Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1896

7 59 H 8 6 8 18 8 88 8 63 6 97 6 17 6 27 K 6 34 V 6 41 6 47 6 47 Directe SpoorweKverbIndtngen met GOUDA WlDterdieost 1896 Aao evangeD 1 October T d vaD GreeDWich OODDA KOTTKKDAM 18 88 4 57 18 89 5 4 18 46 5 11 J 38 18 88 19 65 1 9 4 8 4 16 5 80 KOTTERDl H 6 O D D il 10 19 11 50 18 87 1 40 10 89 10 36 10 48 10 4 9 30 9 40 9 E5 10 37 6 1 7 95 3 S 5S 9 31 40 DEN HAAO GOUDA 7 10 7 45 8 18 9 1 9 50 10 OODDi DEN HliB Ooitda ZevenhuizoDMoerkapelle Zoetormeer Zegwaard Voorburg s Ha e a 7 80 S 36 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 45 5 8 6 64 6 11 7 90 7 4 M 7 4a8 47 11 80 18 40 4 57 8 01 Z 7 5S8 S6 11 41 18 51 6 08 8 18 r 8 07 9 08 11 56 1 06 6 80 8 86 aH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 45 18 48 1 10 8 18 4 17 5 85 5 68 88 6 89 7 50 8 31 18 08 18 47 38 8 64 9 6410 3811 S 10 06 10 16 10 87 9 9 8810 38 11 6 11 46 sHage 6 46 7 80 7 48 8 0 9 199 4610 1111 3618 911 85 8 44 3 40 4 10 4 33 5 88 6 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 58 10 17 1 41 4 39 6 18 9 84 Z Zeg 6 10 88 1 6 4 68 6 80 9 48 Zo r M 6 17 10 43 8 06 6 04 6 39 9 69 enuda 6 88 7 0 8 18 9 18 9 47 10 1610 418 05 18 58 8 17 8 14 4 08 4 885 16 68 6 07 488 9810 1010 88 flO I DA UT KCHT londa 5 80 6 37 7 18 7 65 8 81 9 88 9 59 10 19 10 67 18 55 8 80 üudew 5 46 6 4 11 14 8 87 Woerden 6 58 7 3 8 18 11 88 8 45 tftraokt 6 13 7 49 8 88 J 9 4 10 51 11 46 1 87 8 08 I Naar Amsterdam f Stopt Woensdag O O D I A A MSTESBAM Gouda S 8 81 9 58 10 67 18 10 4 U inatardam C 8t 8 14 9 17 10 1 8 l 8 16 Stept te Nootdorp Leidiohendam en Ble iw k Kruisweg en Hekandoip D T K E O H T G O O D A 10 15 10 88 11 38 18 8 8 08 3 8 4 46 6 1410 88 11 66 18 84 4 16 6 8410 46 4 84 10 69 11 1018 11 8 45 4 87 6 17 t 8 17 4 41 6 7 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 tl 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 13 6 7 89 9 4 11 07 AHSTEEDA II G O U D A ABstardam 0 81 7 1 8 1 9 10 48 8 34 Souda 7 88 8 19 9 14 lO lO li ll 18 83 8 4 Laat te Gouda Beicigers uit naar neemt aa niat op 10 17 10 101 11 36 Staten Qeneraal 2e Kauee ZitUag van Oinidag 17 November Befaaadsld wordt heden de IndtRchK begrootiog De heer Pgnacker Hordyk hoewel Indië s finnncieelen toestand roor het oog nb1ik niet onganstig uoemde drong aan op middelen tot Tersterking daarvan o a door rerhooging van invoerrechten ïjij betoogde dat de Atjehoorlog de economiecbe ontwikkeliDg der Indische bevolking legaoboudt zoodat volgens hem eeu doeltreffende blokkade voldoeude ia daar onze troepen np den daar ontoereikend zqu om geheel Atjeh te bedwingen Hg acht de zending van generaal Vetter niet baitvn deo invloed van ïoekoe Üemar s afval De heer Van Gennep denkt bemoedigender ovar Indië a üoancieele toekomat maar moant dat het eteleel van Atjeh poli iek afhangt van da Anancieale omstandigheden Hy vertroowt op het beleid van het bestuur Edelmoediger behandeling van de oDderworpen hoofden in Atjeh wa e in ons belang De heer Van Ylgmen ooiwikkelt eenige denkbeelden omtrent de middelen van vereterËing en bepleit voor Atjeh eed stelael dat de oorlogparty materieel en moreel treft Bg stelt voor een oordeel der Kamer nit te lokken door een motie waarin nitgesproken wordt dat tot daurzame en volkomene onderwerping Atjeh noodzakelgk ts niet alleen haodbavieg van de rationeele militaire stelling in de Atjehvallei maar ook de volkomene bebeersching der kast door de zee en landmacht en het in handen nemen van alle belastingen der knstetaten tegen billyke Bobadetdo atelting aan de vorsten De heer Koyper dringt aan op het volgen van een vast politiek stelsel en de beBli9 iDg van de vraag wid dat zal uitvoeren De heer Babimann keurt de uitgaaf voor Atjehsche troepen goed maar beatrjjjdl de 7 lou voor de derde spoorstaaf op delyn Djokjo Oy beveelt voorzichtigheid aan op financieel gebied De heer Baitert protesteert tegen het hooge oiudcyfer der hei rooting buiten verhouding tot den financieelen toestand De beer Borgesius verklaart zich tegen de motie VaB Vigmen De meerdere gelden veer troepen op Atjeh wil hy gaarne toestaan als wy maar precies weten wat er gebeuren moet