Goudsche Courant, woensdag 11 november 1896

1 Donderdag 13 INoveiuber J896 35ste Jaargang INo 7119 fiOUDSOHE COlfiMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd 353 staatsloterij De TREKKING begint MAANDAO W JfOFMMJtEB a s Loten en gedeelten van Loten zyn ie bekomen ten Kautore van den Col lecteor Wed A C COSIJN HEDEN ONTVANGEïr eene nieuwe zending PIJPEN Door de groote Horteering ya wy genoodzaakt iederen week eén ander soort Pypen te eialeeren Waarom worden deie door out tol zulke lage prezen omgezet vf ïïlQat in den regrel een ieder welke een Pyp koopt tevens kennis mankt met onze Tabak en Sigaren II Kn wg hierdoor een steeds grooter aantal Heeren rookera tot geregelde afnemers er bg krijgen II Ailres Lange Tiendeweg D Koninklijke MaclilnaleFabrlek IS mmwn TAN II K van Schaik Go gevestigd te aOravenhage Mepplerwtraml 0 en 9 nabg de Regentesselaan Hoieveranciers ViK Z li den Koning van BelgiB INDIENGÜiESTü gebruikt de l ÜSTa Allerwcgc bekroonde WfreldberoiniileSiiperior DRTTIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLAÜONS van iO Cts 70 Cts en 1 verkrygboar hjj F H A WOLFF Orogiat Markt Omda E H T s MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bo$ cop B WIJK Ondtmilcr Een ware Schat voor de ongelukkij e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG Hollaudsche uitgave met 27 afb Prya 2 gnlden Ieder die aan de verBcbrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend vnu een zekeren dood Te verkrygeu by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednu ook in poatzegels en in Iken boekhandel in Holland trl k Het bNtt oMlUidtlylul ra t l makketyktte pottBtnlddct voor Hcerca n vooral damcB en KtndsrachoeQWcrk ts de Appretuur tui C M Mllllu Co Berlin Biuth Str 14 Mtn lettPf o l op niam en fabrieksmerk Verkfyifeur by Hiarm Whikelltri Ir tgheHwtrfe HltiilerlM He yMtiu iiL8 iierul D Mtty W lar aHUW AnfeeB 5 ll rk geluk de liaiKl Serd Uitnoodig iiig tot deelneming in de Kansen VHD door lie let Staat Hamburg gewaarborgde groote üelilloterij waaria zeker 10 Mlllloen 746 990 Mark A gewouiitin moeten wordec De prijien van deze veel voordeet biedende ïeidlolorij dio volgens het plau aWJite 112 000 tottfn b vat zga de volgende Db hoogste pry ia eventueel 500 000 Mark Premie vaa 300 000 M i 46 prijzen a 000 M ü 200 000 M H 100 000 M a 76 000 M a 7O O0Ü M a 66 000 M 60 000 M l prys prgs priJEen 1 prijs 1 prijs 1 prija 1 prijs 3 prijzen 1 priji lOeprgzenr JOOO M 206 prijzen i 2000 M 762 prijz0Qa 1000 M 1848 priJHina 400 M 43 prÜMD u 300 M IS8 prijk h200 160 M k U 000 M S5827 p ilzsn a 1 56 M 8961 pr 184 104 lOOU 249pr jz 1 7 46 SIM totaal S6 240 pr zeo 60 000 M 40 000 M A prijzen a 20 000 M 21 prijzen a 10 000 M en worden dozo in eonige maanden in 7 klassen uitgeloot Ve Uoofdprgi iu de Ie klassa bedraagt Mark 60 000 atijgt in de Ze kl tot 66 000 M in de 8o tot 60 000 M ni de 4e lot 68 000 M in de 5e tot 70 000 M iu de Be tot 76 000 M in do 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot BOO OOO Mark Voor de eorste pr itrekking die officieel is vastgesteld kost e D geheel origineel lot slechts Ould 3 50 een balf origineel lot steohti Ciuld 1 75 eeo kwart origineel lot slechts Guld 0 90 1 9 in eggolden voor ite volgende klassen zoo hIb de tipt jst der prijzen Eijti uit het ofhn ee o rekkingsp un voorzien vnu het Wnpcri vtin den SiBHt blijkl anr m ver end ik dezen Plan op Ranvrage gratis iedero deelnomer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking ds oIBcteele trokkingslijat De uitbetaling un verzending van de pV jzeo eBohiodt door m direct en prompt a de winners en onder de strengste