Goudsche Courant, donderdag 12 november 1896

WlDterdleost 1896 SOUDA BOTTÏHDAM AaosevaogeD 1 October TUd vaa Greenwich OIrecte SpoorwcgverblDdingen met GOUDA 9 10 9 86 10 17 10 69 11 80 1 69 4 8 4 16 KOTTÏRDA M G O B D A 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 9 80 9 40 9 66 10 87 61 7 16 8 66 9 81 87 84 41 8 40 6 47 47 HAAG GSUDA 10 84 j 18 08 11 47 7 10 7 46 8 18 9 15 GOUDA OEN HAAG ZoetermMr Zegwaard Voorburg O 7 8U 8 88 0 89 10 1811 18 11 16 11 1 11 18 1 4S 8 47 4 46 6 1 6 64 11 7 80 7 49 KSl 8 64 9 64 10 8811 UM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 08 e Z 7 6S8 B 11 41 18 61 1 08 8 11 10 18 V 8 07 9 08 11 68 1 06 8 10 f 8 18 f 10 87 IH 8 119 18 10 7 10 48 11 11 48 H 4 1 10 8 18K 17 8 18 6 61 11 9 7 80 8 81 9 9 1810 88 11 11 48 I 7 48 8 80 9 19 9 4810 1111 8618 811 86 8 44 8 40 4 10 4 33 8 11 6 187 18 7 88 9 18 9 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 t 10 88 1 68 4 68 8 80 948 10 48 1 08 6 04 6 89 9 69 8 189 18 9 47 10 16 10 64 11 0811 818 17 8 14 4 08 4 888 16 8 68 8 607 488 1810 1010 18 T K E O H T G O U D A 7 60 9 9 81 10 16 10 88 11 38 18 8 8 08 8 68 4 46 8 14 7 68 8 09 9 07 10 84 8 11 10 88 11 66 18 14 4 1 6 84 i 1 88 10 64 8 19 10 46 4 14 t f 8 819 84 10 10 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 8 88 8 419 49 11 10 êOl DA DTmCHT Uouda 6 80 87 7 18 7 66 8 81 9 19 9 68 10 19 10 67 11 66 1 10 Oudaw 6 46 8 64 11 14 1 87 IVoerdao 6 68 7 8 8 18 t U 8 46 Ulrwkt 8 18 j 7 48 8 18 9 64 10 81 11 46 1 17 8 08 I Nau miterdam f Stopt Woenidag o o U U A A HSTiaSAH Oottda S 8 11 9 61 10 67 11 10 4 11 iBiterdaa 0 8t 8 14 0 17 10 68 1 8 1 18 6 11 Stept te Nootdorp Laidicliendaiii eo Blejfawjjk Knitweg en Hekmdorp 8 17 4 416 67 66 8 81 10 17 10 30 7 10 10 84 8 84 17 7 18 8 46 10 41 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 J AHSTEKDAH SOCDl Amatudalt 0 Bb 7 18 8 16 9 10 48 1 84 1 68 4 46 la 7 4 Snda 7 88 8 11 0 14 10 10 18 11 18 18 8 41 8 66 1 49 T 4 8 8 11 18 iMt l Oondt BtUjatB nit nut nnat h nitt op 10 17 10 801 11 88 No an aokel woord orer efne opmerking van deu Heer Kamp ia de rer adering te Rotterdam de heer Kamp meent dat er qo geen oogenblikkelük gevaar voor m i dat kan ik hem niet toestemmen Wkoneer by Belf deze geheele zaak had doorgemaakt 20a bj dat ook inzien Ik wret wel nn zal rajjne BCborsing wel niet ingaan tenminate hoogdt wasrïchynlp Maar Iaat men zich e eii indenken de geldeiyke moeitykUdeD die er voor mij uit voortvloeien Een hoogt r beroep brengt meeilal een vry aanzienlyke borgstelling mede toen ik my op de Synode beriep moeit ik f 75 slortea dat ia nn voor een ryk mati niets maar als men moet even van zyn tractement dan in t 75 heal wat Kn men moet dan maar zi n waar men het vandaan haalt want het moet dadeiyk worden gestort ia bet geld er niet op trjd dan ig ook bet hooger niet meer ontvankelyk en het voDnii wordt ten uitvoer gelegd Wnnneer bv het prov bestuur na een hooge borgate ling vraagt en ik kon bet geld op het oogenblik niet misaen dan gaat mijne schofBing inIn dit gevat als men de xaak optimistiach bekyitt is t niet zoo erg als de scboraing ingaat men kan zicb dan troo taa dcor te xeggen dat men 6 weken vacantie heeft mit behoad van tractement Maar dan scborBt bet da bestuur weer op dezelfde en nog fraaiere gronden en zou het bunneu gebeuren dat ik bgv voor eeu jaar werd geschorst met verlieB van traotement Misschien was het goed een soort weerstands of strydkas op te richten Bovendien dreigt er m i een zeor groot gevaar wanneer in hut eind van deze maand of begin Dec zal verecbynao de beruchte aaDSchriJving over den doop door de Synode aan de kerkeraden J HOKVBUS Te Jonre heeh men in dit voorjaar ontdekt dat een brandbaar gss uit de norton wel van de boterfabriek van de firma E A de Doer omboog steeg Haar men de hoeveelheid voldoende acht om de geheele fabriek te verlichten al er dezer dagen een gas reservoir worden aangebracht om bet gas daarin in verzamelea In de Maandag uvoud