Goudsche Courant, woensdag 11 november 1896

U 7 17 7 68 8 35 8 43 8 61 9 67 10 40 U 18 H It 7 6 V 10 4 r H S 6 10 11 ff f S I3 JV 10 18 f sa 7 S6 s ss 8 63 3 9 10 10 87 10 59 11 80 4 40 80 s n 17 7 16 8 6 9 87 10 4 4 0 27 9 47 r 4 67 g 84 1 64 ff S 04 w 8 41 10 01 r S IO 5 40 5 47 47 7 46 16 10 07 lO M DEN HIAC OODDA waarseba wen gen met keriwerktuigcti daar alles v6ri rd kon Voonameiyk ding tnkken d do liaod zolteii die buiten waebkten deze dron ulp van de vernuftigste inbre bet vertrek binoen en roofden waarde had en gemakkelyk worden stalen zy atle mogelijke kteele zij voor een civiel pry ije van bel i VI at By het dej gen het telegram vaf Xed Indiê bi Atjeh ipiirtement van koloniën is ontvan nde van 8 dez r gedngteefieade den gouverneur generaal van Ireffende de krijgsverriehtingen in 0lg l Ia de afgaloopci ne uit Meai ten naar officieren en dien rang n week maakte ecna colon Indrapoeri en Selimoeo toch omtrek Licbt gewond twee gewond zes militniren beneden ifldj ld drn Het volgenJe adres is aan de Tweede Kamer der StateoGeueraal verzonden Geeft met den meeaten eerbied te kennen Het Bestuur van den Algemeenen Nederlandscbeo WiplryderaBond van welke vereeniging de Statjuten lantstelyk zyn goed ekeurd by Koniuklyik Besluit d d 10 Juni 189Ö No 20 dat door bovengenoemd Bestaar met zeer groote belanj stellin kennis is genomen van het ontwerp tot heffing eoaer rywialbelasting by Uwe veigaderioK ingediend No 85 van bet ïittiugjaar 1890 97 en van de daarbygeToegdo Memorie an Toelichting dat daar vaar eene belasting op het wielryden noodlg wordt geoordeeld het ingediende ontwerp doui do billykheid ddr belastingsom en de eeDv iidigbeid dor invordering zich gunstig onderiicheid van de meeste andere wyzen waarop bet wielrydeu of het rijwiel zou kunnen worden belast dat echter io dit ontwerp van wet eeoige roorichriften voorkomen die niet aan denzelf biliykbeid voldoen als da meeste deu sisch van der andere voirschriften en die worden zij tot wet verbeven by de practische uitvoering z i tot velerlei moeiiykheden aanleiding zullen geven of di i by strenge toepaasing niet die uitwerking ziilleb hebben welke de wetgever daarvan verwdoht dat alinea 2 van art 1 aan een ieder die zich op den opeubarcii weg met een rywiel bevindt zonder dit te beryden de verplichting oplegt op verbenrte eener boete van ten boog ile 75 gulden een wielryderskaart te bezitten dat bet diis voortaan onmogelyk zal zyn dat iemand dgor een bediende een rijwiel naar een reparateur laat brengen om het schoon te laten maken of er iets aau te laten veranderen zonder dat diit bediende die geen wïelryder is ook belasting zou moeten betalen dat nen ook niet vnn een uitstapje per rywiel met den spoo trein thuiskomeaüe iit rywiel door cïu der daar aanwezige kruiers of bestellers val kunDen laton tbuiabitzorgeo ja dat men zelfq by consequente doorvoeringvan deze bepaling nimmer door een derde teuzy deze in het bezit eener wielnjderakaart is zyn rywiel kan laten bewaken terwyl mon een bezoek aflegt of in een wiukel boodschappen doet dat de ontduiking van de voorgestelde belasting ondervangen zoo kunnen worden door te bepalen dat een ieder die op den openbaren weg een rywiel berydt of zich met een rywiel daarop bevindt met het klaarblykelyk doel om dat te beryden voorzien moet 7yn van een wielryijerskaart Zoowel to b aan de kleeditig van hem of baar die zich naast bet rywiel bevindt als aan den afstand wt lke die persoon er mede van zyn of haar woonplaats verwijderd is zal niet moeiiyk te constateoren zijn of het voornemen beataat het rywiel te beryden dat art 2 een zear vrygevig voorschrift inhoudt voor d meeste neriogdoenden en winkeliers dat hierby echter biykbaar niet gedacht is aan den rywiel eparateur die buiten yue knechts jr nog jongei is op nahoudt om rywielen die in reparatie zyn geweest thuis te brengen Directe SpoorwcgverblDdlngen met GOUDA WInterdlenst 1896 AansevaogeD 1 October TUd van GreeDwIcli ROTTBHDAM GOUDA 18 86 1 89 18 38 18 89 18 46 18 66 1 69 IIOTTBRDA M 6 OUD 51 10 