Goudsche Courant, maandag 16 november 1896

35ste Jaargang Dinsdag IT November J896 Noe 7123 3i dLA R K T 13S mwm COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Ifloffen Groote voorraad BOA S FmFLÜIES üS A m vaaa af f 1 4 0 W ö 45 aa Ö fe iakl I mmm k mmm i j c o criD I ADVERTENTIEN worden geplaatit ywï 1 5 regfel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berejcendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 firanco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Astrakan Men zio de goedkoope Pcluehes VEKllENBONT Prijzen FLIJWEELEN IIaralioiit § in dg ÉTALAGE Zljdensloffen TANDARTS E CASSÜTO Torftnarkt 171 Gouda behal Te Z0NDA08 n WOEN8UAG8 CogDae fin Bois Cl 0 eLMn De oooHAO nir non TUI d BoeMé AaoDrm iTordt aelsvtfd In T fMMl d bam Bd ftasMhsn tab B lAUf ialioud ToonlM ▼ u het Bttctt Twi Sr P r yAH HAHBL BOOS rroaaBMoh e r 1 ao Dlltfalmd t ti4 kui UI P H J V WaNK Brma Wed P MELKËIIT OoathaTen 6 Ui Gouda tI Hel beate onachidelyketa an fe e makkalylcata poatamlddal toot Haeret en vooral datnaa en Klodereohoenwerk ia da Appretuur Tan C M Miliar A Ca BarllB BeatkStr 14 Men latMfoad op naam en fabrieksmerk Vartryiksar ty HtarM WMsHar In tisoaawarfc HlaaftHaa s aaa Bflaaraal aaaatt r il aaf SMsaa afaas B a 9 0 B k C3 OTrp TOO EAM RMUZIEE OP NasDdag 23 November a s IM avond 8 uur in dt Zul NUX en VEBMAAEt dar Sociëteit DE RÉUNIE i HOOI Het Haagsclie Viertal MeJttlirOUW N H V E Mezto Soprun D Heer F X A Tenor H H Viool a V 11 V Pi no Tu Toordeele der t verboairen BoboollokBlen der B C Inrichting n Liefdadigheid te Oouda PBOOBAMMA 1 CAPRICCIO BRILLAN TE Felix Mendeluohn Voor Piano 2 a DAS ZAUBBRLIED E MeiJer Ualmund b EEN LIBDEKEN VAN SCEIDEN U H Cotter Voor Mtiio Sopnm 3 LA fOLIA Vtrintio éii iuM A üorelli 16 3 ildalh Koor Viool i a StCILIANA DE OA VALLBRIA Rü8 tICANA P MMc gni i DES HBEREN HÜ18 Joh J H Verbalet Voor Tmor i DER 8PIBLMAN E Hilda y ior Mtuo Sopraan nut Piano m VioolbtgtUidmg s PAVSB D a OEHEIMNIB Mi Qrieg b SCHERZO N Oede c AUFSCHWUNO B Schumann Voor Piano 7 o IM MAI P A Schropt TAN BENE KO NIMOSTBIDÜWE Arnold Spoel L Voor nnor 8 a ADAO RELIGI 080 aai Coneert No i opns 31 Viauxtempi b UAZUBKA OBER TA88 H Wieniawaki Koor Viool 9 lU MAIEN Hiller MINNELIED Arnold Spoel Voor MeztO iopraan 10 CHANT HINDOO H Bemberg Itnorioh mtl Piano m Vioolbti tlnding Bntr 7S Cent Oenaerreerde plaateen l Lijaten ter inteekening hg de BoeWh J riv BBNTUM n Zn H 0O0B188BN Wed A QUANT en J T SWARTSBNBURO Gouda Druk A BRINKMAN k ZOON G OXriDJi BoeselaarSf mmmm I 9 B B B 3i éLl K T 136 Kafhreiner iMalzkoffieisMj gezondste KoffleloevoeQ Stoom Automatische Walsen Meelfabriek Amersfoort PrlJsverhoogiD van al MAANDAG 16 NOVEMBER 1896 Door de wodorom iiaii ioolijk gostegrn gra iiprij£fln syn wij KOooodiaskt de prijzen j der Tfilgendo broodiüorleii fii p kj08 oiüei la rerhoogcti ala hiorouder wordt vermeld Fijn gebuild Melk Tarwebrood tot 7 ot mi ot it ot i ot eti ss I rt en idem extra fijn geknipt brood tot 8 ot u ot m i ot Ringbroed als melkbrood tot 9 ot en als waterbrood tot s et Prima Wittebrood i it oi ot n ii et PUn gebuild Watei Tarwebrood tot ci 7Vioi ii ot w et enisot Pijn gebuild