Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1896

Vrkrs slotkrs 89 89 93 9 l HU bi s siV 85 84 84 81 63V 83 97 981 98 löiv 65 59 i 30 20 20 11 V 93V 7 63 8 36 7 69 ff 8 6 ff 8 13 ff 8 83 8 63 6 W 6 17 ff 6 87 ff 6 34 ff 6 41 6 47 6 47 U T ï E 0 H T G 0 ü D A 10 16 10 38 11 88 13 3 8 08 8 89 4 46 6 14 7 66 8 09 9 07 10 84 10 88 ff 11 66 13 94 4 16 6 34 98 10 64 10 46 ff ff ff ff 4 94 ff ff 8 V 10 9 11 1019 11 8 46 4 87 6 17 8 98 8 41 9 4 11 10 AHSTESDA H 0 0 U D A 1 8 16 9 10 48 9 84 9 68 4 46 6 18 7 46 4t 9 14 18 1S li ll 19 98 8 46 8 56 6 4 7 46 M 11 10 rooral met een preaident sla Mo Kinlar de Vereenigde Staten leiden tot het tetleenen van tQsschenkomst welke kon leiden tot een conflict met Eoropa Turn Costuums A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Directe SpoorwègverblndlDgen met GOUDA WlDterdieost 1896 GODDi aOTTllEDAM Aao evaDgeD 1 Oatober TUd vaD Greenwlcb Oliud 30 l ii 8 S0 8 40 9 10 9 86 10 17 11 91 11 1 1S 18 1 8S 189 89 8 1 89 l 4 a t erdim 1 7 t 8 38 9 10 O SO 9 40 9 Si lo 87 11 51 38 18 88 19 85 1 59 4 8 4 16 ttOTTEKDA H 9 OUD 10 1 11 60 19 97 1 4010 9 10 £ 10 48 I 10 49 19 88 19 47 6 51 7 36 8 7 10 7 46 8 18 9 11 GOUDA DEN HAAO Qouda ZeTenhuiz n Moerkapella Zoatarmaer Zegwaard Voarburg s Uaga 6 7 80 8 85 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 98 1 48 8 47 4 45 5 S 6 64 6 11 7 80 7 49 S S8 ZH 7 48 8 4 11 80 18 40 4 57 lat 9 01 Z Z 7 69S 66 11 41 18 61 6 08 19 V 8 07 9 08 11 66 1 06 5 80 t 9 98 aH 8 18 9 18 10 7 10 48 19 11 4819 40 1 10 8 19 4 17 5 96 5 58 98 6 89 7 50 8 81 9 9 eOl DA UTIlCH T Uouda 6 80 6 37 7 19 7 66 8 81 9 99 9 59 10 19 10 67 13 66 8 30 Üudav 6 46 64 it 11 14 3 37 Woerdan 5 58 7 8 8 18 11 39 3 46 Ulrackt 6 13 7 43 8 98 9 64 10 5111 45 1 97 8 08 I Nbaf Amsterdam f Sfopt Woensdag O O V I A A U 8 T E K O A M Souda 87 8 31 9 63 t VI 13 10 4 11 imataHaa O Bt 8 14 87 I0 5 1 8 1 18 8 16 Stapt ta Nooldoip LeidioheiidBiii an Blajairfk JCrnisirag en Hakandorp DEN HAAO GOUDA 7 48 8 50 9 19 9 4610 1111 3619 33 1 36 3 44 3 40 4 10 4 33 6 39 6 197 18 7 58 9 98 9 58 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff 4 80 ff g 18 ff 9 St ff ff ff ff 10 89 ff 1 55 ff ff ff 4 63 6 80 9 48 ff ff ff ff 10 43 ff n 3 06 6 04 6 89 9 6 8 18 9 18 9 47 10 1610 6413 0613 69 3 17 8 14 4 08 4 886 15 6 63 6 607 488 9810 1010 38 8 64 9 S4 10 3811 C 10 06 ff 10 16 ff 10 37 9910 89 11 6 11 46 8 17 4 41 6 57 6 56 8 81 10 17 10 50 ff ff 7 10 10 34 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 8 50 6 18 5 7 89 9 4 11 07 Te QODDA by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN 80N apotheker Markt 10 17 10 80 Auatardui 6 8t 7 15 11 86 Qouda 7 33 8 1 I Laat te Qoodi itaUigen uit naai oMmt ae niat op 43 ia Frankrijk 42 in Doitacblaad 30 in Ooiteartjk 21 io ItaUë 14 en ia Rusland 2 Naar het Dagbl r Z H rerneemtzullen de commiMariMen der Koningin in de rerichilleade proTiDciSa ban belangsteiliiig in het aanstaand lilveren ambtafeeat van ban ambtgeDOot in L de provincie Zoid Hollind mr 0 Fock aan den dag leggen door de annbiediog vao een boldebl k waartoe deze hoofden der gewwteo uaar de residentie zullen koineo Ia de Figaro c vertelt Chincbolle over een reeda meer dan jdertien jaar achtereen slapend meisje het volgende Den 29at6n Mei 1883 leefde te Tbérelles een klaiu dorpje op vyl nor afstand gelegenvan SaintQuentin eeo joog meisje toen naiiwelgks negentien jaar ond Haar naam ia Marguerite Boyenval Zy was naaister van baar vak met baar moeder aamenwooend Het kind was naar men te Cbincholle verssekerde door Heden die baar pereooniyk goed gekend hebben erg vrootijk van aard en bovendien een altejrliefate veracblJDiDg £ n Ti ooiyk bleef ze ondanks de lasterpraatjes die men roodstrooide en die voor baar dreigden onaangename gevolgen te hebben Op een dag dat zg voor Jiiaar deor een lochlje schept ziet zy in de richting van baar woning eeoige politieagenten Baokomeo Zij denkt dtft men baar naar aan eidiog der laatste praatjes bomt arresteeten en gillend stort EÏj van sobrik ter aarde ter prooi aan een zenuwtoeval De polilieageoten gaan