gehouden vergadering van de liberale kiesvereeniging Dtirgerplicht te Delft is de bekende motie van de Vry in nige kieavereeoiging te Leiden tegen het ontwerp programme der Liberale Unie alsmede tegen het programma van Urgeotio wetnvoorsiëllen met esue groote meerderheid aangenomen Door een Duitich diplomaat wordt het volgende ais authentiek meegedeeld Aan het einde van den Franscb Duitacben oorlog werd m alle haast ren conferentie gebonden door de Daitache Ifidera om te beslissen over de oorlogsEChatting die van Frankryk geeischt kon worden Daar Bismarck het niet eeni kon worden met Von Moltkc telegrafeerde hij naar Beriyo unn een financier in wien hg een onbeperkt vertrouwen stelde De man was een Israëliet en om de een of andere reden hiuld de groote Pruisische generaal niet van hem Toen de bankier t a meening te kennen gaf en de enorme aom noemde die eenige dnizende millioenen bedroeg nep You Moltke ongeduldig DwaaBheid dat is veel te veel l Ik ken de hulpbronnen van het Franscherolkc zei de bankier kalm Zy kunnen datbetaten t Het is een mouateraohtige eischc herbaalde Ton Moltke driftig Indien iemand by de schepping der wereld was begonnen te tellen dan zou hg ou nog niet aan die som zyn gekomen ijoiit daarom viel Bismarck in de rede heb ik den man laten komen die van Mozes af rekent Vou Moltke en de Israëliet trachtten ernbtig te bleven maar beiden begonnen te lachen en de storm was bezworen Deze ouecdote kreeg een dieper beteekenis Toen de financier het telegram ontving was 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1c 7 88 7 89 7 89 7 48 7 66 8 10 1 88 7 Ooudi Hoordreolit Kienworterk Oipella RotterduD 6 61 8 8 9 U 8 19 16 4 66 6 6 6 14 8 81 6 17 aotterdua Oipelie Kieuworkwk Itoordraoht Boud ftouda ZïvenhuiMn MoMkapolle hg jnist onder behandeling van een oogdok ter en die behandeling einchte een verblgf in MQ donkera kamer j yn dokter waarachowde hem dat indien hy aan de oproeping gelioorzamde zyn gezicht gr iot gevaar liep vertoren te gaan Toeu zweeg de bankier een oogenb ik maar m daarna Ik meen dat ik inds ooodig Den Ik heb het recht niet nan myn oogen ie lenkfu Ik ga t Hij ging en de ra uttaten bewewn dat de oogarts gelijk had gebad Hy werd blind voor zyn leven Von Moltkf aan wien de geschiedenis verteld werd zei kortaf Ik heb dan man onrecht aangednan Hy beeft zjjn land gediend zoogoed als eenig Holdant het op het slagveld kandoen oDdbtd Nieuwe Amat Staten Qenoraal 2e Kamke Zitting van Dinsdag 10 November Ingekomfn was het bericht van het overlyden van den heer Cremers oud voorsitter der Kamer Ds Voorzitter bracht buide aan zyn latentvolle en onpartydige leiding als voorzitter aan zyn volkomen toewydlng en de onkreukbare troow waarmede hy het Laad in verschillende hooge betrekkingen heeft gediend en aan zyn karakter Door wyleu den heer Farncombe Sanders 18 een belangryke uiaaineliog boekwerken vermaakt voor de biuliotheek der Kamer welke befchikking dankbaar wordt aanvaard Üe nieuwe leden lletbaan Macaré en Nolens zyn toegnl iten Eemtgenoemde werd beeedigd Donderdag ol Vrydag zullen verscheiden wetten worden behandeld o a de overeenkomst in zake het kanaal üentTerneuzen daarna de Indische Begrooting Aan tal van Rykanorraaallesseo moesten in den laatateo tijd parallolklasseo worden opgericht wegens den grooten toevloed van leerlingen Daar er kans bestaat voor mogelijken overvloed vau onderwyakrucbten stelt de minister vnu bionenlandache zaken een oodtrzoek in of het ook noodig zal zyn met i April een roaiimnm vast te stellen van het tot ledere normaalinrichting toe te laten getal kweekelingen en te ena of het wenschelyk is de toelatinga examena vergelykend e doen zyn Biykens bet afdeelingaverslag over Binnen Zaken wenscht een deel der Kamerleden deregeeringszorg in Nederland ook nit te trekkentot de apelling Wy vinden in dat vsralag vermeld dat door eeuige leden de verwarring die zich steeds meer vertoont in de apelliog der Nederlandacbe taal werd betreurd Wel