Goudsche Courant, woensdag 18 november 1896

Vo 7125 Donderdag 10 November 1800 35ste Jaargang fiOüMHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescliiedt d a g e I ij k s met tdtzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaotaderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd e V Het beate onichadelyktte en ge makkclykste poetsmiddel voor Ucerei ea vooral dames en Klnderschoenwerlc is de Appretuur van C M MUtler k Co ierlin Beuth Str 14 Men lettvgoed Itv op naam en fabriekBmerk Varkrjribaar by Heersn Wlnkalleri In laheenwerk laMataalM dreiaryen eai tnt Qeneraal Dippt by W Bardpmanii Arnlieia Sociëteit ONS GENOEGEN Se Jibonuement VooretelliiiK Donderdag 19 November 1806 HoninkUJke Vereenlgtng Het Nederhndsch Tooneel DE GETEMDE FEEKS Bl spel in S bedrgTen nt Qtafereelen Tan WiLUiu Shi£ 8p ibb Tertaliag Dr L A J B iB0EB8Di K Aanvang half S uur HH Genone bepalingen eu prgzen Bg brierea trd meerderjarigverklaring Terleeud door den Hoogen Raad der Nedeilanden den 123 October 189G goedgekeard bg Koninkiyk Bealuit van den 31 October 189G no 7 zgn aan Mejnficouw AALTJE BOOM gedomicilieerd te Hekendorp gegeven al tie rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Tan het Bnrgerlgk Wetboek Mr M ZIJNEN dï GIEK Advocaat en Procnbeur by den Hocgen Raad Ter overname aangeboden de INVENTARIS aueeu JHELHZAiliK ale Wagen Boud Mannen en Bmmerf enz met de Btraatklanteu Uitstekend geschikt om een Winkel te beginnen Aanvr fr br letter P bg W TUK Drakkerg Slaakkade 89 Rotterdam BELA NGRIJK BER ICHT DONDERDAÜli NOVEMBER A S GIIRS S in het Lokaal in de LANQEQROENENDAALINo 18 Tan 9 tot f O uur Voor Clubs Gezelschappen en Kinderen zeer billgke roorwaarden geeft ook lessen desverlangd buiten de stad Priraatletsen op elk gewild uur Inlichtingen te bekomen LANGE TIENDEWBG D 25a o P DTJITiT Koninklijke Maicliinale f abrle k SE MMOEM TAK H N van Schalk Go gevestigd te a Qravenhage Kepplerttrmat 99 en 99 nabg de Regenteeselaan Hofleveranciers TAN Z U den Koning van België INDIEN GmFoESTü g ebruikt de JÜiTA Allerwege bekroonde V ereldlero mdeSuperior DRUIVEN Borst Honig Extract MELrANTHE FI AOONS van 40 Cts 70 Cl en 1 rerkrggbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A flüDMAN Moordrecht J C EATELAND Boelcop B T WUK OudeaaUr TANDARTS E CASSUTO behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Ooud Druk ven A BEINKMAN ZOON Tarfmarkt 171 Gouda FEAKSCEE STOOMVEEYEEIJ KN GhemUcbe Wasscherij TAN H OPPF IIFJMER 19 Srulakade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen floofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschedel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fab Tieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Prijstrekking 10 December 500 000 Maik als hoofdpr s in hot gelukkigst geval biedt de nieowBto groote GehWerloting die door de Hooge Ilegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Üe roordeelige iurioUtiag van het nieuwe plan bestaat dsann dat in doo loop ran steohts weinige maanden in 7 er otingoii van 113 000 loten 5S 240 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter rollfldige beBtiaaiag zullen komen daaron der zyn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark b uitnemendheid echter 1 priJB M 900 000 21 prijzen a H 10 000 Ipriji i M 800 000 46 prijzen a M 6 000 1 prijs iU 100 000 lOa prijzen a M 3 000 2 prijzen M 75 000 206 prgzan ü U 2 000 Iprö ÜM 70 000 VSJprijzanaM 1 000 Iprü M 65 000 1318 prijzen a M 400 Iprö M 0 000 36327 prijz aM 166 Iprü aM 6t 000 ISSSOpr a M 300 200 2 prijzen aM 60 000 160 134 104 100 73 IP Ü kM iO OOO 46 21 3 prijzen U 20 000 De aanstaand eerste prystrekking dezer groote door des Staat gewaarborgde Geldrerloting is ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 December e k en kost hierroor I geheel orrg lot sleahts Mark 6 of 3 50 1 half n H