Goudsche Courant, woensdag 18 november 1896

0 35ste Jaars ang No 7124 Ir Woensdag 18 November 1896 mimm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l De Uitgave dezer Courant Geschiedt dagfelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 i il ujil Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd e stadabffnk flïngen vap rieden b I TANDARTS E CASSUTO Torfmarkt 171 Gouda Attentie Ondergeteekende bereelt zich bebetd anutofc het Idrereu ran AlümiülS APEELSH AL5 Lepels Vorken Theelepelljes mi Eiaderserviezen en Speelgoed Onbreekbair en i eer licbt Cottcurreerende prijzen AGENT Toor Gouda C P DUIN Lange TiendewegD 25 f SCHIEDAMMEH GENEVEE Merle I NiaHTCAP Verkrijgbaar h M PEETER8 Jz N B A la bew B ran echtheid iacachet en kurk ateedi voor HiFHAM i i den naam der Firma CHItDAMp HOPPE PEAUSCHE STOOMVEEVEEU IN Gbemïsclie Wasseherij TIN H OPPEKHEIilER 19 KruUkade Sotterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepit roor GOUDA da Heer A VAN OS Az Speoiftliteifc roor het stoomen en verren ran tlla Ueeren en Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n ran plaobemantals reeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetïö gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zfln de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eens week FriDtenips NO UVEAUT ÉS WU venoeken de Dames die ons llUlUk treerd modealbum voor bet WlnteraaW xo n noeh met ontvangen bebben dit te wlUsn aanvratren aan JULES JILIIZOT l Pirh Hetielre wordt dan omgaaod gpAtis franao toegdzondeo BésUUmffen Tan af fö franci tt tu aUi kosten aan huis met 6 Terhooging MixpMtUilitiliar ta Razudiil 1 1 BnulVINKEt CV KDMNKIJJW SlOOMVl KVEKJi en Cni iiiis in WAS s iiüKU Agentuur bfl de Firma Wed BOSMAiV te Gouda Sonda Druk van A BBINKMAJl ZOON € ¥ 41 ¥ 1114 Tn ©©scli la o a Txr©x Gto clt o C 222 GOUDA Blijft zich hij voortduring aanbevelen voor de levering van RUND en KALFSVLEESCH 19 Van af bedeu voortaanden FIJNE RQLPENS Th SCimiDT voor heen We d EOELSU MS OITVANGENI practatigc ollectle gedecoreerde eu geschilderde GLAZEN en BOKALEN voor BUFFET Kafhreiner iMalzkoffieishel gezondste I Stoom Antomatisclie Walsen Meelfabriek Amersfoort FrijBverboogiDg van af MAANDAG ie NOVBMBER 1896 Door de wederom aanzieal k geategeii graonprijzeo zijn wij enoodzaakt de prijzeii I der Tolgeode broodaoorten en pakjea meel te verhoogcn als hieronder wordt vermeid PUn gebuild Melk Tarwebrood tot 7 et lo ot li ot 81 et en u ot en Idem extra fijn geknipt brood toi 8 ot ü ot en H oi Ringbroed als melkDrood tot 9i en als waterbrood toi 8 et Prima Wittebrood tot 6 ot s ot en 13 et Pijn gebuild Water Tarwebrood tot 6 ot 7Vjot ii ot 16 et enSSot i Fijn gebuild Fransoh Waterbrood Pransohe Stokken tot e rt 10 et en 13 et OewoOD Blankbrood tot ot I8i ot 18 ot aai j et en v ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem tot 6 et 13 ot 197 et en 26 ot Uunitiebrood rond tot 7 et eg u ot en lang tot 6 ot et 12 et 24 et 86 et 18 ot 60 ot en 72 ot Qewoon Roggebrood tot 6 t i i ot 13 et 26 ft eu 39 et Voerbrood tot 8 ot en 16 et Zoet Roggebrood tot 12 ot Roggebrood met I Krenten tot u ot Tarwebrood met Krenten in langen en ronden vloervorm tot J B ot 11 et 16 et 22 et 88 01 14 et en 65 et terwijl de speoialo Iplaatvormen 8 ct 5 ot en 10 et per stuk bltjven T Gewoon Krentenbrood tot 10 et 1 1 et 2u ot so