Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1896

Directe Spoorwegverblodingen met GOUDA Wloterdlenst 1896 Aam evaogeo 1 October TUd vao Greeowicb SOUDi SOTTIKDAU 8 60 3 67 4 60 4 67 ff ff 6 4 6 11 4 8 4 16 6 80 TIROA H O O CDA 11 80 1 7 1 40 1 44 1 64 8 01 8 08 7 16 8 8 66 1 8 18 4 S IB I IS OODDi OKN Blike fioudi ZtTenhuiunMoerkBpelle Zc tormoer Zflgwaard Voorburg Haga Q 7 80 8 86 89 10 1811 18 11 16 11 18 18 18 1 4 8 47 4 46 6 f 6 64 6 U 7 iO 7 49 ÏH 7 48 8 4 11 80 18 40 4 67 ff 8 01 2 Z 7 68 8 68 ff 11 41 ff 11 61 6 08 8 18 i 8 07 9 08 ff 11 66 ff 1 06 6 80 ff M H 8 18 9 1110 7 U 48 18 11 4111 48 1 10 l l 4 I7 6 86 6 6 8 8 8 89 7 60 8 81 DEN HAAe ecCDA 1 3 8 64 9 64 10 811 ü ff ff 10 0 ff ff ff 10 16 ff ff ff 1 7 ff 9 9 8810 3 II 11 48 aHaga 6 487 807 488 60 9 1 9 48 lO U 11 3618 8 1 36 8 44 8 40 4 104 88 6 8 8 1 7 1 7 6 9 1 Voorb 6 6 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 4 89 8 18 4 IZ Z gw8 ff ff ff 10 88 ff 1 68 4 63 6 80 8 48 Z ff lt 17 ff ff ff ff ff 10 48 ff 0 6 04 ff 8 89 M GoDda 6 88 7 60 8 13 9 18 8 47 10 1810 8418 061 17 8 14 4 08 4 886 18 6 6 07 488 10 1010 D T K E C H T e O D D A 10 16 10 3 11 1 0 3 6 10 88 11 66 1 4 4 1 10 46 ff ff ff ff 4 84 10 69 11 10 D ll ff 8 4 4 37 a O t Dl BTÏÏCHT 6 0 8 87 7 1 7 6 8 81 9 68 10 19 10 67 18 66 9 90 8 1 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 30 ff ff 7 10 10 34 8 34 ff 8 17 1 18 8 48 10 41 8 60 13 7 89 9 4 11 07 j Uoui Oudoir 6 46 64 h 11 14 9 87 TowdoB 6 68 7 3 ff 8 1 f ff H ff 6 UlTMhl 13 7 4 8 8 9 64 10 6111 48 l 7 8 08 i Nur m tenlan f Stopt Woonadag S O V U k k MSTEISAH Gouda 8 81 9 69 10 67 1 10 4 11 n lO Auatordaa 0 8t 8 14 9 87 10 I W8 6 1 Btapt U Nooldoip toidiolieiidaiB en Blqawjjk Xisiamf es Hakuloi AHSTEEDAM aOUDA lMatetdaa 0 8t 7 16 8 18 9 IM 4 8Wa 7 88 8 1 9 14 1 I 11 11 1 S M Laat to Ootda S id tn it mar Bttmt m aM ep 10 17 10 80 1U bet Hoofdbsitaor iagMcbrdren wnr a i on geldig verklaard In de 195 Afiteeliitgen zija aitgcbrocbi 2842 geldige itemiueo boveudieo 14 stemmen in blaoco en 7 van onwaarde De rolstrekte meerderheid ie alzoo 1422 Op den heer J G Ngk zIjd Ditgebracbt 50 stemmen op den beer B W J A Schook 438 opNden beer A J Strafttman 1204 op dea he C F A Zernike 1138 op den heer J AV Gerhard 5 en op den heer P TeunisBea atem Diar nieman de volstrekte meerderheid heeft verkregen zal er eeoe herstemming moeten plaats hebben tusichen de beereo A J Straatman en S F Zernike Enn bakkeripatroon te Utrecht bad de proef genomen met afschaffing van nachtarbeid ia a o bakkerg maar heisas by is van de voortsetting dtarran afschrikt omdat zyn klanten bet brood warm verlangden Wflinu zonden vry zeggen geef het dien klaoten dan s avonds irarta Maar dat zal de bedoeliug wel niet z d We mogen aannemen dat dip klanten niet weten hoe smakelijk het ii des nachts te moeten arbeiden om des daags dan nog een niet beboorlgke ruit te kaunen genieten anders 100 ban waarl k dat warms brood s morgana oïet f 00 smakelijk zljo Msar biJ dat at is het hoogst teorig dat fan de zgde van het pobtiak loo o togeuwerkiog moet wofden ondervonden b j de invoering van een goeden maatregel en dat niet nit winatberekening maar simpel uit gemakc cht of uit een oogpnnt vau smaak welk opoffsriog niemaad een halve cent kan sthaden Het publiek moeat vooraan ataan met i a machtigen iavloed om zulke ongelukkige toestanden op te rnimen en dien ïlïfloed aanwenden om den arbeider te beacbermen tegen een enkele lekkerbek wiena smaak meer ontwikkeld is daa zjjn menscbelp gevoel Maar belaas t publiek is tot na toe op dit poot eren verwend en even bardvochlig als de meest stgfkoppige lekkerbek t Fabliek kent ii n roeping nog net Volkabanier Op de speelplaats van een der Parjjaehe yoéaac