Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1896

ülrecte Spoorwegverblodlogen met GOUDAr WloterdleDSt 1896 Aangevaogeo 1 October TUd vao Greeowlcli GOUDA ROTTKEDl 11 18 88 1 88 8 80 8 87 4 8018 88 4 87 18 88 I 8 4 f 11 48 8 11 88 18 83 18 88 1 89 4 8 4 18 8 80 UOTTIRDA M e fV D 1 9 81 9 81 10 19 11 80 19 17 1 4 1 44 9 10 8 86 10 17 9 80 8 40 8 88 10 87 8 17 8 81 7 88 8 19 08 18 47 7 10 T 45 8 18 eOUDA DEN BUS ZoatermeerZegwurd Voorburg HAAS eeVDA O 7 80 MeTmöyisriTsTuS lï Üït ii l iïSAYtAii ïi lM O U 7 90 7 4a f 88 8 84 9 84 10 8811 O M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 87 01 O I I 7 68 8 88 11 41 18 61 8 08 l 1 1J T 8 07 9 08 11 88 t 1 08 8 80 r ï I H 8 18 9 18 10 7 10 481 11 48 M 48 1 10 8 18 4 17 8 88 8 81 8 89 pO 8 M 9 9 10 8 11 8 11 48 Han 6 48 7 10 7 48 8 80 9 1 9 4810 1111 8518 8 1 88 8 44 8 40 4 10 4 8S 6 8 6 1 7 18 7 68 9 88 8 88 Voorfa 8 68 r 10 17 t 1 41 t i 18 9 84 Z Zerir6 8 t 10 88 1 65 4 68 8 80 8 48 ZeT li l7 10 4 08 6 04 8 89 9 89 Qmida 8 887 80 8 18 18 l 47 10 1810 8418 06 18 6 8 17 8 14 4 08 4 S88 16 8 8 8 507 488 8810 1010J8 1 OTEÏOHT a OÜDA Jtreokt 8 88 7 80 9 9 8 10 18 10 88 11 88 18 8 08 8 58 4 45 8 14 7 68 8 0 9 07 10 i4 Waeldea 8 68 8 11 10 88 11 66 18 84 4 18 8 84 9 88 10 84 Oada aler 8 11 10 48 t 4 14 i i i Ootlda 8 3 4 10 10 10 69 ll iO l ll 8 45 4 37 6 17 8 88 8 41 9 49 11 10 O U D i U T B I C H T Uoada 8 80 8 87 7 18 7 88 8 81 9 88 9 88 10 19 10 67 18 86 I IO Oudew 8 46 64 U I4 8 87 Woerden 6 68 7 8 8 1 t 11 8 Dlnekl 8 18 f 7 4 8 88 84 10 81 11 48 1 87 8 08 I Near Imitenleni t top Woenidee I r BOUD A i HSTIISAH Ooada 8 87 8 81 10 67 18 10 4 U n 0 iautatdaa 0 8t 8 14 0 87 10 88 1 l l 8 1 Stept te Nootdorp UdiebeDdan en Blejaw k Knibwt en Hekaidorp 8 17 4 41 8 87 8 88 8 1 10 17 lO Bt 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 80 6 1S 6 7 80 9 4 11 07 i AH8TEKDAM SOODA A atard a e 81 7 18 8 18 9 10 4 84 88Snd 7 8 I 9 14 10 10 M 11 1 Ml l Laat ta Ooida Baiiigara nil luai aaamt ia aiat op 10 80 de jawelieri en fibrikaoton hêt loon t cl n tr zoo tiJD de ioTOeriog der BoodifabriekeD és hMrscbappy dar gtzcileo op de werkpluii Die itr d werd feitelgk verioren TbaQiwarea de Bondilftdeo weder in eeoe Noremberrer gaderjog bjjeengeroepen an eobtor om io i jd fan vrede de ze feningen van het nog jooge maer krachtige vereenigingileven onder de diamantbewerkeri in Trergde en daokbAarbeid te gedenken denri Polak roerde bet woor l In overmoed gewaagde by van de almaobl ven dezen joogea Bond Wat De campafin rai 1H95 koo op nederlaag oi eloopen sga ïlad men dati nn niet feitelijk doordeeolideriteitder Bondiledec de geweoRcbte niAcbt over de fabrieken verkregen Wae het lol der werbgeveri en fabrikanten niet op elk nar in banden van bet Bpodsbeiinor dat op elk aar de raacbineskon doen etilitaan en de werkgevers en fabrikanten tot machtelooibeid kon doemen met dit eens onfeilbare middel de werkstaking ledereu Zaterdag d r week waren tinda d oprichting van den Bond maar yooral id hel laatste jaar daiiende goldeni ie de weeritandikai gevloeid Die weeritandikas wai tban niet meer te wederetaao Met de tegeuparty kon men spelen Uen tprak na weder van eeoe cblpi atakiag Maar ataking zoo onooodig zi ü De hechte organisatie van den Bood eu het aauzientyks leaaiai van den Bond geven de zekerheid dat men slechte van eeue chips beweging zou be hoeren te spreken dat hier slechts elschen Ijeboefdee gesteld te worden die dan inwilliging sooden vinden Maar er was een waalrlankiu den jobelzaog DcD aanwezigen moest op het hart gedrukt worden toch roornl wanneer aanstonds alweder hooger loüo voor bet cbipe werk bedongen zou Qn geen beter d w z geen meer tyd eischend werk te gaan leveren voor het nieuwe looa Wat beteekeot dit In bet diamautvak ken de patroon eeoe loonHvwhoogiog annoleeren door eea mindere qualiteit steen ter bewerking te geven of we de gezellen bondsleden die l eloofd hebben niet beneden een zeker tarief te tollen werken konueo elkander onderkruipen door tegen dat tarief beter meer tydroovend werk te leveren Io aodere ambachten kouaen patroons en werkman slechte konkelen met h t loon io bet