geheimhouding Hto ledere bestelling kar roon eenvoudig JI W per postwiasel opgovou Men wende zich dus met de aanvraag om toezending von loten voor de spoedig j taats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot fo mormmBMCtt k met vertrouwen tot Samuel Ileckschor senr Bankier en Wissolknntcor in HAMBUEG DuitBchlaud Wsit hiwrüring tegen Jioht Uheumatlek Lenaenpyneii kortom f AiihirPaliiExpBlIer 1 tegen njnea van al leriei lanl y fUll lametiietbRtinitnaanteireDdeBtegeB EiS lterfaiiiIxpeJIer Ankerfain Expelier yfg oat dna itoada in leder hmageiin vooiitades worden gehoadea Fnjs 60 oent 75 oeat en ƒ 1 25 de flaaohToorhADden in de mseats Apotheken en by y Ai Mohter k Qo U Botta d m Te GOUDA bg A WOLFF Murkt A U4b en DE LAAT en VAN BON apotheker Markt FEANSCÏÏE STOOMVESVEEU SN Gheniisehe WusclieriJ VIN H OPPE IIEIMER 19 Kruiskatle Rotterdam Gebreveteerd door l M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van piuche mautels veeren bont enz Qordgnen fcafelkleeden enz worden naar de Bienvflte en laatate métbode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onechadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt W ens uitbreiding der fabrieken zgn de prysen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eena week VAN Blommestein s Inkt lis ii ü j onderVmdeliik de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Qaadt Dmk rau A BRINKMAN k ZOON VERWONDKRD ie iedereen over onze prachtige en smaakvolle coLLKCïii mi rklu welke w om onze Cliënteele meer uit te breiden zoolang d voorraad strekt voor den fabelachtigen Prijs van f 6 50 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat nit de volgende voorwerpen i Pat Goldin Heeren of Damea Uem met 2 Jaar Garantie 1 Pat Goldin Heerenof Damesketting 1 Zakmes met 2 echte Lemmeta Knrkentrekker Glassngder en Breker 1 Pat Goldin Aanhangsel passende bg den Ketting 1 Thermometer die de temperatnnr jnist en volkomen rertrouwbaar aangeeft met 1 Baroscop Wederprofeet 1 Engelsche VVeegveer weegt tot 12y Kilo Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek Hlaiting 3 Pat Goldin Overhemdknoopjes 1 Autora Allnminiom Potioodhouder tt Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Dasspeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50 Verzending na ontvangst van Poat issel of nis Verrekenpakket rembours Porto eitra G SCHUBERT Co N Z Voorburgwal 258 Amsterdam Het groote aantal zenuwkwalen vu MBnwboofdj fl er B nol de Luid MD phTB rertfa dinbeela el riTtrHdli Mrwljl ilj ig atnnchsppemka kriorm dib MttTMHntdUu weEt t mi MU mldue WIJ t IJn or di ui nowkiralra lUd d i iDj3SSE oS ni a irljia 1 lüttiTnidaB dooi don fovani Offlolai van OaioiidJialtDr bBuVrSSuili VUabofan au Mna ap da aBdanrlndiag opgedaan in aana eo Jarlga praktUk B v waaaaklM iXiP P MT wartaal d srMa auSk to IMtaltoWSTSlSI TK l U T akaaiWyiivStaiiASfe iablttaranda zanltatan vatkragan en ail maakte aoovaal opaan da van tnUmêS MmjiiTpnekravra ark QVER Z ENUWLIJDEN EN BEROERTE voorkoming n Hnailna 1 wukopl nraUw erkr en nitwMklii7mi Vook irtndt naa daï vnbandeUmaB alt da MvdlMhe lad ï van tal Tan gatalnohiiftaa van boocfoplaatsi o italyHIa r 10 Mlythaltk tt Parlji tho RovieBoiit IK nollalit da Oliaraottiii Saalfjllsratli Di r r FenaMar iSMSshiar dlreetsiir van l blDDsn kortaa Qd rvads 4 Ha ank Tono i Den ii Uit bosU kont niet aUMs r m IM mmmml pobllek Têntaanfean nrUari s n omtrent het woson der Slravrm P ItlJmJaT toUa In wukoplc itraüw Torknien aitworklnc nuar ook vindt n dMur wetM UMlUk die aan doie eneoawljte f wijd tUn tTMtts rfShn itejeneMkaBdlcaii oadwv lleViéittrTw ArljlM TI l l irokor md i yrattlaMrwid