voorbjj w l zy nieta met haar hebben uit te staau Men legt haar te bed en sedert dien t d d w z van 1883 tot heden beeft zg geeo teekeo van teven gegeven Da bekwaamste en beroemdste geoeesbeereu hebben al het mogelgke aangewend om baar tot het leren terog te roepfo de bekendste magnetiaeura beproefden hun krach t a niets hielp het jonge meisje werd slapende vronw Charcot wis er Bronardtil Berillon Geen banner begreep iets van het geval Marguerite Boyenval is voor allen een mysterie Zij ligt op haar bed meer op een doode dan op een slapende gelykend L jkbleék mond en oogen gefloten ziet meu wanneer men de oogleden optilt niets dan wee geheel wilte oogballen Haar hoofd ligt op bet boofdkussea ecf de armen zgn onder het laken verborgen Zoo slaapt zy nu reeda dertien jaren deor zonder eao teakeu v an leven geven voor ieder een raadsel die haar komt bezoeken By den pmmandant van het kol werfdepot heeft ziob vrywillig gemeld zekere G Duitsober voorgevende deserteur te zyn vao dat korps waarby by begin Mei jl van de kol reserve te Zutpbeo was overgegaan om van daar nit naar It ië te vertrekken Hg moet in die maand met een 4 daagAcb verlof naar Zutphen zgo vertrokken van daar zonder toeatemmiug naar Daitscbland zyu g aan en is sedert dien tyd bg tya korpa niet teruggekeerd zoodat bg begin Jooi jl als deserteur werd afgevoerd Hij zal nu wejfena die deiertie voor den krygsraad t j rnbem worden terechtgesteld Onder leiding van den voorzitter van het bestuur prof mr G A van Hamel werd Zaterdag te Amsterdam de gewone algemeeue vergadering gehouden van de Liberale Uuie Uit bet verslate omtrent den toestand der Uniecea do werkzaamheden van het bestuur over 1895 bleek o a dat bg de vereenigiug op 31 December 1895 79 kiesvereenigingen met 9195 leden waren aangesloten en dat zg 56 beschermers en 557 buitengewone leden telde 1 tt IM 7 i Hoordraobt Niauwnkerk 8 47 8 64 9 1 Botteidam Cpall Xieuwerkerk Moordnoht Ooud 4 56 8 5 6 14 6 91 6 87 5 68 S U 19 8 85 6 17 Ia de plaats vau den beer mr L W Ebbinge die in deu loop dea jaar ontOag nam werd tut bestuurslid v ekozen om in 1899 af te treden de beer mr H J Smidt te s Gravenbage Hat Dostnars 0 ratel tot wyziging der artt 12 en 24 der ataHten werd goedgekeurd Hierna kwam ia behandeling bet bekende Herrormingsprogram en het Program van urgentie In zgn opeoingswoord verklaarde de voorzitter de redenen die het bestuur tot de indiening vao beide ontwerpen leidde en merkte by op dat dit bestoor dairraede geen band aan eventueele kamerleden wil opleggen Op verzoek van den heer De Kanter uit Haarlem zal de voorzitter zgn rede laten drukken opdat daardoor worde bevorderd dat aan veel misverstand en dwaling over de bedoelingen van het beatunr een einde kome Door de Vryzianige Kiesvereenigingt te Leiden werd daarop de volgende motie ingediend een gawgzigde van die welke im de door die vereenïging gebonden vergadering werd aangenom n Die nieuwe motie nu wenscbt dat da vergadering verklarende Ie dat zij volledig instemt met de grondgedachten van het aangeboden hervormingaprogram dat de liberale beginselen voor hare belgdera den plicht medebrengen niet slechts pal te blyven btaan voor de handhaving van constitntioneele instellingen vrijheden en volksrechten het opeubasr onderwgs en den vrgen baodel maar daarenboven met krocht voort te arbeiden aan het tot stindbrengen van wettelgke hervormingen van zoodanige bovenal waar door de sociale reohtvaardigbeid io wetgeving en bestuur wordt betracht en de maatschappo lyk zwakken worden beschermd tegen bet exploiteeren bnnner economische afbaokelykbeid 2e dat zy erkent de noodzaketgkheid van het op den voorgrond stellen der vraagstukken in het tweede ontwerp beslait als urgent aangewezen deze verklaring vaststellende ca van oordeel dat alleen candidaten voor de Tweede kamer dis met haar instemmen den steun verdienen der kiesvereenigingen leden van de Liberale Unie besluit de behandeling van punt 5 der agentia die dor beide programma s niet voort te zetten Deze motie werd langdurig besproken nadat de voorzitter verklaard bad dat