3len December 1898 voor 400 per jaar driemaaudelyks by vooruitbetaling te voldoen No 2 Ben 3 jaren geleden geheel veruienwd en gemakkeiyk iogericht WOONHUIS een 40 vierkante Meters roime WERKPLAATS met afzonderiyken uitgang aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H No 76 groot 1 Are Het buis van Gas en Waterleiding voorzien bevat bebalve de Winkel 3 Kamers Keuken Kelder en Zolder en vele Bedsteden Kasten en verdere gemakken Het is te aanvaarden 1 Jannari 1897 En No 3 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met BOVENWONING aan de Jeruzalemstraat te Gouda vryk F No 4 Verhuurd by de 3 maanden voor 32 50 De perceelen zyn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 aren en op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTÜIJN DROOGLEKVER te Gouda OPENBARE VERKOOPING te REEUWIJK op WOENSDAG U NOVEMBER 189C des morgens te 10 uren aan bet Huis Wyk E No 9 bewoond door G dg Hooo aan den Nieuw Ueeuwykicben Weg van la LINDEN ES8EN MACHINAAL EIKEN LEGGERS PLANKEN RIBBEN 8CHR00TEN KOLDERS STEIÖERDEELEN en TOUWEN aEIBLOKKEN TIMMERIJaNSGEREEDSCHAP KRUIWAGENS SLIJPSTEEN enz en verder van eeneu IjyiBOEDEL waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren van 10 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda HEDEN ONTVANGEN eeoclnleuwe zending PIJPfilV Door de grootte Sorteering zgn y geuoodlukt lederen week een ander soort Püpen te etaleeren Waarom worden deze door oiis tot zulke lage prflzen omgezet Wi UmCial in den reg el een ieder irelke een Pjp koopt terens kennis maukt met onze Tabak en Sigaren En wg bierdoor een steeds grooter aantal Heeren rookers tot geregelde afnemers er by krygen Adres Lange Tiendeweg D o 25 Üruk van A BRINKMAN ZOON is de beste inwrörlng tageo Jicht EtbeomaMek Lemlsapqaen kortom Wat Ê ftflterPainExpeller n UB ta waoden tagen aud Wflt mm Mw ie wooaen ugei S Anlier PainlxpBlief yf$X Oflt du iteads in i der hoisgez gg Anker FaiihExpBl hoadM Frqs 50 oent 75 wut n 1 26 de Siuh Tooflupdeii üi d mfleite Apotheken en by r Ai iaoktor Co to RottonUm Te GOUDA by A WÜLFV Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Attentie Ondergeteekende bereelt zicb beleefd aau tot bet leveren van ALüUMU MKELEir ALS lepels Vorkeo Tbeelepelljes enz Kindersemezen en Speelgoed Onbreekbaar en zeer licbl Concurreerende prljïen AGENT voor Oouda C P DUIN Lang e Tiende weg D 25 a Vte SliBPBIHES worden door den uooidpru Menbie lcy U 5 0 rk ge kèhand Serd üitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van door de deit Staat Hamburg gewaarborgde groote üehlloterij wnarin zeker 10 Nlllioen 746 990 Mark gewonnen mooten wordun De prjjseii van deze veel voordeel biedende field loterjl ilie volgens het plan alootite 113 000 loten bevat zgn de volgende Do hoogste prgs is eventueel 600 000 Mark 46 prijzen a 1000 M losprijzen 3000 M 206 prijzen i 3000 M 782 prijzen 1000 M 1348prij7 flna 400 M 42 prgzflD h 800 M ISaprijt aaOO IBOM 85327p Üzena 155 M 8961 nr i 184 104 lOOM 9249prgz ïl7 4B alM totaal 6 240 prljzeu Premie van 300 000 M Expediteur ïiN TROTSENBURG op St Nicolaas arond bezorgd tegen betaling Tan 10 Cent per Colli 1 prijs prys prijzen 1 priJB Iprys prijs prgs prijzen 1 prijs a 200 000 M tt 100 000 M a 76 000 M i 70 000 M H 66 000 M ii 60 000 M il 55 000 M il 50 000 M a 40 000 M 3 prijzen a 20 000 M 21 prijien 10 000 M ea wordeu deze in oenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdpry iu de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 