Goudsche Courant, maandag 16 november 1896

1 October TUd vao Greeowleb Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 OOÜDA ROTTlRBill 18 88 1 88 3 60 8 87 4 6018 88 4 67 18 88 8 4 18 48 6 11 88 18 88 18 86 1 68 4 8 4 16 8 80 HOTTIIOJL BI e OVBk 8 81 8 61 10 18 11 60 18 87 1 40 1 44 8 10 8 88 10 17 11 80 10 4 8 80 8 40 8 66 10 87 8 17 il 7 86 8 10 84 18 08 18 47 7 10 7 48 8 18 X eonDi DIN ai ia ZoetannMrZegwurd Voorbarg t Han A 7 88 8 86 8 88 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 48 8 47 4 46 6 78 6 64 8 11 7 80 7 48 f 88 8 64 8 64 lO lSU 6 1 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 08 E Z 7 8 8 80 11 41 18 81 8 08 8 18 10 16 r a oL a 11 66 1 O6 8 80 8 I8 10 87 aHaaWia 10 7 10 48 18 11 4811 481 10 8 ia 4 17 6 86 6 68 8 88 8 88 7 10 8 118 8 8810 88 11 8 11 48 4 O l D A U T 11 O H I Uaila 6 80 6 87 7 18 7 68 8 81 18 8 6810 18 10 87 18 66 8 80 8 17 4 41 8 8 8 86 8 81 10 17 10 8 Ollatr 8 48 8 64 t 11 14 8 87 7 10 10 84 Mrdaa 6 68 7 8 8 18 f 11 88 8 48 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 Vtaakt 8 13 I 7 48 8 88 8 64 10 61 1 46 1 87 8 08 8 80 6 18 6 7 88 8 4 11 07 I Kaar tLmtanltm f Stopt Woeaidai t S o V D 1 1 UBTXIIIIM OniB 8 87 8 81 8 68 10 87 18 10 Il HM 7 61 10 17 Clt 8 14 8J7 l 8a 1 8 1 J8 a lA 8 88 lUI Itiipt ta Kooldiirp LtadaakadUn aB Bbfavljk Kniawaf ai Bakaaioir Rlie 60V D1 Hiia 6 48 7 80 7 48 8 60 8 18 8 4810 1111 8618 88 1 86 8 44 8 40 4 10 4 38 6 88 e l l7 18 7 68 8 88 8 88 Voorb 6 68 10 17 l l 4 30 8 18 8 84 f i r 8 10 88 1 66 4 68 6 80 8 48 Zar M 8 17 I 10 48 8 08 6 04 8 88 8 88 Omidl 8 88 7 68 8 18 8 18 8 47 10 1810 8418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 88 8 807 488 8810 1010 88 V T I X C B T S O U D 1 10 16 10 88 11 38 18 8 8 08 8 68 4 48 8 1410 88 11 66 18 84 4 18 8 8410 46 4 84 10 88 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 8 08 8 07 10 84 8 88 10 64 8t 8 88 8 41 8 48 11 10 f 1II8TIKD1 M 8 O n D 1 AiiatatdaaO 81 7 16 8 18 10 48 84 8 68 e tda 7 88 8 18 8 14 18 10 18 11 18 88 8 48 8 88 l Laat la Sotda Baypn th aaar aaaat aa alat 8 46 11 1 tAtMuigiDK Troaw us Koning tn VftdorlAod wordt dez r dagen in gtheel Nederland etne ooUfcU gehooden Toor bet foadt dnt die ter ODigtog wil formeD ter ODderitenniDg d de befaoeJtigeD g recbtigd tot het dragen van het Metalen Kraie of da CitadelmedniïIe Wij beTeteo die colleate m t warmte bg oaxe lezen aao De tpaDDen wieo het geldt hebben in 1630 ep 1831 op de roepstem des Kooingi hoo lefen beschikbaar gMteld T r bet raderland fiy alle getegeobedeo die zicb daartoe leendeo werden sg als brave helden toegejuicht maar inmiddels liet mso Ac armen ooJer ben gebrek Igdra Kiodelgk bebben eenige wakkere mannen begrepen dat dit niet langer moobt Toorldaren en zg sloegen de faaodoD aan het werk om dien armen een dragelijk lot te be reiden in bet laatst buoBer dagen Haa roepitem rond weerklank bg U M de Konioginliegentes bg de Regpering by deStateo Oeneranl bg de natie fele bgdragen werdvn ontraogen maar nog altgd te weinig um meer te doen dan den armsten onder de armen eene kleine ooderitenning te geren Daarom komt het bestnnr der Tereeoigiog tot allen in den lande wier bart warm klopt Toor Vaderland en Koning en tbd medelgdeu bewogen is mei de arme braven wier dagen geteld sgn en waarvan de meeiten tra grave neigen het vra t bon draagt allsn uwe garen bg groote of kleine doet het met milde hand wani er is reel noodig roor de honderden die armoede die voor een groot deel broodsgobrek Igden Volgens De Residentiebode c xonden tegen het wetsvoorstel tot regeling der gemeeotelgke floanoiëtt in