is waar houdt de regeering in officioele stukken aan de erkende spelling vast maar overtuigen en selfa op de volksschool wordt met de geldende regalen boe meer gebroken De onderwyzera achgneo in dit opzicht geheel naar eigen opvatting te handelen en aan hunne leerlingen uiet de gebruikelyke spelling te onderwyzen maar die waaraan zy zelven de voorkeur geven In het belang van eene eenvormige eu znivere spelling van de Nederlandscbe taal a btten deze leden het den plicht der Regeering nan bet ouderwyzend personeel op gepaste wyze iu te scherpen dat by het onderwys de gebruikelyke spelling zooals die is aangegeven door drs de Vriea en Te Winkel behoort te worden gevolgd Op welke gepaste wyse het toepassen van de tgebroikelyke spelling aan de ouderwyzers kan worden ing Bcherpt door de regeering is nogal raadselachtig Het is al weer de vraag of de onderwyzers van openbare scholen in hnn recbt mogen worden verkort om de moedertnat te echryvsn zooalszy dat wenscheiyk oordeelen maar de byzondere ouderwyzers kan men zeker niet dwingen 11 13 11 18 11 86 11 89 11 89 11 48 19 66 11 81 11 88 11 88 11 41 11 81 1 39 11 81 9 61 10 89 10 88 10 48 10 48 9 80 10 11 7 61 8 66 6 10 De verwarring is gelukkig nog zoo groot niet althans in de school Er zullen in Nederlaad zeker oïei vele scholen gevonden worden waar een andere spelling dan die van De Vries en Te Winkel wordt onderwezen Dat onderwyzers buiten de school biJv io hun bladen eo tydsebriften een andere spelling volgen hindert niemand Dertig jaar geleden had men over d zetfde verwarring kunnen klagen toen de spelling van De Vries en Te Winkel nog niel officieel wat aangenomen Wy berinneren on dat toen in de beoordeeling van een werk dat in de nieuwe spelling verschenen was werd gezegd dat het veel op een cacaographie geleek Deatyds was in de meeste scholen nog deSiegenbeeksche spelling de gebruikelyke die er thans nergens meer gevolgd wordt Zoo zrI het wellicht over langeren of korter n tgd met de thans gehrniketykecspelliDggaau De zoogen Kollewyn apelltag waartegen de opmerking der Kamerleden vermoedelijk gericht ia heeft tot dusver nog niet eel aanhangers althans in de praktyk De mogetykheid b echter niet uitgesloten dat zij at dan niet gewijzigd allengs veld win en mettertyd de gebruikelyke wordt De liegeenng ma i hierhy geen party kiezen maar behoort de h slis ing aan de natie te laten Hbld Door de Maatscbappy tot exploitatie vao staatsapnorwegen worden by de Duitsche spoorwegdirectie te Eisen pogingen aangewend om 1 een nieuwe sneltrein Emmerik Keoleu te doen loopen Oeze trein moet zoo laat mogetyk van Emmerik vertrekken eo te Keuten aansluiten aan óéne na C our n m vandaar in zaidelyke richting vertrekkenden trein t u einde met goede aoettreinen van nit Rotterdam deu Haag eu Araaterdam beduidend betere verbindingen te verkrygen en 2 van uit Emmerik een goede aansluiting te geven nan den trein welke 10 30 n m van Wesel in de richting Berlyn vertrekt en zoodoende de nacbïverbinding naar Hamburg en Berlyn ia Sslzbargeu ook via Emmerik te doen plaats hebben In bovenstaand geval zouden de reizigers vaa de stations Rotterdam Den Haag en Amsterdam veel later uU thans behoeven te vertrekken Een Fransch weekblad iLeRéviel Commercial de la No rmandie heet in z jn jongste nummer onze Koningin welkom opFrankrijk s grondgebied eo geeft by deze gelegenheid den eersten zang van een aan Hare Majesteit opgedragen gedicht getiteld Uoe page de l épopèe Batave In deze btadzyde nit den heldenzang der Bataven wordt vooral het rermeestereu an de lage landen aan de zee op bet water den grooten vyand en den vriend der Hollanders verheertykt Le Batave a vaince roept de dichter nit Le Bfttar a valnre Des digues triomp hantes Chefs d oenvre da travail superbes mono ments Oflt arrêté te ohoc des vagues uiugiasantes Qui viennent expirer ani piedsde cesgéanta Wat vrder toont Degranstini dat ia de naam of het psendoniem van den vervaardiger dat hy niet onbekend is met