et en 40 et Gewoon Faaaohkreutenbrood tot l2 i is ot 26 ot si et en 50 et Pyn Faaschkrentenbrood tot so et 76 ot en 100 ot Tulband tot 60 ot 1 90 et en 120 et Pakjes Prima Tarwebloem tot 9 et Pakjes Ordinaire Tarwebloem I tot 7 et Van alle overige artikelen zUn de prijzen niet verhoogd Voor de redenen waarom wij aan eene billijke verbooging der prijzen de voorkeur geven boven kleiner en sleohter maken verwijzen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken Gebr StoU erck s Chocolade en Cacao SoBlmattge door de nieni ste uitvindingen op niaoiiioaal gobiod verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van Ejne en fijnste grondstoifcn garandeeroi len verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikiiat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp EÜiketton De P irma bciianlde 87 Brevets als Iloneverancler 44 Eorc Dlploma s gouden enz Medailles een bewys van uitmuntend fijn fiibrikint Ktieds 18H sdueef de Accademio njfi inal de Paris Kou Tous déMmons nne II daUI d or premiAre cIitHMe en coneldirttion ae Totre excellente fabrication de Ohooolat bonbons variöe eto etc Stsllwerck t Èibrikaat is verkrygbaar bij H H Cdiifiiwura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederlaiid Jnlim Xattemtlodt Amsterdam Kalverslraat 103 Ko inklijke MaetalnaleValirlek DE SONISELOEU TAN H M van Schaik Co gevestigd te Qravenhage Kepplerttraat 9 en X9 naby de Regentesselaan Hofleveranciers VAN Z M den Koning van België INDIEN GIJ HOEST gebruiki de i i A Allerwege bekroonde WeieldberocnideSuperioi r DEUIYENl porm Honig Exlracï MEpAIVTfli FLAüois vin 40 kte Wl ts lli 1 rSgbaar h ïï P jH iA W iFP ri 1 f i 1 DrOgisiiMarif i f a ü r E H v NfMILDji teerst i j 1 B 128 te 0Bii f j i BüUMAN BfooriÈ sc ifc j ft C RATELiflID Boihoff V WIJK Ofidemlcr behalve ZOINDAGS en WOENSDAGS HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 do 1000 met Fii ma bedrukt bij A BRI K fA ZV Cognac fin Boh 1 1 40 de Liter D OOQKAO FIN BOia Tan da Sociité Attoarmei wordt KelsTWd ia rsraeMU de bfltn nds flaHshon vui 6 Liter Inhoud Toonlcn Tftn het ttsat ran Dr P F yAir HAUXL BOOS Proeffleaoh f 1 80 Uttilait Bd ToArUgbuT bU P H J V WANKUM firma Wed P J MELKERT üosfchavea 6 144 Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 2e Aboniiement VoorstelllDg Donderdag fO Miminklifke V ereenigiug Het Nederlandscli Tooneel DE GETEMDE FEEKS Biyspel in 5 bedryven nl 9tafereelen van WiLUiM Shak spsabs vertaling Or L A J BUHGEBSDUK Aanvang half S uur H Genene bepalingen en p jzen BINNlENLAND é4 I GODDAJ 17 November 181 u Zi Jerdag 28 riNoferaber j zal de öoudjcht l èyinuastiekrdreeligiDg Bi celeior eeoe uiti U enog gere iti da za f Kua t iiiDt dei i ïpoieteit Ojpa eoo gea flToor de koDstlieitjli ledeif i C fl uitTOfitng zat bestolen ea met n l all op je hoeve vaQ lige Laogorak de br de TarkeD9 dea plai tacèrTaogipd dï triet Teaarts loker töj O e ater Hel tekortpn 9j4 eeomg te é olgi ontrouw tóMl f 98 750 filbte boaffmaa JË ekt skiQiwa4rgaiio Ifnag £ e bdertj0 oit den omtiik v yiRi t W a iige i ar gavprden van jwtt r kB ob rstie waarv kn de mao geleerd èrai jipe coopon t kaipp D eo die tegen geld te verwiaselen Ifo D hg nu aan zqd laatste coupon kwam vernietigde hg de obligatie eu zei daarby zie zoo die koe ia oitgemolkeD Die man had verataod ran effecteü Ëen bewyfl dat het r wiel populair