de afdseliogea der Tweede Kamer looreel bedenkingen sgn gemaakt dal op die roordracbt zoo goed als zeker bet beJÈende woord ran wglen hel Kamerlid Klaas ds Jong ran toepaising kou sgn daar komt toeb niets ran ff Znika roortpellingan hebben niet reel waarde Bel KOU niet de eerste keer zgo dat een ongnnstig Kamerrerilag nitliep op aanneming der roordracbt De regsliog welke bier bedoeld wordt behoort zeker tot de moeilgksle waarroor de Kamer kan geplaatst irordeo en reeds daarom is dn eritielÉ hier gemakkelgker dan de koost Waonefr de meerderheid met bet stelsel ran het ontwerp rrede heeft zal zg door orerleg net de liegeering wel zorgen dat de roornaamite arbeid ran het zittingjaar niet een negatieve oitkomit oplerert Sm vroegere employe van den oirens CorlyAltoff die Ibani ftltyd ia den omtrek van het CiroQi Rena te Amsterdam zwerft bad eenige poraonen welen over u balen hem gelden ter band te stellen om 200 plaatsen tweede rang te koopeo Als bediende van een paardeospel wist hy heel goed dat nooit aooreel plaatsen kfgelgk aan opkoopers rerkoobt wordenIn plaats ran deze gelden f 120 hieiroor ia besteden ging bg met een rriend uit en gaf bet geld niet terog aan de reobtbebbenden Inmiddels zochten deze reobthebbeodeu nur ham doob te rergeafs VTel had bg beweerd dat bg eeratdaage aoar Antwerpen moest en ii bg aan bet station gezocht doob bg werd niet gevonden ook niet aan zyne woning in de Qerard Doastraat De politie werd ran het geval in kennis gaeteld en een inspeoteur ging in den rroegen morgen naar agne woning Op een vraag of bg thuis was werd ontkennend geantwoord de ïnipeotenr woobtte 5 minnten en daarna werd bem opengedaan om hnixsoekiog te doen Het bleek dat bg zieb onder bet bed ver lopt bad en f 87 in een koos bid rerborgen Wegens rerdniatering van deie gelden mout hg zich voor de Amsterdamsche rechtbank rarantwoorden Hg bekende atlei en hoorde en jaar gevangeniiitraf tegen aieh eisohen De rerkloring ran be onderlinge f it dat er na den dood van koning Willam UI nog voortdurende nieuwe mnntbiljottea ran f 50 8 80 7 88 7 88 7 88 7 48 7 68 8 40 8 47 8 84 8 1 8 10 Oouda 8 88 7 MUuwwkark OmUt B nlui 8 88 8 8 8 11 8 18 8 86 4 88 8 8 8 14 6 81 6 8T Battwdui IMlU 6w 4a Ztreoliuiua MMrktpene Minwwkuk Hoordnobt Ooodt met ign portret worden aitgegeveo it d zc dat de teekening ran de mnntbiljetten raitgeit ld bg kon beeluit in bet Staatabladc moet worden opgenomen en meu tot doi er niet noodig achtte de moeite eo kosten te msken ran eene nieawe grarore Staten Oeneraftl 2e Kamkb Zitting Tan Vrgdog 13 November Of Nolens werd beëedigd en toegelaten Daarna kwam in bebaadetiog de orereeokomst met Belgijf betreffende bet kanaal Gent Terneuzen De heer de Beenfort Wgk rerkloart vóór te zulten itemo en enkel als bewgi van welwtlleniibeid l enover België in de hoop dat dit land ook ztjnerzgds een betere gezindheid roor ons zsl toonen De heer Uenoeqnin acbtte Nederland wil verplicht mede te werken tot deze veranderingen en betoogde dat bet belang van Teroeozea door een nienwe sluis wel behartigd wordt als de r eeriog voor de toekomst b fhoorlgk zorgt maar dat het belang van Sas van Gent geschaad zal worden door rele braggen en verontreini ging ran bet kanaal en dat roor den waterafvoer in verband met de verboogiug van bel kanaalpeil dient te worden gezorgd Van het antwoord der regeeriog za zijn stem afhangen De heer Van Delnae is ook niet bevredigd De regeeriog heeft de g egeobeid rerznimd gunitige voorwaarden voor diin Nederlandse beu landbouw te bedingen en roor diiNederlandfcbi meenten Hg acht de overeenkomst met aan te