diamantvak kan bnitendien gekonkeld worden met bet werk zelf Vapdaar de waarfcbowiug van gisterenavond aan bet adrei der ohipinakem Mear desondanks waa de organisatie voorbeeldig io twee jaar tydi imraeri wu verkregen een geregeld scbaftuur BflO beperking vso den arbeidstijd tot 60 urtn ler Werk en buitendien was een internationale band geknoopt De düiseoden aanwezige ditmantbewerkere werden door Polak met eenifte feiten ran ae toeel kelaog io kennis gestold De werkstaking te Antwerpen zal door den Boud gestennd worden birt geld is disponibelen zal diaponibel gehouden wordeo om het te Antwerpen ontbrekende aan te vullen Ëo uiyaheer Caliach te Rotterdam die meende bet voor zyne fabriek uitgeaprokeo boycott te verbreken door ign igeodom te koep aau te biedeo rekent juiteu den waard De Bond heiohoawt bet boycott evenals het stadibettuur de Vergonning eenmaal gevestigd bl ft htt gevestigd al gaat de eigendom op anderen over Tot de ivettrooretelleD die deze week inde afdeeliogen der Tweede Ktmvrf tullen worden ouderzoobt behooreo behalve dat betrefftinde do gemeentelgke financiën de regeling der rÜwielbelastiDg de wünging der arbeid wct Hit bet voorstel van den heer Bablmann tot wyiiging der sobutterywet Al is bji jager brieveobetteller noch soldaat er is toob geen veetgaeger die in onzen oatten ilykerigen regenachtigeo winter geen niidoordrlogbaar sohoeisel wenicbt dat Qttterimrd zoo is of op konalmatige wjjze zoo gehiaakt wordt Zfbhier wat daakuodigeo in dit opaioht aanraden Ondt t 80 I li 8 10 8 40 UeoidrMilit 7 tl 8 47 Ninvwkeik f 7 89 8 84 OtptlU 7 4 9 1 Battardui 7 7 H B S8 10 4 88 8 8 Oapalla 5 8 8 8 Kienwerkerk 8 14 8 11 8 11 8 18 Sovda 8 87 8 6oudi ZerenhuiMn MoorkipelIe Idea kan vooreerst samen koken in 250 gram Ignolie 60 gram HkajMvet 30 gram was en 5 gram hars en dit mengsel heet met een borate op bet achoeiaal smereu dan tullen de roeten tegen de vocbtigbeid beschermd iqb Andere vaklui prgzen bet volgende middel aaa men Iaat boren het ruor 25 gram zoirere caentcbonc oplo seo in 200 gram tevartraan dan voegt mea er 225 gram renzelbg men roit flink eo als bet meogbel klaer ii baalt men t vau het vonr eo voegt er al roerende 59 gram terpeatyoolie hg Daa taat men t kond worden Bg het gebruiken van dit m ddel stelt men bet schoeiael n t dit vet ingewreven aan t raur bloojt opdat het goed in t leer dringt Cemille FlaMmarion beeft voor hedenavond een grooteo sterrenregen aangekondigd Ëeo gezellig partgtje in een stoomketel Hek kan etetlig geen banaal denkbeeld genoemd worden lyn vrienden een diner aan te biedeo ineen stoomketel Dit idéé is dezer dagen reewezenlgkt niet in Amerika doch ÏQ eea broowerij van het kooinkrgk Sakeen i Groitzsh zou een groote broower worden iogewyd die van de nieuwste stoomwerktoigeo en een stoomketel van vjjf meter lengteen vier meter midellijn was voortien Op denbepaaldpA dag uoodigde de eigenaar zgn vrienden nit met hem door bet maugnt ran det nplinternieowen stoomketel te kruipen waarbinnen een overvloedige maaltyd was aangerecht Vieren twiotig personeu namen deel aan betrake Üner waar bet bier bg stroomen vloeide Na bet dioer en de toaaten daoeteu de gasten op de maat van de muziek die bui ten den ketel io de onmiddellijke nabyheid van het mangat was opgesteld Bg het krieken van den morgen kropen de feestvierende een voor een met bebolp van een ladder uit deze eigenaardige feestzaal die den volgenden di reeds de kracht ontwikkelde tot bet drgveo der rensachtige machiues Opgetreden roor de R K Kieerereeoiging te Utrecht heeft Dr Bcbaepman een rede ge houden over de beteekenis der nieuwe kieswet waarbg de spr ten slotte in een nadere beAchoowiog trad orer de politieke actie der Uoomsoh Kalholiekeo 8pr italde de vraag waarotti moeten wg K E Kieerereenigingeu opricbteo Dat ia om alle roomi ch katholieke krachten saam te brengen lot één groot doel Men heeft gezegd eeneraijds de roomaobkatholle ken zgn het altgd eens en anderzgds ag zgn het nooit eeoe Beide beweringen zün overdreven Op politiek gebied zgu er steeds vragen waarover men verschltteod kan den ken en het kou slechts tot achijneenheid leiden els men dit