wordt is zeker wel hei ieit dat Woensdagmiddag 12 nnr te Rotterdam een hswelyk zal wordengealoteo waarbg geen enkel rijtuigverhaarderean cent verdienen zal De tronwpartg zatn I per rywiel plaata hebban Het broidspaarzal per tandem uaar het atadhuia rgden ter wyi de getuigen zich op een fieta derwaartezullen begeven Hopen wy dat de weg dienbrnid en bruidegom zullen nemen met hunmodern voertuig geen moeiiykhflden z i opleveren en huD tochtje naar bet atadhuia voorapoedig moge lyu in alle opzichten als eengelukkig Toorteeken voor heel hun volgendlaran R N Giatereuochtend staakten te Amsterdam de metaelaara werkzaam aan in aanbouw zjjnde peroeelen in 2e Parkstraat De oorzaak van deze atakÏDg ia det de metselaars voor den voorgevel f 5 50 per duizend ateeoen vroegen ierwgl f 3 50 voor den achtergevel werd gevraagd Toen door de bazen f 5 en f 3 werd geboden eo f 1 voor de binnenmareo staakten de metaelaara ban werk FEVILLETOM Da oude msa was nog met dat onderzoek bezig toen Vorene bij hem terugkeerde zg zeide dat zg ook in gemeld vertrek op een klein portaal en op den daar uitkomenden trap de sporen van bloed govondea kadi zoodat er slielUg een vreemde in huis moest geweest sijn zoo Dora zelve alibana daar niet geloopen had dat aoheen echter door het gedrag van den houd tegenjgesproken te vrorden en Verene betaigda opnieuw met volle overtuiging dat da vrouw er onmogelijk geweest kon zgn De bond was uit de sydeur al ruikende het bosoh in gegaan al weder san toeken dat bier nog iemand aodan in het spel geweeat moest zijn Yerene had Chriatoffel den hond achterna gezonden en het huis gesloten Eene opheldering koe men natuurlijk niet rerwaehteB eer Dora zelve die geren kon Sanuel had zwygeud geluisterd hij antwoordde niet op hare mededeeling maar vroeg op het mesje wyunde Sn dit hebt gij hij haar gevonden P pJa niet bq haar maar zij hield het ia da hand tóó vaat dat ik han arme riugertjes bgna niet los kon krijgeo Samuel zag zijne vrouw verwonderd aan nln hare hand P vroeg hg verwonderd Maar dat doet X weinig toe bakgk het aai kent gij het F ZondigDamiddig roim 6 unr heeft de kleermaker F T vao H wooeode aan de Zaadnrarkt te Zutphen zich op de stoep van denschaiii tegenover beciiL wonende heer mr S de hftls afgeBuedeo ea kwam door zijn valtefi n de deur terecht tdie opensprong iifaardoor het lichaam m de gang kwam te liggeu Dr Sneltjes ontbodfo coustateerde den dood waarna het lyk naar de wonirg is vervoerd Benarde fióaocieöle omsti jidigheden pchunen V Q tot het plegeO dezt nooi lottij e daadte Rebben gebraeht j l Lp Aangfl ande de gireren Jvoor de recK bank te a Gravedhage behatjflelde laoak van den opperman die op den Lti osduiupèheo weg een poging tot moord zou gedaan heb e meldt ueu nader De beklaagd ontkende i le echutd hg vai in den ochtend van den lan October zelfa niet eens op den Ltoosduïoachen weg geweest en de eraonan die beweerden hém aldaar gezien tf hebbefi ver ÏRteu aich Een paar andere getuigen aan wie Hg verhaald zou hebben dai hg geschoten bad op dei man die met zjju eerste liefde getrouwd was spraken volgens bekl 1 onwaarheid of hadden aaq zgne woorden eene irerkeerde tfeteekenis gegeven Aan den broer van den man op wien geschoten U zou bekl ook nog gezegd hebben toen hem het huwelgk met zyn vorige beminde werd medegedeeld nD lang zal dat ook niet duren want ik heb