Haaaalusr aa M kraekiInalHa JMIhios Dr I aMleiinls lad Int l dsra ts Parfle r a I te Zfritelti OMT rtatavat jHn Censolt Oastral rbyiltss at it iënlL Is Frankrijk en vele underênr Aaa allao wiet Mnawaaetd meer orniliid r annsedBaRla f ïff ft fV U aii waarran de kenti ekenen ïiju aftrofileohs hDoffilja triSr m CaMa hooHfllH bltoiaatraiii grooti erlkkelbaarhild gdhaid alipeloeiSali llchatPtlT s aamtw mST kaaaiqko towtaad Tonlet alle aleken die door beioarte gettoften werden on ndc iM aw dan nlgaa daarvu aaoala varlanmfngsn envirpnogea lol aprelen iware tongval inee lOuSr a M4M isr gawrlahtHi It veartdereetfealK faatHUjka akta VBriwakklng vaa BOhouiU eaTTta SU nX oadwr nnaaakandif o IwhandoIInir rewneat ijn nift r door de bSkciida ttlddaion ilk ar on kondwataikaar wrijven eleotiTaeeren Biimmlooi orzeebadea ceenzeueilDf af l i kwaal levaDdaa babban en ten alotte iL ho vr M evovl nw W redenhekbaa vacaaiTanohUnaeleQ ala iloh Wttr karsaH sa ê trdaovlag ie wtkaali aada plja êntm tol vaa TanohtinaeleQ ala iToh aanhoHdand angatlg voalen pl n ist daliaSikold tikksflagan aa donker werden voor da öegën drak kaada lulling re H nn bat voaloH van kriabellng In ti het alapen van handae en veatan l ïi ï j JI o Jo Jo l onio an klaekiaeht aa k ook aan reaando lelfl aaa laega perionm die voel mat het heofo werken ea geastalUka roaëtta wHM Toorkomea wor t drlntond auigerad n noli hH boven vermotde werkje aan ta aahafta iMtwvik op aanVMga koitoloaa n rranoo Torionden woidt door ABiat rd m door M C I khan dt Co flpiligewi ltoM rdnm F E inn NASfrrif Kdl FP eflht I OBHV A l RTON UndegracËt bij d e Oaartlmu v tennlBotimedli umie tentoiinutcllniK is de Dr Wulr ri Op da wtjae JarU nat de Zilvi rvu McdMlile bekroond AMEBSFOORTSCRE MMM mm BROOD en BHUITFABRIEK I Stoom Automatische Walsen Meelfabriek AMERSFOORT Aangezien het ons gebleken is dat het Prima Wittebrood voor de panvormen niet hoog genoeg van model is tollen w dit soort brood vau af Maaildag 3 I November 1886 aan7ienlijk grooter maken en worden de prg zen in verband hiermede TBii af dezen datum op 5Vb ct ft ot en 11 ct per stuk gestcld tegelijkertijd wordt hot Ringbrood alS Waterbrood met Va ct in prijs verhoogd en kost dus dan 7Vi Ct per stuk terwyi Ringbrood metzuiveron I afgeroomde beste melk vermengd op 8 ct per stuk bepaald 1 I blijfc Wij stellen er prijs op hier door Ie Torklaren dat hoewel wij alléén de soorten ongebuild brood per gewicht verkoopen wij hoe hoog de prijeea der grondstoffen ook atügen do grootte en het gewicht der diverse soorten grootbrood niet verminderen eo staeds j alios van de best nogel ke en meest gesohikte grondstoffen blijven vervaardigen Het behoeft geen beloog dat eene dorgel ke waardovermindering gelyk staat aan eene I so f 4MozieDt ke priJBverhooging terwijl zulk eene handelwjj e bovendien eeer onaange naam en nadeelig roor de verbruikers i a j Brooddepót ter Overname I met hier voor zeor gunstige condition benevens beklante WlnkOl mot OpBtftnd en aanwesige Goederen naar verkiezing prgs billfjk en gelden ia een stadje I 1 nabij Amsterdam GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dffitmatige door de nieuwste iiitrindingon op machinaal gebied Terbeterde fkbiicaÜe on uitdlaitend gebruik van fijr en fijnste grondstoffou parandeorei ien verbnUter van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nanwkeurig beantwoordende aan den inbond der reap Etiketten De Firma bohaalde 87 Brevet als lIofleveraHcIer 5 44 Eere Oiploma s gouden enz Hedatlles een bewijs van uitmontend n bbrikant Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua TOI d wnious ns WwlalIIe V r prenlire