Pransjh Waterbrood Franscbe Stokken tot a 10 et en 18 01 QewooD Blankbrood tot a ot 19 et is et isi ot on 87 et OngeI build Brood met Prima Tarwebloem tot ot 19 ot W ot on 39 1 ot lUunitlebrood rond tot 7 ot en u ot en lang lot ot ot I8 ot I U ei se et 4 et M ot 00 78 el Gewoon Roggebrood tot t i i 11 ot n et a rt eo 39 ot Voer1brood tot 1 ot eo It et Zoet Roggebrood ia 11 ot Roggebrood met I Krenten tot I5 01 I Tarwebrood met Krenten in langen en ronden vloervorm tot 1 j 6 ot 11 ot ie ot 88 ot s 01 44 ot m Si et terwtf de speciale Iplaatvormen 3 ot i et eu 10 et per stuk blUvefti 1 Oewoon Krentenbrood tot 10 et it 01 iu ot 90 ot en 40 et Oewoon Paasobkrentenbrood tot is ot 19 et is ot 37Vi et en so ot Pijn Paasobkrentenbrood tot so ot 7S ot en 100 ot Tulband tot eoet 90 ot en HO ot Pakjes Prima Tarwebloem oi 9 ot Pakjes Ordinaire Tarwebloem I tol 7 ot Van alle overige artikelen zUu de prUsen niet verhoogd Voor de redenen waarom wu aan eene billDke verbooging der 1 prUzen de voorkeur geven boven kleiner en siebhter maken verwijlen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ as Ghemisolie WiksseheriJ TAS H OPPEKHEIMEII 19 KruUkaAe Botteriam Oabrevetefrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep Toóii GOD DA de Hen A VAN OS Az specialiteit Toor hot atoomon en TorTen ran alle Ueeren en Daraeagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Tsor het stoom n Tan plnche mautela Teeren nt ena Oordynen tafelkleeden etta worden oMir de nieuwste en lantite methode gpTerfd Alle goederen hetajj gestoomd of geverfdworden onachadelgk Tgor de geaondheid énrolgena staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken gn de prjjien 25e gedaald Te stoomen goederen als nieuw atloTerbaar in S dagen te Terven goederen in eene week Wnf ia U beste imwtlMit tagaa rukt a Bbeomaliek T i a ide n py ie e kortom Aibr ftüi ExpellBr tagea nasB na êLUriaj unt Ifg bBwtkatbnliinMMMt0 fg WMt lui gtmiM ieder boiai m Afllierfaiilxpelier FiV 90 oait 76 oent en fl üi de üaaalL Voorlunden in de meoete ApothflJEen en bq f k Iticlitar Go Ie Bottudam Te GOUDA bg A WOLFF Uarkt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Hoofdpru legbiedekl Jl l k jelokdelia i reerd üitnoodiging tót deelneming in de Kansen vao door de l u SUftt lUmburg gewaarborgde gructo Geldloter Tmann teker 10 Nillioen 746 090 Mark gewoQQen moeten worden De prijseu van dne veel voordeel biedende Geldtoterg die volgeai bet plan Bliwhts 113 000 loten fa vDt xga de rolgeDde De hoogate prija is eventueel fiOO OOO Mark 46 praten a 5000 M lOfiprqzenf dOOOM 206 priJMD i SOOO H 788priJEeDi 1000 H 1848 pnJMioü 400 M 42 prycen a SOO M 1S8 priji uSOO 150M SSSSTp VMua 1S6M 8961 nrilS4 104 100M Premie raa 300 000 M 1 prys ttSOO OOOH È 100 000 M a 1U 000M ü 70 000 M ü 65 000 M a 60 000 M a 55 000 M BO OOll M t nr n Xnn AH i AAA i 1 pr i 8 prezen 1 prgs IpriJB 1 pry Iprjji S prijzen a iO OOOH 249pr4z A7 4S SIM i SO OOO M totaal BÖ I40 pr zeu 10 000 M l 1 priji 3 pr Een i 1 prjJHD a ea warden deze in eenige maandw in 7 klai en uitgeloot De Hoofdpriji in de Ie klaue bedraaf t Mark 50 000 atygt in da fe kl tol KB OOO M in de 3e tot 60 000 M in de