maar zoo te doen en bi r maaktie hg een beweging alaof hg Fcbieten wilde en hg is er geweest met dien hij c doelende op den man die hem di vronw met wie hg geleefd had afhandig zou hebben gemaakt Ook nog tegen een anderen getuige zou bekl zich io dien zin hebben uitgelaten Beide verklaringen werden evenwel door hem onwaarheden genoemd Nieitegenstaaude de hoogst bezwarende getuigenverklaringen bleef de bekl zgn onachald volhouden Sobst officier van justitie mr Pleyte achtte de ten laste gelegde poging tot moord evenwel wettig en overtuigend bewezen en vorderde gelgk reeds gemeld ia de veroordeeliog van dan bekl tot 12 jaren geva ngeniestraf De toegevoegde vei dediger pleitte vrgspraak van de poging tot moord en vroeg het opleggen van een lichte atrnf wegena miahandeling Men Weet hoe voor korten tgd de uitvinding van eene machine om sigaren mee te vervaardigen onder de mannen van dit bedrgf groot gewag bg sensatie af gemaakt heeft Bij voorbaat vreesde men reeds de nieuwe vinding aU een geducht concurrent Tot dusver acbgot men echter nog gf en booge verwachtingen van Verene schuude ontkenueud haar hoofd en bekeek het mes van alle kautea Voor zoo ver ilc weet beeft onze Dora dat mesie nooit gehad en van den baron geloof ik ook met dat bet is hij heeft niets van die kuutaelarijon hij hoeft alles wnt zij niet onder haar moeders toebehooren vond voor haar gekocht Ën waartoe heeft men zulk een ding noodig dan om te spelen of zgn best om te tornen Eu toch is het veel gebruikt zeide Samuel en weest haar op het afgesleten heft en de krachtetooze veer maar ik geloof ook niet dut ik het kon Kunt gij zien wat dat is P en hij weea op eene plaats in het snijwerk waar het nog ziobthnar was Verene wist er evenwel niets andera uit te maken dan een paar uitgoaleten letters met een kroontje er boven Hg osm het haar weder af maaVte het schoon en atak hot in den zak daarna ging hg nog eens naar de zieke zien die nu alïep en eindelgk ging hij uaar beneden waar hij den kneoht met den hond zag terugkearen Ook van dezen vernam hij nieta bgzondera De hond had een spior in het boach gevolgd doch het weldra verloren wijl de regen alle nasporiugon onmogelijk maakte Samuel kon nog niet aan de schuld van een onbekende gilooven voor wien het indringen in haia toch altijd een gevaarlijk waagstuk zou geweest zijn of hg moest verstandhouding met de vrouw gehad hebben en door deze binnon gelaten zijn Hg moeat echter het tobben en gissen weldra op zijde schuiven om zioh met ernatiger zaak bezig te houden Verene kwam hem hij Dora roepen het bloeden had zioh hervat en er begonnen bedenkelgke versobgnselen tg komen Na verloop van eenigm tjjd bedaarde het da macbioule bereiding te inogtin koestereo Iqlde fabriek van den heer Liettiuck te Groohlgen heeft men er onlangs een proef mee genomen die niet tot schitterende reaoltaten g leid heeft jEen week lang werden twee der werklieden ÏQ do hand i rep n onderwezen en toen voor voldoende gevorderd verklaard om zeltstaodig i t de machjaa te ktinnen werken Twee nl andrn lang hielden ze zich daarmee bezig Op bon verzotik werd ban iam toegestaan weder op de oode wyze te wefken daar zn met de narbine minder werk leverden en dua ook minder konden verdienen Het toratel dat moenen we f 700 had gekost ia daaroa 9P zolder ge et Volmaakt scbynt dus de vinding op verre na oiet te zgn Het