elaaiac en oonsid4i tlon ae votr exdaUant flabriofttloa da C31iooolat bonbons variea eto etc StellWirck S bbtikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunfisenin Banketbakkers enz enz 0 n r lTertegenwoordiger voor Nederland Jaliiu Kattemlodt imaterdam Kalverstraat 103 i P BMWPB BINNENLAND GODDA 11 November 189t Bq het geboadeo exRtueil voor klerk telegratisl Sa klasse by de sUfttsapoorwegeD ia o ra geslaagd de saruumerair A N Ta d Vegt tu Gooda Men achrijffc nit Zevenhuizen dd d Nov Ëen koopniaD die xya zaken deed met behulp vao eea boodeokar bespauoen met twe honden ging Zaterdag bjj eeo onz r inge7etenen Byae wareu TeDtoo Van die gelegeuheid maakteu de houdeo gebruik om op bol te gaan Daar aan weers7 ydon vbd den weg breede slootea zyo duurde het niet tang of bondea en wagen zalen in de diepe sloot Ëen geruime pooe ging Toorby eer dit ofigemerkt werd totdat eeo voorbijgaDger zich over bei tweetal boudeo ontfermde torwiji met behulp van Terscheidene buren de wagen uit het water gehaald werd De koopman leed veel waterschade Sedert te Schoonhoven roet primo Juli II de gemeentegaafabriek in exploitatie werd ge bracht nam het gaaverbruik daar ter stedesterk toe In plaats van een oven met 4 retorten heeft men thans een met 6 retortenin gebruik moeten nemen waardoor men instaat is dageiyks 1400 a 1500 M gaa televeren U D t Door de arrondisaementa rechtbaDk te Hot terdam werden gisteren de volgeode vonnissen gewesen Na B 19 jaar en W V 20 jaar arbeiders te Waddingsveen wegens gewelddctdige verzetpleging tegen de politie aldaar tot reap vyl én drie maandeu gevangenisstraf Ca B 47 jaar arbeider te Waddingsveeu wegens bedreiging van den veldwachter Van der Glaa aldaar tot twee maanden gevaogeoiaatraf A van W 23 jaar landbouweraknechl te Berg Ambaoht had tich daarna te verantwoorden ter zake van bet feit ala zou by zich den 12eu September jl met geweld hebben verzet tegen de ryksreldwaehters J Spnijman H Uaakaman en J van Spanje te Schoonhoven die hem als verdacht vau zich aan mishandeling te hebben chnidig gemaakt naar bet politiebureau overbrachtoo Dit feit bleek een gevolg te zijn van de SchooDbovensche kermiapret welke beklaagde Anletding gegeven had met zekeren van Aurooj alaagi te gerakena Bg zyn arrestatie die FEVILLETOX 11 1 De voerman ria intusschen niet teruggekeerd bat waa hoe langer coo donkerder geworden zoo dat zij eindelijk besloten bad hare acbuilptaau te verlaten die door de afwaaiende boomtakkon ge vaarlijk werd Z j meende reeds vroeger hondengeblaf geboord e hebben en waa de richting vnu waar bet geluid gekomen was met inspanning van si hare krachten gevolgd uren lang dacht zij Eindelijk toen zij zich b nn niet meer kon voortslepen had zij iu de verte eeii licht gezien Zoo was zq te Stooka gekomen irEn ligt die wagen met nw goed dus nog in het boach vroeg Samuel vJa och ja riep de vrouw zenuwwhtig uit on het ia alles het beste wat wg hebben mijnheer I Dur daoht ik niet eens meer aan Nu dat is u niet kwalijk to nemen kunt gij u in het geheel niet teorstellen waar de wagen liggen kan F Vaa uacht ali die voerman hem niet baalt ligt bg daar veilig genoeg maar morgen meel er toch naar omgezien worden ifDe voerman bij haat Werthheimer heeft de ptaata genoemd ik geloof dat het or bet Oude Ueer beet naar ik tieb nersens water gezien twoordde de vrouw neertlacbtif kort daarop volgde verzette by zich in zyn opgewonden toestand zoo bevig tegen Haaksman en van Spanje dat dezen aan de banden rarwond werden Tegen bekl die zich van deze feiteiykbeden niets meer kon berionerpn requireerde Z E A een maand gevangenisstraf Ten alotte werd