65 000 M in de So tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 5e tol 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en rael de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de oerala prijstrekking die officieel ïs vastgesteld koat een geheel origineel lot slechts ruld 3 50 een iialf origineel lot aleobts Guld 1 75 een kwart origineel lot sUohts Juld 0 90 De iiileggolden voor de volgende ktasson zoo ala de tipt iijst dor prijzen zijn uil beLoflio ee e irekkingBp un Iedere deetaemer m de loterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de pluals guhad hebbende trekking de oflicieele trekkiugslijst De itbelaling ou verzending van de prijzen gesohicdt door mü direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding m gp ledere bestelling kan men eenvoudig IP V pB postwisset opgeven Men wende isiob dus met de aanvraag om tocEBudi n g van loten voot de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlqk tot ff IVOrmNÊBBH 0 k met vertrouwen tot Samuel ll ciisciicr senr B anVitr en Wissplkaiiitor m IMMBliHG Dailschlnnd t1 ks ij t i oiuohadelylut en e iim makketykste poetsmtddel toot He rea en vooral dames en Klnderscboenwerk i9 de Appretuur van C H MHIItr li Ce Berlin 8euth Str 14 Menletteigoe t op naam en fabrieksmerk Vtrkryihur by Hetrei WInkellsri In lohDaflwark nttriia erneryie eiiim ll etri l Os et öy W BtrSensM Arabeii VAN EENE aanzienlijke Partij Gemaakte KLEEDEREN in het Café IJ11IE van een der grootste Magazijnen zal op Maandag 9 en Dinsdag 10 ITovem1 er telkeuê can morgen 9 fof avond 9 uur in bet Café UNIE aau de Naaicrslraitt uit de hand zonder opgeld worden verkociil eene GROÜTE l ARTIJ gemaakte Kleederen beslaande in inDniJii ni TnimnnDnnDi 0f Winterjassen Pelerine Jassen Wintercostunies Winlerpnlalons RATmt en FLOCONNÉ JEHEERS COLBERTS voor Kinderen enz enz Daar de g eheele voorraad It It 4 dagen rer kocht moet sijn zijn de prijzen zoo laag gesteld dat een ieder van deze aanbieding moet profiteeren H Ieder Hleediii§§luk kanl behoorlijk gepa§t worden l ZEGT BET rOOSX HoUandsche Maatschappij van Land1 ouw Aldeeling GOUDA en Omstreken Pradisch ¥ ËLl4NDEBZÖËK door den Heer C J ITISXBBEXj op VEIJDAI 13 NOVEMBER 1896 des avonds ten 7 uur bij den Heer W EKBERVELD Tiendeweg te Gouda Belangstellenden kunnen worden geïntroduceerd Namens bet Bestuur A VAN VEEN Secretari Kafhrelner Maizkoffieisherj gezondsre Koffietoevoe Pakket PIAI OMUZIËK Zend Postwisael ad Men OtiMen waarop ataat POPVLAIBE MUZIEK en U i ontvangt franco per pakketpost de narolgende elf Muzlekatukken allen ingenaaid in netten omslag en extra eitra fijn papier No Ereaz Folka 2 My Queen 3 Der Trompetter von SSckingen mei HoUuDilBoben tekit 4 In die Feme 10 11 6 De Brazlliaansoben Alleen no 5 De Braziliaansehen wrrdt met HollaDdecheo Duttsoliea eu Frsnsoben tekst Is dit nn geen bnitengewoon koopje verkocht voor 1 50 enz W M HEUL Hamburgerstraat Utrecht Doch dit is niet alles hg die dit Pakket bestelt ontvangt er bg cadeau een praohtigen BCUEVBKALEUDBB met pi m 200 illustratie Talm niet maar zend spoedig poitaiml aan den Boekhandelaar BINNENLAND GOUDA 9 November 1896 GistereuBTOod had d eerste fsestTergadering pUats TRD de afd Gouda van deo R K Volksbood De Vooreitter de heer J A DoDker opeude deze TergaderÏDg ea spoorde de leden aan troaw ter vergadering ie komen ea beo die nog geen lid waren lid te worden daar de Volkabond Btr d tot oplosiing i a het