bet bestnur overeenkomstig het verlangvn a van de kiesvereeniging te Haarlem para i raaf 6 van het Hervormiogsprogram op bet program van urgentie wilde gebracht zien Deze paragraaf egt dat de Unie wenscbt Behartiging van de ontwikkeling van lartdbouw veeteelt handel en nü erheid niet door beschermende rechten maar door andere maat j regelen o a door verbetering van verkeeraen gemeenschapBmiddelen ook tuaicben afgelegen streken en ds centra van bevolking en wat den landbouw aangaat o a door verbreiding van landbouwonderwya door samentirekking van de bestuurstaak ten aandien der landboawbelangen bij een der departementen van algemeen bestuur door herziening van de bepalingen op bet stuk van jacht t By de bespreking der motie Leiden werd deze verdedig dour de beeren Fockema Andraeaen Oppenbeim nit Leiden van Geun uit Zierikzee en krachtig bestreden door de beeren De Kanter uit Haarlem an Van Gïlse uit Rotterdam op grond dat door aanneming bet werk van twee jaren ongedaan gemaakt zou worden en daarmede eao slag iu het aangezicht der Liberale Unie sou worden toegebracht De heer Zelvelder nit Utrecht schetste de notie als destrnotief en alleen aannemelyk voor conservatieven als Bastert De heer Cupetns uit Zutphen verdedigde de motie als zgnde eene korte en duidelyke nit enze ting van de eischen aan een kamercandidaat te stellen 11 98 11 85 11 48 18 8 1 1S 4 9 81 9 61 8 56 9 60 10 11 5 J0 7 61 8 56 Na verklaring van den heer Oppenheim dai de Leidsche motie niet zou zga ingediendi wanneer de Leidsche kiesvereeniging beter mot de bedoelingen van hnt hoqfdbestDur be kend ware gsweesl werd de motie verworpen met 46 tegen 25 stemmen Na de pauze kwum aan de orde bethervor mingsprogram Paragr aaf eeo over bet kiesrecht werd bestreden door de beeren Fockema Andreas nit Leiden en J TroeUtra uit Leeuwarden Zy wilden afwachten wat de nieuwe kieew t geeft en beschouwen do paragraaf als eeo reageeren tegen die wet Het bustunralid de heer Van Raalte en debeer Zolvelder uit Utrecht verdedindso deparagraaf groudwetsherziuuiog wordt daarmede niet bedoeld er ligt enkel bet beginselin dat met de nieuwe wet niet is verkregenwat de Liberale Unie verlangt Na verwerping van een amendement de kiesvereeniging te Gooda om bet woord noodzakelijke in wenscbetijk te vetanderpo werd paragraaf een aangenomen m t 51 tegen 19 stemmen By paragraaf 2 sociale vraagstukken Ijokte de Verplichte verzekering debat uit met het gevolg dat aang nomen werd een amendement van deu b er Basvot uit Dordt 6m by te voegen iZoo noodigt voor de woorden Teu deele op kosten van deu Stant c Bedenkingen tegen bet voorgestelde omtrent maatregelen tegen drankmisbruik en herziening der armenwet warden weerlegd door het bestuurslid Goeraon Borgasius die opmerkte dat met de eerste de matarieeta belangen eu met de laatste niet 9taats armenzorg bedoeld worden Een amend ment van mr Oppenheim om achter zoowel c te lezen voortwoekering pauperi me te keereu en armenzorg uiet aan te merken als uitsluitend eea uitvloeisel van politiezorg werd overgenomen Bierua ia pnrograaf 2 zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd evenals paragraaf 3 Bg paragraaf 4 wilde de heer Kanter nit Haarlem achter leerplicht voegen de woorden betere regeling der tractementen van onderwyzera De beer Troelstra wilde de woorden voortgezet herbaIing8onderwye schrappen Vooral voor het platteland zal wettelgke regeling daarom onmogelgk zyu Het amendement Troelstra ia verworpen waar dat van den heer De Kauter aangenomen met 41 tegen 30 stemmen Buitenlandsch fverzlcht De comraissia van de Belgische Kamer die de herziening voorbereidt vao bet Reglement van Orde beeft opnieuw onder presidium van Beernaert vergaderd Men is ten slotte naar verlaidt overeengekomen het Duitschesydteem dat io den Rijksdag geldt aan te bevelen en dus cvnsunr verwgderiog uit de zaal en tydeiykfl nitariuitiug voor te tellen voor ruitverstoorders die zioh niet aan het ge ag vau den Voorzitter onderwerpen of weigrren openlgk om veroatschuldiging te vragen Aan den afgev 8adeleer is opgedragen in diec