H 8 1 75 1 kwart n n u n l i tegen inzending van het bedrag per poetwissel of tegen remboari Alle commissies worden onmiddell k met de grootste zorgvuldlghetd uitgeroerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorzieae Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiacfate ottioieele plan waaruit de rerdeelin der prijzen op de Tersohillende klassen als ook de betreffendo inleggeld n te TPraemen is gratis bygevoegd en zenden w aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofïicieele lijsten e uitbetaling der prijzen frescfaiedt steeds prompt onder waarborg vin den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden ÜSB debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prjjzeii hebben wij meermalen volgens ofRoieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeef werkzame deelneming be aald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking allo orders ten spoedigste reohtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBUEG P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook vw r het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roèele bediening de tevredenheid van on a gnërde Beguastigers te verwerven 4 GRATIS bekomt elke leier tu dit blad het niet tUeeo voor rieken maar ook Toor ezonrfeii heooit belansrijke en niittloe boek 8 £ TOEIO OER ZIEK Hen Bohrgv eene briefkaart iin BioKttr Boekhandel t MMMM Botterdam Om te vertwijfelen heeft zeker reeds menige Dame uitgeroepen waaneer er aan het moeiiyk lastig vervelend tijdroovend huiaelyk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door do Lette Vereeniglng eu Duitsche HuiavrouwenVereenigÏDg Berlyn aanbevolen de vertrouwbaarste bronneo voov vrouwelijke haadwerken Magie Weaver Stop Apparaat bezit waarwede zellataudig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in huia Ji komende Stop werken aan Kousen Liunens etc gelijk als nieuw geweefd uit kau voeren leiding ft 2 00 onder rembours zending Eedg adres Verzendhuis Merkur Cummandlt Maatschappg G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Prys met proefarbeid en hand niet alleen H oedlg m fi ok prachtig Het groote aantal zenuwkwalen T Mnnwhoofdpto af tot voowfirBaade kenteekensn van apoplexie lieneabaM ri tec to k tUi bomt d eer toe dat aij door het gebrnik maken van den eenvondlgeten wei BAMalitkiaM delinid eene ptiyalclogliohe ontdekkinit gedaan heeft dia na honderde proefimnlnratiunB btS depeheele werefd Tarbreid ü en terwijl aij in weteneohappaliike kringen da hoonUWUliaataDE weEt teven een weldaad blijkt te TiijnVoor de aan i nnwkwaleï IHdMdS SSaSSJE DJM aeneeswljie la nltf Tonden door d gaweien OHicie yan Oeeonihelt Dr Banu WMMmaaaU VUahofea en benwt op de onderrlndf g opgedaan in eene BO larige praktijk n m WMuMhlM fïT ï ïe deaa tenaaawUÏo wnSaa nrinSuk aobltterande lenUtatan Tarkragan en all maakte oovo l opgang da mMÜmlStSSSm r obreven werki QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE voorltomina en oenezInD Sfa f I raad da na amk Tereclienen la Dit lookle bevat niet aUan TM lal iiiali pnbllek TeiBtaaabara ToiUarlxen omtrent het wesen der ïUwan KSJ t dJVriMS a ïïi r Terkrog n uitwerking maar ook ndt mS dSSi vSaliSESSuk S fS w la die aan deae ganeeawljae gewllJïS SïïaSa SSS jan tal van getninobilftan Tan baoggeplaatala geneeeknndlgen oïder wea iéïSktïad rn Jeieei a i ie palyk alak Ie faH e niateaieeionl lOj stelagreter marl Hr arai aanaï HaaSalia aaa kat flateihie Ui Kmi lijdere ts Parilt te Zlrkilfc DbrConiell Central Aan allen Ï F iU waarvan de keutflekenen nllif ohronl ohB hoofdelje nTralM aaMe ï I s j I I Ing tf linlirlf hiuuwr kwaal fevottden hebben en ten elottn liJ dm vreeii trevoeleii voor fcar riük en iuitM redeu nebben weniK ▼ enohUnseltn als iich aanhoudend angttlg voelen vardoovtni la bal ktttt haefHapijn net MuBtmi fllkkarinoen en donhsr wordan voor de ooaen