Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1896

Woensdag 11 November J800 No 7118 35ste Jaargang Wjif U dl bent iawijMu ta i Jkiht Bheamatiek Ijtaitap nm kortom i oo d ru MwiliieJeliPl j i rk gHuk Je band J IJitntJodigfing tot deelneiiiin in de Kansen MM ioür i e den Stmt Hairtliiir ewaarlwricilc grDote Geldloturg wimria Kflcor 10 Miilloen 74fl99ü lark güwoutiüi mootüii worduL Do pryzuii vttu deze veel voordeel biudoude ficlflloterij dio volgens hot plur slffihttt 113 000 lotoii bevat stju iXa rulgeudo Di hoogste prijs is evontuöel BOO 000 Mark 4ö prijze ü lOÖ prijzen f 206 prijzan I 782 prijzRii k 1348 priJ7iDH 42 priJBQQ u 138 priji Ü200 160 M nm p uzauu U5 M 8961 nr lS4 104 lOOM 924flpr jz i 45 21M totaal G6 S40 prijzen AakerPawExpeller njoan van albHai aant mmim mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wit tntiniMaaa te wenden tagen aw KiaqiÓn Hooldnija in TeriaadluM Wat Aiikerfaiiilxiieiler iMt du itMiU In ieder liaiigeEtD ii iwoZ AnkBr fain Expelïer De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitüondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Promie vttii 100 000 M 000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 00 M üouda Druk van A BIllKKMAN ZOON FiW 60 oant 7S oe t m 1 2ft de fiewiti ToorKandea ia da meeste Apothekou en by T AcWditettOo te Hotterdam Te ÜOUUA bij A WOLKF Markt AU4b en DE LAAT en VAN 80N apotheker Markt TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda iijiüivD lu uunuuijiiiiji behalve ZOMÜAGS en WOSNSUAGg 353 Staatsloterij De TREKKING begmt MAANDAG 16 yorwMUBR a Loten en gedeelten van Loten z u te bekomen ten Kaotore van den Col Wed A C COSIJN FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ GheniUclie WasscheriJ H OPPR IIEiilKU W Kruiêkade RotterdamQebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az specialiteit voor het stoomen on verven van alle Heeren en Üameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van ptnohemanteU veeren bont enz Qordguen tafelkleeden enz worden naar de nienvrste en laatste methode geverfd Alte goederen het7 y geetoomd of geverfd worden onaohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek ti znn de prgisen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw aflovorbaar in 3 dagen te verven goederen in eens week Wie zekt f ijn wii d Ëciite Eikol CllCAO te outvuugi D tesamcngefiteld on na vele iirojfnomingtia in den 1 handel gekomen o mioi don naam dos 1 uitvinders Dr Mlohaelie vervaardigd I op de beste machin fn het worclilhe 1 roemdo 6tabbllssomeiit van Gebr Stoll werok te Keulen elscho tDrlKicIzaells Bikel eacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt 1 Mne aangename gezonde drank Toor da1 gelykarh gebruik een II 2 theelepels ran 1 t pmder Toor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij gevd ran diarrheo lociits met water t gebruiken Verkrijgbaai bij de Toornumite H iApothekers ens I p A Ko Vi Ko prmfbusje I f 1 80 e 0 90 0 3B QeserulTlrtiigeBwoordiger toot Nederland Julius Mattenkltdt Amsterdam Eolroistraat 103 Schoolschriften nmm m mm 5i vel inhoud 12 Stuks voor Z2 cent Lil lllG D I 1 prijs 11200 000 M 1 prijs i 100 000 M ZpryaeiJ a Tft OOT M 1 priji H 70 000 M I prijs II 5 000 M 1 prys iV flO 000 M prijs H 55 000 M prijiüH d SO OOi M 1 prijs ü 40 000 M 3pryz6Q il 20 000 M 21 prjJEen M 10 000 M en worden deze in eeoige luaanden in 7 Iclas sQQ uitgeloot De Hoofdprijs ui de Ie ktaseu bedraagt Mark 50 000 stijgt iti de 2e kl tot S5 0OÜ M in de So tot 60 000 M in de 4c tot et OOO M lu de 5e tot 70 000 M ia de 6e tot 76 000 M in de 7e tov 200 000 M en met Ie premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerst prgstrekkitig die officieel is VAttgeiteld kost oen geheel origineel lot slechts luld 