19 11 60 18 87 1 40 r 10 89 r 10 86 r t 10 48 10 49 4 50 4 57 6 4 6 11 5 80 A 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 9 10 9 36 10 17 9 80 9 40 9 66 10 87 8 60 8 44 4 18 4 40 S 61 7 S6 8 8 66 19 08 U 47 3 09 4 04 4 38 7 10 7 46 8 18 9 16 G01JDA UEN HAAG Zoetermeer Zogwaard Voorburg s Hage 7 8Ü 8 86 9 89 10 1311 18 11 15 12 16 18 88 1 42 8 47 4 46 6 ï8 6 64 8 11 7 20 7 49 ZM 7 48 8 4 n U SO 18 40 4 67 8 01 Z Z T 68S 66 11 41 18 61 6 08 t 8 18 V 8 07 9 08 g 11 66 1 06 6 80 v 8 86 sH 8 11 9 18 10 7 10 43 18 11 4 1 8 46 1 10 S 12 4 17 6 86 S 6t 6 88 6 89 7 60 8 81 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 811 36 8 44 3 40 4 10 4 33 6 91 6 117 18 7 68 9 18 9 68 10 17 1 41 4 3 1S 9 34 10 38 1 61 10 43 8 08 Ha e6 4 7 fO Voorb 6 68 k Z Zegxe t Z6T M 6 17 88 8 64 9 6410 3811 On Ï0 06 rH w 10 15 f 10 87 10 43 8 o 6 04 6 39 9 69 8 13 9 18 9 47 10 1810 6411 06 11 68 8 17 3 14 4 08 4 386 16 6 58 8 607 488 8810 1010 88 9 9 li 10 31 11 6 11 48 Oraida 8 88 7 tO U T E K O H T 0 O D D i 7 50 9 9 81 10 16 lO M 11 88 11 8 8 08 S 61 4 45 6 14 7 6 8 09 9 07 10 14 8 11 10 88 11 66 18 84 4 1 4 9 88 10 64 8 19 10 48 ff 4 14 ff ff 9 8 8 32 9 84 10 10 10 69 11 1011 11 8 46 4 37 5 17 l 8 419 49 11 10 0l DA U TRXCRT Ooudl 5 80 8 87 7 18 7 65 8 tl 9 11 9 5 10 19 10 67 18 65 8 80 Oudew 6 46 8 64 11 14 8 S7 Wo rd o 6 68 7 3 8 18 t H S ♦ Vtnoht 8 13 7 43 8 98 9 64 10 61 11 46 1 87 3 08 t N r AmitBrdim f lopt Woensdag I GOUD A£ A M8TI1RDAM Ooud n Vt 8 81 9 68 10 87 19 10 4 11 i ImiterdtM 0 81 I U 9 87 10 68 1 8 1 18 5 16 Stept te Nootdorp Leidicbendam en Ble ri jk KnitiTeg on Hekwdorp irimlit 83 Woerden 63 Oudewater Gouda 8 17 4 41 6 67 8 66 8 S1 10 17 10 80 7 10 10 34 3 34 8 17 7 18 8 48 10 41 8 50 6 13 6 7 89 9 4 11 07 AMSTERDAM GOVDl iKatwdan e St 7 16 8 16 9 10 41 8 84 eoidl 7 18 8 19 9 14 It ie 11 11 11 18 1 45 Lut t Qondt Btiiigwi nil iBur nMmt nM op 10 17 10 80 11 bam hiermede geen genoegen en nam zyn ontslag Deoselfden dtg werd een anderen werkman met bet oog op de alapta in zaken gedaan gegeven togen nu Zaterdag a h ZooJra dit op de fabriek bekend werd begnf zicb een comnaissie vao 4 werklieden tot den beer Vonk met de mededeeling dat 7 00 by niet op zyn besiait terug kwam men bet werk zou staken Orer den machinist II ykamp werd toen niet meer gesproken Gisterenoctiiend te O nen kwamen zg nogmaal op ban verzoek i rng en toen de heer Vonk by zyn genomen boRlnit bleef met de mede lephtig dat b j ontslagen ocbtte allen die niet te 9 uren aan bet werk gegaan waren itaakten 25 vyienkappors bet werk waaronder de 18 ondertoekenaara tan den brief In den loop van den dag bad de heer Vonk een onderbond met Helsdiagen den Toorzitter van den beitnurder bond die namens dira bond tot hem kwam om een minoelyke schikking fcnsschen patroons en werklieden tot stand Ie brengen Dit onderbond dat gi t ren geen reiultaat bad wordt heden voortgezet lamiddulft wordt op de fabriek doorgewerkt en bebbüD de aan den arbeid gebleven vyienkappers 25 io getal onderling eene nie nwe rereeniging opgericht om dergel ke handelingen tegen te gaan en elkander en de patroons te steunen Niettegenstaande bet voorgevallene igdebper Vonk niet ongenegen diegenen der atakers die by plaatsen kan terng te nemen met nitzondering evenwel van den baas Iloekslra ny heeft er niets op tegen dat yne werklieden lid eener vereeniging zyn o in bet bestnor daarvan zitting hebben doch wil niet dat men de fabritk als vergaderzoal bezigt Ongeregeldheden vielen tot dosverre niet voor de fsbriek wordt door de politie bewaakt Van de stakers hervatte gisteren niemand bet werk Het stoken vaa alcohol nit aardappelen koren enz was V jftig jaar geleden in Frnnkryk nog weinig in gebruik tusschen 1840 en 1850 bedroeg de opbrengetdeser alcoho soorteo gemiddeld 75 000 hectoliter terwyide nit wyn vervaardigde brandewyn gemiddeld 800 000 hectoliter opbracht Toen zich evenwel in 1850 de drnivenziekte vertoonde veroor Bakt door een scbimmelplant het oidinm daalde de produotieaaomerkelük en bedroeg dese in 1858 