sociale Traai ituk Daarna werden de Ter cbillende nummers ran het programma uitgeroerd Zoowel de mazieknummers aU de tooneelstukjee en de Toordracbten werden oitsiekeod vertolkt men amiiaeerde zich oitinantend Het woord van dank tot de verschillende medewerkers gericht was wet verdiend De Éigiaaear en directeur hebben eer van banne niAitiyke taak De geesteiyke adviseur de eerw heer Pichot woonde een geheelen tjjd deze vergadering h Voor de afd Hulp in Nood werd eene som van f 12 32 gecollecteerd Beroepea by de Gereformeerde Kerk alhier dt R J W Rudolph te Leiden A ïm M van dsQ gemefnUraad ü taSbhooa i v TflO geko en de heer A W LoEonder i anlks in de vacature ontstain door het overladen ran deu heer J J Lazonder In eene openbare vergadering van ingezetenen ta Schoonhoven is bosloteo au reeds eene luisterrijke viering an het kroniagsfeost voor Koningin Withelmina voor te bereiden Ten einde de deelneming zoo algemeen mogelyk te maken zal de feetitconimissie evenals voor bet Koningsfeest io 1874 ook gelegenheid geven tot bet storten van zeer kleine wekeiyksche bijdragee By bet op 24 en 25 Hept gehouden examen voor candidaatnotaris slaagde o a de beer F van der Straaten te Berg Ambacbt Het nummer van 1 Nov van Het TooneeU bevat bebalve een verslag van de vergadering van bet boofdbeitnur waarin de beer J Post van der Burg werd geiostatleerd een mededeeting van het leescomilé en voorts in het niet officieele gedeelte de gewone tooneelberichten uit de Amstelatad ait de Maasstad uit de Zennenlad eu uit de öoheldestad Ook verDeemt men uit dit nummer dat de voorberei FEVILLETOJX 1 Niet mljufaeer da baroo antwoordda Samuel hoofdscbaddeade Twee besoeken in jaar en dag dat Van Mei ea dat van h6 1en w j hebben niet te klagen dat men out overloopt Wij hebben zelfs in den omtrek niemand ontmoet daa misschien dezen of f eQen die hier ieU te maken heeft en die ons sedert ang Iwkend ia Maar dat weet gij even goed als ik Niemand vraagt naar om en niemaad weet iels van ons af Zyn heer ging eenige sehredeo verder den tnin in Eindelijk zeide hij Ëq toch Samuel en tooh 1 Die van bet voorjaar hindert my minder ofschoon het mfj geen pleizier doet indien hg het kind wezenljjk gezien beeft Iemand van rang sooals gjj hem beachrüAK verleent zich niet om voor ipioate pelen of bet moest een van hen tijo ik ken er zoo een niet onder en ik heb de familie toch goed in nü hoofd Maar die van heden £ r kan tooh wet eeni iemand verdwalen mijnhoer 1 Wij zjjn toch de wereld niet uit Terdwalen lulk bedtlpak verdwaalt niet hebhen die al geea kennis dan hebben ze tooh een veel te goeden neus om hun weg niet te vinden Ea om outer voor pleizier hier te komen om de streek te eenn kenaen gelooft gy dat zelf Samuel Ik mm msmK immm üiug VüQi de 0 depu8 uitvoering door het Ned ToonaeU goed vordert Enkele bekende mannen op landbouwt ebied hebben bet voornemen eenige mede voor t ndera van den landbouw tut eene byeenkomst nit te noodigen om tot overeenstemming te geraken omtrent de gedragslön hy de aanstaande verkiezingen voor da Tweede Kamer te volgen ïlet Weekblad van het Rectèc deelt den inhoud mede van eene jmusocbenpooteDver ordening zooals deze in 1894 door den Raad ener Zoidbollandsche gemeente vastgesteld eu na mededeeüog aan Gedeputeerde Staten afgekondigd ia De verordening Iiiidl als volgt Art 1 Ieder ingezeten landbruiker binnen deze gemeente w gehouden vóór of op denzelfden dag in te leveren van elke twee hectaren land