Goudsche Courant, maandag 16 november 1896

35ste laargang Maandag 16 Illoveiuber 1890 No 718S BELA NGRIJK BERICHT Zondagavond 13 November PEisriisro mjsmm coüraivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiir dea midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1Ü6 franco per post 1 70 AlionderUJke Nommers VUF CENTEN WJ S a H t baata ooachadalylzala aa ga Vd makkelyklIepoitimlildilioarHeerea en vooral damai en Klndenchoenwark I lade Appreluur van C M miliar A Ce t erila Be lb 8tr l4 Manmieigoad A op naam en fhbrlekimark rtrrl ai J ilia wiak5llml lia wl a iaryM au ia wWTMt Oiaat Uli airtawaaa aral Souda Druk van A BRINKMAN k ZOOK an§ Cursii L N E QROENEND AAL I No 18 V M r UlubH GvielMbappeii en KiD leren z er billgke voorw rd n gwft ook le ea desTorlangd bait n de stad PriTiuitle 8en op elk gewild anr Biedt zicli un tut het dirigeeren ran Bala Nienwe Oanuin alt FantiTg Mlgnon e a il atadie Inlichtiogen te bekomea LANUE TtENPKWEO D 25fl AanbeveUnd Prijstrekking 10 December 500 000 Mark Il boofilpriji m lot gelulkiilit geval biedt ila iliiuiiita roota üelil erloliuK dia door ila Hooga tUKaariai Tan Hamburg goedgakeurd en gewaarborgd ii Da voordaaliga ioriebtiag ran bal niauire plan baaloal daarin dal in den loop fan aleohu weinige maanden in 1 rerlotingen ran 118 000 loten M i40 prijien bedragende 10 740 990 Mark ter rolladige bealiniug inllen komen daarooiet ijn kapitale prijien ran arentueal 500 000 Mark bij uitnemendheid eobler 1 priji a H 300 000 1 prija i M 900 000 prijl a M 100 000 prijzen iiH 7t 000 1 prija a M 1 prija a H 1 prija èM I prjji k H ü prbaan a M 1 prji a M J 0 000 6S oon 0 000 tl 000 10 000 40 000 il pnjienèM 10 000 tt pryzen a M i 000 lOt prijzen a M S 000 iOt prezen il M 1 000 7 81 prijzen a M 1 000 1948 prijzen i M 400 S6387 pr jz iiM 165 l8B 0pr aM 500 800 150 184 104 100 78 45 81 9 prijrjin i H 80 000 I e aantlaande eetate prüalrakking dezer groota door den Blaat gewaarborgde Ueldlertoling ia van ambtiwage bepaald plaala te hebben op den 10 Veeember e k en koel hiervoor l geheel orig lot aleohle Mfrk of 10 I half 1 kwart lagen inzending van 4 e9 t 5 ar po lwian of lagen rambouri Alle eoinmiiiite worden i n 53ia llgk nl elj de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd n ieder ipelar ontvangt van ona da met het Japan vanden 8Uat vooriiene Origineele Uien aalf Inhanden Bij iedore baatelling wordt bat vereiaohte offioieele plaii waaruit de verdeeling der peuten op do veraohillande klaaatt ala wk betrelTende inleggelden te Vrtnemen g gralio bögevoegd en zenden wij aan n Segunaligore onaangavraagd na elke trAliïag e officieele lijaten 1 t De uitbetaling der prijzen ijeiohiodt ateeili prompt onder waarborg van den Slaat en kan door ilireole toeiending of ook naar nrkiezing der Helangbebbandan in alle grootere plaalion van Nederland bewerkitelligd worden Ona debiel ia ileeda door hel geluk begunatigd en onder vele andere aanzienl ke prijMn hebben wÜ meermalen volgena olBoieele bewijzen de eerile Hoofdprijzen verkregen en onzo egunatigera zalf uitbelaald o a Mark 860 000 100 000 0 000 0 000 40 000 enz Het il te vooralen dat bij deie op den heohtalen grondilag geveatigda onderneming van alle kanten op eene eer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegene de reede ophanden lijnde trekking allo orden ten ipoedigite rechlitreeki te laudan aan KAÜFMANN