3 50 een huif origineel lot slechts iuld 1 76 een kwart ungineel lot slMhts iuld 090 ï o in eggolden voor de votgeude klassen eoo uU de tipt liJBt der prijzen lijn uit hfltoftio fle e IrekkingBp iin vooralen van het Wapen van den Slaat blyktinnr tn verzend ik dezen ï lan op aanvrage gratis Iedere deelnemer in de lutöry ontvanut ongevraagd onmiddellijk na do plaats gobad hebbende trokking de oftteieele trekkingslijst De uitbetaling on verzending van de prijzen eeGhi dt door mij diruct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ta ledere bestelling kan men eenvoudig IP y V postwissel opgeven Mon wende zieh dus mot do aanvraag om toezendi iig tan loten voor de spoedig ploats hebbende trekking 7A0 spoedig mogelijk of uiterlijk tot I IWOrMCIfiHBH 0 ie met vertrouwen tot Samuel IloclisciitT senr Bankier vu l itscllfnltor rn HAMBUJIG Duitschlnnd PAJEUJrs ORANDS MAOABINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons sdUa ereerd mode album voor het Wlnt f a U xoen noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan JULESJALUZOTaCPTiL Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingon van a 25 francs vrij van aUa kosten aan huis met 5 V rerbooginff Réfipidltlikanteir ti Boiwittl I B Cogeac Hd Bois t l O 4 Lit r De OOOH4 O l IK BOM Tan de So 14tA Attonyne wortt KVlOTflrct in ▼ naget as bemande ftesMhen van B LiJlMr Inhoud Toonisn Tun het ftttcst r n Dr P f yAN HAiniL BOOB Proefflflsvh 1 1 30 CltaJatuid TerkrUcbur btl P H J V WANKUM Sh omvi kvi ku i iir mis Hl Ass iii Kij firma Wed l J MELKKRT üosthaven B 144 Gouda w 4 H aeett zeker ret f Mil Ie vei lwijfeleii tT7 7 heelt zeker reeda menige Dame waoDeer er aanlaatig Ter eleDd tydroovend buiaelyk Stopwerk een einde Bcheen te komen Dit alles wordt lerraeden wanneer men het feelvnldig bekroonde en gepatenteerJe door dü Lette Vereeniging en Doitsche HuisTronwenVereeniging Berljjo aauberolen de vertronwbaante bronnen voor froowelijke ha dwerken Magie Weaver Utop Apitiiraat bezit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in hoi voorkomende Stop werken aau Kousen Liunens etc itlet alleen Sfjoedig maar ooi prachtig gelijk als nieuw geweefd uit kan voeren Prgs met proefarbeid en handleidiug fi 2 00 onder rembours zeuding Eenig adres Verzendhnis Merkur Commandit Maatachappg 6 SCHUBERT Co Amsterdam N 2 Voorbnrgwal 258 VAN BENE aanzienlijke Partij Gemaakte KLEEDEREN in het Café IJIIIE van eon der grootste Magazijnen zal op Maandag 9 en Dinsdag 10 ITovembor telken vuu $ morgemi 9 tot avoudt 9 mr II bet Café ÜNIK aan ii Naaierslraat alt de hand zoader opgeld worden verkocht eene GltÜUTE PARTIJ geuiaakte Kleederen beslaande in El niiiiiisiiis mi Wiitteriassen Fderinc Jassen Wigteruisluines W inlerpai talons RATINt en FLOCONNÉ JEmRS COLBERTS voor Kinderen enz enz Daar de g eheele voorraad in 4 dagen verkocht tnoet ijn zijn de prijzen zoo laag g esteld dat een ieder van deze aanbieding moet profiteeren WÊÊÊf leder HIeedliigstuk kan W liehoorlljk gepast worden ZEOT BET room mmwmmi MACBINALE stoom brood en bESCRUITFAeRlEK I Stoom Automatisclie Walsen Meelfabriek AMERSFOORT Aniigeiioo hit on gebleken i Jat liet Prim Wittebrood voor da panvormon niet lioog genoeg an uioJel is gallon wij dit oort broorl Tan af Uaandag 2 November 1896 nzicnlijk grooler maken en worilen d prijson in verband hi r mede van af dezen dalura Op 5 Ct 8 i Ot en H Ot per 8tUk geBteld legolijkortiid wordt hot Ringbrood alS Waterbrood mei Vi et in ptü verhoogd on koat dus d B Vj Ot por stuli terwijl Ringbrood met ZUiVOTOUafgeroomde beste melk vermengd op 8 ot per stuk bepaald blijft Wij lellen or prijs op hier door lo verilaran dat hoewel wij alléén de soorten ongeI buiUl brood per gewicht verkoopen wij hoe hoog de prijsen der