welke hg in eigendom of gebruik beeft de pooten van ééne moach beboorende tot een der navolgende soorten te weten Ie de huismosch fringilta domestica 2e de ring boom berg oi veldmnsck fringilla montana Art 2 De e inlevering zal behooren te geschieden by den veldwachter der gemeente die daarvan aan burgemeester en wclbouders verantwoording doet Art 3 logeial het veraisahte getal pooten in voege als bg art 1 elk iDgezeten landbroiker opgelegd niet in ingele erd wordt zoodanige nalatige gestraft met geldboete van ten hoogste tien gulden Van de Japansche extra poatzege s ter her denking van den oorlog zyn twee oplagen van 14 millioen stuks binnen weinige dagen uitverkocht Men verwacht nu dat er op algemeen verlangen nog een derde oplaag komt Daar die kolossale massa uitsluitend dreot voor bet betrekkelyk beperkte getal verzamelaars zullen de liefhebbers verstandig doen met er geen hoogen prys voor te betitlen By zulk een overproductie kan de marktprys niet boog blgven All mea in het Blanwboek over de Londeoxche politie leest wat er iu bet afgeloopen jaar al niet in ryinig n en omnibussen is bigven liggen krygt men den iudrok dat bet Ëngelsche publiek erg vergeetachtig is Ouder de duizenden voorwerpen die iu de openbare rytnigen werden gevonden en aan do politieburean a gedeponeerd noemen wy slechts een geldbuidel mt t 700 p et een telescoop pen rywiel een kat een kunarievogel in e n niet geloof my dia kerel ia niet aondei d iel ge komen ik heb een voorgevoel dat ons oen ongeluk boven het hoofd hangt dst gavoel heeft mij nooit bedrogen Dat is lang geleden mijnheer de baron YBprak de bedisado hoofdschuddend Juist daarom oude klonk het antwoord ipZtj beefit ona niet vergeten daar durf ik mijn leven onder verwedden En als iets van oas vernomen heeft dan hebben wg hm soo zeker op den bals all tweemsal twee vier is Dom ia zij nooit geweest die eigenschap heeft haar peel de duivel Haar niet meegegeven Zy weet niets van Stocks miar ala zij er van hoort zal zij ook nog wel meDsoban weten te vinden die weten waar het ligt en dat het in mijn l wit ia Kn dan zijn al oaze verzinsels vergeefsoh Zestien jaren mynheer I iprak Samuel weer Dat loet er niets toQ I Ware ik niet zoo oud en stram en kende ik een enkel mensch op de wereld dien ik vertrouwen kon daa woonden wy misschien nog veiliger iu eene stad Het komt dikwyls in my op Samuel dat ik uit lou er liefde eu voorzichtigheid eene domme streek l egaaa heb Maar het il te laat om dal nu nog te herstellen het drukt my zoo zwaar als de kleine over stilte en eenzaamheid begint te klagen en dat is haar oiet kwalyk te nemen Ik moet maar eeni naar S einheim gaan en met hem overleggen Als ik er goed over denk kon ik van daag nog wel op reis gaan De opzichter keek bedenkelijk naar de lucht waar zich zware wolken begonnen samen te pakken terwyl de wind zich verhief en woest over de kruin der oude boouen loeide kooii stoeten yzeren cylinders met vloeibaar kdolzaar bonden electrische battoryon roet wtrmers de hersenen van een paard in een atopflescb met spiritus kinderwagens geweren een naaimachine raoacla en gereedschappen JËen bandiet die reeds jaren lang de streek tuiacben de greus van Toscane eu Rome onveilig naakte zouder dat men hem te pakken kon krygen is eindelyk gesfiapt Reeds op zijn vyf en twintigste jaar werd hg wegens moord tot levenslnoge ballingschap veroordeeUl maar wist na eenigen tyd te ontsnappen en heeft voortdurend na dien tyd van