drukkende pijn ender hst vaériieeN utilnB in de aeren het veilen van kriebellng In a het eiapen van j handen en uoeten aan al Aan 4iiïi aatogorlU van fl H wllJdcn ais ook ami jongs meiejes lijdende aan bleeknoht an kraehtalaealnW ook aan gezonde tttt aan ionge parionen dia veel mat het hoofd werken en eeeBteÜike raaetie wlUai Toerkomen TOtdt dringend aangeraden ziüli hnt boven vermelde werkje aaa te seliïlha hafevalk op aanvrtfiekeitiloei en franco TeTKonden woiütdoor tl irDhamelIJti eeriit e li aen en nofj lyiui aak A Anstcrdwii door JI CI KHAIV A Co Helligeweg 48 j Ig y SANTEW KULFP Apotheker Korte HoofttMÉ L I OBHV roKTOBT ÜndegraoBt blJ de GaafdbrvgiruB R tterdni echt j aivnn c rmwti uaaegraoc vglenniacli medlciuale tentounetetlmg t de Or Weh JtuU m t d Zllvervu 9l d ille bokrooad Gebr StoUwerck s Chocolade en Cacao Dcetmadge door de nieuivftte uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffon garandeei ei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwfeeung beantwoordende aan den iuhoud der resp Etikotten De Firma behtiJilde 27 Brevets als Hoflererancierj 44 Eere Dlploina s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn febrikaAt Keeds 1874 sibreof de Accademie national de Paris NouB vouB dé emons ttue nedaillo d or premiere cIa iMe eu oonsiddratlon aa votre ezoellenta fabiioatlon de Chocolat bonbons Tarlós eto ete 8f0llW6rck S fabrikaat ia örjcrijgbaar bij H H Confiseurs Bankotbakkers enz enz Oenexaalvwtegenwoordigor voor Nederliuid Jmins Hatteimlodt Amaterdam Kalverstraat 103 HennepEnveloppen f ± 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN mÊ ÊmaasÊBm BINNENLAND DDA 18 November 1896 Bene Ulryke Hchare belaDgatelleDden was o g komen om een lichtbeeldeDvoorstelliog by tel wonen van bybeUcbe en andere tafereeleo op Donderdag 12 No io de kolfbaao van den heer Key te Zevenhoizen De beer PoDseliu uit Gouda die de vergaderiog opeode met gebfld wist het meestal jea dige publiek op aaogename wyze bezig te bonden met zyo tooferlantaarn te meer daar het geheel opgeluisterd werd door eeoigo zangaommers Zoo atampvof waa de zaal dat verscheidene peraouen moeaten afgewezen worden wegeua gebrek aao plaatsraimte Uit bét verslag van de ysclob Wadding8veeuc biykt dat de staat der fiuanoien over 1 895 96 is Ontvangsten f 137 73 ea Bitgeien f 25 17 batig saldo f 112 56 Hbt ledental bedraagt 51 Het bestunr bestaat uit de heerea F A van der l orren preaidest M Kolkman vicenresident M Gelijiifl Ie secretaris P Van Duiken 28 secretaria Joh Alblaa peuoingnjieeiter H Paling en M VerzijdeD commisifttiisen I Men sohryft uit Nieuwérlcerk s d XJael I Yrydeg jt werd oase dorpsgenoot da heer G J pier op da teotooDstelliog der afd Botterdam der My v TniabouweD Plautkoode voor Chryaanthemom bekroond met 7 eerste pryzea bestaaode in verguld zilrereD medailles met geldpryzea dito zonder de laataten en zilveren fnedaillea Toen j I Donderdag da koaien van de wed V VI te Nieuwerkerk a d IJsel welke nog buiten liepen gemolken werden bespearde men aan geen der dieren iet en rnim een aur later vond men een van de besta dood liggen Door derj ryksveearts werd een onderzoek ingesteld en deze conitateerde miltvuur zoodat bet cadaver verbrand moeit worden hetgeen Zaterdag dan ook geschied is Naar iben verneemt zal de heer J Teekens late welihoader te Reeuwijk Febrnari a s deze gemeente metterwoon verlaten In de volgend ovarnemen sScboonh Cooraotf lezen wy het ingezonden stuk dat wy gaarne E FEVILLETOIX 27 Ik zou I wel eens willen weten of zij ons daar io het oog gehouden hebben zien moesten zij ons wel of wij langs den ean of langs den anderen kant kwamen waar ook wij waran maar dat zij langs dien weg naar Stocks wilden geloof ik niet Dat klonk zeker vreemd en ondanks de niet zeer dbidelyko plaatsbescb rij ving of logiacha gevolgtrekking voelde Bamuel a a achterdocht weder