niet meer dan IGO OOO hectoliter daarentegen wees in dat jaar de uit andere grondetoifon gewonnen nlcobul een cyfer oao van 5 i0 000 hectoliter Sedert is dit cyfer steeds gestegen en bedroeg in 1898 laim 2 milHoen bectoUter De cogoooprodactio was sedert 1850 zeer wisselvallig en daalde zelfs tct op 50 000 hectoliter in 1880 als gevolg van de phylloxera en andere oorzaken maar in 1898 steeg de productie weder tot 250 000 hectoliter De beate cognac wordt verkregen door distillatie van de witte wynen en niet zooals men allicht zoude veronderstellen van onde belegen noorten maar van jonge wyo zoodra deze is uïtgegiat Behalve van de wjjnsoort baogt de goede qualiteit van den cognac ook af van de w se van distlllecreo De eerste distillatie levert verdunden brandewyn van 27 tot 80 pc alcohol gehalte die door reotiftcatie tot zgn normale sterkte wordt gebracht De distillatie wordt zoo lang voortgezet totdat er zuiver water overgaat Van 10 hectoliter wyo van 9 tot 20 po alcoholgehalte verkrygt men aldns 300 tot 350 liter distillnat en moet deze bewerking niet binnen negen uren afgeloopen zyn Ëen snelle diRtillatie geeft een minder deagdeiyk product Het watnr in bet koelvat mag niet te koud zgn waardoor de condensatie vertraagd wordt De water toevoor wordt zoo geregeld dat de onderste laag in het koeUat kond de middelste lanw en de bovenlaag beet ia De rectificatie geschied roet inachtneming van dezelfde voorzorgsraastregelen Qouda 6 S MoordrechtKieuwerVerkOapelle ttotterdom 7 fiotterdom Oapalle Kiauwarkerk Moordrecht Öouda 8 40 47 8 64 9 1 9 10 S SO 7 SS 7 89 7 48 7 66 6 63 0 S 8 11 8 19 fl S6 4 66 K 6 6 14 6 S1 6 87 Qoitda Zevenhuizsn Moerkapello Is de cognac gereed dan wordt by in eikeabouten vaten gegoten De ondervinding heeft geleerd dat zulke vaten hei meest geschikt z D om in den cognac bot eigenaardige aroma te ontwikkelen In Cbareute zyn hiervoor in gebruik zoogenaamde tierr onsf welke 51 0 liter kunnen bevatten Door de cognac doaiÏQ te bewaren wordt uit de dnigen klourstff en looizanr opgelost en verkrygt het product daardoor een gein tot licbtbruine kleur Omtrent de vaten zy nog het volgende vermeld Wanneer men beden ï dat epn nienw rat van genoemde capaciteit by inkoop 1800 fraus kost en de waarde er vaa na een tydverloop van 10 tot 15 jar n verdriedubbelt dan zal mm inzien welke zorg daaraan besteed wordt Voor de duigen bezigt men hout van hoornen die 40 tot 50 jaar ood zyn ïlet hout mag geen gebreken hebben en moet door het sterk te wryven een politoerglang aannemen Alvorens m gebruik te worden genomen mnAt bet vat nog een behandeling ondergaan VjT wordt zoolang waterdamp in geleid totdat het wegvloeiende gecndenseerde water kleurloos i dit procédé kan ook vervangen worden door herhaald uitspoelen met beet water Daarna wordt van het vat met bet eerst verkiegen distillaat gevnld welke vloeistof er eeoige weken in biyu waarna het vat eindelgk geschikt is om er den cognac in to dovn De beide Charentes bezitten niet bat mooopole van den cognac De wynen der departementen Aers Tiüt et Garonne en der Lande leveren den zoogenaamden armagnac die grootendeels ter vermenging van cognac gebroikt wordt Verder leveren Anjou en Poitoo en wel voorna miyk het zuiden den io den handel als trois eix bekende wyu alcohol die TOor bet zelfde doel gebezigd wordt als de armagnac Een vierToudige moord nit jaloezie Te Algiers werd een inboorling ter dood veroordeeld die zyn weltig van hem ge rheideji vrouw zijn gewezen pchoonouders en den nieuwen echtgenoot van eeratgenoemda aan het hnweiyksmaal overvallen en vermoord had Tot het plegen vnn dezen moord bad hy zich ewapend met een dubbelloops geweer een tot aan den mond met kruit en hsgel geUden pistool een pas geslepen dotkmes en een knnppol welke moordwerktuigen by achtereenvolgens alle gebruikte Brandstichliug in den schouwburg te Wuenen Dezer dagen had de voorstelling io het Carl Theallfer te Weenon door een boitengewoon voorval een balf uur vertraging Te vijf Dur n m brak in een toge brand uit en hoewel