ia een jaar geleden een ongeluk gobeurd Bq bet baUpel struikelde een der leertingen en toen hjj zich anu de kUeren van een ander wilde vastbonden vial deze voorover tegen een g1az a deur met bot treurig gevolg dat zyn pols dia werd ingesneden en hy bet vrga gebruik van zgn rechterhand voor altyd tal moeten missen De vader van den verminkten knaap beeft daarop tegen den directeur der school een vordering tot schaderergoeijiog ingesteld en deze ia door de rechtbank te Parys tbana tot een bedrag van 5000 frs toegewezen De rechtbank beeft overwogen dat het wel ooitig is de bcbooljengd te gewennen aan voorzichtigheid en optettendbeid maar dat het schoolbestuur niettemin rekening moet houden met de dartelheid d r jeugd vooral bij geoorloofde spelea en dat zjj daarom Toorzergen had behooren te nemen tegen bet gevaar dat een glazen deur opluvert die op de Bpeelplaat uitkomt In de atoomvarvery en chemische wasscheru van den heer Ang Klein aan de Van Basaenstraat in Den Haag had gieterocbtend een benzitie ontplofSng plaata door de onvoorzichtigheid van eenige jongens van bet personeel die niettegenstaande bet verbod van den patroon met benzine werkten buiten het daarvoor bestemde geheet ingerichte lokaal Zy verwarmden namelyk een bak met benzine boven een warm waterketel in bet machine vertrek Door de verwafming ontwikkelde zich benzine gaii dat ontplofte toen bet in aanraking kwam Juet hut vuur onder den atoomketel Met een geweldige knal aproDg ii alle ruiten der fabriek stuk en de jongen die de kom met bentine vasthield kreeg brandwonden aan de armen luudi MoordrMht Kifluwnkerk kpalle Hotterd m S 80 f 1 7 i S IO i iO 10 7 81 8 i7 t 7 8 S4 t 7 4 9 1 7 BI 8 83 V IO a 80 8 H H H 40 g 66 Botterdim Oipslle Hiravnkirk Uoordnelit Sond 4 St 6 88 6 17 S i 8 3 8 14 U t tl 8 ig S S7 8 16 8 61 7 i ff ff 1 ff 1 7 10 IA De brandweer was lioadig ter plao se om hei begin van brand te binischen Aan de in de fabriek aanwezig goederen werd geen schade berokkend De bekende koostcntioDs A C Loffelt schreef dezer dagen in bet Nieows een artikel tegen de aanmatiging op den fubliekeo weg door de wielryders Ëenige artiaten vereerders van den beer Lofftftt hebben hem nn een rywiel ten geschenke gezonden het oudste model dat er bestaat in de hoop dat de bter Loffult fietsen lal gaan leerea Te Stockholm beeft men nadere berichtsB oncvaogen betreffende een belangryke ontdekking ran dr Sven Hedin in de woesiyn Gobi Met een karavaan van Khotao vertrokken om de zandwoeitijn over te steken rond hy naant de overblyfselea vsd een vernield wood de ruinen van een oitgestrekte stad met een diameter van drie k vier KM Honderden bouwvallen van huizen staken boren den grond uit daar waar de wind kuilen in het zaad gevormd bad of waar bet twrein self boog gelegen waa Het meeste lag ecbier onder het zand bedot ren Merkwaardig is dat in deie ralnenstad gseo enkele steen gevonden werd lo tegenstelliag met de steden van Ooat Toerkeatan was deze geheel van boot opgetrokken en men zag nog de uiteinden van de palen die de geraamten der bouwwerken vormden Do opgravingen gaan met veel moeilykbeden gepaard en zyn slechts van korten duur in het beweeglyke woestijnzand dat zich daJelyk weer aaneensluit Toch ia het Sven Hedin gelukt eenige hoizen te voorscbyn te brengen HiJ nam waar dat onder de tegenwoordige oppervlakte van bet terrein aomtyda de ondf r te gedeelten van muren wareo blyven staan Deze muren of lievnr sohutiingeu bestaaa uit vlechtwerk raa biezen met een bekleedsel rao kteiacbtige aarde dat weer met wit pleister orerdekt is Op den wand van het uitgegraven hois had oen geoefende band knielende vrouwen geschilderd met gevouwen haaden in biddende hooding Oi een anderen muur waren ma inen voorgeatelitf