De minister van koloniën is aan het wbord Oe Provinciale Staten van Zuid Holland hebban gisteren gekozen tot lid der Eerste Kamer mr C J Siokesz oad lid der Tweede Kamer met 56 van de 77 stemmen De heer J P Havelaar direclenr geueraal der posterijea en telegrafie had er 19 De Pror Staten van Zuid Holland hebben gisteren gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten mr A C Crena de Ionghte Dordrecht met 54 van de 75 stemmen De heer H Sereï kreeg 19 stemmen In de zitting van gisteren hebben de Prov Staten van Zuid Holland behalve de reeds vermelde benoemingen alle aan de orde zynde zaken afgehandeld Voor ons zyn die van minder gewicht Alteen het volgende verdient de aandacht £ eB uitvoerige discussie had plaats naar aanleiding van het pont der agenda y Bepalingen omtrent maximara arbeidstyd en minininm loon in de bestekken betreffende de verbetering van de Gouwe Het vooretel strekte om niets te bepalen omtrent bet loon en een arbeidsdag van 11 uren behoudens eenige uitzondering De heer Riokes Borger achtte zich verplicht als tegenstander van beperking van arbeidsduur tegen bet voorstel van Ged Staten op te komen ook en vooral om den invloed naar baiten van een beslissing dezer vergadering Spr betreurde dat het advies van Ged Staten geheel gegrond was op het gevoelen van den Min van Waterstaat iu een discussie in de Tweede Kamer geopenbaard Dit heeft hem teleurgesteld omdat hy meende te z illen verremen dat mishrniken by de nitmering van 7 i6 7 8S 7 89 7 4 7 55 8 10 S 47 8 S4 l 1C Qouda Moordrecht Nieulrer ark Oapelle Rotterdam 7 6 58 8 6 11 6 19 6 86 Jtotterdam 4 56 Oapelle B 6 Kionwerkerk 6 14 Hoordreokt 5 81 Souda 6 87 de Prov werken een beperkende bepaling QOüdig muakten Ged Staten nemen eenvondig over wat den Minister wensebeiyk echyut dat ia een gemakketyke manier om sociale quaestiea uttden weg te ruimen Spr beeft niet genoeg anto ritt itsgevoel om als sxioina te aanvaardep wftt eeu minister wenschel k schijnt gelach Hy heeft zl h aitsiuitend ds vrang gesteld of het proiiuriaal belang de beperking wettigt En by komt tot het tegendeel omdat 4 5 der openbare prov werken m de open lücht verricht worden en van het weder athankelyk zyn Kpr heeft moer beswaren o m de moeitykheid vau de uitvoering en by zal tegen het voorstel btemmen vooral orp den invloed naar buiten hierin zou hg ilec a zien eeb toegeven aan de richting die allen anbeid wil knellen in een keurslyf van wetten niregtemeiiten Spr weigert beslist de fen eersten 6tap te doen I De heer vao Bylaudt ze i dat Ged Staten geen vrede kunnen hebbew met eeu tydelybe hooding der Provincie bii Werkgeefster ten aanzien vau den arbeidsdmtr als waflirtoe de vorige spr haar zou willenjlaopBn Ged Staten kunneif uiinl toegev n dat de misstand van te laogdurigefnrbeid denkbeeldig zou zyn vooraJ niet in deibouwvakkeQ Het steUel an openbare aanbeueding der perken ook van prov werken bepft het n id l dat de mogelykbeid vah expIMtatie der arleideri er door wordt geboren vacnee de aallnemer een te lagere raming op raierd re arbeid zijner werklieden wh verhaléQ W j Wat nu htit vafitstlllen an U uren jjetreft Ged Staten Iwamen daartie langB en empirischen weg ddoor onderzoo vanTde ondervinding elders of betioort tet vaip terzake bevoegden I Regeling Jran arbeidsddar 2 ndlBr regeling van lo ifyif poëtisch uitvoerbkar er is by particuliBrÖAre kgevers in Den HaaA geeo het mio e D £w sr tegen gerezen Bolendien onder n werkdour van Ihnger fan U uren moet r e arbeid noodwendig lydeö i Wat den invloed vao een bemen l f uitbetreft kha spr niet inzien dat wat g d isvoor corporaties niet goed zou zyn vQcjr departiculiere ind strie Ët i d voorbee ln tenoemen in ons land w ar vermindering vanarbeidsdulur noch tot vermeerderieg van loon nóch tot vermindering van productie he ft geleid Integendeel Ged Staten stellen geen ll arigen ai beids dag voor bij Provinciale verordeningen zij denkeu daaraan niet doch willen by elk werk zelfstandig beoordeelen of afwyking van den werktyd van 11 ureq geen aanleiding zou gcfee tot misbruiken Zy willen letten op d n aard van het werk en de wyze waarop het moet worden nitgevoerd Spr hoopt dat