sterker worden en zelfi Vorone was het ditmaal met hem eene ffËa die voerman Werthheimer heette hij en hij kwam uit Leitheim zooala zy zeide vroeg Samuel gjg hebt hem gezien kent gij hem niet ivBat is ook al wonderlijk aotwoorddo de knecht hz66 kon ik hem niet maar ela h een baard bad an er niet too smerig uitzag zou ik denken dat ik bem meer gezien bad vWeet gg nieti duidelijkeis Chriatofel zegt faetielfde van da vrouw maar kan zich evenmin heriDDeren hoe en waar hg haar gezien hoeft fJa hernam David f als hij dien ewarten baanl had en dien amerigen kiel niet aan had en die modderige laarren maar een bont buis met tressen ea heldere witte kousen en gladde schoenen dan Was hjj dfl sterke man dien wij op de Breitanfelder Mynheer de Redacteur Tot myne verwondering gevoelt Véritaazich gedrongen my te antwoorden tarw yl Z Ëd de grondigheid myaer terechtwijzing aanvaardt De vraag of zyn echryvea verdiend had anngevallen te worden zoude ik voor eigen rekenieg kunnen laten doob elkeen die bekend is met de moeite tot bet verkrijgen eener paardenmarkt en met het oog op bet te Gouda reeds sedert een paar jaar verkregen buitfugewooD euLxes geeft bel ergernis deze markt door een ongenoemde te z eu critiseeren tegenover een boricbt vuorkomende in de Goudache Coarante hetwelk geheel te goeder trouw waa opgegeven Nu geachte Vriend ow vriendelyko groet wordt dankbaar aanvaard docii waar ge he weert niet ééne onwaarlieid te bebben gezegd boud ik vol dat U slecht bebi gezien dewjjl U namelijk niet meer dan twee Buitentaudache kooplieden op de j I gebonden Gondsche paar denmarkt opgemerkt hebt terwyl ge nu ten alotte nog slecht hebt gelezen Door ray is niet over aanwezigheid vau acht Buitenlandi che kooplieden genproken docb dat bij my de namen van acht Üuitenl kooplieden tor iDza£ e lagen terwyl natnurlgk en ook dit verzeker ik U b j andere Hoteibonders ook nog eenige Buiteul kooplieden hebben vertoefd en s morgens vroegtijdig per spoor nog eenige kooplieden aankwamen waaronder zich mogelyk ook nog Buitenlandscbe bevonden zoodat hetgeen Ü uit mjjn achryven lanat als vaststaande door my in het geheel niet is gezegd Ontvang Mynbeer de Redacteur mynen barlelyken dank voor de verleende plaatsruimte UEd Dw Dienaar J N BOTH Gouda 8 Nov 1896 Giaterennacht he ft men ten nadeele van twee landbouwers in den Prins Atezanderpolder 12 kippen en een tiental konijnen ontvreemd Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vounidseo gewezen A J Tb Vaa E 22 jaar voerman te Schoonhoven wegens misbandeliog tot 7 dagen gevangenisstraf A van W 23 jaar land bon weraknecht te Borg Ambacht wegens wederspannïgheid op de Schoonhovenscbe kermia tot een maand gevangenisstraf J van E 25 jaar los werkman te Schoon kermii gezien hebben duar moet Christoffet da vrouvv ook gOEien hebben maar toen in fluweel en tijde gekleed zij reed als de satan zoo wild op een paard Nu hernam Samue wy znllon er ondorzoek naar doen Ga nu voor het paard zorgen een vau u beiden moet misschien nog uaar Leitheim Zoo ver kwam het intusschen niet da rentmeester wist te goed hoe bepaald zgu heer tegen allen omgang met de buitenwereld was bovendien kenden zg den dokter van het naaste dorp niet en Samuel wist alleen toevallig dat zich daar een jong menich die vroeger militair dokter geweest was had nedergazet die bijzonderheid zou vuor den dokter getuigd bebben maar hij zou waarschijnlijk de misdaad niet geheim gehouden hebben maar er de justitie kennis van hebben gegeven en oindolgk waa Dora s toestand e r beter dan erger geworden zoodat de rentmeester en zgae vrouw begrepen dat zij zich tot hunne eigene hulpmiddelen konden bepalen ook zou de baron den volgenden dag te huis komen en dan kon deze zelf beslisaen of h geneeskundige hulp wilde inroepen eu de misdaad vervolgeu De avond en de nacht waren beter dan mon gedacht had De koorts