ons tand waar hy spreekt van het IJ de Üaeniater de Lerghwator enz en eindigt met uit te roepen Poor chanter ta grandeur ia gloire ton Oh génie Pour peiiidre tea beautés 5 pays si char n aije en ce jour Néerlande rajeonie de Vondel le pinceao de Rembrandt La 7 17 4 60 4 67 8 4 8 11 6 80 6 89 g lO 6 81 8 60 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEM 7 86 6 80 1 84 1 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 88 l aUage 8 487 80 Voorb 6 68 Z Zegar Sl0T Jil 17 Ooiida 18 7 80 Jtreokt I SSWoerden 68 üudewater g Oonda De Deli Ct scbryft het volgende Van uit onze buitenposten Kroeng Raba Paaar Samahani en Tjot Mantjang krygen wy goede berichten De gezondheidstoestand te Fasnr Samahant laat echter veel te wenachen over De ligging ïs veel te laag dank zy echter het optreden van een der officieren der genie ia de code passer totaal veranderd in goede barakken De soldaatjes liggen behoorlyk op britsan wy zullen dan ook n aar hopen dat die post zon belangrij omdat hy in het centrum van de VII Moekims Baid ligt kan biyven voortbeitaan De Atjeh lev rantie voert reeds haar materialen op om er een bakkery te zetten een veekraat aan te brengen waardoor hot tyd lgk verblgf daar zeer erbeterd wordt De politieke toestand laat voorloopig oieta te wenschen over De instructie door den assistent resident opgemaakt voor de VIIMoeklma Baid waaraan zich de controleur en debivik kommaodant hebben te honden loidt in hoofdzaak als volgt De bevolking wordt toegestaan weder terng te keereo mits de vroowen en kinderen volgen Vindt dit niet plaats dan wordt de mannelgke bevolking ook bet verblgf verboden De veldarbeid wordt voor iedere Moekim alleen dan toegestaan wacneer de imans en de wakils zich bg den controleur hebben gameid De opgekomen imana sul en nit ie 3 zonen van loekoe Baid een nieuwen hocloebalang kiezen die zicb aan bet bestnnr moet onderwerpen Zooels men weet heeft toekoe Baid drie zonen toekoe Ali toekoe Radja eo toekoe Rajoch Eerstgenoemde de oudste is echter voortvluchtig en wil niets met het Gouvernement te maken hebben Toekoe Radja achynt echter genegen te zyn zich te onderwerpen Het is nu te hopen dat d meerderheid der imana han keuze op genoemd hoofd doen Verklaren de imans echtar niet tot een schikking te kunnen komeu dan beschouwt het bestaor de XII Moekims Baid als vyandig en zat overal de veldarbeid verboden worden Verscheidene imans hebben zich reeds aangemeld w o die vau Lamkrab Kroengmak Baid Djeroek en Sibreh De imans an de Moekim Lamteogah en die van Anak Batt toekoe Moeda zyn gevlacht Anak Baté blgf vyandig Van dekampoog Anak GIé heeft zich niemand aangemeld men hoopt echter dat toekoe Radja van Lam Hir hoofd van de Indrapoeri Moekim pogiugen in bet werk zal stellen om de bevolking tot terugkei r te bewegen Ten opzichte van de V Moekims Montawik wordt dezelfde gedra alyn gevolgd De Moekims Lamdjampoe Tjot 8aloerao en Hobo hebben zich onderworpen Die van Pieng en Monta sik blyven echter vyandig gezind De berichten uit Selimoen zyn minder gunstig De party van den anltau verzameH zich daar eo tracht de bevolking uit de VII Moekims Baid le lokkeu het wordt daa ook tyd dat de Compagnie weder uitrukt Helaas dat zicb enkele cboleragevallen hebben voorgedaan zoodat voorloopig niet uitgerukt wordt Het volgende wordt uit Edi gemeld Kapitein Ross vau de Pegier was met en handelaar in gesprek in een Aljehscbe bazir te Edi eu las iets nit zyn notitiehoekje tnen een Aljehscbe leperaiyder die liep te bedelen hem van achteren naderde en in de rechterzyde stak De man werd gevat roor hy een tweeden steek kon toebrengen Kapitein Roas werd direct naar da woning van den controlenr gebracht en eenige uren later verklaarde de militaire dokter dat tenzg onverwachte omstandigheden ingrepen zyn leven niet in gevaar was De moordenaar die uiet poogde te ontvlochten zeide dat hy de daad gepleegd had omdat hy meende daarmede een Allah welgevallig werk te doen De radja van Edi en de