voornemen bcajnat om na afdoening van de Indische begrooting eu vóór dt behandeling der Staatsbegrootiog in de Tweede Kamer verschillende wetaontwerpeo die in staat van wgzen zgo of alsdan ztillen gebracht warden aan de orde te stellen eo ook Ofer te gaan tot het opmaken der aaobeveÜngalgst voor da vacature ia de Rekeakamer Bij bet departement van koloniën ia ontvangen het volgende an 15 dezer gedagteekende telegram van den Gouvernenr Geueraal van iXad IndiÖ betreffeada de krygsverrichtipgen in Atjeb Donderdag uit Lokeoga naar Lepong verkenning naar benden gedaan Gesneuveld gedetacheerde luitenant O W Gobina en twee Haropee cbe fuseliers gewond vijf militairen beneden den rang van officier Door tot dusver onbekende peraonen is ingebroken in eene villa met daaraan verbonden sigarenfabriek in de Beeklftan op da grens van Loosduinen en Den Haag Twee cylinder bureaui zgn met geweld geopend en daaruit een bedrag van ongeveer f 400 ontvreemd Het is de justitie te Maastricht mogen gelukken den vermoedelgben dader van den moord op den veldwachter Van der Loo te Gulpen op te sporen t Ia zekere Tbeowisaen oud 24 jaren arbeider te s Graveovoeren België een bekend atrooper Hg heeft Zondag volledige bekeutenia gedaan Theuwissen bevindt zich wegena wederspannigheid en b dreiging met geweld tegen den onbeaoldind rgkaveldwacbter Rompelberg die hem op stroopenj betrapte in voorloopige heohtenis te Maastricht Nader vernempn wg dat Thenwiwen zich wedür eu Samuel zeide nadat hg anKBlig naar het zwakke ademhalen geluisterd had Nog eens zulk een bloedverlies co goan atorvelmg kau haar helpen Toon hg het raea wedar in zgn zak voelde nam hg een klem vergrootglas T ef da bet zorgvuldig af en bekeek nauwkeurig mogelgk de letters die op het heft gegrift stonden Eensklaps keek hij zegflvierend op en riep zijne vrouw die bg Dora e legerstede zat Ik verbeeldde mij at dat ik hel mea kende zeide hg zacht en nu weet ik het De lettera agn A en ï5 en beteekenen Amalia Dauw en de kroon met de pareltjea geven haren rang ala gravin te kennen Dal was de vronw van mijn ouden heer Jozef Eugeniua Ik heb het mea meor dan eens in hare hand gezien ala rij een peiT of een appel schilde zij droeg het geloof ik altgd in den zak j Na haren dood heeft hare dochter Marie het gekregen en van deze kan het op onze Dora gekomen zijn want haar vader ia univeraeele erfgenaam van zijne tante en zgne zuster geweest Maar wij hebben het nooit in hsnr bezit gezim en dat zou toch onmogelgk zgn als zg het gehad had ïjotop het is weer aen dnivelsstreok van dio oude draak en dat slechte vrouwmenaoh rik zog a voor de honderdato maal dat de vrouw er geen tijd of gelegenheid toe gehad heeft ea zoo iets la ook niet in haren aard Denk nu maar aan de redding van het kind Genadige God wat zal de baron zeggen ala hg morgen thuis komt 1 Het was sobemeravond toen David mot het rijtuig terug kwam veel vroeger dau hg had kunnen doen indien hg naor do houtvosterswoning gereden had Uy vertelde dan ook dat zg zoodra hg het boseh door ophanging in de gcvangf nis te Uaaktrlobt van bet levon beroofd henft Zaterdagmiddag werd in hel Nutagebonw de alg mHcne ertiadflring gehouden van da Mederlandache PHnsioenvereeniging voor WerhliedfQ onder voorzittAr chap van den heer W H de Beaufort Het sehfi l aantal geflotpn pollsofn hfdrnni in 1895 445 tot een bedrng van