SIMON ankiera en Jeldwiiaelaara in HAMBLRO H S Hiermede danken M voor het vertrouwen one tot hiertoe gea ookeo en daar wij bgbet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook vwir betvervolg bemoeid ign door een itipto en reéele bediening da tevredenheid Van oniegeerde Bogunatigera te verwerven ip f Sr tiCHIEDAMMEB SEÏTEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrijgbaar bü i M PEETER8 Jz N B Ala bewyi vaa eehtheld iioaehat en lurk ataeda voor u P alen van den naam der Firma CnlCPAW l p flOPFS STOOÏEOOT Volharding iMiiG i Silii li 7an Qouda naar Qorkum utorgeHi O re HEDEN ONTVANGEN eeoe nieuwe zending PIJPEIV Door de groote Sorteoring zijn wjj gonoodlaakt lederen weak een ander aoort Pgpen to etalaeren Waarom worden deie door oui tot inlke lage pröain omgezet W Omdat in den reerei een ieder w lke een Pflp koopt teTew kennifl maukt met onze Tabak es Sigaren En wjj hierdoor een eteed grootor aantal Hoeren rookera tot geregelde afnemora er bg krggen I I Adres Lange Tiendeweg D i 25 Koninklijke MaebliialeFabrlek DB MIBSM ViK H I van Schaik Go ge eatigd te a GravenhoDt Uepplerttrant 9 n naby de Regente elaan EofleYeranciers Ti Z U den Koningvan België INDIEN GÜTOEST II gebruikt de ij Allerwege bekroonde WrreliUerotnideSuperior DRUIVEN Iforst HonigExtract MELIANTHE FLACONS an 40 CU 70 Cta en 1 rerkrijgbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda K H van MILD VeeraUl B 126 ta Coado A BÜÜMAN MooTdrteld i C RATELAND BotUap B WIJK Oudmürr L SS staatsl oterij De TBBkRING begint MJ ANDAQ 16 NOrSMBBB a ê Loten en gedeelten van Lotei yn te bekomea ten Kaptore van dan Coltectoof a M Wed A CCOSUN I stoom Automatisclie Walsen Ueelfabriek Amersfoort FrljSTerhoogiag van at HAANOAQ lÓ NOVEMBER 1886 I I Door de wederom aa Zienlijk aategrn graanprijzen zijn wy iranobdzaaki de prijzen 1 I drr volgende broods orieu en pakjes meet ts verhoogun als hieronder wordt vermeld I I flia gebuild Molk Tarwebrood loi 7 O l a i Ji ei cu 8 II et en idem extra fi D gelinipt brood tot 8 et l et en i ist I I Ringbroed als mellibrood tot n i en als waterbrood toi 8 n 1I Prima Wittebrood i i d J ci rn 12 et I I Pijn gebuild Water Tarwebroodlot 1 rt 7i rt u ci Wj ci on 8ct I I FUn gebuild Frans h Waterbrood Franscbe Stolcicen tot U ei I I 10 cl en IS cl I I Qewoon Blankbrood tot t et iS et 18 et o a 1 i Onga I I bulld Brood met Prima Tarwebloem tot et is et 19 et en I I et Munittebrood rond tot 7 et en u et en lang tot a et et 2 et I 24 cl 36 t 4 et 60 cl eo 78 et 1 I Gewoon Roggebrood tot V it m et is ci rt m S9 et Voer 1I brood tot 8 cl en IK et Zoet Roggebrood ict u et Roggebrood met 1I Krenten lot u ci 1 I Tarwebrood met Krenten in langen en ronden vloervorm tot II e i m terwijl de speciale I plaatvormen 3 et s et en lo et per stuk blijven 1 I Gewoon Krentenbrood tot lo et 15 ci w et so et en 40 ci QeI woon Paasohkrentenbrood tot u i at i 7 et en 60 et I Pijn Paasohkrentenbrood lot 60 oi 76 et en loo et Tulband tot o et I I 90 et en ISO et 1 I Fakjea Prima Tarwebloem lot et Pakjes Ordinaire Tarwebloem I tot 7 et I Van alle overige artikelen sijn de prijzen niet verhoogd I Voor de redenen waarom wU aan eene billijke verbooging der I prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken I verwijlen wij beleerd naar een der advertenties der twee vorige I weken JII4GGI 8 Eiwit eii Boulllonlioudeiide