controleur veroordeelden hem en bet vonnis werd binnen twee uur uitgevoerd Aan het hoofdgebouw van de Bank Tan Leening te Amsterdam ia men naar het N V d D mededeelt tot de ontdekking gekomen van een verduistering van geldeu welke over een tgdsverloop van vele jaren op groote schaal gepleegd moet zgo 8 36 8 48 8 61 10 40 11 18 7 68 7 69 8 8 8 18 8 81 9 87 10 4 10 11 10 18 10 87 8 88 9 3 9 10 10 4 6 7 17 7 96 8 6 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 48 Onlangs ia een ambtenaar van de Bank overleden die apeciaal betast was met bet beheer over de panden van groote waarde Hy moest TU dau pinden meealtl baetunde in edelgaateenten sieraden e d de waardeaciiitteD bet bedrag uitbetalen ea daarna bet pand in een dooa of doosje bergen en bet verzegeton De stuntyd Tao dergelgke panden ii lyftieu maanden na welken tijd de eigenaar ecbter het beleeningscontract Terlengen kan Ka den dood van dezen ambtenaar i bg de opening van verschitlende dier veriegelde dooBJea gebleken dat zg in plaats van de op het etiqoet vermelde kostbaarheden slechta waardelooie voorwerpen bevatten ala teentjes kraaltjes e d De bedoelde ambten tar fingjerde dos xelf panden boekte ze io onder fictieve namen nam het bedrag waarvoor ze beleend heetten uit de kas en verlengde zoolang als dit zonder argwaan te wekken geschieden kon telkens dan beleeningstermgn Was eindeljjk de biervoor in bet reglement toegestane greni bereikt dan iloetai bg het ipaodc na san te voren een ader tot een hooger bedrag te hebben ingeboekt Op die wgze ia in den loop der jsren io de kaa van de Bankbeen tekort ontstaan dat ongeveer een ton moet beloopen Verklaarbaar is bet hooge bedrag van bet verduisterde als men weet dat de bedoelde ambtenaar het volste vertrouwen genoot en meer dan 25 jaren de gemelde betrekking bad waargenomen De proefrit met de electrische tram welken de HaagscheTramwegUaatschappy vooruemeus was heden van Den Haag naar Delft le doen is tot nader uitgesteld Bultenlandsch Overzicht Sedert een paar dagen liep te Brussel bet gornoht dat de minister van oorlog zgn ontslag bod ingediend maar men wilde het nieuws niet gelooven omdat de ministeriëele bladen leir verklaard hadden dat bet gebeele kabinet het ditmaal met den minister van oorlog eens waa dat er een ontwerp tot berrormiug vau het lotingatelsel moest worden ingediend waarmee voor generaal Brassioe elke reden om af te treden vervallen was Bovendien was het heengaan van den ministor zoo vaak gemold n Wfer tegengesproken dat men ook nn bet gerucht niet vertrouwde Toob is het nn werkelyk waar de minister van oorlog heeft by deu Koning yo ontslag ingediend en is vast b sloten te vertrekken tenzy het ministerie hem machtigen mocht zyn wetsontwerp ongewyzigd in te dieneu Maar het ministerie van zjin kant is eren vast besloten die machtiging niet te verstrekken Kooab ten dnideiykste biykt uit de verklaring van den Courrier do Bro elles bet orgaan van do aanhangers van Woeste Zj luidt aldus Rekening hoodende met de wenschen van dt katholieke bevolking en de gevoelens van de meerderheid heeft de regeering Zaterdag besloten het indienen van eenig ontwerp hoe genaamtl ter hervorming an bet leger uit te stellen altbane wat langaat de verhanging van het contingent en de plaatsvervanging Dat is kort en bondig Het kabinet wil geen verhooging y n het contingent en geen afschaffing v4pl plaatsvervanging Dus generaal Brassine zal zyn ontslag handhaven Dat deze crisis büna op den dag zelf van bet openen van de kamerzitting oitbreekt i lastig te meer omdat r moeilgk eau militair te vinden zal wezen die onder de gegeven oroatandigheden generaal Brsssino zal willen opvolgen Qistereu hervatte het Belgische parlement zijn zittingen In s rgd met het gebruik zal de Kamer niel onmiddellgk overgaan tot de benoeming van een bureau zg zei onder leiding vsn den oudsten afgevaardigde den tochtigjarigea hardboorigen brouwer Tsek eerst haar reglement horzien ten einde strenger te kunnen optreden