Goudsche Courant, donderdag 12 november 1896

Vrijdag 13 INovember 1896 35ste Jaargang No 7120 ftOüMHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zoa en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post l 70 Afzonderlijke Nommérs V IJ F CENT EN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertèntiën tot 1 uur des midd Attentie Ondergeteekende bereelt zich beleefd uu tot het lererea van ALüUINIÜU AmELEN ALS Lepels Vorken Theelepeltjes enz Elinderserviezea en Speelgoed Unbrrekb ar eo zeer licht Concurreerende prijzen AOBNT toor Oouda C P DÏÏIIT Lang e Tiende weg D S i SOBPMISES worden door den 1 Expediteur tin TE0T8ENBUBG op 8t Nicolaa aTond bezorgd tegen betaling n 10 Cent per Colli Prijstrekkiag 10 December 500 000 Mark uil hoofdprijs ia h t galukkigit goval biedt üe Diauwste groote Geldverlotiog die door de Hooge Kegeering tsd Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ii Da voordealige ioriobtiog vin bat nieuwe plan bestaat daarto dat ia deD ioop ran slecbte wainiga maanden in 7 rerlotingeu ran 112 000 loten 66 240 prijzen bedragenda 10 746 90 Mark ter volladtge beslisBiDg zullen komen daaroudar Eija kapitale prijzen ran efeolueel 00 000 iMark by uitnemendbeid eohter SipryzenaM 10 000 46 prezen a M S OOO 106 prijzen iM 8 000 206 pruionsM 2 000 78 pry eniM 1 000 1848 prijzen i M 400 86827 pryz M 165 18890 pr a M 800 200 ISO 134 104 100 78 46 21 Iprgs a M 800 000 Iprys M 200 000 prijs aM 100 000 prijzen a M 75 000 l prijs M 70 0001 prijs üM e 000 1 prgs tl M 60 000 l priJB k M 56 000 Sproten a M 50 0001 prys k U 40 000 8 prijzen a M 20 000 De aaastaanda oersta prijstrakking dezer groote door den Sluat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bap ahl plaats te hebban op dan 10 Deeetnber e k on kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 8 K0 1 half It M K M M II 1 76 1 kwart ff iVi ÖO egan iniendiug tan het bedrag per postwitsol of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk ma t da grootste corgvuldtgbeid uitgeToerd en ieder epttler otitraugt van ons de met bet wapen van den Staat voorziena Originaale Loten zelf lu handen Bg iedrre beBteliing wordt het vereisohta offioieele plan waaruit da verdaeUng der prijlen op QQ versohillenda klasseu als ook de betreflfendo ïnleggeldau te vernemen is gratis bijgevoegd ea zonder wij aan onze Begunstigers onaangevrtagd ua elko trekking de ofticieele Igsteo De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ouder waarborg van den Staat en kan door diraote toeitendiDg of ook osar verkiezing dar Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewarkatelligd worden OoB debiet ia aleads door bet geluk begunstigd ao onder vela andere aaoaianlgke prgzen hebben wy meermalen volgena offioieele bawyzeo de eerste ïloofdprgzea verkragen en onze Begunstigers eoU uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hat is te voorzien dat bg deu op den hechuten grondslag ge vestigde onderneming van alle kanten op aena aeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden zijnde trekking atlo orde ten ipoedigite rechtstreeks te zanden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisaelaars ia HAMBURG P 8 Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohoukeD en daar wy by het begin dor nieuwe verloting ter deelneming invitaeran zullen wg ook Vb or het vervolg bemoeid zgn door een stipte en roéele bediening de tevredenheid van onze gaerde Begunstigers te verwerven FUIKB OUDB Sr SCHIËDAMMEB GEITEVER Uerkt VerkriigbMr biii M PEETERS Jz N B Al bow oehlKeid oaoliet on kurk atteda TOorsieo van den naftoi der Firm P HOPFS NiaHTCAP HEDÈÏÏ ONTYANGEN eene nieuwe zending FIJPRIV Door de groot e Horteeriog ya w genood zaaki iederea week een ander soort P pen te etaleeren Waarom