zich laten bouren Zeventien bevelen tot gevangenneming waren reeds tegen hem uitgevaardigd totant eindeiyk een premie van 5000 gulden op zyn bootd werd gesteld lig hield er een eigen manier van rooven op na Rijko eigenaren en boeren werden op losgeld gestelci om jaarlykn een som af te betalen die by dan zelf kwam innen Nooit vermoordde by op de groote wegen om dan een slaohtoffer te berooven Men beweert dat hy briefwisseling onderhield met aanzienlylce personen Tiburzi zoo heette by had een wild ongnnstig uiterlgk in tegenstelling met zyn medepltobtige die evenwel wreeder van aard was Ëeu troepje karabiniers ontmoette oulangi bg Capalbio de twee bandieten waarop dadelyk o n bevig geweervuur gelost werd Tiburzi A iA gewond terwyl de ander er van door ging Men voml geld baukbiljettan een chronometer een dolk eon revolver een vyftigtal patronen en eeu repeteer geweer in zyn bezit De Ii K € schryft Tot heden bebbou zich 58 maunelyke eu II vronwelyko stakers tot hervatting van lipt werk aanftemeld Van deze ziju bedeu II tot t werk toegelaten Ondor de overigen zal eene schifting worden gehouden waarmede men denkt over 14 dagen klaar te zyn ala wanneer de opengevallen plaatsen zulten aangevuld zyu Of allo stakers zulten kunnen aangenomen worden Wy hopen het zeer Kn ala bet dar 6rma Regout geen al te groote oilers koat zal zy er zeker bereid toe bevonden worden Naar men ons mededeelt worden than schepen in bouw genomen vooroamelyk moe tende dienen voor bteenkMentraoRport uit West pbalen aan deu Boven Iiyn en Holland die tot 3000 tüuB laadvermogen znlteo hebben das geschikt voor belading an 300 dabbela wagens De aanvoer per spoorweg ondervindt doordiea met zulke groote vaartuigen bet tranoport Van daag non mijnhaor horhialdo de oude dat gaat niet Gij komt vau naclit i iet onder dulc en wy krijgen regen en storm eer wij een uur verder zyn De baron die dezelfde opmerking gemaakt had haalde verdrietig do achonders op Nu margen dan zeide hij ïoo vroeg mogelijk Chrittoffel kao mij naar Leithoim brengen Kn in plaats van allerlei afzonder ijko iDHtructien oude voegde hij er op vasten toon bij liebt gij op twee sakon te letten Vooreent houden wij ons zoo vait als ooit aan de oude bepalingen en ten tweede wordt niemand in huis toegelaten die er niot in behoort Niemand oude En zie om naar oen waakzamen hond Caro wordt oud Do storm was niet weggebleven M had geweldig om het huis gewoed en in hel bosoh aiïos door elkander geschud Tonen dan morgen werd het stil en de oude heer ging te paard van huis van zyn dienaar vergez dd Dat was intusBchen niets byzondors voor het gezin en ieder ging op bet gewone nur aan zijn werk Dat ging misschien zelfs beter en kalmer dan onder hot onophoudolyk toezicht en de efuwige vermaningen van don ouden heer Ook Dora wUl vm geen droomen of verveling maar werkte vroolijk in den tuin waar zy mot Verenr da laatste groenten plukte eu had op de aanmerking van Verene dat dat eigenlijk geen werk voor haar was acho lsend geantwoord Ben ik dun in 6 t jaar zooveel voornamer geworden lieve ziel P Dat aa des morgena geweest Ia den oi f iddag tegen minimum vracht mogelyk is groote concurrentie hoewel dagelijksoh zeer groote aanvoeren per spoor plaats bebbeu daartbanti door bet booge water de aanvoer per schip bemoeilykt wordt De te Utrecht opgerichte steenkolen bandali vereeniging dio thans den geheelen aanvoer per spoorweg teidt moet hoewel ook dior bet wagengebrek der laatste weken