die tegen den avond opkwam werd niet hevig en ging niet roet ijlen gepaard Het bloeden scheen geheel opgehouden to hebben en er kwamen geene onrustbarende verschijnselen Dora lag den meesten tgd in een onrustigen slaap of in eene soort van bedwelming slechts een pasr keeren toen er een geluid uit het huis tot haar doordrong mompelde zg half afgebroken woorden waaruit Yorane eenmaal veritoad Die man I o die man 1 Daaratt verdea aij echter niet veel w nr want hoven wegens een dergelijk feit tot ISdageo f vangeni Btraf Vervolgens stonden o a terecht A L 31 jaar werkman te Capelle a d IJael In de maand Augustua j I op of omstreeks den I5en zoo hy aldaar ten nadeele van de familie Van Vliet een tiental eenden bebben weggenomen Uit bet getuigenverbnor bleek dat drie leden van bet gezin Van Vliet onder het gehucht Da Keetou een koppel van tien grauwe z g Noldereeuden hielden welke dieren te Capelle hun wedergade niet vonden Omatreeks gemelden datum werden deze eenden vermist en het door de politie ingesteld onderzoek bracht aan bet licbt dat ze alle tien opgesloten zaten op het erf van bekl gelegen onder bet gehncht Nieuwe Schenkel Herkenden de bestolenen hun eenden onmiddellyk aan de kleur en de soort bun eigendomsrecht bleek nog diidelyker uit de merken op de anavela der dieren hoewel deze gedeeltelyk en blijkbaar zeer onlangs uitgekrast waren Bekl beweerde tbans dat de Van VHel s niet de eenigen waren die onder Capelle Noldereeuden hielden dtiar by ze eveneens be at De bji bem gevonden eenden zouden op zyn land zyn uitgebroed en onmiddellijk na het uitkomen zou hy ze hebben gemerkt met een A op den snav I Hoewel de voorzitter bet jf teszins merkwaardig vond dat bekl zyn Werk dat veel overeenkomst vertoonde met de Iftter V die de Van Vliets bezigden kort na den diefstal hud opgeverscbt naar by be weerde bleef deze volhouden dat de by hem gevunden etndun zyn eigendom waren Overigens bleek nog dat by de dieren met een kameraad bad opgevangen welke laatste thans verklaarde dnt A vroeger een koppel z g nolgrauwe eenden had uitgezet in een wetering aan sGravenweg Door den veldwachter Rietveld naar bet erf van Van Vliet overgebracht schenen de eenden daar niettemin geheel thoia te zyn Het O M by monde van mr J K H Ënd rlein achtte het teo laste gelegde niet bewezen co vroeg mitsdien vryspraak Verstek werd vervolgens verleend tegen C Van den B 63 jaar stoelenmatter teScboouhoven die den 27en Aagustns j I te Vli teeD snoek van Pieter liiooy zou hebben weggenomen Het bteek at beklaagde door den rijksveld wachter J Van Spanje op beuterdaad was betrapt terwijl hy bezig wns met een vischbengel een fleur naar zich toe te halen die in het vischweter De Vlist door P Kooy was uitgezet Aan de fleur zat een snoek dien hy op de kant haalde en met een zak bedekte dat de dader een vreemde geweest was stond bij Verene althans vasl Hoe hg den weg naar Dora s kamer gevonden had dien de knechts en Trine misBcbieu niet eens wisten hoe de deur open geraakt Was die toch anders altgd gesloten bleef dat wns een raadsel dat zich zelfs al veronderstelde men dat de vrouw dnarin de hand had gehad niet gemakketgk liet oplossen De nacht ging voorbij en de volgende dng insgelijks zonder dat er merkbare verandering ia Dora s toestand kwam De baron was niet teruggekomen doch dat vrrontnistte den rentmeester niet het we der wns slecht geweest en men kon het don ouden heer niet kwalijk nemen dat hij boter weer afwachtte zoo verliep er nog oen nacht en eon dag Het was doodstil ni het oude buis want ieder geluid verschrikte de arme zieke die nu met uitzondering van den avond wanneer de koorts opkwam altgd 8til lag niet altgd bewusteloos maar zoo zwak dat zg behiilve door nu en dan een blik van herkenning geen blgk van bewustzgn gaf Het gaat good antwoorddo Samuel on de angstige vragen van Varene ïisl e lichaam hebben