Goudsche Courant, woensdag 18 november 1896

biuuetigedrongen eo dus den dood had Teroorzukt Aaogevaogen 1 October TUd van Greenwicb Blrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst OUDA BOT EaDAM 19 26 1 89 S 5D 3 67 4 60 19 39 4 67 19 89 6 4 H 46 6 11 19 16 1 69 4 8 4 16 6 90 HOTTÏUDA M G O U D A 1 10 19 11 50 19 97 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 H K H gun It O aO 9 40 9 65 lo 87 6 17 6 61 7 a6 8 11 80 10 4 5 40 HAAG GSÏÏDA 19 08 19 47 7 10 7 46 S 18 9 IS eon BA DEN HAAC ZootennoerZBgwaird Voorburg Hage 6 467 20 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 3612 281 86 8 44 3 40 4 10 4 33 6 88 6 187 18 7 58 9 88 9 58 Voorb 6 68 n 10 17 1 41 4 89 6 18 84 lZ Zegw6 K 10 89 1 66 4 53 6 80 8 IZef M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 9 5 Gouda 6 28 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1810 5418 0619 62 8 17 3 14 4 08 4 885 15 5 52 6 507 498 9810 1010 88 I 8 86 B 89 10 1311 18 11 16 12 16 12 98 1 49 3 47 4 46 6 Ï2 6 64 6 11 7 80 7 49 8 38 8 64 9 64 10 3811 19 40 4 57 u tl II t 8 01 10 06 19 51 6 08 II 1 It 8 19 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 90 t t 8 86 10 87 r H 8 19 9 18 10 7 10 48 19 11 451 9 461 10 9 18K 17 6 95 5 69 8 8 6 39 7 50 8 81 9 9 9910 89 U 6 11 46j U T B E C H T Q O U D A 10 15 10 38 11 88 12 9 8 08 3 5810 38 11 66 18 84 4 1610 46 4 84 10 69 ll tO 19 11 3 45 4 37 5 17 O VSA VTBIOHT ttouda 5 30 6 37 7 12 7 66 8 21 82 9 62 10 18 10 57 12 56 9 80 Ondeir 6 46 64 11 14 8 37 Woerden 6 68 7 3 8 12 f 11 89 8 46 TJlreeht 8 18 7 48 8 28 j 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 Nau Amsterda f Stopt Woemdag GOUD A A U8TEIDAU eosda 37 8 91 9 62 10 57 18 10 4 11 S SO imatuda 0 81 8 14 9 87 10 66 1 8 1 18 5 15 Stept te Nootdorp LddielieDdam en Blejriw k Eniivt en Hekaudorp 8 17 4 41 6 67 6 65 8 81 lO lT 10 8 7 10 10 84 3 34 6 17 7 18 8 48 10 41 3 50 5 13 5 7 89 9 4 11 07 AUSTEBOA H e O U D A Amatwdui 0 Sk 7 15 8 15 9 10 4 9 84 esida 7 98 849 9 14 11 10 11 1119 88 8 45 Laat te Gouda Beiiigeri uit mau neent niet op Vrydag werden Toor de raabtbaok te Rotterdam belaogrgke pleïdooiea geroerd orer het rechtskarakter der ig zieken en begrafeniifondaen waarvan de N K Oit het volgende verslag geeft Èr was iemand overledeo die bg z n leven zich noemde directeur van de Algemeene Zieken en begrafenis adminiitratie of commissarii der Algemeene Zieken en begrafenisadmioistratie Rotterdam te Rotterdam dan weer directeur der Maat8chappy tot oitkeering by overlijden c terw l by ook spruk van de Sociëteit tot nut en voordeelt Voorts was er een vol edig stel commissarisien en een flink reserrekapitaal De vraai rees behoort dat kapitaal aan de erven of bestaat er eene onderlinge maatschappij wier eigendom het is Hierover een geschil en prooee tosBcban de erfgenemen eeD pry zanswaardige raar aanbiedt soODlijke menscheD aaoboden dat da Mr Fraiu betoogde dat er geen maat chappy geweest was en de erflater zooala honderden maten gebeurt eeavondig den Bchyn had aangenomen aisof er eene maatfchappy was omdat dit fraaier tond Dit gebeort ia alle vakkea Een eenvondig glazenwasichertje wiens inrentarif bestaat uit eenige ladders en sponzen zal zgn bedryf aankondigen als eene maatechappy een zuiveraar van buizen zet op zyoe quitanties imaatichappy van zniveriugswerken Ook nit bet feit dat er commissarissen waren kan men nog niet afleiden dat er een maatschappy wat Deze zg commisBarisaeD die veel by fondsen voorkomen zyn te beschouwen als controle die de verzekedit geval waren het fatdie zekeri waarborgen 2iak vertronwbaar was Het WM volgens pi te vergelyken mei een boter handelaar of een melkinrichting die zich ook nataurlyk om het vertrouwen van het publiek te winnen eene controle van een scheikandige of veearts oplegt Evenmin els de vorige omatandigbedea is van belang dat er een brandkast was met drie afzonderlyk werkende aioten Ook dit was niets anders den eensdeels een pryzenswaardige maatregel anderdeels reclame Wat alles afdeed Qor het totstandkomen eener onderlinge verzeker ingnaatscbappy is noodig eene overeenkomst tnsscben de deelnemers en hiervan bleek ten dete niets Tusschen de leden was even weinig band als tusschen de koopers in deozelfden schoenenwinkel Ook ie overledene had het kapitaal als het zyne beschouwd eens toch bad hy toen het