raden Ue beer Conrad betoogt dat de rerbreedlog van den westelgken kanaalarm by Sas van Gent technisch teer bezwarend zou zijn en dat de drie brnggen aldaar eer voordeeligdao nadeelii gn De minister Roëll betoogt dat Nederland alleen een traktaat kon weigeren als de nederIsndich belangen werden geschasd en dat nu Terneazen jaiit voordeel zat hebben en Sai ren Gent niet geschaad wordt Van orerdreven welwilleudbeid onzertgds tegenover Delgië is geen sprake maar de minister ontkent ook dat BelgiJi uitsluitend oadeeltge mutregelen tegenover Nederland hseft geoomen Overigeo w st hg op de groote voordeelen urn verbetering roor Terneazen zonder eoige kosten van onze zgde Ten itlotte verklaart de niiniiter dat sluiting der Belgische greozeq alleen zoo kunnen geschieden op sanitaire pronden Ook de minister vem Waterstast beitreedt de bezwaren De Knmer heeft het wetsontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met België betrekkelijk de verbetering van bet kanaal Ternenzen Qent zonder boofdelgke stemming aangenomen De overige nog aanhangige kleinere wetsontwerpen werden goedgekeard dat tot wgziging van de pensioenwetten werd voorloopig aangehouden De Kamer begon daarna iset de behandeling der Indische begrootiog De gemeenteraad van Amsterdam benoemde tot uoderwgzer aan de openbare logere scholen den heer H Jansen te Alfen a d Rgu en tot onderwgxeres mejoffr B Bauh te Midden Boem ter Door de speurders te Haarlem is aangebonden een bende dengniefcen beataande uit 5 knapen ran 13 tot 17 jaren die zich op verschillende dagen hadden sobuldig gemaakt aan diefstal van eenige bossen bnaoai s va St Ni ootaaskoek door middel ran verbreking vas afsluiting in den winkel van M ain de Nssiaulaan welke winkel dea nachts onbewoond is De twee oudste knapen zgn naar het Huis van bewaring overgebracnt Uit Lepelstraat N B echrgft men nan de iN R Ct € 11 11 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 10 88 18 88 10 48 10 48 8 60 10 11 Eea vreeselgke brand ii hier Donderdag nitgebroken in de hofstede van den beer rai Gastel bewoond door de erren Stoffels Daar de wind jaist uit de rerkeerde richting kwam iloegeo de vlammen weldra over op het hnis van L Krooneo aan de overeüde van den weg Beide panden zgn geheel ia asch gelegd en ook van de inboedfls is weiuig gered De rven Stoffe i werden oog zwaarder getroffen door bet verlies van 7 koeien die niet verzekerd waren De panden zgn verzekerd bg rerscbillends maateckappgen Aan bet officieel rerslag tot 3 October ti t volgende ontleend Groot Atjeh In de IV en VI moekims bleef de toestand guostig £ eo passenstelsel werd ingeroerd om een controle op de teruggekeerden te kanoen aitoefeoen Bg eene patrouille naar het Bfttoe MergatiKebergte werden ie een grot één roorlaadgeweer en eenige donderbo sen gevonden terwijl door T T oet Baotab eea 5lai aofaterlaodgeweren en eenige nnnitie bg den bivakkommandant te Lok Nga Kroeng Raba werden gebracht By de patrouilles die van oua bivak Samabaui uit werdeu oodernomeo werd van den vgand geen overlait endervooden In de V moekimi Montasiik daarentegen werd een patrooille van Tjot Mantjang naar Binetop en Monta sik goinde door rte bende van Wnkit Joesoef besoboten tonder dat wg daardoor verliezen leden Dexe bende en nog eenige and re onder Tengkoe Kroeog kalt Tengkoe Mahali en T Brahim Montassik hielden zicb in de henrels bg AroeoK Loengke op De imams ran Baid en van Djeroek meldden zieb met een aantal mindere hoofdeu bij bet beatoor aan dat beo ten opiiehte der keeze van een nieuwen boeloe balaDg van soortf elgke bevelen voorzag als reedi