men er in slaagde bet vunr Rpoeftg meester te worden was het gebouw zoodanig met rook gevuld dat bet geruimen tyd moest worden gelucht Hot ouder oek van brandweer en politie bracht aan bet licht dat de t ordyueu dor aangetaste loge met petroleum waren gedrenkt zoodat het vermoeden vao brandstichting voor do hand lag In weerwil van de yverigste nasporingen heeft mnn nog geeu licht in deze zaak kunnen ontsteken Een bande inbrekers gesnapt Afgaande op een gehoeie serie klachten van een aantal parsonen die na een korte afwezigheid in hun respectieveiyke woningia te rnggekeerd hun geheele garderobe vermistsn 18 het der Parytche politie gelakt de hand ie leggen op een geheele iubrekersbende die het speciaal op kleedingstukken gemund bad 11 11 11 8 IU6 11 41 11 61 SS is ss 9 81 9 4 60 10 11 7 61 8 6 De vyf gearresleerde personen stonden oader de bevelen eener vrouw Zepbyrine genaamd en hnar volgelingen luisterden allen naar hue bynamen waaronder voorkwamen deharingc Veuu8 en gek vantiefde De bende ope rrerde op de volgende wyze Zepbyi ine trad de een of andere woning binnen en klopte aan de deur van een kamer Wanneer men antwoord gaf op haar kloppen dan riep y terwyl zy heenging dat zy zich iu het nummer vergist had Antwoordde men daarentegen niet dan ging zy baar medeplichtigen zoodat wil de milde bepaling van dit artikel consequent worden doorgevoerd aan rywieU berslellers of handelaren iu rywielen da gelegenheid moet worden opengeatetd voor borengenoemde loopjongens kosteloos kaarten ta verkrygen dat hei bezwaar dat zy die tegen een betrekkelyk klein weekgeld vnor hnn dsgelijksch brood bard moeten w rken en hetzg om geldelyke hetzij om gezondheidsredeueo ver van hnn werk afwouen aan belasting onderhevig zonden zyn oogenschyuiyk door art Slett a ondervangen it doch dat by nadere beschouwing blijkt dat de fabrïekaarbeider van de zuivelfain ieken op bet platteland in Friesland of van de katoenweteryen en yzerfabrieken ia Noord Brabint of Twente niet Of enomenis ook levert de eis h dat de ambacbtsmaa 3 K M van zyn werk verwyderd moet wonen geen billyken maatstaf op Voor sommigen is de afstand dien ze van hun werk won n zeer varieerend nu eens beeft een metselaar een werk dat op 4 K M van zyne woning verwyderd ligt en waarvoor hy wil hij in den Bchafttyd naar huis gaan zyn rywiel noodig heeft dan weer is zgn werk in de nabybeid van zyn werk gelegen dat zelfs in een uitgestrekte gemeente als Rotterdam een werkmao haast onmogelyk 3 K M van zyn w rk kan wonen daar by dan op de eene grens zon moeten wonen en zyn karrewei op de andere grens aan moeten liggen dat hot naar de bescheiden meening van ons bestanr wellicht beter ware geweest te bepalen dat fabrieksarbeiders ambachts en handwerblieden kosteloos een wielryderskaart zonden kunnen verkrygeo die echter slechts geldig ivoor werkdagen en waarvan de ryder op Zon en algemeen erkende Feestdagen geen gebruik mag maken dat de vrystelling bedoeld io art 17 letter b velen ouders die bet platteland bewonen en verplicht zyn hunoe kinderen bet onderwys in uaborige hoofdplaatsen e doen bezoeken niet zal belpen en de voorgestelde belasting deze personen die dikwyls niet uit weelde plattelandbewoners zijn onbülyk zal bezwaren dat wil de wet aan dit bezwaar te geracet komen bepaald zoude kunnen wordon dat aan hen dia een zeker aantal kilometers van eeoe inrichting von onderwya verwyderd zijn koHeloos kaarten voor schoolkindBren worden verschaft waarmede ook alleen op schooldagen en wanneer de school werkelyk bezocht wordt het rywiel bereden mag worden dat dit laatste bezwaar dnor adressant aangevoerd wezeniyk door vele plattelandbewoners ernntig gevoeld zal worden dat men slechts op de Veluwe of op bet platteland van Biabant vertoeft moet hebben om te weten dat ia het eindigen der stadsen dorpsscholen vele leerlingen zicb naar hun vorder afgelegen woonplaatsen op alle mbgelyke soorten rywielen huiswaarts spoeden dat ten slotte naar de meening van ons Bestuur twee categorieën van personen onbillijk door deze