te groot bleek een deel er af genomen Mr D Simons oit Amsterdam was echter een andere leer toegedaan In de allereerste plaats hield hy een warm pleidooi voor de noodzakelykheid om den rechtstoestand der fondsen by de wet te regelen daar die toestand ihans ongeregeld is er althans de grootste onzekerheid op dit terrein beerscbt PI ging vervolgens verschillende omstandigheden na uit welke zou volgen dat de erflater zich nimmer als eigenaar beschouwd had het gedeelte dat de erflater indertyd gekregen had kreeg hy niet alleen doch ook de commissarissen deelden mee Waarom verdeeling als de erflater eigenaar was De brandkast stond aanvankelyk niet by den erflater doch by den commissaris thesaurier waarom dit De brandkast had drie sloten die de erflater alleen niet openen kon op de brandkast staat Ëigendbm der Sociëteit tot nut en voordeel c die braodkaït verviDg een ijzeren trommel met hetzelfde opschrift Volgens mr Simons waren dit alle duidelyke bewyzen dat de erflater geen eigenaar was Quad e 30 I Si 8 Ï0 8 40 Hootdrwlit It 7 J 47 Nüuwerlterk 7 S9 8 64 0 p Ue M 7 46 9 1 Bo d m 7 7 55 8 38 WO Kottudui 4 55 5 68 II Onalle S 6 a s Nienwetknk B 14 6 11 Moordrwht 6 J1 1 Ctoadft 5 t7 6 Gouda ZeTeühuizaQ Moerkapelle 6 7 2M 7 49 8 47 11 80 Z Z 7 68S 66 11 41 Maar hoe is de maatschappy ontstaan Is er eene maatschappy Volgens pleiter wel degelijk Er is oorspronkelyk een reglement gemaakt eo op grond van dit reglement heef t men uitgenoodigd toe te treden tot de maatschappy zich te verbinden als lid Dit reglement alzoo een deel der overeenkomst houdt wel degelyk rechten en verplichtingen tusschen de leden in zoo moeten deze meer contributie betalen in tyden van groote sterfte terwyl het volgens pi oudste reglementeu niet onaardig inhoudt Het fonds dezer afdeeliog en de voorschotten der deelnemers worden als bet blyvend eigendom der respectieve deelhebbers door de directie zoodanig belegd als zy voor het algemeen belang het raadzaamst oordeelt en wel by voorkeur in rentege ende publieke schuld ten laste van het koniokryk c Uitspraak U December Doer de vanwege bet Ned Ond Gen ingestelde centrale commissie voor de Penaioeabeweging met afgevaardigden van het boofdbestoar van den Bond van Ned Ond in in de laatste weken eene algemeene adresbi weging voorbereid ter verkrijging van eeoe pensioenregeling van Rykswege voor wedowea en weezen van openbare onderwyzers Thans is namens beide boofdbnstQren van Genootschap en Bond een adres gericht aan H M de Koningitt Regoutes verzonden met het doel aan alle onderwyzers by het openbaar lager onderwijs in Nederland ter onderteekaning aan te bieden lu dat adres zeggen adretsanten dat eene dikwyls bedroevende en pyolyke ervaring hen beeft doen erkennen dat de beho fte van verbetering niet alleeo betreft een doelmatige traktementsregeling voor de onderwyzers zelf maar ook en vooral de verzekering van pensioen aan bune weduwen n weezen dat zy fan meening zijn dat degewecschte verbetering haar uitgangspunt zou moeten vinden in bet tot stand brengen van eene regeling der bovenbedoelde pensioeuverzekering dat zy de overtuiging hebben verkregen dat die verbetering alleen tot stand gebracht kan worden door eene regeling by de wet dat zy met eene aan het gewicht der zaak evenredig belangstelling kennis hebben genomen van de zegenryke werking en den gunstigen toestand van het weduwen en weezenfonds voor Burgerlyke Ambteoareo opgericht krachtens de Wet van 2 Mei 1890 Staatsblad No 79 welke toestand blijkt uit de wetensohappelgke balans die thans voor de eerste maat door Uwer Majeateits Regeering is overgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 20 der bovenbedoelde wet dat zy hopen dat Uwer Majeeteita Regeering met wyziging van alinea 2 van den aaofaef van art 31 der bovenbedoelde wet den gunstigen toestand van bovengenoemd weduwen en wezenfonds zoo noodig als middel mag willen aanwenden om mogelyke finanoieële bezwaren tegen de opneming der onderwyzers onder de ambtenaren aan wier weduwen en weezen bet genot van pensioen wordt verzekerd op te heflen dat zy om al die redenen de vryheid nemen zich eerbiedig en met bescheiden doch kraohtigpn aandrang tot Uwe Majesteit te wenden met het verzoek dat het Haar moge behagen eene wettelyke regeling in het leven te roepen die rekening houden met de draagkracht