het voorstel zal worden aangenomen De heer van Ro en vereenïgt zich met het gevoelen van den vorigen spr De vrang is voor heir of de wet in het leven moet roepen dien gelukkigen toestand voor den werkman waarvan de weoBcheiykheid door hem niet wordt ontkend Spr verwacht in dit gelyk in elk ander opzicht het allermeest van de niet hoog genoeg te ecbatten vryheid In onzen tyd van byua overdreven humanisme van een streven tot bescherming der non habeniiam is de inmenging van de overheid onuoodig Want die inmenging die de zwakken beschermd zal degenen verdrnkken die vryheid verlangen Men stelle niet ncb er eiken burger een politieagent De beer Van Kempen meent dat waar men deu werkman wil beschermen men juist zyu belangen benadeelt De werkman is niet ongelukkig omdat hy te veel werkt maar omdat hy te weinig werkt te veel tyd heeft om leeg te loopen en in de kroeg te zitten 11 91 11 98 11 85 11 48 ll Sl 11 12 18 18 19 86 1 3 50 5 80 7 51 8 De fout is dat door hst stelsel van aanbesteding de werklieden moeten werken vooreen bloedgeld omdat men elk werk slechts gunt aan d n laagsten inschrijver die er uithaalt wat er uit te halen U Daardoor worden de werklieden benadeeld en gaat men hen nu nog varbiedsn langer dan een bepaalden tgd tewerken dan maakt men huu tot erger nietbeter Na repliek van den heer Rinkes Borger is het voorstel van Gedeputeerde Stalen verworpen met 35 tegen 20 atemmen De heer Van Goor stemde vóór het voorstel Men meldt Maaudagaïond circa half 5 uur sloeg op de Zuiderzee nabij Harderwyk de Huizerbot ter van da reedorü Honing Krnimer door een knvige rukwind om De kloeke schippers Cornelis en Pieter Pooyer uit Volebdam zagen dit van verre en begrepen dat er niet mocht getalmd worden Zy zeilden naar de pltats des onheils en wiiten deu schipper Öchaap en zyn knecht meU lynen aan boord te halen Zoo werden de jl enkelingen met moeite vftn den dood gered Dfe gebroeders Pooyer verloren dlBarby aBkerijen kabels ter waarde van f Op De drenkelingen zyu naar Volendam Mpracht daar met zorg verpleegd en heden M r C en P PoiflBr naar Huizen vervoerd ondaj sens die drie maanden gevangenisstraf aan heeft is Maaudagavoud door yne partS keDOoten in de groot zaal van Ptatis te Ajhsterdam vénwelkomr by üeQ teru broteUrialt wel woo jtd gevoerd kta liiin boertje dift N dat d vóópeitter h in iSe gelederen van hettoegeroepen had werd hi App l die zich voorsteldejZaaQdi mic Hy drong el op aan de Bp r pvan het gevangen iele ven vi dö ontölageiJe ƒ wreken op zijn lei l eiudÉgande met de klaring dat zöQlang de Inkgemaa te vaï tpitencmiet opge uimd het folfc niet totVecht komt 1 I om bet een of j meden te deelep by als e boel qief met een andei If Alkmctar wai Nadati Hermans over aèi ïgelmportelerde majesteiisschennisi had gespr enf v oerèe eindeljtjk l eoa zm het oo ander uit zyn gemngeniMeve Nooit Eou hg vergeten Idat als een moordenaar als en gevangene aaneeii gehooid n gebracht Hierop volgde een heiige vóront waar digi ng van bet publiek men aïete floot riep ob ob n men hoorde uitroepen ali doodtrappen dieL klassenjustiiief enz Dit teit bad Reens toïl de overtuigiüg gebracht dat politieke gevaagenóu op dezelfde wyze behandeld worden als de grootste misdadigers Over z ne behandeling in de gevangenis was Reens hoogst tevreden By was vol lof over deu onderwyzer die ofschnoo heftig katholiek hem het leven byzonder veraangenaamd had en hem o a een vreemde taal had geleerd De byeenkomst was zeer druk bezo t Hbid Mevrouw J N I Brown weduwe van dr F W B van Bell vroeger hoogleeraar by de theologische faculteit te Groningen den lOeo Nov jl te Utrecht overleden heeft benoemd tot bare erfgenamen a het Groninger Uui vereiteitsfonds b de Maatschappy tot Nut vau t Algemeen onder de voorwaarde dat al wat de maatschappy nit kracht dezer erlstelliog verkry t zal strekken tot vermeerdering van het Schoolfonds c dat door het hoofdbestuur wordt beheerd Wordt dit schoolfonds te eeniger tijd opgeheven dan zal bet verkregene strekken tot vermeerdering van het fonds der Maatschappy tot Not van t Alfeemeeo De erfgenamen ontvangen elk de helft van de zuivere opbrengst der nalatenschap onder den last