belasting zonden worden getroffen Io Zij die het wielryden leeren zonder te weten of zij zich een rywiel kunnen ofzollen aanschaffen dat wel is waar in de grooteatfd en rywielscbolen bestaan doch dat deze op het platteland gebeel onbekend zyn dat dit btizwaar naar meeoiog an adressant ware te ondervangen door de bepaling dat hy die met hebulp van anderen het wielryden leert tijdens dat leereL van de belasting worde vrygesteld 2o de tairyke buitenlanders die voor enkele uren ons land bezoeken dot vooral in Zuid Limborg n Brabant in d n zomer bonderde wielfijders nit Doitschland en België tot groot gerief en groot voordeel van de vele neringdoenden de grensplaatsen bezoeken 9 34 9 48 9 69 18 6 S0 39 4 63 9 46 1I 1 7 41 M9 8 18 T 4 4 46 1 49 l SS 8 68 dat onlangs nog een clnb uit Antwerpen met raeer dan 200 wieiryders een tochtje naar Bergen op Zoom heeft gemaakt iets dat zeker niet gebeurd zoude zyn wanneer door deze vereeniging voor de enkele nren dat zy op NtdarUnda grondgebied vrai meer dan 600 galden afto belasting moest zgn betaald dat de fflle booderdeo wielrijders die s Zondags nit Dnitsnbland en België een bezoek brengen aan Maastricht Sittard Roermond Valkenburg of Ven ioo tocb niet op elk nor ran den dag aan de grenzen een kantoor geopend zullen vinden om hunne belasting te betalen dat bjjna iedere week op een der wedstryd banen in ons land bniteolanders komen meedingen die direct rau den trein naar bet wed strydterrein gaan eo vandaar wederom direct naar bet spoorwegstation terugkeeren dat ffan deïe personen toch niet gerergd kan worden dat s j zich e rst naar bet belas tingkantoor zalleo begeren om daar een wielrijderskaart ad 3 te koopeo te meer omdat die personen meestal des Zondn s dadelyk TOor den wedstrijd op de plaats banner bestemming aankomen en zg fooral in verband met art 1 al 2 groot gevaar loopen dadelijk de zeer hooge boete van f 75 te verbenren Adressant neem daarom de vrjibeid Uwe vergadering te verzoeken de bepalingen van dit wetsontwerp zoodanig te willen wgzigen dat vreemdelingen die niet een vaate tijdelijke verblijfplaats in Nederland hebben zoowel van de belasting ais van de formaliteiten die het wetsontwerp voorscbrijft vrijgesterd worden dat het ten slotte om alle onzekerheid dienaangaande op te heffen wellicht aanbeveling verdient in de wet uitdrukkelijk te bepalen dat het rijwiel of het wielrjjden door den Provincialen en den Gemeentelyken wetgever niet door belasting mogen worden getroffen weshalve ons Bestnnr daarop beleefdelyk uwe aandacht vestigt Kesameerende heeft het Bestuur van den Algemeenen Nederlandacben Wielrjjders Bond de eer Uwe vergadering eerbiedig te verzoeken de wet tot hefBeg eener rywielbelaating ingediend onder No 85 van bet zittingsjaar lSll i 1897 aan te nemen nadat zoo mogeljjlc aan de bezwaren door adressant hierboven uiteengezet zal zijn tegemoet gekomen Butteiilandscb Overzicht Officieel wordt uit Brussel gemeld Hat de minister van oorlof generaal BraiBine zyn ontslag beeft genomen omdat zyn hervorming der militaire organisatie der ministerraad is verworpen Volgens de Matin van Antwerpen zal generaal QreindI hem opvolgen Oe Hambnrger NachrüHften komt nog eens terng op de onthutlingéfi in een zeer uitvoerig artikel waarvan de kern is dat de over eenkomst tusschen Ouitscblanden Unaland niet tegen Oostaoryk gericht kon zyn maar slechts tegen Frankrgk en Engeland Dnitschland s houding voor bet geval dat io bet Oosten een botsing ontstond tusschen de belangen van Koslaud en die van Engeland was loor Rosland evenzear van gewicht als voor Ouitschland de zekerheid dat men by een aanval van Frankryk niets van Rasland te vreezen zou hebben Onzo gewichtigste onthulling zegt Bismarck s blad verder betreft niet het bestaan ran een overeenkomst tnsschen Duiti cbland en Knaland voer 1800 moar de omstandigheid dat die overeenkomst in dat jaar door Duitschland ontbonden is en het blad vertrouwt dat in de pers en wellicht ook in den R ksdag een bepaalde opheldering vao de regeering verlangd zal