der onderwyzers hen trekt binnen den kring der ambtenaren wier weduwen en weezen in bet genot van penaioenverzekering zyn gesteld Aan het adres ia eene memorie van toelichting toegevoegd die tegelyk met het adres zal worden verzonden Ëenige eeDwige studenten te Amsterdam hebben onlangs een vereeniging opgericht genaamd De oude garde c waarby zich lleen studenten kunnen aanslniten die 10 of meer jaren zich koesteren a n den boezem van de Atma Materc De oudste van deze Mazen zonen telt 15 studiejaren de jongste 10 11 18 18 18 11 91 11 28 11 85 11 49 11 61 1 39 19 89 8 56 9 31 10 99 10 85 10 48 10 49 9 60 10 11 7 51 8 55 10 17 1 ll In de laatstgehouden vergadering van De oude garde werd met algemeene stemmen besloten een collega die nu zyn 18e studiejaar ia ingegaan uit te noodigen lid van de illostre vereeniging te worden Nadat da secretaris in dien zin een brief aan den Minervagetronwen dienaar had verzonden entving hy reeds den volgenden dag dit korte antwoord Zeer veel eer maar met zulke jonge broekjes als uw Vereeniging telt kan ik niet omgaan Naar aanleiding van het dezer dagea aan een hoofdofficier van de Nederlandsche schnttery verleend ontslag met toekenning van het recht om de uniform en de onderscbeiüiugsteekenen aan zyn rang verbonden ie biyven dragen achryft de Parysehe correspondent van de N R Ct Zou het niet zaak zyn voor de Regeering om wanneer zy aan ond officieren van een meer dan verouderde legerreserve de vergunning wil blyven verleeneo ora by sommige gelegenheden te genren deze althans te beperken tot het binnenland Ik vraag dit naar aanleiding van het bezoek van den Tsaar en de Taaritaa te Parys toen een oud majoor der Nederlandse he achuttery zich hier beeft laten gelden ien minste laten doorgaan voor een vertegenwoordiger van onze militaire macht Een abonné van de N R Ct c beeftdezen hier te Parijs wonendeo excommandantvan een stedelyke schottery by de feesten ophet Concordeplein opgemerkt Ik heb waterger is dien majoor iu den avond van 9 October te Bony gezien komende van de wapooschouwing in het kamp van Chulons en gezetenmet een Franschen luitenant rn een hem toegevoegden adjudant in den extra trein welkegereserveerd was voor de militaire attaché deRussische officieren enz die de revue haddenbygewoond Onze schnttery command iut beeftbier dos geprofiteerd van bet prestige dat zynhoofdofficiers on if or m hem schonk maar ten nadeele van ons Land waarvan hy zoo gewildof niet de officieele vertegenwoordiger werden dat in een uniform welke in een uitdragerswinkel thuis hoorde Ik heb dien majoor nataarlyk dadeiyk aangesproken met de vraag men kan niet weten wy maken zoo dikwyls een treurig figuur in bet buitenland of by de vertegenwoordiger was onzer Regeering Neen dat was by niet Hy was eenvoudig ex officier van eeu soort legerreserve en heette Ja of ik er maar geen melding van wilde maken en nog minder zyn naam noemen De man schaamde zich waaracbynlyk toen hy zicb ontdekt ag eo ik heb mij geërgerd De Ryksmiddeleo hebben in de tien afgeloopeu maanden bedragen f 101 330 401 tegen f 98 627 801 in dezelfde periode van het voriK jaar Het 10 12 der raming bedroeg f 99 801 562 zoodat deze reeds met 1 millioeo is overschreden Men schryft aan de N R Ct By toeval kwam ons eerst nu een Lombokkrnia onder de oogen over dit voarwerp magwel eens wat wordet gezegd t Is voortgekomen Dtt de ridderorden fabriek van den heerVan Wielik te sGravenbage en hei is buitengewoon leelyk Op de voorzyde in hetmiddenvlak ziet men een zeer slecht uitgevoerd borstbeeld vbd H M de Koningin datniet op H M gelykt eo allerslordigst behandeld is Op de kleine kruisen is men in twyfel of U M of H M de KoninginRegentesis weergegeven Op de punten van het kruisstaan slordig geslagen styve kinderacbtigeletters zonder karakter wy vinden deze opda keerzijde terug Het middenvak der keerzyde U gevuld met een dier dat vermoedelykeen leeow is 7 17 t lO 6 39 S 44 4 18 7 86 6 80 6 89 9 50 4 40 4 50 4 57 6 04 5 10 DEN t 64 9 01 9 08 9 14 8 09 4 04 4 88 Utreoht 6 83 7 50 9 9 82 Woerden 6 63 8 11 üudevater y 8 19 g g Gouda 8 32 9 84 10 10 Het beest heeft echter een stomp op zyB neos gekregen daar deze verdwynt in het aangezicht en drasgt verder overschoenen als wapenen verheugt het zich in het bezit van een speld en een boaje zwavelstokken t Is eigenlyk te