grondstoffen ook slggee I de grootte en het gewicht der diverse soorten grootbrood niet verminderen en steeds alles van de best mogelijke en neesl gssehikte grondstoffen blijven ven aqrdigen tiet behoeft geen beloog dat eene dergelijke waardovermindering gelijk staat aan eene zeer aanzienlijke prijsvorhooging terwijl zulk eene handelwgre bovendien zeer cnaange naam oa nadeelig voor de verbruikers i Brooddepót ter Overname I met hier voor uar gunstige ooD litiön baneveos bel lante Winkel mat Opstand I en aanwezige QOOleren nair rarkiezing prijs billijk en gelegfn in eon stadje I nabij Amsterdam BINNENLAND GOUDA 10 November 1896 Sioliruk 10 November 96 Giiterenmorgen brak by dea viiscber V woDtade op den Teatweg albter en felle br Dd oit Hoewel de spaiten reeds zeer spoedig Moirezig waren kooden sy tegen de vUmmea die door den lierken wind werden aangewakkwd weinig nitricbteo zoodat weldra woning eo inboedel ia de aicb lagen Door bet onvoor ftiebtig omgaan met petroleum by bet aan makeo van de kachel is de brand ontstaan Bg da jl Zaterdag alhier gebonden verkiezing van tw e notabelen der Ned Herv kerk i a de aftradanden de hb G da Vreugttn J Kool berkonn Door da tpaorders te Ameterdam is gearres taard aen gaaignalaerde beambte derposter en verdacht van diefstal van geldswaardige brieven Volgana Het Yad komt het meest in aanmerking voor bet üdmaatacbrp der Eerste Kamer Tacatara Cremars mr C J 3ickHS ond lid dier Kamer Het rapport van den Raad van State ovar het voorstel tot ongetnkkan verzekering is by d R ring ingekomen Door de raederg te Scheveningan is aan het gemaentebestunr te sGravenbage aangevraagd en terrein ten Znidan van den vuurtoren tot bet maken van een zoogenaamd schnitangat waarin een gedeelte van de vloot gedorende den winter kan geborgen worden De Dordscfae Qt meldt Dinsdag hebben de knipersgezellen werk zaam by den heer Looman te Dordrecht het wark gestaakt De zaak beeft zich als volgt toegedragen Maandag boden de gezellen den heer Looman een nieuwe looulyst aan mat het verzoek deze in te voeren De aanbieding dezer looulyst was een gevolg van de onter reden beid die er langzamerhand onder de kaipers gekomeu waa Reeda dikwyis was geklaagd over het weinige dat lalfs met hard werken verdiend werd De looulyst die Maandag werd aangeboden was g maakt naar de in Rotterdam geldende loonIgst Zy geeft op elk stuk werk een hoogar loos soma mei een varscbiV van 8 ct per i El iLLETOI 80 Het was eaoo jonge vroow die er blijkbaar fatsoenlgk had uitgoten maar wier ai erlgk thans bewees dat de weg door het bosoh geen kinderspel geweest was Zg had ook niet stsohta voor zich lelve moeten zorgen maar bovendien voor een kind van omstreeks drie jaren dat k j had moeten dragen De arme vroaw was niet alleen doodelyk vermoeid z soheen zeer zsaawacfatig te zgo bovendien Zij kwam waggelend naderby en zou voor de veeten v n Samuel oedergevallsn ign bad Vereae die op hrt geroep van wie ia daar toffgesohotsn was haar niet opgevangen en gesteund Daarop h gde de vroaw Om Gods wil laat ons niet in het bosoh onkomea van angst I O het is vreeselük in het boaehl Saiauel sag zgns vroaw aau net een blik waarin dnideiyV sqne verlegenheid te lezen wsa en begon toen op verdrietigen toon W gevea geen huisvsiting aan Piut gesB oniin man viel Verene hem ongedttUig in de rede Zij had het kind reeds op bare onaan en trok de vroaw ia hnis Doe de dear dieht het is niet noodig dat wij ook nat worden Dat helpt er toch aiet aas beg on Samuel opaUaw dook wadar viel Tarme hem ongedoldig ia stok De heer Looman z a gezellen de looulyst ternggevende wilde van geen invoering ervan weten Even later iclieen by evenwel geneigd de zaak in bedenking te honden De arbeiders zonden no zeker niet gestaakt hebben als de