groote bezwaren ontstonden zeer geregeld in bare leveringen zyn alleen met cokesaanvoer ontstoud eenige vertraging Die vereeniging tracht ook voortdarend de spoorwegtarieven verminderd te krygen en geheel onjuist moet zyn een dezer dagen in eenige bladen opgenomen bericht dat zy trachten zoude door haar invloed de vermindering der spoorwegtarieven tegen te houden of zelfs dit door overeenkomsten te beletteu Het ifl baar belang de tarïaten zoo laag mogeiyk gesteld te krygen vooral ook voor den aanvoer naar Twente waarheen die vrachten nog steeds zeer hoog zyn Vete ea daaronder d grootste fabrikanten in Twente moeten proeven met Engelsche kolen genomen bebbeu doch zich thans weder van Wettpbaalsche kolen voorzien Vrachten van Engeland zyn tggende In Westphalen is het kolengebrek in de laatste dagen veel minder Tegen 1000 2000 wagens per dag in de afgeloopen week ontbriÜEen in deu week gemiddeld gwn 100 per dag o J5 m w Het nieuwe Rnssiache jacht dat het keizerlyk echtpaar van Kopenhagen naar Leith en van Portsmontb naar Gberboarg bracht werd te Kopenhagen gebouwd en beeft ongeveer 4 800 000 gulden gekost In tegenwoordigtieid van keizer Alexander liep het schip iu 1893 van Rtnpel Zg draagt een bemanning van driehonderdvgltig matrozen en eeo en twintig officieren met acht kanonnen acht reddingabooten en vier toombarkassen en er is ruimte voor 900 ton koleu De keizer beeft drie ka mers en een badkamer tot zgne bencbikkiug evenals de keizerin eu de keizerin weduwe Ken gezelschap van tachtig personen kan gemakkelgk in de eetialon plaats vinden Kr ia een bibliotheek een muziek en hillardkamer en een groot aantal keokens Aan de stemming t r verkiezing van een lid van het Heufdhestuur en einde te voorzien in de vacature welke aan het einde van dit jaar ontstaat door de altreding van den heer C Abels is deelgenomen door 190 Afdeelingen bet stembiljet vin eene Afdceling lat meer ilenmien Tfrmelddf hU er lHd n hg l wam do kuoniit lerui mi linioht de ttjdtiiK mede dat hy verderup in bot gebergte wrnler oen nieuw onweder zag opkomen en dat het don baron indien deze zich niet haastte duchtig lou overvallen Het duurile dan ook niet lang of de geheela lucht betrok en spoedig danrop begon het ruisohen in de toppen der boomen weldra begon er zelfs bewflKid a ib do stammen te koman eu de regen viel by stroj men neder Hot werd een weer dal zelfs de moedigsten zicb geen slap verder van het gebouw verwijderden dan noodig wat en zij badden den hund zelfs in huis gelaton Wnt behoefde hij in dien storm te waken De storm zelf nam den plicht voor hem wsar Nocbtai R l ó eh bewoners van het oude hata dien nvoi ii éteiilwfelde waakzaamheid van het tp dervindon Ë nsklaps richtte el de kamer uittrad om eeaa trouwe diw Caro juis naar liffif rfia MM K zij hadden met elkander bepraat of Mtiriï reeds onder dak kiln zijn fich op en faief met zijne oo en op de deur gevestigd een hevig geblaf aan dat deu rentmeester bewoog te blyvon staan en te laisteren en vervolgens snnl doch voorzichtig de deur te openen Hat was een geluk dst de wind op het oogenblik minder hevig loeide en dat een straal van bet lamplicbt uit de kamer eenigermate door den stikdonkeren nacht heen drong want anders zou Samnel ook nn nog den tiauwen kreet om holp niet gehoord heb ban dien de hond ondanks de gesioteo deur had opgemerkt en by eon de gestalte die op zyn luid Wie is daar f uil den zoom van het bosch te voorscbiin kwam niet hebben gezien