worden deee door oub tot zulke lage pryzen omgezet UHMlai in den regel Mn ieder walke een Pgp koopt tereng kennis maukt met onze Tabak en Sigaren Kn wg bierdoor een steeds grooter aantal Heeren rookers tot geregelde afnemers er by krijgen kim Lange Tiendeweg D No 25 Koninklijke MadiinalcVabrlek DE EOHIBBLOEU VAN II I van Schaik Co gevestigd t Oravenliage HeppUrttraat 9 en X a nabji de Regentesselaan Hofleveranciers TAN Z M den Koning van België INDIEN GIJ HOEST g ebruikt de Allerwej e bekroonde Vdddlinoiiüdf Superior DEUIVEH Borst Uonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta TO Ct en ƒ i verkrijgbaar bü P H A WOLPP Drogist Markt Qouda E H VIN MILD Veerstal U 120 te Gouda A BÜÜMAN MoordredU J C RATELAND Bodcop B V WIJK Oudewalrr 353 Staatsloterij De TUEK ING begint MAANDAG 16 yOVEMBBB ffl Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen ten Kantore van den CoU lectenr Wed A C COSIJN HennepEnveloppen f 2 H0 en 5 dé 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN Z vls Hat beste onachadelykata en ga k makkelyksta poetsmlddsl voor Uaerta en vooral dames en IClndersohoenwerk Is de Apprctuur van C M Mllllar L Ce Berlin Seutli Str 14 Min letiaigoed Ci op fiaam en fabrieksmerk Vsrkrviltar ly Hsarta WlakvJIeri Is MbSMWsrl a iiit riM M iMMraaJ OsfSt Sir W tarSMuas ArabsM doudi Driik van A BBINKUA li ZOON TT oorcLeelig ex is het voor iedereen die een UAKMONICA wil koopen deielve direct uit Amiitenhun in plaats van uit het bnilenland te ontbieden om reden dat men dan rrlj in vau inkomende rechten en hooge porto 60 ets Om alle concurrentie het hoofd te bieden zjin wj besloten de HAUMOMCA welke wij tot nog toe i 3 75 adverteerden voor SlCClllS 3 25 van de hand te doen Deze verbeterde Re orm Trek JIarmonica n zyn van het allerbeste Dmtsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatunr 50 sterke stemmen 3voudigen dubbelen balg niet 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zyu vau vernikkelde stalen hoekeu voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke natenschaal voor zelfonderricbt met dansen marschen liedereu enz bjj iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen rjjk ge illustreerden Catalogus Eenig adres Verzendhuis tMerkurt G SCHUBERT Co Comm Maats Amsterdam IM Z Voorburg wal 258 AHEBSFOORTSCi MMM STOOK 6B00D cq liESCHUITFABRIËK I Stoom Automatische Walsen Meelfabriek AMERSFOORT AatigeEien hbt ona ge jlekeii is dat bet Prima Wittebrood voor do pariTormen i iiiet hoog euoeg van model ie zullen wij ilit soort brood van af Maand g 2 1 I November 1896 asu ienlyk Rrooter ranken on worden de prijzon in vorband hitirmede van af dozen datura Op S a Ct Si s Ct en 11 Ot per StUfc gOSteld tegoly kor lijd wordt hot Ringbrood al8 Waterbrood met Vj ct in pnj ver I hoogd en koat dus dan 7 i Ot per Stuk terwijl RÏngbrOOd mot ZUlver OU I I afgeroomde beite melk vermengd op 8 ct per stuk bepaald I blijft Wy stellen or prijs op hier door o verklaren dat hoewel wij alléén de soorten ongobuild brood per gewicht verkoopen wij hoe hoof de prijzeu der grondstoffen ook atijgen de grootte en het gewicht der diverse soortao grootbrood iiiut verrninileren en steeds jj alles vau de best mogelijke en meest gesohikte groadstolFoa blyven verraardigen Hüt bahoeft geen beloog dat eene dergelijke waardovermiodering gel jk etaat an eeuozoer aanzionlijke prjjsverhooging lerwyt zulk oone haudelw j a bovendien zeer t naanganaam en naileelig voor do verbruikers i Brooddepót ter Overnam el met hior voor zeor gurglige conditien benevens beklante Winkel mOt Opstand I en aanwezige Ooeleren naar verkiezing prga billyk en gelegen ia esa sto 1 iiabg Amsterdam eene nieuwe zendingf I erlovixgs O DEKTKOlWltAARTE p isilekaarlen Luxe Postpapier Kouwkaarten en Rouwpost rxa