Goudsche Courant, zaterdag 14 november 1896

Het oote aantal zenuwkwalen na MnowbeoMpltB af t l 4a va nfKun l 4 lo tMiiftiioD vbr apoplnila banMQktvaaeta ta toafr SSaraa noc itaada aUa alddalan door ne iiiaiJlH lin wot niialiapaaii nwand JUnt aaa 4aa nnpM ad k nit a aar taa dat tIJ door tiet Kchmlk mttliaii vsn dan laiivoudlcataB waf lowjllk ImM fauid aan pbvaMoitaafaa antdakkl jr diian dAaft dia na hondnrda praafSaBUwaa thaoa vS da catiaela verald Tvrbrald li an Urwyl sij in watan baprwlijka krtiif an 4a tlnnïiïi ilaMaleHml wakt t T u aama waldMi Uijkt ta aijn vuor dn aan unnwkwAtÉa UJdaada auaaMlSL DmS gaoaaawgaa la BltMvwdn dear dan ti e a Uffinlrr vaa UaaoodbattDr Mvmam Wttmmtm vUahefaaL ea barw da aalarvlndiai opiBdaan In nana BU jarlya prakUlk mwoaUi MnM f llUka h tM awv t lM dao 0 M Mal data KaaaanvliaanSaa wQ obtttarnda ManltaUa vavkrairaii n all maakiA aoavMl iwaBf dal vaa auiloMM faactKrat irarkja QVER ZENUWUJDEN EN BEROERTE hir voortomini MHiilaM blnnau kortaa tijd raada da Ha arak van tipnen In I lt loHkJa barat utat allaaa pnbUak venrtauabwa varUariHcon omtreDt liet wbexd dir mnnwara tbanpla aa d Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WIntcrdleost 1896 Aaögevaogen t October W van Greenwlcbo 11 86 1 88 8 60 8 87 4 10 18 88 4 67 18 8 8 4 18 48 6 11 18 68 1 88 4 8 4 16 8 80 80TTI1DA U e O V D 1 10 1 11 80 18 87 li40 1 44 10 8 1 64 10 88 i 8 01 10 48 8 08 0 4 18 08 18 47 8 14 8 10 9 86 10 17 11 80 10 4 8 30 8 40 8 68 10 87 It Ml 7 86 8 8 68 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 H A A 6 Q O U DA bliidmi die aan Arte rua vaa tasaaaplaauta f waaMkoBditan Ja PtÉU naRaaMMaat if lielNiralMr mm IraalxlMtafa MriMt da Otrnfmn Ouêutana Dr Oaba ta n$nh y W r A f I aaaaatTi sa aalaar v h bal ba Haal ta Aiaa UMmëtk Pr Oad lni a ai aaijaaC dr laaaaakaar lrMtier ar ialva a tbar M aatka larMMhH ut M c Mil a Atsawkart iitd r la Oarftt l 10 84 7 10 7 46 8 18 lt SOVDADÏN ItAS Soudi ZeTSDliuiHii M Mtk Mll8 Zoeltrateer Zegirurd Voorbar Htf Q 7 80 8 86 8 8 10 1811 18 U U 18 16 18 88 1 48 8 474 48 6 S 64 8 11 7 80 7 49 S 88 8 64 9 84 10 8811 ÏM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 87 8 01 10 08 ï ï 7 68 8 56 11 41 18 61 8 08 8 1 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 08 6 80 f 8 88 10 87 H8 1H 18 10 7 10 411 i r rwlHH rMM d B a 9t laaii Ïfltfoffan o aMW ifcSl o hO U m Mi waarvan de henteekenan r atla nakao dTa door VerotrU ttittonm wi mTmf S l JjTli aHage 6 487 10 7 48 S SO 8 19 9 4610 1111 8618 891 36 8 44 8 40 4 10 4 S8 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 g 6 18 t 9 84 Z Zegw6 6 ff f r 10 89 1 68 f 4 68 6 80 9 48 v Z0V H 6 11 o ff 10 48 ff ff 8 08 ff 6 04 6 89 9 89 Gonda 6 88 7 608 189 18 9 4710 1810 6418 0618 688 17 8 14 4 08 4 88S 16 6 62 6 S07 488 S8I0 1010 9p jroert Kmionm weraas aa uut Uldaa 0 Oa ifmat tol praiee iwara taefvti MaWUtyiaM inWill ffl T l ï l r v w attL to 4laa iaarrMtaajMt vaartdmadaalta p Mtm tf f aa i v riwatkla vaa oalwaMB maJ te 1 lar MMaafcoallfa Maadalinc cnwaeet xlja mtJir laar dn bekmda mladeiaB7iiU raafflaBdlaaM koM wats efcaar wtqvaa alectriKeren mooinl jal fcaabadan aaau fanaalaif It5 ig kfiiiiair redaa baUM waoaaa TwaebUnaelen ala ilali aanfiailena aaiilli vaataa vardaevaii ta kal i ÏMiC alia Mt dateaOlSS aUartatM u 4aet r orU aa 4a aafM V H rtrUtmrtSfL wMai la da aarea brt vtalaa vma kHe Ie i hat ela ea ae hüu aa vattM ub ZZTm nat oria Toaaa flIJOara aU k a joaga mohiea ttj eeda aaa WaAiMbt m ook MO gwti mM aaa toeaa HrMeea t el met bat baafd arfcea b taaatalUk voorkoiaMi warlt dflaiaBd UB arad B ai h Unt boynn rarmelde werkja aan to paaDTra abaatalaaa afVaaaaTan a l n wflrdt loor M a Joage mohiM ttj eeda aaa aarfcea 1de wer ÏI T E 8 C H ri o O O D A 10 16 10 88 JA 18 8 8 08 8 58 4 46 8 14 7 66 6 09 9 10 88 ff MLl8 84 ff 4 16 6 84 y 10 46 ff Vff ff 4 84 ff ff ff 10 69 11 10 irff ff 8 48 4 87 8 17 8 88 8 41 SOl Dl lITXICHT Usnd 6 10 8 8 7 IS 7 8 8 81 9 0 69 lO U 1 1 67 18 66 l tO Oudiw 6 46 8 64 11 14 8 87 Woerdeo 6 6 7 8 8 1 f H 46 VklMU 13 7 49 8 18 9 64 10 61 1 46 1 87 8 08 i Nur Anuterilam f Stopt Woenidag e O U D i 1 HSTERDAM Ooudl 87 8 81 9 68 lO S 