zin het rapport voor de Kamer gereed te maken Maar tevens moet ook beraada aagd zgn over zekere maatregelen tot geregelde vaatstülling der orde van den dag ten einde de bïnderlgke intermezzo s en nuttelooze interpellaties te voorkomen De Senaa s Commissie die maatregelen beraamt tot beteugeling der rampzalige 8pe lwoede beeft volgens den Réformec besloten tot sen soort van overgang maatregel on alle particulipre speelbuizsn streng te verbieden en in openbare speelhuizen onder staatstoezicht enkele spelen en weddeoecbappen toe te laten zullende de zuivere winst vao zulke inrichtingen geheel ten voordeete komen ran de Kaï der Arbeidsongelnkken Alleen moet nog worden vaotgesietd welke spelen al of niet zullen worden oegelateo De miniaterieete crisis in België heeft ook in het buitenland de aandacht getrokken en sommige bladen wordt zonder overweging de bewering verkondigd dat bet Belgische volk door het tegenwoordige miniaterie om den tuin 6 1 6 61 3 S7 4 60 4 57 6 4 6 11 6 39 6 10 9 60 3 44 4 18 4 40 4 50 4 57 6 04 3 09 4 04 4 88 5 10 6 33 6 80 L 1 44 1 64 3 01 3 08 3 14 aUage 5 46 7 90 Voorh 6 63 Z Zegw6 6 Zaf M 6 17 Gouda 6 98 7 60 irireott 6 83 7 60 6 9 83 Woerden 6 68 8 11 Oudewater 8 19 Gouda ff 8 89 0 84 10 10 wordt geleid Men betrekt zelfs den koning in in de quaestie en verondersteld dat dese zich aan handen en voeten gebonden ziet ala een gevolg van de toegevendheid welke da ministers tegenover hem in de Congo qaaeatie hebben getoond Het equivalent voor die toegevendheid moest zyu een zich schikkeo van dezydadeskonings in bet op den achtergrond dringen van de legerhervorming welke aan het volk was beloofd De Frankfurter Zeitongc spreekt dit o a duidelyk nit Wat zegt de koning daar na wel van vraagt de Frankfurter De koning bezit ongetwyfeld het levendigat gevoel voor de hervorming van het leger Hy acbt ds hervorming noodzakelgk ala een eisch der rechtvaardigheid als een maatregel ter beecherming van België en in bet belang van het leger zelf Niemand kan beter inzien dan de koning 4at de nentraliteit van Belgë in brelieke tydan niets waard is wanneer zij niec door het gansche Belgische volk krachtig gesteund wordt hij weet ook zeer oecL dat de hervorming noodzakelgk ia tot bet neratel van den socialen vrede en tot verhflfiSiog der hoedanigheid van het leger Waarom treedt hy nu niet zoo ala men van hem mocbt verwachten op voor de hervorming De reden is blykbaar deze dat by gebonden ts tegenover de clericale party Zg is hem in de lastige Congo quaestie ter wilte geweest en thans is hg machteloos tegenover haar Zg beeft achtereenvolgena 10 millioen voor den bouw vin den Congo apoorweg 25 millioen ats voorschot voor den Congostaat 5 millioen tot dekking van het deficit van dec Congostaat en ten slotte nogmaals 15 mitlioeo voor dan spoorweg toegestaan Deze bewilliging moet thans betaald worden de rekening sluit met bet verwerpen van de leger her vorm ing of tenminste verdagiog tot op oobepaalden tyd De clerikalen willen geen algemeeue weerplicht en geene vermeerdering van het teg T c Eerstdaags zal ougetwyfeld meer lichï ovar deze plotselinge minister crisis worden erspreid De heer Lorand de bekende radicale afgevaardigde en de voorstander der volkswapening heeft den minister Vaoderpeereboom kennis gegeven dat bg de regeering eerstdaags zal iotttrpelleeren over het aftreden van generaal Braasine en ovef de plannen welke bg de re eering over de legerbervormingen beslaan Tuaschen deze beide militaire specialiteiten kan ïich een onderhoudend debat ontspinnen Men volgt te Weeneu io do laatste tydeu met aandacht den loop der zaken iu Italië omdat de sympathieën in dat land voor het Drievoudig Verbond aan het dalen zyn Oosteoryk is nooit populair geweest in Italië en de alliantie was er meer een zaak van het verstand dun van het gevoel Sinds Italië het met FranKryk over Tunis eens ia geworden eu de twee een handelsverdrag gesloten bebbeu is een van de twistpunten tosschen die beide landen verdweneu Nn heeft men hei in Rome niet aardig gevonden dat Oostenryk reeds voordat Italië zich