verecbil zich niet Het openbareo Maar er moet eenheid zgn in hoofd beg iDoelen en ook in die wsarover strijd beataaoheeft maar waarover men het eens gewordenis na eerlgke gedachtenwisscliog Het is nietwaar dat onder de katholieken in Nederlandaltgd sommigen gelgk eo anderen ongelgkhebben en dat die ongelgk hebben steeds hethoofd moeten buigen eo zwggan De r kath kerk heeft steeds haar eenheid vMten te bewaren door dat zg naast de eenheid in hetnoodzakelgke de rrgbeid liet on in zakenwaarin meeoin sverschil toegelaten wordenkan in rrye rlocbt de vleugelen uit te slaan die God zelf den roenschelyken geest beeftgeschonken Appbta De r kalholiaken mueton das één zgn en eensgezind tot bet doen van een daad van kracht het nitoefenen van iorloed het tetoonen vao vermogen roor do zaak vao het vaderland de aak dar kerk do taak vao God Map noemt oos zegt Spr olerioaal en wil tegenover ons stellen eeo nationale partg Spr kou t daartegen op Wij ago clerioaat Wg erkennen God ali ilen Heer den Schepper den Haodharer vao het recht eo den Wreker en Hechter tegenofer dfu enkelen mensch eo de beele wereld 11 U 18 18 11 81 11 88 11 88 11 48 11 81 8 88 10 89 10 88 10 48 10 48 9 80 10 U 10 17 11 18 7 51 8 88 Wg xgn clericaal Wg erkeoneo dat God ZQoe geuoten en boden geaenden heeft wier gezag vertegenwoordigd in den Paoi die diamanten pilaren vormt waarop de staat en de maaide appg rosten Wg zgn cl ricaal maar ook nationaal Laid toejuiching Wg weten dat God den katholiek heeft geplaatst tusschen de natiën in de natie De katholiek is een zoon Vftn zgn land eeo kind Tio zge omgeviog Eveo daokbaar als ik beo eeo zoon te zgn van de Heilige r katb kerk even dankbaar ben ik dat Gods heilige leiding mg maakte tot een zoon van het vrga Ni derland Loid applans In even volkomen cin als men eeo kind ia der r katb kerk behoort men Nederlander te zgn io merg en been van top tot teen Daarop heeft Spr hier in Nederland op fitaatkoadig gebied eerlgk zijo plicht gedaan wetende daarmede de eer en de glorie Gods te bevorderen Dat il de grondslag van alle katholieke eenheid die men nooit verlaten of vsrloocbenen moet Ëea tweede eisch ik al wat tot strgd en meningsverschil sanleidiog kao geren te rer mgden of ter zgde te stellen Dat kan omdat men bet orer de grootate en de meeste zaken eens is eo dat waarover men verschilt ondergeschikte zaken betreft Alleen als meo eeo teugenaar zoo worden tegenover zgu eigen geweten zoo het terzgde stetlen van verAcfailpunten moeügkheid oplererea Maar hoe weinig is dat bet geval £ n de r katb paftg verkeert thans in de gunsti e omstaudigbedsn dat alle twistpunten doordeu loop der zaken ter zgde zgn gesteld Men was verdeeld over het kiesrecht in eeoe mate waarover het meeste lioht wellicht verspreid is door zekere aaoeeoilaitingen Maar die strgd is uitgestreden en geen katholiek 8taat man denkt er aan hem te heropenen meo zal alleen trachten er een goed gebruik van te maken tot heil van den Staat en ter eere Gods Spr wees er op dat door de nieuwe kieswet het gebied van den strijd is ui ebreid en het getal strgders is verdubbeld De uitbreiding beeft hg beecbouwd als eeo toevalligheid maar die toevaUtgheid moest daaraan beeft by nooit getwijfeld leiden tot het ontwaken rao den katboliek n geest ook waar die cheeo iogwilapert Einda k itaan alle katholieken op oefeufn de spieren stalen de zenowen sterken het bloed Maar nu moet er ook eenheid zgn welke persoonlgke ofi rs dat rorderan moge van welke geliefkoosde mneningeo men daarvoor afatand doen moet Men wete dat op bet slagveld elleeo zg de zege behaten die vfeteo de een beid der beweging naast ds sterkte der massa s te stellen Dat is de eisob van bet oogeoblik Laat ons bid den eo hopen dat de Heilige Mirtïnos die ooder den helm ran den krggsknecbt zoowel als onder den bisschoppelgken mgter eeue dienstknecht van Christus was U als echte St Maarteumaanen aaoachoowen ala ware knechten van Hem wien in deze wereld en daarboren alle eer en glorie behoort Uit Mill wordt aau de Limb Koerierc gemeld 8 19 8 81 8 10 8 88 1 44 4 18 7 86 6 i 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 DEN 1 84 8 01 8 08 8 14 