1110 4 11 HM itutofdw G SI 8 14 J7 10 66 1 8 l 8 6 1 Stept ta NMtdoip LndwbuiduB es Blejewljk Kni w Utb dor 3 17 4 41 6 47 8 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 j Amatwémm daar M € l v mtll r nfjlifeww m a tS arOaaa r E vnte H imti uoCrr ApoHiakar Kaïta BoaMaao L o da vflasBlaeb nedi inaJe tentoon mna ia da Or WaimmmmMoSIZSl Am 4aar artl nM Uivw a ai f ij warvvc 11 10 AU8TEKDA H 6 O U D A A twdam6 3u 7 1 8 16 9 10 48 8 84 fl 88 Gouda 7 88 8 19 9 14 18 10 11 11 18 98 8 48 8 60 Laat to Gouda JUÜgara nii naar looat lo nitt op 9 48 11 10 10 17 10 80 11 88 Nmt wg veraeuBD xgo Aê modalUo voor d iaricbtiug d r kieurslijsteii nur de voor cbriften tkd de nieuwe kieswet ain verscbilleade gemeen Uhwt a ren toegozondea eo wordeo reeds in eeniga groole gemeenten voorbereidende werksumbedeo verriebt tot het opmaken vin de kiezenijjetea Het gerecbtibof te Amiterdnoi wit tegemoet komen aan bet bezwaar vau den langen duur der cifiele p oeeisen Heden deelde de prevident van bet Bof nede dat het college bereid wae eenige degen extra vaet te htelleo voor bet aanbooren van pleidooien Vier partyen vroegen beden pleidooi maar op de vraag van den preiideni of de beeren ipoedig weoechteo te pleiten antwoordden drie der vier advocaten ontkennend Het gevolg wae dat voor di partgen ilecbta open waren de gewone zittingdagen op 9 10 en 16 September t8D7 terwijl de vierde party die verklaarke gaarne van de aangeboden gelegenheid gebruik te willen maken baar pleidooi bepaald zag op den Uen December van dit jaar Aan wie nndeicbnld aii de procceseen lyer laig dnren Ta Nordborn by Ootmarinm ia een geheel gezin op noodlottige wyze getroffen door de gevolgen van een ecbrik De koatgaoger tan een varbenalager bad op den zolder der woning zicb van het leven beroofd De dochter dei hnizes een meiaje van 19 jaar die op den zolder kwam om atroo te halen sag den man daar hangen en acbrikte zoo hevig dat zy van de trap viel en ernstig werd gekweat De vuler die jaiat bezig waa zyn middagmaal te gebruiken kreeg door den acbrik over dezen vat een stuk vleeach in de kael eo wai binnen woinige oogeoblikkeo ge itikt Zyne fronw door imart overmand kraeg een toeval en gaf een oogenblik later dan geaat Het Openbaar Miniaterie by den Hoogen Raad coaoladeerde beden tot verwerping van oaaaatieberoep van den gewezen boofdina ectenr van politie te Groningen tegen bet hem door dan burgemeeeter dier gemeente gegeven oatalag ÜiUpraak U December Het Centrum kondigt aan dat van rerKbillende zjjden berichten komen over de voorbereidende maatregelen der katholieken met bat oog op den grootcn verkieziogaslag van 1897 Het politieke leven begint te ontluiken Er iobynt meer belangstelling voor de openbare uak te bestaan by de zg lagere klaaaeo dau men in de hoogere kringen wel had ge dacbt Naar t xioh laat aanzien zullen de nteowe kiezera niet naaten een ruim gebruik te maken van het toegekende recht en blaakt na raeda by velen onder hen de yver om een latendig aandeel te nemen aan den politiekeu stryd Wy rekenen dit allea tot de goede verschynaalan Waar leven i ii hoop waar belangstelling wordt getoond valt een vruchtbnre actie te verwachten Tjogheid traagheid Ofiverichilligheid bebooren al mede tot da grootste gevaren welke een politieke pnrty bedreigen De leiders mogen hnone uiterste baat doen ly mogen zich inspannen dag en nacht r y mogen over groote talenten en groote werkkracht beachikien wanneer de folgelingen niet medewerken is al hnn pogen te vergeef Ben tydige organisatie meet daarom onder alle opBJobtan gewensoht beeten Immers niet atcobts wordt het kieerecht aansienlijk uitgebreid maar tevens staat een geheel nieuwe gse van candldaat stellen eo atammen voür de deur £ n waar het aantal rekruten zoo groot is als thans waar bovendien bet wapen in den poHtieken alryd anders dan tot dosver moet worden gahfto behoeft bet geen betoog dat ditmaal vooral de voorbeniidenda exeroitiea niet mogen ontbreken c Ten filotte wekt Het Gantrnma op aUe verschil an meening in zake de kieswet op 0 1 47 8 84 8 1 8 10 7 1 J 7 8 7 48 7 88 8 88 Qottd MoordrMkt Ni uwark rk Otpalle llottflrdam 6 88 8 8 8 11 18 8 16 4 