f 56 8H5 95 voor uitkteriog ineena en f 12 263 59 voor jsarlykscbe uit eeriog zondat bet totaal d r afgegeven poliaaen in tien jaar 4599 bedrüf g voor een bedrag van f 603 624 44 fiitkfuriiig in eeoa f n en bedrag va 204 638 10 jaarIgktche uiikeering Het aantal afdeeüngen der VBrfl niging bleef OP gelgk hoogte Aan contributie werd in 1895 ontvangen f 1119 15 De uitgaven beliepen f 2202 83 De algemeene vergadering au 1895 atelde de auhBidie aan het werkliedenfonds vaat op f 1950 het dobbele van het gewone bedrag wegena de kosten verbonden aan de uitgave van het gfjang ventlag De kas sloot met een batig slot van f 4181 75 Op voorstel van het hoofdbeatour werd een anbsidie van f 1100 toegekend MO het werkliedenfonda Aan de orde kwam nu het voorstal vaneen der leden om polia overachrgving op ander tarief mogelyk te maken Zoowel het hoofdestnnr ala de wiekoDdige adviaenr Prof Van Peaob waren tegen dit vooratel Na eeniue disonsaie werd het verworpen met algemeene stemmen it de vergadering gealotea Uit den noordwesthoek van Brabant meldt men dat niettegenataande de suikerfabrieken reeds zeven weken werken nog niet de helft der beetwortelen ia aangevoerd eo de campagne dua tot half Januari zal duren Volgens nadere berekening zullen de fabrieken 40 ïk 60 millioen kilos bieten verwerken Jammer ia het dat door bet zachte weder de qualiteil der wortelen zoo achteruitgaat Hoe gevanrlyk het ia naaldon in het tyf van een japon te steken is pnieow te Londen geblelien Dezer dagen werd een vrouw op atrant plotseling onnesteld en aiet den kreet Goede God myo bart viel tij bewusteiooa neer Zy werd naar i en dar ho8 i talen g biacht Wftar y den volffeodou dag bezwrfk By het geneeskundig ondi rznek bleet dat een ntiald die waarschijnlijk op het lyt waRge ti k n eti door de een of andere uor7 aak in het Igtt oed WHS g nchnven de borst en het hart was half door was don voerman tegeiiKekomeD waa die eene kar van den houtvester te leen gekregen had en nu naar Stocks wilde waai hg zgne verlorene paaaagiers meende te zoeken De vrouw had niet veet opheldering omtrent bet vervoer harer bagage gevraagd David bad enkel gehoord dat het goed veilig te Bachenau gekomen aa daarentegen wist de knecht nog wel van een anderen man te vertellen die de vrouw hartelgk omhelsd en het kind halfdood gekuat bad dat altea had veel beweging gegeven en w t bet hard regende had l ij zonder veel woorden zijn afaoheid genomen De rouw had hem nog verzorht hare groeten en dankbetuigingen over te brengen waarbg de man nog geroepen had Ook van mij vriend I Wat zou er zonder dio goeda menboben van mg geworden zijn Samuel en Verene hoorden dat verslag met genoegen aan de vrouw veracbeen hier nu weder in gunatiger licht en zg kwameu op het vermoedea dat het nielB dan toeval geweest waa dat de misdaad volbracht was terwgl de vrouw in het huis vertoefde Nu eenige aarzeling hernam David Het is toch zonderling dat wg den voerman tegen kwamen De wegen zgn zoo schandelijk aleoht dat ik al spoedig don gewonen rgwsg hub verlaten en de besta paden opgetooht heb totdat ik een klein eindje reobts van Wetterreioh uitkwam daar zag ik reeds van verre haren wagen onder een boom stUbonden en toen zjj oos in bet oog kregen langzaam op ons afkomen Zij konden tooh nooit gedacht hebben dat wij op die plek zoudon uitkomen ik wiat het zelf met eer ik er waa