et ISlep Bestelling en worden ten spocdig ste uitg evoerd bij A BRIiXKMAi en Zn rabi £ C Patent H Stollen Der grftMHe Erfolg ffflf lff 11 faIrnt H moU t arnin en hal Anlai ZK ssl Êe iledtntn werfhloneii Jfachaliiiningm 4 ¥ in Hafi dahir mitre tfteln fchar ett H Steilen mir rw utH airact otltt In toleitin ÉJavtltMndlur tB Il AftM umtr filiktt wtt itoötnititMadJ tuiStttiJtit lit SS IhrtUUttmt unf ZeugnUt Irilk md fm S iJ Wm BINNENLAND aODDA 12 November 1896 BergisteroD Diosdagavood had ia de ociateit op de Hayen de eerste openbare terg eriag plaats van bet Departement Goada der Maatechappy tot Nat vaa het Al emeeD € A a Ppreker trad op de heer W C Goteliog VinDiB dU sGrareohage die aan het Goudacbe pobliek geen uobekende meer was Ala oaderwerp zgaer Uzing had hy gekozen Pour la Couronno un BVan ois Coppée treurBpet in 5 bedrgTeo door hem id Nedertaudsoha verzen overgebracht De heer G V begou met eeoe korte sohets Tan dit drama als iDleidiog Het atak t peelt in de 14de eea plaats bet Ualkao gebied De oude koning ia gestorven en aangezien ia dit land geen erfopvolging heerscbt wordt de Bi achop Siepbauua tot koning gekozen uer tot apyt van dtn generaal Michael Braucoinir maar nog mettr van zyao scfaooue perZQchtige en verteidelyke rouw Dazalide Id baideo komt d onbedwingbare lust op om zich de Vouiogakroon op het hoofd te doen drukken Ia bei fort alwaar Michael Braocomir en zyoe vrouw verblgf houden vertoeft ook een zanger Beuco genaamd De apreker droeg drie verncbillende tafereelen voor het eerite tuascheo ConHtaotyi den zoon van Michaët eeo vurig Christen en patriot en de alavin Mililza die hg eenmaal het leven heeft gered CoDstantyn beklaagt zich over deoobehaaglyke rast tao den krygsman en daarop deelt Mititza hem mede dat er ontzachlijk groot gevaar dreigt van de zgde vaa de Turken De zoete zanger Baoco ie in waarheid een alawa BpioD een Turk en wel Ibrahim Ëffeodï De waarheid vaa de verraderlyke rol die zyn vader speelt verneemt hg toea hg in een nis verborgen op deze wgze getaige is van een samenspraak tusachen de drie aaamgezworanen De kooiogakroon zal de belooning zga voor liichafil en zgue achoone Bazilide wanoeer zy bet rgk den Turken in haaden spelen Om hiertoe te geraken ia eene aauzienlgke troepenmacht op de grenzen van het bergachtige land bgeeo getrokken Doch dank zg de ouvarmoeide waakzaamheid van de posten d e de bergpaasen bewaken gelukt het den Turkea niet het land binnen te rakkan ofschoon er bgaa dagelgks voorposten ge vechten plaats inden AlsDn draagt de spreker bet schoone en echt dramatische tooneel voOr dat tussoheu vader FEVILLETOM nik zou wel eens willen waten boe die vrouw my £ 00 bekend voorkomt ik bea in Keeae eenw ia haar dorp geweest an hier in bet bosch kan ik baar toah niet geiten hebben het ïs zouderliDg Hat weder bedaarde diek naoht niet an dan volgenden morgan regende hel nog zoo stark dat lelfa de hond niat naar buitea gezonden ward Da beide kaechta waren echter reeds bg bat aanbreken van dan dig mat aen paard naar bet Dada Meer getrokken eene plek waar de vorm van den grond nog da mc lijkhaid aanwees dat bier vroeger can meer baataan had Zy vonden inderdaad een oude half gebroken kar op dan weg liggen hoomtakkan lagen hier en daar verspreid de aporeu der wielen waren aahtarwaarti nog zichtbaar en vooruit kon man nog da afdruksels der paardaboeven een eind weegs vol gen Kr waren voetstappen in menigte op de plaats des ongeluks en in dan omtrek te zien dook van de bagage was niata te ontdekken en da voerman was niet terug gekeerd althans niat t paard wyl hy in dat geval t ne kar niet in den steek gelaten uu hebben X beide mannen keerden meestal iirijgend terug Christoffel herhaalde slechii by ziek zelven Als k naar bedaokaii kon wur ik dit