treurig om er gekheid over te maken dat een Nederlandscb onderscheidingsteeken er zoo uitziet Wanneer men hen die hun leven waagden voor hei vaderland beloont met een krnis geslagen oit het brons der veroverde kanonnen dan moet men trachten geen belaehelyk prul te scheppen maar veeleer pogen een waardig herinneringsteekpD te doen ontstaan Wanneer men dit kruis vergelykt o a methetherinDeriogskrots uitgereikt aan de uii Madagascar wedergekeerde Fransche soldaten dan bloost men De vraag telt zicb waarom het vervaardigen van bronzen kruisen opgedragen wordt aan een particulier dia onbekwaam blykt eö niet toevertrouwd aan de Mnut te Utrecht een ryksinaielling die wellicht btter werk zou kunnen leveren Als vervolg op hei verslag der vergadering vaii de Liberale Unie dïene het volgende Het geboete Bervormingsprogrammn ïs met enkele kleine wyzigingen goedgekeurd met 60 stemmen evenals de daaraan voorafgaande overwegingen 2 afgevaardigden verklaarden er zich tegen 8 bielden zicb buiten stemming Het program van urgentie waarin de paragraaf omtrent den landbouw is opgenomen werd met de overwegingen goedgekeurd met 42 tegen 12 stemmen De overwegingen en dat program bu luiden De Liberale Unie enz Overwegende dat met het oog op de algemeene verkiezingen van 1897 het noodig is eenige der ia haar hervorming8 programma genoemde maatregelen wegens hnnne byzondere beteekeois voor de welvaart van het gebeele volk en voor de verbetering der maatichappelyke verhoudingen in dien zin op den voorgrond te brengen dat zy van de te stellen candidaten verlangt niet enkel dat zg instemming betuigen met de strekking van het geheele hervormingsprogramma maar eoJc dat zy van na te noemen maatregelen met volle overtuiging de urgentie erkennen dat de omstandigheden meebrengen kiesrecbthervorming onder de urgente maatregelen voor het oogenblik niet op te nemen omdat hoe onbevredigend de tot stand gekomen regeling van het kiesrecht ook moge wezen bet eisch van goede staatkunde is niet op een nieuwe aan ie dringen zoolang de ervaring omtrent de uitkomsten der vastgestelde kieswet mei betrekking tot het aantal kiezers nog geen uitspraak heeft gedaan verklaart als zoodanige hervormingen te hese bon wen lo invoering van een stelsel vau verplichte verzekering tegen de nadeelen waaraan de arbeid blootstaat tengevolge van ongevallen ziekte invaliditeit en ouderdom eo zulke althans voor invaliditeit en ouderdom zoo noodig ton deele op kosten van den staat 2o regeling van bei arbeidscontrict tot betere verzekering van de wederzydscbe rechten en verplichtingen beperking van overmatigen arbeidsduur ook oor volwassen mann l k arbeiders en verzekering van een wekelykschen rostdag zooveel mogelyk den Zond 3o vaststelling van bepalingen tot ingrgpende verbetering van woningstoestandeo eo de daartoe noodige hervorming van het onteigeningsrecbt 4o herziening der armenwet tot verzekering der samenwerking van alle armbesturen en tot erkenning vad den plicht dtr ovorheid om voortwoekering van het paoperisne te keeren en de armverzorging niet aan te merken els uitsinitend hei oitvloeisel van haar politiezorg 5o invoering van leerplicht f ook voor voortgezet of voor herhalingsonderwys en betere regeling der onderwyzers traktementen 6o regeling der levende strydkrachten met invoering van bet stelsel der per80oolyke vervulling van den dienstplichtc en met ophefSng van de schutteryen in den hnidigen vorm € 7o verbetering van den rechtstoestand der vroow zoo wat haar persoon als wat baar vermogen betreft en in t byzonder tot waarborging van het recht der gehuwde vronw op de opbrengst van baar arbeid behartiging van het lot van verwaarloosde kinderen waar Doodig onder opheffing of beperking van do onderlyke diacht 10 40 11 11 8 35 1 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 62 7 69 8 6 8 18 8 88 9 3 9 10 7 86 8 6 10 69 8 53 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 9 87 9 47 9 54 10 01 10 07 6 97 7 45 6 47 4 45 6 14 34 g g 6 17 7 66 ff 8 28 8 09 9 07 14 84 9 88 10 54 9 86 r 8 41 9 49 11 10 8 59 56 4 46 IS 7 45 49 7 6 1 49 9 45 11 1 8o maatregelen ter behartiging van do oDtwikkeling van landbouw veeteelt handel gU nyverhyd niet door beschermende rechten maar o a door rerbeiering van verkeera es geneenscbapimiddelen ook tusschen afgelegen streken en de oentra van