ie tot e OOO M in da Se tot 70 000 M injde 6e tot 76 000 M in de 7e toï ÏOO OOOflfl en met de premie van 300 000 M event tot fiOO OOO Mark Voor de eerste pHjJBtrRkking die officieel is vaatgeetïld koet e a geheel origineel lot ilechta Gold 3 50 een half origioeel lot alechta Guld 1 76 een kwart origineel lot altchts iuld 0 90 De in eggelden voor de volgende klassen zoo ats de tipt l et der prijsen zü uit heluffioiM e trekkfngsp an voorxiea ven bet Wapou van den Staat blikbaar rn verzend ik deuQ Plan op fanvragfl gratis edere deelnemer in de loterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU g d Üebbende trekking de offioierle trekkingalyat De uitbetaling en versending van de prjjiteii jïeachiedt door my direct en prompt aan de winners o on er de strengste geheimhouding M ledere bestelling kan men eenvoudig fl per Kistwisaal opgeven Men wdnde zich dus met de aanvraag om toBEeuding an loten voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot 8ainucl llockschtrs nr Bankier en Wijsclkanlcor in IWMBÜHG Dnitschland G een Jy Grijs Haar meer AgH Pl DE NIEUWE LONDON doet de gryte haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend en lacht belet Jiet nitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Eiacltt op de hals Tan en flacon siron Verkrijgbaar in lacons van IfiOA 10 Si bg I A CyiXSfabr de Papiermolen te ffou fa Sociëteit ONS GE1 0EOEi Se ibonBement Voorstelling Donderdag 19 IMovcmber U 4io ttikUJke rereemigiuff Eet Nederlandscli Tboneel DE GETEMDE FEEKS Blga 5 bedrgTen oi Sftafeieelen ILiiH SHAUaraiKa vertaling Dr L A J BciBUsPm Aanvang half 8 uur Gewone Ifbpalingen eu prjjaea BINNENLAND GOÜDA IC NoTember 189t OistereDsroDd bad de luUte feeitfergadering plaata na de afd Goada van deo U K YolksboDd Da taal was gehe l vol zelfs geeo enkele zitplaats was oobezek en reien mopsleu zicb tevredeo stellea met eeo ataaaplaata Het prograoiaia werd fliak afgeipeelJ de tooneelitnkjes werden beter dan de eerste maal opgeToerd de souÖear wan Daorerbodig De twee lolo DDmmers rerwirrren een uitbandig applaus areoalB de andere roor rachten De beer J A Donker roorzitter der afd sprak na afloop ee i woord Tan dank tot hen die med ewerkt badden om deze feeetvergaderingeo te doen slagen Voor de onder afdeeling vBnlp io Nood werd geeolleoteerd deze drie collecten hebbende belangryke som vao f 52 77 opgebracht Wg zyn overtuigd dat deie fseitTergadariDgen medewerken om het aantal leden en donatears Tsn den Volksbond te doen toenemen dat zeerzeker na reeds een groot aantal bedrai hl de eerste plaats moeten wy een woord tan dank brengen aau het Bestunr voor zyne aog niet moeilyke taak alsmede aan de veraobillende heeren die ia aieer of mind Tt iiute faanne medewerking hebben Torleend Voor het examen M O Boekhouden K XII ia o a geslaagd de beer G G r d Want Tan HilTersam De gemeenteraad van iSchoonfaoven heeft beelolen met 1 Hn a s bet veer ovet de Lek aldaar ia eigen beheM te doen ezploiteeren liet laogdarig gesloten zyn der spoorwegbraggen beeft telkens aanleiding gpgeren tot klachten van de zyde de acbeepvaart Uet bestaor der Vereeniging tot fcehnrtigin der stoouTBftrtbelangen in Nederland