vrouw vrotger MPSWHHWW eu zoon wordt algespeeld op da rotavUkten Michael speelt bier de rol van deu verrader doordien hg als schildwacht vermomd verzuimeo zal de hootnigt aan te steken die het sbiu tot atftrm is Onder aanroeping vau den tio telenden sterrenhemel die het zg hier gezegd een soort van fatali stiBcben invloed heoit op het lot der hoofdperHooen bezweert Constautgn in innige hem diep uit het gemoed weÜendo bewoordingen zgn vader toch trouw te zgn aan zgn land ziju naam eu zgu godsdienst l och de eerzucht ia de eu te sterk Hg zwicht niet voor de roerende woorden zgas zoons Conslanlyn doodt in een nu volgend go echi zgn vader steekt de hontmgt aan eu redt daiirdoor zyu vaderland Het laatflte tafereel dat spr voordroeg w y het voonia vau Cousiautyn Deor allerlei listen van Bazilide oo al door zijn herhaalde verhezen tegen de Turken en door de aombert stemming waoj door de vadermoorder met den vloek zijns vadera beladen verkeert laadt Conslautgn den scliyu op zich van met de Turken te heolen Bazilide weet dien tchyn voor het volk tot zekerheid te do3D worden door feu perkamenten rol die eenmaal voor hareu gemaal moest dienst doen te toonen daardoor ala het ware het verraad van Constantyn bewgzende liet vonnis wordt over dezen uitgesproken Gebondeu aan hel bronzen ruiterstandbeeld dat ter eore vau de roemrgke nagadachtenia vau zyu vader is opgericht zal hg langzaam maar zeker dopdgemarteld worden Doch da liefde van Militza ia sterk Zij redt laaren meester van dezen yselyken dood door hem met een dolk te doorstaan Daarna doodt zy zich zelre Eu zoo blgft het geheim tusscbeu vader en zoon voor eeuwig verborgeu overeeukomatJR het gezegde van dien nachtelijkeu waker wïou het ge icht op het fonkelend atarreoheir poëtisch bad gestemd dat de sterren sedert eeuwen neerzien op zoo menig scbrik bre daad docb dat door haar geeu enk Ie vvordt verradeo c De voordracht van deu heer G V was ebooD en waar hg de echt dramatische toe standen in het tweede tooneel moest weergeven boeiend Ook was het hem gelukt den Franschen tek t in vloeiend Nederlandach over ie brengen de twee eerite tafereelen iu rymelooze jamben het laatste in rgmeade venen Na de pauze droeg hg dri kleine stukjes voor Het eerste was hei allerliefste Waar ia Mama ff da novelle van de befjaafde Johanna T D Wonde eanigtzins gewgzigd voor eene voordracht Ook hier toonde de spreker 2ich meester over zgn onderwerp en deed hg geiien heb Wat doet dat er toe antwoordde David elk begrgp niet boe die kar daar op die plek zoo op eens omgevallen is heeft dio jood hot opzettL lijk gedaan of beeft bij godapeu Chriatoffel antwoordde niet maar bleef peiniien irOezien heb ik haar maar niet op eene kar en zg zag er ook zoo neerslaohtig niet uit als gisteravond In bet oude huis werd hunne tydiog naar het Bchcon veel zwaarder opgenomen door ds bewoners dan door da vrouw wie sy gold Zij sokeen door de genoten nacbtrait gesterkt bot ongeluk vry kalm ta dragenZy had tang geslapen an met smaak ontbeten met Varene over alles en allerlai gepraat Samuel geplaagd die dat evenwel n et aanmoedigde en haar kleinen jongon door het huis rn over de plaats nagoloopon eo zich in l et algeneen veel meer ala aan vroolyk ja uitgelaten meiija gedragen dan als eene vrouw die sudort jaren getrouwd was geweest an wie zulk aen ongeluk getroffen had als dat waarvan zij byni lelve het slachtoffor geworden was Die vroolykheid werd door de boodschap der beide kcaohts zeer weinig gedempt Zij troostte rich met de gedachte dat de voeroun toch op de plek terug gekeerd waa an da bagage gared had Hy bad haar geene enkele aanleiding tot het verdonken zijner eerlijkheid gegeven hij zou in den loop van den morgen wet naar haar komen omzian als by hoorde dat Stocks zoó dicht by