88 8 8 8 14 6 81 6 17 BotMrdui MUttwarltulc ttoordraokt öouda den achtergrond te brengen en tot gamaen cbappelijke actie alle krachten in te spaunen Bg de aanstaande Kamerzittiagen zegt de bakende Hasgache medewerker der Zotpb Crt t zallen ook vrg belaogryke hervorminijen aan de orde komen maar vóór Kerstmis aal bet begroot ngawerk hti grootate de l van den tyd in beslag nemen De roorloopij s teraUgen over de verachillende faeordatnkken agn bgna alle veracbeaen Veel belaagrgks beratten zg ditmaal niet deo tneesten tyd zullen waarscbgnlgk vorderen de luHiache brgrooting en die van marine en tan oorlog Delndincbe begroeting omdat daarbg ditmaal d Atjehpolitiek ter sprake zal komen de begrootingao TBu oorlog en van marine omdat daarbg belangrijke nieuwe uitgaven voor do defensie worden gevraagd üït bet antwoord van den minister van koloniën weet men uil welke politiek iB de naaste toekomt in Atjeb zal gevolgd worden Zooala gy weet verklaarde de minister zes weken geleden in de Eerste Kamer dat hij nog geen mededeeliugen kon doen omdat hg de voorstellen uit lodié moest afwachten en deze eeric 19 September waren afgezonden In de Tweede Kamer schijnt men echter mei oen prefetiachen blik bezield te zga geweest want ofschoon het rerslag ovee de begrooting werd opgesteld lang voordat de bedoelde stokken uit IndiS waren aangekomen zoo wordt echter in dat venlag den minister aangeraden een politiek te lolgen geheel overeenkomende met hetgeen men thans in Indie ecbyni noodig te acbUn Wat de beeren Van de Potte on Pyoacker Hordgk vreesdea zal nu toch geschieden Men zal in hoofdzaak terogkeeren tot bet steUel Vao der Ueüden en buiten onze centrale stelling diep in bet binnenland kampementen aanleggen De minister schgnt zicb met die plannen geheel te hebben vereonigd Naar meo ona mededeelt moet da voorgestelde regeling van de fioaacieela verbondini tusschen het Rgk en de gemeenten velerlei herwaren in de afdeelingeu der Tweede Kamer habben ootmoet en over het algemeen niet gnnatig zgn ontvangen Voor wie ia do Riviera t meest geschikt De sohryver der brieven uit het suiden In t Hbid die bigkt de heer G S Da Clercq te zyn beantwoordt aan het slot zgner schetsen deze vraag aldus Vraagt men my ten slotte voor wi ik ds Kiviera het geschikst acht dan antwoord ik zoor beslist voor gezonden In bat vroeg voorjaar eens een paar weken aan de Middellandscho Zee door te brengen ia een genot voor het heele leven Zieken en in t algemeen de oervös AugegriffaueBc raad ik daarentegen aan wik en weeg vóór ge ga t wantrouw het mooie dat in boekjes over bet Zuiden geschreven vtaat en mocht uw dokter niet door persoonlijke ervaring de treek kennen steek dan uw lioht op niet bg gezonden maar by lotgenooten die ar vóór n heengingen Indien al de telenrstellingen die ik onder vonden hab mochten uitwerken dat aan een paar mgoer medemensobeu bet verdriet ran een lange en vergeefsche reis werd bespaard zoo waren deze berinceriogsu ten minste niet nottelooa geschreven Door den iegenwoordigen eigenaar van t eiland Schiermonnikoog graaf Bernatorfif tod Wehningen worden pogingen aangewend om het jachtveld van zgn nieuwe heerlgkheid van wild te voorzien Wel beiit het eiland vete kougnen doch overigens ia de wüdatand van geringe beteokenis Dezer dagen ia de eerate ending haaen van Dnitnchland aangekomen en losgelaten U l 11 11 U 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 68 81 18 88 9 81 8 61 8 80 l ll TJl 8 U De dreigende hoogeranood in Britach Iudië bee reeds tot ooferegeldheden geleid In ds provincie Bombay hooft eene volkamenigte die op een 5000 menschen geschat wordt een grnanpakbnis geplundpnl en 1500 takken gruan geroofd De politie vnurde en doodde iwta maoKhen eu wonde er zoa De beer Julee van HaaaeltteKampe iiathans bezig een nieuwe stoqmiteenfabriiik op te richten op een niterwaard van dan heer graaf Bentinck te Amerongen mot het doel kleurige eteenen te vervaardigen waartoe de daar aanwezige klvi byzonder geschikt acbynt te syo te oordeelen aaar de voorloopige proeven door len beer van Hasselt genomen lUt volgend voorjajar zal de fabriek in werking komen en naar men hoopt aan