verklaard bad het door Turkye namens Tunis gesloten bandetaverdrag heeft laten schieten en met Frankryk oen ni qw tractaat gesloten beeU Daarby kwam na nog de begroeting van de katholieken vergadering vaa Salzburg door deu stadbonder en bet wegbigven van aartshertog Reinier by bet huwelijk van den prins van Napels Als bloedverwant des Koninga was hg tot die plechtigheid nitgenoodigd maar moe t bedanken omdat hy aan t pootje lydt ia had men in Rome graag een plaatsvervanger voor dien prins gezien maar die ia uiet gekomen zoodat behalve de koningin weduwe van Portugal alleen nog maar Vk Russische grootvorst de inzegening beeft bggewoond 8 61 9 67 10 40 l lfi ff 10 4 f 10 11 r 10 18 ff f 9 10 10 37 10 59 11 80 8 6 9 87 10 4 47 f ff 4 V 10 01 f 8 36 10 07 lO M Rusland traobt reeds tang Italië voor zich te wioneo Het huweiyk van deu kroou prioa is daartoe een prachtige gelegenheid en als dat plan eenmaal gelukt is dat ia ook spoedig de vriendschap met l rankrijk klaar De tuiryke egenataaders van het Drievoudig Varbond in Italië hebben dan ook niet verzuimd om uit de aanwezigheid van den Russischeu grootvorst en van zyn schoonvader den prins van Montenegro munt te slaan De gevoeligheid der Italianen ia nu eenmaal door allerlei gebeurteniaaen opgewekt en onder de beerachappy van die attmming wordt Oostenryk een zeer koele bondgenoot gevonden Daarom ia het noodig dat men dan met die atemming rekening houdt ala men niet door de gebeurteniaaen verraat wil worden en er is reden om te gelooveu dat men waakzaam ia Een geest van vriendschap en broederzin ia opgerezen tasseben Engeland en de Vereanigde Staten Oeen strgd zal meer bestaan tusscben de zusterryken aan beide zyden van den Oceaan Door scbeidsrecbteriyke uitspraak zullen alle geschillen worden beslist Venezuela wordt daardoor afgevoerd van de agenda der mogelgke geschillen en alle aandacht in de Vereanigde Staten wordt thans gevestigd op Cnba De pers maakt zich gereed voor een nieuwen veldtocht En de Timescorrespondent voorziet zelfs dat een oorlog tosschen Spanje en de Vereanigde Staten uiet lang meer kon nitblgven Zelfs de heer Oioey heeft zich in dien geest uitgelaten Men meent dat Spanjo liever Cuba wil afstaan als prgs voor een overwhining van de Vereenigde Staten dan het over te laten aan de opatandelingen Dan zou de oorlog eigenlyk een soort spiegelgevecht worden Maar dat zal niat gebeuren zegt de Times c Al bet lot een oorleg komen moet zal het een goede oorlog zyn Maar het is nog niefc zoover De onzgdige houding van de regeering der Vereenigde Staten was tot nog toe in het voordeel van Spanje En Spanje zal dit voordeel niet verliezen als het slechts zorgt of den opstand te onderdrokken of tot oen achikking te komen waartoe de Vereenigde Staten gaarne bemiddeling aanbieden Doch ala de toestand zoo nog langer voortduurd is het einde oiet te voorzien In elk land en vooral iu de Vereenigde Staten is de openbare meening op den langen dnur bet sterkst daar kan geen regeering langen tgd tegen ingaan De president heeft nu langer dan een jaar zich verzet tegen een algemeen gedeeld gevoelen Het zal aan Sparje liggen ala de president dien alryd uiet langer kunnende volhouden genoodzaakt zal worden toe te geven aan den eisch om de Cubanen te erkennen ala oorlogvoerende mogendheid Wat bet begin van bet einde der Spaanvcbe beerschappg op Cuba zyn zoo De geest van verzoening tusscbeD Engeland en Amerika wil zich ook dienstbaar maken aan de Oubaanscbe qnaastie Sir Julian Pauocefote heeft president Cleveland zyn goede diensten aangeboden om te trachten bet geschil met Spanje op vredelie veude wyze bg te leggen De Figftro bevat in baar laatste nummer enkele beschouwingen van den heer Denis Guibert over de Vereenigde Staten en Europa c En de sobrgver doet zulka omdat de oplossing van bet conflict niet alleen Engeland aangaatc Eugeland beeft het voorstel tot arbitrage aangenomen Daardoor komt tiet geschil voor zoover Venezuela betreft vermoedelyk tot een vreedzame oplossing en deEogelschen zullen zioh voornamelgk aan het voorstel van Amerika onderworpen