bevolkiug en wat den landbouw aangaat o a door verbreiding vaH landbouwonderwys door samentrekking van de bestonrszaak ten aanzien der landbouw belangen by éeu der departementen van algemeen bestuur door herziening van de bepaliugen op het stuk van de jacht Nadat de voorzitter de vergadering dank gezegd had voor de hem betoonde welwillendheid en de hoop uitgesproken dat de belijdenis van dien dag de liberale partij en kei Nederlaudsche volk ten zegen zyn zal bracht prof Fockema Aodreae den voorzitter een zear verdiend woord van halde voor zyoe uitstekende leiding Baltenlandsch Overzicht De negoB van Abyssinil Menelik heeft aan koning Humbert geseind dat bet vredesverdrag na onderhandeling met majoor Nerazsini onderteekend is en de verwachting uitgesproken dat die onderteakening gersüfieerd en de vrede definitief gesloten zal zyn op deo verjaardag der Koningin 20 November Het bericht van het slaiteo van den rede met Abessynië kwam te Rome zeer onverwacht s Middags geloofde de officieele wereld nog aan een beuramanoeuvre ofschoon ook het bericbt van den alag by Adoea op 1 Maart vau dit jaar eerst over Frankryk dos langs een omweg Italië bereikte Maar in den namiddag werd in een fcuiiengewoupn ministerraad mede ïedeeld dat de Italiaanscbe gezant te Parijs Tornielli bevestiging van het bericht had gekregen by een ooderboud met minister Haoolaux De vergaderzaal van den Doitschen Rykadag iras gisteren leeer vo ïot de aanwezige afgevaardigden behoort graaf Herbert Bismarck Hompeach ontvouwt de interpellatie van bet Centrum aangaande het geheime verdrag tusBchen Rostand en Duitschland De rijkskanselier antwoordt Over de onderhandelingen van 1887 tot 1890 tflsschen Rusland en Duitschland is indertyd strenge geheimhouding afgesproken Het tydstip waarop die geheimhouding niet meer in acht beboeti te worden genomen kan dus door ons niet op eigen hand worden bepaald Derhalve ben ik op t oogenblik niet in de gelegenheid officieel inlichtingen te versohaffen over het resultaat van die onderhandelingen Wat vervolgens betreft de Btnalkunde van Doitsobland tej enover Rusland sedert het voorjaar van 1890 ook op dit punt kan ik voor my geen afdoend antwoord geven soolang gezegde verplichting tot gpheimhouding voortduurt Wat ten aanzien daarvau mag worden gezegd laat ik over aan den staatssecretaris voor buiteolandscbe zaken die destyds aan de onderhandelingen deel heeft genomen Maar na zorgvuldig onderzoek van de bestaande atukkeu aarzel ik niet da redenen die destijds do Duitecbe politiek beheerschten volkomen afdoende te noemen terwyl ik tevens als mgu overtuiging kan uitspreken dal een ongun tiga ommekeer in onze betrekkingen tot Rusland zich niet beeft laten gevoelen De bewering dat toeutertyd of thans Ëngelscbe of eenige aedere buiteutandsche invloed op de houding van Duitschland heeft gewerkt moet ik verwerpen als geheet ongegrond Wai betreft de uitwerking die de jongste onthullingen op de positie van Duitschland in bet drievoudig verbond en zyn verhouding tot de overige Enropeesche mogendheden gehad hebben ik verheug my te kunnen verklaren dat de wolk van wantrouwen die zich in enkele lagen van de bevolking dier landen getoond heeft weder verdweuen is bravo en dat onze verhouding tot onze bondgeneott n als altyd door een onbeperkt wederzydsch erirouwen gedragen wordt Zoo ook hebben onze betrekkingen tot Rusland geen oogenblik opgehonden goed en vriendschappelijk te zyn De eerste secretaris van staa Yon r arscbalt legde de volgende verklaring af De schikkingen tasscbeo Duitschland on Rusland getrofieo waren noch om de strekking noch door de woorden on vereen ig baar met de verdragen van bet Drievoudig Verbond Alle afspraken waren gemaakt in het belang van den Vrede Byval De overeenkomst met Rusland is in 1890 niet vernieuwd omdat bet toen te vreezen stond dat hy een conflict tnsBohen onze buren waarby niet nauwkeurig te bepalen zon zyn wie de offensieve party was wy ons aan de zyde van een van beide zonden hebben ie stellen of eeu van de door ons gesloten verdragen zouden hebben te schenden De geschiedenis zal de verdiensten van Prins Bismarck die de vriendschappelyke betrekkingen met Knslaod in het belang van den vrede beeft waten te doen strekken onder een nog klaarder licht plaatsen maar ook de verdiensten van zyn opvolger mogen wy