ele arbeiders uit Amejonge i en omstreken ji regeld werk verschaffen Bet prod nctieverm on aal bedragen pi m 6 mitlioen ateeneo pe r jaar Zooala wg destydi meedeelden werd in het begifl van April j I iq de filiale van het Crédit Lyoannais te Parya eiin dief tal tot eeo dedragvan fr 100 000 ge leegd Men bad om betalingin te doen 500 00 frunca uu papier in oins agen verpakt op het bureau van genoamde filiale gedeponeerd Weinige minutenoa de bezorging ontdekte de chef kassier dateeo der pakketten vaa waarde verdwenen was Veracheidene beambtbsn der bankiualettïngwerden va6 dtz tu diefstal veidacbt een hunnerzelfs werd gearresteerd doch spoedig weder invrybeid getteld daarljzgn onschuld zonneklaaraan bet licht kwam iFwee maanden na dezendietital werd een boephouder Albert Andebandgenaamd die f 75 tjwr maand verdiende ontslagen I De omitandighedfL waarondur dit ontalag volgde gaven aanleiding dat de opmerkzaamheid weder werd gevestigd op den ootslageno die aanvuukelyk onder verdenking vai den diefttal had gestaaaj Men kwam te weteo dat de ontslagen boekhouder onmiddellyk naar Monaco rertrokken n as Dezer dagen keerde hy naac Pnrgs terng waar hg by een bankier voor 75000 franks efieotan kocht Daarop keerde hy per fiets naar de Place Dumesnil terng lotusachen waa h i door twee rechercheurs in bet oc gehoude £ die zyo doen en laten zóó verdacht vonden dat den volgenden dag reedg zgne arrettatro volgde Hy verklaarde bat geld TBU oen derde te hebben ontvangen om eooige zaken af te sluiten Deze bewering bleek echter geheel uit d lucht gegrepeo te zyn In zijne wooing werd nog een bedrag van ongeveer 20 000 IVanc gevonden zoodat in t geheel aan de ontvreemde aom 3 adCKK franca ontbreken Maaod morgeo werd te Meppeleau 13jarig moiiije Thrmist At apoedig liepen er gi ruohteo dat zg te Nyeveen en te Steenwyk was gezien toodat da vader zicb daarheen begaf doch vruchteloos Dan volgenden middag meeode de knecht eenige beweging in bet kippenhok te bespeuren au hiernaar onderzoek doende vond men de vermiste geb el in elkaar gebogen in bet nachtbok liggen Vrees voor straf wegena oogehoorzaamheid bad de kleine er toe gebracht byoa 24 uur by de kippen te gaan logoeren De invloed tan Mc Kinley a verkiezing is reeda dadelyk merkbaar op de spaarbanken Terwyt gedurende do laatste vier maanden voor een bedrag ilan ruim twaalf millioen dollars meer was t rugbetuald dan ingelegd ia nu juist het omgekeerde het geval Uit alle doelen vad het land komen bericbton van een beruienWde bedryvigbeid Overal agn fabrieken maaldirgeo en mynen waarin langen tyd niet gewerkt was heropend in sommige wordt xalfs net overuren gewerkt Men raamt dat ongeveer 100 000 werklieden opnieuw Werk hebben gerenden Vooral in ds yzer en wolin natrie is groote verbetering merkbaar 6 1f 6 61 14 7 17 8 10 M 3 44 4 13 1M fi lO 6 39 8 60 w 4 40 4 60 4 B7 B 04 8 10 DEN 6 40 4 04 SS Utreokt 6 88 7 60 9 8 81 Woerden 8 6 S 8 11 Oudewaler g 8 18 Gonda ff 8 119 84 lO lf Caraf ie de groote industrieel van Pittsburg stiiude aan Mc Kinley l llu draagt tot dea voorspoed bg Wij hebben beden order gegeven tot bet voltooien van nieuwe werken en gaan voort met onze verbeteringen die wg hadden moeten nitatellen BoiteDlandseh Overzicht Do Franfche Regeoriag is in de Kamer weder ovorwionaar gebleven bg eeo jnterpolUtioover hot katholieke congroa te Rhetms 0 goodkeurende notie Poincaré werd met 324 tegen 225 stemmen aangenomen Het zal na toch wet duidelgk gewoiden zyn voor de Frausche cbauvinut n dat hun hoop om met ds hulp van Rtts and ravancboc to nemen op Dnittichlaod een gdele hoop ia Reeds dadelyk wtrd van varechitlende sijden m egadeeld dat de overeenkomst zoo die beiitaat alleen berusten kan op erkenning vaa het tractaat van Frankfort De obanvinistea streden t on deze opvatting zg wilden bg iedere gelegeDheid den Gzaardoon weten vNooa somm s prétslc oc zg maakten er der regeering een verwyt van dat desodat gereed zgn niet genoeg deed uitkomen Thaoa spreekt de geïnspireerde Pet rsb Gazjetac duidetgk uit boe do rogeoring van Kuvlaod deukt Do venvacbting up revanche moet worden opgegeven in Frankrgk Zooala Hualaod don veldtocht