veratek verleend tegen J van Ëa 25 jaar los werkman te ScboonlioveQ die zicb iu den nacht van 8 op 9 September jl aldaar met geweld tegen de politie bad vet zet welke hom oithoofde van zijn beschoukeu toestand van den openbaren weg wilde verwyderen Eisch 1 maand gevaii enisstnif Uitüpraak over 8 dagen Op eene der soheepswerren in de Htormpolder Krimpen a d IJssol zijn 2 werklieileo door eene btolling gerallon waardoor zy zulke ernstige inwendige kneuzingen kregen dat zy geruimen tyd het werk niet zullen kueaoo bervalten Iu de nervorming orgaan van den Neder laudscben Protestantenbond lazen wy bet volgende My ia aangeraden het voonia van faet clasficaai bestuur van Gouda ia zyn geheel openbaar te maken zeer daideiyk biykt hieruit de aobandoiyks haodelviBze vau genoemd bestunr de heereo bobben feiten verkeerd voorgesteld en woorden verkeerd uitgelegd Voor wie bekend zyn met de kerkeiyke reglementeo is dit duideiyk eo voor wie niet gelezen heeft de synodale uitspraak ia dit vonnis verwarrend Aldus luidt bet Het Classikaal Beatunr van Gonda ontvangen hebbende ene aanklacht van de hoeren J Aa de Yriea c a ongedateerd maar op Donderdag 8 October j l in banden gesteld van den Praeses waarin zij zich ten zeertite boklagea over do houding van Dsa J Wa K Floevers omdat by na de ernstige vermaning die bj heeft gehad toch den Heiligen Doop heeft bediend met deze woorden sik doop u met den wensch en de bede dat gy moogt worden een kind van God en een volgeling van Jems Amenc en wel op den 4den October j l n tegenwoordigheid van de ouderlingen Ca van Meyeren J Frederikse en G Graveland en ds diakenen C Ankeren A Kok Gehoord bet rapport van de Commisaie uit het Classikaal Bestuur van Gonda bestaande uit de heeren A Wartena praeaes J W Margadant Scriba en L ten Bosch assessor die Da Hoovers bad opgeroepen voor eeu buitengewone vergadering op 10 October 189tï te verachynen Aangezien het bericht van KgD vliet Oude MeerP Dat dacht ik al half sprak de rentmeester na een oogeiibtik zwij ens Of uw Werthheimer ik heb dien naam hier nooit ergens gehoord hij klinkt joodsch 1 een schurk ts weot ik nog niet mnar een ozel is hij at vast Uoekomt hij met u in het Oude Meor Ku ils hg daar nn eenmaal waa en zelfs den naam wist hoe kon hg dan ergens anders hulp gaan zooken dno bij ons wie het Oude Meer kent kent ons ook hot is immers geen half uur ver wËea half uur riep de jonge vrouw ongeloovig 0 lieve beer ik irOij zijt hfen on weer geloopen zrosla het duar ieder obristenmcnscb gebeuren kan en moogt de Heilige Maagd op u e knieën danken dat sij u eindelijk toch weer op den rechten weg gebracht heeft Maar die Werthheimer bm I Bacbenau ligt nog twee goede uren van die plek en anders weft ik niemand hier in dan omtrek dan ons Ik vrees vrouwtje dat da schoft u bedrogen heeft Och goedo God znobtte de vrouw Watraoet ik beginnaol wat cel August zeggtn Hm wacht even 1 Kn Samael stond op en riep bij de deur don knecht die leratond in de kamer vergoheeu niKent gij in Leitbheim of ergens andera in den omtrek een voerman die Werthheimer heet vroeg de rentmeester üe knecht een kloeke oude kerel liet zijne oogen nieuwsgierig op de vreemde vrouw vallen eer hij den rentmeeater aankeek en zetde nWerthhetmerf Kr komt wel een Klïas Werthheimer op de markt maar die r dt in geen geval zelf mot zgne vraoht kar ea zjjn xooo ook niet Aaden keo ik niemand komst te laat was iDgekomeo moest de vergadering worden afgezegd eo ia Ds Hoavers voor het Moderamen als Commissie daartoe zitting hebbende versrhenen Uit welk rapport biykt dat voor deze cwuuissie verschenen is op lÜ October j l De Hoovers verklarende