1 40 8 09 4 04 4 38 Laten wg voor eenige dagen van een koopman in postpapier die per fiets arriveerde om zyo klanten te bezoeken wg kunnen ons thans op een navolger beroemen in onzen vermaarden tailleor en Angesichts Verècbüuerungsrath die eveneens van de eene woning naar de andere kart hieronder de afgel ea boarderyeu begrepen s Mans zaken gaan zoo goed dat bu tod plan is de operatie van 3 op 2 cent te verlagen Zjio de landbouwera met een dergelgk bezoek dat hou Zaterdags een gang daar het dorp bespaart ingenomen de leden van bet edele baardachrapperagilda zgn woedend over de ongehoorde concurrentie en vreezen dat er voor ben ten slotte geen enkele stoppelbaard zal overblgren Men overweegt reeds ï t plan aan de hooge regeering een verzoekacbrift in te dienen om met de voorgenomen rgwielbelasting wat meer baast te maken Het prc amma van de Nationale Tentoonstelling van ngierheid en knoet in 1897 te Dordreebt te huoden is versobenen In het woord vooraf c wordt herinnerd aao de tentoon stelling van node en nieowe knnetngrerbeid die 5 jaren geleden door dezelfde vereeniging Voor Vak en Koostc welke ook de tentoonstelling van 97 organiseert werd geUooden aan de synpathie die zg daarbg ondervond en aan het succes dat haar te benrt viel Verder wordt de aandacht gevestigd op de bokoorlgkheid van Dordt als de atad der aatieke gebouwen on der schilderack ige stadjezichten terwijl aaa de andere zgde het eeneo ander wordt medegedeeld aangaande Dordt als gonstig gelegen stad Dit de inleiding bigkt vreder dat tijdens de tentoonstelling o a gekoatnmeerde optochten wedstrgden riddertoornooieo jMssiespelen tooneelvoorstellingen m de open tncht tableaax vivants zaogersfeeasten enz znileo worden gegeven Het terrein waar de tentoonstelliag zal worden gehondes het Oranjepafk is 5 B A groot door een reedt beat aDde nanplanting beschaduwd en voorzien vao waterpartgan Het hoofdgehoow wordt 5000 rierk M groot ea er zat een Oud Dnrdreeht verryzen met een marktplein van 3250 vierk U waar te midden van oode geveltjes o a het ooda Dordtsobe i adhois een juweel van gotische boowkunst herryzeo sal iogericbttot museum van preciosa antiquiteiten en scbildergeL van onde Dordtsche meesters In een der hoofdgebonwen van Ood Dordrecbt zal eene tentoonstelling van retrospectieve kunst worden gebonden Aangaande het plao tot bet booden raaeene keozeten toons telling van sobildergeD vsalevende meesters vermeldt het programma roorloopig nog niets ï De tentooDstelliog omrat de rolgende groepen Bouwkunst nenbileeriog en rertiering artikelen roor hoisboudelgk gebruik rsrlicbtiog eo verwarming bewerkte metalen eo edelgesteenten roediogsen verbroikarlikelen kleedidg en modeartikelen vervoer en sport grafische kunsten atgemeene ngrerhetd hygiëne veiligbeidamiddeten Werktuigen en gereedschap pen moziékinstrnmenten la id en tainboowleermiddelen Eigenaardig is e wgie waarop de jorj tot stand komt zq wordt voor de eeoe helft ge koxeo door de expoaao teo voor d aodere helft benoemd door h t uitvoerend comité der tentoonstelling Da eerstvolgende openbare vergadering rai de Tweede amer zat plaats hebben Vrgdag a s des voormiddags te elf oren AAoop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Wooing eo 23 89 81 Hekt land onder Stolwgk van de wed en erven P Kaptegn aldaar 11 November 1896 door Notaris J P Mablstede te Bergambacht gshooden Kooper perceelen 1 tot en met 21 zgode woning en 20 47 24 Hekt land de heer M Oskam Wz te Stolwgk voor f 26870 En vao perceelen 32 23 en 24 zynde 3 42 57 Hekt land de heer A de Groot te Nienwerkerk e d IJsel voor f 2770 Posteryeo ee Telegraphle De aandacht van de ambtenaren wordt er op gevestigd dat de verzending van laoifera er post naar of over Groot SrittaniS en erland verboden is Verrekenpakketten kunnen thans weder na r alle plaatsen in Eritrea Italnaoacb Afrika verzonden orden De desbetreffende ingeroïge no 47 der dienstorders eo mededeelingen van 1896 op bladzgde 61 van de tebel der pakketpoat ge stelde aanteekeoiag komt dos te rerralleD 10 40 11 18 8 88 8 48 8 51 7 69 7 89 8 8 8 18 8 88 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 1I 0 10 