hebben omdat hun daardoor de kans werd geboden verschilleode territoriën in bezit te bonden welke bon anders zouden wordeo betwist By de oplossing van het geschil hebben particuliere belangen derhalve bnu invloed doen gevoelen voor zoover Engeland betreft Maar zegt de heer Denis Guibertongeveer tEuropa beeft op verhevener belangen te letten En waarechgnlijk zon ieder Pransch ataataman daarmede rekeniug hebben gebouden doch men weet nu eenmaal dat de Éngelache diplomatie alles opoffert aan bet materieele belang van het oogenblik iZolk een systeem ia zegt de schrijver niet van gevaar ontbloot Ala bewgs daarvoor kan worden aangevoerd dat de Vereenigde Staten zioh in bet vervolg uit het precedent de maohtiging zullen putten van zich zonder recht en byna zender voorwendsel te mengen iu alle geschillen welke kannen ontataan tnaachen de een of andere Europeesche mogendheid en eeo staat boe klein ook en hoe buitengewoon ook bestuurd op bet Amarikaanscb continent In het besluit hetwelk bg deze aangelegenheid door den markies van Satiabnry genomen is ligt opgesloten een ftilzwygende goedkeuring van de Monroe leer Maar zeer zeker zullen de belanghebbende Europeescbe unties Spanje allereerst dan Frankryk en dan Nederland weigeren zich te buigen voor de pretenties welke in dezen geest de Amerikaansche staatslieden zouden kannen doen gelden Maar htt zon ons niet verbazen wanneer deze onvoorzichtigheid van het Londensche Kabinet in de toekomst aanleiding gaf tot ernstige verwikkelingen Dit feit hetwelk misschien ongemerkt voorby zou gaan gegeven den tegen woord igen ontnstigen toeetand van Europa zon bat Amerikaansche jingüïsmac kannen aanmoedigen en kon U NOVEMBER NEl ïM Amx Ctrl Nod W S 2 dito dito dito Sdito dilo dito 3 HoNOiE Oül Oi uai 1881 88 4 Italië Insolirüvinfc 1862 81 6 Oosten Ot l in papier 1868 6 dilo in zilïer 1868 6 Portugal Obl met ooupon 8 dito ticlcet 8 100 96 4iV 560 63 1001 64 lOOV 196 138 120 27 108V 93 208 222 lOl s 60 52 162 98 61 78 lOOJ 101 100 KvsLAND Obl llionenl 1894 4 dilo Gecon 1880 4 dilo bii Rith ia B 4 dilo bg Hope 1839 90 4 dito io goud leen 1883 6 dilo dito dito 1684 5 Spanje Porp l sobuld 1881 4 TcïKElj öepr Conj eoii 1890 4 Geo laeniog serie B Geo Ie niE serie C ZuiuApe Rep ï obl 1802 5 Mexico Obl Boil Srb 1890 6 Venezuela OM 4 oubep 1881 Amsteudam ObliRat en 1895 S llojTBBOAM St d b en 1894 S Ned N Afr Hin lo sv aand Arend b Ïab Mij Cetliöialen DüUMaatFohupptj dito Atd Hvpolheokb p ndbr 4 Oult Mij der Vorslonl aand s Gr Hypotheekb paadbr 3 g Nedertandscbe bank aand Ned llaiidelmaataob dito N W l o Hyp b pandbr 6 BO i tt tt Hypotboekb pandbr S i 101 Itr Hypjtheotb dilo 8 97 OoaTK Ntt OoBl Hong bank aand 1337 j RusL Hypotheekbank pandb 4 AuBBlKA Equ t bypolh pandb 6 M i L G Pr Len oort fl Ned Holl J apoorw Mü aanl Mg tot Eipl 1 SI Spur aand I Ned Ind Snoorwflgm aand Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 IlALlB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zoid Itul Spivmij A H obl 3 PüLïN Warschau Veonon aand 4 KnsL Gr Hu Spw Mü nbl 4 Baltischo dito aand Eastowa dito aand 5 Iivang Dombr liilo aand 5 Knrsic Ch Azoa Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 128 l 100 61 100 l l 61 78 100 26 48 12 190 206 106 109 1021 1031 1161 120 168 321 AMEHlKl Cont Pae Sp Mijobl 6 Ohio h Vortb W pr C aand dloditoWin St i olor obl 7 Denver Rio Gr Spm rort v a üliuoiB t outral obl in goud 4 LouisT MashvillnCort v annd Mexico N Spw Mij Ie hyp n 6 Mits Kansas v 4pct prt f aand N York Outasio West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hyp in goud 5 Si Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Line Col Io hyp O 5 Canada Can Soutb Cert v aand Ven U Rallw lNa Io h d c O Amsterd Orooibus Mij annd Rottard Tram fog Meals aand Ni d Stad Amslerdsni aand 3 Stad Rotterdnm aan 3 Beluib Stad Antwerpen 18 7 S s E E O L A 3yC B Stad Brussel 1886 2 HoNQ Theism Hegullc GesellTh 4 O osTENa Staatsleening 1860 o K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1668 Nbd Ver Ben Hyp Spobl oort Door 4 