heefc zich te dezer zake tot de regeering gewend Naar aanleiding daarfan hebben de betrokken ryksambtenaren thans in opdracht deze zaak in overleg met di sponrwegiugenieurs te behandelen en meer in btt byionder te o erweg4 a de mogelykbeid d de tydatippèn van hetsliiUen der brnggen later te stelleo dan bedeu het geval il en meldt van Terechelliog e werkj aamhedeo op het wrak van Ijet FEViLLETOX Als tg wakker wordt en spreken il dan antwoordt gy niets naar legt uwen vinger op den mond zou en roept mjj of d ufTrouw ij moeten met jalkaader spreken maar biyveo altfaaaa étSn van beidm ïo da oabyhaid ïla dat bij dies last gegeven had 8 ng hij io de kleine kamer waar het ongeluk gebeurd was Ook Vetene had aa hare eerste oorden niets meer S azwd Evijgend h d zy bare lieveling te bed gerarat eo de befaandeliog vau hareu man gevolgd ale ts toen Dora de oogen geopend had sa zij zoorteogsdaah gevrotden dat zij hare traaeu b na niet bedwingen kon en de haodeu krampachtig in elkander hield Toen eJ au in de aadere kamer gekomen waren sloeg zg bare oogsn treurig tot bareu man op en vroog laobt Wat egt gq e vanP fly aebudde zacht ligD hoofd nik ben geen meeater iiV de kunst antwoordde hy nuar ik geloof oïet dat de ateek zetfr diep doorgedrongen is althans de long niet gekwetst heeft Bat i een groot geluk zy is jong ea gezond ep zal het bloedverlies wel te boven komen Vereoe dmkte hare lippeii Itfif op elkasder eer aij antwoordde Gjj veigêet dat bet bloed by haar goodachip de Lutinea zyn deze week geëindigd De heer Fletichar Eogel ch iugeqtear die raet de leiding dier werkzaamheden was betast is met zyn duiker hotswaarls gekierd ËTenala andere jaren was bet zoeken naar goud en ziiverslaun die men vermoed dat daar nog berustende lüa t vergeefs Een kauou eo enkele gonden zilveratakkeu was al wat nit de diepte is opgehahld Men bewondert deo Tolbardendeo moed om de schatten dia nog in de diepte schyoen geborgen te zijn ta voor ehijn te haloo t al te bezien staan ef men een volgend jaar op nieaw een kapitaal zal dinponibel hebben om nogmaals deb stryd net de elementen te beproeven Te Beesd is het driejarig meisje van den B poor wegwacbter D lerwyl de moeder dienst deed in brand geraakt en ua een bsvig lydeo bezweken Het Hbld ontving het volgend telegram van zyn Ihdischen correspondent Op eene excursie naar Lepong van bet 12e bataljon zyn de Ie laiteoant O W Gobina en 2 minderen geioeaveld Gewond werden 2 miodar By buttengewooQ Politieblad van Vrijdag Terzoekt de commiasaris van politie in de 6e sectie Oode Brugsteeg te Amsterdam de opsporing aanfaoti Iog en bericht van een aantal bank ou montbiljetten quitantiea en ander baodelspapier in den avond van den 5éu Nov ontvreemd nit een postrytuig op het traject IJitgeest Haarlem Amsterdam uit Wscbil lende verzegelde di püohés eu a s volgt veriouden in 10 aaogeteekende brieven nit Alkmaar naar Haarlem uit ITmoideo naar Amsterdam nit Lochem naar Beverwyk nit Wormerveer naar Haarlem nit Velzen nsar s ïravenhage nit IJmniden naar Zwartewaal eu oit Beverwjjk naar geiden Atkmanr Groningen en Hoerabaja Heater seint uit Grenoble De Koningin eo de Koningin ftegeptes derNedertanÜBn