worden juist over dezen kan van de qnaestie Aan het gebrnikeiyke feestmaal in de Gaildball ter gelegenheid van den Lord Major s Day hield lord Salisbury een redevoering Da minister gelooft dat het geschil betreffende Venezuela geëindigd is ingevolge de voorstellan der Vereenigde Blaten Iet ministerie van biiitenlandsche zaken heeft angstige uren doorleeid maar nu zyn de tyden kalmer geworden Er b gft nog één quoeatie die van Torkye Spreker gelooft dat de Britsrhe natie on eenparig tegen een gelaoUerd optreden van Engeland ia gekant Ala men het lot van de Armeniërs en van de andere uationalitei en onder de Turksche heerecbappg wil verbeteren dan ia het beter dat wy zooreel mogeiyk and re natiën aan oozo zyde hebben Als Engaland ene rageering wil dwingen wetten Ie verbeteren dan is bet noodig dat Engeland dat land bezet heeft daarvoor is een groot leger üoodig maar roet een vloot en zonder de conscriptie is dat onmogelyk Wy kunnen geen groot leger hebben daarom alniten wij ODi aan by bet Ëuropeesch concert en spreker galoofl dat inlks het beste middel ia om hervormingen ingevoerd te krygen Spreker kan niet meegaan net de denkbeelden van John Morlej en Courtney dat Engeland grondgebied Egypte moet oalroimen om de acdere mogendheden te verzoenen In deo tegenwoordigao etand vandeOoster ohe qnaeatie ziet apreker geen enkele reden om de tot daaver gevolgde politiek op te geren noch om een enkelen aorec van het gebied dat wg thans bezet houden te ontraimen De miniater wees verder op de goede overeenstemming die tegenwoordig onder de mogendheden faeerscht Spreker i bei bgoa gebeel eeos met da zienavrijze door Hanottox verkondigd Engeland is altyd in overeenstemming geweest met bet Drievoudig Verbond on spr hoopt dat dit verbond zal voortgaan om liarteiyk samen te werken met Engeland Wat Unsland betreft het denkbeeld van prin Uismarck dat er een biyvend antagoniame tnsscben Engeland en Rusland bestaat ia een verouderd bygeloof Ik heb zaide Salisbury goede reden om te gelooren dat Rasland dezelfde doeleinde en dezelfde plannen nastreeft als wij Wat de verscbrikkeiyice gebeurtsnisaen in bet Oostön betreft was lord Salisbnry overtuigd dat men alleen door behond van hetaoltanaat aan de Christenen eo Muzelmannen in Turkye de weldaden van een goed bestunr ia weater9cbea trant kan verschafieQ Een belaogryke redevoering is Vrgdagavood te Glasgow gebonden door den heer John Morley oudsecretaris voor Ierland en een der leiders fon de libera e party in Engeland Ë D deel der toespraak liep over da leiding der liberale party De heer Morley legde er nadruk op dat deze party niet beataau kan van critiek en oppositie alleen zy moet opbouwen en dat kftn zg thans alleen dof n buiten het parl ment Daar moet zij optreden als voorstander van de leer der sociale rechtvaardigheid De geest der openbare meening in Engeland is alg meen tegen privilegies en monopolies En daarmede moet de partg rekening honden Zg moet zich aan bet boofd van die beweging stellen haar leiden in een practicchen vorm on daardoor de macht van den Staat versterken en de grondslagen van den Staat bevestigen zonder de mggegraat van het Dtaatsleven bet paiticolier initiatief de energie van het individu te b oken Doet de liberale party in Engeland dat üan is op baar het woord toepaiaeiyk van den Amerikoauscheo staatsman Onzo partg is bestemd om t Ipven niet om te sterven t Morley herinnerde aan de passage bij Macaolay vaarin verteld wordt dat Willem III zyn geduld vergeleek bg dat vnn een Hollandschen schipper die tegen stroom en tegen wind toch ign schuit weet vooruit te brengen al is het dan ook slechts enkele meters iu het aar Zoo aioet ook de liberale partg doen dan ia er voor baar een toekomst En da i tal g waar zgn een goeden leider aan haar hoofd te zien Na deze uitweiding over de binnenlandsche staatkunde van Engeland besprak John Morley de buitenland icbe politiek in verba id met de beide gewichtige qoaeaties Egypte en de toestand iu hot Ooaten Iu beide gevallen toonde hg zooala hg zeide te