voort eun hond een paard verBobillende raartaigen eu ook ornamenten vooral bloeman Ongelukkig vielen deze muar childeringen in atof uiteen zoodra zy aan de lucht warden blootgesteld zoodat Bven Hedin ze niet ken meenemen maar slechts kon ko piëeren en de afmetingen opteekeoen In een ander buis bracbün de opgraring a kleine gipifigurea ia haetelief aan bet licbt van 10 u 12 cM hoogte Zg sohyoen gediend te hebben tot wandrersiering en stellen een zittenden Boedda voor omringd door s aande vrouwen die een hand naar den hemel oitHtrekken en de andere tegen de borst drukken tarwyl achter hare hoofden op den vlakken muur aureolen zyn geteekend Deze byzonderbeden bevestigen de onderstelling die reedi by hot eerste bericht van de ontdekking gsdaan waa dat de bewooera van de atad Boedbiaten geweest zgn In een Ter verwyderd tijdperk dat Bven Hedin naar de dikte der zandlaag boren de huizen te oordeeleo op duizend jaren schat moet bier een oaie geweest zyn waartoe ook het naburige bosch behoorde en die besproeid werd door de riviec Keria Daaja Maar het lichte stuifzaod opgejaagd door de Karalloerat den Zwarten storm c en den BaribBoerau den gelen stormt heeft zich als verplaatsbare duinen opgehoogd en langzamerhand de volkryke stad onder zyu bewegelyke oppervlakte bedolven lu het Nederlandscb congres ter bestryding van het drankgebruik te Utrecht gebonden kwam prof van Kees na eene rede orer den invloed van het alkoholgebroik op den spierarbeid tot de votgends slotaommeo U ll 19 18 1 6 1 89 ff 18 88 18 69 ff ff lt 48 3 D S 1 66 1 69 KOT l 10 19 10 9 ff ff 10 ff 19 H 9 80 10 U 10 41 10 17 U ll 11 88 11 86 11 41 11 61 10 87 9 81 7 61 6 I Ervaringen edart meer dnii eeu halve eeaw opgedaan ooalbaokelyk ran bet ras in oaderscbeidene landen en ouder rerschiilende omstandigheden klimaat gewoonten graad van oefeuing hebbeo teo daidelykate aangetoond dat zelfs matig gebruik van alkohalhoodende dranken op de krachtsoatwikkeliog by min oi meer regelmatig werkende spieren een ongenstigeo invloed uitoefent Wetenschappelgke onderzoekingen hebbendit resultaat bevestigd ook voor de enkele pier oi groepen van apiereo Proefnemingen met den ergograaf vanMasso hebben aangetoond dat reeds bet eenmalige gebruik ran weinige grammen alkobol in den vorm b r van birschwasser en bier een zeer merkbare vermindering tengevolgeheeft van bet maximum arbeid waartoe daonderzochte spier zonder alkobol op een gegevenoogeqblik in staat zoo zyo geweest Do oorzaak van deze vermindering wordttaegeachreveo aan de verminderde perifereprikkelbaarheid der spier intredende na betgebruik ran alkobol Niettegenstaande de door den ergograafaangetoonde ongonstige werking van den alkobol verkeerden alle proefpersonen onderden aubjectieven iudrok meer pierarbeid en dezen gemakkelyker verricht te hebben alkobolillssie De Bchyahaar met 3 in strijd xyoderesultaten van proefnemingen met tot volledige□itpntting vermoeide spiereo verricht waarbyeen vermeerdering der arbeidsrerrichtiog naalkobolgebroik gevonden wtrd schyoeo toegeschreven te mosten worden deels aan eeneeuigszina verbeterden voedingstoestand derbetrokken spier door het rnimer toevloeien vanbloed en bet gemakkelyker verwyderd wordender stoiwisatijogsprodocten by verwyd rastsebied evenals dit na massage der spier gevondenwerd deels aan de verdoovingi van het moebeidigevoel waardoor de natuurtyke grenzender ipierverriohtiogen rerschovsn worden en BormeaBge intreedt Ër bestaat geen voldoende grond ommet H Frey aan Ie nemen dat de verbrandingvan den alkobol in het lichaam als de oorzaakder vermeerderde spierkracht der volledig uitgeputte spisr kan worden opgevat Uit het sub 6 vermelde te willen afleiden dat by vermoeienden arbeid alkoholgebrnikaaabevelenswaard