tegeu de socialisten en eerst daarna een bureau kiezen tiet Igdtgeen twgfel of het reglement zat zeer verscherpt worden immers de clericalen besebikken iu da Kamer over 152 stemmen terwgl de oppositie slechts 41 laden telt Echter zyn opgewonden diecossiea te verwachten Na de officiansen en de oppositie mannen is eisdelgk de officieele leider der Ëogelsche politiek opgetreden Lord Salisbury heeft het stilzwggen verbroken dat reeds te lang had geduurd Met spanning werden zyn verklaringen ta Konstantinopel verwacht want men vreesde voor ernstige onlusten als lord Salisbury weder den Sultan zoo heftig aan ief als hg bg vroegere gelaganbedeo heeft gedaan aeinde de Tempa correspondent te Konalantinopl Nn men kan in Yildis Kiosk gerost igo De üngelsche premier heeft betoogd dat alleen door het bshond van het sultanaat aan ds Christenen en Turken ie bet Oimanische Rgk de weldaden van een goed bestuur in Weateraohen trant kunnen verzekerd worden Dit sloit natuurlgk een vervanging van den thans regaerenden Sultan nist ait maar daarvan naelden de berichten niets zoodai lord Salisbnrj daarover waarschynUjk geiwegen heeft Van 60 aizonderlgk optreden van Engeland is geen sprake meer de minister varwacht alleen heil raa de iamtswerkiog der mogesdhaden Hg gelooft niet dat het noodig is grondgebied ta introimeu in Egypte of Cyprus om van die F amenwerking verzeked te kunden zyn Maar Frankryk wit vóór alles zekerheid hebban omtrent de plannen van Engeland aan den Nijl En io Kusland wordt het behoad van de Cyprus conveutie beschouwd al8 fen liewgs vsn wantrouwen tegen de Unsaiscbe regeering Zullen Frankryk en Bustand zicb thans vereenigen met de verklaringen door lord Salisbury aan bet lord mayor banket afgelfgd Berbaaldeiyk is in de laatste maanden in en bniten Engeland betoogd dat de tyd van mooie woorden voorby is dat Engeland door daden zyu zelfzocbtigheid eu eeriykheid moet toQoen Lord Salisbury beeft op hartelyken toon gesproken over de betrekkingen tusschen Eogelaud en de mogendheden Met bet Drievoudig Verbond is Engeland steeds in overeenstemming geweest en da uiinister hoopt dat dit zoo zal blyven Tat de heer llsnotaui in de Franscbe Kamer over de Turksche quaestie zeide is lord Salisbury uit het hart gesproken ËD hg heeft redenen om te gelooven dat Rusland dezelfde bedoelingen en plauuen heeft als Engeland en dat het denkbeeld vnn eeu blyrend antagonisme tosschen beide landen een verouderd bggeloof is Zoo krygt ieder land een hartelyk woordje maar de daden blijven achterwege En John Morley krygt ten slotte toch gelyk Engeland wil niet door dsdeu toonon dat het zyn mooie woorden prn=tig meent lk zie geen enkele reden om de tot dusvor gevolgde po itiek op te geven noch om een enkelen ecre te ontruimen van bet gebied dat wij thans bezet houden zeide lord Salisbury Het is nog niet bekend hoe de nieuwe Senaat iu de Vereenigde Staten val saamgesteld zyn een paar dagen geleden vreesde men dat het aantal goudmannen en dat der voorstandrrs vau hel zilver even groot 45 zouden zyn Nu is er een bericht dat 47 van da eersten en 43 van de anderen m den Senaat sullen zitting nemen Volgens de laatste berichten zullen in het nieuwe Hnis van vertegenwoordigers plants nemen 212 gond repoblikeinoo 2 gonddemocrateu 120 zilver democraten on 23 zilverrepublikeinen en leden der volksparty Wat al kosleiyke tyd wordt er verspild met dat eindeloos gedebateer vóór de verkiezing van een president beeft plaats gehad maar ook wat wordt er een schat van gel t vermorat zoo scbryft Taedo te BrookÜBld in de tZwolscbe Ct De periodieke vierjaariykecbe campagnes in de Vereenigde Staten kosten het volk oireindig veel meer dan dat zij er drie gekroonde hoofden op nahielden Geruimen tyd van tevoren is er slapte in zaken weinig verlronwen een gedrukte stemming in alle takken van bezigheid De eenige voor wien het een gulden tyd is zyn de verkiezingsagonteu en vooral dj dagbladen deze laatsten worden iu oplage verdriedubbeld