vroeger aan de andere iniAms waren gegeven Van de twee tonen T Moeda Baid T Radja eo T Rajoet ontving bet bestonr een brief waarin eg verzoeken te Kola Radja te mogen komen maar tevens vermelden dat zg voor hao anderen broeder T Ali niet knonen instaan Deze moet gavlncht zgo met medene niiog van alle draagbare bare van zgn vader waarover ejine broeders zeer verstoord zgn Ook meldde zich bg het bestuur de wakel Iman run Piëog V moekims Montassik met eenige mindere hoofden aan wie rergund werd de bevolking naar de kampongs te doen teragkeereo en veldarbeid te doen verrichten onder verpliobiing er toi mede te werken dal T Tjihik kampong Baroe zich onderwerpt fan wel afstand doet van bet gezag in de V moekites zullende er geen sprake van mogen zgn d n oogst binnen te halen indien tegen het rgpen der padi nocb bet een noch het ander heeft plaats gehad Ook de XXVI moekims werden voortdurend door patrooilles bezocht de bevolking werd in de kampongs of aan den sawah arbeid aangetroffen Het paaarbezoek bg ooi kampement te TjotUantjang nam belangrgk toe Ten hoize ran waüil Nja ibai en ran Panglima Hoetin werden 1 r or eo 1 achterlaadgeweer aangetroffen terwijl door Panglima Jasin van Tjot Preh een voorloadgeveer van T Hoesip Longbatah werd ingeleverd £ eo kenschetsend geval van preveatiere hechtenis heeft zich volgens de Arob Cl c te Rotterdam voorgedaan In de vorige maand viel een maa van de trap en bekwam een schadelhreuk eo verder inwendig letsel zeodat hg in bet ziekenhuis moest worden opgenomen Ooder verdenking den man van de trap geworpen te hebbea werd daarop gearresteerd C P Pont Men votrde hem geboeid naar de cellolaire gevangenis ofsehoon de miifaandelde lelf nog geeo betrouwbare rerklaring bad afgelegd Van 25 October tot 7 Norember bleef Punt in voorarrst en in dien tijd vrerd hg geen eukele maal in rerhoei genomen Inmiddels is de mishandelde hersteld of althaoi ign leven buiten gevaar Op den 7deQ Nov jm ont aangezegd en Nar a aiit i 7 17 6 18 6 61 8 14 7 88 8 80 6 88 8 10 Ma 8 60 8 44 4 18 1 64 8 01 8 08 8 14 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DJEN 6 40 Utreobl 8 88 7 80 8 8 88 Woardai 8 68 8 11 ti Oadawatar 8 18 Saada 8 88 8 84 10 10 3 08 4 04 4 38 doi hji kon vertrekken en bg kreeg ob verdiend in die 12 dagen uitbetaald 38 oenteo Zgne eerste gang was naar den kmidinier waar hg sedert jaren sli winkelbediende in betrekking is maar zgn patroon had reeds een aoder in zgn plaats genomen en kon di a nn niet weer ontslaan De man is dus reeds als een miedadiger behandeld in het opeiboar rernederd en bovendien broodalooi geasaakt Waarmee iemand die niet heeft anderen durft lastig En beoxelaar veel ombandea vallen Iemand Ie Heelsnm zond een brief naar Tiel evenwel zonder er een adres op te vermelden in plaata doarran bad de afseoderop de enroloppe de ririeren de W al o de Rgn geteekend mt t de plaatsen Hselsum en Tiel er aan laatstgenoemde plaats was slechts door een stip aangeduid terwgl bg eeritgeaoemde de naam vermeld stond en vaa daar weeieen pijltje naar die zwarte stip Bovendien was het hnis ran dsogene voor wien de brief bestemd wa op de enveloppe geteekend Na eerst te Arnhem geweest te zgo waar men de woorden zie TieU er op geplaatet had is de brief in handeo ran den geadrieseerde gekomen Het stoomschip Stiedrecht ontdekte op dereii van Montevideo naar Boenoe Ajrei eenschip onder water waarvan de equipage haartoevlucht bad gezocht in de fokkemast waamitxg met kleediogstokken om hulp seinde £ b boot van de Sliedrecht bemand met den eersten stnurman en 5 matrozen begaf zich derwaarts en bad het