is is onweteoschappelyk enonveraatwoordelgk Daarna verdedigde een krankzionigenarts dr G C van Walsem o a de rolgende instellingen Het ligt direct op den weg van de i ps chiater actief deel te nemen asn den stryd tegen het alkohofmisbrnik als zgode dit een stnk specialiiliacbe bjgièoe ea het is mogelyk en wenschelyk in Nederland te beginnen met in h t boiaelyk leven en de krankzinnigen gesticbten de geheel onthouding toe te passen Ëindelgk betoogde een officier jhr J Ortt kapitein bij het leger dat het verkrijgbaar stellen van alkobolische dranken in de militaire kantines en aan boord van onze vloot is nit een gezondbeidspunt ounoodig en zelfs nadeel ig uit een disciplinair oogpnnt zeer geraarlyk uit een oogpunt an dienst varstappend nit een zedelyk en maatschappelyk oogpunt onlogisch en verkeerd 6 1 6 61 0 14 7 36 6 80 6 89 8 10 8 8 60 3 44 4 18 4 40 ff ff 4 80 ff ff ff 4 67 ff ff ff 6 04 8 14 3 09 4 04 4 83 6 10 6 40 Itieobt 8 33 7 60 9 9 3 Woordaa 8 63 8 11 üidawatar 8 19 Gouda ff 8 3 34 10 10 Te Versailles ia het proces Arton opnieuw begonnen Het betreft alleea zyne oplichteryen tegenover de d oamiet raaatfichappy waarvoor bet hof ran assises te Parys hem zes jaar dwangarbeid gaf maar welk vonnis wegens iaformaliteiteo gecasseerd werd Arton heeft niets van zyne kalmte verloren en de gernobtraahende veMlaring afgelegd dat hy den procu reurgeneraal zal verzoeken namens hem der Ëngelsche regeeriog verlof te vragen ook het proces wegens orakooping ia ón Panamazaak waarvoor by niet ia uitgeleverd te mogen voeren Hy komt er rond voor nit dat hy dit vraagt opdat de jury zeker wetende dat de Panamazaak weer boven water komt hem in dit proces alleen naar de door bem ontkeada opM lichting zal beoordeelec Hg beloofde als bat ware een mooi schandaaltje met fxpreasali k daarvoor vervaardigde onthnllingen mits da Versai laansche jarj genadig zy Voor da rechtbank te Maia stood deisr dagen een jong meisje terecht wegens diefstal van een paar droppels inkt Toen ijj een ronois wegens diefstal moest ondergaan bad zy terwyl zg in het kantoor van den boekhouder der gevangenis was een weinig inkt genomen om met nog eenige gevangeoaa dea tyd te verdrgvan door wat op papier t teekenen De rechtbank sprak baar vry omdat de waarde van bet gestoleno niet in geld ait te drokkeH was Aan twee Noren is t getukt briqaetteo van patroleum te maken dia rolgens de opgave drie a vier malen zooreel warmte gavaa als steenkolen In het vaar worden sij niet rioei baar en zg branden geregeld met ean groote vlam ran booge temparatoor Een kleine briqnet met een gewicht ran 26 gram kostende ongeveer êéü cent kan met voordeel gebruikt worden om een laag kolen aan te siekea br in vnlkaohels en in groote stokken konoeo ze gebruikt worden voor de verwarming van stoomketels En zy geren geen rook In de Reven iodnstriellec wordt gexegd dat de minister van Marine van Noorwegen laat heeft gegeven er proeven mede te nemen en dat men ze te Kristiania wit gebraiken voor de stoombrandspuiten Dinsdagavond zoa te Waenan ean vergadering worden gehouden van gemeenteambtenaren die voornemens waren te betoogen tegen het ontslag ran een banner die ontslagen was omdat bg zich in weinig vleiende bewoordingen had oitgelatm over borgemfoster Strohbach en vice bargemeeater Loeger De antisemieten hadden bestoten de rergadering te rerstoren en slaagden daarin ten volle door hg de opening zalk een rumoer aan te heffen dat mao alk oogenblik voor daden moest vreezen waarop de vergadering door de politie ward gesloten en de zaal ontrnimd De antisemieten trokken in optocht weg zingende den Uoger Uarsob de socialisten die in grooten getale naar de rergadering waren gekomen zongen het rryheidslied De politie dreef