beztchteo Zaterdag htt kloosterla Grande Chartreuse Op den terugtoclitreden HH MM door Grenoble waar zy donrdeti burgemeester welkom werden geheeten De KoninginRegentes antwoordde dat zy getronen was door de hartelijke ontvangst endat bet haar spf et niet fanger te konnen erloeven in bet schoone land Vervolgens keerdenHH MM naar Aiz lea Batas terng Da rapporten der commissiën van de Provinciale Btalen van Zaid Holland omtreut verscbitlende ondnrwerpen zijn vfir ch nfn oo moeielijk te stuiten is zelfs bij de kleinste schram bedenk maar eens dat wij half dood vap angst g eest sü om die klaïae Bn £ in haren vinger Bat vergeet ik niet au twoordde hij maar ik zeg nog eens faet kind ia sterk en getond en ik heb hoop dat die oude swAheid sedert lang overwoADen is G i hebt immers wel gezien dat hot bloeden ophield nadat het verband gelegd was Maar asrom kas die vrou het niet gedaan hebbeo en wie zou bet anders ge eest zyn P Ik had gelijk toen ik haar van morgen begtjn te wantrouwen üNeen zei Verene nogmaalM do vrouw kan het niet gedaan hebben zij is niét langer dan een oogenblik hier geweest n toen ik haar oomuldellyk edsr hier s IÉ an haalde was bat kind friaoh en gezond Liyer i de vrouw niet meer boven geweest Zij is maar één oogenblik uit miJQ gezicht geweest toen zij naar baren voerman en flaar het er is gaan kgken Ia dat oogenblik kon zq niet naar boven loQpen en zulk eene daad volbrengen En de hond is er immers ook geweest en die had geen goed oog op haar dat zou mg ook wantrouwend koenen maken may oiot in zulk een graad De hond is er oietge eeBt antwoordde Samuel die is met mij aitgeweest en moot eerst na mg teruggekomen z n Toen ik iu buis kwam washg n in den sta Was ik maar thuis gebleven Verene werd in haar antwoord door een zacht gekrabbel aan de deur der slaapkamar ventoord ris hij DU toch binnen gebleveo I riep z j verdrietig en ging heen om de deur open te doeo voor bet dier dat cich naar het aclicen tot nog toe in o kamer van bet jongs meisje verborgen hield en giog naar de andere deur om hem geheel uit te laten Tea aanzien van de voorstelten betreffende de provinciale hengetenkeoring stelt de commissie voor overeenkomstig de vooretellen van Qyd Staten te bexloiteo doch alleen de redactie van alinea 3 aj artikel 1 van het ri lement eenigtins te wyzigen om nog ter o tdnikiog te kunnen voorkomen Ten aacziei van de sobüidie aanvrage voor ipeg erbetering ia deo Trdiogerbroekpolder en df wyiiging van polderreglemeoten adviseert da commissie overeeukomstig de voorstellen vim Qed Staten Door Ged Staten is nog Toorgeateld te biislniten dat do provincif sich lal verweren tegen de door de Utrechtücheijzrgietery firma A F Smulders inseslelde vordering tut betaHbg van 44 38l 9G consiooarisse eeoer vtoutaeele vordering van de aannemers Bekker ea Van Saters betreffende de aaunemidg van bet Ie perceel der vaartrerbeïai iD tneschen R§B eo Schie Aanstaanden Dinsdag ia het eerst aao de orde geWeld de veriiiezing vao een nieuwi id van Qedep Staten eo taarna de verkiezing vaa eeo lid der Eerste Kamer De bJBBcbappen van Utrecht Haarlem Breda Roermond eu Den Boich hebben een schrijveugericht aan de redaetiën van