Professoren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitserscbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens hunne onverbeterlijke stellige aangename en tevens volkomen onsohadeljke werking tegen Verstoppingen Har iH vigheid ontoereikende ontlasting en de onaangename gevolgen daarvan hoofdpijn hartkloppingen bbedsaandrang doizeligheid mislykheid gebrek aan eetlnat enz De kosten van een dagel kach gebrnik z n maar 3 centen Niet anders te verkregen dan in doosjes a 70 Centa in de Apotheken Hoofddepot F E viK SANTEN KOLFF Rotterdam 353 Staats loterij Ie Klusa Trekking van Maandag 16 November 1896 No S0690 60 0 No 11488 en 1660S ieder 1500 No 1689 en 10780 ieder 1000 No 618 en 6581 ieder 400 No 1216 on 16784 ieder ƒ 200 No 8625 8119 14697 15686 en 16842 ieder 100 Prijzen van 70 86 8744 6186 1167 10783 13470 16176 18694 143 2793 6200 8177 10786 13603 19281 18646 146 2797 5294 8927 10868 13514 16266 18668 866 2673 6367 8230 10984 13646 16361 18S79 337 2895 5441 S2SS 10929 13562 16391 18718 359 2918 6609 8801 10990 13568 16 69 18771 861 8978 561S 8339 11063 13607 16512 18800 378 3012 6634 8375 11066 13649 16615 18832 436 3021 5535 8397 11117 138SI 16571 18844 483 8035 5610 8446 11189 13930 16602 18961 3089 5680 8448 11163 13987 16704 18954 3152 5639 8462 11168 139S2 16770 18964 500 82 O 6716 8469 11206 13992 16962 19002 617 3847 6771 8465 11346 13998 16966 19013 645 8356 5812 8566 11418 14039 16979 19116 696 S369 6821 8676 11422 14041 17016 19124 696 8417 5826 8769 11470 14060 17087 19 41 737 8484 6831 8764 11489 14094 17148 191 4 781 84S1 6878 8768 11646 14098 17195 19176 794 8482 5940 87 5 11860 14146 17810 19S07 847 8493 6018 8831 11660 14207 17264 19217 889 S685 6020 8866 11678 14249 17271 193 9 954 3678 0075 8917 11788 14817 17276 19419 956 3611 É179 8986 11812 14S19 17281 19 28 066 3HI 1 911 9004 11853 14397 17320 19429 1009 8819r6222 9016 11867 14447 17862 10446 103 364 6969 9192 11877 14614 17 33 19 61 1070 36 6 6278 9297 11909 1 636 17 3 19 78 1081 3663 6294 9337 11069 14668 17 62 195S7 1347 37 1 6307 9332 11996 1 861 17602 1953 884 8749 6617 9341 12029 14863 17639 19576 1394 8788 6666 9 09 1206 1 990 17668 19827 1421 8814 6660 94S3 12074 16018 17618 19696 1489 3908 8669 9467 12159 l 054 17894 19706 1642 8946 6678 9499 1216 161 8 177 3 197 1 16 6 046 6878 9572 12268 151 9 177 4 19 27 1668 4194 6913 9686 12310 16166 U879 19920 1633 4222 7091 96 1 123 0 16209 17896 19944 16 0 4226 7095 9768 12881 15273 17900 19968 1646 4231 7166 9769 12888 1529 17910 19981 1668 4266 7228 9789 i2 12 16340 17937 2002 1697 4300 7254 9812 124 2 15 13 17954 20380 1704 4373 7269 9905 19677 16426 17966 20365 1730 4374 7S0O 9910 12667 16 8i i7971 20 28 1819 4395 7 29 99 1 12708 1548 18013 20662 1866 I6 7433 9948 12749 16 91 18073 90668 1957 96 7446 10083 12764 16607 18108 20271 2098 4610 7477 10107 12888 16681 18112 20S88 2808 4663 7610 101 6 12895 16889 18165 80697 8246 4613 7643 10148 12964 167 6 1816 20698 2369 6 g 76 6 101 9 12988 15796 18211 20642 2296 e93 7702 1016 13068 15810 18219 20728 28 7 48S1 7744 10220 18111 16815 182S6 20773 2460 4913 7788 10287 13224 16847 18286 20786 2497 4980 779410316 18226 16916 18307 J0809 2630 4931 7931 10372 13326 16984 18 20 20846 2664 4966 8018 10389 13312 1B96I 18 36 208 8 9806 4964 80 6 10 71 13S46 16968 18508 20870 2616 4974 813410 88 13895 16016 186 2 0986 2678 6089 8130 10643 13404 16092 1 683 9 0975 8709 61S0 8136 10684 13 9 1616 KEXXISGE ÏNEICirriNUlN WELKE OEVAAU i kUNNËN VEKOORZAKilN BURGEMEESTER en WETBOÜDERS van GOUDA Gelet op arlt i en 7 der wet van den 2n J Di 1875 Staatsblad No 95 BrangeD ter alpemeena kennis dftt op de Secretarie ter visie is Kfllegd pen verzoelt met byiageo TBD lie Goadsohe CooperatieTe lïroodbskker ora v rgunninfj tot bet oprichten eener broodlabriek in het perceel gelegen rrh den Raam kadaatr bekend ectie D No 2222 Dat op Maandag den 30 November 1896 des Damiddagfl teu 17s ure op het Raadhuin gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen eo dat gednrende drie dageo vóór dien dag op de Secretarie der gemeeate van de ter ake ingekomeo schrifturen