van I8I2 en de boubieting van Sebaatopol en zooala Oostenrgk deo oorlog van 1866 beeft vergoten moot Frankrijk 1870 vergeten Do keizer vau Bnaluud wil geen oorlog vrede luaachen de volkon van Europa ia zyn leus £ o bet blad is overtuigd dat do keizer oieta liever wenaobt dan een verzoening tot stand te brengen tuasoben Frankrgk en Duitachland en de legende te toen ophouden dat Fransehen en DuitacbtTs elkander slechts haten kunnen Voor D lourèdo Chandordy en hunne vriendan zal daze mededeeling van het RaSdiaobe blad wel een afkoelende uitwerking bobben I Het ia nu officieel dat miaiater Brasaine in Beigië heengaat De Koning beeft zijn ontalag aangenomen Wie In lyn plaata komt D t 18 nog niet bekend en miaschieo ia de opvolgej ook nog niet gevooden Tgdolgk zal do minister van apoorwegen de portefeuille vau oorlog waarnemen De geheime hoop der Belgische liberalen is tbans op de zelfstandigheid van de hoofd en opper officit ren gebouwd Al spreekt men bet niet dnidetyk i it toch blykt dat men bet wel aardig zou vinden als de plaats van genoraal BrasRÏno eens niet te vervullen was tenzy dau door een niat roilitair In hoever er kans op J eetttat dat de regeering in bat leger overal op een weigering en dns op oen afkeuring van haar houding zal stuiten ia nataurlgk niet t zeggen Het officierakorpa ia vrywel algemeen voor een hervorming van de legerorgaoitiatie Maar allicht zal het veoroitzioht vaa een miniatorieele portefeuille bg deae of gene wel wat invloed hebben terwyl ook nog de kano beatait dat er in de aangewezen kringen officieren zyn wier politieke richting reeda vroeger bet verlangen nanr zoo noodzakelgke horvormiog verstikt heeft De Indép bevat een scharp artikeltje waarin de poaitie van den Koning togonovtr de criaia wordt besproken Het blad tracht aan te toouen dat de cooaervatiove party er deo Koniog hooft laten inloopen Men wilde den persoonlyken dieostplicbt niet beweert het blad en t6ch heelt een clericaal ministerie de horvormiog aangekondigd een tweede clericaal miaistene hiwft de quaeatie doeu insluimeren en thans is het een clericaal ministerie dat haar zal begraven Brasaine bnd oogelgk met niet oerder been te gaan W aat dit is daidelgk de clericale partg wU goen peraoonlijkon dienstplicht 8 St 8 43 8 B1 10 40 uas 7 SS 7 69 8 fl 8 18 8 SS 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 S 8 47 8 14 10 01 10 07 7 88 6 87 7 48 10 84 10 84 9J 7 4 48 8 18 8 49 T 48 7 46 8 49 Maar hoe heeft de Koning sterk voorataudar ala hg ia van de pers dieaatplicht Braasine dan konneu laten gaan en zgn lievelinfp idée loslaten Is het omdat by vóór alles constitutioneel wil agn Hierop antwoordt de Indép met een on dit Men z t dat de koning zich door een pourboire heeft laten overhalen m a w door zekere coucesaies in de Googo zaak dia hem ook zoo na aan het hart ligt Maar dit als wanr aan te newen acht het Brnaselflcho blad doodelgk boleodigend voor het hoofd no den Staat Do militariatM Ufceo do Hp baageo naar bot pobliofc lal juhiloereoc acbreef bet Hbd V Antw f niet om het heengaan van generaal Braasine dïe inderdaad groote diensten aan bet leger heeft bewezen en au wien men oprecht moot botrenreu dat kg zich zelven aan do grilles der nillitariaton ea de zeer doorzichtige liberale partg tactiek meent te moeten ten offer b engoc maar omdat het ministerie aan den valstrik ontkomen en bet land Tan deu peraoonlgken dienetpHcbt bevryd gebleven ia on omdat nu de Kamer zonder rozie en tgdverliea aan dringend en nuttig werk kan begmnen met eeo krachtig mini terie en een krachtige meerderheid Slechte één bezwaar moet nog weggeruimd worden ui het stelselmatig obatroctionisme dor sociaUateo Men hoopt Beeruaort t bewegoO nog éénmaal bet voorzitterschnp te willen aanvaarden en alsdan onder agn krach tige l ding bat nieuwe regiemoot van Nordo vast te fitellen waaraan sinds eonigen tgd gearbeid wordt door een parlementaire eommiaaie die jnist dezer dagen het rapport moet booren van den afgev Sadeleer uit Aalst hetwelk atreuge atrafTeo zal vooratelleu voor elk verzet Dezo rapporteur heeft de parlementaire reglementen van andere landen beatudeerd en meeut vooral aan bet