van bet vruchtgebruik dat levenslang is gelegateerd aan twee reeds bejaarde dames De zuivere opbrengst der naUtenschap wordt geschat op f 70 000 Ëen avontoerlyk verhaal vinden wy in politiken c Het komt op het volgende neer 3 57 4 50 1 44 8 60 3 44 4 18 4 40 1 64 4 60 8 01 4 67 8 08 H 6 04 8 14 3 08 4 04 4 83 5 10 Utrecht 6 33 7 60 9 9 88 Woerden 6 53 8 11 üudewater 8 19 Gouda 38 0 84 10 10 By een van de voornaamste advocaten te Weenen meldde zich dezer dagen een elegant gekleed heer aan iemand die al op leeftyd was hij droeg een lintje in t knoopsgat Hy verklaarde een Ros te zyn en Dmitri X te beeten Zyo familienaam waoaohte hy niot te noemen Toen eg le hy de volgende bekentenis af Hy was geboren in den Kankaans kwam als kozak te Petersburg en trad als oppaaier iu dienst by prins Nicolaas Borissowitej Joeasoepof den laataten afaarameling van een oud adellyk geelaoht De prina behandelde hem eer goed eii toen zyn meester den achtsten October 1856l in t huwelyk trad net gravin Bibeaupferre was het Dmitri die de trouwkcels naar de Isaücsrkathedra l reed De bruid droeg iu henr goudblond baareenprachtigen diadeem een gescheèk fin denCzaar en daarin fonkelde een brillanf un bnitengewone grootte j Toen Dmitri terwyi daarbinnen de dienst jwerd gehouden de bloemveraiering van de koets wat verachikte voeldehy plotaeling een hard voorwerp in zgn handen Het was de groote diamant die losgeraAkt wasen ongemerkt tusscbeo de bloemen was ceVallen i Dmitri werd beurtelinga rood en bleek Hij hield een fortuin in de ba d Wat zou hg doen Nogal kenicbetsend voor den bygeloovig oyniachen Rug was het d t hij eeua kerk binnenging en bad dat de hemel hem een teeken mocht geven Ala prinses Joeisoepot den ballant vermiste hg het komen uit de kathedraal dan zon hy dieniteroggeven Anders niat De dienst was voorbyi De onge prinseskwam nit de kathedraal ïïïeuiLd ontdektehet verlies van den diftmantSoordiende bruidaslui r over den diadeem hin f s Avonds bjemerkte meajheti varlies Inaartoen was het te li i Prins JoesaoepcF dieeenige malen milliodair was sfcaurde ie dnaar Araeterdjnij om een adderen briHafaJ b lloopei I ft Kort jflaaron üam DJiHri i jn ontslag i Ofnder éba valpchen p Üi ientj el miar Addam iocht i erbinditA met den jnwelieï priits Joessoepof n vellöcht lem zyn dianwaftTVoor Dmitri iöO OOO ïoebels kreeg helf van die som gaf hyjaalp een vrijnd hem op het denkbeéM baw gebracht omreis poaar Amsterdam 9 makati l Dmitri trok als een ryk ml n naar Amet ika nam deel in den burgerootl og later in deu Brazilianuscben opstand en WèVd steeds ryker Maar by werd geplaagd door gewetenswroeging en bovendien seheeb het ongeluk hem te vervolgen Hy troQwd maar na drie jaar werd zyo jrouw krank nig Van zgn drie kindereu stierven er titee en het derde was mismaakt Na den doók zyoer eerste vrouw trad hy in t huwetgk nijft een Franaohe dame die hem bedroog en besul Intusecben stierf zyn vriend ea liet hem zyu gebeele vermogen na Maar Dmitri voelde zich hoe langer hoe meer bezwaard en nu eindelyk tydens zyn verbtyf te Weenen begAf hy ticb naar den advocaat om diens raad te vragen Leeft de prins nog Of de prinses c vroeg de advocaat Neen ze zyn beiden gestorven de prioaes in 79 de prins iu 91 Maar bun dochter prinses Zenelde woont te Pargs c Welnu ga dan na haar toe en geef haar de waarde vau den diamant terug De diefstal is al veertig jaar geleden gepleegd dus cal niemand u meer lastig vallen en de prinses zal a nog dankbaar zguc En zoo besloot Dmitri naar Parys te gun en de dubbele waarde van den diamant 500 000 roebels terug te geven Wy hopen dat hy het gedaan heeft I f WERKVERSCHAFFING Bji P W Kampbaizem iogekomen Mevr N N f 100 Merr KI M 7 O f 2 50 A C O V f 25 B A i 3 t 5 M Tan D 1 50 Mejuffr N J S f 1 7 68 8 43 8 61 9 67 10 40 11 18 10 4 10 11 10 18 10 87 9 8 9 10 10 59 11 80 10 4 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 45 10 84 7 66 8 0 9 07 10 34 9 98 10 4 8 I 1 86 8 41 9 49 11 10 45 It 7 4 9 41 49 7 46 1 4 11 10 9 3 l li Namens 6i Bestuur C BEUN r Pr6iid80t W ROEPEES SeoreUri KantODgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 18 Norember 1896 De volgende peraonen eyo