de menigte uiteen De ïlmparcials verhaalt bet volgeede erkwaardige voorral nit den opstand op de Philippynen Toen korten tyd geleden de berel hebber ran bet garnizoen van Jolo generaat Baartas zichdoor zga gewonen barbier liet scharen trof hel hem dat de man erg beefde en blykbaar K99r opgewonden was Hij vroeg hem naar de oorzaak daarvan en oa eaoig dialen bekende daman dat hy was omgekocht om den generaalden hals af te sngden bg het scberea I Zoo zeide Buerias scheer my af c Toen de barbier gereed was ondervroeg da generaal hem verder waarop hy de naaien der hoofdaan leggers vernam Deze werden gevangen genomen De president der Fransehe republiek haeft voor ziJn offieieele reizen in Frankrijk op da verschillende npoorlgnen vry vervoor Maar wanneer hg weer ternggekeerd Is worden door zyo secretaris de eventoeele kosten berekend en deze som wordt dan onder de slechts betaalde spoor wegambten aren verdeeld Men meldt ait Amsterdam 8 36 8 48 8 61 7 68 7 69 8 8 8 18 8 10 40 l l 9 67 10 4 lO U 10 18 10 97 11 30 10 4 9 3 9 10 7 96 8 6 8 63 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 6 87 9 37 47 4 10 01 10 07 6 47 7 46 4 4 8 14 7 6 ff 34 ff I 9 07 10 U 10 14 1 4 11 10 6 17 4 4 j 7 4 I U De heer d Audrade de bekende Doitsche baritoi zal Vrydag 13 dezer eene gastrol rervnllen by de Nederlaodscbe Opera in Uigoletto BDltenlandsch Overzicht Ds Franicho miniaterrud heeft ich bazig gebsiidan met bet Torzoak Tas Arton uu den pi ocaraar geDeraal om rerrolgd te worden voor omkoopiDg Er werd besloteo dat het achr Ten Tan Arton door den mioister ran buitenlandaobe zaken ter kenniatal worden gebracht van de Kngelscba regeering en dat men deze lal mededeelen dat de minister ran jnstitie zich Tooritell Arton te doen terechtataan roor het hoi tan Hg zal daardenoodigeinetrnctieaoDtTaageo betrekking hebbende op de Ooaterscbe quaestie £ a boteadiea zal rolgens eeu telegram nit Boda Pesth ook da Rnssiscbe rerteganwootdiger in OoateurykHongarje naar Rusland hoofdstsd worden geroepen ten einde daar ditmaal gelegenheid te ge an tot een beslissende bespreking der Balkan aangelegenhedaD lo Pruisen zgu wetsontwerpen tol verbooging van jaarwedden voor sommige ambtenaren in aantocht De bezoldiging der rechters zal bg de eerste aanstelling van 2400 tot 3000 mark worden gebracht Ook leeraren en hoogleeraren zullen beter worden betaald de laatsten o a door dangenen die weinig collegegeldeu trekken ook ean toelage te geveu uit bet gedeelte dat nit de bgdragen der stadenten voortaan in de uniTeraiteitskas zal worden gestoit lig bet leger zu len de eerste luitenanta voortaan 180o de kapileia 3000 mark ontraogen Uit alle 413 distiicten van Hoogarge ia de uitalag der algemeeoe verkiezingen nu bekend Qekozen zija 282 liberalen 37 leden der nationale partg 10 wilden 48 leden der fractie van Kossuth 7 der tractie van Ugron 20 leden der Volkspartij In 7 districten moet herstemming plaats hebben in één district een nieowe verkiesing eo in één werd de verkiezing geatoord De liberale partg heeft 82 districten veroverd 24 op de nationaal liberalen 20 op de Wilden 17 op de Koisuth en 21 op de Ugroopartg Daarentegen verloor zij er 3 aau de nationale partjj 1 aan de wilden 6 aan de party van Kossuth 7 anu do Volkspsrtg te samen 17 Hear zuivere winst bedraagt dos 65 zetels Terwgl nog de verbeterde stemming door de verkiezing van Mc Kinlej veroorzaakt op markt en beors merkbaar is komt uit a nieuwe wereld een bericht dat zeker bestemd was om onrust te veroorzaken To Loadep verneemt men dat in Repuhiikeinsrhe kringen te New York de overtuiging beerscht dat een voorstel tot verhooging der invoerreebten spoedig oa het aanvaarden van zgu ambt vau Mc Kinley te wachten ia Het is mogelijk maar geloofwaardig