Engelacbe een voorbeeld te moeten nemon dat zoo noodig een rustveraloorder gewapenderhand uit de zaal laat zetten en den schuldige voor een bepaalden tgd van da zittingen nits uit Daartoe zou dau cobter eerat nog een eigen militaire of politiemacht roor de Belgische Kitmeis moeten gevormd worden Qelgk reien bekend is werd in Mei 1894 in het Zwitubersobe kanton St Gallen de verplichte verzekering tegen de gevolgen van werkloosheid ingeToerd De gemeenten werden gemachtigd te bepalen dat alle wet klieden die minder dan fr 5 daags verdienen elke week ten boogate 30 centioaea moesten atorten Na 6 maanden achtereen betatld te habben vreemde werklieden 12 maanden kreeg de arbeider recht op een uitkeering van ten miaato 1 franc daags gedurende ten boogate GO dagen in hetzelfde jaar De uitgaven werdao behalve uit de gestUrle gelden uit bydrageu van gemeente en kanton bestreden Op verzuim van storting werd een boete van 3 tot 25 franra of 2 tot 5 dagen geraDgenisstraf gesteld Niet overal in het kanton vond die wet byvat In de stad St Oulleo zelve werd eeo verzekorio kaa gesticht beheerd door twee raadsleden en 7 werklieden Do rtiojt der werklieden werd op 15 20 of SQ centimes elke wsok bepaalt naarmate bet loo 3 4 of 5 franoa bedroog en de nitkeering f tfld op 1 80 2 10 o 2 40 fr Op 30 Juni 1896 waren aldns 4230 personen verzekerd waaronder 1605 vreemdelingen meest Duitachers en Oostenrgkers Het bleek echter dat vela soorten van arbeiders buiten de verzekenng moesten bigven o a de zetters die een eigen mime kas bozitten evenzoo de beambten bg apoorw en post en telegrapbie de politiel fenten enz Daarentegen werden vele kantoorbedienden tegen hnn zin verplicht bg te dragen Do meeato ingeschreven 2900 bchoordoa tot de laagste klaase wat invloed bad op do kaa Er kwam bovendien verzet omdat velen onder de wet vielen die geregeld werk f hebbeen en daarom nooit van de kas voordeel zouden hebben De werkloosheid kwam vooral voor bg bet bouwtak en andere vakken die van bet jaargetgde afhaokelgb zyn Zoo ontstond allengs veel ongenoegen tegen de wet wat oog toenam omdat twee kleine naburige gemeenten geen kana bladden opgeiieht en doarbeeo vele werklieden verbuiaden die zicb aan den dwang te St Uallao wilden onttrekken Ofschoon de gemoentekaa vau St Galien Jaarlgka 11 XK fr had moeten bgdragtn bot kanton gaf nog 3000 fr waB bet bestuur toch vooroemeni de proef voort te zetten Maar deze waak is het voorstel daartoe door de vergadering van borgera varworpen £ en soor groot aantal werklieden dio in een bepaald vak werkzaam zijn stemde t geo en met beu de tegeostandera van Staatsbemoeiing Mot 1 Joli 1897 zal deze belangwekkende proef dus eoD oiod nemeut vooral wegens bot to beperkt gebied waarop ag genomen werd an hot blijkbaar ouvoldoendo dar regeling Bg do interpellaties in de Fraascfao Kameromtrent Algiers onze lezers weten reeds dat zg goe afliepen voor bet miniaterie werd door den sfgevaardtgdedeSaintGermainshevig geklaagd over de wgte van optreden derEogalBche methodiatoo die hg in hot nadeelvan Frankrijk achtte De gouverneur gene raat de boer Camboo antwoordde dlurop dat bet gonfornomentzicb niet inliet met de godadïenstige propaganda dio de zoodolingea wemiobton to maken doch dat men prachtig zal optreden wanneer deze propaganda oooaoti vaderlaudwb karakter ging aaDnenen Reeds is oen eifquéto geopend naar aanloidiag van do esignaleerda feiten Overigens drong da beer Cambon pt op aan dat hot gonvornement meer aandacht zon verleend worden De motie waarmede de naioister Bartbott aioh voroouigde en met ovei rooto meordorhoid aangenomen werd luidt Do Kamor vertrouwende op do doerlaatendheid ▼ D do rogéoriog noodigthaarnit maatregelea to willoB nemoB waardoor oen oi id gemaakt wordt aan bet drgvea dor Mothoduton Urg Macario do Eoptiscbo patriarch dia door den Paos naar Menelik werdt gezonden om do invrgheidatelling van de It liaauscbo gevangenen te verkrggeo ia to Borne teraggekeerd Zga zending die bedoeld woa ala een zet tegen de Italïaanache Ilegeoring beeft deerlgk fiasco gemaakt Hy beweert no dat hg syo doet wel zou t oroikeo habben ala de Italianen geen beslag taaddeo