veroordeeld wegens Overtreding art 73 en 176 der algeoieene politieverordening vati Gouda H J te Zevenbuizan tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenscliap C V A te Hekendor tot f 2 of 2 dagen Overtreding van het pr v reglement op wej en en voetpaden J V D te Gouda ontalag van reobtsrervol g ogI J C d L eigentgk geOaamdC A te Gouda tot f 1 i f 1 dag Straatschendery j J V W te Zevenbuize n tot f 5 of 3 dagen Overtreding van het Kd Besl van 13 Aug 1891 Stbl 1 8 zooflls dat gewüzigd ia by Kon I3a 1 van 17 Ajjril 1894 Ëtbl 57 A 1 T te Araaterdam tot f 5 lof 3 dagenmet ontslag van recntsvervojg ég voor betmeerder ten laste gelegde Viaaobergovertreding j F V en N V te Kfehwijk ied tot f 1 of 1 2 dagen met vry p aak vbor het meerder ten ïste gelegde I J B te Beenwyk tot f 3 of 2 Jagen Jagen londer acte en ve rgannio ip eens aii t ders grond f G dagen i of 8 d i 0 50 of O A B te Blei f ijk toljf Jl W d H te Moercapelle tot f fEeizen zouder behoorlijk plaqitsbl M v R te Capelle a d IJssel ij dag Ö R la Krimpen a d IJssel tol f 2 50 of I 2 dagen A Ovörtrediog prov reglement op egen en voet p adeti in Zuid Holland H V V t Hokendorp n A V te Onder Iterk a d Ijaaol ieder tot 1 of l jdaR J jr d W te Reeuwjjk tot f fflof 2 dagen Ovilrtrediog der politie verordenioa op de bier hoizen te Nieowerkerk a d tJsef J 8 te Nieuwerkotk a d U el i jgesproken A dl U if f lof2d OverireSing politioverordeiiing va Gooda WJ d Z te Gouda tot f 2 of l dag Overtreding Strafwet G iH te Aarlanderveeo tot M 2 dagen C d H te Zevenboizen tot f 6 o 4 dagen Overtreding Strafwet 2uiaal gepleegd 1P V L te Bergstbenhoek tot f 1 of 2 dagen en f 5 of 3 dagen Otertreding Stralwet J A ü en A v T beiden te Zevenhuizen j o 1 tot f 1 of 2 d No 2vryii e proken J IV H te Moercapelle tot f 2 of 2 dagen L V h tot f 1 of 2 dagau Dronkenschap J jC S te Gouda J v Y te Rotterdam en A P te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen J fd O te Niaowetkerk o J IJssel en P R U Gouda ieder tot f 3 of 3 dagen Dronkenschap hg 1ste herhaling ö K te Zwammerdam tol f 5 of 3 dagen Dronkenschap by 2de herhaling P V te Gouda tot hechtenis van 3 dagen P B te Gouda tot hechtenis vao 4 dagea Dronkenschap hg 4ile herhaling C K te Gouda tot bfohtonis van 3 wekon Bultenlandsch Overzicht In de Belgische Kamer die Beernaert tot voorzitter en Tack en De Soey tot ondervoorzitters koos is de interpellatie over de btaatknndige beteekenis van Brassine s ontalag op 24 dezer bepaald De indruk die in Duitscbland teweeggebracht ie door de verklaringen aan de regeeriogstafel in den Kijkedag afgelegd schynt voor zoover men reeds kan nagaan over t geheel 7eer gunstig te zyn De beste uitkomst die de interpellatie opleveren kon n oest immers zyn een zuivering van de politieke atmosfeer en da ondubbelzinnige woorden van Hoheulohe en Marscball hebbeu ongetwyfeld daartoe geleid Voor een groot deel toch heeft de quaeitie nog slechts geschiedkundige beteekenis Eu everigens ia men nn gerustgesteld ten aanzien vau de buitenlandache politiek op dit oogenblik De wolk vau wantrouwen is weer opgetrokken c Ziedaar hetgeen waarop het iu de eet te plaats aankwam Maar ook bet feit dat Oaprivi s opvolger geen gebruik beeft gemaakt vAn zyn recht on de nalatenschap van zyu voorganger slechts te aanvaarden onder benefice tan inventaris dat Hohenlohe integendeel nit drnkkslyk gezegd heeft Nazorgvuldigondersjoek van het beachikbare materiaal ben ik genoodzaakt de redenen die destyds in 1890 toen de overeenkomst met Busland door Ouitschland opgezegd werd de Dnitscbe staatkundigen geleid hebbén als afdoend te erkennen ook dat ia belangwekkend daar toch Hobenlohe over de diplomatieke toestanden na 1890 met meer kennis van zaken kan spreken dan Bismarck De ïtaatseecretaris von Maraohall gaf er nog deze toeliohtiDg by De overeenkomst met Rnsland en het verdrag met Oosten r k waren in tüeorie zeer goed vereenigbaar Maar in de practijk hadden wy voor t geval kucnen komen dat de vraag wie van beiden Rusland of Oostenryk de aanvallende party was niet zoo gemakkelijk opgelost kon worden Ik zeg dit maar om een voorbeeld te geren verzekerde Marschall maar