SOEPEN GBVMS IN 30 MISVTES EMS VItMVSTENDM SOEP Iv etg i s Bo a illoan DB EBNIQE die de VEB8CHE VERVANGT VOOr GEZONDEN en ZIEKEN Alles onder Zwitsersche Staatscontrole ierens onder Toortdarende controle wq Dr VAN H AMEL ROOS en B ARMRNS I in pakken van 6 tabletten ieder labiel voor t SO© ©33 i portien 0 66 an 0 76 per pak TT I dooajos van 10 tubia è 0 60 1 ieder 0 Jt XlXO O I tube voor een kop bouillon 3AVEUR DE POTAQE om allerlei loepen en bouillon krachtig en nromatiach te inakou jr IdOous van 0 66 0 90 1 60 OONCENTHÉAÜX THDPfES ia llaoona 1 10 Verkrsgbaar by deKrma T CSEBAS ITlJiiiitraat Gouda VooreDgros eo export bij PALL HOB IV 0 Z Voorburgwal 67 Amstenlan GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Da lmitif door de nit im ita uitvindingen op mn hinaa gebiod Torbeterde flillrieatle OU uitaluiteHdgübruik van fijne en tijnsto gnindstolTen gsrandoera ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao e aanbeveienawaanlig f tbnktiat oauwkfU ifj beautwüoitl j d6 a n den inhoud dw resp BtUifltten De Kirma bi iiajilde 21 BrevelN uls Honeyeraiicierj 44 Ëore Dlploma s gouden enz McdaïU eon bewijs faa uitmuntend i jn fcbriWt K e te 1S74 sthret f de Accademie national de Paris Noua vous dé ernon8 une H il lllA d er premif r © cIohhc on c iiBldérfttlon aevotre excellente tabrloation da Ohooolat bonbons varies eta tü 8toüW rcfc t labrdtaat is verkrygbaar bij H H ConHseurs BaulietbaJtkerj enz enz OencMudTertegenwoordiger voor Nederland Jmlua Hattemlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Van eene levering overge1H vene 200U 8tak8 soogenaunde VAN Blommestein s Inkt it pro fonde Vindehjk de BESTE en volkomen ONSCHADF LIJK APELOOORN HOLLAND irorilcii wogB juiit vol C ufi model uifgevo riiDil iil tl iti n RpotprUs S 7 vet tuk r obt tre5k i H H LftWihnuwBrB an h i t v r kookt Dom lUKRB vrr ilU b rr l kei üjt warM al Pelp e i a ju M KTn t dtia h t Piuird gehwl b d6kkBuiil lwiik rbrula met b uiMi U nwndPH an vun S bPMd trMpen Tooratcn Klalna vonrrud EBoelsebe SportDubbel Paardea Dekens OraBjrklfnr gr o i60x i bBBMid tnat 4 friwhtif VneAt Miraepen voorsian bied WIJ wBoni ar g rlitio lat hU do Hianiisii T n bat v k baniMh hinten k f J i werke B Mlim can ta BMutoa rost dniduluk Mlr N tafBD TDoruilbatallBf af rainbanra nitn j VerzendhuiH Kerkunr Commtcdit HBatxphAPp e Nrhnbert A Co Auttfr nmt X Z Voorburgwl Sociëteit ONS GKNOECEN ee AboBoMuciit VoorstelUat Donderdag 19 November 1896 H0iHtikiyke rereeulgtug Het Nederland cli Tooseel DE 6ETE1DB FEEKS Biyapel in 5 bedryven nl Sflalereelen I n Wiwa SHauaPiaBii TerUling Dr L A J Busosiapi K Aanvanp half 8 uur r Genone baptliniien en prezen BINNENLAND GOUDA U Nofamber 189G De heer J Q ran der Voort nl nur meD ona berieht ia dazen wietar aoor de leden tsd bet Departement Gonda der Maatacbappj tot Nnt van t Algemeen op nitnoodiging van hal bMtonr dria lezingen honden over Shakeapeare in durin behandelen Engeland in den tgd nn Shnhaapeara zeden gearoonten bet drama tóiSr Shakeapeare enz Toorta Shakeepeara s leven en eindelyk een zijner treurspelen W hopen dat ook niet leden ran het Nnt ia dr gelegenheid geateld znllen worden deze lezingen bü te wonen Donderdag 19 November heelt de tweede ahonnemente vooratelling plaala ia da aoeieteit Ona Genoegen c De Koninklijke Vereeniging Hat Naderlandaoh Tooneelc zal opvoeren da getemde Feekaa bijapel in 5 bedrijven