heer L den volgenden morgen niet een zyner arbeiders lid der Kol pers vereeniging alhier zonder redeo had weggezonden De beataorsledeo namen de party voor den ontBlagenu op en toen de beer L weigerachtig bleef hem weder in dienst ta nemen Irgden alle 8 leden der Kaiperavereesiging het werk neer Dit geschiedde dus èo omdat de arbeiders van oordeel waren dat door de da d van den beer L bun vereenigingarecbt was aangerand èn in verband met de aangeboden loonlyat De stakers riepen de balp in van den Destuurderbond waarby hun fakvereeniging is aangesloten Ken comité uit dit lichaam ge kozen verzocht den beer Looman om een onderhond ten einde door overleg de zaak tot een goed einde te brengen De heer L zond tot boden geen antwoord Wel zond hy de gereedschappen van eenige stakers thuis BebaUe de Dordtsche Arbeidsraad en do Nad Kuiperibond is ook het Nationaal Aibeids Secretariaat met bet geval in kennis gesteld Het arb eacr beeft reeds yn steun toegezegd In verband met deze werkstaking wendde de D G C zich tot den heer Looman om inlichtingen Diens zoon deelde mede dat het loon der werklieden steeds is uitgekeerd overeenkomstig eene 8 it 9 jaar geleden vastgestelde looulyst en dat de Tolwasseo werklieden een loon maken van f 10 tot f 16 per week terwyi on jongen van 16 jaar uog f 6 19 s weeks verdiende en jongens van 18 a 19 jaar + f 8 a f 9 s waeks Verder werd ons medegedeeld dat overeenkomstig de by den heer Looman geldeode loonlyit ook by de firma Lieshont wordt gewerkt Nadat s Maandags bet verzoek om loonsverhooging was gedaan bemerkte de heer Looman dat twee jongens boodschappen overbrachten naar de knechts van den beer Lieshont bji stuurde beiden Dinsdag jl weg met de woorden ik heb gaeu jongens coodig die boodschappen brengen by de knechts van een anderen werkgefer Dit was voor da helft van het personeel van den heer Looman drtebestuorsleden en vyf laden van de Knipersvereenigiag oorzaak om het werk neder ts leggen De overige helft bleef aan het wark Donderdag heeft de heer Looman twoc Vlaardingsche koipers aangenomen De minister van financiën heeft zyn wetsvoorstel tot herziening van hot recht van da rede met de woorden Ja 7cker helpt het zDudt gij dan het arme mensoh sn dien Hoven jongen buiten willen laten omkomen f Wees maar niet bang vrouwtje wij nemea wal is waar anders goone vroeudea in hais vooral by avond niet maar mot u en uw jongen maakt het een onderscheid Kom binnen en wees bedaard Kr ia voor u allebei ROg wsl wat eten en een droogsn rok heb ik ook rog wel voor u Wg zullen het arms kereltje gauw naar had brengen Oa vooruit man en roep Trina dat ie vlug wat brei warm make het arme schaap zuu het licht besterven 1 De rentmeester waa volstrekt geen onmensch zoo als zijne vrouw hem hgna genoemd had hij had zich enkel tegen het in huis nemen van die vrouw verzet om het bevel van zgn heer op te volgen en een geruit geweten te hebben filr riet echter niet langer aan varset te denken tegen de cbristetgke liefde en bovenal niet tagsn dea wil z ner vrouw die meoatat voor wet gold en die Irouwens veelal door de uitkomst gerechtvaardigd werd Samuel moest zioh derhalve in het onvermijdelijke schikken Ohk liet by toe dat Dora die tot nog toe met hem en zgne vrotuv in é ne kamer geseteo had zich niet voor de vreemde vrouw verborg het was trouwens zeer natuurlyk geweest dat zij zich terstond b hen had gevoegd medelgden met de vroaw en pleizier in het kind gehad had de rentmeester begreep niet hoe hjj oa dat alles nog zijne toestemming kon weigeren Ook ma de vrouw hen voorgekomen als iemand op wie de nacht en den storm nog daargelaten de bsvelen vaa zgn heer niet toepaasetgk konden zijn hst was alleen ter be rediglng van i u geweten dat successie gswyzigd Hy heeft da