zelfs wanneer de verhoudingen door dergflyke verdragen ontstaan volkomen duidelyk zyo dan kau reeds d or de mogelykheid alleen om zich zulke ge VE llen te deuken bij alle politieke eerlykheid van de regeeringen toch voor elke party de neiging versterkt worden om die uitlegging te aanvaarden welke het best strookt met eigen belang Dat Ih bet zwakke punt van zulk een methode om zich in den rug te dekken £ o het feit dat in weerwil dar geheimhouding van bet verdrag tusachen Duitschland en Oostenryk het voorbehoud gemaskt waa dat daarvan ouder zekere omstandigheden vertrouwelyk mededeeling gedaan zon magen worden aan den keizer van Rnsland hetgeen ook geschied il dit feit alloen loont aan dat de onvoorwaardelyke gebeimhonding van overeen komsten toch voor beide partyen de mogelykbeid insluit vjan moeilykheden en misverstand Wanneer nu ook een staatsman ala Bismarck zich sterk maakte ook ia die gevallen den toestand te beheerschen c dan toch waa het zeer voorzichtig eu verstandig van Caprivi een minder ondervindiugryk staatsman dan Bismarck liever ondubbelzinnige veiboudingeu te scheppen Dit laatste zeide f Marschall wel uiet maar hy bedoelde het ongetwijfeld De Fransche Kamer is Zatefdag toch nog eau de begrooting begonnen tiadat eerst de urgentie geweigerd was van een amnestievoorstel van den socialist Dejeapte Dit geeft eenigen nioed voor de sitting waarin het ontwerp aan de orde ia tot wyzi ing van het kiesrecht voor den 8enaat Men begrypt dat de tegenwoordige liegeering van een wyziging op dat plint niet wil weten eni ook niet kan weteu Herformiog ot oog liever afachaffing van den Senaat is een der voornaamste p inten fan bet program van Bonrgeoiè met zyn radicalen en sOcialeu Ër is zegt men nog een verborgen reden waarom de geibatigde Republikeinen met de rechterzydebiet gasrne Mélibe zien vertrekkeo Wanneer Méline geslagen wordt dan koiut BoargeoiN weer en met Bourgeois de inkomstenbelasting waar men in Frankrijk in weerwil van de vërheerlykiog van de groote revolutie nog altyd erg ban van is De Kamer heeft gisteren met 279 tegen 238 atemmen het voorstel tot wyziging van de verkiezing voor den Siüiiaat verworpen Op het einde der zitting vroeg Jourlan in eene interpellate wat de houding d r regeeriog tegenover den Senaat zou wezen Méline bestreed de blykbsre bedoeling van deze interpellatie Tenslotte werd de eenvoudige orde van deu dag door de regeering aanvaard aangenomen met 311 tegen 241 stemmen Uit Rome wordt gemeld dat koning Hambttrt gisteravond het vredesverdrag met Abessinië bekrachtigd en majoor Nerazzini opgedragen heeft dit aan Menelik mede te deeleo De Italiaansche Kamers zija tegen deu 30en by een ge roepen Aan den oorlogstoestand in de Colonia Erythrea is dos thans ook een einde gekomen Italië heeft vrede gesloten met deu negoa van Abessynië En al is het veruedereud voor een groote Europeesche mogendheid de voorwaarden aan te nemen van ean Afrikaansche potentaat toch deed Italië verstandig de onderhsudelingen te rekken Roemryk is de vrede niet de grenzen zullen under geregeld worden euhet verdrag van Uccialli dat Italië recht vanbeflcbermiog over Abessynie verleende ia ingetrokken Maar de gevangenen worden iuvryheid geste d en de goede betrekkingen inAfrika hersteld wat op dit oogenblik vooralveel waard is voor Italië Iu Engeland maakt de bepaling van art V waarin Italië zich verbindt een gebied aan een andere mogendheid te zullen afstaan een onguustigen indruk Men ziet er den invloed van Frankryk in dat ongaarne de Eugelsohen in Kassala of san de Icost gevestigd zou zien De oppositie pers in Italië is met het tractaat weinig ingenomen maar de algemeene overtuiging is gnristig zooaU blykt uit deze aanhaling van den Popoio Romano c Alles te zameu genomen kan rarn tevreden zyn met het niet ophemelen om zich niet belachelyk te maken De overeenkomst begint met een algemeene inleiding waarin nitdrukkelyk wordt gegeven aan den wensch tot herstel van de vroeger bestaan bebbeude vriendschap Daarop volgen de versclnllende artikelen Art 1 bepaalt dat de oorlog zqI geëindigd zyu en verklaart dat tusachen de beide landen Italië eu Abeasynië eeuwifïe vrede