geluk 5 personen die tichte water badden bleven te kunuen oppikken Sr bleven er echter nog drie die niet konden wemmen In de roormars en daar bet nietmogelyk scheen voor de boot om langszgdeder mg ge te komen besloot zg eerst de vgfgeredden aan boord van de Sliedrecht tebrengen Toea het weer beter werd stak deboot nogmaals af docb bet wai ook toen onmogetyk bg de schipbreokeliogen te komen Daar er inmiddels sleepbooten kwamen opda gen zette de Sliedrecht de reis voort Hetgezonken schip was den vorigen naobt inaanvaring geweest met een onbekend geUavenstoomschip en was een Itsliaanscb bark Tomassino oit Costellamare De overige driebleken later door een der sleepbooten eredte ign Sobeeproart üil een postrgluig is dezer dogen rermoedelgk tusscbea Amsterdam en Ha lweg een poattak van bet spoorwegknn toor no 1 vermist waai in o a twee bankbiljetten van f 300 een van f 200 een van f 100 twee van 60 een van f 40 en vier van f 25 en twee mnntbiljetten van f 50 eo f 10 waren De postzak woario o m de bovoogeaoemde geldswaarde in aaogeteekeode brieven aanwezig waa il rermoedelgk op dat trajeet door den met de orerbrenging belasten postbeambte zoek gemaakt De man ksn oamelyk niet opgeren waar tak en inhoud gebleven igo en beweert tgdens bet rerloreo geraken daarvan besobonkro te agn geweest Door de politie il de geheele weg langs de spoorlgn afgezocht maar zonder dat een spoor van bel gemiste gerondeo is j Meo rermoedt dat wel degelgk misdrgf in het spel is en de beambte zit dan ook prereotief 8 86 8 48 8i81 10 40 11 18 7 88 7 68 8 8 18 8 88 8 67 10 4 10 11 10 18 8 8 8 10 7 86 8 6 8 87 f 47 8 68 6 17 6 87 8 84 8 41 8 47 S 8 84 10 01 8J6 10 07 7 46 6 47 7 68 7 46 8k48 4 48 8 18 8 48 T 48 In een tAiier greniplaat jee in Gelderland stond sedert lang een molen Eenige wektn geleden begon men met den bouw ran een gemetselde schuur tegen den molen aan t Geboawtje was al zoowat onder den kap toen de wind op o goeden dag b on te draaien De molenkap werd omgezet en dewieken kwamen in onzachte aanraking methetniaawe dakgebint Men bad bg den boow zeker gerekend dat de wind altgd uit den goeden hook zon waaien BaiteBlandsch Overzicht De verwachting van sommige Fransche bladen dat bg de interpellatie van den beer Hirman orer het kathotiskeo congrM te Rbeims de Duerderheid der Kamer lich sou rerklaren lagen het Kabinet UélIne is niet bewaarheid Met 78 stemmen meerderheid werd de prioriteit die gerroagd wat voor de motie Isambert verworpen nadat de regeeriog zich daartegen had verzet Ëa de oenvond verklaring van vertrouwen deor Poiacaré opgesteld en door Méline aangenomen werd met 99 stemmen meerderheid door de Kamer gegeven De strgd wss heftig en vermoeiend msar weiaig belangrgk De vraag waarom da regeering de machtiging tot het boaden van bat katholieken congres niet bad geweigerd werd door Mjlioe eenvoudig beantwoord met de mededeeling dat die machtiging niet gevraagd vos en omdat kardinaal Laagéoieax bad verklaard dat de bgeenkomst een particulier karakter zoo hebbeo niet noodig w d geacht Op het coagrae waa alles n lmatig to egaan doch in een oavergodering door een aantal f trioaters gehouden waren de lonvaderlandiMvende verklaringen afgelegd waarop de heer Mirmao doelde Toen dit bekend werd zgn nkele personen gestraft en is aan de bisaeboppen een aoasohrgriBg gericht met het rercoek te zoi en dat dergelijke feiten niet weder plaats hadden De oud mioister Bourgeoii bield een reds om de Kamer opmerkzaam te msken op de clerieaje geraren die ran deze ri eering het land zooden bedreigen Zeer ter snede merkte Méline op dat het Kabinet