is het niet Integendeel men zon uit de jongste nitingen van Mo Kinley kunnen opmaken dat by bet thans van kracht zjjnde taii l voorloopig voldoende achtte en niet vooroe ena was spoedig een wijziging tot stand te brengen Daarom is het zeker geboden de bevestiging van dit bericht af te wachten zegt de Vosb Zig Op den 4 Maart 1897 aanvsardt de nieuwe president zijn ambt eerst dan zat de samenstelling vsn Senaat en Kamer der vertegenwoordigers nauwkeurig bekend wezen eu kan men eerst oordeelen over de macht ilie aan den nieuwen president ten deel valt De Pargsche Herald ontving reeds een telegram nit New fork waarin gemeld wordt dat het vrjj zeker is dat de Ilepublikeinscbe party in de Vereeoigde Staten geen verhooging der invoerrechten zal voorstellen De Daily Chronicle daarentegen Iwgfelt r niet aan of bet tsriei zal worden verhoogd Maar de Standard meldt De heer Hanna zegt dat de plannen eo meeningen van Mc Kinley blgken zullen al bet congres bgeeokomt doch hg wil de protectie niet verder itbreideo dan noodig is tot het behoud van den tegenwoordigen loon tandaard om Amerikaanaclia werklieden in staat te stellen te eoncnrresnn met bailenlajidacha Da berichten nit Amerika melden dut Bryan aan zgn gelukkiger mededinger naar het presidenUcbsp een telegram van gelukweisch heeft geiouden Dit ia zeer juist gezien van Bryan zegt de Westminster Qazeale Ea het toont vooral dat hjj niet instemt met de woeste en hatalgke uitvallen van velen zgner vrienden De laatate berichten over den uitslag geven den sWeatminster Gazette aanleiding tot de opmerking t Bryan heeft meer stemmen gekragea dan Harrison bg de vorige verkiezing En het merkwaardige van het reanltaat is niet dat Bryan de nederlaag heeft geleden maar dat hg op zgn program en op de wgze van Tefdediging ervan nog zooveel steun verkreeg als oit ds stemming bigkt Betttlfde blad heepreekt nit het MnUart van Ho Kinley de uitdrukking dat bet Amerikaansche volk eerbied getoond heelt voor recht eu wetten Het zegt Dit is een teer mooie uitdrukking maar die tevens ernstige gedachten opwekt Want daarin ligt een verklaring tegen de inkomstenbelasting die door bet öooggerechUhof in strgd met de Conatitntie werd geacht Nu beeft echter de partg van Mc Kinley geld noodig en als er geen iukomstonbelasting kan worden ingevoerd moet hst ergens anders vandaan komen Zon bieria niet een aauwgzing te vinden zgu voor het plan om de invoerrechten te verbocgen t Moet er op Cuba nu op loa gaan deselfde Spaanschs bladen die maanden achtereen de officieuze organen esn bandje bielpen in do verspreiding van allerlei valscbe voorstellingen over den staat van zaken gewagen uu met veel ophef 00 vertoon van den naderenden bealiiaenden slag Maceo die in t begin van den kamp voor vrjjheid en welvaart evenals Maiimo Gomez uit de hoogte werd aangezien eu ge chetst al een gelnkzoeker en een eerzocbtige aan t hoofd van een bende bedelaars en oproerkraaiers wordt nu beoorloogd volgeua alle regelen der kunst de bergpasseu van Pinsr del Rio zgn aoht reenvolgeoa bezet en versterkt door niet minder dan 28 bataljons en werkelyk schijnt het Spaau Che leger op weg te zgn om Maceo er onder te krggen De Soroakloof die door hem herhaaldelgk werd gebruikt is door kolonel Segura bezet en een poging van de verjaagden om opnieuw in bet bezit te geraken van dit zoo belangrijke punt is mislukt na een hardnekkig gevecht moesten de insurgenten torogtrekkon mot een aanzienlgk verliea aan doodon en gewonden Het laatste bericht nit Ha anna ia Madrid is vau dezen inbond Er is een hardnekkig ge echt geleverd waarin de opatandelingen zeer groote verliezen hebben geleden De Spaansohe troepen hadden 2 dooden en 24 gewonden Het gerucht loopt dat Maceo gewond is en