envriendschap zullen bestaan Art 2 decrfteerthet opheffen van hst verdrag van Utschalli art 3 de volkomen onafhaukelykheid vauEthiopië In art 4 wordt bepaald Daar dewederzydsche partyen bet niet eens zyn kunnen worder over de vaststelling der grenzen doch niet wenachen dat wegens dit verschil au maenmg de vredea onderhandelingen zullenworden onderbroken woidt overeengekomen dat binnen den tyd van een jaar gerekendvan den dag af van het sluiten des redes degrenzen op vrindachappelyke wyze door afzonderlek daartoe benoemde gedelegeerdenznllen worden vastgesteld De overige bepaliogen er z n er acht in bet geheel zyi van minder belaag Datgeld echter weer niet voor de afzonderlijkeclansule de invryheidsteliing der gevangenenbetrefteude Dienaangtaude is bet volgendebtfpaald No de vrede gesloten la werden allegevangenen vry verklaard Keizer Menelik zalhen naar Harrer zenden vanwaar zy na trZeila zullen vertrekken zoodra het telegraphischbrricht van 1 ratificatie van het verdrag isontvangen Het Italiaansche Rood Kruis kan zynvertegenwoordigera tot Ghildesaa zenden omde gevangenen tegemoet te gaan De Ethiopische regeeriug zal een schadevergoeding ontvangen voor bet ondrrhoud dergevangenen De Negus verklaart dat by geenaom Wil vaststellen maar Iaat dit over aanhet billykbeidsgevoel van de Iialiaanscberpgoering Turn Costuums L v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van rlmslerdam 14 NOVEMBBB Vrlirs slotkrs Nedeblund Cerl Neil W S 2i i 8 89 dito dito dilo 8 93 dito dito dito 8 9S l Hu ra a Ool Qi udl ll881 88 i 109 Y Italië nsohrijving 1862 81 E 8 OosTME Oi l in papier 1868 6 8BV BV dito m zilver 1888 6 84 81 PottTUOAL Obl niL t coupon S dito ticket 3 24 Vi BusLiND Obl Binnenl 1894 4 OSVi 6SV dito Gocons 18S0 4 dito bii Knihs 1889 9SV dito bij Hope 1839 90 4 98 dito in goud leen 1883 fi dito dilo dilo 1884 5 1041 Bpame Perpt Boliuiai88y 4 5S TtiRKEU Gepr Coav leen 18B0 l B91 Geo leeniug serie II 90 20 Geo Ie niig serie 0 20 Zuid Afe Hap V obl 189S G u V Meiico Obl Buit Sob 1890 6 931 Venezuela OSl 4onb6 j 1881 a AMSTEaoAM Obliiratien 189B 3 1007 BOTTEEDAK Strd IcOU 1894 3 BB Ned N Afr llande sv uand 4S Arendsb Tab Mij Cortilioaten 560 Beli MsEtfohappij dili 68 Am Hvpolhoekb pandbr 4 1001 Cult Mij der Vorstenl aand S4 s Or Hypolheekb panilbr 3 1001 Nedfrlaiulscbe bank aa id 195 Ned Ilanlolraaataob ihto ISSVs N W h l ic Hyp b pindbr B 50 62 Iti It Hypothoekb pani br SVi 101 s l tr Hypilliookb dito 3i i 97 OosTK NE UoH H ng bank aiud ISS s EiSL Ilyp thwkbank rniidb 4 120 Amerika Equ t hypotb piniib 6 Miixiv L H Pr I ei oorl 6 27 Ned Holl IJ apoor Mij naul 1081 Mij tot Krpl 1 81 Spw aan l 98 Neti hul Ppoorwegm nand 808 Kod Zuid Afr 8pm aand 6 211 dito di o dito 18111 dito 5 101 Italië Snoonvl 1887 89 A Eob 3 60 Zuid Ital Ppivmij A H oU 3 62 Polen arsobau eeuen aand 4 152 UusL Gr Hu a Spiv Mü obl 4 H8 Baltischo dito aand 81 61 Fastowa dito aand 5 78 Iwang Uomhr dito aan i 5 IcOI s Korak Ch Azow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 AMEElKl Cent Par Sp Mij o il 6 Chic k Jorth W pr 0 v annd d to dito Win St Peter obl 7 128 DemerSi Rio Gr Spm rort v a l Vl ii i lUincii Central obl in goud 4 lOOV IjOuisv VashriIliiCort v aand 61 51 Mexico f Spw Mij Ie by i i 6 lOO s Mus Kansas v 4pct pref aand ll ls N York OntasioJt West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Cdif Ie hyp in goud B 78 31 Paul Minn Manil obl 7 100 Un Pao Hoofdl i oblig 8 dito dito Lino Col lebyp 0 5 26 Pani da Can Soutb Cert v aand 48 Ven O Ballw Na leli d c O 12 Amsterd Omnibus Mg aand 190 Botterd Tramweg Maats aand 205 Ned Stad Amsterdam aand 3 1061 Stad Bollerdam aan 3 106 Bei oie Stad Ant orpon 18 7 ï l 1021 Stad Brussel 1886 losy lloNO Tbeiii BeguUr GeselUch 4 1161 OoSTENE Staatslcening 1860 5 120 K K Oost B Cr 1880 3 168 Spame Stad Madrid 3 1868 321 Ned Ver Boj Hyp Sp W eert KEXXISGEI MXG Inuichtinühh welkb gevaae schadb op HIKDBa KÜMNEN VfiROORZAKEKi S BURaBMEESTER en WETüOÜDKRS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat xg vergunning hebben verleend aan Ie H A Jaspera enzynereohtverkrjjgendeo tot het aitbreiden sjjner kleederbleekerg in het perceel aan da