gelogd op de Doetwgk waardoor Menelik verbitterd werd Macario vermoedt dat de Tredeaonderbaudelingen niet vlot zollen gaan Menelik zoo verlangen dat Italië zal afzien van elk protoctoraat in wolken vorm ook verder beporkiog van da kolonie Eritrea tol do grena die in 1889 bg het tractaat au Uccialli werd vaatgesteld en een ae hade vergoeding voor bet onderhoud der gevangenen Volgons mgr Macario beeit Uualand de hand in allea wat in Abesaynie gedaan wordt linalaad wenscht Ethiopië sterk genoeg te zien om hot hoofd te kunoeu bieden niet alleen aan de Italianen maar ook aan de £ 7ptenareo en de Engelecbrn in het noorden Do Italiaansche Kamer zal in bet begin van December bgeenkomen zoodra de Uegeenog vau majoor Noraziini bericht hooft ontvangen dat do vrede met Abeaajnië weldra gesloten zal r yn Turn Costuums A v n OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdamo slotkrs 18 NOVEMBEE Vrkrt Vi 8 l 99 981 98 101 8JV 8 8 8 Vis ♦ V Bsy 68 V 7 sv 108 7 Wl uoO iV 94V ♦ sv iU 100 ie loov lts 1S8 sov loiv ISl lao sg 100 110 101 5SV 159 97 B9 01 77 100 101 100 98 lil II 11 1001 V 46V4 loovi 11 UV 7 V z loa S 7 IIV 190 20 lOd io V 1 d IO i io il V 1 0 167V siv 0 111 ai KEDERLtND Cert Ned W 8 S dito dito diio 8 dito dito dito S HoNQiR 04l GbU lt l88188 4 lTia iE IniohHjviog 1868 81 5 OosTENB OM in papier 1868 6 dit3 m zilver 1868 6 PuaTüOAL Obl met ooupou S dito ticket 3 RtiaiAND 01 1 HtnneDl 18B4 4 dito G woQt 1880 4 dito bti Botha 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito io goud lecD 1888 6 dito dito dito 1884 8 Spadje Perp t schuld 1881 4 TiiaiCEXj Gepr CïnV leon 1890 4 Geo teeaing aerie D Qec Ie niig serie C ZuidAfb RiP v obl 1898 6 Mexico Obl Buit S h 1890 ff Venezuki óbl 4onbop 1881 AvarzaniM ObliKatteii 1896 S RorrKZiiA M Bttd tcea 1894 S Niu N Afr HaudeUv aaad Arendab Tab Mij Certificateo DuliMaatichappg dito Arn Hvpotheekb pandbr 4 uit M j d VVonteal aaod t Or Hjpolheekb pandbr 8 federUndache baak aaad Ned IlandolniBaiaoli dito X W fc Vtc Hyp b paiidbr R tt Ilypotbeelib pandbr 8Vi l tr Hypstheekb dito 3 Oosra Na Ooit Hong bank annd Ri SL HypotbeekbaolE pandb 4 Amibira Kqu t bypotb paadb S Maxw L O Fr Leo oert 6 Neü Holl IJ 8poorir Hg aani HlJ tot Kipl r St Sptr aand Ked lod Bpoorwegm sand Ned 2uid ATr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TiLiB SpoorffI 1687 SB A ËobI 3 Zuid ltal pwmy A H obL 8 PoLKN Wanchau Weaiiea aand 4 RvsL Gr Ruifl Bpw My obl 4i t Raltiscbo dito aand Faatat wa dito j nd 8 laraag Dombr dito aand 5 Knrak Oh Azow p kap dbl 4 dito dito oblig 4 AMaaiKi Cent PacSp Mij o l 6 Chic k North W pr C v aand dito dito WiD St Peter obl 7 Denver fc Rio Or Spot cert v a Illinoii T entral obl in goud 4 LoQiav Vaah villnCert r aand Mexico N Spw Mij Ie byp 8 Ults KaniBS v 4pct prer aaod N York Ootwiofc Weat tand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvptn gttud B St Pani Minn k Maait obl 7 Ud Pao HoofdliJB oblig 8 dito dito Lino Col 1a fayp O 6 Oanida Can Sootb Cert T aand Vin C Ralt k Na Ie b d e O Amsterd Omuibus M aaod Rotterd Tram eg Maat 1 aaod Nsn Stad Araaierdam aand 3 Stad HotterdaiD aan 3 BiLOiB Stad Antwerpen I8 tVi Stad Brasael 1SS6 87 HoNo Theii Regullr Teaellieb 4 OosTENa StaatateoQtDg 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 8 Spinje Stad lladnd 8 1866 Kan Ter Bes Hyp Spobl cert Natio nale M ilitie Bnrgemeeotar eu Wotfaoodon van Gouda Gezien art 9 van Zgner Majoitoils besluit van deo 17ea December 1801 StaaUblad No 127 gewycigd bg Koniuk4gk Dealnitvan den 22en Joh 1892 Staatablad No 179 Brengen ter algemeeue keunia dat de ingezetenen die verlangen ala vrgwilliger hg de Militie op te treden zioh tor Secretarie dor gemfwnte moeten aanaaelden vóÓr of op deo 30 u November a s vaa dos voormiddags lU tot dea namiddaga 1 nur dat hy die alt vrgwiltiger in aanmerking wil konen moet ayn ingezeten dos Rjjks ongehuwd of kinderloos weduwnaar licbaraelgk voor deo dienat geschikt ten minste 1 5iiO meter lang op den Uu Januari au het jaar dor toelating ala vrgwilliger bet I9e jaar f ijn ingetraden eu het 35e jaar niet hebben voU bracht tot op bet tgdatip der toelating n