volgens een ander gerucht ia hg gevlucht en scheep gegaan Zou in waarheid nu de krjjgskans een gaan koeren in het nadeel van de opstandeliogen Pinar del Rio ia heel wat mooielgker te zai eren dau de provinciën Havanna Matanzaa en Santa Clara en ala de terugdrgving in oostelgko richting geschied is dan kost t den Spaansohe legerhorden geen groote moeite ook het westen vrg te houden Om de zaak spoediger tot een eind te brengen wordt 20 dezer een aanvang gemaakt mol de inscheping van 20 000 man versterking ruimschoots voldoende om de 13000 gewonden en zieken te vervangen Nog is do tgd niet gekomen om de onkosteorekening op te maken doch als men weet dat de opetand in het begiu van 1895 uitbrak en dat Cuba W millioen per masnd kost aan het moederland kan men zoo bg benadering wel eeu schatting doen En wanneer zal het eind gekomen zgn Omtrent den opstand op de Pbilippgnen io de Oost is bet bgkans niet mogelgk achter de waarheid te komen De offieieele berichten der Spaanache regeeriog zgn misschien het minst vnn alle mededeelingen te vertrouwen en de telegrammen der dagbladcorre pondenten loopea te veel uiteen dat dat daaruit ook maar ten oaastenbg de waarheid is op te maken Voornameiyk in de Duitscbe couranten komen tairgke onaangename bencbouwingen voor Spanje voor By de beatrgding van den Pbilippijnscben opstand moeten allerlei gruwelen gepleegd worden een waar achrikbewiod beerscht op de van natore zoo rykjpdeelde eilanden Hst Bert Tgbld bevat een schildering van een te Manilla gevestigden Kngelachen handelaar die gruwelgke dingen aan t licbt brengt De invloodryke iolaoders hebben zware folteringen te doorstaan zelfs geeseling eu duimschroeven worden vryelgk aangewend Met de gevnogonen toonen de Spanjaarden in het gebied geheel geen medelydeu In zekere gevangenis in de vestingwerken van Manilla waar slechts voor dertig persouen plaata is werden op één nscbt honderd rebellen binnengehracbl Welk een verblijf zg daar hadden blijkt ait het feit dat de ongelokkigen tot de knieSu iu het vuil waadden I Eenige dagen later werden er des morgens 39 lykeu uitgedragen En toch ondanks de wreede wgze van onderdrukking verliezen de Spanjaarden terrein want zjj zijn reeds tot een defensief optreden gedwongen De opstand moet daa ook alleen aan het verregaand wanbeheer der Spanjaarden worden toegeschreven Uit Singapore wordt aan de slmparciaU bericht dat in Mani la de hoofdstad de ongeregeldheden voortduren Bet isonmogelyk om de stad te verlaten de opstandelingen stroopen tot in de onmiddellgke nabgbeid der stad AAoop der Openbare Verkooplng ▼ an Onroerende Qoederen VEILING 9 NOVEMBER 1896 Winkelbiiis en Erf Lange Tiendeweg D No 40 f 5500 k wed F L Panwels Smit Winkelhois en Werkplaats Tarfmarkl H I No 76 f 3200 k P Hornes Turn Costunms A 7jn OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 6 NOVKMBKR Vrkrs slotkr 8 Vl 1 89 98 l 99 981 98 l 101 88 1 81 1 84 i 8 i ♦ nVj 627 83 97 S7 98 lOS 6t 97 IS 18 a 110 1 41 94 48 646 W 100 6 100 4 195 138 B l 49 101 97 131 ISO ao 100 98 10 S22V 101 Sü 63 162 97 69 fil 77 100 101 100 98 128 11 n 1001 45V 46 4 100 hVr 7 1031 80 46 11 190 206 10 i 1061 108 102 llS 120 197 i 31 UI OXtl NansRUüü Oert Nod W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNO Oj GtU ll 188188 4 ITALII inschrijving 1882 81 6 OüsTENR Obl in pspier 1868 6 ditj in zdrer 1868 6 PoRTroAi Obl mot coupon 3 dito ticket 3 Rl SUND Olil llinnenl 1894 4 dito ïocon 1880 4 Jilo l ii Both 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spame l orp t ichuM 1881 4 1 Tdsizu OeprCoal leen 1890 4 Grc leeuiug serie D ieo Ie nisg serie C uiD Ar Rep v obl 189 6 Mehco OW Hnit Sch 1890 B VsNZZOELl O il 4onl ep 1881 AvsrEEOAH Obliustieo 1896 8 HoTTEEUAH Btrd Iren 1894 