Earnemelkaloot wgbB no 496o kal ti traat bekend aectie A no 3357 iMoi A J Sas en zyue riichtverkrljgendeQ tot het oprichten eeuer smt dery in het percoel aan da Waohtetatraat wyk P no 174 adaitraal bekend sectie E no 1062 Gouda den 18 November 1896 Burgemeeiter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Serretarifl BROUWER 353 Staats loteriJ lo Klasse Trekking van Woensdig 18 November IStU No 18695 inOO No 13266 on 145 6 ieder 400 No 16174 200 No 4988 7238 8300 18129 en 17907 ieder 100 PriJsen van 70 17 2B2S 6875 8840 11063 13790 16976 ISSil 68 2665 6918 8884 11076 13806 1U13 1887 87 2S99 6979 8990 11077 13818 6081 18175 106 2612 6034 9026 11099 18845 16067 8888 170 2644 6046 9069 11103 18861 16112 18400 204 9661 6080 9014 llll 7 13968 16825 18418 216 2691 6115 9 86 11118 13974 18280 IHOS 284 2796 6216 910 1116 13981 16246 1 46 294 2768 6220 9108 11177 14065 16268 18688 310 9771 6274 9140 11969 14090 16S88 Ui67 328 2302 868 9U4 11334 14131 16887 18571 858 2837 6S69 91 6 11361 14196 16406 186S3 362 2846 6374 9228 11318 14219 16423 18684 441 2906 6384 9260 11391 14380 16627 I87SO 471 3031 6392 9288 11496 14341 16621 18192 607 8088 6448 9307 11641 14408 16688 18 a B6S 3327 646 9818 1U47 14608 11773 18878 610 3330 6496 9334 11580 14554 16807 1888T 638 3 32 6612 9377 11611 11116 16818 19091 667 3636 6612 9406 11636 14729 16926 19161 671 3672 6559 9418 11693 14744 16983 1926 766 3778 6573 9420 11722 14756 1 941 19816 776 3782 6602 9483 11762 1476B 16972 19878 849 3818 6613 963 11862 14781 16991 19381 846 3892 6629 9641 11896 14634 17007 19447 861 8926 6764 9590 llli64 14869 17018 19466 87 4048 6767 9699 11967 14065 17097 19467 878 4244 6941 9630 11968 14979 17085 19633 940 4260 8968 9676 12031 16007 17064 19690 989 4364 7006 9706 12030 1 0S3 17069 19689 1012 4368 7016 9703 12036 16038 17089 1966 1076 4382 7036 9768 12ll 15092 17 00 19678 1078 4600 7146 9768 121 6 16186 17U8 19680 1090 4601 7178 9861 U198 16200 17207 1971J 1235 4615 7297 9876 12268 15291 17241 19748 1239 4640 7325 9960 12267 1B884 17279 19776 1246 4560 7366 10047 12296 15S88 1780 19907 1S23 4708 736810129 18800 15898 17813 19910 1350 4850 7405 10163 12SS8 16450 17814 1992S 1362 4862 7425 10176 12418 16460 17618 2001 1868 4940 7497 10204 12477 16466 17662 20168 1492 4981 763110210 12541 15U2 17692 20289 1686 6006 7638 10926 12688 16670 17647 20407 1661 6086 7648 10246 12679 16594 17876 20480 1573 5123 7697 10286 12804 15697 17678 20481 1681 6802 7698 10306 12807 16 9 17800 0447 1641 207 7778 I0S08 18846 15614 17828 0 7 1696 6268 8186 1089 12001 156H8 17 31 806U 1721 6268 8169 10457 18037 15665 17840 90624 1786 6278 8256 10 74 13089 16674 17586 20681 1818 6800 8262I0 13 I31H4 16717 17894 20668 1873 6868 8391 10 26 13161 16739 17924 80880 2055 6393 8439 1063J 13214 16766 17960 20706 2070 6671 8680 10646 13217 1B8I9 18003 8074 2174 6S78 8668 10681 11261 15826 18064 0788 2191 6888 8 69 1O 0a 13264 16829 181 86 20799 2271 6694 8674 1l 713 13442 1 8S4 18159 908SS 9317 6640 8678 10764 18480 16909 18176 20876 1356 6700 871710818 13680 16911 IBS66 10878 2416 6719 874811008 18637 16940 1 289 108B6 9421 5796 8778 11029 13786 16952 18311 20918 2610 6864 8789 Ie Klasse 2e Lijst No 6706 2000 m s lO OOO K E O L J 3m E Door Zé Pro eaaoren In de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitsersclio Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens hunne onverbe teriyke s llige aangename en tevens volkomen oDBchadeiyke werking tegen Verstoppingen Hardlljvlglieid ontoereikende ontlasting en de onaangename gevolgen daarvan hoofapijn hartkloppingen bloedsaandrang duizeligheiil mislijkheid gebrek aan eetlust enz De koeten van eeu dagelpsch gebrnik zgn maat S centen Niet anders te verkregen dan in doosjes ït 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E vi SANTEN KOLFF Rotterdam Advertentiën v Het bMte onacbadcljrtute en g malckelylcste poetBmiddel voor Heern en vooral dames en Klndericboeowerk If de Appretuur van C M MUtl r k Ce V BerlU Beuth Str 14 M n U fytA tfÜLV Op naira en fabriekamerk Virhf vBkaar by Httrai WInkBlltri n ithoaiiwirk inltatirivii ryM INI aiBWMi Oqat fey W lardanaiiil Amhta