van W Shakeapeare vertaald door dr L A J Bnrgeridgk De damea Rrondgeeat Bonwmeeiter Q van Ollefen en Verenet benavena de beeren laing D van OHafan Roijaarda üeori de Vrïea Toarniaire de Jong Vereoat van der Hilai Jacq da Boar Wenama Weaama Jr Jan van Dommelen HooU A van Zuglen Tenie üwijk en Lanrentiaa treden hierin op Oiaterenavond trad de r C J Kriebel op voor de leden der Holl Maalacbnppy va Landboow Het melk onderzoek werd door den ipr op bevattteigke en aaneebooweltjke wgze voorgeeield de verachillende ioatmmeotaD daarvoor benoodigd nader v rklaard Vele landbonwera waren tegenwoordig die zeker hen voordeel znllen doen met hetgeen genoemde bear beu aanraadde en leerde Wij worden verzocht te herinneren dat de laataté feeatvergadering van den R K Volkabond op morgenavond niet tan 7 nar zal aanvangen maar ten 7 t anr Door bat provinciaal kerkbaataor van Overgael ia tot de evangeiiebodianiog toegelaten de heer B Boera candidaat aan de Univeraiteit ie Leiden oadleerlieg van het gymnaainm alkier Dinsdagavond had te Haattreoht de eerato lezing plaata van den Ned Protestantenbond De voorzitter Dr J C Pool heette de aanwezigen met eenige hartelyke woorden welkom en gaf daarna bet woord aan Ds £ sller van FEViLLETOlV m D Troair wm hur ohtsr ondanks hara ipraak Eumlieid door hart nionwigitrighaid en ruilelootboid lutig gewwJeo uojat het MbtideD hur ni t moeielyk viel J Zwygand aa Uiatig gabrnikte de rrouw vaiï da haar Toorgesatte spytoD wikkelde toen xioh en bet kind in den doek dien Varene haar goedhartig ge ho en had en ging mei Saauet naar buiten waar het fQtuig n t den knecht Darid gereed itönd Het moat u niet TsrwondBrsa dat ik aertt loo vroolijk waa an du too stil geworden ben seide ag bg da dasr terwijl iij de baad ran Varatie in de kar hield Aii meiü vae uiemaod rroolgker dan ik maar uden ik gel iiird ben oTartalt mij did rhielykheid nog ilechts nu en dan en de emit ko t apoedig ter g a ik hem al eens vergMt Ëo nadat ig harlelijk ja zichtbaar ungedaan Todr da genoten gutrryheid had bttdankt uide zjj Ik bad ook gaarne uw i iahtje vaarwel gasegd aij ii MB Kaf maiflje maar ik kan my niet langer of uden Oroet baar hartelyk ran m Zy lat II het rijtuig en iMte hef kind betorgd op haren whoot Oarid reed been Ka ik ktb hur ran morgen miMohim rerkserd bMordaeld toti ik rnd dat t et kut niHir Hoorn nit Dordrecht Deze iprak vóór de panze over de ware beteekenia van den naam Christen en leverde daarna nog een nnttige bijdrage waarin werd aangetoond dat het goede in dan oienfcb bg eiken goJsdieoat wel tot zgn recht kan komen De voorzitter aloot hierop da vergadering die zeker alle aanwezigen met belaagaWlling hadd n bjjgawoond eii aprak de hoop alt den gaacbten sprezer nog dikwgis ip deze gemeente te mogen ziau optreden De Nntateekanicbool te Haaitracbt telt 15 leerlingen Negen oefenen zich ia b t handteekenen terwgl zes de leaaao volgen in het bonwknndig teekenen Door de gnnstiga be achikking der afdeeling Qaaatreobt van de Maatschappg tot Nnt van Algemeen velgen zes leerlingen kasteloos dezen wintercnrsns Ia de Dinsdag avond te Berkenwonds gehouden vergadering van laden der giclub deed de penniagmeeater rekening Daaruit bleek dat er san batig alot waa van f 119 27 Tnt leden van het beitnnr werden herkozen de heeren M van Dorp Wz O D Rehorst l Vink C M de Jong P Damate gt en W Verwaai Wc terwgl in da commisaie