verandering in de wyze van heffing laten varen maar gehandhaafd de rerbooging van de beffing van door buitenlanders nagelaten onroerende goederen en de maatregelen om ontdnikiug legen te gaan De aanneming dier maatregelen meent du minister te moeten aanbevelen Hy zegt daarvan het volgende Oe ondervinding leert als het ware dagelykg dat de administratie weerloos staat t6 en tal van handelingen die er op berekend te zyn om den 8taat verschuldigde bela itiug te ontbonden Ërgeriyic ia het voor den eerlyken man om te errareu dat velen zyaer medeburgers zich schuldig maken aan ontduiking en op den Staat rust de dure plirht om met gepante zoo noodig strenge middelen daar tegen op te treden doet hij dat niet dan vervreemdt by ook de genen van sïoh dia tot nog toe plichtmatig di belasting opbraobten Zijn de thans voorgestelde middelen ie fiscaal De minister meent dia vraag beslist ontkennend te mogen beantwoorden De ontduiking steeds op groote sobaal plaats hebbende maakt e onvacmydelyk Waar men om het successierecht te ontduiken z ob met het oog op den naderenden P ood hetzy m werkelykh id betzy in schyn van zgna goederen ontdoet ten beboete van hen die ze anders bjj erfenis of legaat zonden krygen daar moet de wet dat tegengaan Ën omdat nu vaststaat ten eerste dat er ook gevallen voorkomen dat iemand syn goed aan zyne naaste bloedvrrwanten wegschenkt om andere redenen dan om de betaling der gaccesaierechten te ontgasn en ten tweede dat byna zonder oitxondering de echenkingen die betrekkelyk kort vóór het overlyden geschieden niet tot die categorie behooren maar plaats hebben om de betaling van het successierecht te ontgaan zoo moet en mag de wetgever een termyn vaststellen en bepalen dut al wat binnen dien tyd geschonken wordt gerekend wordt als legaat te zyu verkregen De keuze van den termyn is nit den aard der zaak meer of min willekeurig Wordt hy op een jaar v66r bet overlyden gesteld dan is naar het voorkomt overdryviog vermeden c De I Minister maakt ten slotte nog de opmerking dat de toepassing der vermogensbelasting sedert 1893 meer nog dan vroeger den omvang der ontduiking waartegen men nu weerloos ia aan het licht heeft gebracht en nog dagelyks aan bet licht brengt hij annmerkiiiK maakto p de plaats waur nijpo vrouw de vroomde wilde borgen hij hnd hutr in een kamertje biven den stal en niet in buis willen hebben Qg weet vrouw dat de baron geen gekheid verstaat als hy iets verbiedt en hij heoft mg ditmaal zoo mtdrakkelyk bolast geen levend wezen Samunl viel lij hem in de rode gij zgt onverdragelgk Kunt gij dan volstrekt niel begrijpen dat er een groot onderscheid besUat tusicken het gespuis dal ons gewoonlyk lastig valt eo dit mfensoh dat ik begrijp zelve nist door welk ongeluk bg ons gekomen is Hoa kan die vrouw ons bensdaelen lic durf r een eed op doen dat da baron zelf de eerste geweest zou zijn om haar in huis to nemen maar ik zou het ook tegen zijn wil gedaan hebben want ik ben een chriitenmemch Bemoei u nu met uwe eigene zaken en lost mg ana de mijne en jaag het arme mensch als ik haar binnen breng geen angst aan door uwe tegenspraak I Eenigen tijd daarna kwam do vrouw die hel kind te bed gebracht en zich zoo veel mogelijk verkleed had met Verede in de woonkamer om met het gezin aan tafel te gaan Samuol moest zijoe vrouw toestemmen dat de vreemde zeer in haar voordeel verschilde van de landloopara die zich nu en dan in de streek vertoonden Zg soheen aen falaoenlgk monsoh haar zenuwachtige angst was nu verdwenen hare vermoeienis was geweken en had plaats gemaakt voor het gelukkige gevoel dat zg in veiligheid was Zg was eene kaappe vrouw wier figuur zelfs door de veel te wgde kleederen vnn Vcrene niet geheel bedorven werd en hare oogeu begonnen weldra van