3 Nzü N Afr HaudeiBV send Vrend b T b Mij Certifioatou lloli llïiuitjcliRppij ditT Am Hvpothceltb pmidbr 4 Ooit My dor Vorateul aand flr llypolhookb pauilbr 31 Nederlandsehe bank sand Ned HandolnaHtsoh dito N W II l o Hyp b pandbr 6 lltlt Hypotheekb pandbr SV Ctr Hypjthoekb dito 3V GoSTZ NE Oost Houg bank aand Rt ei Hypotheekbank pamlb 4 i Ambeika Equ t hypoth pandb 6 M IW I O Pr I en oert 6 Ned Holl lJ 8poor M j a n l Mij tot U pl f St apw sanJ Ned lud Spoorwejtm aand Ned üiid Afr 8pm sanil O dito dilo dito 1891 dito 6 ITAUB 8ooorwl l887 8 A Kobl 3 Znid llal Spwmij A H obl 8 FoLSN War clian Weenen aand 4 Rusl fir llun Spiv Mij obl 4 Bahisrho dito isnd Fastows dito aand 6 lwan Bomb dito aauil 5 Kutak Ch Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 Abebika Cent Pao Sp Mü obl 6 Chic k forth W pr O v aand dito dito Win 8t I olor obl 7 DenverSr Rio ir Spm rort v a Hlinrisi oiitratnb in f ond 4 LouiflV Vash iilHtJort v aand Mcxioo N Spvv Mij lohyp Mi 8 KansuB v 4pot pr f atnd N ïork InlarioJt Wout aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in KOud 5 St I aul Minn k Manit old 7 Un l ac Hoofdlijn obllR B dito dito l ino Col tahyp O 5 Canada Can South Cert v aand Ven n Rallw Si Nav lohdc O Amsterd Omnibus Mij aand Bottenl TramwegMaata aand Ned Stad AmslBrdam aand 3 8tad UoHordam aan 3 j Bzi uiB lad Anl rrpon IS Ï 2 Stad Bruascl 1888 2 Hon Thoin ReüullrOesolNfli t Oostene Slaatali onini 18 10 h K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje l tad Madrid 3 1 I8 NZD Ver llos Hyp Spjbl oort Lijders aan Bloedsaandrang naar hoofd of borst Schitteringen voor do oogen Hoofdpijn en Verstopping bohooren altyd zorg te dragen voor dagelgkscho ruime darmontlasting Do Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van bekende professoren in de medicijnen beproefd en aanbevolen zyn het eenige geneesmiddel dat on aangename zekere en volkomen onschadelgke wgze werkt en dat alechts 3 Cent ten per dag kost Niet anders te verkrijgen dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot FB van SANTEN KOLFF Rotterdam Belangrijk is de gslukuankondiüini van Simml Beck scher ma io Hambarg welke i oh m het noDner van onze courant bevindt Uit hui heeft zich door zijn prompte en tlluwUfflMil Uitbetaling der hier en in en omtrek gewaiiueii bedragen eeoe loo gatii faam verworven dat wij al ome lezer asabeveleD op zijn adverteDtio acht te geveu Advertentiên BEKWAME Timmerlieden BIJ 1 j mmmi te UouDA HEDEN ONTVANGEN eene nieuwe zending PIJPEN Door de grootte Sorteering zgn wg gonöö3zaakt lederen week eeu ander soort Püpen te otaleeren Waarom worden deze door oiis tot zulke lage prgzen omgezet WH Omdat in den regel Mn ioiler w lke een Pflp koopt teteni kennii matikt met onze Tabak en Sigaren lÜ En wij hierdoor eon steoda grooter aantal Boeren rookera tflt geregelde afnemors er bg krijgenl Um Lange Tiendeweg D N 23 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde work Z Dr Rptau n ELFUEWAKING IloUandsche uitgave met 27 alb Prga 2 ttlden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen vau deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlüks dnizeud van een zekeren dood re verkrggen bg het VerIsgs Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel iu Holland Koninklijke AlacliliialcValirlek B £ mmM TAN II I van Hchaik Co gevestigd te Oravenhage Kepplertlraal 9 en naby de Rogenlesselaan Hofleveranciers V Z M den Honing 7an België INDIEN GIJ HOIST jfebrtiikt de Mr Allerwegc bitkroonde VfrflilkniinKlfSnpniorj DRUIVEN Borsl Uonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 CU ro Cis en J verkrijgbaar hg V H A WOLFIi Drogist Markt Gouda K H van MILD Veoratal U 12C te nmula A BOUMAN Moordrahl C RATELAND Boi rop B V WUK Oudeuml T