die brt beatuar bgstaat werden herkozen de heeren W Oroenandgk C Verwaal Jaea de Groot J de Groot j van der Leaden en gekozau da baar C A da Groot Voor de arrondisaementa reobtbank te Rotterdam at nd aargiateren terecht de stalknecht A van dea H geboren te Willeakop Baklangde werd len laate gelegd door middel van inbraak te hebben ontvreemd nit de woniug van J Hpek atalbaaa bg de firma Köiiig op hrt Haudehterrein te Fegenoord 9 gouden tientjes en 82 rgkedaalders De dietslal was gepleegd op Zondag 20 Sep tember j l terwgl Sp k en ago echtgenoote afwezig waren waarvan beklaagde die hakend waa met de woning van getuige pfk gebruik heeft weten te maken door verbrgzeliog tan een glaarnit en inkiimming Toevallig bevond zich onder de gonJen tientjes éAa d t lichter vaa klenr waa en ook oeo anderen klank had Eenige dagen na den diefstal werden getoign Spek en diena vroaw door de politie gewaarsehowd dat gooden tieotjea in bealag genomen waren 4S den winkelier W Kroon aan de Gondacha Wagenstraat die door Van deu H waren ingewiaaeld Beide getuigen berkenden onder de 9 goudatnkkeo onmiddeilgk het gouden tientje mal de lichte kleur en den doficn klank gierigbeid liever weg bad moeten blijven zeideSamael terwjjl hy met zyne vronw in buis terugkeerde vZy bftd wel wat badurder kunnen lyn antwoordde Verine en zy is in alle hoeken en gaten gekropen ik hab hur oiaar laten begaan omdat de kamers van dea baron toeb gesloten waren Zj is ook nog bjj Oora geweest maar toen beb ik bur onmiddellyk tarfig gehuld Dora celre lobeeo ook niet op baar geslXd te cya Kon in buU bel eten is klafr ik ui Dora roepea Verena ging den trap op nur boven waar het jonge meisje een pair kleine maar gecetlige zonnige kamers bewoonde naast die vaa haren grootvader Toen zy daar kwam ug lij Caro voor de deur liggen en DU txat mst igne pooten tegen do deur krabbelen en dan weder Kyn neus t gen do reet van onderen aaohoiiden waarby by een dof gesteun Het booren Wat scheelt u loob vroeg Verane en trad naderby om de deur te oponen terwyl de bood opsprong en als het ware met angstigent blik ds hJind volgds dio bet slot omdruide Dur gaf zy een luiden gil aptong de kamer weder uit en riep nog eens gillend Help help Want naut den stoel by het vroiter lag Dora op den grond en een kleine bloedstroom drong onder hur liehum door en vloeide in het vertrek Dora wu zoo gevallen of bad sieh soo omgewend t hur gelaat b na geheel tegen het venster gekeerd lag en op het eersto oogenbük voor Verene onciehtbur èas Toen zy eveowef naut bat jonge iV f A IcaIeËa lig ea lich orer baar hwa In de rechtszaal nam de prsaidant mr G Polak Daniela de volgende proef Juffrouw Spek werd de zaal oitgejfid en toan legde de praaideot 8 gouden tienijea aitzjjn eigen benra op de tafel daarna legde de denreaardar het bewuste gouden tientje toiachen die van den preiident en werd getuige Spek binnengeleid Onmiddeilgk harkende eg bet bewuate gouden tientje Dit de verklaringen van andere galuigen bleek dat beklaagde na den bewnaten dielatal zeer royaal met geld bad omgesprongen alhoewel hg builen betrekking waa Ook werden aan zgne I leederen aporen bevonden van atopverf en witte verf ala aan gevolg van da iuklimmiog Kiettegeaataande al deze psriinenla verkla ringen bleef beklaagde volhouden dat bg het geld op hem bevonden bespaard had Het O M aiachte 2 jaar gevangeniaatraf De toegevoegde