de kathoLwked ifeu weekbladen in Nederland waarin zyvarklaren dat deze eteeds met lofwaardigeu r de waarheid der katholieke le r verdedigen viaóx het betreereu dat op andere punten degewensobte sniueowerk ng somtyds werd gpoiist en dat verschil vau meeni ng naol id ng gaftot siryd waarby de onderlinge liefde en waardeeriog schade lyden In orereenstemming met den wenach vao den Pnns bobben de biatchoppen daarom zich verplicht geacht met alle liefde mnar tevane met allen aandrang da redaotijio der katbolieke bladen te vermanen r Om zoowel by het ocbryveu vao artikelen nis by het plaatsen van ingezonden stokken en bet ovrnemen uit andere bladf n zich met zorg te onthouden van beleedigende polemiek tegen personen T in kwetaende opraerktogen tegenover andere rcdactiëii en in het aigeippen vnn aile onnoodige en niet Ier zake doeoda aanvallen die slechts aanlfidtng kenneu geven tot nutteloos twistgeschryf 2 Om hy bet verdedigen van eigen mte niogea zicb altjjd te laten leiden door de regelen der ehrlstelgke voorzichtigheid en bescheidenheid In hoogste inatAtttta is den 5en denr oitgemankt dat rechten en verplichtingen van een verhuarder op den kooper van een htiis overnaan doch Caro stoorde zioli evenmin aan die beweging ah aan het ongeduldige bevel maar berook met orereiodstaande harfo de bloedvlek die uog altoos ODfiestoord van de vensterbank in de kamer vloeide en keek toen met oost foakelende oogen naar den rentmeester en zijne vrouw op Ja oude ja zei Samuel aomt er iwaren wij met ons beiden maar thuis geweest 1 De vrouw erd ook ditmaal gestoord tn haar antwoord op die stilzwijgende bescbuldigisg antOaro keerde zich eensklaps om en ging naar een kleine bloedvlek dia tusseheu de deur der aangrenzen fe kamer en de VAnitorbnn lag en er uitzag als wars lij afkomstig van de voetzool vau iemand die bil de bloedplaa komende zijne voeten niet goed had afgevend bet was slechts eene kleine natte plek en toen i e beide eohtgenooten er oenmaal op gelet badden ontdekten zg er neer zoo in dezelfde richting Be hond berook ze alle achter elkander tgne baren sobenen nog meer te berge te rf zen en zijne oogen fonkelden uog woedender dan te voren Hij ging naar de deur waarechtor zgne jonge méestarw 1 en krab le er aan en toen de rentmeester die zjjne bewegingen had nagegaan de deur voor h M open deed gitfg hg ook iu dat vertrek dozelfde bloeilsporen oa tot aan eene andere deur in wter nabijheid behalve de vochtigheid nog eenig zaad ziehtboar was De hond keek weder naar Samoel op krabde ook hier aan de deur welke de rentmcMter loodra hg zgne hand aan hef slot bra t tot tyne groote ontsteltenis auatonds onen kreeg Man en vrouw isselden nu een enkelen blik van chrik en veritandhoudiog Toen trad de eerste by het ziekbed waar bet gewonde meisje hd ItaaWgt Il de Amst Ct c hoeft mr L Ch B naar aanleiding dezer beatiasing dia afwykt an hetgeen vroeger door reebtioolleges io dt sa ia boDaald een tweetal artikelen aao dit oadurwerp gewyd De schryver epreekt d hoop Dit dat ook de lagere eoUegiea lich by deze leer tnllen DederlegnBo Mr B de gevolgen Vao het gevallen boatoit besprekende wyat er o a op bet volsende Henlt de bnorder