en grif van de baud gezet er zyn weinig menseben die niet 2 of 3 verschillende couranten per dag hebhen en velen hebben er meer Et u ander treurig feil voor de vei kiezing h het aantal vechtpartijen dikwyls met noodloltigen afloop Wat al kwaad bloed wonll er gezel wat al ontevredenheid gekweekt I Om n hiervan een voorbeeld te noemen als er nn b v een vpublikeiuscbo president wordt benoemd dan moeten alle postmeesters Oïer it gehoele V 8 hun ambt in Maart a s neerleggen en worden vervaugen door anderen omdat zy aangeeteUt zyn onder den democratischen president Cleveland zoo ging bet eveneens toeu deze laatste iu de plaats trad van deu republikein Harrison in 1893 Kan dan eeu man nog geen postzegel verknopen of eeu brief voor my aanteekenen al behoort hy tot deze dau wel tot een andere party Openigk wordt er pressie nitgeoefend op beambten van alleilei soort om hen te talen stemmen zoosis de patroons dit voorschryveu Met naaoi en toenaam staan de spoorwegmaatscheppycn en andere groote iorichtiogen vermeld in de couranten die hnn ondergeschikten met ontslag twdreigen of reeds ontslagen hebben indien zy hun stem durven uitbrengen cnatrarie het voorschrift van de chefs Is dat die hoog geroemde vryheid van stemrecht waarop de Amerikaan zoo trotsch is en zou de wet zntke abnormaliteiten niet duchtig moeten strnBen Maar die groote corporaties hebben kapitaal en mogen derlialve heel wat meer doen dan een nder die het niet heelt Het geld dat doof en stom ia Maakt alles recht dat krom is Dit rgmpje is nergens meer waar dan in Amerika Nn Spanje nog maar niet opachiet roet het dempen van den opstand op Cuba begint men zich in Amerika al meer en moor voor het eiland te interesseeren Amerika kijkt schuins naar Cuba wel ui t met roofzucht in zgn blik maar het kijkt toch aanhoodend Zoo byv staat er oen groot artikel in de New York Herald c waarin betoogd wordt dat Spanje eigaalijk den oorlog op Caba al lang Boeds ie Het is slechts nationale eerzucht die de staatslieden de pers eu bet volk terughouden dit openlyk te zeggen Voorts rekent de sobryver uit dat Cuba voor Spanje ook de groote moeite en opofleriogen niet waard is die noodig zgn om den opstand to dempen Spanje kan zyn eigen goed geoefende soldaten van bet staande leger niet naar Cuba zenden dan zon er onmiddellgk eeu opstand in het taud zelf nitbarst n het is dus gedwongen slecht geoefende reeroten die van nieta weten en het klimaat niet kunnen verdragen naar het eiland te zenden waar zy komen te staan tegenover de geharde uitstekend schietende en volkomen aan bet klimaat gewende opstandelingen Het zoo dus een vertideming voor Spanje zyn als dit tand op een fatsoeotyke wyze van Cuba af was Dat de regeering van do Vereenigde Staten de opstandelingen in het geheim gesteund zon liebben wordt iu het artikel ten sterkste ontkend ïlet slot ia merkwaardig iSpanje s beste vriend is de liepubliek der Vereenigde Staten van Noord Aoierika wier laak in deze wereld is den vrede te brengen Wanneer de gebeurtenissen Amerika s tusschenkomst eu zyti goede diensten als bemiddelaar wenschetyk matten laat Spanje don verzekerd zyn dat dit niet zal leiden tot annexatie van Cuba maal veeleer tot redding van Spaujo van zyn ergsten vyand zichzelf e Nist onaardig is het om daarnaast de voorspelling te tezen vau de sSunc stiet kan wel zyn dat vóór bet einde van Kiutey a presidentschsp tlawai Cuba en zelfs anada deel uitmaken van Amerika Beurs van Amsterdam B NOVKMBKIt Vrtirs Nspsni JNU Oert Ned W S lV 8 V dito dito Ulo 8 I 98 dito duo di 9SI 101 8S1 8t 84 l 99 8 8 Vi 14 33 24 2 117 97 98 108 61 i 67 187 IS 110 91 41 99 94 49 i 546 97 7l loO BB tooi 195 1387 BO 101 97 134 1211 2 1110 92 21 1 222 Kil 60 1 l 162 97 59 77 IfHI l l 10 17 wj 128 UV 1007 45 1001 11 HoKosK Oil l udl 1881 88 4 iTitls Uschrijving 1862 91 6 OosmhR O il m papier 1 869 O dito in zilver 1908 6 l oaTijoil Olil m t coupon 3 dito ticket a 49 ftiisiiMi Olil Binneid 1894 4 dito coiie 1890 4 dito l ii