verdodiger mr Uoilander vond nieta op de bewg grondpn af te dingen en beval beklaagde in de clemaiitis der recbt bank aan Man aobrgft nit Lekkerkerk De Igit opgemaakt voor de Vereeniging tot wering van aoboolverznim alhier toopeode van 1 Juli 1895 tot 30 Juni 1896 ooamt 302 leerlingen dar Ie openbare lagere acbool Hiervan waian er 104 mat O 33 met 1 41 net 2 24 met 8 21 met 4 12 met 5 Il ïiat 6 8 mei 7 9 met 8 4 mei 9 lOaet 10 lot 15 25 mat 10 tot 206 vertnimeo nl fsrzoiman buiten ziekte goiIndieuRtpMchlen aleoht weer in wegen en afwezigheid van hel gezin Met eenige tevredenheid neg op deze ojjfira leruggfirien worden Wel loepen de laatit 25 laerlingen tot 206 terzoimen doch 92 pCl met minder dan 16 verzuimen 1 ja dit mogen we roemeni bat wgat op dan goadeo geeat die bier voorzit bg het achoolbezoik zoolang d Iperlingen ingeschreven zgn Maar naaat dit verzuim ataat een ander Van de 302 leerlingen toch verlieten er 40 in dian tgd de school f te welen 6 naar elders 15 met in 19 zonder getiigaebrifl Bier hebben we te doen met het trearige feit dat meer dan de helft dir leerlingen de aohool verlaat voor een matig geateld peil van ootwikkeliag wordt bereikt Immera het gatnigacbrilt wordt afgegeven na bat 12e jaar imjien dan de Güaiigionnuinst vrucht doorloipen is In de laatste dagen der vorige week wis weder een grooter gebrek aan w gans merkbaar in Weitfalen on wel op 5 Nov XI 6 No boog Eig zy siiDstouds ile cnruuk vuii liet nngeluk Toor ziob in de ilap nodorhangende hsnd hield Dora een fijn maar vrij lang en puntig taesje geklemd en uit de rechter borst dicht bij den schouder stroomde het bloed sog aliyd sterk voort en uam wegens bet hellea van den vloct zyn w onder het arme llehaim door de kamer in Ku gilde Verene niet meer Met al de beradenbeid B handigheid wtlke men in die standen veel menigvttldigar aantreft daa in de aoogenumds hoogere kringen h d ey voordat Bamnel toogesehoten wu bet arme kind reeds alleeo opgenoraan n caoht niar Let aangrenzende vertrek godraftea waar Dora s bed ttoml Daar legde zij hur ziobt nader en Beide tot Trina die stom hare handen wrong Help my Hmt uitklaeden I en tot bsreo nog van schrik ver yfden man Gy hebt immers chirurgyns instrumenten en pleisieri lUal z dan kannen wy misschien zien wat wy r van noodig hebben Tot aog toe leeft zy Samuel hield zyno beide viiistm tegen r le slapen En geen purd op stal om die duivelin nog in te halen zeide hy tandenknarsende Zfjna vrouw zag hem verwyteQd na Bega aug CD wauhe en zeide ey vur doe wat ik nverzoek Hoe het ook mt bet arme kind loope d9 vrouw hooft het niet g lun Kq zU boog zioh opnieuw over het bewnstelooi meisje hoen en begon hsar fiirt behulp ran Trina te ontkleaden Samuel waa niet atiyd rentmeester geweest al wu hy in hst gezin ran lijn heer opgegroeid en diensC baar geweesl zyn heer had hem zoo als menigmul by onde n ryk fsmilien gebeurde in de noodu ktiyktia kaania dat ohimrgia latas aDdarw uD opdat 652 in Waterdag 7 Nov van 1373 agaai Volgiai dl dagelgkaoba opgaven wirdia van 1 Oetobar lot 7 November 24366 wageaa Ie min geateld en wordt daardoor aan groot ongerief in dea handel merkbaar Door de spoorwag maatachappgia wordt wat ia waar door bet ioleggen van eztra goederen treinen en het spoedig terugzenden van ledig materieel het mogalgke gedaan doch door de groote levendigheid in de induatrie ia bat varbrnik van