niet meer clericAal was dan het longe Maar hel wilde niet deu oorlog verklaren aan da vodsdienstige gedachte Blgkens de stemming vereeuigde de Kamer zich met deze opvatting ran den heer Méhne De Eogelscbe bladen staan in de loatute weken weer vol stukken redaolioneele en ingetonden over de onderwgsqoaeatie in Engeland Sn alles duidt aan dat zoowel de kerk die geld vOor hare scholen behoeft als de regeering die bet baar geven wil vertegen staat boe een uitw g uit het netelige trai atuk te vinden Men zal zich herinneren dat de mannen van de vrge school staatshelp verlangden geen bijdrage uit de ploatselgke belastingen omdat dit laatste vertegenwoordiging van de ploataelgke belastingbetalers in het bestuur der rrge scholen zou meebrengeo hetgeen door dere niet begeerd werd Op dit beginsel was ook het regeeringaontwerp gegrond mur het riel o a omdat eene machtige partg binnen en buiten bet oniooistiaobe kamp ook geeo staatsnbsidie wilde geven zonder deelgenootschap ran het volk in het beheer der vrge Bc5olen Inmiddels ia er onder de voorstanders der vrge ocfaoot met name onder de Auglikaneu eene kentering ingetreden en zgu er daar die nu oene bgdrsge nil de plaauelgka belastingen mat de pohlieke controle die er aan vait is niet langer afwgsen Daartegen laten zich echter de tegaostanders rao dit tubsidie stelsel weder met klem boeren en zoo golit op vergaderingen en iu bladen tegenwoordig onder de rryetoboolmannen hoog de atrgd voor of te o nbsidie nit de plaatselgke belastingen Het sohgnt dat de oplosiing van de Venezoeloauicbe qnaestie die volgens Lord Salisbory zoo vlak nabg is toeh nog met eenige horten en stooten zal gaan Bijna alle berichten daarover vinden onmiddellgk tegenspraak Zoo wordt thans weer beweerd dat koning Oac r van Zweden niet als vgfde arbiter was aangewezen Volgens een telegram nit Washington aan de Xew York Herald zou hg alleen geantoriseerd zgn den vgfden scheidsrechter aao te wijzen in het bgionder geval dat de rier andereu bet niet eens kunnen worden orer de keaze ran han collega Ook merkt borengenoemd blad op dat wanneer het inderdaad waar is wat Lord Salisbury beweert dat nl de Venesoelaan cbe qnaeetie zoo geed als opgeloit is alle ingewikkelde en kostbare onderaoekiogen in buitealandaebe archieren naar de rechten van VeoezneU en Engeland als erfgenamen van de Spaansche en Nedertandsche bezitttogen dan toch ook overbodig oonden zgn Baiteodien is ook de toon van rerschillende Amenkaanacbe bladen meer triomfanketgk dan rriendelijk De Amerikoanaehe x3 n toeh beaft een hoofdartikel waarin zg triomf roept orer de srolkoaaen overwinning welke de diplomatie der V S behaald heeft Daartegenover to de nindw Jingo getinde Evening Poit c Lord Salisb is steeds zeerbillgk geweest en terecht heeft bg geweigerd Britscbe oaderdanen orer te laten aan eenhalf be cbaafd aansch Amerikaansch goararnemeat Oelaftg ie ook do heer Olnej totdie meening gekomen Het eenige wat tehatre Bren is is de wgze vronrop het conflictii aangevangen door d n heer Cleveland eï den hoer Olney f De gevolgen van bun optreden lat een aehadnw werpen orer onie rriendscbslppelgke hetrekkingan met Engeland Voortik wordt het fanatiekJiogoïsme oangeralleo dMt zgn heil loekt in ruwheid en een onbebbelgk optreden meeneode dat dit het war itj teeken ran oaafhinlOlgkheid ii n dat men ba toanoda ring tol Orooi BrittaaiS bg roorkenr mot bedreigingen bewerkt Maar de Mail and Ëzpreaac eehrgft weer miader vriendelgk dat Engeland zich gehaast beeft de rrtepdscha Mbetrskkingen met Amerika weer wat te verbeteren daar zg thans door andere gevoarlgke