nog lang rust noodig eer de genezing begint De koozta vermindert a en de wond staat goed Eigenlijk heb ik er geen vrees moer voor als de baron maar eerst te huis was en bet wist door welke luatste woorden zijne vrouw merkelijk gerustgesteld was wgl er uit bleek dat hij niet meer alles om de zieke vergat aar reeds aan het angstigo oo ieublik daoht dat hem bg de terugkomst vau zijn beer wachtte Op den eerstea ea den tweeden dag had de eerlgka trouwe man in het geheel niet aan de gramaohap van tga hter gedacht toen by Van Spanje ag naderen Daardoor kwam Van Spanje tot de overtuiging dat de mau de bedoeling bad zich den snoek toe t eigenen Ëisoh f 10 boete aobs 10 dagen heohtenii Uitspraak over 8 dagen De HaagBche Courante wyrt om het gegronde aan te toooen van het vermoeden dat er veel kunstmatigs is in de buitengewoua hoogte der graanpryzen waardoor de bakkers worden gedwongen om de broodpryzen boog te stellen op een stuk in de Rusiiscbe Novoje Vremja In dat blad beveelt ol prins Oholensky ta Kazen een autoriteit op bet gabied ran landbouwzaken aao om Russische tarwe en rogge uaar noodlydnnde di iirirten in Britsch Indië te zenden waar zy goedkooper geleverd worden dan de Californitche omdat men in Rualaad niet weet wat met al het graan te doen Wy worden geruïneerd door den overvloed van koren f zegt prins Oholensky waarom zouden wy in plaats van millio4 nr n ratteu o muizen te voeden niet de millioenen menachen voeden die nu in lodië met den hongerdood bedreigd worden 1 In bet biunenlaud van Rusland ia de prïja der rogge gedaald van 40 tot 24 kopeken per pond en er zgu enorme voorradeo waarnaar geen vraag ii Ia t tegenover sulk en opehigke verklaring van een autorite t niet minsteni verdacht uit Engeland te hooreo verkondigen dat er graan te kort i en in den wiot r de pryzen nog wel aanzieulijlE hooger zullen moeten oploopen r In elk geval zegt de H Ct ia t een waarschuwinti oor de bakkert om zie ui t door den graanhandel te laten beetnenian De Utrechtt che Wielerrjjflchool directeur de heer Aris Vestdyk Maliebaan 35 benft da Raadgevingen voor Wielry lprs van dr C Fres el uit het Duitseh laten vertalen en dat bundeltje verspreidt zy au t Is een merkwaardig boekje waarin vele practische wenken op gemakkelijk na te volgen wya worden gegeven Boe dwaze beriahten in da wereld komen blykt weer uit eene mededeeÜng in sommige bladen dat de zich ia de provoost te Middelborg bevindende v d V alle hem toegediend worden voedae zoo weigeren De kwestie ii eenvoudig dat hy niet gebruikt wat met zyoe ideeën ala vegetariër niet strookt lüerst den zesden dag nadat hot ongeluk obeurd was en Samuel zich in Dora s kamer zeoi tiwreden over haren toestand uitliet zag hg zgn hoer uii het büsoh op het oude huis afkomen r BIgf gij maar boven dan zal ik hem te gemoet gaan zeide Verena goedhartig Noen het is btter dat ik zelf ga antwoordde hij Ik ga hem in Gods naam te gemoet en zon der veid angst wg hebben toch geen andere schuld dau dat wij de vrouw ingelaten hebben en datzoa hg op zulk een avond even goed gedaan habban als wij Toen Samuel builen kwam wos de oude heer met behulp van David reels vau zgn paard gestegen Mij knikte Samuel toe zengende f Daar ben ik weerom en ging hem voorbg in huia utir de voorkamer Fjerat toen de hem volgende rentmeester de deur achter zioh gesloten had keerde b j ziofa eensklaps om keek den ouden man strak aan n zeide op bgna bedaarden toon Ziet gij wel oude dat ik gelgk had Ik ken haar Wrot mgnheer de baron het dau al vroeg Samuel zeer rerraat irJa Cbristotfel heeft mg buiten van alles verteld maar ik heb er niets uit begrepen dan het ongeluk zelf en dat kwam mg eigenlijk niet onvers aoht gij weet mijn voorgevoel bedriegt m aooJt Ifir is toch zeker geen gevaar bg f Voor zoo vor ik ei over oordeelen kan niet antwoordde Samuel Il zij bg kennis F iWofii nrvotfi