kolen en cokes in di laetate maanden MO toegenomen dat In die vermeerderde bahoefti niet immer geregeld kan worden voorzien hoewel diitoaden niiawi wagens dezen umar warden aaagMcbaft Prgun van kolen en vooral van rokea ajjn zeer vait in ds vraehtu voor tlateraaaioer van dl Rhyuhavani zeer hoog n Woeaadagnamiddag is op hat tsrnia taa ds Ned Amerik StoemvaartMaatscbappii aan de Wilbalmioakade te Rotterdam eene warkataking ontataaa Ds afleiding daartoe was naar de aN R Ct e meldt dat lei los wsrkmaa zskere P D dooi de direeiie werd ontelagea wagens onbehoorlgk gedrag en brutaliUiil Zoodra dit bekend werd staakten ongeveer 200 werklieden op dat terrein werkzaam den arbeid ea waren weigeiaobtig dien te her altin vóór dat het ontalag van D waa iagitrokkw Door bemiddeling van den voortitier vaa den N N B B De Ligl heeft ia ecnigeo tgd D aan de directie exoona gevraagd voor zgn gedrag en daarop ia hg weder tot bii ark toegehtin Al de atakends werklladia hiiValt torn kon wwkiaemhaden Wjj vMligen dl aandacht in varbaod net dl aaruobten welke in de laalate dage wejer vernomen zga betrefTende een mogelgka oloitiag van de Belgiaeha grena voor Nederlaudicb vpe op da volgende woorden gUler door den ministir nn bniteolindscbe lahen jhr Róell gesproken in h t dibat ovir di ovirMnkomat mat België belnkkelgk het kanaal Tarnensen Gent a Dl jnioiatera aldii luidt het in ona Kamervinlag agaefl ten slstts ala tüa vaala overtuiging te kennen en zoo epreekt men niet zonder grond van deze plaate dat tot dt aloitiog van de BelgiHcbe granzaii vo ir ona VM noch nn noeh in ditoshomal dii irder gaal dda de naaatbij liggende zal worden overgegaan teozg zeer ernatigi ovsrwaglngea van sanilairea aard ondir oom veiatipil daartoi moobtin nopin a MU narhtiging nn H U di Koaiofin Regentes hoogs biichermvronw van de het in lijd rsn nood aisi un geneeskundige balp mooht ontbreken htj had ia later leeft d na eo dan gelegenheid gehad syna kuast te beoefeBen en u durdoor eer la kennis loegeaomen dan vamindord foea h au i aa instraaavten m ida tiaaea voor den dag hulde m nur het geliefda kind terugkeerde zegende bjj in e n hart bet bevel van den ouden Jozef Ëugenins die hein na verloop vaa suer dan vpig jaren mogetük muite nisaebiea het allergrootste oogelul af te wenden Ware ar niematid in huis geweatt die hulp kon bieden dan waren da gevolgen onberekenbaar geweest want de nusta weg nur de wooing eeoi heelmeesters was drie tot vier areu ver er moeit derhalve minstens eene halvo dng verlo pea aer aea hulp bad daarom vertrouwde de ouda man nog beter op z r e aigeaa twakka kansl welke hy met liefde in praktyk kon brengro Zijne hand wu zaoh mur vast tyo oog eraatig en holder loen by de wond dte l ovea de reohter bont toegebracht wai onderzoeht Zyii blik werd bijna vaderlek taeder toen Dora even de oogen opsloeg en met zekeren angst de zyno oolmoetr aa hy uide laogzum rn Meht Wees gerust m ja lieve kind wij syn allen by n H wifseV dè wond nog eeni legde bet verband zoo goad als het vooralsnog doenlijk was Hy koikta Dora wader vrieadel k toe toenty voorden twovdea koer da oogen opiloeg en ze terstond weder et aen flauw tavredeo glimlaohja sloot H sprak eebtar geen woord en eerst town alles afgeloopeo waa zeida by zacht ot Trlaa Ga na voor bat bad tittan en l t op of bat blbeden ophoudt of da freule bur bawaati a t ag kr gt enoferataiptrakkiagafkuuaa