dankbaarheid a vartroawsn te sohitttrea Zij sprak Omtrent de gisteren op da vyinnkappersfabriek van de heeren Kerkhoven en Vonk in de van Reyostraat nitgahroken erkatakiog deelde de heer Vonk desgevraattd het volgeode mede Gisteren vóór 14 dagen werd de machinist der fabriek D Heykamp op grove onacbtoaain beid en dronkenschap ia zyne betrekking betrapt hetgeen hem zyn ontslag beiorgde Op zyn belofte van beteriiohap kwam de beer Vonk op het ontslag terag doch in plaats van dit op prys te stellen bleef die machinist Dinsdag lo dit ontslag beeft de Rotterdamsobe vglen kapperavereeniging Werken om te leven c aanleiding gevonden om Jn aen op 1 November gebonden verg iderïng het geval tar sprake te brengen waaruit het zenden van f en met da handteekening van het bestunr en 24 leden voorsienen brief aan den heer Vonk gericht het gevolg was Onder die inter kenaara beronden zicb 13 vylankappers op de fabriek van de heeren Kerkhoven Vonk werkzaam Id dezen brief werd dan beer Vonk op dreigenden loon het ongepaste van zijo handeling omtrent Heykamp verweten met aan wai raobuwing dat zoo iets mear zoada mosUen voorkomen Dezen brief gewerd den heer Vonk den 2en November Hy prak er met zyn werklieden ook met de onderteekenaars over die ham nu in zake het ontslair van Heykamp alleu gelyk gaven en bet lieten voorkomen alsof zy door het bestunr van Werken om te loven c misleid wareq Deo volgenden dag evenwel dachten zy er weder andera over Ërn commissie uit 4 vyleakappera van zyn fabriek bf staandp wpuschte nu den beer Vonk ta spreken om hem het ongepaste van zyn handeling ondrr bet oog if brengen Hiermede list da heer Vonk zich niet in an gniaslte hun de fabnek te verlaten of aan bet werk te gaan Zy gingen toen aan het werk Op de fabriek bestaat het varbod dat er geen jenever binnengebracht mag worden Desniettemin ootbaalde baas flnekstra op Dinsdag van de vorige wenk de werkli deo op aterken drank nadat het reeda meermalen opgemerkt was dat by met zyne onder eaobikten op de fabriek drank dronk of dien liet halen Hierin vond de heer Vonk aanleiding om hem Zaterdag II mede te deelen dat by hem van zyn fnnctie als baas onthief docb dat by als knecht op de fabriek koo blyven werken Hoekstra met eeno innuniuiidt opi ntmrttghflid die op hr t oude eenvoudige panr ilon liuatea indruk maakte g waa da eerste die over het ongelukkige toeval dat haar gelrofTen had begon te praten Zg noemde esn plaat je in den omtrek dat door het gebergte heen niet zoo heol vor af lag en dat Samuel wel bekend was afs hare woonplaats Haar man was sedert eer ige maanden als opBichter aangesteld bij het aanleggen eener straatweg bg ook hier noemde zg eene bekende plasta en wijl het werk hem waarschijnlijk langer van hnjs zou houden dan bg aanvankelijk gedacht bad bad hy hsar bevolen hem mot het onoBtbeerlgkste na te reizen sa zoo tang in sgne nabgbeid te komen wonen Zg had dus voor zich ec hare bagago een iHtitbeimer voerman genomen dte juist met zyne vraohtkar In haar dorp gpweest was eo was gisteren op reis gegannt zij had den nscht in esn naburig dorp doorgebraoht en had sedert deo morgen de reis weder voortgezet om nog bedeu te Breitenfeld te kunnen komen waar haar man haar zou afhalen De voeraan soheen echter in het boscb verdwaald te zgn had wat by het vreeseiyke weer geen wonder as zjjn wagen omver gereden on was na vergeefsehe moeite om hem weer overeind te krijgen op zgn paard gaan zitten om hulp Ie halen hg had beweerd dat bjj de streek kende en dat bij ene houtveatvrawomag ia de huurt wist Het onweer was inmiddels hoe langer zoo erger geworden ig had mot haar kind eene schailplaata getocht onder deo half omtiggeoden wagen die door de boomtlammsu voor een geheelen val bewaard waa gebleven ilFordi tenalfd