lag en anders zouden zij hem wel atfq de houtvesters woning aantreffan waar ay todi ook heen moest 2y waa niet van het ongegronde dier voronderitellingen to overtuigen en het moat gezegd worden dat da oude licdeB het niet orar zich verkrygan hel karakter van dien echten jon an eu bet nuffige schooldeerntje uit takeud tot hun recht komea Men kon zieu dat menige aanwezige moitder aan haar bloudxu krultekop of haar lieftallig dochtertjo dacht en zg da dverptiuziuf on vaDn uamac met diepgevoelde belaog sialting Wlgde Ons wil uieti was en gt dioht van deu heer H G Uoodbuizen naar aanleidm van dn jongste gebeurteuissen in de Traui va l L llummi qui no peut pas silUar van den Franitchon dichter Adenin zoo vaak dnor d n ouderen Ooquelin voorgvdra en was door den spreker in t Nederlaudsch vertolkt onder den titel van de man die niet fluiten kon nierbji wist hg de aanwezigen eeu gullen lach op de ippen te brengen by hot verhaa vau dru zwakkeu Adam in iühu Fransebeu werkmau an 7yne wtdgeliikte list om vau zyne Adèle den teutet mtichtig te worden Deze eerste openbare vergadering vau ons Nutsdepartement zal zeer zeker by allen die er tegt nwüordig waren in aaogenanio herinneriog blyveu By kon boilaic is benoemd tol ontvanger der directe belastingen eu accynzen en der waarborg en bulasiiug op gouden on zilvereu werkeu te Hchoouhuvou J G Lobry van Troos tenbnrg de Brnyn onivan tcr der directe be ijMtingen eo accyuzen te Appingedam Tot bestuursleden der Oudewaterscbe IJ club warden peko ten da heeren S Mnyor II de Zwart y J Montgu £ J Sprouk en J Vrieamau Jr De officier vau justitie te Leeuwarden ia ïo booger beroep gekomen van het vonnis der rechtbank aldaar waarby H P 29 jaar pedicure te Amsterdam is vrgi eaproken van oplichting door zoogeuaamde brefot8 d inven tionc te trachten aan den man te brengan onder voorgeven dat de houder er van was ho0everancier van deu Koning van Brlgië en gerechtigd tot het voereu van het Belgisch wapen doch alleen voor zoover betreft te Harlingen gepleegd De homöopaathc dr Volbediog ia door de rechtbank te Duiseldorp overeenkomstig den oiscb van het O M veroordeeld tut 4 jaren 60 1 maand gevangenisstraf 5 jaren verlies van burgeracbap echtan en 3000 tuk boete zgn medeplichtigen Könnecke en Win erath resp tot G en 2 maanden Dr Volbeding werd na de uitspraak van bat vonnis dadelyk io arrest genomen kunden baar do zaak zo ür voor to stulltn nia riiti hun meer on meer toescUeen Hamuel was wedtr vriendelykor geworden Hij bood haur san haa r terstond naar de houtvosterswoning te brengen mafr de vrouw sloeK dat aapbod van do hand Het is lulk slecht weor oido lij r missohirn rordt het in den namiddag betor en bovendien zou ik Werthbeimer niet gaarne mis loopco tlij komt stellig geloof mij mijnheer is hy er van middag evenwel nog niet dan moet ik verder al was hot alleen om mijn mnn die zich ongerust Z iu malteii over myn lang uitblijven I sat mij noo Z u lang mei i ast het is hier loo prettig by u de grooten hebben het tooh goed biur op de wereld voende ly er zuchtend bij zy bebljen voor zich en de buitnen hun warm en rustig nest Samuel koek verwonderd op Wat praat gij nu vroeg hy VVS zijn gaen graote loi Dat weet ik wol miyihe r antwoordde zy glimlachende uwe vrouw heeft mij al gezegd dat gij de rentmeester zijt ik benjjd u uwen post wat zou ik gelukkig zija als myn man er zoo een had bij een goeden heer boe heet de uwe Hamuel keok de Vreemde vrouw verwonderd n met zichtbaar wantrouwen aan lij stond diea blik echter schalk lachende door Was rnyne vraag onbeschfidoBP vroeg zij daarop op verontschuldigenden toon Het viel Samuel nu niet oor hel eerst op dat de stvn en de oogen der vroaw niat altijd met elkaudar ia harmonie waren de stem kon bij ylen zacht en nederig zyn