aao deo vroegeren oigjfnaar eenige teraiynea fannr Toor itbi taald wat niet zelden voorkomt dan is hy te dien npiichte ook tegenover deo kooper behonriyk gekweteu LaatatgfBoemdea is bet du gertideu neb hli romlrt nt te vergewiMen eer fiy don kopp alnit opdat hy geen kat in den sak koope De aan deo regel koop breekt geen buar door deo Hoogen I ad gegevan uitlegging aoht de eebryver niet alleen juist maar ttok practiBch Waar toch de kani ataat tuaeebeo twee stelsels waarvan hei é ue dtn hoorder bekneld doei geraken tasseben ek verhonrder die geen eigenaar is eo dni hg bet huis genn belang h tt eo eea eigenaar die geen verhuurder IS eo hem doe niet eena als huurder behoeft te erkeoneo ten yl bet aadere stelsel hem eeu misscbian geniakkelykan waar dso toch door da oode huorover eeokomst gebonden verboorder aigenaar geelt komt bet ons niet twijfelachtig voor welka keuze da metai gewensehte ie sDt h tral daarvan ook $ 4 diog ia door het jongste arreet van den Hoogen Raad atetlig gewuiiaeo l t o I huurders verbuarders en koopers voortaan zullen ween waanao zich ta honden In de aRevoe das Retoee komt een t tistiuk voor die aantoont elk een kolos nleB omvang d t post in Engeland heeft Engeland wiesHt iaariyks 98 mtllioeu brjeven briefkaarten krauteo postpakketten i ni mvt de andere landen io Europa 61 millmiiD aovt Amerika 22 mütioen met Azij 18 millioen met Anatralit ao 13 miUioeo mbt Afrika ta zaraen 213 mi lioen Mat Am nka bedraant de jaari k ebe hrtei wixseting 2 mit inen met Duitaihltind 25Vi tniÜioen wt Italië 6 millioen m l Rii iand 4 toi liuen eo iu t OuHtenryk nnugHry 3 miMioeo Etigela id tuurt dus elke minuut 104 bne ro nasr Europa en ontvaugi er 82 t aai Aniciika 73 eo ontvangt 44 naar Aeië 32enoutvaug 10 oaar Afrika 13 eo ontvangt 7 Peraoonlyk en y f jaar ontvauüt ieder inde Vereenigdn Staten 77 brieven iu £ iigeUnd71 m Betgtë 51 tn Zw serl iid 46 iti Nederland luid gaf eo ds laatsie volgiie den hund ia de ungrenzende kamer Hamuel was met den toestand der zieke tevreden liet bloeden sofaaan te willen ophouden de ademhaling was i oht maar vrg an toen zg op zfjne iedere vraag afsnUdeods vermaning niet praten kindlief maar slapen glimlaohand de oogen gestoteo had kwam de slaap btykhaor snel en zacht De rentmeester herhaalde door opgehevnn wysvinger op nieuw zljo bevel tot oplettendheid sloot de deur door welke zijne vronw gegaaa was tehoof ar den grendel voor stak den sleatel in ziju zak en keerde toen naar de andere kamer terug Baar naqi hg hst mesje van den stoel waarop Vettn het neder geworpen had oadal zij bet Dora uit de hand bad gewrongen Het was een fraai meqe dat toen Banwel Int ondertC fiht zeer scherp bleek te zyu en zeer poulig losliep Het beft was van zilver maar door het gebruik afgesielen soodat het sngwerk er geheel eil was Ook d veer getuigde van een langdurig bmik en toen Samuel dat mat het open ee diohtdoen opmerkte glimlaehte fag met eene soort vaa hittere voldoeoieg want ou tog hg wat bet levwi van Bora gered had een rechte steek ware eagetwijfcld doodelgk geweest doek het versleten mes wai afgeweken en op zijde g atn schoon tot op het beft met blood bezoedeld Wêf9 awpe wii