dat hy den 4deD October den D op heeft bediend met de formule Inde aanklacht genoemd Overwegende dat alzoo door de erkentenis van Da lloevera het feit door klagers gemeld naar eiich is bewezen Overwegende dat Os Hoarers niettegen staande da berisping ham door het Provinciaal kerkbestuur van Zuid Hollaud toegediend bg uitspraak vaa 7 Mei j l en do ernstige vermaning van de Hynodus contructa van 18 Augustus j l wederom op den 4 ten October jat by de toediening van den H Doop als predikant opnieuw do woorden beolt gebezitrd ik doop u met den wenscb en de bede dat gj moogt worden een kind van God en eeu volgotinH van Jezns Amen iu de plaats van du formule door de Christeiyke kerk gedurende eeuwen algemeen gebruikt en baar geliefd en heilig met geringschatting van do recbtvaar dige ergenis die by daardoor aan de kerk gal co de verstoring van de rust en de orde ind kerk welke hieruit moest volgen Overwegende dat dit leit volgens de kerkelijke reglementen strafbaar is Overwegende dat Dh Uoevern daa moet worden schuldig verklaard aan het bezigen van de genoemde woorden by de Donpsbedienint ia de gemeente Siolwgk op 4 October j l on der de bewe en verklaarde om landigbeid en dit feit moet worden gequali ceerd ala verstoring van orde en rust eu vergryp in d nitoefeniog van kerkeiyke betrekking Overwegende ten aaueÜen van bet toe te passen tuchtmiddel dat Da Hoevers d burispiug van bet Provinciaal kerkbestuur van Zuid iiolland en de vermoi ng van deSyaodoH contrarta niet heeft geacht echter n aanmerking nemonde zgne jeugd Gezien Art 1 2 Ji 4 7 19 21 van hut Reglement voor kerkeiyk Opzicht en Tucht Art 11 de zinsnede de bewaring van orde en eendracht Art 20 i S al en 45 van bet Algemeen llegl en Art 21 van hnt Uegl voor de ker keraden verklaart Ds Hoevers acbnldïg aan bet feit zooals bet boven is omschreven en qnalificeert dit ala gezegd mot ioepaasing van bet tucbtmiddfl Scborsiog in do waarneming van kerkeiykr bedieningen en ambten n wel voor den tyd van zei weken met behoud van tractement Bepaalt dab binnen ncbt dagen afschrift dezer uitspraak zal worden gezonden aan den be van dien nanm Hij hoeft ook dien nunm nog zoo lang niet vrooüer heette hij eenvoudig Klias maar dat vo k matigt zich ook al christennamen aan en niemand bolst het hun flJa schando genoeg antwoorddfl Samuel die den knecht in overget rfde joden verachting mets toegaf Nu kunt gij wel weer hcengaaa j maar morgenochtend gaat gy ali hot weer hel toelaat te paard naar hot Oudo Meer daar moet de wagon van dia vrouw liggen die Werthheimer heeft den boel in den steek golaten Neom David moe Do knecht untwoon dn niaU maar ging met een langdurigen blik op do vreerade vrouw de kamer uit Verene dend haar best om de vrouw moed in te spreken maar deze gaf blykhaar niot voel acht op hare troostrodeaen zij schoen treurig ie moede en vroeg weldra vergaoning om naar haar kind te gaan Arme ziel sprak Dora die haar en Verene dia haar naar bare slaapkamer geleidde nakeek Doro bad tot nog toe geen deel aan het gesprek genomen mnar zwggond toegehoorda Wat dunkt u van dat alles Samuel oDat het een rechte schurkenstreek is freule bet is dien kerel om haar goed to doen de kerel moot ecD listige schurk zgn Dora kook hom met hare doordringende oogen zoo strak aan dat hy plotselJM zweeg waarop ü hernam Ik weet nist Sarausr of uwe verdenking gegrond is Mg komt bet geheale voorval hoe langer zoo onwaarscbijnlyker voor Die man zou wegrijden zonder betaling zonder zgn wagen zonder de bagage Wat zou hg met die bagage uitvoeren zooder de kar P Hoe sou hg spoorloos kunnen ver zwaarde eu zoodra zg kracht van gewytda ga