zgne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover die te varvniten waren roldaaa en een goed ledelyk gedrag hebben geleid Gonda den 1 2 November I89G Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MAKTENS Do i relaria ÖROUWEIl fiurgórlUke Stand Moordrecht GËBORËX Tbeodorus Fulgontiua Joaonea ouders Z £ Bouwman en H C Vermaoleu OVERLEDEN C C van Hooft hoiivr van B van der Sloot 47 j Zevenhuiiea OVERLEDEN A Kroes 3 i j GEHUWD B do Vry en A M A Band Advertentiën TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda iijiüuu 111 uuuuuuiuijuun bdialTe ZOND OS m WOKN8UA68 FRAITSCHE ST00MVEE7EEIJ SN Chemische WasscheriJ VAN 11 OPPE ilEllllEK lU Brulêkad Itotterdatn OtbreTeteenl door Z M den Koning der Uelgen BoofddopAt Toor QOUÜA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor bet stoomen n verrea van alle Hoeren en Üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom U van pluctie man tela veeren bont enz Gordgnen tafelkieeden enz worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezoudJieid en volgens taal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 getlaald talfa fB waaboplf raraUan TarfaaadaUapan alt i aMl Taa tal vüi tatalaahrifUa vaa tai da pairfMafe ta Pi ra ta rarMa ma aL Naaar M c ZHalb o K r i ta iiari t JM mii dr waM Oealral kyflèBa al da iMt ta f AaaaUaawtaf Mwwo t l 1 laiaB l a y fir iaarrM bwaal gawadi habbwi aa tan aloitf aii di Te etoomen goi deren ala hieuw afleverbaar is 8 dagen te verven goederen in eeno week Hotidprus Vf n bieè y Jj £ S Zt k STdU Uitnoodiging tot doelnemingf in de Kansen vau door d dea Staat llamburK gewaarbo e grooto Galdtoterg waanu n ker 10 Millioen 74G 990 Mark gewounea moeten worden De preien van dese real voonleet biedende ioldloiery die volgen het plan atenhts 118 000 lotau bevat lyo de ol eude De haoK tr priji it eventueel KOO nOO Mark 4Sprgttiia WOO M 106pry nf aooüu £ 06 prytan A 000 M 7S praten i 1000 M I3 48pr0 wia 400 M prolan a 300 M 188 pri a 1 800 UOM HUIST p iit n USM S981 prj l84 104 lOOM B94flpr a a 7 4S IIM totaal 16 840 prjjioo Premie van 300 000 M 1 prijü a 800 000 U k100 0üM k 7M0nM a 70 000 U n 65 UOO M i 60 000 M ü 86 900 U l 80 OO I M i 40 000 M 30 000 M 1 prys 8 praten 1 prii 1 prjj 1 prüa Iprgi 8 prljuu 1 prijt i S pHJMU A 81prÜ800a 10 000 M en worden deae in eeoigo maanden ia 7 klaa aeti uitgeloot Do Hoordprga io da Ie Maaao bedraagt Mark 60 000 atygt iii de 8e kl tol 88 000 M iD ilo f 8ft tot RO OOO U in de 4e tot 88 000 M iu do 8e tot 70 000 M ia de 6e tot 78 000 M iu da 7f tot 800 000 M eo mat de preoiie van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eorats pr itrekking dia ofBoieal is vaitgeateld koat o D geheel oriifiueot lot aleohta Guld 3 50 een half iingiaeel lot ileohta Ould 1 76 en kwart orijtuieal lot slechti iuld 080 He in egKflldeii voor de volgeada kinaavn xoo ala do tipt lyst dar prijieo iga uit heioffioioe a irekkinnap aa voontiea van bet Wapen vmi den S ftAt blijkhnar ru vereend ik deuo Plan op aanvrage gratia iedere declDemer in de loterjj outvanitt ongevraagd OU in id dull ijk na de plaata gehad babbenda trekking da offioieelo trukkinga jit De aitbetaling on verseoding van da pr vea geaohicdt door md direct en prompt aan de wionera en ouder da atrangala geheimhouding jHto ledere t e8telling ka raso eenvoudig pl P per KivtwiMal o geveo Men wande aich dui met de aanvraag om toeieuding van loten voor de apoedig ulaau liebbfiide trekking sdp spoedig nogalgk of uiterl k tot ffo mormmmmH u met vertrottwao tot Samuel ll elisclM r seor Benkier en WiHollinliliior lO tMMBURü PuUneblim Een ware Schat Toor de ongelukkig ilechtoffera der üelfbeTlekkins Onanie en geheime nitepsttingen ii net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAHING cv l a w WaMmSTaSr Aiaabt aa kraafeWaMMA taaataltjka raaolia vUlai Hollandacbo uitgave mot 27 irfb Prgs 2 gulden I Hk dio aan dv ncbri ckelgke K vol Krau deze ondon Igdt moet het lozoo k opreehte leering die het geeft redt jaarlöas duizend van een zekeren duod Te verkrygen bg hetVertags Magazin te I ipxig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednw ook in poafez eU M in alken booKhandol In Holland