niet te laag sobatten Het zon Bismarck s verdiensten ver kleinen zyn indien men beweerde dat de goede betrekkingen met Bnaland aftiankelyk zonden zyn van verdragen waarvan de vernienwiag alle drie jaren twijfelachtig is Neen die goede betrekkingen moi ten rusten op steviger grondslagen op de vriendschap tusschen de vorsten die aan het hoofd der twee mogendheden staan en op veelvnldige gemeensohappelyke belangen Spreker spreekt het beslist tegen dat Ëngelscbe invloeden zich zonden hebben doen gelden De betrekkingen tusschen Frankryk en Rusland d teekenen trouwens uit de jaren tnsscben 70 en 80 Ook deze hebben in geenen deele invloed gehad op de vragen welke nn by de politieke belangen op den voorgrond staan en waarvan de oplossing voor welke waaracbynlyk jaren noodig zulten zyn het hoogst onwaar cbynlyk maakt dat een van de mogendheden van het continent een casus belli scheppen zal Het onmiddellijk gevolg daarvan zou immers zyn dat de mogendheden niet tot de oplossing van deze vragen in staat zonden zyn Van den andereu kant biedt de ontwikkeling onzer overveescbe belangen waarschyulyk iu do toekomst gelegenheid om opnieuw samen te gaan niet dezelfde mogeudbedeo mei welke wy ook in bet vorige jaar sameugrgaan zyn De lyn die de Duitsche politiek te volgen heeft is duidelyk aangegeven Trouw eo zonder af te wijken heeft zy vast te houden aan de verdragen van het Drievoudig Verbood De goede betrekkingen met Rusland heeft zy ie onderhouden en zoo ook die mei andere mogendheden altoos onder eerbiediging vau de rechten dier mogeodhedHU naar den maatstaf van de eerbiediging van onze rechten Bereid om als bet moet onze macht ten allen tyde in de weegschaal ie werpen hebben wy de richting te volgen welke wy aan onzen eersten Keizer en zyn groot n stiiatsman danken en kunnen wy overigens met vertrouwen de toekomst te gemoet zien Byval Aan de beraadslaging over de interpellatie nemen deel Lieber van het Centrum Manteuffel namens de conservatieven dr EnneC cerus Damens de nationaal liberalen 6ült1iogen namens de Ryksparty Richter namens de vryzinnige volkaparty den graaf on Mirbach namens de Duitsch conservatievun en Liebknecht namens de sociaal demecrateo Vervolgens von Kardoff namens de Ryksparty dr Paasche namens de natiooaaMiheraten Liehermann vod Sonnenberg als anti semiet Hau mann namens de ZuidDnitsche volksparty Rickert namens de Vryzinnige Vereeniging Nieuwe momenten van beteekenis hebben de beraadslagingen niet opgeleverd By perROonlyk Opmerkingen zeide Herbert Bismarck dat by geen aanleiding tot spreken vond nadat de verklaring van den Rykskanselier aan de discussie haar zakeiyk karakter had ontnomen Gevoel van tact had hem verder verboden bet woord te nemen De rechterzy der Belgische Kamer heefteen byeenkomst gehouden om een voorzitter voor de Kamer te kiezen Voor den algemeenen aandrang is Beernaert gezwicht en bij neemt de herbenoeming tot voorzitter aan Veracbeiden leden hebben de regeering uiterst hard gevallen over bet ontdag van den minister van oorlog De voorstanders van hervorming van het leger hebben de tegenstanders gebrek aan vaderlaudnliefde verweten en de laatstgenoemden hebben op denzelfden toon geantwoord De regeering beeft hy monde van den piesident de Smet de Naeyer verklaard dat zy getrouw blyft aan het beginsel ran den persoonlyken dienstplicht maar dat zy zich voorbehoudt het tijdslip voor het indienen van een deabetrefTand ontwerp te bepalen Ten slotte beeft de vergadering besloten het geheim te bewaren over de beraadslagiug De vnjzilver party in de Vereenigde Staten ia niet dood Ai heelt Bryan da nederlaag geleden de indruk van een beslissende nederlaag wordt door de nauwkeuriKer berichten uit Amerika wel wat verminderd Hei blijkt ibans dat ZuidDakota aanvankelyk met eene meerderheid van 5000 stemmen by de repablikfinRo gerekend feitelyk een meerderheid van 400 temmen voor de zilverdemocraten heeft In de vergadering van het kiescollege zal dus de uitslag der sVrnming waarschyuiyiÉzyn Voor Mc Kintey 273 voor Bryan 174 stemmen De repnblikeineche candidaat heeft dan een meerderheid van 99 stemmen Gaat men nu na dat Harrison iu 1892 een minderheid had van 132 stemmen en in het kiescollege slechts 145 stemmen verkreeg dan ia Bryan e nederlaag hoe gewichtig voor het oogenblik ook toch niet zoo verpletterend als