bnhooreu tot de iKIcin Enijelanderst wanneer dat kleine Eugehuul dan maar tevens IS een ft ilig Engeland eeu krachtig Engeland een rechtvaordig Engeland on een rechtban delond Engeland Een eerste eiscb is dnu dat Kngpland becli t wanneer bet Egypte zal ontruimen liet bezet houden van het Nyidal eu de expeditie naur Dougola verzwabkeu den invloed van Engeland in de Oostersche quaestie Egypte is niet een bezitting zooals ïodië alle regeeringen hebben erkend dat Engeland bet slechts tydelgk heeft bezet om er een internatioonlen plicht te vervullen Het wordt lyd om die verklaring daidelijk te herhalen nnnwkeorig te om ehrgveu wat Eogelaad onder dien plicht verstaat en Europa te doen zien dat de Eugelacbe regeeriog niot voornemens is bet gegeven woord te schenden Engeland mset toonen dat bet de woorden die de lippen spreken ook draagt in bet hart Ën dat kan het door stappen te doen die een goede verstandhouding met Frankrgk en de oplossing der Egyptische qaaestie beoogen Zeker k zon niet gaarne de mocht van Engeland willen verzwakken integendeel mgn eenigen wenscb is die te verstorkeu Maar dan moeten wg ons niet schamen te doen wat ons geweten gebieit al zouden anderen det ook overgefoeligbeid noemen Het is niet langer met woorden te doen wg slaan voor de noodzakelgkbeid om de woorden door daden te laten volgen Dezelfde geest straalde door in hetgeen John Morley zeide over de Oosterscbe quaeatte Krachtens de gesloten tractaten en aU gavolg van de staatkunde die zg sedert twintig jaren io bet Ooaten heeft gevolgd is de Engelscbe regeeiing verplicht de belangen der Turksche Christenen ter harte te nemen maar zg mag evenmin blind zgn voor de gevaren van een ooalbankeiyk en geïdoteerd optreden Het ia dus haar plicht alles te doen wat strekken kan om een vereenigde hsnde ing der Ëuropeesche mogendheden te bevorderen £ n daartoe moet zg in de eerste plaats de mogendheden overtuigen van baar onzelfznchligbeid Doet zg dit niefe tracht zg niet mede te werken om den Soltan en de toestonden in Turkge te verbeteren dan is zg de oorzaak vnn een vernedering die gebeel Earopa maar roorfil Engeland treft Dat bet Cyprns tractaat daarbg een rol speelt erkent de heer Morley maar hg wilde daarop niet dieper ingaan De RaaVische Regeering heeft volgens de X ene freie Preaaec een ontwerp tot verandering det bestaande perswetten ai ewerkt dat UD da Rasslsefae pers groote vai IiehtiDg belooft Oadpr de voorgestelde wgzigingeo is in de eerste plaats opheffing der preventieve censuur voor alle IQ Rusland verschyDeodfl dagbladen en periodieken tot dusver zgn alleeo de in Petersburg en Moacou verscbgnende conraoten uitgezonderd van de pre eutie fl censuur Vorder wil men de geldende administratie straffen voor persvergrgpen verzachten in de eerste plaats fou de sohorsing van bladen worden opgeheven Daarentegen wil men het stelsel van waarschuwingen eo het verbod van verkoop van enkele uummers behouden Het oprichten an nieuwe persorganen zal veroorloofd zgn aan ieder die politiek met verdachte ia maar de stichter van een nieowe courant moet een academisehea graad bezitten Men is het er nog niet over eens of persvergrgpen zullen behandeld worden langs adniinistratieveo weg of door den gewonen rechter De Tsaar moet bevel hebbeu gegeven dat alle stokken betreffende het geheim Duitsch Rusiiscb Verbond dio beoi niet bekend zgn en in de staatsarchieveu of door de familie ScbuwaloÜ worden bewaqprd hem sullen worden voorgelegd opdat hg zich op de hoogte van de zaak kan stvlleu Voor de verkiezingen iu Bulgarge is namens ds oppositie een Manifest verspreid dat de Regeering beschuldigt van grondwetschennis tot het stellen van gemeeuscbappetgke candtdaten door alle fractiën der oppositie aanipoorf CU oaderteekend is door Tsankof lUdosIdwot en Grekof maur niVt door Karaw lnf Tnrn Costuuins A van OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 5 NO KMHKIt Vrkrs slotkrs 89 B8 99 981 8 101 82 8 81 siVii 24 24 62 63 mu 97 98 lOS 67 J8 9V 1 lOV 01 ♦ 1 99 94 IS 54S 97 100 6 100 195 138 4 