tt ilhs 1889 4 dito l j Hope 1839 90 4 dito in goud loL n 1893 B dito duo dito 1884 B SpiNjK l orp t schuld 1881 4 TrRKBlj CJopr Oilnv oon 19yu 4 Gec leeiiing serie 1 Goc la lüZK sens O uidApb K i V ol l I89Ï S MuiKo Olil Buit S 11 1890 f Ve nekuki O d 4onli0 i 1881 AMSTEauiM I IblifUt en I99B li UoTl Eainu Kl d na 189t 1 Neu N Afr llsiiilolsv and Arendslp rab iMij ertlll ton DjliMssliohappij diti Arn Ilvpolheeltb psnilbr 4 Cult M der Vorslonl and s Jr Itvpolhookli psndlir 37 NadcrUmlsrlio bank and Ned lUndulmnslsi li dito N W 4 l r llyp b piindlir B It tt llypollioeVli piiuillir SV l lr Hvp illioolli dito iVi OosTK Na l nt It iig bank m Risi llvpilhieklmnk rnndli 4 AnsaiK Kqn t bypotli pwdb 6 M ïw I i l r I en nert 6 Nmi Itoll U Spoorc Mij Mnl Mij tot Hipl v W Sp i Nol Ind Spoorivogm nand Nod ud Afr SpiD and 1 dito dito dito 1891 dito 3 liAUP Sooor l l897 89Al ob 8 Ziiid ltal 8p njij A H o jl S PoLZN Warsrhau Weoiie siind 4 1 81 Gr Hu B Spw 1ijol l 4V l ltl8ho dito asnd Faitow dito aand 6 l ng Itombr ilito asol B Korsk Cli Azo ip kap obl 4 dito dito oblig 4 4 727 103 2J 467 ll s IBO 208 10 10 l lOllt l AMKniKi t ont Psc Sp MijoSl 6 Chic k otth W pr C v and d lodito Win St I olor obl 7 DcuvorliRioarSpni fort v s Illinois Central nbl in goud 4 I ouisv iVashvill Corl ï and Meiioo N Spw Mij loliyp Mi s Kansas v 4pct pruf nd N ïork Onl rio West and dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif leliyp in goud B St Paul Minu It M nit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig dito dito Unc Col Is hyp 0 5 OAKiO Can Soulh Cert v aand Vz O B ll Nav Io h d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aand Ilott rd Tr m eg M nls aand NzD Stad Annlerd m aand 8 Stad Uoltordsm aan 3 B l oiB t d Antwerpen IS 7 Vs i S K üo t B 80 3 je 9l dM drid 3 ifjg N Ver Be Hyp SpjbPMrt I ll SPINJI V iad Brussel 1886 l 9 s ItoNO TnoisiKegullrtiesBlI ch 4 IIBV OosTZUa Staatske inj I860 5 Turn Costuums A 7 n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Advertentiön 1 ♦ Heden overleed na oenu korte 1 ongesteldlioid onze geliefde Vad r en Be 1 1 huwdvader de Heer ABRAHAM NOR TI KR in den ouderdom van 65 jaar Uit aller Daam P NOUTIER Gouda 10 Norember 1890 Eeu ware Schat voor de oDgelukltige slnclitofifers der Zelfberlekking Onanie en geheime niinpattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s i LFBKWAKli G IlollandBche uitgaTO met 27 afb PrQs 2 i ulden eder die a u de verschrtkkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaartyks duizend van en zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Mf aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland FEANSCnE STOOMVEEVEEU Gbeniiscbe WftsscheriJ II OPPElMIIKIMFJt ti Kruishadé üoUerflam üebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS z specialiteit voor het Btoomen en Terveu van alle Heorenen Oameigarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het atoom n in pluche mantelfl veeren boni enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de niftuwHte on laatste methode geverfd Alle goedaren hetzy gestoouid of geverfdworden onMchadelyk voor de gezondheid envolgenR ntnal bewerkt Wegoiifl uitbreiding der fabriekso zyn de pryzen 20 gedaald Te Btoomen gO deren aU nieuw atleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week ORAIfDS MAOABINS DU Frutemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die one elUo roerd mode Album voor het Wtnt r lzoan noch niet ontvangen hebben dit te willnn aanvragen aan II JULESJlLUZOTAC rub Hetzelve wnll Iah omfraand grfttie e franco toei tizontien Hostellingen van af £ 6 fraaci vr van alla kosten aan hui met B verhoofring lléiiyé tl l M wr U ni étü 1 1 Wa il de berte Inwrüving tecsn i W Rheomiöei I adenpyneD kortom fcrff AnkBrPaiBExpeller yig I i lk tl tllnllilut w dratO n TÜndluU If It BMl du itMda In lodsr biisfsdo TaZ Ankerfain Expellei PrflS 50 ut 76 omt o 1 25 de flnsk Voorlüiidra Io d mtMta Apothakvn n bq r AAfiottar t Os ts Rottnduo