4 9 9 I 7 86 10 t 8 58 8 17 0 7 8 84 8 41 8 47 8 f7 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 7 46 1 41 11 U 7 46 4 48 U I M T e Benoemd 27 Oct Tot klerk der Postergen en Tele gnphia lita klaaea de klark dar Telagnphie lata klaex P Klinkert te Ijfasrden tot klerkao der Paatargan au Telegraphie2da klaiae da klerken der Poeterijen 2deklaaaa C L Bakker te Zieriktee K P Parent werkKiiam bg hei Hoofdbeaianr ende klerk dar Teloptsphie 2da klaaaa B ran Baoa ie Wolregm x 1 Not Tot brierengaarder te Atom E Dbaeaeos 16 0T Tot commiea der Poatargea 4de klaaaa de loroumerair der Poglerüeo F F W HagedorD te Rotterdam tgdeiyk met plaataiog ten Bpoorwespoatkaotoru no 1 atandplaais Amaterdam tot brierengaarder te Haienwoade Rgndyk ïi S Taa Itgi thana poatbode te Laogeraar toi adaietaot ten apoorwegkantora no 1 alandplaata Amaierdam de ronducteor der briaTenmalen 3da klaaae K M rau Aalten aldaar 1 Dec Tot Oireetenr ran bet Pott en ïelagraaikantoor ie Brnioiue de commiea der Telegraphie 3de klaaee C J Waeyhaert Ar ia EÜnandaal ioi Directaor van het Poii en Telegraafkantoor t WaddiogBveeo de commiea der Talagrapbie 2da klaaaa H J U Hnlsman la OodeoboMih Barorderd 16 Nar Toi commiee dar Poetargaa 2de klaaaa de commiee 3de klaiae J Waale jr te Uaarlam met rarplaataing naar Uotierdam toi commiea der Postjrgen 3de klaaea de commiea 4de ktasae M P J Sngders te Qorinchem VerpUatot Not De aotgumerair der Poatargea enTelfgraphie J S Uoaaem raa Staeniryknaar Ueppel poatkaotoor Nor De commiea der Poetergeu 4ile klaaae T Ab reon reaerre Tan Zwolle telegraafkantoor naar Leenwarden lelegraafkantoor da commiea der posterijen en Telegraphie 4de klaaaa O Spoon Tan Maaaalaia tgdelp naar HiarUm poatkantoor Eerrol ontala en 1 Nor De commiea der PoetergeD 3de ktaaae J W Krol te Derdrecht 1 Jan 1897 De onderdirectear A Broeders te Amsterdam de commiea dar Telegraphie 3dfl klaaae F J Oeotia te Eindhoven Boltenlandsch Overzicht Kamer en Senait zgo io BulgiÜ met stille trom heropend eo oa oobelangrijke vergaderingen beide tot den volgeodan Dinsdag oiteeogegaan D Kamer keurde do geloofsbrieven van nieuwe leden goed en besloot de volgende week eeret een nieuw bureau te kieten voor ze liegon aan de herziening van haar reglement die door releo noodig wordt geacht Tegen bet besluit om pas Dinidag weer bgeea te komen stemde de geheele liukerzy nadat Lorand bet kabinet had verweten dat bet uitstel zocht om een nieuwen kamervoorzitter en een nidoweo minster van oorlog te zoeken De Senaat herkoos baron t Kint vao Eloodeo k beke tot preiideot if Volgeos ds Badensehe jandesbotet is Ioi tenaot BrOsevitz veroordeeld tot zes jareo vMtiogstraf eo vervalleo verklaard van deo militairen staod Dit is echter oiet meer dao een gerucht het vonnis is niet bekend gemaakt eo daaraan vooral ergert men zich in Duitschland Aaonemeude echter dat het bericht juist ia toekent bet Berl Tsgebl c er bg aan De krgsgsraad moet de daad dosaliimiakandeling met doodelyken afloop gekwalificeerd hebbeo eo oiet als doodslagf om ran uoordc io bet geheel niet te spreken Het rooois zat door de poblike meeniog ran geheel Daitachlaad en waaracbyoiyk ook wel orer de grenzen met verbazing reroomen worden Met recht zal men zich io alte bargerkringea atrragen of eeo cóó zachte traf de jniste rergelping voor zulk e n misdaad kan n mag zgn Wat restingstraf een zeogeoaamde eerrol e detentie eigeolgk beteekeot weet elk Dnitscb gymnasiast Na een paar waken rerkrggt de reroordeelde op eerawoordc de rergonning zich rrg te bewegen binnen het terrein vao de vesting Hier kan hg zich tot deo tgd van het appdl in volkomen rrijbeid met zgn vrienden rermaken spelen drinken kortom deo eenen dag na den anderen zoo rroolgk mogeIgk doorbrengen en d i bet nog zeer de riaag of hg zgo straf geheel ondergaao sat Het Berlgnache blad wgnt er teo slotte op dat de geschiedeoia van de laatste jaren voorbeelden kaa aanwijzen waarbg Tooniieen ran een krggsraad de bekrachtii ing van den allerhoogsten veldheer den keizer niet verworren hebben en hoopt daarom dat ook io dit geval de allerhoogste bekncbtigingzaluitbiyren In Frankfort a M ia een