tegensUndera bedreigd wordt tegen wetke de gewone bulldogtactiek aiat opgaat Als men aomnige bUden mag gelooren door eren Spanjaarden en opstandelingen op Cuba een crisis die gnnsliger afloop belooft aan de zgde der taatsten dan aan die der eersten De toestand wordt in de Vereenigde States zelfs zoo critiek geat ht dat op dit o eoblik een oniknooping oarermgdelgk wordt besehonwd en dat daarom de regeeriog der Vereenigde Staten zich rustig op een afstand hoont wetende dat zy niets beter kan doen daa den loop der gebeurtenissen met een scherp oog gade te slaan Oolr de Times erkennende dat er roor de VereeoigdS Staten geen reden bestaat om de tot dusver gevolgde politiek te wgaigen verheelt niet dat de positie van Spanje od Cuba uiterst bochelgk wordt Want geen enkele aanwging is te vinden welke een onderdrukking van den opstand in hit vooruitzicht stelt Spanje beeft bovenmatig groote inipanoing getoond Het beeft op Cuba een garoizoea gebracht van 200 000 man de schatkist zgn de klemiohroeven aangelegd en de rebellen bieden n altyd tegenstand thans heftiger dan ooit De ernst van deu toestand kan door de warmste vrienden ran Spanje niet worden ontkend Beurs van Amsterdam aloUtra IS NOVEMBER Vrkn I 8 99 9SV 98 101 8J1 841 8 Vl 8 i ♦ 84V 83 97 7V 10 S T 18 18 nol IV ut Itpi 100 IS loov 198 US 50 49 101 97 184 ISO ï U 100 110 UJV 101 60 Vi lts 97 el 7Ï 100 101 100 98 118 UI n 100 i 6Vi lOO i Jiy iiV 1081 1 w V V 110 105 108 10 loi Vu 101 ii V 110 iv ui k ftd HEDzaLiND Cert Had W S SVi dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho oiK O al Gbudl 188188 4 Italic IntcbrijviDg 1862 81 i Oo8Tt 4ii O l io papier 1888 6 dito iu zilfewl868 6 PoRTUOAt Obl met coupon S dito ticket 3 Rusland Obl UiDiienl 1894 4 dito Gocons 1880 4 dito bij R tht 1889 4 dito by Hope 1869 90 4 dito in goud teen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpaMje Perp t scbuld 1881 4 TtRKKij aopr Coav leen 1890 4 Gec teeniuR swte D Oec Ie niig seris C ZuiDAra RiP v obl 1891 6 Mbiico 01 1 Buit Söh 1890 8 Vbkzzüïla Obl 4 onbep 1881 AvsTiBDAU OblÏKStien 1895 3 aoTTzaiiui Sted leen 1894 8 NiD N Afr Hsnde sv und Armdsb TRb Mg Certifioatea DeiiMastiobappij dito Aro ilvpoiheekb psndbr 4 Oult Mg der Vorstenl aaiid s Gr Hypotheekb psndbr 8 Tedcrlaiidscho bsuk isnd Ned Ilandelmaalsoh dito N W k Pso Hyp b psodbr B Rett Hypotheekb psndbr S L tr Hypotheekb dito SVi OosTi Na Oott Uong bank sand Rl sl Hypotheekbank psndb 4 i Ahirika Kqu=t bypoth pandb S Maxw h G Vr Vm oert Nro Hotl U Spooriv My asa 1 Mj tot Ëipl r St Spw land Ned Ind Spoonvegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito S Italir Spoorwl l 887 89 A Eobt 3 Zoid lUl Spwrnii j Polin Warsohau Weeuen aand 4 BiiHL Gr Ru s Spw Hij obl 4 Baltiicbe dito aaod Faitowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aaad ft Korsk Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHiBiKA Ceat rae 8p llii obl 8 Chic fc North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a Illinois Central nbl in goad 4 Ijonisv lt ashviUflCert r ssDd Ilexioo N Spw Mg Ie hyp o 8 Uil Kansas v 4pet pref aand K York Ontariob West aand dito Penps Obio oblig 6 Or n Calif Ie byp in goud S St Paal Uinn k Manit obl 7 Ua Paor Koofdlyn oblig S dito dito Line Col Ie byp O 5 CA fADA Cao Soutk Cert v uiid ViK C Rallw St Na Ie ff d 0 Amsterd Omnibus My aailtl Rotterd Tramweg Uastst aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 8 j BiLQiE Stad Anteerpen 18 7 IVi Stad Bnissel 1888 3 i HoNd Tbei ReguUrïiesellMh 4 OoSTiNa Staatsleeoing 1860 S K E Oost B Cr 1880 8 Spanjb Staé Usdrid 8 1808 Nkd Ter Bef