verkregen bebboo aan het Provinciaal kerkbestuur vau Zuid Holtand aan den ka keraad dor Hervormde gemeente te Stotwyk aan den Praetor van den Ring Schoonhoven en aan den consulent der gemeente Stolwyk Gedaan in onze buitengewone vergadering van 11 Octobei 1890 tegenwoordig da leden J W Wartena Prneaisi Da L ten Boioh Aaaesor Ds J W Margadant Scriba Di J G Druining Ds P van Wiilemiwaard Di J van der Spek Ds J W Berkelbacfa van der Sprenkel P W Kampbuizen K Uitteobogaard N J Ha van Gelderen Ër wordt in mytf vonnis gezegd overwe gende dat Ds Hoevers nieltegf Rstaande da berisping hem door bet Prova kerkbesluur an Z Holland by uitspraak van 7 Mei j l en de ernstige vermaning van do Synodua Contracts van 18 Augustus j l wederome enz Over die berisping van het Prov bestuur behoef ik alleen maar te zeggen dat my nooit eens berisping beeft gedrukt aangezien bei vonnis waarby diH berisping werd toegediend nooit kracht van gewysda heeft gekregeoa Het is dos van het clasaicaal bestnar eene kleine O ijuisiheid te zeggen niettegensraande de berisping van bet prov bestuur die vergifsing kan voorkomen uit oobeknndbetd m t de kerkeiyke reglementen Minder onaehotdig ia de geheel verdraaide en valache roorstelttDg welke van die synodale vermaning wordt gegeven Aan het class bestuur la ook een afschrift an de uitspraak der Sjn dus Contracts toegezonden en het weet dot evengoed als ik dat de Syn Contr mg niet beeft vermaand niet meer te doopen roet afwykiag der gewone formule maar wel om nog ens ernstig over de tauk na te denken Op deze twee deiigdeiykf gronden beroat nu mijne schnldigverklarnig aan avetstonng van orde en ruit on avergrgp lu de nitoffuning van korkelgke betrekking Men wete dat de Syn Contr in hare uitspraak nadrukkeiyk beeft verklaard dat ik geen orde en ru t had verstoord en dat ik mg niet had vergrepen in de uitoefening van mt se kerkeiyke betrekking Kn nu komt zoo o claes bestuur en gaat my op de gronden waarop het prov beatnur ray eene berisping tiad gegeven maar die door ds Byu Contr waren weerlegd schorsen En dan komt bg de overweging hoe men mg tochttgen zal weer achteraan sakkelea dal batetyke echter in aanmerkiat nempude zyne jeugd c Het wars te wenschen dat die lieden bun ouderdom wat meer in aanmerking namen dwenen P Als liij eene misdaad in den zin had zoo hg dio op al de eenzame wegen niet gemskke lykor a Neen freule neen viel de rentmeoiter bssr lo de rede jrbnar man weot dal zij on reis grgaau ïi en zou zeker onderzoek doen terwgl ds voerman in het dorp waar zij an daan kwam ook bekend is daarom noem ik hem juist een listige schurk Een aodrr zou misschien dun genoeg geweest zijn om da rronw on het kind van kant to maken hj bereikt zgn deel veel gemnkkelijkrr Is de bagBge Tordwenan wte zal hem bewgzen dat hg of z ne metgezellen haar hebben Dora was niet overtuigd maar zij zweog iumiddcls kwam Verene weder terug en vroeg nog oens vHoe kondt gd er aan donken het arme meiiich de deur te wijzen vDal is nu al lang vooiby antwoordde ds rentmeester yik kon alles vooruit niet weten n ik weet nog niet wat de baron er van zeggen zal Past daarom op uwe tongen voegde h er bg ik voorcis al dat wg haar niet voor morgen middag kwgt raken ik zal de kamer van den baron sluiten Weest voorzichtig I Past gij zelf ook maar op aatwoordds Venae geraakt riKom liefje ik mag toch nog met o naar boven gaan P vroeg zy zich over Dors been buigende wie zij een kus op bet voorhoofd gaf Toen Chriateffül in de keuken zgne lantaarn aanstak om met David naar z a staapptaala te fcaan uide hij eensklafw zonder dat bet drietal nog eso woord over de zaak giwltseld bod f