drnkbezochte meeting geboadeo nitgaande ran de vereeniging der Fortschrit partei en geleid door den jostiirath Dr U er waarop de volgende motie ward aangenomen De vergadering teekeni laide protest aan tegen buitensporigheden als bet gevalBrüM witz Zg ziet daarin een teekt n van de baod over band toenemende wetteloosheid ao geheele beroepaklasaea die eigenmachlig elfa het teven van den borger oiet tellen zeó dikwgts zg meenen te moeten opkomen roor de rerdedifting ran val che e r eo stindbegrippen Zij richt daarom tot deo Rgksdag het rerzoek ten einde het zwaar gekreukte recbtsgeroet roldoening te verachaSen met alle middelen er naar te streven dat de militaire reoht5praak beperkt wordt tot vergrijpen tegen deo dienst en dat verder gevolg wordt gegeven aan het besluit rao 21 April II om bet dnelleereo krachtig tegen te gaan Kaar men we t zal ran vrgxiunige z i ede regeering over de Brfisewitz xoak wordtin geïnterpelleerd Dat kao een iotereaiante liacusaie geven maar niet minder belangrgk belooft het debat te worden oaar aaoleiding van een ioterpellatie over de oothoUiogeu van Bismarck Vosr zoover men weet zal de interpellatie van bet coktram over de onthullingen van de Hamburger Naobrichter komende Maandag worden ingediend en door den o£Bcieeleo aanvoeder ran het centrum graaf Hompesoh ia een redevoering bij den Elükadag wordeo ingeleid Zg zal drie punten betreff ode ef het Daitdch Russisch rerJrag tot 1890 hfeft bestaao zoo ja waarom het niet heroieuwd isi eo welke oitwerkiog de Iaatst3 mededesliogeo hebben gehad op de positie van DuitachtaoJ in het Drievoudig Verbood Vermoedelgk zal staatfsecretariB von Mar soball zich ertoe beperkeo te aotwoordeo met eeo loflied op het Drievondig Verbond en daarby onthullingen als de Hamborgsche af keoren maar overigens gtttgk de Poflti zich behoedzaam nitdrukt saan de staaikuode van Biamarck teo volle recht laten wedervaren In de cooserratieve regeeringageziude kriogsn beerscht gedeeltelgk matige bigdscbap orer de tactiek van het centrom diar men er overal bezorgd voor ia roor een ui ebrsider schandaal De Poat ziet io dat optreden der roomachen een tektisehe betoogiog teneinde de radicale en Hltramontaaoeche meerderheid dis indertgd het vooratet om Bismarck op zgu tachtigsteo verjaardag uit naam van den Rgksdag gelok te wenschen afstemde en deswege door den keizer scherp veroordeeld werd te rechtvaardigen üit de artikelen io de bladeo orer en weer bIgkt reeds nu dat een intirpeltatie ala bot Centrum in den zin heeft een stormachtig loop zoo hebben lotaHschen rerneemt iben uit Karlsrnhe Stuttgart eo Leipzig dat daar op vergaderiogen vau natiooaal liberale vereenigiogen telegrammen met betoigiogeo vao ajmpntbie aan Biamarck zgu gezondeoi Uet kabaal ia dua al aan den gang Voor zoover men de uitwerking ran Lord Haliabury a rederoering in de GnilhatI berekenen kan naar hetgeeo men er ever leeat io de cooraoteo en hoort in de clobi heeft sg wet een on to ach torenden maar toch niet een gehtel teleoratellenden indrok teweeggebracht Vele meobchen badden grooter dingen van deo tooatenden premier verwacht dan bloot de nitddellgke verloochening van Diaraeli beleid jsgena Torkge en Raslaod dan de beto iging dat Engeland eo RoBlaDd geen erfrganden gu en deaooods koonen samenwerken Düch aarop die verwachtingen eigenigk gegrond waren valt moeielgk te zeggen Zeker zgn er vele gewichtige zaken voorgevallen sedert dezelfde Lord Salinbory zgn befaam e dondevrede tégen den aultan hield een jaar geleden maar geen enkel gewichtig politiek feit heeft zich ainds voorgedaan dat niet bekend dat niet wereld kondig geworden ia althans op het gebied der Oostersche crisis Danrom bad Lord Halisbory een moeielgke taak men ziet altoos nu eens eeo pikant dan weer een belangrijk prcnuuciamento vali den Britscben eersteo minister tegemoet wanneer bg als gast van den nieuwen poortermeeater der City van zj if tel oprgst op het feesiraaal van den negenden November Niets moet ontnuchterender télenratsllender voor soo n spreker zelf wezen dun als bg wezenigk niets te zeggen heeft wat zgn aandachtige hoorders oiet reeds wisteo eer zg de poortershal