Hyp Spobl eert I Turn Gostunms A v n OS Az Klmwog E 73 73a GOUDA l iJBi aD brisTau geadreaiMrd aan oobê keodeo gedura da de 2da halfi d r maand Octolwr 189U en taraK te terkrgg n door ioankeokoBisfe van kefc poatkaotoor te Ijoada Vanonden Tan QÜUDA O Stain Berg en Dal Bglo Delit P Verhoef Rotterdam l Rym Zuidland P Koot 1 Viei Sepnieijer Kottardaa De Directeur fan het Poitkantooc V0R8TEB BargsrlUka Stand QEBOREN 12 Not Johao Lodairgk ooderi J L Le 8 ng en U W Boot 13 Dirk onderi W Keg en L Lorini OVERLEDEN 12 Not W P Tan Hoorn 2 m T Heerkane 74 j 18 W Nobel boiair Tan A Borat 40 j J Tan Egk 2 tn f ONDERTROUWD 13 Nor W Varblaanw 2lj en A Hol 18 j C Ooaterwiik 22 j eb C Polat 22 j U J Staal 61 j en H Nig lmakert 35 j Uaaitraoht ONDERTROUWD T Tan Bautreeht en A C Venteeg J da Lange eo E Vergeer A C Snalarie lan Qooderak en J Brouwer de Koning VlUt OVERLEDEN A Bo re 66 j R B O Xi A JVC E Door 94 Pro eêêoren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebberf de Zwitsersche Piilia van Apotheker RICÜAÏID BllANÜT eene wereldTermaardheid verkreffen wegens hanne onverbe terlgke atelltge aangename eu tevens Tolko men onscbadeiyke werking tegen Verstoppioigen Har UIJ igheM ontoereikende ontlaating au de onaangename gevolgen daarran boofapgn hartkloppingen bloedaoandraug daizelignaid misiykbeid gebrek aao eetluit anz Do koeten ran een dagelgkach gebruik lyn maar i centenNiet andere t Terkrügen dan in dooajea k 70 Cente in de Apotheken Hoofddepot F K Ï4K SANTEN KOLFF Rotterdam Belangrijk il da alukM nkoiidigiii au üaiuuel HeekBCher Mnr in Hamburg alka toh m het nomtner t u onze courant iiavindt Dit hnis herft zlfli iln T ïijn promittt sliUwUgriidr oltbrUllng linr hiar en in len omtrok geWOIIIKh bedragen oi no taa Boeda fiiani erirorton dut wij al onio l ar nbaiaien 0 Zfjn Bdvirtentio aRht la geveo Advertentiën Voor de ele blgken Tan deelneming osderronden bg het ofarlgden Tan onte geliefde Moeder en Uehowdmoodar MeTronw Wed D LUL1U8 tak OOOB Eoinui betuigen wg onsen opreehton dank G B LULIÜS Ti GOOR M 1 LUHÜ8 Ti GOOR A LBYD8 LuLine TAX Qooa J U LBYDS Anuterdam 12 Nor 1896 PDIKE ODD f y i t SCHIEDAMMER GENEVEE Merk f NIGHTOAP Terkrggbaar tiU PENTERS Jz GHIiPAM All bewgn vaa echt id is eaoket ea kurk steeds voorsiea ran dea aaasi der Firms F HOPFB St Nicolaas De ondergetaekende maakt au igne geaoble oliiniele bekend dat Tan al heden agn S NICOLAAS ETAUQE gereed ia ruim Toonien Tan fijne SUIKEBen CHOCOLADE FIGUREN alamede aller handen amaken Tan HARTEN ook dagelgka Terach Trrkrggbaar goed geTulde BOTBR eu BANKETLKTTERS CONFITUUR es MARSEPEIN HARTEN Beatellingen worden aan hnia beiorgd Uwe aanboTelenawaardige dienaar A ▼ HELLEMONDT FIRMA £ V WAKKVM Attentie Ondergeteekande bereeU ücb beleeid mw tot hei lererea Tan i V ALüMIüHSTIBElM AU Upeb Ytrken Tbteleptlljts en Eindersemezen en Speelgoed Oabreekbur en uer licht Concurreereiide prljita AOBNT roor Oouda C P DUIN Lange Tiendeweg D 25 beér g btêUmt ar Ht é SMSCEE DIBABETTES De echte uit de Fabriek Tan do hoeren Chapehal Vrireê te St Pumbevrg ign Terkrggbaar in bet f TABAK SIQARBN en PUPBN MAGAZIJN iMngt TitnOeMieg D IU No e 7 fc 10 CENT No 15 a fc 10 No 36 10 10 Benev veracfaeidene andere gerenoni meerde Buitenlandache en Hollandsche Ciga retten in nette Torpakking Zie Oe ÉTALAOB STOOUBOOT Volharding iMGlüWBll van Qm naar Qorbun ê mt rgem $ 9 ure 353 e staats loterij De TKEKKINO 1 egint UAASDAO 16 SOVBSIBBU a t Loten en gedeelten van Loteq ign te bekomen ten Kantore Tan den Collectanr HA A C COSUN HennepEnveloppen f 2 2 50 ep 5 dc 1000 met Ftf ma bedrukt by A BRINKMiN ZN