kaD worden kounis genomen Goud den 16 November 1896 Advertentiën iutomatisehe vallen i au torren kakkerUkkan 1 20 vnngsn voortdnnndj cuncler toeeiolit 20 50 ratten matsen of ilutzeiide kevar in een OBoht iftollen zioh vanzalti weder op en laaton niet da mimtte renk na Veitkoop tegen ton7onding TM hot Ijpiinig of onder romliourg VerzciidhiiiH Merknnr Commandrt MaatNoliappy U Mdinhrrt A Oo lll rH l m NZ Vooibiirgwal 3SH Het beste onsohadelyltite en ge makkelykste poetgmlddel voor Heereq eo vooral dames ün Kinderschoenwerlc is de Appretuur 7an C M MUlter fc Co Berlin Beuth S rll ti Men leltei oed op naam en fabfleilainerk Virkryibur by Hmen WlnkellerèJHIItfsniwtrk galaittarttn treitryen eni mi 9Mtntl 0 ptï a ll tvi mun ArrtfB mZ Burgemeester ea Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoflfera der Zelfberlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIilJG Hollandache uitgave met 27 aib Pros 2 nlden Ieder die san de versohrikkelgke gevolgen van deze onden d Igdt moet het lezen de opreciite leermg die het geeft redt jaatljks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in flolland Frijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdpr s iu bet gelukkiKst goval biedt de nieuwste groote Geld verloting die door de Hooge Kegeeriog van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd a Da voordeelige ioriohtiDg van bat nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop vaa slechts wainige maande iu 7 verlotingen van 112 000 loten 58 840 prijzen bedragende 10 746 990 Mark Iprij 1 prijs 1 prija S pryzen 1 prÜB prijs Iprij Ipr s prijzen 1 prijs aippyzenkM 10 000 48 ppijscn a M 6 000 108 prijzen bM 208 prijzen AM 782ppyüenaM 35327 prijz kU 83ÖUpr a M 800 200 150 134 104 100 73 46 81 3 000 2 000 1 000 400 15B ter volledige beslUsing zullen komen daaronder fijn kapitale prijzen van evealueel 600 000 Mark bjj uilnemeDdheid eohter 4M 300 000 HM 200 000 bM 100 000 ÜM 75 000 aM 70 000 fiM 65 000 aM 60 000 ÜM 66 000 aM 60 000 iU 40 000 n a A 20 000 Do aanstaand eerf te prijalrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GetdvertottDg is van ambtswegn btipaald plaats te hebben op den 10 December e k ea koet hiervoor 1 geheet orig lot slechts Mark 6 of S KO l half S 1 7B 1 kwart iVi H H 20 tegen inzending von het bedrag per poitwtasel of tegen rembours Alle comraiasieB worden onniiildellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd n ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ürigineele Loten elf in htiudoii Bij iedrro bestelling wordt het vereiscbta oQiciesle plan waaruit de vordeeling der prijzen op de veraohillende klassen als ook de betreftunda inloggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeutler wy aan onze Begunstigers ünnangevraagd na elke trokking de ofticieele lysten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ouder waarborg van don Staat en kon door directe toezending of ook nnar verkiezing der Holangbebbenden in alle grootere plaatsen van Noderland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd on onder vele andere aanzienlijke pryzeii bebben wij meermalen volgens oftloisete bewyzen do eersto Hoofdpryzen verkregen en odeo BegunBiigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van allo kanten op eeno zoer werkzame deelneming be aBld kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde rekking allo orders ten spoidigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 3 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en dasi wy by het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullfn wy ook vwir het vervolg bemoeid zijn door een stipte en rceele bediening de tevredenhiid van onze guénle Begunstigers te verwerven Rheumtóek teg n lOD vut lerloi Mii ETv AnlierPaiiiExpeHBr Vat ia mat het Inti mm tan ti wenden tegan SS Anfcer Painixpeller Vit moet du itMda in leder hoiqiesin j rt AiikBr PaiD Expeilei Prge 60 oMit 76 oont en 1 26 de lleasï Voorhanden In de ffleeate Apotbaken en bij r A tUolitet t Oo ta Bottwdam Wjif is de bwte inwi ving tegen Jloht Rheumtóek Lendenpynen kortom