betrXdeo Lord Salisborj had eenvoudig klem te leggeo op het erkende feit dat a te denkbeelden eo plannen van een geheel zelfstandig optreden van Ëngela in de Torkeche verwikkiiliogen op zgde geschoven zgn door de werkelgke wuordroerdets der natie door de gezaghebbende niters der volkameeniog ala zulke denkbealdeo eo plaooen inderdaad ooit in ernstige over r Bg geboodeo zgo boiten den betrekkelgk kleineo kring der militante vredMopostelen die gelgk de premier terecht sarcaatiach opmerkte luider zgn geweest in hun norlogszuchtigheid dan de kordaatste jiugo s ooit waren Doch io andere bewoordingen heeft T ord ICosebery reeds hetselfde betoogd te Ediobnrg Het dwingen des Sultans op de een of anders manier ook de l Vans e minioter Hanotnox liet zich in dien geest oit en Lord Salisbury sloot zich bg hem aan bigft inderdaad niet uitgesloteo maar ten spgt van het gedonder van Gladstone en de St James s Qall zal Engeland eerder het initiatief ran andere i rat eadheden hierin volgen dan de eigen ingeving Hsodhaving van het soltatiaat nint van den tegen WGO rdigej soltao bet samengaan der groote mo eudheden te Konstantioopel ziedaar da boofdponteo waaraan de premie io de Britsche politiek vaethoodt Van bet prg K vt n van Cjprna of andere wingewesten wil hg niets weten ook omdat het met helpen zoo Da vertekeriog vao lord EinHabory io zg rede in Gaild Hall te Londen BÜfcefpr ken dat bet einde vso de Vcoesolaansohe qnaestie oaderii ia volkomen duidetgk geworden door de telegrammen uit Amerika Inderdaad ia de weg fiaar ket einde vao het laogdurig en nu en daa zeer eroiitig dispuut gevondeo eo bat besloil om h t aan de oitapraak vso een schsidsgerecht vao vgf peraoneo te onderwerpen eeo feit geworden We hebben een moeilgk jsar gehad aan het ministerie van buitenlandiche zaken zei lord Saliabury eu bet is te b TQpao dat de minister verder sprak ran een periode vao betrekkelijke kalmte die ou is asogebroken Üa mioister OIoey kao zich de eer neven Engeland lot bet begins I van arbitrage te hebban gebracht eo lord Salisbury is er in gf alaagd de recbteo te verzekeren van de Eogelsche kolonisten die op een beait van grondgebied in de lietwiste streek van 50jaren wyzen kennen Zoo zsl dan nu het scheidagerecht gevormd door twee personeo aangowezeu door Amerika en twee aangewesen door ËDgelaud met eeo vgfde gekoz n door die vier de greoalgn moeten trekken en de biatoriscbs en geografische qaaeslies over de Bcbomburgk lyn enz hebben op te lossen Preaideot CIsvetsnd heeft door zgn commissie die reeds maeaden gverig bezig is geweest met alle gegevena te verzamelen er voor gezorgd dat de srbitrage commissie het vereischte materiaal aanwesig vindt Nn zal man wel opschieten I Maar het arbitrage verdrag met Engeland tot stand gekomen bevat een andere bepaling ran wgder belang nog dan die welke de Venezolaansolie quaeslie ilteen geldt Deze dat iille geschillen tusacheo de beide staten in het rervolg aan een scheidagereobt eutleu onderworpen worden Dit is een goede tgding die overal met instemming aal worden begroet en die al lieett men met grond haar verwacht sedert t bekend werd dat toasol en Washington SU fjoudeu onderhandelingen werden gevoerd nn oog verrassend werkt omdat lord Salisbury Maandagavond wel over de zoo lang reeds begeerde oplosning der Venezolaanscbe quaeslie gesproken doch vao de niet minder sterk gewenschte overeenkomst betrefieode een algemeen arbitrettn tfezweffen had IttUkRKTHBRIOHTIBN QOUda n Nuvember 18 f Ilsdoii was er goede vraag uasr tnlaadaohe ransn tot vqrliooKda prijxeo Aanvoor kleio Tiirwo Zoeuwscho 7 40 ft 7 80 Minilore dito 8 Ü 7 86 Afwijkende SO 7 Polder 6 B0 k 7 ïtogge Zoeuwsohc i 90 a 6 26 folder f 4 50 k ƒ 4 7B Üuitenlaiidsolie per 70 kilogram li Gerat VViutor 4 60 a 5 Zomeiy 4 40 ji 4 B0 Clievallier 6M i 8 Hsver per heet 8 B0 a 4 por 100 kilo TM i 7 0 tleaaopzasd JDlandaob 6 25 k A 50 Huitenlamlache 0 f 6 7K Kanariezaad fl 75 i 7 75 ÉCoolzaad niouiv ƒ 9 k 75 Krwton Kookorvrlen 8 1 6 ït 8 76 Niat kokende ƒ f Muitenlaiidioho voorerwten por 80 Kiloi B Ï5 i 6 40 Boorieii Bruir e buonen 9 60 h 10 50 Witte booi n a f Duivcnhoonon l fi 8B