uii de eerste telegrammen zon kunnen worden opgemaakt Van de houding der republikeiusche party zal bet thans veel afhangen welke kansen de vryzUverpa ty in 1900 hebben zal De inhoud van de met Engeland op 12 dezer gesloten overeenkomst betreffende het Venezotaansch grensgeschil is nn bekend en komt overeen met de eerste telegraphische berichten zy draagt de oplossing der quaestie met de bekende beperking waarbij aan vyfjarige kolonisatie het eigendomsrecht wordt toegekend aan eene commissie van vyf scheidsrechters op zooals men weet twee te benoemen door hei hooggerechtshof der Unie twee door hei hoog gerechtshof van Engeland en de Tgfde die president zal zyo aan te wyzen door den koning vau Zweden en Noorwegen rdezevyfde mag lid van een der genoemde hooge rechierlyke colleges zyn Deze overeenkomst geteekend door den minister Otnej en den Engelscben gezant Pauncefote ia de basis van het verdreg dat gesloten zat worden door Engeland en Venezuela In hoofdzaak zal dit wel gelijkluidend zyn met toevoeging van bepalingen aangaande de wyze van werken schadevergoedingen enx Met een afschrift der overeenkomst is de gezant van Venezuela Andrade naar Carécas vertrokken teneinde president Crespo en de regeeriut er v n in kennis te stellen vervolgeas moet het verdrag zelf door het Congres worden goedgekeurd De ratiflcaties van het verdrag zullen daarna te Washington waarheen Andrade terugkeert uitgewisseld worden Er is kans dat de reeds lang afgebroken diplomatieke betrekkingen tnsscben Venezaela en Engelaud dan weer zullen worden hervat Een correspondent van den Daily Telegraph beeft een onderbond gehad met president Kroger over den eiech tot schadeloosstelling De president zeide dat die eisch zeker komen zou en dat de Engelacbe regeeriug openlyk het recht erkend had dien te stellen Tot nog toe is het bedrag nog niet vasigesteld maar dit zal spoedig geschieden zoodat de zaek in het begin van December zat kunnen ter sprake konen De regeering der Zuidafrikaansche Republiek is niet voornemeuA daarover in onderhandeling te treden me de Chartered Compeuy of baar vertegenwoordigers President Kruger zeide dat ds wenschen zijner regeering rechtstreeks zullen worden gericht tot de Eogelscbe regeering die dan de zaak maar met de Chartered Cümpany moet uitmaken Die eisch at alleen strekken tot hetalio van een zeker bedrag er is geen plan om een wyziging der bestaaude trartaten voor te stellen Ed de president zeide ten slotte dat hy niets liever wen cbte dan aan de onaangename quae tie ten spoedigste en op de vriondschaiipelyknte wyze een einde te maken c 353 Staats loterij Ie KIbbsb TrjkkiBg van Diusjag 17 November 1896 No 6706 8000 No 18609 1000 No 39S6 on 18262 ƒ 200 No 9272 13331 16898 en 19918 ieder ƒ 100 Prijzeu vau ƒ 70 142 2741 5620 7861 10441 13113 16077 18682 162 2794 5626 7942 10482 13116 l 14ü 18686 28B9 6643 7944 10647 13130 16163 18700 2871 6689 7956 10696 ISilS 16168 18737303 2983 6803 8002 10416 13290 16210 18767 336 2987 6822 SOS 10617 18 181 16294 18826 478 3006 5 60 8073 10668 13462 16899 18909 487 8010 6013 8108 10669 13491 16460 18922 499 3017 6014 8123 10673 18619 16464 19026629 3087 6021 8171 10688 13591 16486 19074 626 SlOfl 6060 8977 lOïH 13663 16476 19120 646 3257 6079 831 8 1O7Ï0 13661 16619 19150 693 3263 6207 8334 10730 13796 16683 19168736 3801 6248 8386 10770 18796 16600 19916882 3342 628 8S90 10883 138H 16603 19221 893 S34B 6348 8396 10B12 1S6S6 16628 19223 906 3407 6441 404 10931 18864 H673 19272 1006 3467 6458 8419 10954 1S8J6 16712 19315 1013 3178 6466 8443 10886 13919 16787 19383 1067 3620 6481 8630 11008 14069 18788 193 6 1071 8664 6487 8670 11076 14080 16986 19367 11B6 3620 0660 8673 11220 14096 17196 193 7 1168 3662 6666 8684 11263 14113 17232 19368 1136 3797 6686 8689 11292 14180 17846 19397 1193 3971 6006 8741 11316 14234 17362 19449 1199 8898 6606 8825 11404 14277 17363 19486 1266 3943 6608 88S3 11460 14294 17436 19517 1291 3970 6640 8904 11618 14310 17477 19B46 1296 3979 0735 9074 11636 14319 17482 19724 1328 4016 6881 146 11647 14366 17483 19767 1454 4099 6883 9171 11742 14417 17486 19826 1611 4166 6886 9201 11779 144B4 17489 198B1 1B36 4197 6894 9230 11824 14468 H Ol 19 70 1643 4219 6967 9248 11880 14B19 17621 20004 1627 4237 6974 92B1 11886 14620 17643 20014 1762 4239 6976 9287 11903 14683 17698 2 063 