terwijl haar oog van do votate meest onbekommerde leveniluit sprak Vi ie weet wat Samuel geantwoord had iadian Verent slet luaacfapu beidan gakomaa waret iQy Aan hut Muteum van Kuuotugvarheid te Haarlem erd door glen deo heer Daniel IlartBvelt tn Leiden een sanaïenlgk geschenk gelegateerd bestaande uit a Vier pnlygromferde beetdjea Ilaliaac hekunst in 18G0 ti Palermo aaogf kocbt b Een Hebrgfnap tan liaoeuhout gemaaktte Pukenhnmmer ia Bulieuinn met daarbybelioorende aptcimiim van het hout c Khu antiek Japau ch bronzen wierookvat d I n Javaanseba ponjaard met ivorengt vent fn goudeu schpö Bg hot v rtrHk vandeu heer llartevftt uit Boerakatta in Mei 18A8werd hem dit wapen tot aandenken verteerddoor den onafhankelykou Prins Mauffhu Negoro e Knn degenstok van het hout bd df Mklapperboom met zilver beslag Het lamm tia gfdamaaquineerd an met goud iuge f gd f Ëen ivoren a jour gesneden aiK renkok riu den kraton gemaakt Delpe tweo laatste voorwerpen zyn geschenken van den Soesoehoeuan vau Soeraknrta Pakon Boewono VII door den heer llartovt It in 1858 outvaoffou toen bg die residentie vertiet en hg Z H teu afscheid kwi m Volgeus De Vaderlander orgaa v di Btonaveld zgii in do vorige week op een vergadt rJDg waarop naptnnopg alle protinciun van ons land vertegenwoo digd waren de hoofdbetfinieleu vasttfosteld voor een nieuwe politteku reeaixing Zy vullen vCeldra wurdi n voor slngd aan een tairgker vergadering wiiarin de statuten ter tafel gebracht eu naar men hoopt gearresteerd zullen worden De vereeuiging wil nift kerkelgk rgn inroomseben zin maar zal wel tef ianover hetstreven dor ultramnatanen nm het ge ag tebrengen in handen der bisschoppen eeu pro testantsch karakter dragen en niet voorby vfeu dat de kracht van het prota tanlinme iu onsvaderland voor een goed deel schuilt iu de oude historische volkskerk De vareeniging wÜ dat op elk gebied van h t openbaar en voHtsleveu in Nederland au zgn koloniën God als de hooge macht zal get ord eo de christe yke begioHelen vau hefdo en B ccbtigbeid gehuldigd zullen worden met woorden en met daden Men seint uit Amsterdam De Alg Ned Diamanthew rkersboDd beeft gis tart na vond iu het Paleis vonr Votks lgt hoogty gevierd In November 1894 werd de Bond opgericht te middeu an een heftigen luwiitryd waarvan looni orhooging het gevolg WM io November 1895 moeiten weder varri lieidene Bondstergudertogen gehouden worden omdat opnieuw dt oorlog verklaard was aan sijt mat Hamutfl dat ffij dic vrniig zuu znntir pnsi mt i iu e heer ib df Ovcmle bamu van hltunbfim een goed metiioh vrlnndelyk on toegevend Wy hehTlen a le rrden om Uod voor zulk oen gocdou heer te danken Hij is bat ook al Iwlniig jaren of langer ik was toen nog niet met deu ouden heer getrouwd voor difn lijd behoorden Samuel on tiet oude huis sun aen auder en dien kan bij niet vfligeten hy is altijd bang dat hij zijn ouden haar vartooohent als hij dozen noemt Da rsntmeostcr wierp zijne vrouw zulk een strengen blik too als nij nog iiiot dikwyls van hem nndfi vonden hnd en ging tonder eau woord te spreken naar de dear Wat spijt hft my dat ik hanY boos gomaakt heb zeitle de vrouw op den uchtsttMi loon ditmaal zelfs mut iets lofrcnds in haren blik Vereoe zag daar echter nieto van Hoe kon ik dat ook denken üij scb r t hat goed tu hebboD en men kan aan alles zien dat uw haar hat a aan niets laat ont brekon uDat ia ook zoo zet vrouw Veraae Ik beb u al neer gaz d dat da overste een braaf mensoh is Is hg op reis vroeg da vrouw 0p reis f herhaalde Varene verwonderd Hy is bier bijna nooit voor zoo vor ik weel woont h io de residontb daar zendt nA man nlthaus van ti d tot tyu zyne rokening en verantwoording an van daar komt ookattyd de lydiag wanneer hy in dan herfst met den jachttgd everkaist Jfentf t tm l i