Paardenboouon 6 k 6 Ï5 Maia pet 100 Kilo Bont Amerikaaiiache 4 5 ft 4 76 Oinqitaiitine 6 76 a 7 Foxsniaii 6 76 ft 6 Vkkiiak t Melkvee goede aanvoer haodal eu pryzen vrij wel Vette varkena goede aanvoer handel vrij wal 16 ft 18 et per half KO lUdgsn voor Engeland goede saovoer hsndel vry wel 14 il 15 ot prr half K O Magere biggen goede aantoer handel vrfj wel ƒ 0 40 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer liaudol zeer traag f lf Nuchtere kalven eenige aaovorfr handel vlug 7 k 10 iraskaiveron groote aan voer bande amg 88 a 65 Pokkalvören ƒ 10 ft U Aangevoerd 68 partijen kaas tfandel reor vlug Ie ual 27 28 2e qiial 84 ft J6 Zwaardere 30 NoordHolland soho a lïoter rsd aanvoor handel vrij wel rtoebotar 1 85 ft l 4B Weibot r I IB ft I 26 p Kilo BargerlUke Stand GEBORKN 9 Nor Ggaberta Martina oudere H K de Waal en J Dubbel 10 Johanoea Coroelia ouders II O Brinkmanen N Alblas Coroelis Gerrrdos ouders G Kramp en M Braspeoaiog 11 Neeltje Pietertje ouders Q vao Goch eo N Bloot 12 Coroelia Willemina ouders H Kgohont ea C W Witteoborg Francioa ea Henrietta ouders S van Kreveld en A R Ijeviaon Johaona ouders H Blok eo C H Bok OVERLEDEN 10 Nor A Nortier 65 j GEBUWDï U Nar A van Os en M Loorent RMuwUk GEBOREN Arie Jacob eoderf A rAn Spengen en A de Koning Coroelia oudere Joh Verhaar ea Q M Loogmao OVERLEDEN J E ran der Spiegid oud 19 jaar Turn Costunms A v OS Al Kltiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam S NOVEMBKR alctkn 98 Vrkn NiiMia Crl Nod W 8 8 Vm dito dito dilo 8 t8 dito dito dito 8 9SI IluM 0 l OMidqi88 M 4 101 liisol ry iii U8I S1 8S OiuTtün Oil iiipipirrlSIIS 8 ai 8 V diti in ziUtr 1888 6 8i ruHTiQAt Üiil met onupott 8 S4Vs 63 dito lltkrl 3 it ii RltLiND OW Bimnnl 18 4 8i dito Gmou 1880 4 17 dito Mi Rolhi 1889 4 4 diu bg IbiM 18811 90 4 98 dito io goud Imq 1883 8 dito dito dito 1884 8 I08 ar4NJP Perp t ichuld 1881 4 8l i riuiu UoprCinr IMO 1890 4 87 Un loeninii Mii D 187 Uh Ie niifiieriiC 8 i uiu Arit Hir V obl 1808 8 I10 Mmho OW Bnit Soh 1890 8 911 VliSlsi Pl i OM 4oiib p 1881 41 AMnEantu Obliioti a 1898 9 99Vi RoTTEllijm 9l d lf a 1894 8 4 N l N Afr H ud l tod 4s i Arend b Tab Mij Ciirti8i teii 146 D li UMUoh ppii diti 97 Afd llvpothnokb Mndbr 4 100 Tuit M g dor Voratenl uiid fi 6 lr Hypotheokb pindlii 8 i 100 KndcrUiKlMbe bank aaiid 198 N l Ilandolmaatioll dilo 188 4 N W k l o Hyp b pandbr 80 Kat Ilypotboakb pandbr 3 I01 Itr Hyp rtliwkb dito 3i i 97 OoBTl i Jnat iinng bank aaild 184 Rlbi Hyp lhockbankpandb 4 180 Akikika Kqu t hypoth paodb 6 Malw l Ai Vi hn Mrl 8 18 N D Holl lJ 8poor Mü aand 100 Mij tol Rtpl r Si 9pw aand 98 Kod lud Spoorvagn aand 810 Nod Zttid Afr 8pm aand 8 8i l dito dito dito 1891 ditoi 101 lTiil ll 8i Mrwl l887 89 A Robl 3 IO Kuid IUI itpwmij A H obl 8 88V Poi aN Wariohau Waanen aand 4 188 Hl SI Or Huo 9pir M j oW 41 1 97 Halliirho dilo aand B Fatlowa dilo aand 5 77 Iwang Dombr dito aaod 8 1 10 Konk Ch Aww p kap ob 4 101 dito dito oWlg 4 lOO Alli EI Dt P ii 8p MiJ ohl 8 98 Chic k orlb W pr C 1 aand llV 4 V ll d todilo Win 81 Potar obl 7 198 D n erk RioOrSpm eert a 11 Ulinoii CVitral nbl In goud 4 100 lAin it k uli lU C iirl r aand 4I 4 Melioo N Spw MiJ Ie bvp o 8 100 Mlf 1 Kan r pot pr f aand 111 N ïork Ontario eal and dito Ponn Obio oblig 8 Oregon Calif lebyp in goad 78I St Paul Minn k Manit obi 7 108 Un Pao Hoofdljn oblig dito dito l lno Oil lefcyp 0 8 18 Caiw Can Sooth Cert aand 48 Vb D Hallw kKa loh d e O 11 Ainetfrd Omuibui Mij aand 190 ltotU rd Ttani eg M at aand 805 Nkd Hlad Amtterd nl aand 3 108 AtLiim Did Anlwerpan 18 7 t lOl Vi atad BriiHol 1888 8 lloNfi Theii Regullr iMolliPli 4 OoeTRN fltaatikoiiing 1880 5 K K Oo t B Cr 1880 8 1h jb Slnd Madrid 8 tM Nio Ver Bo 10 116 180 187 81V 111 tail Kotterdini aan 8 1081 Advertentiön id Ondertrouwd H DOaTLAND L OOMBBRT I enJIaag 12 Nof mber ISBfl Konidgitrut 84 Ooan itecepti meéMm cfi Voar vele bljjlien Tan deelneming oDderTonden bg het overlyden tui on tC liefde Moeder en Uehuwdmooder MeTronir Wed D LUUU8 t GOOB Bomi b tuigen wij onzen oprechten dank O B LULIU8 TA OOOB H E LUUDS TAK OOOB A LBUDS Loito TA Goo i h LBUDS 0 I 2 JJOT 1898 AmiUraamt I