1784 4S02 6992 9289 11918 14667 17703 20086 1839 4307 7061 9340 11937 14732 17787 20113 1861 4420 7077 9402 11949 14746 17860 20148 1878 4492 7082 9471 12016 14764 17884 S0802 1921 4657 7084 9B1 2081 14763 17880 20813 1947 4620 7103 9625 190S6 14780 17960 20337 1966 4126 7133 9627 12086 14888 18019 20370 1999 4634 7155 9644 12164 14891 18049 20404 2003 4636 7229 9666 19190 14916 18061 80450 2030 4774 7241 9699 12231 14972 18066 S6472 8047 4896 7242 9627 12293 15096 18079 80663 2071 4999 7246 9666 12343 16369 18074 20686 2094 5 19 7300 9694 12492 1BS6S 18087 20646 147 6038 7341 9709 12642 16517 180S9 206 9 9152 5063 7343 9748 12688 16537 18096 20761 8S00 5078 7346 9761 12616 16816 18111 20827 2226 6208 7348 9782 12616 16648 18118 20846 2239 6220 7461 9903 18702 15646 18137 20849 8256 6248 7503 9962 12791 16688 18229 J0868 2397 6284 7565 9969 12802 15718 18340 20873 2614 6319 7 78 10162 12806 16790 18357 20897 2666 8 96 7681 10216 12889 16807 18397 20929 2658 6606 7693 10886 12908 16827 18427 30983 2663 6649 7706 10267 13033 16889 1 4S9 22100 2699 5698 7766 10360 18071 16007 18666 10890 2730 6614 783810374 TuPD Costuums L 7 n OS Az Kl iw s g 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 14 NOVEMBER rrkrs alotkra 89V 9 93 98 109 89 861 86t 4 84 84 84 il 53 977 98 98 104 66 60 80 O l 20 11 Vt 98 l 1007 95 4 560 68 i 100 4 100 196 138 60 6 1011 97 188 180 87 108V 98 808 882 101 50 68 158 61 61 78 lliO 1017 100 188 181 nVu 100 51 61 100 H l 78 100 2 26 48 12 re 190 205 106 106 102 1011 1161 120 168 397 Nedebund Oert Nod W S 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNai OM Qfcudl 188188 4 ÏTALlE lasohrijviog 1862 81 5 Oosten OW in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 PüBTUGAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 RvsLiND Obl BinnCDl 1894 4 dito Gecona 1880 4 dito bii Botha 1889 4 dito b Hope 1839 90 4 dito in f Cud leen 1868 6 dito dito dito 1884 5 SPiNJE Perp t cliuld 1881 4 TOEIEU Gcpr Oonv leen 1890 4 Geo leening aerie D Geo Ie niig aerie C ZuidAf Bep v obl 1898 6 1 Meiico Obl Buit ach 1890 6 Venezueu Obl 4onbep 1881 Amsteedui ObliKatien 1896 8 BoTtEiDiM Sted Ic en 1894 8 Ned N Afr Haudelav a nd Arendab Tab M j CeTtltoaten DeliMaatpchappü dito Arn Hvpotheekb psndbr 4 Cult Mg der Voratenl aaad 9 Gr Hypolheekb pandbr B i Nederlaiuiacbe bank aaad Ned Han lolmaateoh dito N W i P o Hyp b pandbr 6 60 ii 1 a tt Hypolheekb pandbr 31 l tr Hyp itheekb dito 3 OcBTB NB Oo t Hrng bank aand BusL Hyp th lekhank randb 4 AuEiiKA Equ t hypotb pandb 5 Mai L J Fr L on oert 6 Ned HcU lJ apooriv Mij aand Mü tot Etpl V 8t Spw aand Nod Ind 8poorivegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 Italië Sooorivl l887 a9 A Eohl 8 2md Ilal Spivmjj A H obl 3 Polen Warschau eenen aand 4 BliSL Gr Buia Bpw Mij obl 4 Baltiacho dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Domh dito aand 6 Kurak Ch Azow 3p kap obl 4 dilo dito oWig 4 Aueïika Cent PacSp Mij olil 6 Chio il Vortli W pr 0 V aand dito dito Win 8t Peler obl 7 Den var Sr Rio Gr Spm rert r a Illinois intral obl in goud 4 Loui8V aafa villi Oert v aand Mexico A Spw My Ie hyp o 6 Mi 8 Kanaaa v 4pct pr f aand N ïork OntasioSi Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 5 SI Paul Minn Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col I0 hyp O 6 Canada an South Cert v aand Ven C Rall Na lo h d c O Amaterd Oninibna Mij aand Rottatd Tramw6g M ats aand Ned Stad Amalcrdam aand 3 Stad Roilerdim aan 3 Beliiie Plad Antnerpen 18 7 ï i Stad Frnaael 1886 2 IIONO Thela Bcgullr leeellirh 4 O08TEN11 Staalali eniiig 1860 5 K K Oost B r 1880 3 Spanje Mad Madrid 3 1 68 Ned Ver Bo Hyp Sp bl eert Hurgerlljke Slaoo GEUOBEN 14 Nov oaann onder A Sanders en M K eio 5 Dirk oudere H Everling en O y b ODdi ri o rd 16 Gerrit onder G IJpflear en A M Krouime OVEBLEDE V 13 Nov E Tjeiermm ed J S van dor Uen 70 j 15 A KooiJmnD 2 j 10 m W de Hertog 68 j II m M G VerEijl 61 j 16 H v n Ti k 76 j AdVertentiën Een ware Schat Toor de ongelukkige lachtoffers d r Zelfbovlekking Onanie en geheime uitipattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollandsohe uitgaye met 27 afb Pry 2 gulden Ieder die aan de verschriklietyke gevolgen van deze ondeugd tydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bedrag ook in poBizegels en in eiken boekhandel in Holland