loiv 97 131 120 W 100 9 210 222 w 101 V 53 It2 97 69 Al 77 UiO l01 100 8 l 8 11 11 100 ♦ 4 lOO i H 11 7 108 26 45 11 HO 206 lOJI l 10l I 1161 l l t 81 IU ezd tÏEDKiiLAN Gert Nod W S 8 idito dito dito Sdito duo dito SliONOJH Oil af mtl l88188 4 ÏTALIR Tiisclirijving 1862 81 5 Ü08ÏBMI O il in papier ISfiS fldito in zilver 1868 SPoaTliQAl Obl met cniipon 3 dito ticket 3 RusiANi Ül l Ititiiienl 1894 4 dito iwons 1880 4 dito bil Rotha 1889 4 dito bj llopelSSa ÖO t lito in KOud loen 1883 O dito dilo dito 1881 5 ScASJR Pcrp t aciiiild 1881 4 ruRKKij Giipr i nvJoön 1890 l fffo leening serie Oor la nirg orie C 7Anx kv Rkp v üb 1892 Mkxico Obl Biiit 8 K 1890 fi VK E l LA OM 4 oul op 1881 Avi3TKBD M Obliiret en 1895 i Ko rrKRij M 8t d li e u 1894 3 Neu N Afr Uaiiilo sv fthnd Areudsl Tiib Mij Cortifi alon T oli MaRl ehiippij dit Am llvpodieekb p indi r 4 OHlt My dor Vorateal iftud 9 ir llypothoükb jiandbr 3 g Medcrlütidirhe bniilc Hnnd Ned iUndoloinntsoli dito N W kl ap Hvp b pandbr 6 a tt HypothoeVb panrlbr S i Utr Hypitliüokb dito i i ÜoSTK NE Oo f Hong blink aind RiaL iIvp tlloekbanV pandb 4 AlCBBiK i Kqii t livpotb p indb 6 Maxw L i l r Loii cort fl Nku Holl IJ Spofirw Mij aan l My totKipl V 3t Spw nnnd Nel Ind 8poorwof ai aand Nfld Zuid Afr Hpm and i dito dito dito 1891 dito 5 IrALiB Sworwl 1887 89 A Kohl 8 Üuid Itttl Spwtnij A H obl 3 P01 RN Warschau Wooiien nand 4 Ilisi ttr Huis 8pw My obl 4Vi Kaltischo dito aand Kastowa dito nand 5 iwang Dombr dito aani 6 Karsk Ch AKor ïp kap ob 4 dito dito oblig 4 AMRBiKi Cent pBC Sp Mij obl 6 Chic fc Vorth W pr C v aand dito dito Win 9t l eter obl 7 Denmark ttio Or Sptn rert a Illinois Central obl in oud 4 Lottisv kVashvillBCort v aand Mexico M Spw Mij Io hyp o Miis Kansas v 4pct pr f aand N York Ontario West aand dito Ponna Ohio oblig ft Oregon Calif lehyp in goud 5 St Paal Mina Manit obl 7 Ub Pbc Hoofdlyn oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Cakaua Can South Cort v aand Vbm C Rallw Nav Io h d c O Arasterd Omnibus Mij sand Eotterd Tramweg Maats aand Nzd Stad Amilerdam aand 3 Stad Uolterdam aaa 3 BlLOiB 8tftd Antwerpen 18 Il a Stad Brussel 188SS HoNo Theisvllegullr ieselhcbu 4 OoSTUwa S oatileoning 18flO K K Oost B Cr 1880 3 Spanjb Blad Madrid 3 1868 NiD Ver Bol Hyp Spobl cort tfargarlQke Stand GEBOBEN 6 Nor Jobtnuei oudm J de Hoop en C tad Koog 7 Autonm M r itr tba oodei a J A L String A C M SabM Maria PetrouelU oadira S P de Jong en W A Kamme Curnelia Maria Wilhelmioa ouden li tid Wingerden en O Sioopendaal 8 Susanna oudere O van Leenwen en A E Bineendyk Hendrika Antonia oudere W 6 Tan Drieaten eu C Ank na 9 Ggi berta ooders F de ürugl en VV Slugter Maria ouders U van Koog en J Wakkier Adrianua Uariuus ouder H Engelhard en G M Leeflang Advertentiön Aankondiging Bfl roniiii der Arrondiesemente fiechtbank te Rolt4rilam d d 25 September 1896 ia ten Torzoeke ran den Heer UËNDKIK COBNELIS Vi ni LEUK bediende wonende te RelterJam tusschen liem en ijue echtgenooto Mejuffrouw ANNA CATHARINA MARIA VERMEULEN particuliere wonende aldaar uitgesproken do scheiding Tan talel en bed met allo gefolgen Tan dien De Procureur ran Eiscber Mr C V A UOOGEWEEOEN Rotterdam De ondergoteekende geeft hiermede kennis dat tot ziJn leedweien de Sinfonie Concerten wegi ns te geringe deelneming niet kunnen doorgaan Hij betuigt intuaachcn ign dank aan Ileeren Inteekenaren oor de ondor onden medewerking WOUTER HDTSGHENRDIJTER OBANDS MAOABIM DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU Tenoeken de Dames die ons fjlUn reerd modealbum oor het Wlnwrjw zoan nouh n 6t ontïangen hebhen an willijn aanvraRen aan II JULES JlLUZOTtC hrii HetielTe wordt dan omiaand QrtM franco toeKeïonden Bostelhngen van af 85 ftaact Tr J Tan koatnn aan liuia mol 5 Terhooiflnit MfapiililliliwlHr I m MlJjJ TANDARTS E CASSÜTO Tarfniarkt 171 Gouda JIJIÜIVU IU Ul ilODIJlWJll bêhalTe ZONDAGS en W0ÉN8UAG8 Schoolschriften riiutiii SUD rtruR 6i vel inhoud 12 Stuks voor 32 i cent RmiaAVINKEL Oi Ut MiMNhl UKI S III 1VI I VI KI4 1 Ciinnsuii w ss hipm